HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 12

44 5.1K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:44

BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN 1. Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới : A.Tính liên tục. B.Tính đặc thù. C.Tính phổ biến. D.Tính thoái hóa. 2. Vai trò của enzim AND polimeraza trong quá trình nhân đôi là : A.Cung cấp năng lượng. B.Tháo xoắn AND. C.Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp. D.Phá vỡ các liên kết hidro giữa 2 mạch AND. 3. Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng : A.Mã bộ một. B.Mã bộ hai. C.Mã bộ ba. D.Mã bộ bốn. 4. Nguyên tắc bổ sung thể hiên trong cơ chế tự nhân đôi ADN là? A. A liên kết U ; G liên kết X. B. A liên kết X ; G liên kết T. C. A liên kết T ; G liên kết X. D. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G. HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN 1. Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới : A.Tính liên tục. B.Tính đặc thù. C.Tính phổ biến. D.Tính thoái hóa. 2. Vai trò của enzim AND polimeraza trong quá trình nhân đôi là : A.Cung cấp năng lượng. B.Tháo xoắn AND. C.Lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp. D.Phá vỡ các liên kết hidro giữa 2 mạch AND. 3. Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng : A.Mã bộ một. B.Mã bộ hai. C.Mã bộ ba. D.Mã bộ bốn. 4. Nguyên tắc bổ sung thể hiên trong cơ chế tự nhân đôi ADN là? A. A liên kết U ; G liên kết X. B. A liên kết X ; G liên kết T. C. A liên kết T ; G liên kết X. D. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G. 5. Số bộ 3 mã hóa cho các a.a là? A.61. B.42 C.64. D.21. 6. Axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba : A. AUU. B. AUG. C. AUX. D. AUA. 7. Trong quá trình nhân đôi, enzim AND polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của AND. A.Luôn theo chiều từ 3’ đến 5’. B.Di chuyển một cách ngẫu nhiên. C.Theo chiều từ 5’ đến 3’mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia. D.Luôn theo chiều từ 5’ đến 3’. 8. Mã di truyền có các bộ ba kết thúc như thế nào : A.Có các bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA. B.Có các bộ ba kết thúc là UAU, UAX, UGG. C.Có các bộ ba kết thúc là UAX, UAG, UGX D.Có các bộ ba kết thúc là UXA, UXG, UGX. 9. Vì sao mã di truyền là mã bộ ba : A.Vì mã bộ một và mã bộ hai không tạo được sự phong phú về thông tin di truyền. B. Vì số nuclêotit ở mỗi mạch của gen dài gấp 3 lần số axit amin của chuỗi polipeptit. C. Vì số nucleotit ở hai mạch của gen dài gấp 6 lần số axit amin của chuỗi polipeptit. D. Vì 3 nucleotit mã hóa cho một axit amin thì số tổ hợp sẽ là 4 3 = 64 bộ ba dư thứa để mã hóa cho 20 loại axit amin. 10. Trong chu kỳ tế bào nguyên phân, sự nhân đôi của AND trong nhân diễn ra ở. A.Kì sau. B.Kì đầu. C.Kì giữa. D.Kì trung gian. 11. Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử AND hình thành theo chiều : A.Cùng chiều với mạch khuôn. B. 3’ đến 5’. C. 5’ đến 3’. D. Cùng chiều với chiều tháo xoắn của AND. 12. Các mã bộ ba khác nhau bởi : A. Trật tự của các nucleotit. B. Thành phần các nucleotit. C. Số lượng các nucleotit. D. Thành phần và trật tự của các nucleotit. 13. Gen là một đoạn ADN ? A. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin. B. Mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipép tít hay ARN. C. Mang thông tin di truyền. D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin. 14. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng? A. khởi đầu, mã hoá, kết thúc. B. điều hoà, mã hoá, kết thúc. C. điều hoà, vận hành, kết thúc. D. điều hoà, vận hành, mã hoá. 15. Bản chất của mã di truyền là? A. A.một bộ ba mã hoá cho một axitamin. B.3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin. B. C.trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin. C. D.các axitamin đựơc mã hoá trong gen. 16. Mã di truyền có tính thoái hoá vì? A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin. B. có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba. C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin. D. một bộ ba mã hoá một axitamin. 17. Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc? A. bổ sung; bán bảo toàn. B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp. C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ D. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn 18. Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế? A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. B. tổng hợp ADN, ARN. C. tổng hợp ADN, dịch mã. D. tự sao, tổng hợp ARN 19. Ở sinh vật nhân sơ? A. các gen có vùng mã hoá liên tục. B. các gen không có vùng mã hoá liên tục. C. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục. D. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục. 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đặc điểm của mã di truyền? A. Mã di truyền có tính thoái hoá. B. Mã di truyền là mã bộ ba. C. Mã di truyền có tính phổ biến. D. Mã di truyền đặc trưng cho từng loài sinh vật. GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH 21: Trong 4 loại đơn phân của ADN, hai loại đơn phân có kích thước nhỏ là A. Xitôzin và Ađênin. B. Timin và Xitôzin. C. Guanin và Ađênin. D. Ađênin và Timin. 22: Chuỗi pôlipeptit được tổng hợp ở tế bào nhân thực được mở đầu bằng axit amin A. triptôphan. B. mêtiônin. C. prôlin. D. foocmin mêtiônin. 23: Một trong những đặc điểm của mã di truyền là A. không có tính thoái hoá. B. mã bộ ba. C. không có tính phổ biến. D. không có tính đặc hiệu. 24: Trong quá trình tái bản ADN ở sinh vật nhân sơ, enzim ARN - pôlimeraza có chức năng A. Nhận biết vị trí khởi đầu của đoạn ADN cần nhân đôi B. Tổng hợp đoạn ARN mồi có nhóm 3' - OH tự do C. Nối các đoạn Okazaki với nhau D. Tháo xoắn phân tử ADN 25: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc? A. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoá axit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá với axit amin (intron) B. Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá axit amin (intron) C. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã D. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit : vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc 26: Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là A.1x B. 0,5x C. 4x D. 2x BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ 1. Quá trình phiên mã có ở? A. vi rút, vi khuẩn. B. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn C. vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực D. sinh vật nhân chuẩn, vi rút. 2. Quá trình phiên mã tạo ra ? A. tARN. B. mARN. C. rARN. D. tARN, mARN, rARN 3. Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là? A. ARN thông tin. B. ARN vận chuyển. C. ARN ribôxôm. D. SiARN. 4. Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch? A. 3 ’ - 5 ’ B. 5 ’ - 3 ’ C. mẹ được tổng hợp liên tục. D. mẹ được tổng hợp gián đoạn. 5. Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát bởi: A. gen điều hoà. B. cơ chế điều hoà ức chế. C. cơ chế điều hoà cảm ứng. D. cơ chế điều hoà 6. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế dịch mã là : A. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G. B. A liên kết X ; G liên kết T. C. A liên kết U ; G liên kết X. D. A liên kết T ; G liên kết X. 7. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế phiên mã là : A. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G. B. A liên kết X ; G liên kết T. C. A liên kết U ; G liên kết X. D. A liên kết T ; G liên kết X. 8. Loại ARN nào mang mã đối? A. mARN. B. tARN. C. rARN. D. ARN của virut. 9. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực : A. Nhân. B. Tế bào chất. C. Màng tế bào. D. Thể Gongi. 10. Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều : A. Từ 3’ đến 5’. B. Từ giữa gen tiến ra 2 phía. C. Chiều ngẫu nhiên. D. Từ 5’ đến 3’. 11. Sự tổng hợp ARN được thực hiện : A. Theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen. B. Theo nguyên tắc bán bảo toàn. C. Theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen. D. Theo nguyên tắc bảo toàn. 12. Quá trình dịch mã kết thúc khi : A. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé. B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG. C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA. D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG. 13. Mã bộ ba mở đầu trên mARN là : A. UAA. B. AUG. C. AAG. D. UAG. 14. mARN được tổng hợp theo chiều nào : A. Chiều từ 3’  5’. B. Cùng chiều mạch khuôn. C. 5’  3’ ; 3’  5’. D. Chiều từ 5’  3’. 15. Polixom có vai trò gì? A. Đảm bảo cho quá trình phiên mã B. Làm tăng năng suất tổng hợp pro cùng loại C. Làm tăng năng suất tổng hợp pro khác loại D. Đảm bảo quá trình phiên mã diễn ra chính xác 16. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào? A. Nhân B. Tế bào chất C. Màng tế bào D. Thể Gongi 17. Sinh vật có ARN đóng vai trò vật chất di truyền là A. một số laòi vi khuẩn B. một số laòi vi khuẩn cổ C.một số loài vi sinh vật nhân thực D. một số loài virut 18. Anticôđon của phức hợp Met-tARN là gì? A. AUX B. TAX C. AUG D. UAX 19. Liên kết giữa các axit amin là loại liên kết gì? GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH A. Hiđrô B. Hoá trị C. Phôtphođieste D. Peptit 20. Quan hệ nào sau đây là đúng: A. ADN tARN mARN Prôtêin B. ADN  mARN  Prôtêin  Tính trạng C. mARN ADN Prôtêin Tính trạng D. ADN mARN Tính trạng 21. Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là: A. ADN B. tARN C. rARN D. mARN 22. Phiên mã là quá trình: A. Tổng hợp chuổi pôlipeptit B. Nhân đôi ADN C. Duy trì thông tin di truyền qua các thế hệ D. Truyền thông tin di truyền từ trong nhân ra ngoài tế bào 23. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình phiên mã ? A. ADN B. mARN C. tARN D. Ribôxôm 24. Kết quả của giai đoạn hoạt hóa các axitamin là : A. Tạo phức hợp aa-ATP B. Tạo phức hợp aa-tARN C. Tạo phức hợp aa-tARN-Ribôxôm D.Tạo phức hợp aa-tARN-mARN 25. Anticôdon có nhiệm vụ : A. Xúc tác liên kết axitamin với tARN B. Xúc tác vận chuyển axitamin đến nơi tổng hợp C. Xúc tác hình thành liên kết peptit D. Nhận biết côdon đặc hiệu trên mARN nhờ liên kết bổ sung trong quá trình tổng hợp prôtêin BÀI 3 : ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN 1. Điều hòa hoạt động của gen chính là : A.Điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. B.Điều hòa lượng mARN của gen được tạo ra. C.Điều hòa lượng tARN của gen được tạo ra. D.Điều hòa lượng rARN của gen được tạo ra. 2. Cấu trúc của ôperon bao gồm những thành phần nào : A.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng chỉ huy. B.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động. C.Gen điều hòa, vùng khởi động, vùng chỉ huy. D.Vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành. 3. Đối với ôperon ở E. coli thì tín hiệu điều hòa hoạt động của gen là : A. Đường lactozơ. B. Đường saccarozo. C. Đường mantozo. D. Đường glucozo. 4. Sự biểu hiện điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực diễn ra ở cấp độ nào : A. Diễn ra ở các cấp độ trước phiên mã, phiên mã, dịch mã và sau dịch mã. B. Diễn ra ở các cấp độ phiên mã, dịch mã. C. Diễn ra hoàn toàn ở các cấp độ trước phiên mã. D. Diễn ra ở các cấp độ trước phiên mã, phiên mã và dịch mã. 5: Vùng mã hoá A. mang thông tin mã hoá các axit amin. B. mang tín hiệu kết thúc phiên mã. C. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã. D. mang tín hiệu kết thúc dịch mã. 6: Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' của mạch mã gốc, một gen cấu trúc gồm các vùng trình tự nuclêôtit: A. vùng kết thúc, vùng mã hóa, vùng điều hòa. B. vùng mã hoá, vùng điều hòa, vùng kết thúc. C. vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng mã hóa. D. vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc. 7: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, vùng khởi động (promoter) là A. Nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi đầu phiên mã B. Những trình tự nuclêtôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã C. Những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế D. Nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng về vùng điều hoà của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ? A. Trong vùng điều hoà có chứa trình tự nuclêôtit kết thúc quá trình phiên mã B. Vùng điều hoà cũng được phiên mã ra mARN C. Trong vùng điều hoà có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã D. Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' trên mạch mã gốc của gen Câu 9: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn A. trước phiên mã. B. sau dịch mã. C. dịch mã. D. phiên mã. Câu 7: Trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành là nơi A. prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. C. chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tự prôtêin cấu trúc. D. mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế. 8. Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm: A. tổng hợp ra prôtêin cần thiết. B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết. C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin. D. đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà. BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN 1. Đột biến gen là? A. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen B. sự biến đổi một số cặp nuclêôtit trong gen C. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới sự biến đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN. D. những biến đổi xảy ra trên suốt chiều dài của phân tử ADN 2. Đột biến giao tử xảy ra trong quá trình? A. giảm phân B. phân cắt tiền phôi C. nguyên phân D thụ tinh 3. Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến? A. đã biểu hiện ra kiểu hình. B. nhiễm sắc thể. C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể. D. mang đột biến gen. GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH Câu 4 : Đột biến là những biến đổi: A. Chỉ xảy ra trên phân tử ADN B. Chỉ xảy ra trên NST C. Chỉ xảy ra trên các cặp nuclêôtit của gen D. Xảy ra trên cấu trúc, vật chất di truyền 4. Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào? A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen. B. Mqh giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. C. sức đề kháng của từng cơ thể D. điều kiện sống của sinh vật 5. Điều không đúng về đột biến gen? A. Đột biến gen gây hậu quả di truyền lớn ở các sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen. B. Đột biến gen có thể có lợi hoặc có hại hoặc trung tính. C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú. D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá 6. Dạng đột biến gen gây hậu quả lớn nhất về mặt cấu trúc của gen là? A. mất 1 cặp nuclêôtit đầu tiên. B. mất 3 cặp nuclêôtit trước mã kết thúc. C. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit. D. thay thế 1 nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác 7. Nguyên nhân gây đột biến gen do? A. sự bắt cặp không đúng, sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân vật lí của ,tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường. B. sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường. C. sự bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí của môi trường, tác nhân sinh học của môi trường. D. tác nhân vật lí, tác nhân hoá học. 8. Đột biến gen có các dạng? A. mất, thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit. B. mất, thêm, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit C. mất, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit. D. thêm, thay thế, đảo vị trí 1 hoặc vài cặp nulêôtit. 9. Loại đột biến gen nào sau đây có khả năng nhất không làm thay đổi thành phần axit amin trong chuỗi polipeptit : A. Thêm 1 cặp nucleotit. B. Thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí thứ hai trong bộ ba mã hóa. C. Mất 1 cặp nucleotit. D. Thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí thứ ba trong bộ ba mã hóa. 10. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là : A. Có lợi cho cá thể. B. Có ưu thế so với bố, mẹ. C. Có hại cho cá thể. D. Không có lợi và không có hại cho cá thể. 11. Đột biến gen xảy ra ở sinh vật nào : A. Sinh vật nhân sơ. B. Sinh vật nhân thực đa bào. C. Sinh vật nhân thực đơn bào. D. Tất cả các loại sinh vật 12. Những dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen là : A. Mất và them 1 cặp nucleotit. B. Mất và thay thế một cặp nuleotit. C. Thêm và thay thế một cặp nucleotit. D. Thay thế 1 và 2 cặp nucleotit. 13. Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến 5BU gây ra là: A. Mất 1 cặp nucleotit. B. Thay thế cặp A – T bằng cặp G – X. C. Thêm một cặp nucleotit. D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A. 14. Loại đột biến gen được phát sinh do tác nhân đột biến xen vào mạch khuôn khi AND đang tự nhân đôi là : A. Mất 1 cặp nucleotit. B. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A. C. Thêm một cặp nucleotit. D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X. 15. Đột biến gen có ý nghĩa đối với tiến hoá vì A. làm xuất hiện các alen mới, tổng đột biến trong quần thể có số lượng đủ lớn. B. tổng đột biến quần thể có số lượng lớn nhất. C. đột biến không gây hậu quả nghiêm trọng. D. là những đột biến nhỏ 16. Những dạng đột biến gen nào thường gây hậu quả nghiêm trọng cho sinh vật : A. Mất và thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 1 trong bộ ba mã hóa. B. Mất và thay thế 1 cặp nucleotit ở vị trí số 3. C. Mất và thêm 1 cặp nucleotit. D.Thêm và thay thế 1 cặp nucleotit. 17: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen (đột biến không liên quan đến bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc)? A. Mất một số cặp nuclêôtit. B. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit. C. Mất một cặp nuclêôtit. D. Thêm một cặp nuclêôtit. 18: Lợn có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng là hậu quả của đột biến A. gen. B. đảo đoạn nhiễm sắc thể. C. mất đoạn nhiễm sắc thể. D. chuyển đoạn nhiễm sắc thể. 19: Đột biến là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá vì đột biến là loại biến dị A. luôn luôn tạo ra kiểu hình có lợi cho sinh vật. B. không di truyền được. C. di truyền được. D. không liên quan đến biến đổi trong kiểu gen. 20: Một gen cấu trúc bị đột biến mất đi một bộ ba nuclêôtit mã hoá cho một axit amin. Chuỗi pôlipeptit do gen bị đột biến này mã hoá có thể A. thay thế một axit amin này bằng một axit amin khác. B. thêm vào một axit amin. C. có số lượng axit amin không thay đổi. D. mất một axit amin. 21: Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hyđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng? A. mất một cặp A - T. B. thêm một cặp A - T. C. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. D. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T. 22: Nhân tố nào sau đây có khả năng làm phát sinh các alen mới trong quần thể? GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH A. Đột biến. B. Cách li di truyền. C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối 23: Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây ở người là do gen đột biến lặn gây nên? A. Hội chứng Claiphentơ (Klaiphentơ). B. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. C. Bệnh bạch tạng. D. Hội chứng Tơcnơ. 24: Nguyên nhân gây bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một loại A. đột biến lệch bội. B. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. C. vi khuẩn. D. đột biến gen. 25: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen? A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. B. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình. C. Tất cả các đột biến gen đều có hại. D. Có nhiều dạng đột biến điểm như: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. 26: Tác nhân hoá học nào sau đây có thể làm mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit trên ADN, dẫn đến dịch khung đọc mã di truyền? A. Êtyl mêtal sunphônat (EMS). B. 5-brôm uraxin (5BU). C. Acridin. D. Cônsixin. 27: Trong môi trường không có thuốc trừ sâu DDT thì dạng ruồi có đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi bình thường, khi phun DDT thì thể đột biến kháng DDT lại tỏ ra có ưu thế hơn và chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Kết luận có thể được rút ra là: A. Đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường có DDT. B. Đột biến gen kháng thuốc DDT là trung tính cho thể đột biến trong điều kiện môi trường không có DDT. C. Đột biến gen kháng thuốc DDT là không có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường có DDT. D. Đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường không có DDT. 28: Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của đột biến? A. Sản lượng sữa của một giống bò giữa các kì vắt sữa thay đổi theo chế độ dinh dưỡng. B. Một bé trai có ngón tay trỏ dài hơn ngón tay giữa, tai thấp, hàm bé. C. Lợn con mới sinh ra có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng. D. Một cành hoa giấy màu trắng xuất hiện trên cây hoa giấy màu đỏ. 29: Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A. Tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình tiến hoá B. Tạo dòng thuần chủng về các tính trạng mong muốn C. Tạo ra biến đổi về kiểu hình mà không có sự thay đổi về kiểu gen D. Tạo nguồn biến dị cung cấp cho quá trình chọn giống 30: Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại. B. Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. C. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính. D. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính. 31: Một phân tử ADN đang trong quá trình nhân đôi, nếu có một phân tử acridin chèn vào mạch khuôn thì sẽ phát sinh đột biến dạng A. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. B. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. C. thêm một cặp nuclêôtit. D. mất một cặp nuclêôtit. 32: Đột biến gen trội phát sinh trong quá trình nguyên phân của tế bào sinh dưỡng không có khả năng A. di truyền qua sinh sản vô tính. B. nhân lên trong mô sinh dưỡng. C. di truyền qua sinh sản hữu tính. D. tạo thể khảm. 33: Hoá chất gây đột biến nhân tạo 5-Brôm uraxin (5BU) thường gây đột biến gen dạng A. thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. B. thay thế cặp G-X bằng cặp X-G. C. thay thế cặp A-T bằng cặp T-A. D. thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. 34: Hiện tượng nào sau đây là đột biến? A. Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày của bộ lông theo mùa. B. Cây sồi rụng lá vào cuối mùa thu và ra lá non vào mùa xuân. C. Người bị bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng. D. Số lượng hồng cầu trong máu của người tăng khi đi lên núi cao. 35: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể ? A. Đột biến điểm. B. Đột biến dị đa bội. C. Đột biến lệch bội. D. Đột biến tự đa bội. 36.Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là do A. mất đoạn nhiễm sắc thể 21. B. đột biến gen trên nhiễm sắc thể thường. C. đột biến gen trên nhiễm sắc thể Y. D. đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X. BÀI 5: NST, ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 1. Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ giữa vì chúng? A. đã tự nhân đôi. B. xoắn và co ngắn cực đại. C. tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. D. chưa phân ly về các cực tế bào. 2. Sự co xo¾n cùc ®¹i cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể ? A. thuận lợi cho sự phân ly các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. B. thuận lợi cho sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. C. giúp tế bào chứa được nhiều nhiễm sắc thể. D. thuận lợi cho sự phân ly, sự tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. 3.Một nuclêôxôm gồm? A. một đoạn phân tử ADN quấn 11/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn. B. phân tử ADN quấn 7/4 vòng quanh khối cầu gồm 8 phân tử histôn. C. phân tử histôn được quấn quanh bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit. GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH D. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN dài 146 cặp nuclêôtit. 4.Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi? A. số lượng, hình dạng, cấu trúc nhiễm sắc thể. B. số lượng , hình thái nhiễm sắc thể C. số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể. D. số lượng không đổi. 5. Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất di truyền của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì chúng? A. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền, điều hoà hoạt động của các gen giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào. B. điều hoà hoạt động của các gen thông qua các mức xoắn cuộn của nhiễm sắc thể. C. điều khiển tế bào phân chia đều vật chất di truyền ở phân bào. D. lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. 6. Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của? A. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. B. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học. C. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học. D. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 7. Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là ? A. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi AND,tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít. B. làm đứt gãy nhiễm sắc thể, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi AND C. tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít. D. làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo. 8. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể là: A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó. C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 180 0 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen. D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết. 9. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể là? A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó. C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 180 0 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen. D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết. 10. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể là? A. sự rơi rụng từng đoạn nhiễm sắc thể, làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể. B. một đoạn của nhiễm sắc thể có thể lặp lại một hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó. C. một đoạn nhiễm sắc thể đứt ra rồi đảo ngược 180 0 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố gen. D. sự trao đổi các đoạn nhiễm sắc thể không tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết. 11.Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là : A.Mất đoạn NST 22 B.Lặp đoạn NST 22 C.Đảo đoạn NST 22 D.Chuyển đoạn NST 22 12. Số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài phản ánh ? A.Mức độ tiến hóa của loài. B.Mối quan hệ họ hàng giữa các loài. C.Tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài. D.Số lượng gen của mỗi loài. 13. Những dạng đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên một NST là : A.Mất đoạn và lặp đoạn. B.Lặp đoạn và đảo đoạn. C.Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ. D.Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ. 15. Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng : A.Mất đoạn. B.Thêm đoạn. C.Đảo đoạn. D.Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ. 16. Những đột biến nào thường gây chết : A.Mất đoạn và lặp đoạn. B.Mất đoạn và đảo đoạn. C.Lặp đoạn và đảo đoạn. D.Mất đoạn và chuyển đoạn. 17. Cặp NST tương đồng là cặp NST : A. Giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. B. Giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố hoặc có nguồn gốc từ mẹ. C. Khác nhau về hình thái, giống nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. D. Giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ. 18. Những dạng đột biến cấu trúc làm tăng số lượng gen trên 1 NST là : A. Lặp đoạn và đảo đoạn. B. Lặp đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ. C. Mất đoạn và lặp đoạn. D. Đảo đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ. 19. Phương pháp phát hiện đột biến cấu trúc NST thấy rõ nhất là : A. Quan sát tế bào kết thúc phân chia. B. Nhuộm băng NST. C. Phát hiện thể đột biến. D. Quan sát kiểu hình. 20. Điều nào dưới đây không đúng với tác động của đột biến cấu trúc NST : A. Làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tương đồng trong giảm phân. B. Làm thay đổi tổ hợp các gen trong giao tử. GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH C. Phần lớn các đột biến đều có lợi cho cơ thể. D. Làm biến đổi kiểu gen và kiểu hình. 21. Dạng đột biến nào có ý nghĩa đối với tiến hóa của bộ gen : A. Mất đoạn. B. Thêm đoạn. C. Chuyển đoạn tương hỗ. D. Đảo đoạn. 22. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường ít ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật là? A. mất đoạn B. đảo đoạn. C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn 23. Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đó là? A. lặp đoạn. B. đảo đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ. 24. Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ADCBEDEFGH. Dạng đột biến đó là? A. đảo đoạn. B. lặp đoạn C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ. 25. Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên bệnh? A. ung thư máu. B. bạch Đao. C. máu khó đông. D. hồng cầu hình lưỡi liềm. 26. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa trong? A. tiến hoá, nghiên cứu di truyền. B. chọn giống , nghiên cứu di truyền. C. tiến hoá, chọn giống. D. tiến hoá, chọn giống, nghiên cứu di truyền 27. Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là? A. thể lệch bội B. đa bội thể lẻ. C. thể tam bội. D. thể tứ bội 28. Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ nhiễm của loài khác nhau là A. thể lệch bội. B. đa bội thể chẵn C. thể dị đa bội D. thể lưỡng bội BÀI 6 : ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST 1. Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là thể? A. ba. B. tam bội. C. đa bội lẻ. D. tam nhiễm kép 2. Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể là thể? A. không nhiễm B. một nhiễm C. đơn nhiễm D. đa bội lệch 3.Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó bị hội chứng A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ 4. Một đàn ông có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể XXY. Người đó bị hội chứng? A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ. D. Claiphentơ 5. Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài là hiện tượng? A. tự đa bội. B. tam bội. C. tứ bội. D. dị đa bội. 6. Đột biến nhiễm sắc thể là những biến đổi về? A. cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể. B. một hay một số cặp nuclêôtit C. một phần của cơ thể. D. một số tính trạng 7. Ở người, các triệu chứng: cổ ngắn, mắt một mí, khe mắt xếch, lưỡi dày và dài, ngón tay ngắn, chậm phát triển, si đần và thường vô sinh là hậu quả của đột biến? A. Tớc nơ. B. Đao. C. siêu nữ D. Claiphentơ 8. Đa bội thể là trong tế bào chứa số nhiễm sắc thể ? A. đơn bội lớn hơn 2n. B. gấp đôi số nhiễm sắc thể C. bằng 2n + 2. D. bằng 4n + 2. 9. Chất cônsixin thường được dùng để gây đột biến thể đa bội, bởi vì nó có khả năng? A. kích thích cơ quan sinh dưỡng phát triển nên các bộ phận này thường có kích thước lớn. B. tăng cường sự trao đổi chất ở tế bào, tăng sức chịu đựng ở sinh vật. C. tăng cường quá trình sinh tổng hợp chất hữu cơ. D. cản trở sự hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly. 10. Thể đa bội được hình thành do trong phân bào? A. một số cặp nhiễm sắc thể không phân ly. B. tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân ly C. một cặp nhiễm sắc thể không phân ly. D. một nửa số cặp nhiễm sắc thể không phân ly 11. Sự kết hợp giữa giao tử n với giao tử 2n của loài tạo thể? A. tam nhiễm B. tam bội. C. ba nhiễm kép D. tam nhiễm kép 12. Sự kết hợp giữa 2 giao tử 2n của loài tạo thể? A. bốn nhiễm. B. tứ bội C. bốn nhiễm kép D. dị 13. Thể lệch bội (di bội) là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở : A.Một hay một số cặp NST. B.Tất cả các cặp NST. C.Một số cặp NST. D.Một cặp NST. 14. Hội chứng Claiphentơ là hội chứng ở người có NST giới tính là : A.XXX. B.XO. C.XXY. D.YO. 15. Một người mang bộ NST có 45NST với 1 NST giới tính X, người này : A.nam mắc hội chứng claiphentơ B.nam mắc hội chứng Tớcmơ. C.nữ mắc hội chứng Tơcnơ D.nữ mắc hội chứng Claiphentơ 16. Những tế bào mang bộ NST lệch bội (dị bội) nào sau đây được hình thành trong nguyên phân : A.2n + 1 ; 2n – 1 ; 2n + 2 ; 2n – 2. B.2n + 1 ; 2n – 1 ; 2n + 2 ; n – 2. C.2n + 1 ; 2n – 1 ; 2n + 2 ; n + 2. D.2n + 1 ; 2n – 1 ; 2n + 2 ; n + 1. 19. Cơ chế phát sinh các giao tử (n – 1) và (n + 1) là do : GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH A.Cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân. B.Một cặp NST tương đồng không được nhân đôi. C.Thoi vô sắc không được hình thành. D.Cặp NST tương đồng không xếp song song ở kì giữa I của giảm phân. 20. So với thể lệch bội (dị bội) thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như : A.Khả năng nhân giống nhanh hơn. B.Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn. C.Ổn định hơn về giống. D.Khả năng tạo giống mới tốt hơn. 21. Người có 3 NST 21 thì mắc hội chứng nào : A.Hội chứng tớcnơ. B.Hội chứng Đao. C.Hội chứng Klaiphentơ. D. Hội chứng siêu nữ. 25. Ở một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n=24 bị đột biến. Số lượng NST ở thể ba là: A. 22 B. 26 C. 25 D. 28 26. Ở một loài sinh vật, có bộ NST 2n= 64 bị đột biến. Khi quan sát dưới kính hiển vi, người ta thấy trong tế bào dinh dưỡng có 68 NST, đột biến thuộc dạng: A. thể ba B. thể bốn C. thể không D. thể bốn kép 27. Loài cải củ có 2n= 18, số lượng NST ở thể tam bội là: A. 9 B. 18 C. 27 D. 36 28: Có thể phát hiện hội chứng 3X ở người bằng phương pháp A. nghiên cứu người đồng sinh cùng trứng. B. nghiên cứu tế bào (di truyền tế bào). C. nghiên cứu phả hệ. D. nghiên cứu người đồng sinh khác trứng. 29: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza là A. chuyển đoạn. B. mất đoạn. C. đảo đoạn. D. lặp đoạn. 30: Bệnh, hội chứng di truyền nào sau đây liên quan đến những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể giới tính? A. Hội chứng Klaiphentơ (Claiphentơ). B. Hội chứng Đao. C. Bệnh máu khó đông. D. Bệnh mù màu. 31: Tế bào sinh dưỡng của một cơ thể bị đột biến có số lượng nhiễm sắc thể là 2n - 1. Tên gọi của thể đột biến này là A. thể ba nhiễm. B. thể tam bội. C. thể một nhiễm. D. thể khuyết nhiễm. 32: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể trong thể tứ nhiễm (2n + 2) của loài này là A. 48. B. 28. C. 22. D. 26. 33: Dạng đột biến nào sau đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể. B. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit. C. Thêm một cặp nuclêôtit. D. Mất một cặp nuclêôtit. 34: Bộ nhiễm sắc thể ở lúa mì 6n = 42, khoai tây 4n = 48, chuối nhà 3n = 27, dâu tây 8n = 56. Loài có bộ nhiễm sắc thể đa bội lẻ là A. chuối nhà. B. khoai tây. C. dâu tây. D. lúa mì. 35: Loại đột biến nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một nhiễm sắc thể? A. Lặp đoạn nhiễm sắc thể. B. Mất đoạn nhiễm sắc thể. C. Đảo đoạn gồm tâm động. D. Đảo đoạn ngoài tâm động. 36: Ở người, bộ nhiễm sắc thể 2n = 46. Người mắc hội chứng Tơcnơ có bộ nhiễm sắc thể gồm 45 chiếc được gọi là A. thể đa nhiễm. B. thể khuyết nhiễm. C. thể ba nhiễm. D. thể một nhiễm. 37: Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng bình thường là 2n. Trong tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm, bộ nhiễm sắc thể là A. 2n + 2. B. 2n + 1. C. 2n - 1. D. 2n - 2. 38: Ở người, bệnh ung thư máu được phát hiện là do đột biến A. mất đoạn nhiễm sắc thể 21. B. lặp đoạn nhiễm sắc thể 20. C. mất đoạn nhiễm sắc thể 23. D. lặp đoạn nhiễm sắc thể 23. 39: Ở người, bộ nhiễm sắc thể 2n = 46. Người mắc hội chứng Đao có bộ nhiễm sắc thể gồm 47 chiếc được gọi là A. thể đa nhiễm. B. thể một nhiễm. C. thể khuyết nhiễm. D. thể ba nhiễm. 40: Lai giữa loài khoai tây trồng và loài khoai tây dại đã tạo được cơ thể lai có khả năng chống nấm mốc sương, có sức đề kháng với các bệnh do virut, kháng sâu bọ, năng suất cao. Đây là ứng dụng của phương pháp A. lai khác thứ. B. lai xa. C. lai tế bào sinh dưỡng. D. lai cải tiến giống. 41: Người mắc hội chứng Tơcnơ có nhiễm sắc thể giới tính là A. XXX. B. OY. C. OX. D. XXY. 42: Dạng đột biến nào sau đây là thể đa bội? A. Thể tứ bội. B. Thể ba nhiễm. C. Thể một nhiễm. D. Thể đa nhiễm. 43: Trong chọn giống thực vật, khi sử dụng cônsixin để tạo giống mới có năng suất cao sẽ không có hiệu quả đối với A. khoai tây. B. dâu tằm. C. lúa. D. củ cải đường. 44: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tam bội (3n)? A. Khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật. B. Luôn có khả năng sinh giao tử bình thường, quả có hạt. C. Số lượng ADN tăng lên gấp bội. D. Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn. 45: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính A. 11 nm. B. 2 nm. C. 30 nm. D. 300 nm. 46: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành A. thể tam bội. B. thể lưỡng bội. C. thể đơn bội. D. thể tứ bội. GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH 47: Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIK bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là EFGHIKIK. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. lặp đoạn. D. mất đoạn. 48: Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến A. thể không (2n-2). B. thể một (2n-1). C. thể ba (2n+1). D. thể bốn (2n+2). 49: Ở ruồi giấm, đột biến lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính X có thể làm biến đổi kiểu hình từ A. mắt lồi thành mắt dẹt. B. mắt trắng thành mắt đỏ. C. mắt dẹt thành mắt lồi. D. mắt đỏ thành mắt trắng. 50: Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A. Bệnh ung thư máu. B. Hội chứng Tơcnơ. C. Hội chứng Đao. D. Hội chứng Claiphentơ. 51: Sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n của cùng một loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể phát triển thành thể A. bốn nhiễm. B. tứ bội. C. tam bội. D. bốn nhiễm kép. 52: Những cơ thể sinh vật mà bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n (3n hoặc 4n, 5n, ) thuộc dạng nào trong các dạng đột biến sau đây? A. Thể đa bội. B. Thể đơn bội. C. Thể lệch bội (dị bội). D. Thể lưỡng bội. 53: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm A. ARN và pôlipeptit. B. lipit và pôlisaccarit. C. ADN và prôtêin loại histon. D. ARN và prôtêin loại histon 54: Ở người, bệnh, tật hoặc hội chứng di truyền nào sau đây là do đột biến nhiễm sắc thể? A. Bệnh bạch tạng và hội chứng Đao B. Bệnh phêninkêto niệu và hội chứng Claiphentơ C. Bệnh ung thư máu và hội chứng Đao D. Tật có túm lông ở vành tai và bệnh ung thư máu 55: Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến A. đa bội. B. mất đoạn. C. dị bội. D. chuyển đoạn. 56: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là A. chuyển đoạn lớn và đảo đoạn. B. mất đoạn lớn. C. lặp đoạn và mất đoạn lớn. D. đảo đoạn. 57: Sự trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc trong một cặp nhiễm sắc thể tương đồng có thể làm xuất hiện dạng đột biến A. lặp đoạn và mất đoạn. B. đảo đoạn và lặp đoạn. C. chuyển đoạn và mất đoạn. D. chuyển đoạn tương hỗ. 58: Trong chọn giống, để loại bỏ một gen có hại ra khỏi nhóm gen liên kết người ta thường gây đột biến A. lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. B. mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. C. lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể. D. đảo đoạn nhiễm sắc thể. 59: Thể đa bội lẻ A. có hàm lượng ADN nhiều gấp hai lần so với thể lưỡng bội. B. có tế bào mang bộ nhiễm sắc thể 2n+1. C. không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. D. có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. 60: Thể song nhị bội A. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính B. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ. C. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào D. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ 61: Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể A. Là vị trí liên kết với thoi nhân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào B. Là những điểm mà tại đó phân tử ADN bắt đầu được nhân đôi C. Có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. D. Là vị trí duy nhất có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân. 62: Loài lúa mì (Triticum aestivum) có bộ nhiễm sắc thể 6n = 42 được hình thành bằng cơ chế A. cách li địa lí. B. cách li sinh thái. C. cách li tập tính. D. lai xa kèm đa bội hoá. 63: Quần thể cây tứ bội được hình thành từ quần thể cây lưỡng bội có thể xem như loài mới vì A. Cây tứ bội giao phấn với cây lưỡng bội cho đời con bất thụ. B. Cây tứ bội có khả năng sinh sản hữu tính kém hơn cây lưỡng bội. C. Cây tứ bội có khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh hơn cây lưỡng bội. D. Cây tứ bội có cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản lớn hơn cây lưỡng bội. BÀI 8: QUY LUẬT PHÂN LY 1. Tính trạng là những đặc điểm? A. về hình thái, cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật. B. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật C. về đặc tính của sinh vật. D. về sinh lý, sinh hoá, di truyền của sinh vật. 2.Tính trạng trội là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen? A. đồng hợp trội. B. dị hợp. C. đồng hợp và dị hợp D. đồng hợp. 3.Tính trạng tương phản là cách biểu hiện A. khác nhau của một tính trạng B. khác nhau của nhiều tính trạng C. giống nhau của một tính trạng D. giống nhau của nhiều tính trạng. 4.Kiểu gen là tổ hợp các gen A. trong tế bào của cơ thể sinh vật. B. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng C. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào sinh dưỡng. D. trên nhiễm sắc thể giới tính của tế bào sinh dưỡng 5. Kiểu hình là A. tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể. B. do kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng của yếu tố khác GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì HÖ thèng c©u hái tr¾c nghiÖm SINH HỌC 12 ¤N THI TN + CĐ, ĐH C. kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường. D. sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen. 6.Thể đồng hợp là cơ thể mang: A. 2 alen giống nhau của cùng một gen. B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen. D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen 7. Thể dị hợp là cơ thể mang A. 2 alen giống nhau của cùng một gen. B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen. D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen GV: Cao Xuân Tường Trường THPT Hoàng Su Phì [...]... cht lng cú mc phn ng rng GV: Cao Xuõn Tng Trng THPT Hong Su Phỡ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm SINH HC 12 ÔN THI TN + C, H B Mi gen trong mt kiu gen cú mc phn ng riờng C Mc phn ng khụng do kiu gen quy nh D Cỏc gen trong mt kiu gen chc chn s cú mc phn ng nh nhau GV: Cao Xuõn Tng Trng THPT Hong Su Phỡ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm SINH HC 12 ễN THI TN + C, H 25: Phỏt biu no di õy l ỳng khi núi v h s di... sinh vt C.hu sinh nh hng trc tip n i sng ca sinh vt D.hu sinh nh hng trc tip, hoc giỏn tip n i sng ca sinh vt 4.Nhõn t sinh thỏi vụ sinh bao gm GV: Cao Xuõn Tng Trng THPT Hong Su Phỡ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm SINH HC 12 ễN THI TN + C, H A.tt c cỏc nhõn t vt lý hoỏ hc ca mụi trng xung quanh sinh vt B.t, nc, khụng khớ, m, ỏnh sỏng , cỏc nhõn t vt lý bao quanh sinh vt C.t, nc, khụng khớ, m, ỏnh sỏng... t-nc-trờn cn -sinh vt 2 Gii hn sinh thỏi v nhit ca 4 loi A;B;C;D ln lt l: 10-38,5 0C ; 10,6-320C ; 5-440C; 8- 320C Loi cú kh nng phõn b rng nht v hp nht l: A C v B B C v A C B v A D C v D 3.Mụi trng sng l ni sinh sng ca sinh vt bao gm tt c cỏc nhõn t sinh thỏi A vụ sinh v hu sinh nh hng trc tip n i sng ca sinh vt B.vụ sinh v hu sinh nh hng trc tip, hoc giỏn tip n i sng ca sinh vt C.hu sinh nh hng trc... D.i vi s phõn b ca sinh vt trờn trỏi t, thun hoỏ cỏc ging vt nuụi 17.Trờn mt cỏnh ng c cú s thay i ln lt: th tng c gim th gimc tng th tng iu ú th hin quy lut sinh thỏi A.gii hn sinh thỏi B.tỏc ng qua li gia sinh vt vi mụi trng C.khụng ng u ca cỏc nhõn t sinh thỏi D.tng hp ca cỏc nhõn t sinh thỏi 18.Ni l ? A khu vc sinh sng ca sinh vt B ni c trỳ ca loi C khong khụng gian sinh thỏi D ni cú y cỏc yu... t sinh thỏi? A. ú sinh vt sinh sn tt nht B. mc phự hp nht sinh vt thc hin chc nng sng tt nht C.giỳp sinh vt chng chu tt nht vi mụi trng D. ú sinh vt sinh trng, phỏt trin tt nht 11.Nhit cc thun cho cỏc chc nng sng i vi cỏ rụ phi Vit nam l A.200C B.250C C.300C D.350C 12. Khong gii hn sinh thỏi cho cỏ rụ phi Vit nam l A.20C- 420C B.100C- 420C C.50C- 400C D.5,60C- 420C 13.Nhng loi cú gii hn sinh thỏi... i vi nhiu yu t sinh thỏi chỳng cú vựng phõn b A hn ch B rng C va phi D hp 14.Nhng loi cú gii hn sinh thỏi hp i vi nhiu yu t sinh thỏi chỳng cú vựng phõn b A hn ch B rng C va phi D hp 15.Nhng loi cú gii hn sinh thỏi rng i vi mt s yu t ny nhng hp i vi mt s yu t khỏc chỳng cú vựng phõn b A hn ch B rng C va phi D hp 16.Quy lut gii hn sinh thỏi l i vi mi loi sinh vt tỏc ng ca nhõn t sinh thỏi nm trong A.mt... hu sinh B yu t vụ sinh C cỏc bnh truyn nhim D nc, khụng khớ, m, ỏnh sỏng 7.Nhng yu t khi tỏc ng n sinh vt, nh hng ca chỳng thng ph thuc vo mt ca qun th b tỏc ng l A yu t hu sinh B yu t vụ sinh C cỏc bnh truyn nhim D nc, khụng khớ, m, ỏnh sỏng 8.n v sinh thỏi bao gm c cỏc nhõn t vụ sinh l A qun th B loi C qun xó D h sinh thỏi 9.Gii hn sinh thỏi l A khong xỏc nh ca nhõn t sinh thỏi, ú loi cú th sng.. .Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm SINH HC 12 ÔN THI TN + C, H 8.Alen l A biu hin ca gen B mt trong cỏc trng thỏi khỏc nhau ca cựng mt gen C cỏc gen khỏc bit trong trỡnh t cỏc nuclờụtit D cỏc gen c phỏt sinh do t bin 9.Cp alen l: A hai gen ging nhau thuc cựng mt gen trờn cp nhim sc th tng ng sinh vt lng bi B hai gen ging nhau hay khỏc nhau thuc cựng mt gen trờn cp nhim sc th tng ng sinh vt lng... thnh loi cựng khu th hin nhng con ng hỡnh thnh loi no? A Con ng a lớ, con ng lai xa v a bi hoỏ B Con ng sinh thỏi; con ng lai xa v a bi hoỏ C Con ng a lớ v cỏch li tp tớnh D Con ng a lớ v sinh thỏi 37 Th song nh bi l c th cú: GV: Cao Xuõn Tng Trng THPT Hong Su Phỡ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm SINH HC 12 ễN THI TN + C, H A t bo mang b NST t bi B t bo mang b NST lng bi C t bo cha 2 b NST lng bi ca 2 loi... THPT Hong Su Phỡ Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm SINH HC 12 ễN THI TN + C, H 23.Hot ng ca mui v chim cỳ theo nhp iu? A.mựa B.tun trng C.thu triu D ngy ờm 24.Tng nhit hu hiu l A lng nhit cn thit cho s phỏt trin thun li nht sinh vt B lng nhit cn thit cho s phỏt trin thc vt C hng s nhit cn cho mt chu k phỏt trin ca ng vt bin nhit D lng nhit cn thit cho sinh trng ca ng vt 25 .Sinh vt bin nhit l sinh vt cú nhit . XY. B. XY, con đực là XX. C. XO, con đực là XY D. XX, con đực là XO 12. Ở châu chấu cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là ? A. XX, con đực là XY B. XY, con đực là XX. C. XO, con đực là. ở con cái thường là A. XX, con đực là XY B. XY, con đực là XX. C. XO, con đực là XY D. XX, con đực là XO. 11.Ở chim, bướm, dâu tây cặp nhiễm sắc thể giới tính ở con cái thường là A. XX, con đực. thực hiện : A. Theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen. B. Theo nguyên tắc bán bảo toàn. C. Theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen. D. Theo nguyên tắc bảo toàn. 12. Quá trình dịch

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan