0

cau hoi trac nghiem hoa 9 hk2

4 758 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2015, 19:00

TÀI LIÊU ÔN TẬP HÓA HỌC 9 Học kì II.Năm học 2008-2009 I/PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1:Cho biết công thức hóa học của hai hợp chất là:XO và YH 3 .Hãy chọn công thức hóa học nào đúng cho hợp chất XY trong số các công thức hóa học sau: A.XY 3 B.X 3 Y C.X 2 Y 3 D.X 3 Y 2 Câu 2:Chọn dãy chất đúng là phi kim? A.H 2 ,O 2 ,K B.Ca,Cl 2 ,N 2 C.Si,S,P D.K,S,P,C Câu 3:Chất nào sau đây phản ứng được với Clo? A.NaCl B.NaOH C.CaCO 3 D.H 2 SO 4 Câu 4:Những cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau? A.SiO 2 và CO 2 B.SiO 2 và CaO C.SiO 2 và H 2 SO 4 D.SiO 2 và H 2 O Câu 5:Dung dịch chất nào sau đây không được chứa trong bình thủy tinh? A.HNO 3 B.H 2 SO 4 C.HCl D.HF Câu 6:Phải làm thí nghiệm nào sau đây để chứng minh muối đem phân tích là muối natri cacbonat? A.Nhiệt phân B.Tác dụng với axit C.Đốt trên ngọn lửa đèn cồn D.Tác dụng với muối Câu 7:Nguyên tử của một nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16+,3 lớp electron,có 6 electron ở lớp ngoài cùng.Vậy hóa trị của nguyên tố X là? A.II B.III C.IV D.V Câu 8:Chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào sau đây ? A.Hyđro B.Cacbon C.Oxi D.Nitơ Câu 9:Hãy chỉ ra chất chứa liên kết đôi trong phân tử? A.CH 4 B.C 2 H 4 C.C 3 H 8 D.C 2 H 2 Câu 10:Chất dùng để kích thích quả mau chín là? A.CH 4 B.C 2 H 4 C.CO 2 D.O 2 Câu 11:Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A.CO 2 B.Na 2 CO 3 C.NaCl D.CH 3 Cl Câu 12:Trong hóa học hữu cơ hóa trị của:C,H,O lần lược là: A.IV,I,II B.II,I,IV C.I,II,IV D.II,IV,I Câu 13:Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là: A.Phân tử có vòng 6 cạnh. B.Phân tử có 3 liên kết đơn C.Phân tử có 3 liên kết đôi D.Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kêt đơn Câu 14:Thành phần chính của khí dầu mỏ hay khí đồng hành là: A.Mêtan B.Hidro C.Êtilen D.Axetilen Câu 15:Loại nhiên liệu nào có năng suất tỏa nhiệt lớn nhất: A.Than gầy B.Than bùn. C.Nhiên liệu lỏng D.Nhiên liệu khí Câu 16:Trước khi tiêm ,thầy thuốc thường dùng bong tẩm cồn thoa lên da bệnh nhân để: A.Làm cho da ướt dễ tiêm B.Làm cho da mềm dễ tiêm C.Sát trùng D.Làm sạch da Câu 17:Rượu êtilic phản ứng được với dung dịch natri vì: A.Trong phân tử có nguyên tử oxi B.Trong phân tử có nguyên tử hidro. C.trong phân tử có nhóm –OH D.Trong phân tử có nguyên tử cacbon Câu 18:Dầu mỏ là : A.Một hợp chất phức tạp B.Hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hợp chất hưu cơ C.Hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon D.Chất sôi ở nhiệt độ xác định Câu 19:Xà phòng được điều chế bằng cách: A.Thủy phân chất béo trong môi trường axit. B. Phân hủy chất béo. C.Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm D.Thủy phân chất béo Câu 20:Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit hữu cơ với: A.Bazơ B.Muối C.Rượu D.Kim loại Câu 21:Sản phẩm khí chủ yếu khi đốt cháy các loại nhiên liệu là: A.SO 2 B.CO 2 C.CO D.SO 3 Câu 22:Rượu êti lic và axit axetic đều tác dụng được với: A.Na B.NaOH C.NaCl D.Na 2 CO 3 Câu 23:Khi cho 30 ml rượu êtilic vào 170 ml nước ta được dung dịch rượu: A30 0 B.60 0 C.15 0 D.45 0 Câu 24:Trong các loại nhiên liệu rắn loại nào có hàm lượng cacbon cao nhất? A.Than gầy B.Than mỡ C.Than bùn D.Than non Câu 25:Cặp chất nào dưới đây có thể làm mất màu dung dịch brom? A.Benzen và C 2 H 6 B.C 2 H 4 và C 2 H 2 C.CH 4 và C 2 H 6 D.C 3 H 8 và C 6 H 12 Câu 26:Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp? A.CH 4 B.C 2 H 4 C.C 2 H 6 D.C 2 H 2 Câu 27:Đường mía dùng trong gia đình là: A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Lactozơ Câu 28:Giấm ăn là dung dịch axit có nồng độ: A.2-5% B.8-12% C.10-15% D.12-18% Câu 29:Sản phẩm thu dược khi thủy phân xenlulozơ: A.Saccarozơ B.Glucozơ C.Fructozơ D.Protein Câu 30:Chất có nhiều trong lòng trắng trứng? A.Polime thiên nhiên B.Polime tổng hợp C.Protein D.Chất béo Câu 31:Chất có khă năng cho được phản ứng thủy phân là? A.Rượu êtilic B.axit axetic C.Chất béo D.Glucozơ Câu 32:Sản phẩm thủy phân của Protein là? A.Amino axit B.Glucozơ C.Polime D.Hidro cacbon Câu 33:Theo em cách sắp xếp nào sao đây đúng : A. CI> F> I>Br ; B. CI> Br> F> I C. F> CI> I> Br; D. F> CI> Br> I Câu 34: Để làm khô khí CO 2 có lẫn hơi nước em chọn chất nào? A. CaO B. H 2 SO 4 đặc C. K 2 O D. NaOH Câu 35: Quá trình nào sao đây không sinh ra khí CO 2 ? A. Đốt cháy sản phẩm của dầu mỏ B. Quá trình sản xuất vôi sống C. Quá trình quang hợp của cây xanh D. Quá trình sản xuất gang thép Câu 36: Để khắc các hoa văn trên gương (thủy tinh ) nguời ta dùng chất nào? A.HNO 3 đặc nóng B.H 2 SO 4 đặc nguội C.HF D.HCl Câu 37:Thành phần chính của xi măng là gì? A.Canxi silicat và canxi alumiat B.Đất sét,đá vôi C.Đá vôi cát. D.Đất sét, đá vôi, cát. Câu 38:Hợp chất hữu cơ được chia thành mấy loại? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 39:Hợp chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? A.CH 2 O B.C 2 H 5 Cl C. (NH 4 ) 2 CO 3 D.C 2 H 6 O Câu 40:Chất nao sau đây làm mất màu dung dịch brom? A.CH 4 B.C 2 H 4 C.C 2 H 6 D.C 2 H 6 O Câu 41:Tính chất nào sau đây đúng đối với benzen: A.Benzen cho được phản ứng cộng. B.Benzen tan trong nước. C.Benzen là một chất khí tan ở điều kiện thường,có mùi thơm. D.Cả A,B,C đúng Câu 42:Dầu mỏ có nhiệt độ sôi nhất định vì: A.Dầu mỏ không tan trong nước. B.Dầu mỏ là hỗn hợp nhiều hidrocacbon. C.Dầu mỏ nổi trên mặt nước D.Dầu mỏ là chất lỏng sánh Câu 43:Thành phần chính của khí thiên nhiên: A.Khí êtilen B.Khí êtan và khí propan C.Khí mêtan và khí axetilen D.Khí mêtan Câu 45:Để tẩy sạch vết dầu mỡ hoặc chất béo dính vào quần áo,ta dùng chất nào sau đây? A.Rượu etilic B.Nước javen C.Benzen D.Dung dịch axetic Câu 46:Khi lên men rượu từ glucozơ ta thu được chất gì? A.H 2 B.O 2 C.CO 2 D.C 2 H 5 OH và CO 2 . TÀI LIÊU ÔN TẬP HÓA HỌC 9 Học kì II.Năm học 2008-20 09 I/PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1:Cho biết công thức hóa học của hai hợp chất là:XO và YH 3 . D.V Câu 8:Chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào sau đây ? A.Hyđro B.Cacbon C.Oxi D.Nitơ Câu 9: Hãy chỉ ra chất chứa liên kết đôi trong phân tử? A.CH 4 B.C 2 H 4 C.C 3 H 8 D.C 2 H 2 Câu 10:Chất. C.Nhiên liệu lỏng D.Nhiên liệu khí Câu 16:Trước khi tiêm ,thầy thuốc thường dùng bong tẩm cồn thoa lên da bệnh nhân để: A.Làm cho da ướt dễ tiêm B.Làm cho da mềm dễ tiêm C.Sát trùng D.Làm sạch
- Xem thêm -

Xem thêm: cau hoi trac nghiem hoa 9 hk2, cau hoi trac nghiem hoa 9 hk2,