Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 4

15 2.5K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:26

Câu hỏi trắc nghiệm Hoá CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Câu HH0901CSB Dãy chất tác dụng với SO2 A. H2O; Ca(OH)2; CaO; HCl B. H2O; H2SO4; CaO; Na2O C. H2O; Ca(OH)2; Na2O; CO2 D. H2O; Ca(OH)2; CaO; Na2O PA: D Câu HH0901CSB Dãy chất tác dụng với BaO A. H2O; CO2; HCl; Na2O. B. CO2; H2O; HCl; SO2. C. CaO; H2O; H2SO4; Fe. D. NaOH; H2O; CO2; SO2. PA: B Câu HH0901CSB Cho oxit sau: K2O, CaO, SO2, CuO, N2O5, Fe2O3. Dãy oxit tác dụng với nước A. K2O; CaO; CuO; Fe2O3. B. CaO; N2O5; SO2; CuO. C. K2O; N2O5; CaO; SO2. D. SO2; CuO; N2O5; CaO. PA: C Câu HH0901CSH Tính chất chung SO3 CO2 A. Tác dụng với nước. B. Tác dụng với oxit axit. C. Tác dụng với axit. D. Tác dụng với bazơ. PA: A Câu HH0901CSH Có chất sau: H2O, K2O, CuO, CO. Các cặp chất tác dụng với A. H2O CuO. B. H2O CO. C. K2O CO. D. K2O H2O PA: D Câu HH0901CSH Dãy dãy sau có công thức hóa học viết A. CO; Ca2O; CuO; Hg2O; NO. B. N2O5; NO, P2O5; Fe2O3; AgO. C. MgO; PbO; FeO; SO2; SO4. D. ZnO; Fe3O4; NO2; SO3; H2O. PA: D Câu HH0902CSB Dãy kim loại tác dụng với H2SO4 loãng A. Na; Cu; Mg. B. Zn; Mg; Al. C. Na; Fe; Cu. D. K; Na; Ag. PA: B Câu HH0902CSB Dãy chất phản ứng với dung dịch HCl A. Na; Al2O3; NaOH. B. Cu(OH)2; Fe; SO2. C. CaO; Cu; Ba(OH)2. D. NaOH; Ag; CuO. PA: A Câu HH0902CSB Cho axit sau: H2CO3, H2SO4, HNO3, H3PO4. Dãy oxit axit sau tương ứng với axit A. CO2; SO2; NO2; P2O5. B. CO2; SO3; N2O5; P2O3. C. CO2; SO3; N2O5; P2O5. D. CO2; SO3; NO2; P2O5. PA: C Câu 10 HH0902CSH Dãy chất sau gồm chất phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí? A. FeO; Fe; MgCO3. B. NaOH; Al; Mg C. CaCO3; Mg; Na. D. CaCO3; Al2O3; Na. PA: C Câu 11 HH0902CSH Cho hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu chất rắn không tan A. Mg. B. Cu. C. Zn D. Fe PA: B Câu 12 HH0902CSH Để điều chế lượng đồng II sunfat, dùng phương pháp sau tốn axit sunfuaric A. H2SO4 tác dụng đủ với Cu(OH)2. B. H2SO4 đặc nóng tác dụng với Cu. C. H2SO4 loãng tác dụng với Cu. D. H2SO4 tác dụng với CuO. PA: B Câu 13 HH0903CSB Cho bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2; Fe(OH)3. Những bazơ tan nước tạo dụng dịch kiềm A. KOH; Ca(OH)2; NaOH. B. Ca(OH)2; Mg(OH)2; Cu(OH)2. C. KOH; Fe(OH)3; Mg(OH)2. D. Ca(OH)2; NaOH; Fe(OH)3. PA: A Câu 14 HH0903CSB Nhóm oxit sau tác dụng với dung dịch bazơ A. K2O; SO2; CuO; CO2; N2O5. B. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3; SO3. C. SO2; SO3; N2O5; P2O5; CO2. D. K2O; Al2O3; Fe2O3; BaO; CaO. PA: C Câu 15 HH0903CSB Dãy bazơ bị nhiệt phân thành oxit bazơ A. NaOH; Cu(OH)2; Ba(OH)2. B. Cu(OH)2; KOH; Fe(OH)2. C. Fe(OH)2; NaOH; Zn(OH)2. D. Zn(OH)2; Cu(OH)2; Fe(OH)2. PA: D Câu 16 HH0903CSH Nhỏ giọt quỳ tím vào dung dịch HCl, dung dịch có màu đỏ. Nhỏ từ từ dun g dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch có màu đỏ A. Màu đỏ không thay đổi. B. Màu đỏ nhạt dần, hẳn thành không màu. C. Màu đỏ nhạt dần, hẳn chuyển thành màu xanh. D. Màu đỏ đậm lên. PA: C Câu 17 HH0903CSH Chất tác dụng với oxi tạo thành oxit, oxit tác dụng với nước tạo dung dịch có pH > 7? A. Ca. B. Mg. C. Fe. D. S PA: A Câu 18 HH0903CSH Công thức tổng quát bazơ A. MOH. B. MxOH. C. M(OH)x. D. Mx(OH)y. PA: C Câu 19 HH0904CSB Dãy chất gồm muối tan nước A. CaCO3; BaCO3; Na2CO3; MgCl2. B. Na2CO3; CaCl2; Mg(NO3)2; Na2SO4. C. BaCO3; Na2SO4; FeSO4; ZnCl2. D. CaCO3; MgCO3; ZnCl2;Ba(NO3)2. PA: B Câu 20 HH0904CSB Dãy chất gồm muối phản ứng với dung dịch HCl A. Na2CO3; CaCO3. B. Na2SO4; MgCO3. C. K2SO4; Na2CO3. D. NaNO3; KNO3. PA: A Câu 21 HH0904CSB Trộn hai dung dịch tạo chất kết tủa? A. Dung dịch BaCl2 dung dịch Zn(NO3)2. B. Dung dịch Na2SO4 dung dịch AlCl3. C. Dung dịch NaCl dung dịch Pb(NO3)2. D. Dung dịch ZnSO4 dung dịch CuCl2. PA: C Câu 22 HH0904CSH Những cặp chất không tồn dung dịch A. NaCl KNO3. B. Na2SO4 HCl. C. BaCl2 HNO3. D. AgNO3 BaCl2. PA: D Câu 23 HH0904CSH Dãy muối tồn dung dịch ? A. NaCl; BaCl2; Na2SO4. B. BaCl2; Cu(NO3)2; NaCl. C. NaCl; CuSO4; AgNO3. D. AgNO3; BaCl2; Cu(NO3)2. PA: B Câu 24 HH0904CSH Nhỏ dung dịch NaOH từ từ dư vào ống nghiệm có chứa dung dịch FeCl3. Lắc nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng xảy A. Có kết tủa màu xanh. B. Có kết tủa màu nâu đỏ. C. Có kết tủa, sau tan. D. Có kết tủa màu trắng. PA: B Câu 25 HH0905CSH Một dung dịch có tính chất: - Tác dụng với nhiều kim loại như: Mg, Fe, Zn giải phóng khí hiđro. - Tác dụng với bazơ oxit bazơ tạo thành muối. - Tác dụng với đá vôi giải phóng khí cacbonic. Dung dịch A. NaOH. B. NaCl. C. HCl. D. H2O. PA: C Câu 26 HH0905CSH Có chất Na2O, SO3, H2SO4, NaOH, ZnCl2. Số chất phản ứng với đôi A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. PA: C Câu 27 HH0905CSH Trong dãy biến hóa sau: AgNO3 to HCl Mg Cu(OH)  → X → Y  → Z  → Cu X, Y, Z A. CuO; CuCl2; Cu(NO3)2. B. CuCl2; CuO; Cu(OH)2. C. Cu, CuCl2; Cu(NO3)2. D. CuCl2; CuO; Cu(NO3)2 PA: A Câu 28 HH0905CSH Dung dịch X có pH > tác dụng với dung dịch Na2CO3 tạo chất không tan. Chất X A. NaOH B. KOH. C. NaCl. D. Ba(OH)2. PA: D Câu 29 HH0905CSV Để phân biệt dung dịch riêng biệt chứa ống nghiệm không ghi nhãn: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3, thuốc thử cần dùng A. Phenolphtalein dung dịch CuSO4. B. Quỳ tím dung dịch AgNO3. C. Quỳ tím dung dịch BaCl2. D. Dung dịch CuSO4 dung dịch BaCl2. PA: B Câu 30 HH0905CSV Có chất bột trắng CaO Al2O3, để phân biệt chất phương pháp hóa học cần dùng A. dung dịch HCl. B. nhiệt phân. C. nước. D. dung dịch NaCl. PA: C Câu 31 HH0905CSV Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 tới dư, nhận thấy: A. Xuất kết tủa. B. Không xuất kết tủa. C. Có khí bay lên. D. Xuất kết tủa tan. PA: D Câu 32 HH0905CSV Dung dịch NaOH dùng để phân biệt hai muối cặp chất sau đây? A. Dung dịch Na2SO4 dung dịch KCl. B. Dung dịch Na2SO4 dung dịch Fe2(SO4). C. Dung dịch Na2CO3 dung dịch BaCl2. D. Dung dịch HCl dung dịch H2SO4. PA: B Câu 33 HH0905CSV Dung dung dịch sau để làm Ag có lẫn hỗn hợp với Al, Fe, Cu dạng bột ? A. Dung dịch CuSO4. B. Dung dịch AgNO3. C. Dung dịch FeCl3. D. Dung dịch H2SO4 loãng. PA: B Câu 34 HH0906CSB Khối lượng mol sắt (III) oxit A.72 g/mol. B. 160 g/mol. C. 232 g/mol. D. 320 g/mol. PA: B Câu 35 HH0906CSB Khối lượng chất tan HCl có 200 g dung dịch HCl 36.5% là: A. 72 g. B. 73 g. C. 74 g. D. 72,4 g. PA: B Câu 36 HH0906CSB Số mol chất tan có 250ml dung dịch NaOH 1,2M A. 0,32 mol. B. 0,28 mol. C. 0,3 mol. D. 0,25 mol. PA: C Câu 37 HH0906CSH Khối lượng 6,72 lít khí CO2 ( đktc) A. 12,3 gam. B. 13,2 gam. C. 12 gam. D. 12,4 gam. PA: B Câu 38 HH0906CSH Nhận định đúng? A. Số nguyên tử sắt có 2,8 gam Fe nhiều số nguyên tử magie có 1,4 gam Mg. B. 0,5 nguyên tử oxi có khối lượng gam. C. mol nguyên tử can xi có khối lượng 40 gam. D. 0,025 mol Mg có khối lượng 12 gam. PA: C Câu 39 HH0906CSH Oxit nguyên tố X có hóa trị (II) chứa 40% oxi khối lượng. Nguyên tố X A. canxi. B. magie. C. photpho. D. nitơ. PA: B Câu 40 HH0906CSH Thành phần phần trăm khối lượng oxi hai oxit MgO SO2 A. 40% 50% B. 45% 55%. C. 50% 50%. D. 60% 40%. PA: A Câu 41 HH0906CSV Trên hai đĩa cân, vị trí thăng có hai cốc giống đựng axit HCl. Thả vào cốc thứ miếng kim loại Mg có khối lượng khối lượng miếng kẽm thả vào cốc thứ hai. Sau kết thúc phản ứng, trạng thái cân sau: A. Cân thăng bằng. B. Cân lệnh phía cốc thứ nhất. C. Cân lệch phía cốc thứ hai. D. Cân lệch phía cốc thứ sau vị trí thăng bằng. PA: C Câu 42 HH0906CSV Giấy quỳ tím chuyển màu đỏ nhúng vào dung dịch tạo thành từ A. 0,5 mol H2SO4 tác dụng với 1,5 mol NaOH. B. mol HCl tác dụng với mol KOH. C. 1,5 mol Ca(OH)2 tác dụng với 1,5 mol HCl. D. mol H2SO4 tác dụng với 1,7 mol NaOH. PA: D Câu 43 HH0906CSV Tính lượng H2SO4 điều chế cho 24 kg SO3 hợp nước. Biết hiệu suất phản ứng 90%. A. 26,46 kg. B. 23,27 kg. C. 46, 55 kg. D. 26 kg. PA: A Câu 44 HH0906CSV Tính lượng Fe thu cho lượng khí CO dư khử 24 gam Fe2O3, biết hiệu suất phản ứng 80% A. 8,96 gam. B. 17,92 gam. C. 26,88 gam. D. 13,44 gam. PA: D Câu 45 HH0906CSV Cho 1,25 gam muối cacbonat kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl thoát 280 ml (đktc) khí CO2. Công thức phân tử muối A. CuCO3. B. BaCO3. C. CaCO3. D. MgCO3. PA: C CHƯƠNG II: KIM LOẠI Câu HH0907CSB Tính chất sau của kim loại? A. Có tính dẻo. B. Có nhiệt độ nóng chảy thấp. C. Dẫn điện, dẫn nhiệt. D. Có ánh kim. PA: B Câu HH0908CSB Dãy chất gồm kim loại xếp theo chiều tăng dần họat động hóa học: A. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. B. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. PA: D Câu HH0908CSH Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4, dùng kim loại để làm dung dịch ZnSO4? A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Mg. PA: A Câu HH0908CSH Cho kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg dãy hoạt động hóa học. Biết rằng: - X, Y tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H2. - Z, T không tác dụng với dung dịch HCl. - T không tác dụng với muối Z, X không tác dụng với muối Y. Thứ tự xềp theo chiều hoạt động hóa học theo chiều tăng dần kim loại A. Y, T, Z, X B. X, Y, T, Z. C. Y, X, Z, T. D. Z, Y, T, X. PA: C Câu HH0909CSB Tính chất vật lý sau nhôm ? A. Có ánh kim. B. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. C. Nóng chảy 660oC. D. Là kim loại cứng, nặng. PA: D Câu HH0909CSH Dụng cụ làm kim loại sau không nên chứa dung dịch kiềm ? A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu. PA: B Câu HH0909CSH Có phương trình hóa học 2Al + 6X  → 2AlCl3 + 3H AlCl3 + 3Y  → Al(OH)3 + 3NaCl o t 2Al(OH)3  → Al2 O3 + 3Z X, Y, Z A. NaOH; HCl; H2. B. HCl; NaOH; H2. C. HCl; NaOH vừa đủ, H2O. D. NaOH vừa đủ; HCl; H2O PA: C Câu HH0910CSB Có dung dịch HCl, NaOH, CuSO4, Al2(SO4)3 khí Cl2. Sắt tác dụng với A. HCl; Cl2; Al2(SO4)3. B. Cl2; CuSO4; Al2(SO4)3. C. HCl; NaOH; CuSO4. D. Cl2; HCl; CuSO4. PA: D Câu HH0910CSH Trong dãy biến hóa sau: Cl2 C NaOH Fe O3  → X  → Y  →Z X, Y, Z A. CO2; FeCl2; Fe(OH)2. B. Fe; FeCl3; Fe(OH)3. C. CO2; FeCl3; Fe(OH)2. D. Fe; FeCl2; Fe(OH)2. PA: B Câu 10 HH0910CSH Cho oxit Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Sản phẩm thu gồm dung dịch A. FeCl3. B. FeCl2. C. FeCl3; HCl. D. FeCl2; FeCl3. PA: D Câu 11 HH0911CSB Kim loại sắt tác dụng với dung dịch muối sau A. CuSO4. B. ZnSO4. C. Na2SO4. D. MgSO4. PA: A Câu 12 HH0912CSH Hỗn hợp A gồm Fe FeO hòa tan dung dịch nào? A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch KOH. C. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch AgNO3. PA: A Câu 13 HH0912CSH Cho kim loại Fe, Ag tác dụng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 dư, sau phản ứng lọc bỏ dung dịch thu chất rắn X. Thành phần chất rắn X gồm A. Fe, Cu. B. Ag, Cu C. Fe, Ag. D. Fe, Ag, Cu. PA: B Câu 14 HH0912CSV Để tách kim loại Cu khỏi hỗn hợp Cu Fe ta dùng cách sau A. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl. B. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch H2SO4 đặc nguội. C. Hoà tan hỗn hợp vào nước. D. Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaCl. PA: A Câu 15 HH0912CSV Có hỗn hợp gồm bột Al bột Fe, tách bột Fe khỏi hỗn hợp dung dịch A. HCl dư. B. NaCl dư. C. KOH dư. D. HNO3 dư. PA: C Câu 16 HH0913CSH Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4, sau thời gian, lấy kim loại làm khô, cân lại thấy tăng a gam. a A. khối lượng kim loại Cu bám vào. B. hiệu số khối lượng kim loại Cu bám vào khối lượng Fe tan ra. C. khối lượng CuSO4 bám vào. D. khối lượng gốc sunfat bám vào. PA: B Câu 17 HH0913CSH Khối lượng 0,25 mol Fe 0,5 mol Al, khối lượng lớn A. 0,25 mol Fe lớn hơn. B. 0,5 mol Al lớn hơn. C. Bằng nhau. D. 0,5 mol Al bé hơn. PA: B. Câu 18 HH0913CSV Người ta dùng quặng boxit để sản xuất nhôm. Hàm lượng Al2O3 quặng 40%. Để có 5,4 Al nguyên chất cần quặng? A. 20,8 tấn. B. 21,65 tấn. C. 25,5 tấn. D. 20, 75 tấn. PA: C Câu 19 HH0913CSV Cho gam hợp kim Al Mg vào dung dịch HCl có 10,08 lít H2 bay (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng Al Mg hợp kim A. 49% 51%. B. 51% 49%. C. 60% 40%. D. 40% 60%. PA: C Câu 20 HH0913CSV Ngâm đồng dung dịch AgNO3, sau thời gian lấy đồng làm khô thấy tăng thêm 2,28 gam. Khối lượng đồng tham gia phản ứng A. 0,64 gam. B. 0,56 gam. C. 0,96 gam. D. 1,08 gam. PA: C CHƯƠNG III: PHI KIM- SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Câu HH0914CSB Dãy nguyên tố xếp theo chiều tính phi kim tăng A. O; F; N; P. B. F; O; N; P. C. O; N; P; F. D. P; N; O; F. PA: D Câu HH0914CSH Một hợp chất lưu huỳnh với oxi lưu huỳnh chiếm 40% khối luợng. Tỉ lệ số nguyên tử S O phân tử A. 1: 2. B. 1: 3. C. 1: 1. D. 2: 1. PA: B Câu HH0915CSB Trong chất sau: Cu; H2; N2; KOH; BaO; O2, khí clo tác dụng với A. BaO; N2; KOH. B. O2; KOH; H2. C. Cu; H2; KOH. D. H2; N2; Cu. PA: C Câu HH0915CSH Chất khí làm mầu giấy quỳ tím ẩm A. Cl2. B. O2. C. N2. D. H2. PA: A Câu HH0915CSH Đốt cháy bột sắt bình kín chứa khí clo theo tỉ lệ : khối lượng. Sau phản ứng hoàn toàn thu chất rắn A. Thành phần chất rắn A A. Chỉ có Fe dư. B. FeCl3 Fe dư. C. FeCl3 Cl2 dư. D. FeCl2 Cl2 dư. PA: C Câu HH0916CSB Trong tính chất sau 1. Phản ứng với nước vôi trong. 2. Ở điều kiện bình thường, tồn trạng thái khí. 3. Tác dụng với dung dịch HCl. 4. Tác dụng với dung dịch KOH. 5. Tác dụng với dung dịch CuSO4. Tính chất tính chất khí CO2? A. 1; 3; 5. B. 2; 3; 4. C. 1; 2; 3. D. 1; 2; 4. PA: D Câu HH0916CSH Trong dãy biến hóa sau: O2 O2 NaOH C  → X  → Y  →Z X, Y, Z A. CO; CO2; NaOH. B. CO2; H2CO3; Na2CO3. C. CO; CO2; NaHCO3. D. CO; H2CO3; NaHCO3. PA: C Câu HH0916CSH Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi thu kết tủa X. Sục tiếp CO2 vào dư thấy kết tủa tan dần, thu dung dịch Y suốt. Chất X, Y A. CaCO3; Ca(OH)2. B. CaCO3; Ca(HCO3)2. C. CaO; Ca(HCO3)2. D. Ca(HCO3)2; Ca(OH)2. PA: B Câu HH0917CSB Thành phần ximăng A. Canxi silicat natri silicat. B. Magie silicat natri silicat. C. Nhôm Silicat canxi silicat. D. Canxi silicat canxi aluminat. PA: D Câu 10 HH0917CSH Dung dịch sau ăn mòn thủy tinh? A. Dung dịch HNO3. B. Dung dịch HF. C. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch NaOH đặc. PA: B Câu 11 HH0918CSB Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bảng tuần hòan nguyên tố A. Kim loại. B. Phi kim. C. Lưỡng tính D. Khí hiếm. PA: D Câu 12 HH0919CSH Biết A có cấu tạo nguyên tử sau: có lớp electron, lớp có electron. Dựa vào bảng tuần hòan nguyên tố A A. Clo. B. Photpho. C. Nitơ. D. Lưu huỳnh. PA: D Câu 13 HH0919CSH Nguyên tố A có Z = 17, vị trí A bảng tuần hoàn nguyên tố A. Chu kì nhóm V. B. Chu kì nhóm V. C. Chu kì nhóm VII. D. Chu kì nhóm VII. PA: C Câu 14 HH0919CSV Thành phần không khí có O2 N2. Khi không khí lẫn khí độc clo cho qua dung dịch để loại bỏ? A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch H2SO4. C. Nước. D. Dung dịch brom. PA: A Câu 15 HH0919CSV Nguyên tố X chu kì nhóm IA, điện tích hạt nhân nguyên tố X A. Z = 13. B. Z = 10. C. Z = 12. D. Z = 11. PA: D Câu 16 HH0920CSH Một chất khí có công thức phân tử X2, biết lít khí đktc nặng 3,1696 gam. Công thức phân tử X2 A. Cl2. B. N2. C. O2. D. H2. PA: A. Câu 17 HH0920CSH Hấp thụ 2,24 lit khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1M. Dung dịch thu chứa chất nào? A. NaHCO3. B. NaHCO3 Na2CO3. C. Na2CO3. D. Na2CO3 NaOH. PA: B Câu 18 HH0920CSV Nung hòan tòan 26,8 gam hỗn hợp CaCO3 MgCO3. Sau phản ứng kết thức, thu khí CO2 13,6 gam hỗn hợp rắn. Thể tích khí CO2 thu đktc A. 6,72 lít B. lít. C. 3,36 lít. D. 10,08 lít. PA: A Câu 19 HH0920CSV Nung 13,44 gam Fe với khí clo. Sau phản ứng kết thúc, khối lượng sản phẩm thu 29,25 gam. Hiệu suất phản ứng A. 80%. B. 75%. C. 96,8%. D. 90,8%. PA: B Câu 20 HH0920CSV Lượng clo thu điện phân 200g dung dịch NaCl 35,1% tác dụng hết với gam sắt? A. 22,4 g. B. 24,2 g. C. 24 g. D. 23 g. PA: A CHƯƠNG IV: HI ĐROCACBON – NHIÊN LIỆU Câu HH0921CSB Cho chất sau: C4H10, CH4O, NaHCO3, NaOC2H5, HNO3, CaCO3, C6H6, CH3Br, C2H6O. Dãy chất sau chất hữu cơ? A. CH3NO2; NaHCO3; CaCO3; HNO3; C2H6O; C4H10. B. NaOC2H5; NaHCO3; C4H10; C6H6; CH3Br; C2H6O. C. NaOC2H5; C4H10; C6H6; CH3Br; C2H6O, CH4O. D. NaOC2H5; NaHCO3; CH3Br; C2H6O; C4H10; C6H6. PA: C Câu HH0922CSB Phản ứng đặc trưng metan A. Phản ứng cộng với nước brom. B. Phản ứng với Cl2 (điều kiện ánh sáng). C. Phản ứng cộng với Cl2 (điều kiện ánh sáng). D. Phản ứng cộng với H2. PA: B Câu HH0922CSH Để phân biệt hai khí CO2 CH4 phương pháp hóa học dùng cách A. Đốt cháy hai khí oxi. B. Sục hai khí vào nước. C. Sục hai khí vào dung dịch nước brom. D. Sục hai khí vào nước vôi trong. PA: D Câu HH0922CSH Ở điều kiện tiêu chuẩn lít hiđrocacbon X có khối lượng lít oxi. X có công thức phân tử sau A. CH4. B. C2H4. C. C2H6. D. C4H10. PA: A Câu HH0923CSB Dãy chất sau trạng thái khí làm mầu dung dịch brom: A. CH4; C2H2. B. C2H4; C2H2. C. CH4; C6H6. D. C2H2; C6H6. PA: B Câu HH0923CSH Trong dãy biến hóa sau H2O H2 O2 CaC  → A  → B  →C A, B, C A. C2H4; C2H6; CO2. B. CH4; C2H6; CO2. C. CH4; C2H4; CO2. D. C2H2; C2H4; CO2. PA: D Câu HH0923CSH Muốn loại SO2 khỏi hỗn hợp SO2 C2H2 ta dùng A. Dung dịch brom. B. Nước. C. Dung dịch NaCl. D. Dung dịch NaOH. PA: D Câu HH0924CSB Phân tử hợp chất hữu có số nguyên tử H số nguyên tử C, hợp chất có phân tử khối 78 đvC. Hợp chất A. Metan. B. Benzen. C. Etilen. D. Axetilen. PA: B Câu HH0924CSH Khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brombenzen với hiệu suất phản ứng đạt 90% A. 8,67 g. B. 8,35 g. C. 12,99 g. D. 15,7 g. PA: A Câu 10 HH0925CSB Câu sau không đúng? A. Dựa vào trạng thái, người ta chia nhiên liệu thành loại: rắn, lỏng, khí. B. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ . C. Nhiên liệu lỏng gồm sản phẩm chế biến từ dầu mỏ (xăng, dầu hỏa ). D. Nhiên liệu khí dùng chủ yếu cho động đốt PA: D Câu 11 HH0926CSH Trong dãy biến hóa sau H2O H2 Br2 CaC  → X  → Y  →Z X, Y, Z A. Ca(OH)2; C2H2; C2H2Br4. B. C2H4; C2H2; C2H4Br2. C. C2H2; C2H4; C2H4Br2. D. CH4; C2H4, C2H4Br2. PA: C Câu 12 HH0926CSH Các hiđrocacbon metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung A. Có thể tác dụng với khí clo. B. Có thể tác dụng với khí oxi. C. Có thể tham gia trùng hợp. D. Có thể tác dụng với dung dịch brom. PA: B Câu 13 HH0926CSV Có hỗn hợp khí CH4; C2H2, CH4 . Để thu khí CH4 tinh khiết cho hỗn hợp khí qua A. Dung dịch brom. B. Nước. C. Dung dịch nước vôi trong. D. Khí clo (điều kiện ánh sáng). PA: A Câu 14 HH0926CSV Phân biệt bình khí không màu: C2H2, CO2, CH4 ta cho khí qua A. Nước dung dịch Ca(OH)2. B. Dung dịch Ca(OH)2 dung dịch NaCl. C. Dung dịch NaCl dung dịch brom. D. Dung dịch Ca(OH)2 dung dịch brom. PA: D Câu 15 HH0927CSH mol etilen cháy hòan thành tỏa nhiệt lượng 432KJ. Nhiệt lượng tỏa đốt cháy 1,4 kg etilen A. 21600 KJ. B. 25400 KJ. C. 25064 KJ. D. 25410 KJ. PA: A Câu 16 HH0927CSH Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 12 g CH4 A. 50,4 lit. B. 33,6 lit. C. 16,8 lit. D. 6,72 lit. PA: B Câu 17 HH0927CSH Khi cho hỗn hợp khí metan, etilen, axetilen qua dung dịch brom thấy khối lượng bình brom tăng lên a g. Đó khối lượng A. etilen axetilen. B. eitilen metan. C. axetilen metan. D. axetilen, etilen metan. PA: A Câu 18 HH0927CSV Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan etilen (đktc) qua bình đựng dung dịch brom dư. Phản ứng kết thúc, khối lượng bình brom tăng thêm 1,4 g. Thành phần phần trăm khí metan etilen theo thể tích A. 60% 40%. B. 20% 80%. C. 70% 30%. D. 80% 20%. PA: D Câu 19 HH0927CSV Đốt cháy hòan tòan 5,824 lít hỗn hợp hai khí CH4 C2H4. Cho toàn sản phẩm sinh vào dung dịch nước vôi thu 40 g kết tủa. Thành phần phần trăm theo thể tích khí A. 44,15% 55,85%. B. 46,15% 53,85%. C. 40,15% 59,85%. D. 50,15% 49,85%. PA: B Câu 20 HH0927CSV Đốt cháy 14,56 lít hiđrocacbon A thu đượcc 43,68 lít CO2 46,8 g H2O (các thể tích chất khí đo đktc). Công thức phân tử A A. C3H6. B. C4H8. C. C2H6. D. C3H6. PA: B CHƯƠNG V: DẪN XUẤT HIĐROCACBON - POLIME Câu HH0928CSB Cho chất Na2O, Na, NaCl, O2, H2. Rượu etylic tác dụng với chất nào? A. Na2O; Na. B. Na2O; NaCl. C. Na; O2. D. H2; O2. PA: C Câu HH0928CSH Trong dãy biến hóa H2 H2O A  → Y  → C2 H 5OH A, B A. CaC2; C2H2. B. CaC2; C2H4. C. CH4; C2H4. D. C2H2; C2H4. PA: D Câu HH0928CSH Rượu etylic có lẫn nước, dùng chất sau để làm khan rượu? A. CuO. B. CuSO4 khan. C. Một Na. D. CaCO3. PA: B Câu HH0929CSB Trong chất sau: Mg, MgO, Cu, KOH, Na2SO4, Na2SO3. Axit axetic tác dụng với A. Tất chất trên. B. MgO; KOH; Na2SO4; Na2SO3. C. Mg; Cu; MgO; KOH. D. Mg; MgO; KOH; Na2SO3. PA: D Câu HH0929CSH Trong dãy biến hóa sau H2 H2O O2 A  → B  → C  → CH 3COOH A, B, C A. C2H2; C2H4; C2H5OH. B. C2H4; C2H6; C2H5OH. C. CH4; C2H6; C2H5OH. D. C2H2; C2H6; C2H5OH. PA: A Câu HH0929CSH Để phân biệt dung dịch axit axetic 5% (giấm ăn) dung dịch nước vôi dùng A. Dung dịch NaCl. B. Nước. C. Quỳ tím. D. Dung dịch NaOH. PA: C Câu HH0930CSB Dãy chất tan nước nhiệt độ thường A. Saccarozơ tinh bột. B. Glucozơ xenlulozơ. C. Saccarozơ xenlulozơ. D. Glucozơ saccarozơ. PA: D Câu HH0930CSH Hợp chất hữu X có công thức đơn giản CH2O. X có phản ứng tráng gương hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. X A. glucozơ. B. tinh bột. C. xenlulozơ. D. saccarozơ. PA: A Câu HH0931CSB Trong thành phần chất protein nguyên tố C, H, O thiết phải có nguyên tố ? A. Sắt. B. Nitơ. C. Lưu hùynh. D. Photpho. PA: B Câu 10 HH0932CSB Có chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng trùng hợp A. 3, 4. B. 1, 2. C. 1, 4. D. 2, 3. PA: A Câu 11 HH0933CSH Có phản ứng: X + NaOH muối + nước Y + NaOH muối + rượu Z + NaOH muối + bazơ T + NaOH muối + muối Chất este? A. Chất T. B. Chất Y. C. Chất X. D. Chất Z. PA: B Câu 12 HH0933CSH Có hai ống nghiệm (được đánh số 2) chứa sẵn 2ml dung dịch CH3COOH. Thêm vào ống mảnh đồng ống bột CuO, sau phản ứng kết thúc nhận thấy A. Ống 1: bọt khí thoát ra; Ống 2: bột CuO tan dần tạo thành dung dich màu xanh lam. B. Cả hai ống có bọt khí thoát chất rắn tan dần thu dung dịch màu xanh lam. C. Ống 1: Cu tan dần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Ống có bọt khí thoát ra. D. Ống 1: có bọt khí thoát ra; Ống 2: bột CuO tan dần thành dung dịch màu xanh lam. PA: A Câu 13 HH0933CSV Có ba lọ nhãn đựng dung dịch sau: glucozơ, benzen, axit axetic. Những hóa chất sau dùng để phân biệt chất chứa lọ? A. Dung dịch NaOH dung dịch nước brom. B. Dung dịch NaOH dung dịch AgNO3 NH3. C. Qùy tím dung dịch nước brom. D. Quỳ tím dung dịch NaOH. PA: C Câu 14 HH0933CSV Có chất lỏng đựng riêng biệt: axit axetic, rượu benzen. Những hóa chất sau dùng để phân biệt chất chứa lọ ? A. Đá vôi kim loại Na. B. Kim loại Na dung dịch NaCl. C. H2O kim loại Na. D. Đá vôi dung dịch NaCl. PA: A Câu 15 HH0934CSH Đốt cháy hòan toàn hợp chất hữu A thu đượ CO2 H2O với số mol theo tỉ lệ 2:3. A chất nào? A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. C6H12O6. PA: A Câu 16 HH0934CSH Biết Drượu = 0,8 g/ml. Hỏi 225ml rượu nguyên chất nặng gam? A. 150 g. B. 180g. C. 120 g. D. 110 g. PA: B Câu 17 HH0934CSH Đốt cháy 2,3 g hợp chất hữu A người ta thu 4,4 g CO2 2,7 g H2O. Khối lượng oxi tham gia phản ứng A. 5,6 g. B. 3,2 g. C. 4,8 g. D. 3,6 g. PA: C Câu 18 HH0934CSV Đun 17,8 kg (C17H35COO)3C3H5 với lượng dư NaOH. Khối lượng xà phòng bánh thu chứa 60% (theo khối lượng) C17H35COONa A. 30 kg. B. 32 kg. C. 40,6 kg. D. 30,6 kg. PA: D Câu 19 HH0934CSV Đun 10ml dung dịch glucozơ với lượng Ag2O dư NH3, người ta thấy sinh 1,08 g bạc. Nồng độ mol dung dịch glucozơ A. 0,25M. B. 0,44M. C. 0,5M D. 0,4M. PA: C Câu 20 HH0934CSV Cho 18 g axit axetic tác dụng với 11,5 g rượu etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este thu A. 23 g. B. 22 g. C. 24 g. D. 25 g. PA: B [...]... được 40 g kết tủa Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí lần lượt là A 44 ,15% và 55,85% B 46 ,15% và 53,85% C 40 ,15% và 59, 85% D 50,15% và 49 , 85% PA: B Câu 20 HH 092 7CSV Đốt cháy 14, 56 lít một hiđrocacbon A thu đượcc 43 ,68 lít CO2 và 46 ,8 g H2O (các thể tích chất khí đo ở đktc) Công thức phân tử của A là A C3H6 B C4H8 C C2H6 D C3H6 PA: B CHƯƠNG V: DẪN XUẤT HIĐROCACBON - POLIME Câu 1 HH 092 8CSB... dịch brom: A CH4; C2H2 B C2H4; C2H2 C CH4; C6H6 D C2H2; C6H6 PA: B Câu 6 HH 092 3CSH Trong các dãy biến hóa sau H2O H2 O2 CaC 2  A  B  C → → → thì A, B, C lần lượt là A C2H4; C2H6; CO2 B CH4; C2H6; CO2 C CH4; C2H4; CO2 D C2H2; C2H4; CO2 PA: D Câu 7 HH 092 3CSH Muốn loại SO2 khỏi hỗn hợp SO2 và C2H2 ta dùng A Dung dịch brom B Nước C Dung dịch NaCl D Dung dịch NaOH PA: D Câu 8 HH 092 4CSB Phân tử một... NaCl C Na; O2 D H2; O2 PA: C Câu 2 HH 092 8CSH Trong dãy biến hóa H2 H2O A  Y  C2 H 5OH → → thì A, B lần lượt là A CaC2; C2H2 B CaC2; C2H4 C CH4; C2H4 D C2H2; C2H4 PA: D Câu 3 HH 092 8CSH Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu? A CuO B CuSO4 khan C Một ít Na D CaCO3 PA: B Câu 4 HH 092 9CSB Trong các chất sau: Mg, MgO, Cu, KOH, Na2SO4, Na2SO3 Axit axetic tác dụng... brom D Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch brom PA: D Câu 15 HH 092 7CSH 1 mol etilen cháy hòan thành tỏa ra một nhiệt lượng là 43 2KJ Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 ,4 kg etilen là A 21600 KJ B 2 540 0 KJ C 250 64 KJ D 2 541 0 KJ PA: A Câu 16 HH 092 7CSH Thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 12 g CH4 là A 50 ,4 lit B 33,6 lit C 16,8 lit D 6,72 lit PA: B Câu 17 HH 092 7CSH Khi cho hỗn hợp khí metan, etilen, axetilen... nào? A C2H5OH B CH3COOH C CH3OH D C6H12O6 PA: A Câu 16 HH 093 4CSH Biết Drượu = 0,8 g/ml Hỏi 225ml rượu nguyên chất nặng bao nhiêu gam? A 150 g B 180g C 120 g D 110 g PA: B Câu 17 HH 093 4CSH Đốt cháy 2,3 g một hợp chất hữu cơ A người ta thu được 4, 4 g CO2 và 2,7 g H2O Khối lượng oxi tham gia phản ứng là A 5,6 g B 3,2 g C 4, 8 g D 3,6 g PA: C Câu 18 HH 093 4CSV Đun 17,8 kg (C17H35COO)3C3H5 với lượng dư NaOH... C17H35COONa là A 30 kg B 32 kg C 40 ,6 kg D 30,6 kg PA: D Câu 19 HH 093 4CSV Đun 10ml dung dịch glucozơ với 1 lượng Ag2O dư trong NH3, người ta thấy sinh ra 1,08 g bạc Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là A 0,25M B 0 ,44 M C 0,5M D 0,4M PA: C Câu 20 HH 093 4CSV Cho 18 g axit axetic tác dụng với 11,5 g rượu etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este thu được là A 23 g B 22 g C 24 g D 25 g PA: B ... chế biến từ dầu mỏ (xăng, dầu hỏa ) D Nhiên liệu khí được dùng chủ yếu cho động cơ đốt trong PA: D Câu 11 HH 092 6CSH Trong dãy biến hóa sau H2O H2 Br2 CaC 2  X  Y  Z → → → thì X, Y, Z lần lượt là A Ca(OH)2; C2H2; C2H2Br4 B C2H4; C2H2; C2H4Br2 C C2H2; C2H4; C2H4Br2 D CH4; C2H4, C2H4Br2 PA: C Câu 12 HH 092 6CSH Các hiđrocacbon như metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung là A Có thể... etilen và metan PA: A Câu 18 HH 092 7CSV Cho 5,6 lít hỗn hợp khí metan và etilen (đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom dư Phản ứng kết thúc, khối lượng bình brom tăng thêm 1 ,4 g Thành phần phần trăm của khí metan và etilen theo thể tích lần lượt là A 60% và 40 % B 20% và 80% C 70% và 30% D 80% và 20% PA: D Câu 19 HH 092 7CSV Đốt cháy hòan tòan 5,8 24 lít hỗn hợp hai khí CH4 và C2H4 Cho toàn bộ sản phẩm... hùynh D Photpho PA: B Câu 10 HH 093 2CSB Có các chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4) Những chất có phản ứng trùng hợp là A 3, 4 B 1, 2 C 1, 4 D 2, 3 PA: A Câu 11 HH 093 3CSH Có các phản ứng: X + NaOH muối + nước Y + NaOH muối + rượu Z + NaOH muối + bazơ T + NaOH muối 1 + muối 2 Chất nào là este? A Chất T B Chất Y C Chất X D Chất Z PA: B Câu 12 HH 093 3CSH Có hai ống nghiệm (được đánh số...CHƯƠNG IV: HI ĐROCACBON – NHIÊN LIỆU Câu 1 HH 092 1CSB Cho các chất sau: C4H10, CH4O, NaHCO3, NaOC2H5, HNO3, CaCO3, C6H6, CH3Br, C2H6O Dãy các chất nào sau đây là chất hữu cơ? A CH3NO2; NaHCO3; CaCO3; HNO3; C2H6O; C4H10 B NaOC2H5; NaHCO3; C4H10; C6H6; CH3Br; C2H6O C NaOC2H5; C4H10; C6H6; CH3Br; C2H6O, CH4O D NaOC2H5; NaHCO3; CH3Br; C2H6O; C4H10; C6H6 PA: C Câu 2 HH 092 2CSB Phản ứng đặc trưng của metan . HCl có 10,08 lít H 2 bay ra (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al và Mg trong hợp kim là A. 49 % và 51%. B. 51% và 49 % . C. 60% và 40 %. D. 40 % và 60%. PA: C (% %$)&". lượt là A. Ca(OH) 2 ; C 2 H 2 ; C 2 H 2 Br 4 . B. C 2 H 4 ; C 2 H 2 ; C 2 H 4 Br 2 . C. C 2 H 2 ; C 2 H 4 ; C 2 H 4 Br 2 . D. CH 4 ; C 2 H 4 , C 2 H 4 Br 2 . PA: C $( %(,& Các hiđrocacbon. 5,8 24 lít hỗn hợp hai khí CH 4 và C 2 H 4 . Cho toàn bộ sản phẩm sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 40 g kết tủa. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí lần lượt là A. 44 ,15%

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan