Phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn hóa học THCS

20 1.5K 7
Phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn hóa học THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Qua thực tế giảng dạy, tôi tập hợp một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng bài tập tính toán) có thể tìm nhanh được đáp án, xin được nêu ra trong kinh nghiệm này. Trong điều kiện thời gian có hạn tôi chỉ giới hạn các câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn. Đây cũng là dạng trắc nghiệm được sử dụng phổ biến trong các đề thi hiện nay. Do thời gian áp dụng ngắn nên kinh nghiệm này vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn hóa học §Æt vÊn ®Ò Trắc nghiệm khách quan là phương pháp kiểm tra kiến thức chính xác và khách quan trong thi cử. Trong các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên ở cấp trung học cơ sở đều có từ 30 đến 40% hoặc 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Bắt đầu từ năm học 2006 – 2007 Bộ GD – ĐT có chủ trương sử dụng nhiều hơn phương pháp trắc nghiệm khách quan để tuyển sinh đại học. Đây cũng là xu thế tất yếu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, một phần quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Bài thi trắc nghiệm khách quan thường gồm số lượng câu hỏi lớn, thời gian dành cho việc trả lời một câu hỏi rất ít. Vì vậy đòi hỏi học sinh phải được tập cho mình tính nhạy cảm để loại trừ nhanh các phương án không phù hợp với câu hỏi. Muốn có được điều đó học sinh phải biết một số phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm và phải tự vận dụng để làm bài tập. Có một số câu hỏi trắc nghiệm có dạng bài tập tính toán (bài tập trắc nghiệm), nếu học sinh cứ làm bình thường để chọn đáp án đúng, thì sẽ mất nhiều thời gian nhưng để ý kỹ vào các dữ kiện cho sẵn thì sẽ dễ dàng suy luận được đáp án đúng, tiết kiệm thời gian làm bài, tránh sai sót khi tính toán. Qua thực tế giảng dạy, tôi tập hợp một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng bài tập tính toán) có thể tìm nhanh được đáp án, xin được nêu ra trong kinh nghiệm này. Trong điều kiện thời gian có hạn tôi chỉ giới hạn các câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn. Đây cũng là dạng trắc nghiệm được sử dụng phổ biến trong các đề thi hiện nay. Do thời gian áp dụng ngắn nên kinh nghiệm này vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Trang 1 Phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong môn hóa học gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT. Trong khuôn khổ kinh nghiệm này, tôi nêu ra phương pháp giúp tìm nhanh đáp án, một số bài tập trắc nghiệm (dạng tính toán) như: - Dựa vào đặc điểm đặc biệt về nguyên tử khối hoặc phân tử khối. - Dựa vào phân tử khối bằng nhau. - Cách giải đặc biệt của một số bài toán hoá học. Với mỗi phương pháp nêu trên có một số bài tập minh hoạ và các bài tập tương tự để vận dụng. II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN. Để có thể tìm nhanh đáp án cho bài tập trắc nghiệm khách quan, giáo viên cần lưu ý học sinh dựa vào những đặc điểm đặc biệt về nguyên tử khối, phân tử khối, tỷ lệ số mol giữa các chất trong PTHH…. 1. Tìm nhanh đáp án bài tập trắc nhiệm dựa vào đặc điểm đặc biệt về nguyên tử khối (NTK) hoặc phân tử khối (PTK). Xin minh hoạ một sô bài tập thuộc dạng này như sau: Bài tập 1: Cho các chất sau FeS; FeS 2 ; FeO; Fe 2 O 3 ; Fe 3 O 4 ; FeSO 3 ; FeSO 4 ; Fe 2 (SO4) 3 . Các chất có % về khối lượng của Fe giảm dần là: A. FeO; FeS 2 ; Fe 2 O 3 ; FeS; Fe 3 O 4 ; FeSO 4 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 B. FeS 2 ; FeO; Fe 2 O 3 ; Fe 3 O 4 ; FeSO 4 ; FeSO 3 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 ; FeS; FeSO 4 . C. FeO; Fe 3 O 4 ; Fe 2 O 3 ; FeS; FeS 2 ; FeSO 3 ; FeSO 4 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 . D. Fe 3 O 4 ; Fe 2 O 3 ; FeO; FeS; FeS 2 ; FeSO 3 ; FeSO 4 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 . Trang 2 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Thụng thng khi gp bi tp ny, hc sinh thng ỏp dng cỏch lm mt l tớnh % Fe trong tng cht. Sau ú so sỏnh cỏc kt qu v tỡm ra ỏp ỏn li gii c th nh sau: Cỏch 1: Trong FeS: %Fe = %100. 88 56 = 63,64%. Tng t tớnh c: Trong FeS 2 cú % Fe = 46,67%; FeO cú %Fe = 77,7%; Fe 2 O 3 cú % Fe = 70 %. Fe 3 O 4 cú %Fe = 72,4%; FeSO 3 có %Fe = 41, 2%; FeSO 4 có %Fe = 36,8%; Fe 2 (SO 4 ) 3 có %Fe = 28%. Từ đó so sánh các kết quả tính toán ở trên nhận thấy đáp án C đúng. Bài tập 1 còn có thể giải nhanh dựa vào việc phát hiện điểm đặc biệt về NTK của các nguyên tố S và O nh sau: Cách 2: Ta thấy các chất trong bài là những hợp chất chứa 2 hoặc 3 nguyên tố là Fe; S; O. Mặt khác NTK của S = 2 lần NTK của O, do đó có thể quy các hợp chất trên thành hợp chất chỉ chứa nguyên tố Fe và nguyên tố O. Kết quả thu đợc nh sau: Trong FeS gồm 1Fe; 2O; FeS 2 gồm 1 Fe; 4O; FeO gồm 1Fe; 1O; Trang 3 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Fe 2 O 3 gồm 1 Fe ; 1,33 O ; FeSO 3 gồm 1Fe; 5O; FeSO 4 gồm 1Fe; 6O. Sau đó so sánh tỉ lệ giữa số nguyên tử Fe với số nguyên tử O sẽ đợc kết quả: Đáp án C. Nhận xét: Qua 2 cách làm đợc nêu ở trên cho thấy, ở cách 1 học sinh có thể làm ra kết quả, tuy nhiên mất nhiều thời gian và hay sai sót hơn do phải tính toán nhiều. Cách 2 ngắn gọn và nhanh hơn, giảm bớt đợc việc tính toán nên mất ít thời gian hơn. Trong quá trình làm bài tập giáo viên có thể cho học sinh phát hiện hoặc gợi mở để học sinh nhận xét điểm đặc biệt về NTK của các nguyên tố trong các hợp chất để làm theo cách này. Với cách làm nêu trên, học sinh có thể giải quyết một số bài tập tơng tự: Bài tập 2: Dãy chất nào sau đây đợc sắp xếp theo thứ tự % khối lợng Fe tăng dần: A. FeO; FeS 2 ; Fe 2 O 3 ; FeS; Fe 3 O 4 ; FeSO 4 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 B. FeS 2 ; FeO; Fe 2 O 3 ; Fe 3 O 4 ; FeSO 4 ; FeSO 3 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 ; FeS. C. Fe 2 (SO 4 ) 3; FeSO 4 ; FeSO 3 ; FeS 2 ;FeS; Fe 2 O 3 ; ; Fe 3 O 4 ; FeO. D. Fe 3 O 4 ; Fe 2 O 3 ; FeO; FeS; FeS 2 ; FeSO 3 ; FeSO 4 ; Fe 2 (SO 4 ) 3 . ỏp ỏn C Bài tập 3: Trong số các chất sau: Fe 2 (SO 4 ) 3 ; Fe 3 O 4 ; FeSO 4 ; FeO chất có % về khối lợng Fe giàu nhất là: A. Fe 2 (SO 4 ) 3 C. FeSO 4 B. Fe 3 O 4 D. FeO Đáp án D. Dễ thấy, dựa theo cách 2 của bài tập1 có thể chọn ngay đáp án bài tập 2 và 3. Cũng suy luận tơng tự để chọn đáp án bài tập số 4 dới đây: Trang 4 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Bài tập 4. Cho các chất Cu 2 S; CuS; CuO; Cu 2 O. Hai chất có % khối l- ợng Cu nh nhau là: A. CuO và CuS C. CuS và Cu 2 O B. Cu 2 S và CuO D. Cu 2 S và Cu 2 O Đáp án B. Cũng dạng bài tập nh trên nhng với trờng hợp các hợp chất cùng chứa một nguyên tố thì có thể nhận xét để làm nhanh nh bài tập 5 sau: Bài tập 5: Oxit nào dới đây giàu oxi nhất (hàm lợng % của oxi lớn nhất): Al 2 O 3 ; P 2 O 5 ; Fe 2 O 3 ; Cl 2 O 7 ; N 2 O 3 ; MgO; MnO 2 . Lời giải: Có thể tính % oxi trong từng oxit rồi so sánh và tìm kết quả đúng. Nhng làm nh vậy sẽ mất nhiều thời gian. Vì chỉ cần trả lời oxit nào giàu oxi nhất không phải tính % khối lợng cụ thể. Và có thể tìm cách làm bài toán nh sau: Nếu một nguyên tử oxi kết hợp với một số đơn vị khối lợng càng nhỏ của nguyên tố kia thì hàm lợng % của oxi càng lớn. Ví dụ: Trong MgO một nguyên tử oxi kết hợp với 24 đơn vị của Mg sẽ có hàm lợng % lớn hơn CaO, vì trong CaO một nguyên tử O kết hợp với 40 đơn vị của Ca. Thật vậy: %O trong MgO = 2416 %10016 + x = 40% %O trong MgO = 4016 %10016 + x = 28,57% Nh vậy trong câu hỏi trên bỏ qua các oxit Al 2 O 3 ; Fe 2 O 3 ; MgO và MnO 2 , chỉ cần tính một nguyên tử oxi kết hợp với mấy đơn vị nguyên tử kia: Trang 5 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Trong N 2 O 3 = 3.9 3 14.2 = P 2 O 5 = 10 5 31.2 > Cl 2 O 7 = 10 7 5,35.2 > Vậy N 2 O 3 giàu oxi nhất: %O = %16,63%100 16.314.2 16.3 = + Cách làm dựa vào đặc điểm đặc biệt về phân tử khối còn giúp làm một số bài tập trắc nghiệm một cách dễ dàng hơn nh làm bài tập 6 sau: Bài tập 6: Cho m gam hỗn hợp A gồm CuO và Fe 2 O 3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc 2 muối có số mol bằng nhau. % khối lợng của CuO và Fe 2 O 3 lần lợt là: A. 20% - 80% C. 40% - 60% B. 30% - 70% D. 50% - 50% Lời giải của bài toán có thể thực hiện theo 2 cách sau: Cách 1 (cách thông thờng): PTHH: CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O (1) Fe 2 O 3 + 6HCl FeCl 3 + 3H 2 O (2) Gọi x, y lần lợt là số mol CuO; Fe 2 O 3 trong hỗn hợp A. Theo PT(1): n CuCl 2 = n CuO = x ( mol) Theo PT(2): n FeCl 3 = 2n Fe 2 O 3 = 2y ( mol) Theo đề: x = 2y Tổng khối lợng hỗn hợp A: m = 80a + 160b = 160a (g) Do đó %CuO = %50%100 160 80 = a a Trang 6 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc % Fe 2 O 3 = 50%. Đáp án D. Cách 2: (Dựa vào nhận xét PTK của các hợp chất khác nhau nhng hơn kém nhau1 số lần . Nếu có cùng 1khối lợng của hai chất sẽ suy ra số mol của chúng sẽ hơn kém nhau từng ấy lần) Nhận xét: PTK của Fe 2 O 3 = 2.PTK của CuO Do đó theo PT(1) và (2) ta có: a = 2b. Khối lợng của CuO = 80a. Fe 2 O 3 = 0,5a.160 = 80a Suy ra đáp án D đúng. Qua các ví dụ trên cho thấy: rõ ràng việc học sinh vận dụng những điểm đặc biệt về nguyên tử khối hoặc phân tử khối giúp việc tìm ra đáp án đúng của bài tập trắc nghiệm rất dễ dàng, nhanh chóng và hạn chế đợc sai sót . 2. Tìm nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm bằng cách dựa vào NTK hoặc PTK bằng nhau của các chất. Có một số bài tập tính toán theo PTHH khi dựa vào PTK hoặc NTK bằng nhau có thể tính toán rất nhanh để tìm ra đáp số. Một số bài tập sau đây thuộc dạng nh vậy: Bài tập 7: Để hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm bột CaO và Fe cần vừa đủ 250ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của a là: A. 11g C. 13g B. 12g D. 14g Bài tập trên thuộc dạng toán hỗn hợp có thể làm thông thờng nh sau: Cách 1: PTHH: CaO +2HCl CaCl 2 + H 2 O (1) Trang 7 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 (2) Gọi x, y lần lợt là số mol CaO, Fe tham gia phản ứng. Ta có: n HCl = 0,25x2 = 0,5 (mol) Theo PT(1): n HCl = 2n CaO = 2x (mol) Theo PT(2): n HCl = 2n Fe = 2y (mol). Do đó ta có: 2x+2y= 0,5 => x + y = 0,25 (mol). Vậy a = 56x + 56y = 56 (x+y) = 56.0,25 = 14(g) Tuy nhiên khi phát hiện ra đặc điểm đặc biệt của bài toán đó là NTK hoặc PTK của hai chất trong hỗn hợp bằng nhau nên dựa theo PTHH tính đợc số mol hỗn hợp và khối lợng hỗn hợp thì sẽ có cách giải rất nhanh nh sau: Nhận xét: Ta thấy NTK của Fe = PTK của CaO = 56, và tỷ lệ số mol của 2 phản ứng nh nhau. Nên: n hh = 2 1 n HCl = 0,5:2 = 0,25 (mol). Do vậy m hh = 0,25.56 = 14 (g) Đáp án D. Cũng với cách nhận xét nh trên, có thể áp dụng làm bài tập 8 sau đây: Bài tập 8: Để hoà tan hoàn toàn 12,345g Cu(OH) 2 cần vừa đủ dung dịch chứa a(g) H 2 SO 4 giá trị của a là: A. 11,2345 g C. 13,2456 g B. 12,2345 g D. 14,2345 g Lời giải: PTHH: Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O Nhận xét: Ta thấy PTK của Cu(OH) 2 = PTK của H 2 SO 4 = 98 Và tỷ lệ số mol của phơng trình là 1:1. Trang 8 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Do đó tính ngay đợc khối lợng H 2 SO 4 tham gia đúng bằng khối luợng Cu(OH) 2 và bằng 12,2345 g. Đáp án B. So sánh cách làm trên với cách làm thông thờng dới đây sẽ thấy cách làm trên giảm đợc nhiều bớc tính toán với các con số khá dài phức tạp việc tính toán nh vậy có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tính toán sai kết quả của bài toán: Cách 2: PTHH: Cu(OH) 2 + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O Theo đề: n Cu(OH) 2 = 12,2345:98= 0,1248418 (mol) Theo PT: n H 2 SO 4 = n Cu(OH) 2 = 0,1248418 (mol) Vậy m = 0,1248418.98 = 12,2345 (g) Đáp án B. Vận dụng cách nhận xét dựa vào NTK hoặc PTK bằng nhau của các chất có thể vận dụng để làm các bài tập sau đây: Bài tập 9: Để tác dụng vừa hết 5,6g Fe cần vừa đủ V(ml) dung dịch HCl. Nếu cũng dùng V(ml) HCl trên để hoà tan hết CaO thì khối lợng CaO cần dùng là: A. 5,4 g C. 5.6 g B. 5,5 g D. 5,7 g. PTHH: Fe + 2HCl FeCl 2 +H 2 CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O. Trớc hết nhận xét NTK Fe = PTK CaO nên theo PTHH : n HCl = 2n Fe = 2n CaO Trang 9 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc cùng 1thể tích HCl sẽ hoà tan một lợng CaO và Fe nh nhau. Đáp án C Bài tập 10. Cho a gam hỗn hợp KHCO 3 và CaCO 3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra dần vào dung dịch Ba(OH) 2 đủ đợc 1,97g kết tủa. Gíá trị của a là: A. 1g C.3g B. 2g D. 4g ở bài tập 10 cũng nhận xét tơng tự PTK của KHCO 3 = PTK của CaCO 3 và làm tơng tự sẽ chọn đợc đáp án đúng . Đáp án A. Để làm đợc các bài tập trắc nghiệm nh trên giáo viên hớng dẫn học sinh chú ý để phát hiện điểm đặc biệt của bài toán. Đó là có những chất nào trong phản ứng có NTK hoặc PTK bằng nhau và nếu chúng có tỉ lệ số mol bằng nhau sẽ suy ngay ra đợc khối lợng của các chất trong phản ứng sẽ bằng nhau và chọn đợc đáp án đúng một cách dễ dàng. Khi đó vừa tránh đợc những sai sót khi tính toán nếu giải bằng cách thông thờng vừa tiết kiệm thời giời gian, 3. Một số bài toán có cách giải đặc biệt khác: Một số bài tập dới đây còn có thể đợc giản bằng cách giải đặc biệt dựa vào phơng pháp tăng, giảm khối lợng của các chất trong phản ứng Bài tập 11. Cho 1,68g một kim loại A (rắn) hoá trị II vào dung dịch HCl d. Nhận thấy khối lợng dung dịch sau phản ứng nặng hơn khối lợng dung dịch ban đầu là 1,54g. Kim loại A là: A.Fe C.Zn B.Mg D.Ca Nhận xét: Điểm cần lu ý của bài toán ở chỗ: Trang 10 [...]... này vào giảng dạy sẽ giúp ích cho học sinh nhiều khi làm bài tập trắc nghiệm, đặc biệt là những bài tập có dạng tính toán Trang 13 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Kết luận I Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình hớng dẫn học sinh tìm nhanh đáp án cho bài tập trắc nghiệm tôi nhận thấy: Giáo viên cần su tầm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm ở Sách giáo khoa, sách bài... tập đợc nêu trên, trong các tài liệu tham khảo , các đề thi còn có nhiều bài tập trắc nghiệm tơng tự có thể tìm nhanh đáp án theo các cách vừa thực hiện Kết quả Trang 12 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Tôi đã tiến hành dạy phơng pháp tìm nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm hoá học đối với học sinh lớp 9A3, lớp 9A1 làm đối chứng Tôi tiến hành cho học sinh 2 lớp kiểm... tra bằng hệ thống 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có thể tìm nhanh đáp án trong cuốn Bài tập trắc nghiệm hoá học 9 trong thời gian 45 phút Kết quả thu đợc nh sau: Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình SL % SL % SL % 9A1 40 08 20 16 40 16 40 9A3 40 28 70 10 25 02 5 Với kết qủa nh trên tôi nhận thấy: ở 2 lớp tôi chọn sĩ số học sinh nh nhau, có sức học tơng đơng ở cả 2 lớp đều có tất cả học sinh đạt điểm từ... nghiệp để kinh nghiệm hoàn chỉnh hơn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Văn Giang, ngày 9 tháng 4 năm 2007 Ngời viết Trang 15 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Tài liệu tham khảo 1 350 bài tập Hoá học chọn lọc Đào Hữu Vinh 2 Bài tập trắc nghiệm Hoá học 8 + 9 Nguyễn Xuân Trờng 3 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá học THCS Ngô Ngọc An 4 Các đề thi HSG Hoá học 9 và một số... lệ học sinh đạt điểm giỏi lớp 9A3 cao hơn rất nhiều so với lớp 9A1, còn số lợng học sinh đạt điểm trung bình giảm rõ rệt Điều đó chứng tỏ kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm của học sinh lớp 9A3 tốt hơn, việc lựa chọn đáp án cho các câu hỏi nhanh hơn Đa số học sinh lớp 9A3 làm hết các bài tập và độ chính xác của các đáp án cao, thời gian làm bài nhanh hơn lớp 9A1 Vì vậy tôi nhận thấy việc áp dụng kinh nghiệm. .. dạng đó tìm đáp án theo hớng nào nhanh nhất Học sinh phải có kiến thức vững vàng, nắm chắc lý thuyết và các phơng pháp làm bài tập hoá học Bởi có nh vậy học sinh mới dễ dàng vận dụng kiến thức để đa ra các nhận xét quan trọng và điểm mấu chốt hoặc điểm đặc biệt của bài toán Học sinh phải thờng xuyên làm quen với bài tập trắc nghiệm để rèn luyện khả năng t duy linh hoạt, sắc bén vì đặc biệt sự nhanh nhạy... nhiều bài tập trắc nghiệm hoá học khác còn có thể vận dụng những phơng pháp khác để tìm nhanh đáp án song tôi cha nêu đợc ở đây Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục su tầm, nghiên cứu tài liệu tích luỹ thêm để kinh nghiệm hoàn chỉnh hơn Trang 14 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi rút ra đợc qua giảng dạy thực tế Tuy vậy do thời gian... chọn phơng án đúng trong số các phơng án đã cho II Điều kiện áp dụng: Các bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể dành cho tất cả các đối t ợng học sinh Các bài tập: 10, 11, 12, 13 dành cho các đối tợng học sinh khá, giỏi III Hạn chế và hớng tiếp tục phát triển Vì thời gian và kinh nghiệm bản thân có hạn nên chỉ dừng lại ở một số bài tập có dạng đã nêu trên Có nhiều bài tập trắc nghiệm hoá học khác... 4 Các đề thi HSG Hoá học 9 và một số tài liệu khác Trang 16 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc mục lục Đặt vấn đề 1 Giải quyết vấn đề 2 I Các vấn đề cần giải quyết 2 II Biện pháp thực hiện 2 Kết quả 13 Kết luận 14 I Bài học kinh nghiệm 14 II Điều kiện áp dụng 14 III Hạn chế và hớng tiếp... Văn Giang, ngày tháng năm 2007 T/M tổ KHTN Tổ trởng Trang 18 Phng phỏp tỡm nhanh ỏp ỏn cõu hi trc nghim khỏch quan trong mụn húa hc ý kiến nhận xét đánh giá của trờng . trắc nghiệm tôi nhận thấy: Giáo viên cần su tầm các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm ở Sách giáo khoa, sách bài tập, các tài liệu tham khảo, đề thi Sau đó hệ thống lại thành các dạng và định hớng

Ngày đăng: 04/10/2014, 20:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan