1000 câu hỏi trắc nghiệm bổ trợ hay và khó

85 1.1K 1
1000 câu hỏi trắc nghiệm bổ trợ hay và khó

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 1 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC ***** THẦY “NGUYỄN HỒNG KHÁNH” CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TÔT! Câu 1: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ x 2 3cm  theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A: x 8cos( t )cm 3     B: 5 x 4cos(2 t )cm 6     C: x 8cos( t )cm 6     D: x 4cos(2 t )cm 6     Câu 2: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu A: chiều dài của dây treo càng nhỏ B: khối lượng của quả cầu càng lớn C: chiều dài của dây treo càng lớn D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ Câu 3: Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là: A: 2,5 A 3 . B. 5 A 3 . C. 10 A 3 . D. 20 A 3 . Câu 4: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 17 0 C . Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640m thì đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là  = 4.10 -5 K -1 . Lấy bán kính trái đất là 6400 km. Nhiệt độ trên đỉnh núi là: A: 7 0 C B: 12 0 C C: 14,5 0 C D: 1,45 0 C Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2N và năng lượng dao động là 0,1J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1N là 0,1s. Tính tốc độ lớn nhất của vật. A: 209,44cm/s B. 31,4cm/s C. 402,5cm/s. D. 314,1cm/s Câu 6: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai? A: Mọi hệ dao động tự do thực đều là dao động tắt dần. B: Dao động tắt dần có thể coi là dao động tự do. C: Dao động tắt dần chậm có thể coi là dao động hình sin có biên độ giảm dần đến bằng không. D: Dao động tắt dần trong thực tế luôn có hại và cần duy trì các dao động đó. Câu 7: Con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Tác dụng vào m lực F có phương dọc theo trục lò xo F=F 0 sin t  . Vậy khi ổn định m dao động theo tần số A: f= 2   . B: f= 1 k 2 m  . C: f= 1 k 2 m  + 2   . D: f= 1 m 2 k  . Câu 8: Một vật dao động điều hoà có vận tốc thay đổi theo qui luật: 10 cos 2 6 v t            cm/s. Thời điểm vật đi qua vị trí x = -5cm là : A: 3 4 s B: 2 3 s C: 1 3 s D: 1 6 s Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dao động điều hoà của vật ? A: Thế năng của vật biến thiên với tần số bằng hai lần tần số của vật dao động điều hoà B: Vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng chiều nhau. C: Khi tới vị trí cân bằng thì tốc độ của vật cực đại còn gia tốc của vật bằng không D: Thời gian để vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là một phần tư chu kì Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số : x 1 =acos(100πt+φ) (cm;s); x 2 =6sin(100πt+ 3  ) (cm;s). Dao động tổng hợp x = x 1 + x 2 = 6 3 cos(100πt) (cm;s). Giá trị của a và φ là : A: 6cm ; -π/3 rad B: 6cm ; π/6 rad C: 6cm; π/3 rad D: 6 3 cm ; 2π/3 rad Câu 11: Con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc 0 0 10   . Tốc độ lớn nhất của quả nặng trong quá trình dao động là: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 2 A. 0 2gl  B. 0 2 gl  C. 0 gl  D. 0 3gl  Câu 12: Cho một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 2cos(20t + /2) cm. Thời điểm đầu tiên mà vật có gia tốc bằng 4 2 m/s 2 và đang chuyển động lại gần vị trí cân bằng là A: 1/120 s B: 5/120 s C: 7/120 s D: 11/120 s Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật m treo vào lò xo thì tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn 4cm. Chiều dài quỹ đạo của vật trong quá trình dao động là 16 cm. Chọn mốc thời gian tại vị trí vật có động năng bằng thế năng và khi đó vật đang đi về phía vị trí cân bằng theo chiều dương của trục tọa độ. Biểu thức dao động của con lắc là? A: x 16cos(5 t )cm 4     B: x 8cos(5 t )cm 4     C: 3 x 16cos(5 t )cm 4     D: 3 x 8cos(5 t )cm 4     Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 2 2  s. Tại vị trí có li độ x = 3 cm vật có vận tốc v = 4 2 cm. Tính biên độ dao động của vật ? A: 3 cm B: 2 cm C: 1 cm. D: 4 cm. Câu 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật khối lượng 0,5 kg. Phương trình dao động của vật là: x 10cos t   cm. Lấy g = 10 m/s 2 . Chọn gốc tộ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương huớng xuống, lực tác dụng vào điểm treo lò xo tại thời điểm 1 t s 3  là A: 0,25 N B: 5,25 N C: 1,5 N D: 0 Câu 16: Một con lắc đơn treo hòn bi nhỏ bằng kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10 -7 C. Khi chưa có điện trường con lắc dao động bé với chu kì T = 2 s. Đưa con lắc vào trong điện trường đều E  có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, E = 10 4 V/m. Lấy g = 10 m/s 2 . Chu kì dao động mới của con lắc là A: 2,02 s. B: 1,01 s. C: 1,98 s. D: 0,99 s. Câu 17: Trong một khoảng thời gian t  , một con lắc lò xo thực hiện được 10 dao động toàn phần. Giảm bớt khối lượng m của vật còn một nửa và tăng độ cứng của lò xo lên gấp đôi thì trong khoảng thời gian t  con lắc lò xo mới thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần? A: 15 dao động. B: 5 dao động. C: 20 dao động. D: Một số dao động khác. Câu 18: Con lắc lò xo (m 1 ; k) có tần số 1 f ; con lắc (m 2 ; k) có tần số 2 f . Con lắc   1 2 ( ); m m k  có tần số f tính bởi biểu thức nào ? A: 1 2 1 2 . . f f f f  B: Một biểu thức khác C: 1 2 2 2 1 2 . . f f f f  D: 2 2 1 2 . f f  Câu 19: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai? A: Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật B: Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật. C: Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó. D: Khi khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả năng sẽ tăng. Câu 20: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x 1 =4cm thì vận tốc 1 v 40 3 cm/s    ; khi vật có li độ 2 x 4 2cm  thì vận tốc 2 v 40 2 cm/s   . Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳ A: 0,1 s B: 0,8 s C: 0,2 s D: 0,4 s Câu 21: Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm A: 10,25 %. B: 5,75%. C: 2,25%. D: 25%. Câu 22: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng sau đây là không thay đổi theo thời gian A: vận tốc, lực, năng lượng toàn phần B: biên độ , tần số, gia tốc C: biên độ , tần số, năng lượng toàn phần D: gia tốc, chu kỳ, lực Câu 23: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng l 1,6m  dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu cắt bớt dây treo đi một đoạn 1 l 0,7m  thì chu kỳ dao động bây giờ là 1 T 3s  . Nếu cắt tiếp dây treo đi một đoạn nữa 2 l 0,5m  thì chu kỳ dao động bây giờ 2 T bằng bao nhiêu ? A: 2s B: 3s C: 1,5s D: 1s Câu 24: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4m và khối lượng vật nặng là m = 200g. Lấy g =10m/s 2 ; bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo lệch góc  0 = 60 0 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc cuả vật là: 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 3 A: v = 2 m/s. B: v = 2 2 m/s. C: v = 5m/s. D: v = 2m/s . Câu 25: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A: Động năng, thế năng và lực kéo về B: Vận tốc, gia tốc và lực kéo về C: Vận tốc, động năng và thế năng D: Vận tốc, gia tốc và động năng Câu 26: Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là α = 30 0 . Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1(m) nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hoà với biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s 2 . Chu kì dao động của con lắc là A: 2,135s B: 2,315s C: 1,987s D: 2,809s Câu 27: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/3 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng: A. 3(cm) B:   3 2 cm C: 6 (cm) D:   2 3 cm Câu 28: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. Sau 1 12 s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ 5cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A. 10cos(6 ) 3 x t cm     B. 2 10cos(4 ) 3 x t cm     C. 10cos(4 ) 3 x t cm     D. 2 10cos(6 ) 3 x t cm     Câu 29: Hai quả cầu nhỏ làm bằng cùng một chất, kích thước bằng nhau, quả cầu 1 đặc, quả cầu 2 rỗng. Treo hai quả cầu bằng 2 dây không dãn giống hệt nhau vào hai điểm cố định 0 1 và 0 2 , (0 2 ở cao hơn 0 1 ). Kích thích cho hai quả cầu dao động với biên độ góc bằng nhau, bỏ qua mọi lực cản thì chu kỳ dao động, động năng cực đại và vận tốc cực đại của hai quả cầu là A: T 1 = T 2 , W 1 < W 2 , v 1 > v 2 B: T 1 = T 2 , W 1 > W 2 , v 1 = v 2 C: T 1 > T 2 , W 1 > W 2 , v 1 > v 2 D: T 1 < T 2 , W 1 < W 2 , v 1 < v 2 Câu 30: Hai vật A và B cùng bắt đầu dao động điều hòa, chu kì dao động của vật A là T A , chu kì dao động của vật B là T B . Biết T A = 0,125T B . Hỏi khi vật A thực hiện được 16 dao động thì vật B thực hiện được bao nhiêu dao động? A : 2 B. 4 C. 128 D. 8 Câu 31: Một con lắc đơn được treo vào trần của một thang máy chuyển động thẳng đứng lên - xuống, khi thang máy có gia tốc không đổi a thì chu kì của con lắc tăng 20 0 / 0 so với chu kì dao động của nó khi thang máy đứng yên, cho g = 10m/s 2 . Chiều và độ lớn của gia tốc a của thang máy là A: gia tốc hướng xuống, a = 2(m/s 2 ). B: gia tốc hướng lên, a = 2(m/s 2 ). C: gia tốc hướng lên, a = 3(m/s 2 ). D: gia tốc hướng xuống, a = 3(m/s 2 ). Câu 32: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không nhỏ hơn 10π 2 cm/s là 2 T . Lấy  2 =10. Tần số dao động của vật là: A: 2 Hz. B: 4 Hz. C: 3 Hz. D: 1 Hz. Câu 33: Hai con lắc đơn có chiều dài l 1 & l 2 dao động nhỏ với chu kì T 1 = 0,6(s), T 2 = 0,8(s) cùng được kéo lệch góc α 0 so với phương thẳng đứng và buông tay cho dao động. Sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì 2 con lắc lại ở trạng thái này. A: .2(s) B: .2,5(s) C: .2,4(s) D: .4,8(s) Câu 34: Một con lắc đơn có chu kì dao động T. Tại vị trí đó khi chiều dài con lắc giảm 19% thì chu kì dao động con lắc sẽ thay đổi như thế nào? A. Chu kì con lắc giảm 19% B. Chu kì con lắc giảm 10% C. Chu kì con lắc giảm 19 % D. Chu kì con lắc không đổi Câu 35: Một con lắc đơn chiều dài  treo vật khối lượng m dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chọn kết luận không chính xác khi nói về dao động của con lắc đơn này. A: Cơ năng phụ thuộc vào khối lượng. B: Lực phục hồi phụ thuộc vào khối lượng. C: Gia tốc cực đại phụ thuộc vào khối lượng. D: Cơ năng tỷ lệ với chiều dài Câu 36: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 4 A. 12 2 cm B. 12 cm C. 6 2 cm D. 6 cm Câu 37: Một vật dao động điều hòa theo phương trình : x 5cos( t )     cm. Trong khoảng 2 15 s vật chuyển động ngược chiều dương từ vị trí có li độ -2,5 cm đến vị trí -5 cm. Khi đi qua vị trí có lí độ 3 cm thì vận tốc của vật là : A: 50 cm/s B: 36,5 cm/s C: 15,7 cm/s D: 31,4 cm/s Câu 38: Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN dài 8cm với tần số f = 5Hz. Ở thời điểm t = 0 chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy  2 = 10. Lực gây ra dao động của chất điểm ở thời điểm 1 t = s 12 có độ lớn là A: 10 N. B: 100 N. C: 1 N. D: 0,1 N. Câu 39: Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự thay đổi của gia tốc a theo li độ x của một vật dao động điều hoà với biên độ A? Câu 40: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10m/s 2 , khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là A: 3 2  s. B: 5 2  s. C: 15 2  s. D: 6 2  s. Câu 41: Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 9 dao động trong thời gian  t. Nếu thay đổi chiều dài một lượng 50 cm thì trong khoảng thời gian  t đó nó thực hiện được 5 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là A: 25 112 m. B: 112 25 cm. C: 0,9 m. D: 25 81 m. Câu 42: Hai lò xo có độ cứng là k 1, k 2 và một vật nặng m = 1kg. Khi mắc hai lò xo song song thì tạo ra một con lắc dao động điều hoà với ω 1 = 10 5 rad/s, khi mắc nối tiếp hai lò xo thì con lắc dao động với ω 2 = 2 30 rad/s. Giá trị của k 1 , k 2 là A: 100N/m, 200N/m B: 200N/m, 300N/m C: 100N/m, 400N/m D:200N/m,400N/m Câu 43: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn, một đầu cố định , một đầu gắn với hòn bi khối lượng m. Kéo vật ra khỏi VTCB sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad/ rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1/500 trọng lực tác dụng lên vật. Coi chu kỳ dao động là không đổi trong quá trình dao động và biên độ dao động giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Số lần vật đi qua VTCB kể từ lúc thả vật cho đến khi vật dừng hẳn là A: 25 B: 50 C: 75 D: 100 Câu 44: Con lắc lò xo, khối lượng của vật là 1kg DĐĐH với cơ năng 0,125 J. Tại thời điểm vật có vận tốc 0,25 m/s thì có gia tốc -6,25 3 m/s 2 . Độ cứng của lò xo là A: 100 N/m B: 200 N/m C: 625 N/m D: 400 N/m Câu 45: Một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ 10cm. Trong quá trình dao động tỉ số lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là 13 3 , lấy g= 2 m/s. Chu kì dao động của vật là A: 1 s B: 0,8 s C: 0,5 s D: Đáp án khác. Câu 46: Chọn phát biểu sai: A: Hai dao động điều hoà cùng tần số,ngược pha thì li độ của chúng luôn luôn đối nhau. B: Khi vật nặng của con lắc lò xo đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn luôn cùng chiều. C: Trong dao động điều hoà,khi độ lớn của gia tốc tăng thì độ lớn của vận tốc giảm. D: Dao động tự do là dao động có tần số chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ,không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài. Câu 47: Một chất điểm đang dao động với phương trình: 6 os10 ( ) x c t cm   . Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động A B C D a -A 0 +A x a 0 x -A +A a -A 0 +A x a +A - A 0 x 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 5 A: 1,2m/s và 0 B: 2m/s và 1,2m/s C: 1,2m/s và 1,2m/s D: 2m/s và 0 Câu 48: Một con lắc lò xo ở phương thẳng đứng dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(t - 2/3) ( cm). Gốc toạ độ là vị trí cân bằng của vật, trong quá trình dao động tỷ số giữa giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi xuất hiện ở lò xo là 5/2. Lấy g =  2 = 10 m/s 2 . Biết khối lượng của vật nặng là m = 280 g. tại thời điểm t = 0, lực đàn hồi của lò xo có giá trị nào sau đây. A: 1,2 N B: 2,2 N C: 3,2 N D: 1,6 N Câu 49: Một vật có khối lượng 1kg dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Đồ thị dao động của thế năng của vật như hình vẽ bên. Cho 2 10   thì biên độ dao động của vật là W(J) t(s)) 0 0,45 0,5 1,0 1,5 A: 60cm B: 3,75cm C: 15cm D: 30cm Câu 50: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với phương trình x Acos t 6           . Động năng của vật biến thiên theo thời gian có biểu thức là A: 2 2 d 1 W m A 1 sin 2 t 4 3                   B: 2 2 2 d 1 W m A cos t 2 6            C: 2 2 2 d 1 W m A sin 2 t 2 3            D: 2 2 d 1 W m A 1 cos 2 t 4 3                   Câu 51: Một vật dao động điều hòa với chu kì T xung quanh vị trí cân bằng trên một đoạn thẳng với biên độ A, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua tọa độ A x 2  theo chiều dương. Gia tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm A: 5T t 12  B: T t 6  C: T t 3  D: 7T t 12  Câu 52: Pha ban đầu trong dao động cơ điều hòa phụ thuộc vào A: biên độ dao động và tần số dao của dao động. B: cấu tạo của hệ dao động. C: cách kích thích dao động. D: cách chọn hệ quy chiếu. Câu 53: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 100 g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ = 0,2. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng là: A: (s) 25 5  . B: (s) 20  . C: (s) 30  . D: (s) 15  . Câu 54: Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng là 0,5Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván bị rung lên mạnh nhất? A: .8 bước. B: 4 bước. C: 6 bước. D: 2 bước. Câu 55: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T =2s, lấy 2 10   . Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật có gia tốc a = -0,1 m/s 2 , vận tốc v = - 3  cm/s. Phương trình dao động của vật là: A. x = 2cos t cm 3          B. x = 2cos 2 t cm 3          C x = 2cos t cm 6          D. x = 2cos 5 t cm 6          Câu 56: Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ có đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu nhỏ bằng kim loại. Chiều dài của dây treo là l = 1 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ B vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc. Cho B = 0,5 T. Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là A: 0,3915 V B: 0,1566 V C: 0,0783 V D: 2,349 V Câu 57: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo đại lượng nào sau đây phụ thuộc vào khối lượng của vật? A: Cơ năng B: Lực phục hồi cực đại C: Gia tốc cực đại D: Biên độ dao động Câu 58: Một vật dao động điều hòa có biên độ là A và cơ năng là E. Khi vật có li độ 2A x 3  thì động năng của vật là: A: E/9 B: E/3 C: 5E/9 D: 4E/9 Câu 59: Một con lắc đơn được gắn vào trần một thang máy. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn khi thang máy đứng yên là T, khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 6 A: 2T. B: 0. C: T. D: vô cùng lớn. Câu 60: Một con lắc đơn có chiều dài l= 0,249 m, quả cầu nhỏ có khối lượng m = 100 g. Cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s 2 với biên độ góc α 0 = 0,07 rad trong môi trường dưới tác dụng của lực cản (có độ lớn không đổi) thì nó sẽ dao động tắt dần có cùng chu kì như khi không có lực cản. Lấy 3,1416   . Biết con lắc đơn chỉ dao động được 100 s   thì ngừng hẳn. Xác định độ lớn của lực cản. A: 1,57.10 -3 N B: 1,7.10 -4 N C: 2.10 -4 N D: 1,5.10 -2 N Câu 61: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kỳ T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí động năng bằng thế năng với tốc độ đang tăng, phát biểu nào sau đây là sai? A: Sau thời gian là T 8 , vật đi được quãng đường bằng A 2 2 . B: Sau thời gian là T 4 , vật đi được quãng đường bằng A. C: Sau thời gian là T, vật đi được quãng đường bằng 4A. D: Sau thời gian là T 2 , vật đi được quãng đường bằng 2A. Câu 62: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì A: Chuyển động của vật là chậm dần đều. B:thế năng của vật giảm dần. C: Tốc độ của vật giảm dần. D:lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần. Câu 63: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A 1 (hình vẽ). Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối lượng bằng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v 0 bằng vận tốc cực đại của vật M , đến va chạm với M. Biết va chạm giữa hai vật là đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A 2 . Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau va chạm là A: 1 2 A 2 A 2  B: 1 2 A 3 A 2  C: 1 2 A 2 A 3  D: 1 2 A 1 A 2  Câu 64: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh VTCB O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là A: ( 3 - 1)A; B: 1A; C: A 3 , D: A:(2 - 2 ) Câu 65: Một đồng hồ đếm giây sử dụng con lắc đơn chạy đúng ở độ cao 200m, nhiệt độ 24 0 C. Biết thanh con lắc có hệ số nở dài 2.10 -5 K -1 , bán kính Trái Đất 6400km. Khi đưa đồng hồ lên cao 1km, nhiệt độ là 20 0 C thì mỗi ngày đêm nó chạy A: chậm 14,256 s. B: chậm 7,344 s. C: nhanh 14,256 s. D: nhanh 7,344 s. Câu 66: Một con lắc đơn có chiều dài l, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc α 0 . Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc α, nó có vận tốc là v . Khi đó, ta có biểu thức: A: v 2 gl = α 0 2 - α 2 . B: α 2 = 2 0  - glv 2. C: 2 0  = α 2 + 2 2 v  . D: α 2 = 2 0  - 2 v g l . Câu 67: Con lắc xo gồm vật nặng 100g vào lò xo có độ cứng 40(N/m). Tác dụng ngoại lực cưỡng bức F O có tần số f 1 = 4 (Hz) thì biên độ dao động là A 1 . nếu ngoaị lực F O với dao động riêng là f 2 = 5 (Hz) thì độ là A 2 . So sánh A 1 vơí A 2 ta có. A: A 2 = A 1 B: A 2 < A 1 C: Chưa thể kết luận D: A 2 > A 1 Câu 68: Khi tổng hợp hi dao động cùng phương, cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha dao động tổng hợp cùng pha của dao động thứ nhất, như vậy A: hai dao động trên lệch pha nhau một góc 120 0 . B: Hai dao động trên ngược pha với nhau. C: hai dao động vuông pha với nhau. D: Hai dao động tren có cùng biên độ. Câu 69: Một con lắc lò xo có vật nặng với khối lượng m = 100g và độ cứng là 10N/m, dao động điều hoà có biên độ 2cm. Thời gian mà vật có độ lớn vận tốc nhỏ hơn 10 3 cm/s trong mỗi chu kỳ là A: 2 15  s B: 15  s C: 30  s D: 4 15  s Câu 70: Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 1(s) và biên độ A = 10cm. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian 2 3 (s) là A: 45cm/s B: 10 3 cm/s C: 60cm/s. D: 15 3 cm/s Câu 71: Chất điểm có khối lượng m 1 = 50g dao động điều hòa quanh vị cân bằng của nó với phương trình dao động x 1 = sin( 5t + /6) cm. Chất điểm có khối lượng m 2 = 100g dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 7 trình dao động x 2 = 5sin( t - /6) cm. Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm m 1 so với chất điểm m 2 là: A: 2 B: 1 C: 1/5 D: 1 2 Câu 72: Một lò xo có dộ cứng k, khối lượng không đáng kể, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng m = 0,8 kg. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 4,5 Hz. Trong quá trình dao động lò xo có độ dài ngắn nhất và dài nhất lần lượt là 40 cm và 56 cm. Độ dài tự nhiên của lò xo là A: 46 cm. B: 46,8 cm. C: 48,8 cm. D: 48 cm. Câu 73: Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định một đầu gắn vào một viên bi nhỏ. Con lắc này đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng: A. Theo chiều chuyển động của viên bi C:Theo chiều âm qui ước B. Về vị trí cân bằng của viên bi. D:Theo chiều dương qui ước Câu 74: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình các dao động thành phần là 1 1 x 3cos( t )     và 2 2 x 4cos( t )     . Khi hai dao động thành phần ngược pha thì phương trình dao động của vật là A: 2 x cos( t )     B: 1 2 x 5cos( t ) 2       C: 1 x 5cos( t )     D: 1 2 x cos( t ) 2       Câu 75: Con lắc đơn đặt tại mặt đất có chu kỳ dao động là T 1 đưa con lắc lên độ cao h so với mặt đất thì chu kỳ dao động là T 2 . Gọi R là bán kính trái đất và giả thiết nhiệt độ không có sự thay đổi nhiệt độ. Chọn biểu thức đúng: A: 1 2 T R h T R   B. 2 2 1 2 2 T R h T R   C. 1 2 T R T R h   D. 2 2 1 2 2 T R h T R   Câu 76: Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có E  thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q 1 và q 2 , con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T 1 , T 2 , T 3 có 1 3 2 3 1 5 ; 3 3 T T T T   . Tỉ số 1 2 q q là A: - 12,5 B: - 8 C: 12,5 D: 8 Câu 77: Khi đang đứng yên ở vị trí cân bằng vật m=100g nhận được năng lượng là 0,2J, m dao động điều hoà và trong một chu kì nó đi được quãng đường 8cm.Chu kì dao động của m là A: 0,63s B: 0,063s C: 0,0314s D: 0,34s Câu 78: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hoà? A: Gia tốc của vật dao động điều hoà là gia tốc biến đổi đều B: Lực tác dụng trong dao động điều hoà luôn cùng hướng với vectơ vận tốc C: Lực kéo về trong dao động điều hoà luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ D: Vận tốc của vật dao động điều hoà luôn ngược pha với gia tốc và tỉ lệ với gia tốc Câu 79: Cho một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực cản của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật. Coi biên độ giảm đều trong từng chu kì. Số lần con lắc con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là A: 25 B: 50 C: 100 D: 200 Câu 80: Một dây đàn có chiều dài  , sóng truyền trên dây có vận tốc  khi đó dây đàn phát ra âm . Nếu tăng vận tốc thêm một lượng 30% đồng thời tăng chiều dài dây 10% thì tần số của âm cơ bản khi đó sẽ: A: Tăng thêm 18,2% B: Tăng thêm 11,8% C: Giảm đi 18,2% D: Giảm đi 11,8% Câu 81: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa 1 1 x A cos( t )     và 2 2 x A cos( t ) 3     . Dao động tổng hợp có phương trình x 5cos( t )cm     . Để biên độ dao động A 1 đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của A 2 tính theo cm là ? A: 10 3 B: 5 3 3 C: 5 3 D: 5 2 Câu 82: Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m và vật nặng khối lượng 250 g dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm. Quãng đường vật đi được trong 3 10  s là : A: 25 cm B: 30 cm C: 20 cm D: 15 cm Câu 83: Công thức nào không đúng khi các con lắc sau dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng? 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 8 A. Chu kì của con lắc đơn: 2 g   . B. Năng lượng của con lắc lò xo: 2 2 2 2m A . T  C. Tần số của con lắc lò xo: 1 k 2 m  . D. D: Thế năng của con lắc đơn tại vị trí có li độ góc α là: 2 2 1 mg 2   Câu 84: Một vật dao động điều hoà với phương trình 2 os( ) 3 x Ac t cm T     . Sau thời gian 7 12 T kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường 10 cm. Biên độ dao động là: A: 30 7 cm B: 6cm C: 4cm D: Đáp án khác. Câu 85: Hai lò xo nhẹ có độ cứng k 1 , k 2 cùng độ dài được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có treo các vật m 1 ( gắn với lò xo một) và m 2 (gắn với lò xo hai và m 1 = 4m 2 ). Cho m 1 và m 2 dao động điều hòa theo phương thẳng đứng khi đó chu kì dao động của chúng lần lượt là T 1 = 0,6s và T 2 = 0,4s, Mắc hai lò xo thành một lò xo dài gấp đôi, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m 2 . Tần số dao động của m 2 khi đó bằng A: 2,4Hz B: 2Hz C: 1Hz D: 0,5Hz Câu 86: Chọn câu sai. Trong dao động điều hoà, cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ thì A: vật lại trở về vị trí ban đầu. B: vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C: động năng của vật lại trở về giá trị ban đầu. D: biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. Câu 87: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất, có năng lượng như nhau. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng, chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con lắc thứ hai . Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là A:  1 = 2  2 ; B:  1 = 1 2  2 ; C:  1 = 2 1  2 ; D:  1 = 2  2 . Câu 88: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) và vật nhỏ có khối lượng 250 (g), dao động điều hoà với biên độ 6 (cm). Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, sau 7/120 (s) vật đi được quãng đường dài A: 9 cm B: 15cm C: 3 cm D: 14 cm Câu 89: Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng.Biết độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và cực đại lần lượt là 15N và 25N.Lực hồi phục có độ lớn cực đại là: A: 25N B: 10N C: 15N D: 5N Câu 90: Treo con lắc đơn có độ dài l=100cm trong thang máy, lấy g=π 2 =10m/s 2 . Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=2m/s 2 thì chu kỳ dao động của con lắc đơn A: tăng 11,8% B: giảm 16,67% C: giảm 8,71% D: tăng 25% Câu 91: Một con lắc đơn: có khối lượng m 1 = 400g, có chiều dài 160cm. ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB một góc 60 0 rồi thả nhẹ cho vật dao động, khi vật đi qua VTCB vật va chạm mềm với vật m 2 = 100g đang đứng yên, lấy g = 10m/s 2 . Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là A: 53,13 0 . B: 47,16 0 . C: 77,36 0 . D:53 0 . Câu 92: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần . Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong 3 chu kỳ đầu tiên là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là A: 19% B: 10% C: 0,1% D: Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo. Câu 93: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ A: A 2 B: 2A C: A 2 D: A 2 Câu 94: Một `con lắc đơn có `chu kì dao động là T = 2s khi treo ở thang máy đứng yên. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với `gia tốc 2 a 0,1(m/s )  thì `chu kì dao động của con lắc là A: 1,87s. B: 2,1s. C: 1,99s. D: 2,02s. 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 9 Câu 95: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos( 2t - /4) cm. Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t 1 = 1s đến t 2 = 4,625s là: A: 15,5cm/s B: 17,4cm/s C: 12,8cm/s D: 19,7cm/s Câu 96: Con lắc lò xo treo thẳng đứng được kích thích dao động điều hòa với biên độ là 5cm. Khi vật đến vị trí cân bằng thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại thì sau đó con lắc sẽ dao động với biên độ là A: 2,5cm B: 2,5 2 cm C: 2,5 3 cm D: 5cm Câu 97: Dao động điều hòa x = 4sin(2t +  3 ) (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ x = 2cm đến vị trí có gia tốc a = -80 2 cm/s 2 là: A: 1 24 s. B:  2,4 s. C: 2.4 s. D: 24 s. Câu 98: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục 0x xung quanh gốc 0 với biên độ 6(cm) và chu kì 2(s). Mốc để tính thời gian được chọn là thời điểm chất điểm đi qua li độ x = 3(cm) theo chiều dương thì khoảng thời gian để chất điểm đi được quãng đường 249(cm) kể từ thời điểm ban đầu là A: 127 (s) 6 B: 125 (s) 6 C: 62 (s) 3 D: 61 (s) 3 Câu 99: Một con lắc đơn treo vào một thang máy thẳng đứng, khi thang máy đứng yên thì con lắc dao động với chu kỳ 1s, khi thang máy chuyển động thì con lắc dao động với chu kỳ nhỏ hơn 1s. Thang máy chuyển động: A:Nhanh dần đều đi lên C: Nhanh dần đều đi xuống B: Chậm dần đều đi lên D. Thẳng đều. Câu 100: Tìm câu SAI. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δl 0 . Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A < Δl 0 ). Trong quá trình dao động, lò xo A: Bị dãn cực đại một lượng là A + Δl 0 B: Bị dãn cực tiểu một lượng là Δl 0 - A C: Lực tác dụng của lò xo lên giá treo là lực kéo D: Có lúc bị nén, có lúc bị dãn, có lúc không biến dạng Câu 101: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng: A: 0,1. B: 0. C: 10. D: 5,73. Câu 102: Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là 1 x 3cos 15t cm 6          và 2 2 x A cos 15t cm 2          . Biết cơ năng dao động của vật là E = 0,06075J. Giá trị đúng của biên độ A 2 là: A. 4cm B. 1cm C. 6cm D. 3cm Câu 103: Một đồng hồ quả lắc đặt trên một thang máy thì chạy chậm. Hỏi thang máy phải chuyển động như thế nào? Chọn đáp án đúng. A: Chuyển động thẳng đều B: Nhanh dần đều lên trên C: Nhanh dần đều xuống dưới D: Chậm dần đều xuống dưới Câu 104: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Tỉ số giữa thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ A/2 và thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ A/2 đến vị trí x = A là: A: 0,5 B: 2 C: 1 D: 1,5 Câu 105: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m, gắn với lò xo nhẹ độ cứng k dao động với chu kì T= 0,54 s. Phải thay đổi khối lượng của vật như thế nào để chu kì dao động của con lắc T / = 0,27 s? A: Giảm khối lượng hòn bi 4 lần. B: Tăng khối lượng hòn bi lên 2 lần. C: Giảm khối lượng hòn bi 2 lần. D: Tăng khối lượng hòn bi lên 4 lần. Câu 106: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 4 cos(4 t /2)cm    . Trong 1,125s đầu tiên vật đã đi được một quãng đường là: A. 32cm B: 36cm C: 48cm D: 24cm Câu 107: Một con lắc lò xo có m=200g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l o =30cm. Lấy g=10m/s 2 . Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là A: 1,5J B: 0,1J C: 0,08J D: 0,02J 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 10 Câu 108: Một con lắc đơn, quả cầu mang điện dương được đặt vào điện trường đều. Trong trường hợp nào sau đây chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn lớn hơn chu kì dao động nhỏ của nó khi không có điện trường? A: Điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. B: Điện trường có phương thẳng đứng, chiều hướng lên. C: Điện trường có phương ngang, chiều từ trái sang phải. D: Điện trường có phương ngang, chiều từ trái sang phải. Câu 109: Một con lắc đơn dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của các thanh ray. Lấy g = 9,8m/s 2 . Cho biết chiều dài của mỗi thay ray là 12,5m. Biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất khi tàu chạy thẳng đều với tốc độ A: 40 km/h B: 72 km/h C: 24km/h D: 30 km/h Câu 110: Treo quả cầu m=1kg vào lò xo có k=100N/m,lấy g=10m/ 2 s .Kích thích cho quả cầu dao động thẳng đứng.Biết trong q trình dao động , thời gian lò xo dãn gấp đơi thời gian lò xo nén.Biên độ dao động của quả cầu là: A: 10cm B: 30cm C: 20cm D: 15cm Câu 111: Hai dao động điều hòa (1) và (2) cùng phương, cùng tần số và cùng biên độ A = 4cm. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x = 2 3cm, đang chuyển động ngược chiều dương, còn dao động (2) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lúc đó, dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ bao nhiêu và đang chuyển động theo hướng nào? A: x = 8cm và chuyển động ngược chiều dương. B: x = 0 và chuyển động ngược chiều dương. C: x = 4 3cm và chuyển động theo chiều dương. D: x = 2 3cm và chuyển động theo chiều dương. Câu 112: Kết luận nào sau đây là sai? Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A thì: A. Vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ +A B. Gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ +A C. Gia tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ 0 D. Gia tốc và vận tốc có giá trị dương khi vật đi từ điểm có li độ -A đến điểm có li độ 0 Câu 113: Hai dao động điều hồ cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là: 1 1 π x =A cos( ωt+ )(cm) 3 & 2 2 π x =A cos( ωt- )(cm) 2 .Phương trình dao động tổng hợp là x =9cos( ωt+ )(cm)  . Biết A 2 có giá trị lớn nhất, pha ban đầu của dao động tổng hợp là . A: 3    B: 4    C: 6     D: 0   Câu 114: Một vật dao động điều hồ với phương trình x =Acos(t + 3  )cm. Biết qng đường vật đi được trong thời gian 1(s) là 2A và trong 2 3 (s) ®Çu tiªn là 9cm. Giá trị của A và  là : A: 9cm và  rad/s. B: 12 cm và 2 rad/s C: 6cm và  rad/s. D: 12cm và  rad/s. Câu 115: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở mặt đất. Hỏi khi đưa con lắc lên độ cao h bằng bao nhiêu thì trong một ngày đêm (24 giờ) đồng hồ chạy chậm 16,2 giây? Coi nhiệt độ thay đổi khơng đáng kể và bán kính Trái đất R = 6400 km. A: h = 0,8 km. B: h = 1,6 km. C: h = 3,2 km. D: h = 1,2 km. Câu 116: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây? A: Đường parabol. B: Đường tròn. C:Đường elip. D: Đường hypecbol. Câu 117: Có ba con lắc đơn có chiều dài dây treo giống nhau và ba quả cầu đặc cùng kích thước làm bằng các vật liệu khác nhau: Một bằng chì, một bằng nhơm và một bằng gỗ nhẹ treo trên cùng một giá đỡ ở cạnh nhau (Bỏ qua sức cản khơng khí). Cả ba con lắc cùng được kéo lệch ra khỏi vị trí cân bằng góc α rồi thả nhẹ thì A: con lắc gỗ về đến vị trí cân bằng đầu tiên B: con lắc chì về đến vị trí cân bằng đầu tiên C: con lắc nhơm về đến vị trí cân bằng đầu tiên D: cả ba con lắc về đến vị trí cân bằng cùng nhau Câu 118: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây khơng giãn, khối lượng sợi dây khơng đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa trong thời gian một chu kì là 3 s thì hòn bi chuyển động được qng đường 16 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là A: 1,5 s. B: 0,75 s. C: 0,25 s. D: 0,5 s. [...]... dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 11 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu 129: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây khơng dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định Bỏ qua ma sát và lực cản của khơng khí Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc... GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 13 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu 155: Một vật dao động điều hồ với chu kỳ T = 2,4s Tại thời điểm t vật có li độ x = A, mơ tả nào sau đây là đúng với trạng thái của vật sau thời điểm đó 4s A: x = A/2 và v < 0 B: x = A/2 và v > 0 C: x = - A/2 và v < 0 D: x= -A/2 và v > 0 Câu 156: Một vật dao động điều hồ xung quanh vị trí... m Để thu được sóng điện từ có bước sóng 210 m người ta phải mắc thêm vào mạch đó một tụ điện có điện dung C’ bằng bao nhiêu và mắc thế nào? A: Mắc song song và C’ = 9C B: Mắc song song và C’ = 8C C: Mắc nối tiếp và C’ = 8C D: Mắc nối tiếp và C’ = 9C GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 34 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng... = 2. l g GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 15 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu 181: Một vật dao động điều hòa với phương trình chuyển động x = 4cos( t + 1 = 3cm và đi theo chiều dương thì sau đó s vật đi qua li độ 3 A: - 0,79cm B: -2,45cm  )cm Vào lúc nào đó vật qua li độ x 12 C: 1,43cm Câu 182: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  3 cos(... lò xo L bị nén 2cm Lực 1 đàn hồi tác dụng vào m khi vật có li độ 1cm là 1 m 2 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 20 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH A: 1,0N B: 2,2N C: 0,6N Câu 247: Trong dao động điều hồ, đại lượng khơng phụ thuộc vào điều kiện đầu là: A: Biên độ B: Chu kì C: Năng lượng D: 3,4N D: Pha ban đầu  4 Câu 248: Một vật dao động với phương trình... 50Hz Câu 13: Sóng truyền với tốc độ 5m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng Biết phương trình sóng tại O là uo = 5cos(5t - /6) (cm) và tại M là: uM = 5cos(5t + /3) (cm) Xác định khoảng cách OM và chiều truyền sóng A: truyền từ O đến M, OM = 0,5m B: truyền từ M đến O, OM = 0,25m (2n + 1) GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 22 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ... ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 23 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ O Gọi A và B là hai điểm nằm trên cùng một phương truyền và ở cùng một phía so với O Mức cường độ âm tại A là 50dB, tại B là 30dB Tính mức cường độ âm tại trung điểm M của AB Coi mơi trường khơng hấp thụ âm A: 34,6dB B 35,2dB C 37,2dB D 38,5dB Câu 25: Tại hai điểm A và B trên mặt chất... Trang 27 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha có biên độ a và 2a dao động vng góc với mặt thống chất lỏng Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ khơng thay đổi thì tại một điểm cách hai nguồn những khoảng d1=12,75 và d2=7,25 sẽ có biên độ dao động A0 là bao nhiêu? A a  A0  3a B: A0 = a C: A0 = 3a D: A0 = 2a Câu 78:... 300cm/s Câu 124: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1S2 giống nhau dao động với tần số 20 Hz Tại điểm M cách S1 và S2 lần lượt là 25 cm và 20,5 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M và trung trực của S1S2 có 2 cực đại khác Cho S1S2 = 8 cm Số cực tiểu giao thoa trong S1S2 là: GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 31 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH.. .1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHĨ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH Câu 119: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có biên độ 2,5cm Vật có khối lượng 250g và độ cứng lò xo 100N/m Lấy gốc thời gian khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương qui ước Qng đường vật đi được sau  s đầu tiên và vận 20 tốc của vật khi đó là : A: 5cm ; -50cm/s B: 6,25cm ; 25cm/s C: 5cm ; 50cm D: 6,25cm ; -25cm/s Câu 120: . x 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 5 A: 1,2m/s và 0 B: 2m/s và 1,2m/s C: 1,2m/s và 1,2m/s. cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức T x O A T x O B T x O C T D x D 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV: NGUYỄN HỒNG. động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ dao động của con lắc là 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM BỔ TRỢ HAY VÀ KHÓ GV:

Ngày đăng: 09/06/2015, 13:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan