SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8

38 1.5K 9
SKKN Xây dựng một hệ thống câu hỏi “trắc nghiệm khách quan” trong phần cơ học của Vật lí lớp 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. quan trong phn c hc ca Vt lớ lp 8. Hệ thống câu hỏi đợc xây dựng dựa trên những sai lầm mà học sinh thờng mắc phải trong khi làm bài tập. - Hệ thống câu hỏi trong đề tài đợc xây dựng với phần. kinh nghiệm và công cụ hoạt động nhận thức phong phú hơn. * Phạm vi nghiên cứu - Phần nội dung kiến thức hớng tới để xây dựng hệ thống câu hỏi là toàn bộ phần cơ học trong vật lí lớp 8. - Hệ thống. thức của học sinh về chuyển động cơ học, cách chỉ ra vật mốc và vật chuyển động so với vật mốc trong một chuyển động cơ học nào đó. * Học sinh cần nhớ chuyển động cơ học là gì? Cách nhận biết vật

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan