0

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá học sinh trong môn Tiếng Anh ở THCS

18 2,397 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:06

. Anh THCS đánh giá quan trọng và tương đối chính xác là đánh giá, kiểm tra bằng hệ thông câu hỏi trắc nghiệm. 2- Cơ sở thực tiễn: 2.1- Thực tế ở các trường THCS hiện nay, việc kiểm tra đánh giá. giữ độc quyền về đánh giá và học sinh là đối tượng được đánh giá. Hình thức đánh giá còn nặng về tự luận nên chưa đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh, hệ thống câu hỏi chưa phát huy. TẾ: Áp dụng phương thức kiểm tra, đánh giá bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm vào quá trình giảng dạy và đánh giá học sinh của mình, tôi nhận thấy, Truong Anh Huu – THCS Nam Cao – Ly Nhan –
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá học sinh trong môn Tiếng Anh ở THCS, Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra, đánh giá học sinh trong môn Tiếng Anh ở THCS,

Từ khóa liên quan