366 câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay và khó lớp 9

34 3.6K 15
366 câu hỏi trắc nghiệm hóa học  hay và khó lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu 1: Tính chất nào sau đây là của khí clo ?A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).C. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.D. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.Câu 2: Trong luyện kim, người ta sử dụng cacbon và hoá chất nào để điều chế kim loại ?A. Một số oxit kim loại như PbO, ZnO, CuO, ...B. Một số muối như NaCl, CaCl2, CuCl2, ...C. Một số bazơ như NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, ...D. Một số axit như HNO3; H2SO4; H3PO4, ....

366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 1: A.  !" B. #$!%&'( ) *" C. ##" D. '+,-$.,-" Câu 2:$/-012345-  A. 678#-9(0:(0'(0""" B. 678-8;'0'' ) 0'' )0 """ C. 678 !;(&0'%(&* ) 0'%(&* ) 0""" D. 678#&;( < =& ) >( ? =& < 9( ? 0"""" Câu 3:'@ABCD-7-D 8E-7A &'0BFE#AG<0??& ) %*HI0?$J ."KL8A@ABM A. GN0) B. GO0) C. G)0O D. P0I Câu 4:3;(&G6QR3G0G) ' ) %* A. S0)" B. S0?" C. S0<" D. S0G" Câu 5:$T7+U-0 EV$ A. J=$W-" B. W-0$-X" C. -X=$W-" D. W-=$J Câu 6:Y5Z+[2M\/G)]=+<B XX$=BR+)XX$0L$FQ0ZM A. >J" B. ; " C. 6X" D. '#" Câu 7:^T[8AJB#5B_X4B-` A. a=(=;=9" B. (=a=;=9" C. 9=;=(=a" D. (=;=9=a" Câu 8:^T-A'%;( < * ) '-M A. 60aX0C B. C0:0aX C. :090C D. ;060C Câu 9:^-b-.[E4- A. C" B. C" C. aX" D. '" Câu 10:\8J$I0O)  VA--8"c $ HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $Gd<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 A. <0PG" B. <P0G" C. <0)e" D. <)0e" Câu 11:;f-A&'M A. '=C" B. '=aX" C. aX=C" D. C=C" Câu 12:g-AR-L/5h-+4i0+ -M A. ; B. : C. C D. g Câu 13:'GG0)-7J">BFEA<)0e --8J"g8A-BFE A. )G0<-" B. )S0eS-" C. GS0ee-" D. GS0Ie-" Câu 14:\33aX' < aX%(&* < 01RM A. &' B. & ) >( ? C. ;(& D. C;( < Câu 15:'-7F +8AOS'>( ? ">-71 F $+8AOI0N"g8AD-F M A. GI0) B. N0I C. GS0I D. GN0) Câu 16:;/BGSS-''( < A<<-'( ) "&/BFE A. ?)j" B. <<j" C. IOj" D. Oej" Câu 17:'+3D$-7@ABVk4/ A. ' ) ( ) " B. & ) ( ) " C. ( ) >( ) " D. ' ) & ) " Câu 18:\87J$kEXl/GM)48A"> BFEA$JC". BQ$JC A. aX' < aX" B. aX' < ' ) " C"'l+aX" D. aX' )  ' ) " Câu 19:^TB-A A. >0' ) 0( ) " B. ' ) 0'0( ) " C. ; ) 0>0( ) " D. & ) 0>0( ) " Câu 20:'+-7!D3M 6( )  → Z → aX' <  → aX%(&* < "Z+3 A. ' ) " B. & ) " C. & ) >( ? " D. &'" Câu 21:'<P0)-@AB; ) '( < g ) '( < &'"^mA $n.$A<S-5"g8A-@-8 $@AB HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $)d<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 A. GG-)O0)-" B. GS-)P0)-" C. GS0I-)O0I-" D. G)-)I0)-" Câu 22:'+B!$k+U < ) )C]IZ )C' ]<& → < < C' ]<o C%(&* ]<;' →   < ) < )C%(&* C ( ]<:→ kZ0o0:QA A. ;(&=&'=& ) " B. &'=;(&=& ) " C. &'=;(&p0& ) (" D. ;(&p=&'=& ) ( Câu 23:^T-AJB#5BX47+U`QM A. g0C060'0aX B. '0aX060C0g C. g0'0C060aX D. '0aX0C060g Câu 24:q$k-F-'( ) $n3 A. >r.B7L1" B. '#nAB" C. \88" D. q$k." Câu 25:;+,-k A. [#&'+,-" B. BBA-" C. [#&'(+,-" D. m.#F$BFEU" Câu 26: Z[8B-+$sss$AB$"&$ 5-GO0Iej48!$AB";[8ZM A. ;! B. 9B C. ' D. tu Câu 27:$+3-BFE A. (#" B. ^;(&" C. '(" D. ;'" Câu 28:;[8ZAB++$ZZ' e "'. E#Z A. Z( ) " B. Z ) ( < " C. Z ) ( e " D. Z( < " Câu 29:^TB-$AB A. 90>0' ) 0>" B. '0Y$ ) 0>0' ) " C. '0( ) 0>0>" D. >0Y$ ) 090' ) " Câu 30:^T-+-E77UF-QM A. C0:060aX0;" B. 60;0aX0:0C HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $<d<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 C. ;060C0:0aX D. ;0C0aX060: Câu 31:'aX < ( ? &'">FB,-A A. aX' ) 0aX' < 0& ) B. aX' ) 0& ) ( C. aX' ) 0aX' < 0& ) ( D. aX' < 0& ) ( Câu 32:'G[;$'>( ? 0/A#F$M A. K[;$Q0U0.v- B. g.+/A" C. K[;$Q0.+$0+5-#- D. K[;$0+.-$0#/5-#- Câu 33:\8GG0)'(%*"3.QBFE$[% ) O V w G e K  * A. )?" B. )P" C. )I" D. )G0?" Câu 34:$E-AJ4 A. aX> ) B. aX( C. aX ) ( < D. aX < ( ? Câu 35:\37-5B-1`EM A. m/m/B- B. gF`BFEB-# C. gF`BFEB--$" D. gF`BFEFB-B-#$ Câu 36:' #&'+A<0<I$%V *"g8A TBFEM A. e0? B. ?0Se C. )0O D. G0P Câu 37:;[8ZVu<+-Ks0[8oVu)+-Kss"> Zo A. B-Z-!o" B. B-o-!Z" C. Z0o+B-!!" D. Z0o+-! !" Câu 38:'+-8C' < mB'' ) 0R3- -8  A. C" B. 6 C. C;( < D. &' Câu 39:9FE$-8J%sss*xM A. >JBFE& ) >( ? y0+" B. >JBFE& ) >( ? T C. >JBFE'>( ? D. >JBFEC ) %>( ? * < HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $?d<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 40:$./B145b A. i-##$y" B. /B-8`T" C. +-8`" D. /B-8`T$k/B+-`" Câu 41:^TB-### A. >0'0' ) " B. >0'09" C. '090Y$ ) " D. '0' ) 0Y$ ) " Câu 42: '+&'0;(&0'>( ? 0C ) %>( ? * <  ' ) ">J A A. &'=' ) =C ) %>( ? * < " B. ' ) ='>( ? =C ) %>( ? * < " C. &'=;(&='>( ? " D. ' ) =&'='>( ? " Câu 43:\8G0SP--7-$sss$">BF EAe0<?--8$"g-X-8 A. C" B. c" C. aX" D. C" Câu 44:G-D%/7B$BH/-*03O0GI- < 0+ 8A$[!EM A. O0PI"- < B. P0<"- < C. P0N?"- < D. N0<"- < Câu 45:&Tl$B!$kBFE5" A. aX]> St → aX>" B. aX]' )  St → aX' ) " C. aX])&' → aX' ) ]& ) " D. aX]'>( ?  → aX>( ? ]'" Câu 46:'IN0I-6( ) &'yA[ ' ) %* A. ?0?P" B. I0O)" C. GO0N)" D. G<0??" Câu 47:\zE +$r["BQz A3{b.EC ) ( < ")>( ) ")& ) ("BQBQ$`-48 A +$zM A. GSj" B. )S0N<j C. GS0N<j" D. )Sj Câu 48:'!DBFE+UM ' ) O + → Z CuO + → o Z + →  Nung → '(]o Z0o0:0+3QA A. '(0'%(&* ) 0&'0'' ) " B. '(0'( ) 0;(&0;&'( < " C. '(0'( ) 0'%(&* ) 0''( < " D. '(0'( ) 0;(&0''( < " Câu 49: g--A-7-m:%;( < * )  m '%;( < * ) C;( <   A. : B. ' C. aX D. 9 Câu 50:'-aX0'0C0C06"g5L>CsM A. g-.& ) >( ? y07C0aX" B. g-.$V/71MF-$[" C. g-;(&C D. g-& ) >( ? T0&'M'0C Câu 51:g-A$4-M A. 6 B. C C. aX D. C" HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $ed<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 52: 'e0I-6$sss' )  kAGI0)e -8"KL-6M A. 6 B. C C. aX D. '$ Câu 53:'yB+3AM A. >( ) & ) >( ? B. >( ) '( C. >( ) & ) ( D. >( ) '( ) Câu 54:; BFEAM A. g0#0#0$0-Xx B. g0#0# 0$" C. g04-0#0#" D. (# !0#0$04- Câu 55:'?0I-7-6%$s*BFEGG0O -8"6-M A. t B. ; C. C D. g Câu 56:;-GI0I-@AB7CaX$&'0A GG0)& ) %*"9Q$`-8ACaX$@ABQA$ @ABM A. ?SjISj B. eSjeSj C. <)0ejIO0ej D. <SjOSj Câu 57:^TD-[8B- A. '0'090>" B. 90>0>0'" C. '0>0( 0 aX" D. g0;090>" Câu 58:;_-7D$C;( < -71D$ $2-.k8AD`G0e)-"g8A DT-BFEM A. S0I?- B. S0P?- C. S0NI- D. G0)P- Câu 59:'<<0I-7-CV/7ANO0e-8C' < "C -M A. aX B. C C. C D. '$ Câu 60: ^T-AJB#5BX4-` Q A. g0Y060aX0'" B. Y0g0aX0'06" C. '0aX060 Y0g" D. aX0'0Y060g" Câu 61:'-._B/F/-h`-H A. [-zB-78-$-0X" B. $2.-bzB2" C. FJ$+#" D. .Q-|80#}" Câu 62:gm'(n8/-raX ) ( < ++3#F$BF EM A. P'(]<aX ) ( <  S t → IaX]P'( ) B. )'(]aX ) ( <  S t → )aX'( < C. <'(]aX ) ( <  S t → )aX]<'( ) D. <'(]aX ) ( <  S t → <aX(]<'( Câu 63:L~.BF  A. ;+FVIIS  '" B. '+-" C. t-E0y" D. ^m/0m/8" HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $Id<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 64:'+<Ur<$[/60C0C ) ( < 3L5$J$p UlRG82M A. ^g(& B. ; C. ^& ) >( ? T" D. ^&' Câu 65:\32<0P<-@AB'(9(kQpS0P?- '("g8A-@#$@ABQ A. )-'(<-9(" B. <-'()-9(" C. G0I-'()0)<-9(" D. G0I-'()-9(" Câu 66:'JnkH#%+h*Ur"&/A #F$M A. >J+$Jy-k" B. g./ABFE C. >J+-h D. >J+-X Câu 67:'GS@ABD- D&'AI0O) %*"g8A'$@AB A. e0?-" B. )0?-" C. ?0I-" D. e-" Câu 68:'O0)--7#J&'+">BFE AG)0O--7-8"'.E#JQ8-&'BF EM A. aX ) ( < S0)-&' B. aX < ( ? S0)e-&' C. aX(S0G-&' D. aX < ( ? S0<-&' Câu 69:\3B/'( ) >( ) +3RM A. ^Y$ ) B. ^;' C. ^'%(&* ) D. ^&' Câu 70:\3--7-mD-+mJ-W--+ 3--mD A. aX' )  B. :' )  C. '' )  D. C' <  Câu 71:&He0G#-7-+$sssb&'08-# QRS0<-"'.EB2#+M A. aX ) ( < B. C ) ( < C. '$ ) ( < D. aX( Câu 72:&/A#F$G & ) >( ? y07M A. g-RJ$ B. g.-.-R$ C. t Q D. g.+/A Câu 73:'A;(&M A. '( ) 0C B. >( ) 0aX ) ( < C. aX0>( ) " D. C"6( Câu 74:'U-7AB3B/$TM60 C0C ) ( < A. &' B. ;' C. ;(& D. & ) ( Câu 75:;[8ZVk<+-sC0/[8Z A. :wG)" B. :wG<" C. :wGG" D. :wGS" Câu 76:;1Rny#3F# "&-AC ) ( < $ny ?Sj"\3+Ae0?C[Q[ny HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $Od<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 A. )S0P" B. )G0Ie" C. )e0e" D. )S0Oe" Câu 77:'S0P<@ABD-CaX& ) >( ? T" >BFEAS0eI& ) %*"BQjX8A-@- $@ABQAM A. <)0ejIO0ej B. IO0ej<)0ej C. eej?ej D. ?ejeej Câu 78:BQzC ) ( < ")>( ) ")& ) ("9Q$`-8A  $AB$[M A. )S0N<j B. GS0?Ij C. )?0<)j D. <N0e<j" Câu 79:^TD-B-3V4/1 A. '0>0Y$ ) 0' ) " B. Y$ ) 0' ) 0; ) 0( ) " C. ' ) 0& ) 0; ) 0( ) " D. >090; ) 0' ) " Câu 80:;[2[8Z+<BXX$0BXX$R+O XX$"K$!F[8Z A. 7u<0+-Kss--" B. 7uO0+-sss- 5" C. 7u<0+-KssB--" D. 7u<0+-KssB -5" Câu 81:g8A;(&QR35G)S->( ) M A. ?S- B. PS- C. G)S- D. GIS- Câu 82:'$#V3 A. '#" B. >" C. 6[" D. '" Câu 83:;--7J+8A)S$0-71 BFE-$-.y)<0)"t-BFE +M A. GP0PPaX?0<)C B. G0PPSaX?0<)C C. Ge0IPaX?0<)C D. GP0PPaX<0?)C Câu 84:'G-;$G-'BFEAGA ;'M A. ) B. )0e? C. S0P) D. G0I?P Câu 85:^T-AJB#5BX47+UF-QM A. 60C0; B. ;060: C. 90C06 D. C0:0; Câu 86:;_aX'>( ? 0-710- $-.0`-" A. /8f8A-'-8AaX$" B. 8A8x-" C. 8A'>( ? -" D. 8A-'-" Câu 87:&/A#F$8J$kM A. g+-$J$" B. 7$J-#nk" C. '++-h" D. Z/f+" Câu 88:$-0-+/7+FM A. \D%'* B. Kx-%•* C. gW-%:* D. >J%aX* HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $Pd<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 89:;[8€AB$+.EU €& ? "$AB$5-)ej48A"€M A. tu B. 9.B C. ' D. > Câu 90:\8G0<e $#""g8A # 8A#T-BFEM A. )0)eG0) B. )0eeG0)P C. )0eeG0) D. )0O<0) Câu 91:$M'=& ) =; ) =g(&=Y(=( ) 0A A. ( ) =g(&=& ) " B. & ) =; ) ='" C. Y(=; ) =g(&" D. '=& ) =g(&" Câu 92:;[8+8/[2)$FQH[8 A. g-" B. 9-" C. t| D. g5-" Câu 93:'+-8C' < mB'' ) "^R3- -8  A. 6 B. : C. C D. aX Câu 94:'+?-C0aX0'0C"t-@U-77- 8/-8ErG=)=<=?">+hpp;(&p8 /-0/AV8G+U#/=7-Q"•)=<=?M ./Ak"g5LM8Gr A. C" B. aX" C. C" D. '" Câu 95:'---Qnu-,- A. ' ) " B. ( ) " C. ; ) " D. & ) " Câu 96:BQ#-` A. ##-" B. #$" C.  #" D.  " Câu 97:g-!0k0.kRk[8 A.  B. BB C.  D. u Câu 98: 'F#D8-0#-`0‚AU./B 0kM A. \455ABr[J B. \455ABr [ C. \455ABr[D. \455ABr [ Câu 99:&ABBFEA A. ;' B. ;(& C. '%;( < * ) D. '>( ? Câu 100:&/A#F$GJ& ) >( ? y7M A. g.+/A B. JQ C. g.-.-R$ D. g+-RJ$ Câu 101:;58-g6( ? 6( ) #&'yk 4! A. 6( ) $A4B.g6( ? " B. 'F$3" C. g6( ? $A4)0eQ6( ) D. 6( ) $A4Bg6( ? " HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $Nd<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 102:&5)0<;-NO0PA+D 7M A. )0?j" B. ?0Sj" C. )<0Sj" D. e0Pj" Câu 103:C+l8!& ) GO"\8<0?-CA)0)? >( ) %*G0P-& ) ("'.EUCM A. '& ? B. 9& < C. ;& < D. & ) > Câu 104:^T-A9%;( < * ) M A. 6=C=:=aX" B. g=6=C=:" C. g=C=:='" D. 6=C='=C" Câu 105:67AB€$+.E€& < "$+€5- NG0GOIejX8A";[8€7u-0+-- A. 'u)0+-sss" B. 'u<0+-K" C. 'u<0+-Ks" D. 'u)0+-ss" Câu 106:\3E-r+-y'('( ) $@AB01m @ABn%G*0+mHn%)*+5-h#/" &X-2V%G*0%)*QAM A. ;.$0$#" B. g$#0D%ss*#+" C. ;$$#0D%ss*#+" D. ;.$=D%ss*# +" Câu 107:;--7J$D%ss*x"&/A T#F$M A. '+5" B. >J-7BQ0-D-hA$" C. >J0.+A$" D. '+--hA$0J.v" Câu 108:$r[DMG"ƒr=)"^Q-h=<"=?"'! 37L=e"'";f~_ A. G=)=<=?" B. G=)=?=e" C. G=<=?=e" D. G=)=<=e" Câu 109:g.ARL 3E.$0 A.  A#" B.  A !" C.  ,A-5!+$h-8" D.  -7+U- Câu 110:'+?-Z0o0:0E6$T7+U"Y5: $&'0Zo.$&'0:,A $-80Z,Ao$-8o"Er7+ U-`QM A. 0:0Z0o B. :00Z0o C. o0Z00: D. :00o0Z Câu 111:'[8(0g0C0a0609"&Tl$ErJB#5B_X 4-F-Q0B-`Q A. C0g060(0a09" B. g060C090(0a" C. 60C0g0a0 90(" D. g060C0a0(09" Câu 112:'G-'%(&* ) BFEG-'( ) "68 A. ''( < " B. '%&'( < * ) " HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $GSd<? [...].. .366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 C CaCO3 và Ca(HCO3)2 D CaCO3 và Ca(OH)2 dư HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 11/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 113: Trong dãy biến hoá sau: + Ca(OH)2 + CuO X → Y  CaCO 3 → t thì X, Y lần lượt là: A C, CO2 B C, CO C C, Cu D CO, Cu Câu 114: Dãy hoạt động hóa học của kim loại cho... CaO, H2O HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 33/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 360: Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng A vật lí và hoá học B không xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học C hoá học D vật lí Câu 361: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4, dùng kim loại nào để làm sạch dung dịch ZnSO4? A Mg B Zn C Fe D Cu Câu 362: Cho sơ đồ sau: A → B... NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 148: Người ta căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ hoạt động hoá học của phi kim ? A Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và oxi B Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với hiđro và oxi C Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với phi kim và hiđro D Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro Câu 1 49: Có 3 lọ đựng 3 hóa. .. riêng Trang 18/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 1 89: Khi cho từ từ ( đến dư) dung dịch kiềm vào dung dịch nhôm clorua ta thấy: A đầu tiên xuất hiện kết tủa keo và không tan trong kiềm dư B đầu tiên xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa tan dần và dung dịch trở lại trong suốt C không xuất hiện kết tủa và dung dịch có màu xanh D không có hiện tượng nào xảy ra Câu 190 : Nhóm chất nào... dung dịch kiềm và giải phóng khí hidrô: A K, Ca B Zn, Ag C Mg, Ag D Cu, Ba HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 16/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 168: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđrô (đktc ) Khối lượng sắt đã phản ứng là : A 8 gam B 28 gam C 36 gam D 12,5 gam Câu 1 69: Phương trình hóa học điều chế... dịch không đổi màu Câu 157: Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là A CO, H2 B Cl2, CO2 C CO, CO2 D Cl2, CO Câu 158: Cho sơ đồ: Al2O3 → Y → X → XCl2 → X(OH)2 → XO ↓ XCl3 → X(OH)3 → X2O3 Kim loại X;Y lần lượt là: 2 HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 15/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 A Al; Zn B Al; Cu Câu 1 59: Trong dãy biến hóa sau: C Al; Mg... không màu D Không có hiện tượng HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 21/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 226: Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư , thấy thoát ra 4,48 lít khí hidro (ở đktc) Vậy kim loại M là : A Ca B Mg C Fe D Ba Câu 227: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? A Thanh đồng tan dần , khí... nước ? A Al(OH)3 B AlPO4 C Al2O3 D AlCl3 HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 22/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 238: Hòa tan 25,8g hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 trong dung dịch HCl dư Sau phản ứng người ta thu được 0,6g khí H2 Khối lượng muối AlCl3 thu được là : A 53,4g B 79, 6g C 80,1g D 25,8g Câu 2 39: Thể tích khí clo thu được (đktc) khi cho 25ml dung dich... khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng Trang 17/34 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 182: Đốt cháy hoàn toàn a gam photpho trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (đktc) để tạo thành 28,4 gam điphotpho pentaoxit Giá trị của a là A 12,4 B 24 C 12,1 D 9, 2 Câu 183: Một chất khí có công thức phân tử là X2, biết 1 lít khí ở đktc nặng 3,1 696 gam Công thức phân tử của X2 là A Cl2 B N2 C H2 D O2 Câu. .. là A mangan đioxit và muối natri clorua B mangan đioxit và axit sunfuric đặc C mangan đioxit và axit clohiđric đặc D mangan đioxit và axit nitric đặc Câu 208: Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H 2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc) Thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn lần lượt là: A 61 ,9% và 38,1% B 38,1 % và 61 ,9% C 65% và 35% D 35% và 65% Câu 2 09: Dụng cụ làm bằng . '+-7BD-hB[J0-#Q HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $GPd<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 1 89: gpp%5*4-. ^m/0m/8" HS không được khoanh vào đáp án trong đề, làm ra vở riêng. $Id<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 64:'+<Ur<$[/60C0C ) ( < 3L5$J$p UlRG82M A trong đề, làm ra vở riêng. $Pd<? 366 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9 Câu 89: ;[8€AB$+.EU €& ? "$AB$5-)ej48A"€M A.

Ngày đăng: 07/08/2014, 16:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan