0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.

13 15,367 165

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 14:34

81. Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính khử là:A. Glucose, fructose, tinh bột. C. Glucose, fructose, lactose.B. Glucose, fructose, saccarose. D. Fructose, tinh bột, saccarose Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá glucid. Block 7ệ ọ ểCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CHUYỂN HÓA GLUCID.81. Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính khử là:A. Glucose, fructose, tinh bột. C. Glucose, fructose, lactose.B. Glucose, fructose, saccarose. D. Fructose, tinh bột, saccarose. E. Fructose, tinh bột, lactose.82. Tên khoa học đầy đủ của Maltose là:A. 1-2 βD Glucosido βD Glucose B. 1-2 αD Glucosido βD Glucose.C. 1-4 αD Glucosido βD Glucose. D. 1-4 βD Glucosido αD Glucose.E. 1-2 αD Glucosido αD Glucose.83. Các chất nào sau đây là Polysaccarid tạp: A. Cellulose, tinh bột, heparin B. Acid hyaluronic, glycogen, cellulose.C. Heparin, acid hyaluronic, cellulose D. Tinh bột, condroitin sunfat, heparin.E. Condroitin sunfat, heparin, acid hyaluronic.84. Các nhóm chất sau đây, nhóm nào có cấu tạo phân nhánh:A. Amylose, Glycogen B. Amylopectin, CelluloseC. Cellulose, AmyloseD. Dextrin, Cellulose E. Amylopectin, Glycogen 85. Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu đỏ nâu:A. Cellulose. B. Glycogen C. AmyloseD. Amylodextrin E. Maltodextrin86. Trong các chất sau đây, chất nào tác dụng với Iod cho màu xanh:A. Tinh bột D. AmylodextrinB. Glycogen E. MaltodextrinC. Amylopectin87. Nhóm chất nào là MucopolysaccaridA. Acid hyaluronic, Cellulose Condroitin Sulfat.B. Acid hyaluronic, Condroitin Sulfat Heparin.C. Acid hyaluronic, Cellulose Dextran.D. Cellulose, Condroitin Sulfat Heparin.E. Acid hyaluronic, Condroitin Sulfat Dextran.88. Công thức bên là cấu tạo của: A. Saccarose. B. Lactose. C. Maltose. D. Galactose. E. Amylose. 89. Chất nào không có tính khửA. Saccarose B. Lactose C. Mantose D. Galactose E. Mannose 90. Phản ứng Molish dùng để nhận định:A. Các chất là Protid B. Các chất là acid amin.C. Các chất có nhóm aldehydD. Các chất có nhóm ceton.E. Các chất là Glucid.91. Glucose Fructose khi bị khử (+2H ) sẽ cho chất gọi là:A. Ribitol. C. Mannitol.B. Sorbitol. D. Alcol etylic.65 CH2OH CH2OHHO OH O OH OH H OH OHTr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g lucid. Bloc k 7ệ ọ ểE. Acetal dehyd.92. Phản ứng Feling dùng để nhận định:A. Saccarose B. Lactose C. Amylose D. Amylopectin E. Glycogen93. Các nhóm chất nào sau đây có cấu tạo mạch thẳng không phân nhánh:A. Amylose, Glycogen, Cellulose B. Amylopectin, Glycogen, Cellulose.C. Amylose, Cellulose D. Dextrin, Glycogen, Amylopectin.E. Dextran, Cellulose, Amylose94. Các nhóm chất nào sau đây có cấu tạo mạch phân nhánh:A. Amylopectin, Cellulose B. Amylopectin, GlycogenC. Amylose, Cellulose. D. Dextrin, Cellulose E. Dextran, Amylose.95. Các chất nào sau đây thuộc nhóm Polysaccarid:A. Lactose, Amylose, Amylopectin, Condroitin Sulfat.B. Saccarose, Cellulose, Heparin, Glycogen.C. Maltose, Cellulose, Amylose, acid hyaluronic.D. Fructose, Amylopectin, acid hyaluronic, Heparin. E. Cellulose, Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin96. Các chất nào sau đây thuộc nhóm Polysaccarid thuần:A. Glycogen, Amylose, Amylopectin B. Saccarose, Heparin, Glycogen.C. Cellulose, Amylose, acid hyaluronic. D. Fructose, Amylopectin, Heparin. E. Glycogen, Condroitin Sulfat, Heparin97. Saccarose được tạo thành bởi:A. 2 đơn vị α Galactose. B. 2 đơn vị β Galactose. C. 2 đơn vị α Glucose. D. 1α Fructose 1β Glucose. E. 1β Fructose 1α Glucose.98. Một đơn đường có 6C, trong công thức có nhóm aldehyd thì được gọi tên là:A. Aldohexose. D.Cetopentose. B. Cetohexose. E. Aldopentose.C. Cetoheptose.99. Một đơn đường có 5C, trong công thức có nhóm ceton thì được gọi tên là:A. Aldohexose. D.Cetopentose. B. Cetohexose. E. Aldopentose.C. Cetoheptose.100. Cellulose có các tính chất sau:A. Tan trong nước, tác dụng với Iod cho màu đỏ nâu.B. Không tan trong nước, cho với Iod màu xanh tím. C. Không tan trong nước, bị thủy phân bởi Amylase.D. Tan trong dung dịch Schweitzer, bị thủy phân bởi Cellulase.E. Tan trong nước, bị thủy phân bởi Cellulase. 101. Tinh bột có các tính chất sau:A. Tan trong nước lạnh, cho với Iod màu xanh tím, không có tính khử.B. Không tan trong nước lạnh, cho với Iod màu xanh tím, có tính khử.C. Không tan trong nước lạnh, cho với Iod màu đỏ nâu, không có tính khử.D.Tan trong nước nóng tạo dung dịch keo, cho với Iod màu đỏ nâu.E. Tan trong nước nóng tạo dung dịch keo, không có tính khử.102. Trong cấu tạo của Heparin có:66 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ểA. H3PO4B. N Acetyl Galactosamin. C. H2SO4D. Acid Gluconic. E. Acid Glyceric.103. Công thức bên là cấu tạo của:A. α Fructofuranose. B. β Ribofuranose. C. β Fructofuranose.D. β Deoxyribopyranose. E. β Deoxyribofuranose. 104. Cấu tạo của D Ribose: A. B. C. D. E.CHO CHO CHO CHO CHOCH2OH CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH105. Trong cấu tạo của acid hyaluronic có:A. H3PO4B. N Acetyl Glucosamin. C. H2SO4D. Acid Gluconic. E. Acid Glyceric.106. Cho 2 phản ứng: Glycogen Glucose 1 Glucose 6 Tập hợp các Enzym nào dưới đây xúc tác cho 2 phản ứng nói trên:A. Phosphorylase, Phosphoglucomutase.B. Glucokinase, G 6  Isomerase C. Phosphorylase, G 6 Isomerase.D. Hexokinase, G 6  Isomerase E. Aldolase, Glucokinase.107. Enzym nào tạo liên kết 1-4 Glucosid trong Glycogen:A. Glycogen Synthetase B. Enzym tạo nhánh C. Amylo 1-6 Glucosidase.D. Phosphorylase. E. Glucose 6 Phosphatase.108. Tập hợp các phản ứng nào dưới đây cần ATP: Glucose G6  F6  F1- 6 Di  PDA + PGA (1) (2) (3) (4)Chọn tập hợp đúng: A. 2, 3 B. 1, 3 C. 2, 4. D. 1, 2 E. 3, 4.109. Tập hợp các phản ứng nào dưới đây tạo được ATP:Phosphoglyceraldehyd (PGA) 1,3 Di  Glycerat 3  Glycerat (1) (2) (3)Pyruvat Phosphoenol pyruvat 2  Glycerat (5) (4)Chọn tập hợp đúng: A. 3, 4, 5 B. 4, 5, 3 C. 1, 2, 5 D. 1, 5, 3 E. 2, 5, 4110. Tập hợp các coenzym nào dưới đây tham gia vào quá trình khử Carboxyl oxy hóa: A. TPP, NAD, Pyridoxal B. NAD, FAD, Biotin.C. Acid Lipoic, Biotin, CoASH. D. NAD, TPP, CoASH.E. TPP, Pyridoxal , Biotin.67 HOH2C OH HTr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ể111. Fructose 6  → F 1-6 Di  cần:A. ADP Phosphofructokinase B. NADP Fructo 1-6 Di Phosphatase.C. ATP Phosphofructokinase. D. ADP Hexokinase.E. H3PO4 F 1-6 Di Phosphatase.112. Quá trình sinh tổng hợp acid béo cần sự tham gia của:A. NADPHH+ B. NADHH+ C. NAD+ D. FADH2 E. NADP+113. Ở quá trình tổng hợp Glycogen từ Glucose, enzym tham gia gắn nhánh là:A. Phosphorylase.B. Amylo 1-4 1-4 transglucosidase.C. Amylo 1-6 1-4 transglucosidase.D. Amylo 1-4 1-6 transglucosidase.E. Amylo 1-6 Glucosidase.114. Trong quá trình thoái hóa Glycogen thành Glucose, enzym nào sau đây tham gia cắt nhánh để giải phóng Glucose tự do: A. Phosphorylase. B. Amylo 1-4 1-6 transGlucosidase.C. Amylo 1-4 1-4 transGlucosidase. D. Amylo 1-6 Glucosidase.E. Tất cả các câu trên đều sai.115. Quá trình tổng hợp Glycogen từ Glucose theo tuần tự sẽ là:A. Glucose→ G-1- → G-6- →Tổng hợp mạch thẳng → Tổng hợp mạch nhánh.B. Glucose→ G-1-→ G-6-→Tổng hợp mạch nhánh→ Tổng hợp mạch thẳng. C. Glucose→ G-6-→ G-1-→Tổng hợp mạch thẳng →Tổng hợp mạch nhánh. D. Glucose→G-6-→G-1-→ Tổng hợp mạch nhánh → Tổng hợp mạch thẳng.E. G-1-→ G-6-→Glucose→Tổng hợp mạch thẳng→Tổng hợp mạch nhánh. 116. Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo con đường Hexose Di  trong điều kiện hiếu khí cho:A. 38 ATP. B. 39 ATP. C. 2 ATP. D. 3 ATP. E. 138 ATP.117. Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo con đường Hexose Di  trong điều kiện hiếu khí cho:A. 38 ATP. B. 3 ATP. C. 39 ATP. D. 129 ATP. E. 2 ATP.118. Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo con đường Hexose Di  trong điều kiện yếm khí cho:A. 38 ATP. B. 2 ATP C. 39 ATP. D. 3 ATP. E. 129 ATP.119. Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo con đường Hexose Di - trong điều kiện yếm khí cho:A. 39 ATP. B. 38 ATP C. 138 ATP. D. 3 ATP. E. 2 ATP.120. Thoái hóa Glucose theo con đường Hexose Di- trong điều kiện yếm khí (ở người) cho sản phẩm cuối cùng là:A. Lactat. B. Pyruvat. C. Acetyl CoA.D. Alcol Etylic. E. Phospho enol pyruvat.68 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ể121. Thoái hóa Glucose theo con đường Hexose Di - trong điều kiện yếm khí (ở vi sinh vật) cho sản phẩm cuối cùng là:A. Lactat. B. Pyruvat. C. Acetyl CoA. D. Alcol EtylicE. Phospho enol pyruvat.122. Chu trình Pentose chủ yếu tạo ra:A. Năng lượng cho cơ thể sử dụng. C. Acetyl CoA.B. NADPHH+. D. Lactat. E. CO2,H2O ATP.123. Trong chuỗi phản ứng sau, ở giai đoạn nào có sự tham gia của enzym Aldolase: (1) (2) (3)Glucose G6  F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) Phospho Dihydroxy (PGA) Aceton(PDA) A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)124. Trong chuỗi phản ứng sau, ở giai đoạn nào có sự tham gia của enzym Glucose kinase: (1) (2) (3)Glucose G6  F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) Phospho Dihydroxy (PGA) Aceton(PDA) A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)125. Trong chuỗi phản ứng sau, ở giai đoạn nào có sự tham gia của enzym Phosphogluco isomerase: (1) (2) (3)Glucose G6  F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) Phospho Dihydroxy (PGA) Aceton(PDA) A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)126. Trong chuỗi phản ứng sau, ở giai đoạn nào có sự tham gia của enzym Phosphofructosekinase: (1) (2) (3)Glucose G6  F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) Phospho Dihydroxy (PGA) Aceton(PDA) A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)69 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ể127. Trong chuỗi phản ứng sau, ở giai đoạn nào có sự tham gia của enzym Triophosphat isomerase: (1) (2) (3)Glucose G6  F6  F 1-6 Di  (4) Phospho glyceraldehyd (5) Phospho Dihydroxy (PGA) Aceton(PDA) A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)128. Glucose tự do được tạo ra ở gan là do gan có Enzym:A. Phosphorylase. B. F 1-6 Di Phosphatase C. Glucose 6 Phosphatase.D. Glucokinase. E. Glucose 6 Phosphat dehydrogenase.129. Phản ứng tổng quát của chu trình Pentose Phosphat:A. 6G-6- + 12 NADP+ + 6H2O → 5G-6- + 6CO2 + 12 NADPHH+.B. 3 G-6-+3NADP++ 3H2→ G-6- + P Glyceraldedyd + 3NADPHH+ +3CO2C. 3 G-6- + 3NAD+ + 3H2O → 2 G-6-+ Glyceraldedyd + 3NADHH+ +CO2D. 6 G-6- + 6NADP+ + 6H2O→ 5 G-6- + 6NADPHH+ + 6CO2.E. 6 G-6- + 12NAD+ + 6H2O → 5 G-6- + 12NADHH+ + 6 CO2. 130. Trong chu trình Pentose Phosphat, Transcetolase là Enzym chuyển nhóm:A. 3 đơn vị C từ Cetose đến Aldose. B. 2 đơn vị C từ Aldose đến Cetose C. C. 2 đơn vị C từ Cetose đến Aldose. D. 3 đơn vị C từ Aldose đến Cetose.E. 1 đơn vị C từ Cetose đến Aldose.131. Trong chu trình Pentose Phosphat, Trans aldolase là enzym chuyển nhóm:A. 3 đơn vị C từ Cetose đến Aldose. B. 2 đơn vị C từ Aldose đến CetoseC. 2 đơn vị C từ Cetose đến Aldose. D. 3 đơn vị C từ Aldose đến Cetose.E. Tất cả các câu trên đều sai.132. Trong quá trình tổng hợp Glucose từ Pyruvat, ở chuỗi phản ứng sau, giai đoạn nào là không thuận nghịch với quá trình thoái hóa Glucose:G (1)G6  (2)F6  (3)F1- 6 Di  (4)  Glyceraldehyd  Dihydroxy Aceton A. 1, 4 B. 2, 3 C. 1, 2 D. 3, 4 E. 1, 3133. Trong quá trình tổng hợp Glucose từ Pyruvat, ở chuỗi phản ứng sau, giai đoạn nào là thuận nghịch với quá trình thoái hóa Glucose:G (1)G6  (2)F6  (3)F1- 6 Di  (4)  Glyceraldehyd  Dihydroxy Aceton A. 1, 4 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 3, 4 E. 1, 3134. Lactat được chuyển hóa trong chu trình nàìo:A. Chu trình Urê. B. Chu trình Krebs. C. Chu trình Cori.D. Chu trình β Oxy hóa. E. Tất cả các câu trên đều sai.70 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ể135. Sự tổng hợp Glucose từ các acid amin qua trung gian của:A. Pyruvat, Phosphoglycerat, các sản phẩm trung gian của chu trình Krebs.B. Oxaloacetat, Lactat, Phosphoglycerat. C. Lactat, Glucose 6 Phosphat, Phosphoglycerat.D. Pyruvat, Fructose 1- 6 Di Phosphat, Dihydroxyaceton.E. Pyruvat, Lactat, các sản phẩm trung gian của chu trình Krebs.136. Các nội tiết tố nào sau đây có vai trò điều hòa đường huyết:A. Adrenalin, MSH, Prolactin. B. Adrenalin, Glucagon, Insulin.C. ADH, Glucocorticoid, Adrenalin D. Vasopressin, Glucagon, ACTH.E. Oxytocin, Insulin, Glucagon.137. Các nội tiết tố nào sau đây có vai trò làm tăng đường huyết:A. Adrenalin, MSH, Prolactin. B. Adrenalin, Glucagon, Insulin.C. ADH, Glucocorticoid, Adrenalin D. Adrenalin, Glucagon, ACTH.E. Oxytocin, Insulin, Glucagon.138. Insulin là nội tiết tố làm hạ đường huyết do có tác dụng:A. Tăng sử dụng Glucose ở tế bào, tăng quá trình đường phân ức chế quá trình tân tạo đường.B. Tăng sử dụng Glucose ở tế bào, tăng quá trình tân tạo đường, giảm quá trình tổng hợp Glucose thành Glycogen.C. Tăng đường phân, tăng tổng hợp Glucose từ các sản phẩm trung gian như Pyruvat, Lactat, acid amin.D. Tăng phân ly Glycogen thành Glucose, giảm sử dụng Glucose ở tế bào.E. Tăng tổng hợp Glucose thành Glycogen, giảm quá trình đường phân, giảm sử dụng Glucose ở tế bào.139. Ở bệnh đái đường thể phụ thuộc Insulin, bệnh nhân thường chết trong tình trạng hôn mê do toan máu, trường hợp này thường do:1. Giảm hoạt hóa enzym Glucokinase. 2. Giảm acid cetonic trong máu.3. Tăng các thể cetonic trong máu. 4. Giảm Acetyl CoA trong máu.5. Tăng thoái hóa Glucose cho năng lượng.Chọn tập hợp đúng: A. 1, 2 B. 1,3 C. 2,4 D. 1,4 E. 3,5140. Ở người trưởng thành, nhu cầu tối thiểu hàng ngày cần:A. 180g Glucose. B. 80g Glucose. C. 280g Glucose. D. 380g Glucose.E. 44g Glucose cho hệ thần kinh.141. Sản phẩm thủy phân cuối cùng của glucid trước khi được hấp thụ là:A. Polysaccarid B. Trisaccarid. C. Oligosaccarid. D. Monosaccarid E. Acid amin.142. Rượu được hấp thu vào cơ thể:A.Qua đường tiêu hoá B.Qua đường hô hấpC.Phần dưới của ruộtD.Qua dạ dày E.Tất cả các câu trên đều đúng.143. Sau khi được hấp thu, rượu được:A. Đưa vào mạch bạch huyết B.Bị biến đổi trước khi vào máuC.Không bị biến đổi trước khi vào máuD.Bị biến đổi thành aldehyd trước khi vào máuE. Bị biến đổi thành acid acetic trước khi vào máu144. Rượu được oxy hoá chủ yếu do:71 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ểA. Gan B.Thận C. Thận cơD.Lưới nội tương của tế bào gan E. Ruột145 Enzym làm nhiệm vụ phân giải rượu là:A. Etanolase B. Alcolase C. AcetalđehydhydrogenaseD. Alcolđehdrogenase E.Oxydase146. Người nghiện rượu có khả năng uống được rượu nhiều vì:A.Thành mạch vững chắcB. Hoạt tính enzym acetaldehydrogenase tăngC. Hoạt tính enzym acetaldehydrogenase giảmD. Hoạt tính enzym alcoldehydrogenase tăngE. Hoạt tính enzym alcoldehydrogenase giảm147. Người nghiện bị thiếu dinh dưỡng vì:A. Ăn ít B. Bị bệnh gan C.Bị bệnh đường tiêu hoáD. Thiếu các vitamin để chuyển hoá thức ănE. Tất cả các câu trên đều đúng148. Người nghiện rượu có thể tổn thường tinh hoàn do:A. Ăn thiếu glucid B. Ăn thiếu lipid C. Ăn thiếu vitamin AD. Ăn thiếu vitamin E E. Ăn thiếu vitamin K149. Người nghiện rượu hay mắc phải các bệnh :A. Tim mạch B. Viêm gan C. Xơ gan D. Ung thưE. Tất cả các câu trên đều đúng150. Uống thuốc ngủ đồng thời uống rượu dẫn đến hậu quả:A. Giảm tác dụng của thuốc B. Tăng tác dụng của thuốcC. Không có ảnh hưởng lẫn nhau D. Có ảnh hưởng đối với một số thuốc ngủE. Tất cả các câu trên đều sai151. Công thức bên là cấu tạo của: CHO H C OH HO C H HO C H H C OH CH2OH A. D Glucose. B. D Galactose. C. D Fructose. D. D Ribose. E. D Deoxyribose. 72 Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ể152. Công thức của β Fructofuranose:A. B. C. D. E.153. Amylase có tác dụng thuỷ phân liên kết β 1-4 glucosidA. Đúng B. Sai154. Oligosaccarid bị thuỷ phân cho 2-10 gốc monosaccaridA. Đúng B. Sai155. Glycogen có số mạch nhánh nhiều hơn trong tinh bộtA. Đúng B. Sai156. Người ta căn cứ vào nhóm OH của Carbon bất đối nằm xa nhóm chức aldehyd nhất để phân biệt 2 dạng D- L- GlucoseA. Đúng B. Sai157. Số đồng phân của các monosaccarid trên thực tế là 2n, n: là số carbon bất đốiA. Đúng B. Sai158. Glucid tham gia tạo hình trong:A. Acid nucleic B. Glycoprotein C. GlycolipidD. Các câu B, C đều đúng E. Các câu A, B, C đều đúng159. Glucid tham gia tạo hình trong trong thành phần acid nucleic:A. Đúng B. Sai160. Ở vi sinh vật, polysaccarid là cấu tử quan trọng của thành tế bàovi khuẩnA. Đúng B. Sai161. Aldotriose là tên gọi theo danh pháp quốc tế chung cho tất các loại đường có 3 carbonA. Đúng B. Sai162. Tính khử của các monosaccarid trong việc định lượng các chất đường vì:A. Chỉ có đơn đường mới cho phản ứng khửB. Cả đơn đường đường đôi mới cho phản ứng khửC. Tất cả các loại đường đều cho phản ứng khử73 CH2OHCHOH H OH OHCH2OH OH HO HO CH2OH CH2OH H HO CH2OH HOH2C CH2OH HO OH HOH2C OH HO CH2OH Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá g luc id. Bloc k 7ệ ọ ểD. Tất cả các loại đường đều cho phản ứng khử khi được chuyển về đường đơnE. Tất cả các câu trên đều sai163. Glucose fructose bị khử tạo thành SorbitolA. Đúng B. Sai164. Liên kết glucosid hoặc osid có thể là sự liên kết giữa các gốc trong nội bộ phân tử chất đườngA. Đúng B. Sai165. Các monosaccarid có thể tạo thành các este là do kết hợp với:A. HNO3B. H2SO4C. H3PO4D. CH3COOHE. Tất cả các câu trên đều đúng166. Công thức cấu tạo của α D-Glucose chỉ khác với α D-Galactose ở C4A. Đúng B. Sai167. Công thức cấu tạo của α D-Glucose chỉ khác với α D-Mannose ở C2A. Đúng B. Sai168. Cấu tạo tinh bột glycogen giống nhau ở chỗ:A. Cấu tạo mạch nhánh B. Cấu tạo mạch thẳng C. Kích thước phân tửD. Độ dài phân nhánh E. Tất cả các câu trên đều sai169. Cellulose gồm những gốc β D-glucose được nối với nhau bằng liên kết α1-4 glucosidA. Đúng B. Sai170. Cellulose không có giá trị đối với cơ thể người sử dụngA. Đúng B. Sai 171. Mucopolysaccarid có tác dụng:A. Nâng đỡ B. Chống nhiễm khuẩnC. Tái tạo trưởng thành của các môD.Chống lại các tác nhân cơ học hoá họcE. Tất cả các câu trên đều đúng172. Polysaccarid thể hiện được đặc trưng của nhóm máu:A. Đúng B. Sai173. Cơ chế vận chuyển tích cực của các monosaccarid qua tế bào thành ruột có đặc điểm:A. Cùng chiều với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột tế bàoB. Cùng chiều hay ngược chiều với gradient nồng độ của chúng giữa dịch lòng ruột tế bàoC. Không cần cung cấp năng lượngD.Không liên quan đến sự vận chuyển ion natriE. Tất cả các câu trên đều sai174. Phosphorylase là enzym xúc tác cho quá trình thoái hoá glycogen ở cơ gan, chúng tồn tại dưới hai dạng bất hoạt hoạt độngA. Đúng B. Sai175. Phosphorylase là enzymA. Thuỷ phân mạch thẳng của glycogenB. Thuỷ phân liên kết α1-6 Glucosidase của glycogenC. Enzym gắn nhánh của glycogenD. Enzym đồng phân của glycogenE. Enzym cắt nhánh của glycogen74 [...].. .Trắc nghiệm hoá h ọc c huy ển hoá g luc id Blo c k 7 176 Amylo 1-6 Glucosidase là enzym A Thuỷ phân mạch thẳng của glycogen B Thuỷ phân liên kết α1-6 Glucosidase của glycogen C Enzym gắn nhánh của glycogen D Enzym đồng phân của glycogen E Enzym chuyển nhánh của glycogen 177 Enzym tiêu hoá chất glucid gồm: A Disaccarase B Amylose 1-6 transglucosidase C.Amylase D Câu A B E Câu A C 178... phosphofructosekinase, enolase, E Tất cá các câu trên đều sai 183 Transcetolase là enzym xúc tác vận chuyển nhóm 2C từ cetose tới aldose A Đúng B Sai 184 Transaldolase là enzym xúc tác vận chuyển nhóm 3C từ cetose tới aldose A Đúng B Sai 185 Glucose máu có nguồn gốc: A Thức ăn qua đường tiêu hoá B Thoái hoá glycogen ở gan C Quá trình tân tạo đường D Câu A B E Câu A, B C 186 Phản ứng biến đổi Fructose-1,6... Glyceraldehyd-3- cần cung cấp năng lượng A Đúng B Sai 75 Trắc nghiệm hoá h ọc c huy ển hoá g luc id Blo c k 7 187 Sự biến đổi của G6P thành F-1,6-diP cần có các enzym sau: A Phosphoglucosemutase Phosphorylase B Phosphoglucosemutase Aldolase C Phosphohexo isomerase phosphofructokinase D Phosphohexo isomerase Aldolase E Glucose-6-phosphatase pyrophosphorylase 188 Enzym được tìm thấy trong con... có đặc điểm nào sau đây: A Không có ở cơ B Hoạt hoá phosphorylase không hoạt động ở gan C Tạo các liên kết α 1-4 trong glycogen D Enzym cắt nhánh glycogen E Tạo các liên kết α 1-6 trong glycogen 76 Trắc nghiệm hoá h ọc c huy ển hoá g luc id Blo c k 7 196 Công thức bên là cấu tạo của: A αD Glucose B βD Galactose C αD Fructose D βD Glucose E αD Deoxyribose 197 Trong cấu tạo của Condroitin Sulfat có:... có cấu tạo bền chắc vì có cấu tạo Polyasacarid A Đúng B Sai 199 Các lysozym của các dịch tiết có khả năng phân giải polysaccarid của thành vi khuẩn là: A Nước mắt B Nước mũi C Nước bọt D Các câu A, B, C E Các câu trên đều sai 77 ... glucid ở cơ thể người gồm: A Amylase, saccarase, cellulase B Saccarase, cellulase, lipase C Amylase, maltase, invertase D Lactase, saccarase, cellulase E Lactase, cellulase, trehalase 179 Các enzym mutase isomerase là các enzym đồng phân vị trí nội phân tử: A Đúng B Sai 180 Epimerase là enzym đồng phân lập thể: A Đúng B.Sai 181 Các phản ứng không thuận nghịch trong con đường đường phân: A Glucose  → . Tr cắ nghi m hoá h c chuy n hoá glucid. Block 7ệ ọ ểCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID. 81. Trong các glucid sau, các chất thể hiện tính. Enzym chuyển nhánh của glycogen177. Enzym tiêu hoá chất glucid gồm:A. Disaccarase B. Amylose 1-6 transglucosidaseC.Amylase D. Câu A và B E. Câu A và C178.
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ CHUYỂN HÓA GLUCID.,

Từ khóa liên quan