0

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1

16 4,626 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:27

Câu hỏi trắc nghiệm Hoá CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Câu 1: HH0901CSB Thành phần vôi sống có công thức hoá học là: A. Ca(OH)2 B. CaCO3 C. CaO D. CaSO4 PA: C Câu 2: HH0901CSB Chất làm giấy quỳ tím ẩm hoá đỏ là: A. CaO B. SO2 C. Na2O D. CO PA: B Câu 3: HH0901CSB Dãy chất oxit: A. NaOH ; Ca(OH)2 ; Mg(OH)2 ; Fe(OH)2 B. NaCl ; CaCl2 ; MgCl2 ; FeCl2 C. Na2O ; CaO ; MgO ; FeO D. Na ; Ca ; Mg ; Fe PA: C Câu 4: HH0901CSH Dãy chất oxit axit: A. CO2 ; SO3 ; P2O5 ; N2O5. B. CO ; SO3 ; P2O5 ; NO. C. CaO ; K2O ; Na2O ; BaO. D. CO ; CaO ; MgO ; NO. PA: A Câu 5: HH0901CSH Một hợp chất oxit sắt có thành phần khối lượng nguyên tố sắt so với oxi 7: 3. Vậy hợp chất có công thức hoá học là: A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe(OH)2 PA: C Câu 6: HH0901CSH Cho 140 kg vôi sống có thành phần CaO tác dụng với nước thu Ca(OH) 2.Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước.Vậy lượng Ca(OH)2 thu là: A. 147 kg B. 140 kg C. 144 kg D. 148 kg PA: D Câu 7: HH0902CSB Dãy chất axit: A. K2O ; Na2O ; CaO ; BaO B. HCl ; H2SO4 ; H2S ; HNO3 C. KOH ; NaOH ; Ca(OH)2 ; Ba(OH)2 D. KHCO3 ; NaHCO3 ; Ca(HCO3)2 ; Ba(HCO3)2 PA: B Câu 8: HH0902CSB Để xác định thành phần axit clohiđric có nguyên tố hiđro, người ta tiến hành thí nghiệm cho axit clohiđric tác dụng với A. kim loại Fe, Zn, Al). B. phi kim S, P , C. C. kim loại Cu, Ag, Au. D. phi kim O2 ; N2 ; Cl2. PA: A Câu 9: HH0902CSB Cho oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 . Dãy axit tương ứng với oxit axit là: A. H2CO3 ; H2SO3 ; HNO3 ; H3PO4 B. H2CO3 ; H2SO4 ; HNO3 ; H3PO4 C. H2CO3 ; H2SO4 ; HNO2 ; H3PO4 D. H2SO3 ; H2SiO3 ; HNO3 ; H3PO4 PA: B Câu 10: HH0902CSH Để phân biệt dung dịch H2SO4 với dung dịch HCl người ta sử dụng hoá chất là: A. BaCl2 B. NaCl C. KCl D. K2SO4 PA: A Câu 11: HH0902CSH Cho 10g dung dịch HCl 36,5% hoàn toàn vào hỗn hợp bột nhôm đồng, người ta thu a gam khí H2. Giá trị a là: A. 0,1. B. 0,05. C. 0.25. D. 0.01. PA: A Câu 12: HH0903CSB Dung dịch làm giấy quỳ tím chuyển xanh là: A. HCl B. NaOH C. NaCl D. H2SO4 PA: B Câu 13: HH0903CSB Phát biểu bazơ sau đúng? A. Bazơ hợp chất mà phân tử có nhiều nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hiđroxit. B. Bazơ hợp chất mà phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều phi kim. C. Bazơ hợp chất mà phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit. D. Bazơ hợp chất mà phân tử có nguyên tử phi kim liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit. PA: C Câu 14: HH0903CSB Dãy bazơ tương ứng với oxit sau: Na2O ; CuO ; BaO ; Fe2O3? A. NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 B. NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2 C. NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 D. NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2 PA: A Câu 15: HH0903CSH Để phân biệt ống nghiệm, ống đựng dung dịch NaOH, ống đựng dung dịch Ca(OH) 2, người ta dùng hóa chất là: A. Quỳ tím. B. Quỳ tím ẩm. C. Dung dịch NaOH. D. Khí CO2. PA: D Câu 16: HH0903CSH Dẫn hoàn toàn 5,6 lít CO (đktc) vào dung dịch chứa 10 g NaOH, muối thu có khối lượng là: A. 26,5g B. 13,25g C. 21g D.10,5g PA: C Câu 17: HH0903CSH Cho dung dịch chứa 20g NaOH vào dung dịch chứa 36,5g HCl, thử môi trường sau phản ứng giấy quỳ tím A. không đổi màu. B. chuyển đỏ. C. chuyển xanh. D. chuyển trắng. PA: B Câu 18: HH0903CSH Hoà tan hoàn toàn 15,5g natri oxit vào nước để 500ml dung dịch. Nồng độ mol dung dịch là: A. 2M B. 1,5M C. 1M D. 0,5M PA: C Câu 19: HH0903CSH Hoà tan hoàn toàn 0,2g natrioxit vào 50ml nước. Biết khối lượng riêng nước 1g/ml.Nồng độ phần trăm dung dịch thu là: A. 14,2% B. 8,1% C. 6,1% D. 7,5% PA: A Câu 20: HH0904CSB Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. Phản ứng thuộc loại: A. Phản ứng B. Phản ứng hoá hợp C. Phản ứng trung hoà D. Phản ứng trao đổi PA: D Câu 21: HH0904CSB Dãy chất muối: A. Na2O ; FeO; Fe2O3 ; Al2O3 B. NaCl ; FeCl2 ; FeCl3 ; AlCl3 C. NaOH ; Fe(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Al(OH)3 D. Na2O ; Fe(OH)2 ; Fe2O3 ; Al(OH)3 PA: B Câu 22: HH0904CSB Muối ăn có công thức hoá học là: A. NaCl B. Na2SO4 C. Na2CO3 D. Na2S PA: A Câu 23: HH0904CSH Để phân biệt dung dịch NaCl, Na2SO4 người ta dùng dung dịch A. K2CO3 B. HCl C. H2SO4 D. BaCl2 PA: D Câu 24: HH0904CSH Trong nông nghiệp, người ta dùng đồng (II) sunfat loại phân bón vi lượng để bón ruộng làm tăng suất trồng. Nếu dùng 5g chất đưa vào đất gam nguyên tố đồng? A. 2g B. 3g C. 4g D. 5g PA: A Câu 25: HH0904CSH Cho 98g dung dịch H2SO4 20% vào dung dịch BaCl2 dư. Khối lượng kết tủa thu là: A. 40g B. 46g C. 46,6g D. 40,6g PA: C Câu 26: HH0905CSH Trong dãy biến hoá sau: +H O +CuSO +HCl → X  → Y  Na O  →Z X, Y, Z là: A. NaOH; Cu(OH)2 ; CuCl2 C. NaOH; Na2SO4 ; H2SO4 PA. A B. NaOH; Na2SO4 ; NaCl D. NaOH; Cu(OH)2 ; H2SO4 Câu 27: HH0905CSH Trong dãy biến hóa sau: O , xt +H O +BaCl → X  → Y  2→ Z SO  X, Y, Z là: A. SO3 ; H2SO3 ; BaSO3. B. SO3 ; H2SO3 ; BaSO4. C. SO3; H2SO4 ; BaSO4. D. SO3; H2SO4; BaSO3. PA: C Câu 28: HH0905CSH Cho chất có tên gọi sau: Natri oxit, lưu huỳnh đioxit, canxi hiđroxit, axit sunfuric.Dãy công thức hoá học chất ứng với tên gọi là: A. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO4 B. Na2O ; SO2 ; Ca(OH)2 ; H2SO4 C. Na2O ; SO2 ; CaO ; H2SO4 D. Na2O ; SO3 ; Ca(OH)2 ; H2SO3 PA. B Câu 29: HH0905CSH Cho sơ đồ biểu thị tính chất hoá học hợp chất vô sau: a, Oxit bazơ + (1) → bazơ (dd) b, Oxit axit + nước → (2) (dd) c) Bazơ → (3) + nước d, Axit (dd) + (4) (dd) → muối + axit Các số (1) (2) (3) (4) là: A. Nước ; oxit bazơ ; axit; muối. B. Nước ; oxit bazơ ; muối ; axit. C. Nước ; muối ; axit ; oxit bazơ. D. Nước ; axit ; oxit bazơ ; muối. PA: D Câu 30: HH0905CSH Cho sơ đồ sau: CuO (2) CuCl2 (1) (4) (3) Cu(OH)2 Cu(NO3)2 Dãy số (1) (2) (3) (4) là: A. Nhiệt phân ; HCl ; NaOH ; CuNO2 B. Nhiệt phân; NaCl ; CuOH ; AgCl C. Nhiệt phân; HCl ; CuSO4 ; AgNO3 D. Nhiệt phân; HCl ; NaOH ; AgNO3 PA: D Câu 31: HH0905CSV Để biến đổi sắt (II) oxit thành sắt (III) hiđroxit dùng hoá chất A. HCl ; NaOH, không khí ẩm. B. NaOH ; HCl; không khí khô. C. NaOH ; nước; không khí ẩm. D. Nước ; NaOH; không khí khô. PA: A Câu 32: HH905CSV Cho sơ đồ biến hoá sau: ( ) (1) (2) (3) P  → P O  → H PO  → Ca PO 4 Dãy chất sau phù hợp với vị trí (1) (2) (3)? A. O2 ; H2 ; CaO. B. O2 ; H2O ; CO. C. O2 ; H2O ; CO2. D. O2 ; H2O ; CaCO3. PA: D Câu 33: HH0905CSV Có ống nghiệm chưa dán nhãn, ống đựng dung dịch chất sau đây: Na 2SO4 ; H2SO4 ; NaNO3. Để nhận dung dịch cần dùng thuốc thử là: A. Natri clorua; quỳ tím B. Quỳ tím; natri clorua C. Quỳ tím; bari nitrat D. Quỳ tím, kali nitrat PA: C Câu 34: HH0905CSV Dãy gồm cặp chất phản ứng với : A. HCl NaOH ; CO2 Ca(OH)2 ; CO2 HCl B. HCl CO2 : NaOH Ca(OH)2 ; KOH Cu(NO3)2 C. HCl Cu(NO3)2 ; CO2 NaOH ; KOH Cu(NO3)2 D. HCl NaOH ; CO2 Ca(OH)2 ; KOH Cu(NO3)2 PA: D Câu 35: HH0905CSV Có ống nghiệm, ống đựng kiềm, ống đựng bazơ không tan (đều trạng thái rắn, khan). Bằng phương pháp hoá học, sử dụng hoá chất sau để phân biệt chất ? A. H2O B. Dung dịch HCl C. Khí CO2 ẩm. D. NaCl PA: C Câu 36: HH0906CSB Để điều chế 5,6g canxi oxit, cần nhiệt phân gam CaCO3 ? A. 10g B. 100g C. 50g D. 5g PA: A Câu 37: HH906CSB Cho gam NaOH tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu a gam muối ăn. Giá trị a là: A. 5,85. B. 58,5. C. 585. D. 0, 585. PA: A Câu 38: HH0906CSH Người ta thu dung dịch NaOH trộn 50ml dung dịch Na 2CO3 1M với 50ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Nồng độ mol dung dịch NaOH là: A. 2M B. 1M C. 1,5M D. 0,5M PA: B Câu 39: HH0906CSH 8g CuO tan hoàn toàn 500ml dung dịch HCl nồng độ x mol/lít. Giá trị x là: A. 0,4 B. 0,2 C. 0,1 D. 0,3 PA: A Câu 40: HH0906CSH 8g oxit kim loại M hoá trị II tác dụng hoàn toàn với 98g dung dịch H 2SO4 10%. Công thức hoá học oxit kim loại M là: A. MgO B. ZnO C. CuO D. FeO PA: C Câu 41: HH0906CSH Cho dung dịch chứa 0,1 mol BaCl2 tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol Na2SO4 thu gam kết tủa? A. 0,233g B. 2,33g C. 233g D. 23,3g PA: D Câu 42: HH0906CSV Cho 5g hỗn hợp muối CaCO CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 448ml khí (đktc). Khối lượng muối CaCO3 hỗn hợp ban đầu là: A. 2g B. 3g C. 4g D. 1g PA: A Câu 43: HH0906CSV Sục hỗn hợp khí CO CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 20g kết tủa còn lại 4,48 lít khí (đktc) không phản ứng. Thành phần phần trăm thể tích CO2 hỗn hợp là: A. 25% B. 35% C. 20% D. 50% PA: D Câu 44: HH0906CSV Đốt cháy hoàn toàn 2,7g nhôm khí oxi. Hoà tan sản phẩm thu dung dịch HCl 10%. Khối lượng dung dịch HCl 10% đủ để tham gia phản ứng là: A. 1095g B. 10,95g C. 109,5g D. 109,9g PA: C Câu 45: HH0906CSV Cho hoàn toàn 500ml dung dịch NaOH 2M vào 400 ml dung dịch HCl 5M, sau thử môi trường sau phản ứng giấy quỳ tím, thấy tượng sau? A. Quỳ tím chuyển vàng. B. Quỳ tím không đổi mầu. C. Quỳ tím chuyển xanh. D. Quỳ tím chuyển đỏ. PA: D Câu 46: HH0906CSV Cho 980g dung dịch H2SO4 10% hoàn toàn vào 400g dung dịch BaCl 5,2%.Nồng độ phần trăm chất dung dịch sau tách bỏ kết tủa là: A. H2SO4 dư (6,5%) ; HCl (0,54%) B. H2SO4 dư (5,5%) ; HCl (0,54%) C. BaCl2 dư (6,5%) ; HCl (0,54%) D. BaCl2 dư (5,5%) ; HCl (0,54%) PA: A CHƯƠNG II: KIM LOẠI Câu 46 HH0907CSB Đốt nóng tờ giấy bạc làm nhôm thấy phần không tiếp xúc với lửa bị nóng lên, thí nghiệm chứng tỏ nhôm có tính chất A. dẫn điện. B. dẫn nhiệt. C. ánh kim. D. tính dẻo. PA: B. Câu 47 HH0908CSB Những kim loại tác dụng với dung dịch HCl là: A. Fe;Al. B. Cu; Fe. C. Ag; Al. D. Cu; Al. PA:A. Câu 48 HH0908CSH Dãy hoạt động hóa học kim loại cho biết: Mức độ hoạt động hóa học kim loại (1) từ trái sang phải. Kim loại đứng trước (2) phản ứng với nước điều kiện thường tạo thành (3) giải phóng hiđro. Kim loại đứng trước H phản ứng với số dung dịch axit (HCl; H 2SO4 loãng .) giải phóng (4). Kim loại đứng trước (trừ Na; K) đẩy kim loại đứng sau khỏi (5). Các số 1;2;3;4;5 là: A. giảm dần, magie, kiềm, khí hiđro, dung dịch muối. B. magie, giảm dần, kiềm, khí hiđro, dung dịch muối. C.kiềm, magie, giảm dần, khí hiđro, dung dịch muối. D. giảm dần, magie, khí hiđro, dung dịch muối, kiềm. PA:A Câu 49 HH0908CSH Dãy kim loại tác dụng với Pb(NO3)2 là: A.Mg; Al; Zn; Fe. B. K; Mg; Al; Zn. C. K; Al; Zn; Cu. D. Mg; Al; Cu; Ag. PA:A. Câu 50 HH0909CSB Trong dãy hoạt động hóa học kim loại, nhôm đứng vị trí nào? A. sau kẽm, trước magie. B. sau magie; trước kẽm. C. sau sắt; trước kẽm. D. sau kẽm; trước sắt PA: B. Câu 51 HH0909CSH Để phân biệt kim loại nhôm với sắt, sử dụng A. dung dịch kiềm. B. dung dịch muối magie. C. dung dịch muối kẽm. D. dung dịch axit sunfuric PA: A Câu 52 HH0909CSH Cho 5,4g bột nhôm vào dung dịch bạc nitrat dư. Sau phản ứng thu gam kết tủa bạc ? A. 648g. B. 6,48g C. 64,8g D.0, 648g PA:C. Câu 53 HH0910CSB Đốt sắt khí oxi thu oxit sắt từ. Công thức hóa học oxit sắt từ là: A.FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)2. PA:C. Câu 54 HH0910CSH Cho sơ đồ: X → XCl2 → X(NO3)2 → X ↓ XCl3 →X(OH)3 →X2O3 →X X là: A. Al. B. Fe. C. Mg. D.Cu. PA:B Câu 55 HH0910CSH Hãy hoàn thành đoạn sau: (1)và (2) hợp kim sắt với cacbon số nguyên tố khác gang cacbon chiếm từ (3), còn thép hàm lượng cacbon (4). Các số 1;2;3;4 là: A. gang; thép; 2-5%; 2%. B. gang; thép; 2-5%; 2%. C. gang; thép; 3-6%; 2%. D. gang; thép; 2%; 2%. PA: A Câu 56 HH0911CSB Cách làm sau không giúp cho việc bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn? A. thả đinh sắt nước có hoà tan khí oxi. B. bôi dầu mỡ vào cuốc, xẻng. C. thêm vào thép số kim loại crom, niken. D. rửa lau khô dao làm thép sau sử dụng. PA:A Câu 57 HH0912CSH Kim loại X có tính chất: Nặng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt; Phản ứng mạnh với dung dịch axit clohiđric; Có thể chỗ Pb dung dịch muối. X A.sắt. B. chì. C. đồng. D. bạc. PA: A. Câu 58 HH0912CSH Cho sơ đồ: Al2O3 → Y → X → XCl2 → X(OH)2 → XO ↓ XCl3 → X(OH)3 → X2O3. Kim loại X;Y là: A. Al; Zn. B. Fe; Al. C. Al; Cu. D. Al; Mg. PA:B. Câu 59 HH0912CSV Có kim loại Al, Fe, Cu, Ag. Lấy lọ bột kim loại cho vào ống nghiệm đánh số thứ tự 1;2;3;4. Sau nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm, thấy tượng ống có bọt khí xuất hiện; bột kim loại tan dần. Ống 2;3;4 : không thấy tượng gì. Kết luận: ống đựng A. Al. B. Fe. C. Cu. D. Ag. PA: A. Câu 60 HH0912CSV Cho sơ đồ: Kim loại → bazơ → muối → muối 2. Dãy chuyển hóa sau phù hợp với sơ đồ trên? A. Cu → CuO → CuSO4 → CuCl2. B. Na → NaOH → Na2SO4 → NaCl. C. Fe → FeO → FeSO4 → FeCl2. D. Mg → Mg(OH)2 →MgSO4 →MgCl2 PA:B. Câu 61 HH0913CSH Cho 5,6g bột sắt tác dụng hoàn toàn 400g dung dịch CuSO4 8%. Khối lượng chất rắn thu : A.640g B. 0,64g. C.6,4g D. 64g. PA:C. Câu 62 HH0913CSH Cho 10 hỗn hợp gồm nhôm đồng vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng Cu hỗn hợp A. 5,4 gam. B. 2,4 gam. C. 4,6 gam. D. gam. PA: C Câu 63 HH0913CSV Đất sét chất khoáng chứa nhôm có tự nhiên. Thành phần đất sét biểu diễn công thức Al2O3. 2SiO2. 2H2O.Thành phần phần trăm khối lượng nhôm có đất sét là: A. 20,93% B. 20% C. 10%. D. 10,93%. PA: A. Câu 64 HH0913CSV Cho 17,4g MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl thu chất khí màu vàng lục. Nếu người ta đem toàn lượng khí để đốt sắt khối lượng sắt tham gia phản ứng gam ? A.74,7g B. 7,47g C. 0,747g. D. 747g. PA:B. Câu 65 HH0913CSV Cho sắt có khối lượng 50g vào dung dịch đồng sunfat. Sau thời gian nhấc sắt đem cân thấy khối lượng sắt 52g. Biết đồng sinh bám bề mặt sắt. Số mol muối sắt tạo thành sau phản ứng là: A.1,25 mol. B. 2,5 mol. C. 0.125 mol. D. 0,25 mol. PA:D. CHƯƠNG III. PHI KIM - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Câu 66 HH0914CSB Sản phẩm phản ứng đốt cháy hoàn toàn lưu huỳnh, hiđro, cacbon, photpho, khí oxi dư : A. SO2 , H2O, CO2 , P2O5 B. SO3 , H2O, CO2 , P2O5 C. SO2 , H2O, CO , P2O5 D. SO3 , H2O, CO , P2O5 PA: A Câu 67: HH0914CSH Cho sơ đồ biến đổi sau: Phi kim → Oxit axit (1) → Oxit axit (2) → Axit Dãy chất phù hợp với sơ đồ là: A. S → SO2 →SO3 → H2SO4 B. C → CO → CO2 → H2CO3 C. P →P2O3 → P2O5 →H3PO3 D. N2 → NO →N2O5 →HNO3 PA: A Câu 68 HH0913CSB Người ta vào đâu để đánh giá mức độ hoạt động hoá học phi kim ? A. Khả mức độ phản ứng phi kim với kim loại oxi. B. Khả mức độ phản ứng phi kim với phi kim hiđro. C. Khả mức độ phản ứng phi kim với hiđro oxi. D. Khả mức độ phản ứng phi kim với kim loại hiđro PA: D Câu 69: HH0915CSH Sục khí clo vào dung dịch KOH nhiệt độ thường, sản phẩm phản ứng gồm: A. KCl, H2O, K2O B. KCl, KClO, H2O C. KCl, KClO3, H2O D. KClO, KClO3, H2O PA: B Câu 70 HH0915CSH Cho 5,6g kim loại M hoá trị III tác dụng với Cl2 dư thu 16,25g muối.Vậy kim loại M : A. Fe B. Al C. Cr D. Mg PA: A Câu 71 HH0916CSB Cacbon gồm dạng thù hình nào? A. Kim cương, than chì, than gỗ. B. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình . C. Kim cương, than gỗ, than cốc. D. Kim cương, than xương, than cốc. PA: B Câu 72 HH0916 CSH Trong luyện kim, người ta sử dụng cacbon hoá chất để điều chế kim loại ? A. Một số oxit kim loại PbO, ZnO, CuO, . B. Một số bazơ NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, . C. Một số axit HNO3; H2SO4; H3PO4, D. Một số muối NaCl, CaCl2, CuCl2, . PA:A. Câu 73 HH0916 CSH Để chứng minh có mặt khí CO CO2 hỗn hợp, người ta dẫn hỗn hợp khí qua (1), sau dẫn khí còn lại qua (2) thấy có kết tủa màu đỏ xuất hiện. Hoá chất đem sử dụng (1), (2) là: A. Nước vôi trong; đồng (II) oxit nung nóng. B. Kali hiđroxit, đồng (II) oxit nung nóng. C. Natri hiđroxit, đồng (II) oxit nung nóng. D. Nước vôi trong, kali hiđroxit. PA: A Câu 74 HH0917CSB Các ngành sản xuất đồ gốm, xi măng, thuỷ tinh gọi công nghiệp silicat, vì: A. Đều chế biến hợp chất tự nhiên nhôm B. Đều chế biến hợp chất tự nhiên sắt C. Đều chế biến hợp chất tự nhiên silic D. Đều chế biến hợp chất tự nhiên cacbon PA: C Câu 75 HH0917CSH Trong thành phần thuỷ tinh chịu nhiệt có 13% Na 2O; 15 %CaO; 72 %SiO2 (theo khối lượng). Công thức hoá học loại thuỷ tinh dạng oxit là: A. Na2O. CaO. 6SiO2 B. Na2O. 2CaO. 6SiO2 C. Na2O. 3CaO. 6SiO2 D. Na2O. 4CaO. 6SiO2 PA: A Câu 76 HH0918CSB Biết X có cấu tạo nguyên tử sau: Điện tích hạt nhân 12+; có lớp electron;lớp có electron, bảng tuần hoàn, X là: A. Magie. B. Canxi. C. Sắt. D. Nhôm. PA: A Câu 77 HH0919CSH Trong dãy biến hoá sau: + Ca(OH)2 + CuO X  → Y  → CaCO t X, Y là: A. C, CO. B. C, CO2. C. C, Cu. D. CO, Cu. PA. B Câu 78 HH0919CSH Dãy công thức hoá học oxit tương ứng với nguyên tố hoá học thuộc chu kì là: A. Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 B. Na2O, MgO, K2O, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 C. Na2O, MgO, Al2O3, SO2, P2O5, SO3, Cl2O7 D. K2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 PA: A Câu 79 HH0919CSV Khi mở chai nước giải khát có ga thấy xuất hiện tượng sủi bọt vì: A. Áp suất khí CO2 chai lớn áp suất khí quyển, mở nút chai áp suất khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 dung dịch thoát ra. B. Áp suất khí CO2 chai nhỏ áp suất khí quyển, mở nút chai áp suất khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 dung dịch thoát ra. C. Áp suất khí CO2 chai áp suất khí quyển, mở nút chai áp suất khí quyển, độ tan giảm đi, khí CO2 dung dịch thoát ra. D. Áp suất khí CO2 chai áp suất khí quyển, mở nút chai áp suất khí quyển, độ tan tăng lên, khí CO2 dung dịch thoát ra. PA. A Câu 80 HH0919CSV Hàng năm, giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu clo. Nếu lượng clo điều chế từ muối ăn NaCl cần muối? A. 7,7 triệu tấn. B. 77 triệu tấn. C. 7,58 triệu tấn. D. 75,8 triệu tấn. PA: D Câu 81 HH0920CSH Cho hoàn toàn 7,3g HCl vào MnO2. Biết hiệu suất phản ứng đạt 95%. Thể tích khí clo thu đktc là: A. 1,064 lit. B. 10,64 lit. C. 106,4 lit. D. 1064 lit. PA: A Câu 82 HH0920CSH Đốt hoàn toàn sắt 6,72 lít khí clo dư đktc thu a gam muối. Giá trị a A. 32,5. B. 3,25. C. 38,1. D. 3,81. PA: A Câu 83 HH0920CSV Biết mol cacbon cháy toả 394KJ. Vậy lượng nhiệt toả đốt cháy 1kg than cốc chứa 84% cacbon là: A. 27000 KJ B. 27580 KJ C. 31520 KJ D. 31000 KJ PA: B Câu 84 HH0920CSV Trong hợp chất khí với oxi nguyên tố X có hoá trị IV, oxi chiếm 50% khối lượng. Nguyên tố X là: A. C. B. H. C. S. D. P. PA: C Câu 85 HH0920CSV Cho hoàn toàn 8,4g NaHCO3 vào dung dịch HCl thu chất khí, dẫn khí qua dung dịch nước vôi lấy dư thu a gam muối kết tủa. Giá trị a A. 100. B. 20. C. 15. D. 10. PA: D Chương IV HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU Câu 86 HH0921CSB Đốt cháy hợp chất hữu X thu nước khí cacbonic, khí nito. Trong X chứa nguyên tố ? A. C, H ,O. B. C, H, N. C. C, H, S. D. C, H, P. PA:B Câu 87 HH0922CSB Phản ứng hóa học đặc trưng metan là: A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng oxi hóa – khử. D. Phản ứng phân hủy. PA: A Câu 88 HH0922CSH Thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố C H hợp chất metan là: A. 70%; 30%. B. 75%; 25%. C. 80%; 20%. D. 90%; 10%. PA:B Câu 89 HH0922CSH Một hợp chất hữu X gồm nguyên tố C H có tỉ lệ khối lượng cacbon so với hiđro 3: 1. Phân tử khối X 16 đvC. Vậy X là: A. (CH2)2. B. (CH4)n. C. (CH4). D. (CH2)n PA:C Câu 90 HH0923CSB Phản ứng hóa học đặc trưng etilen là: A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng oxi hóa – khử. D. Phản ứng phân hủy. PA:B. Câu 91 HH0923CSH Đốt cháy V lít etilen thu 3,6g nước. Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí đktc cần dùng là: A.336 lít B. 3,36 lít. C. 33,6 lít D. 0,336 lít. PA:C. Câu 92 HH0923CSH Một bình có dung tích lít chứa axetilen nitơ. Cho hỗn hợp tác dụng với brom lấy dư thấy brom tham gia phản ứng 1,6g. Các phản ứng xảy hoàn toàn.Thành phần phần trăm thể tích khí axetilen nitơ là: A. 88,8 %; 11,2%. B. 11,2 %; 88,8 %. C. 77,8 %; 22,2 %. D. 22,2 %; 77,8 %. PA:B Câu 93 HH0924CSB Công thức cấu tạo benzen có đặc điểm: A. Vòng cạnh, liên kết đơn. B. Vòng cạnh , liên kết đôi xen kẽ với liên kết đơn. C. Vòng cạnh , liên kết đôi xen kẽ với liên kết đơn. D. Vòng cạnh , liên kết đôi xen kẽ với liên kết đơn. PA:B Câu 94 HH0924CSH Đun nóng clo với 7,8g benzen (có bột sắt), người ta thu 11,25g clobenzen. Hiệu suất phản ứng là: A. % B. 15 %. C. 10 %. D. 20 %. PA: C. Câu 95 HH0925CSB Dầu mỏ có nhiệt độ sôi: A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Không thay đổi. D. Không có nhiệt độ sôi định. PA:D. Câu 96 HH0926CSH +H +H Cho sơ đồ biến hóa sau: X  Pd,t → Y  Ni,t → Z X; Y; Z là: A. C2H2; C2H4; C2H6. C. C2H2; C2H6; C2H4. PA:A. B. C2H4; C2H2; C6H6. D. C2H2; C3H4; C3H6. Câu 97 HH0926CSH Có hỗn hợp gồm C2H2; CH4; CO2. Để nhận khí có hỗn hợp sử dụng hóa chất A. dung dịch nước brom, lưu huỳnh đioxit. B. KOH; dung dịch nước brom. C. NaOH; dung dịch nước brom. D. Ca(OH)2; dung dịch nước brom. PA:D. Câu 98 HH0926CSV Để điều chế khí X, người ta nhỏ từ từ nước vào canxi cacbua. Biết X làm màu dung dịch brom. X A. CH4. B. C6H6. C. C2H2. D. C2H4. PA:C. Câu 99 HH0926CSV Khi đốt cháy hợp chất hữu X oxi, người ta đo thể tích CO2 với H2O, thấy tỉ lệ thể tích CO2 với H2O 1:1. Vậy X A. CH4. B. C6H6. C. C2H2. D. C2H4. PA:D. Câu 100 HH0927CSH Đốt cháy hoàn toàn chất hữu A chứa nguyên tố, người ta thu 22g CO2 18g H2O. Biết phân tử khối A 16 đvC. Công thức hóa học A là: A. CH4. B. C6H6. C. C2H2. D. C2H4. PA:A. Câu 101 HH0927CSH Hợp chất hữu A có thành phần khối lượng nguyên tố sau: 85,7% C 14,3% H. Biết phân tử khối A 28 đvC.Công thức hóa học A là: A. CH4. B. C6H6. C. C2H2. D. C2H4. PA:D. Câu 102 HH0927CSH Cho hỗn hợp etilen metan vào dung dịch nước brom, thấy dung dịch brom nhạt màu thu 18,8 g đibrometan. Khối lượng brom tham gia phản ứng là: A. 160 g B. g C. 1,6 g D. 16 g PA: D Câu 103 HH0927CSV Thành phần khí thiên nhiên (khí đồng hành), khí dầu mỏ, khí ủ phân rác là: A. C6H6 B. C2H2 C. CH4 D. C2H4 PA: C Câu 104 HH0927CSV Một khí thiên nhiên chứa 90% CH4, 4% C2H6, 3% CO2, 3% N2 thể tích. Để đốt cháy 1m3 khí thiên nhiên thể tích không khí cần dùng là: A. 9700 lít B. 9600 lít C. 1940 lít D. 194 lít PA: A Câu 105 HH0927CSV Cho benzen tác dụng hết với Cl thu 29,1 g thuốc trừ sâu 666. Khối lượng benzen cần dùng là: A. 7,7g B. 7,8g C. 7,6g D. 7,5g PA: B CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HI ĐROCACBON – POLIME Câu 106 HH0928CSB Độ rượu A. số mol rượu etylic có 100ml hỗn hợp rượu với nước. B. số l rượu etylic có 100ml hỗn hợp rượu với nước. C. số ml rượu etylic có 1000ml hỗn hợp rượu với nước. D. số ml rượu etylic có 100ml hỗn hợp rượu với nước. PA: D Câu 107 HH0928CSH Công thức cấu tạo thu gọn rượu etylic là: A. CH3-CH2-OH B. CH3-O-CH3 C. CH3OH D. CH3-O-C2H5 PA: A Câu 108 HH0928CSH Số ml rượu etylic có 500 ml rượu 400 là: A. 20ml B. 200ml C. 2ml D. 0,2ml PA: B Câu 109 HH0929CSB Giấm ăn dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ: A. 3-6% B. 1-3% C. 2-5% D. 2-10% PA: C Câu 110 HH0929CSB Dãy chất phản ứng với axit axetic A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH PA: D Câu 111 HH0929CSH Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác người ta thu chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan nước mặt nước. Sản phẩm A. đimetyl ete B. etyl axetat C. rượu etylic D. metan PA: B Câu 112 HH0930CSB Dãy gồm chất tham gia phản ứng thuỷ phân là: A. Tinh bột, xenlulôzơ, glucôzơ, PE. B. Tinh bột, xenlulôzơ, glucôzơ, PVC. C. Tinh bột, xenlulôzơ, saccarôzơ, chất béo. D. Tinh bột, xenlulôzơ, glucôzơ, chất béo. PA: C Câu 113 HH0930CSH Cho đoạn chưa hoàn chỉnh sau: -Khi để mía lâu ngày không khí, đường (1) có mía bị vi khuẩn có không khí lên men chuyển thành (2), sau thành rượu etylic. -Quá trình hình thành (3) (4), trình quan trọng tự nhiên, vừa hấp thụ khí CO2, vừa giải phóng O2, có tác dụng cân khí quyển. -Trong thể động vật, (5) tập trung nhiều mô mỡ, còn thực vật (5) tập trung nhiều hạt. Dãy số (1), (2), (3), (4), (5) là: A. Chất béo, glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ B. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột, xenlulozơ, chất béo C. Saccarozơ, glucozơ, tinh bột, chất béo, xenlulozơ D. Saccarozơ, glucozơ, chất béo, xenlulozơ, tinh bột PA: B Câu 114 HH0931CSB Một số protein tan nước tạo thành dung dịch keo, đun nóng cho thêm hoá chất vào dung dịch thường xảy kết tủa protein. Hiện tượng gọi là: A. Sự oxi hoá B. Sự khử C. Sự cháy D. Sự đông tụ. PA :D Câu 115 HH0932CSB Dãy chất gồm polime : A. Metan, polietylen, cao su thiên nhiên, cao su buna B. Polietylen, tinh bột xenlulozơ, saccarozơ C. Polietylen, tinh bột xenlulozơ, protein D. Polietylen, tinh bột xenlulozơ, glucozơ PA: C Câu 116 HH0933CSH Chỉ dùng dung dịch iot dung dịch AgNO NH3 phân biệt chất nhóm sau đây: A. Hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ B. Chất béo, hồ tinh bột, saccarozơ C. Hồ tinh bột, polietylen, saccarozơ D. Chất béo, saccarozơ, glucozơ PA: A Câu 117 HH0933CSH Chỉ dùng nước nóng (từ 650 trở lên) phân biệt A. tinh bột, chất béo, glucozơ, saccarozơ B. tinh bột, xenlulozơ, chất béo, glucozơ C. tinh bột, protein, glucozơ, saccarozơ D. tinh bột, polietilen, glucozơ, saccarozơ PA: B Câu 118 HH0933CSV Trong buổi thực hành hóa 9, bạn Nam tiến hành thí nghiệm nhận biết lọ đựng hóa chất glucozơ, saccarozơ, tinh bột sau: Lấy lọ hóa chất cho vào ống nghiệm, đánh số thứ tự 1,2,3 ; nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm, thấy ống chuyển màu xanh ; Nam tiếp tục nhỏ dung dịch AgNO3 amoniac vào ống 2,3 thấy ống có kết tủa bạc. Chứng tỏ hóa chất đựng ống 1,2,3 A. Glucozơ, saccarozơ, tinh bột. B. Tinh bột, glucozơ, saccarozơ. C. Glucozơ, tinh bột, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, glucozơ. PA: B Câu 119 HH0933CSV Đốt cháy chất hữu X (là số chất tinh bột, saccarozơ, glucozơ, protein) thấy tạo sản phẩm CO2, H2O khí N2. Vậy X là: A. Tinh bột B. Saccarozơ C. Glucozơ D. Protein PA: D Câu 120 HH0934CSH Đun 20ml dung dịch glucozơ với lượng dư Ag 2O người ta thấy sinh 1,08g bạc. Nồng độ mol/l dung dịch glucozơ là: A. 0.25M B. 0.2M C. 0.5M D. 2.5M PA: A Câu 121 HH0934CSH Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát 22,4 lít khí CO đktc. Biết hiệu suất trình lên men 90%. Khối lượng glucozơ lấy lúc ban đầu là: A. 8,1g B. 81g C. 0,81g D. 810g PA: B Câu 122 HH0934CSH Đốt cháy loại gluxit (thuộc chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ) người ta thu nước CO2 theo tỉ lệ số mol 6:11. Vậy gluxit là: A. Glucozơ. B. Xenlulozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột. PA: C Câu 123 HH0934CSV Để điều chế rượu etylic, nhà khoa học cho lên men 54g glucozơ tiến hành thí nghiệm 300 – 320C. Biết phản ứng xảy hoàn toàn. Do đó, khối lượng rượu etylic thu là: A. 1,38 g B. 2,76 g C. 27,6 g D. 13,8 g PA: D Câu 124 HH0934CSV Từ nước mía chứa 15% saccarozơ thu a kg saccarozơ (biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%). Giá trị a A. 150. B. 120. C. 130. D. 100. PA: B Câu 125 HH0934CSV Trong thực tế, người ta sản xuất rượu etylic cách nấu gạo sắn, ngô.Thực chất axit→ nC H O trình xảy theo giai đoạn sau: -C6 H10O - n + nH 2O  12 to men r ­ îu C H O  → 2C H 5OH + 2CO . Biết hiệu suất giai đoạn đạt 80%. 12 2 30− 320 ( ) Vậy khối lượng rượu etylic thu từ tinh bột là: A. 300kg. B. 200kg. C. 387,4kg. D. 38,74kg. PA: C [...]... có trong 500 ml rượu 400 là: A 20ml B 200ml C 2ml D 0,2ml PA: B Câu 1 09 HH 092 9CSB Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ: A 3-6% B 1- 3% C 2-5% D 2 -10 % PA: C Câu 11 0 HH 092 9CSB Dãy chất phản ứng với axit axetic là A ZnO, Cu, Na2CO3, KOH B ZnO, Fe, Na2CO3, Ag C SO2, Na2CO3, Fe, KOH D ZnO, Na2CO3, Fe, KOH PA: D Câu 11 1 HH 092 9CSH Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm... PA: D Câu 12 0 HH 093 4CSH Đun 20ml dung dịch glucozơ với 1 lượng dư Ag 2O người ta thấy sinh ra 1, 08g bạc Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ là: A 0.25M B 0.2M C 0.5M D 2.5M PA: A Câu 12 1 HH 093 4CSH Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 22,4 lít khí CO 2 ở đktc Biết hiệu suất của quá trình lên men là 90 % Khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu là: A 8,1g B 81g C 0,81g D 810 g PA: B Câu 12 2 HH 093 4CSH... HH 092 7CSV Thành phần chính của khí thiên nhiên (khí đồng hành), khí dầu mỏ, khí ủ phân rác là: A C6H6 B C2H2 C CH4 D C2H4 PA: C Câu 10 4 HH 092 7CSV Một khí thiên nhiên chứa 90 % CH4, 4% C2H6, 3% CO2, 3% N2 về thể tích Để đốt cháy 1m3 khí thiên nhiên trên thì thể tích không khí cần dùng là: A 97 00 lít B 96 00 lít C 19 4 0 lít D 19 4 lít PA: A Câu 10 5 HH 092 7CSV Cho benzen tác dụng hết với Cl 2 thu được 29, 1 g thuốc... lit PA: A Câu 82 HH 092 0CSH Đốt hoàn toàn sắt trong 6,72 lít khí clo dư ở đktc thu được a gam muối Giá trị của a là A 32,5 B 3,25 C 38 ,1 D 3, 81 PA: A Câu 83 HH 092 0CSV Biết rằng 1 mol cacbon khi cháy toả ra 394 KJ Vậy lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1kg than cốc chứa 84% cacbon là: A 27000 KJ B 27580 KJ C 315 20 KJ D 310 00 KJ PA: B Câu 84 HH 092 0CSV Trong hợp chất khí với oxi của nguyên tố X có hoá trị IV,... 3,36 lít C 33,6 lít D 0,336 lít PA:C Câu 92 HH 092 3CSH Một bình có dung tích 1 lít chứa axetilen và nitơ Cho hỗn hợp trên tác dụng với brom lấy dư thấy brom tham gia phản ứng là 1, 6g Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Thành phần phần trăm về thể tích của khí axetilen và nitơ lần lượt là: A 88,8 %; 11 ,2% B 11 ,2 %; 88,8 % C 77,8 %; 22,2 % D 22,2 %; 77,8 % PA:B Câu 93 HH 092 4CSB Công thức cấu tạo của benzen có... PA:C Câu 99 HH 092 6CSV Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ X trong oxi, người ta đo thể tích CO2 với H2O, thấy tỉ lệ về thể tích của CO2 với H2O là 1: 1 Vậy X là A CH4 B C6H6 C C2H2 D C2H4 PA:D Câu 10 0 HH 092 7CSH Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A chỉ chứa 2 nguyên tố, người ta thu được 22g CO2 và 18 g H2O Biết phân tử khối của A là 16 đvC Công thức hóa học của A là: A CH4 B C6H6 C C2H2 D C2H4 PA:A Câu 10 1... POLIME Câu 10 6 HH 092 8CSB Độ rượu là A số mol rượu etylic có trong 10 0ml hỗn hợp rượu với nước B số l rượu etylic có trong 10 0ml hỗn hợp rượu với nước C số ml rượu etylic có trong 10 00ml hỗn hợp rượu với nước D số ml rượu etylic có trong 10 0ml hỗn hợp rượu với nước PA: D Câu 10 7 HH 092 8CSH Công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic là: A CH3-CH2-OH B CH3-O-CH3 C CH3OH D CH3-O-C2H5 PA: A Câu 10 8 HH 092 8CSH... HH 092 7CSH Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: 85,7% C và 14 ,3% H Biết phân tử khối của A là 28 đvC.Công thức hóa học của A là: A CH4 B C6H6 C C2H2 D C2H4 PA:D Câu 10 2 HH 092 7CSH Cho hỗn hợp etilen và metan vào dung dịch nước brom, thấy dung dịch brom nhạt màu và thu được 18 ,8 g đibrometan Khối lượng brom tham gia phản ứng là: A 16 0 g B 8 g C 1, 6 g D 16 g PA: D Câu 10 3 HH 092 7CSV... Vòng 6 cạnh , 4 liên kết đôi xen kẽ với 2 liên kết đơn PA:B Câu 94 HH 092 4CSH Đun nóng clo với 7,8g benzen (có bột sắt), người ta thu được 11 ,25g clobenzen Hiệu suất của phản ứng là: A 5 % B 15 % C 10 % D 20 % PA: C Câu 95 HH 092 5CSB Dầu mỏ có nhiệt độ sôi: A Tăng dần B Giảm dần C Không thay đổi D Không có nhiệt độ sôi nhất định PA:D Câu 96 HH 092 6CSH +H +H Cho sơ đồ biến hóa sau: X  Y  Z Pd,t → Ni,t... tỉ lệ về số mol là 6 :11 Vậy gluxit đó là: A Glucozơ B Xenlulozơ C Saccarozơ D Tinh bột PA: C Câu 12 3 HH 093 4CSV Để điều chế rượu etylic, một nhà khoa học đã cho lên men 54g glucozơ và tiến hành thí nghiệm tại 300 – 320C Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn Do đó, khối lượng rượu etylic thu được là: A 1, 38 g B 2,76 g C 27,6 g D 13 ,8 g PA: D Câu 12 4 HH 093 4CSV Từ 1 tấn nước mía chứa 15 % saccarozơ có thể . → → 1  1 & 1 2 ( * 3  4 5 6 ( lQmQT?<  1 5, ! 5, ! " 1 5 1 ! % & 5 1   1 5 1 ! % & 5 ! % & $ 1 5,. & ?<  1 SV55 1 5 ,1 ! " 1 SV5 1 5,5  1 SV55,% & 5 1 # $ 1 SV55 1 5 1 # '$ )$%%+&" MNWI/f=ii. $ 9 ' )-%,&' &) 1 GHAG,GO,/?<)),hPO  9QL9 "9LQ9 9L9 $FQ9L9 ' ).%%,& 1 ?R,/?<G,GO 1 >P;9F)G,GO 1 !  # E6A9F)G,GO 
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1 , Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1 ,

Từ khóa liên quan