0

8 chủ đề và 20 đề luyện thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 8

64 12,134 144
  • 8 chủ đề và 20 đề luyện thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 16:28

1) Chuyển động đều và đứng yên :Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc.Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy.Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc)2)Chuyển động thẳng đều :Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều. 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU-VẬN TỐC I/- Lý thuyết : 1) Chuyển động đều và đứng yên : - Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác được chọn làm mốc. - Nếu một vật không thay đổi vị trí của nó so với vật khác thì gọi là đứng yên so với vật ấy. - Chuyển động và đứng yên có tính tương đối. (Tuỳ thuộc vào vật chọn làm mốc) 2)Chuyển động thẳng đều : - Chuyển động thẳng đều là chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ. - Vật chuyển động đều trên đường thẳng gọi là chuyển động thẳng đều. 3) Vận tốc của chuyển động : - Là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động đó - Trong chuyển động thẳng đều vận tốc luôn có giá trị không đổi(V =conts) - Vận tốc cũng có tính tương đối. Bởi vì : Cùng một vật có thể chuyển động nhanh đối với vật này nhưng có thể chuyển động chậm đối với vật khác ( cần nói rõ vật làm mốc ) V = S t Trong đó : V là vận tốc. Đơn vị : m/s hoặc km/h S là quãng đường. Đơn vị : m hoặc km t là thời gian. Đơn vị : s ( giây ), h ( giờ ) II/- Phương pháp giải : 1) Bài toán so sánh chuyển động nhanh hay chậm: a) Vật A chuyển động, vật B cũng chuyển động, vật C làm mốc ( thường là mặt đường ) - Căn cứ vào vận tốc : Nếu vật nào có vận tốc lớn hơn thì chuyển động nhanh hơn. Vật nào có vận tốc nhỏ hơn thì chuyển động chậm hơn. Ví dụ : V 1 = 3km/h và V 2 = 5km/h thì V 1 < V 2 - Nếu đề hỏi vận tốc lớn gấp mấy lần thì ta lập tỉ số giữa 2 vận tốc. b) Vật A chuyển động, vật B cũng chuyển động. Tìm vận tốc của vật A so với vật B ( vận tốc tương đối ) - ( bài toán không gặp nhau). + Khi 2 vật chuyển động cùng chiều : V = V a - V b (V a > V b ) - Vật A lại gần vật B V = V b - V a (V a < V b ) - Vật B đi xa hơn vật A 1 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 + Khi hai vật ngược chiều : Nếu 2 vật đi ngược chiều thì ta cộng vận tốc của chúng lại với nhau ( V = V a + V b ) 2) Tính vận tốc, thời gian, quãng đường : V = S t ; t = S V ; S = V. t Nếu có 2 vật chuyển động thì : V 1 = S 1 / t 1 t 1 = S 1 / V 1 ; S 1 = V 1 . t 1 V 2 = S 2 / t 2 t 2 = S 2 / V 2 ; S 2 = V 2 . t 2 3) Bài toán hai vật chuyển động gặp nhau : a) Nếu 2 vật chuyển động ngược chiều : Khi gặp nhau, tổng quãng đường các vật đã đi bằng khoảng cách ban đầu của 2 vật . Ta có : S 1 là quãng đường vật A đã tới G S 2 là quãng đường vật A đã tới G AB là tổng quãng đường 2 vật đã đi. Gọi chung là S = S 1 + S 2 Chú ý : Nếu 2 vật xuất phát cùng lúc thì thời gian chuyển động của 2 vật cho đến khi gặp nhau thì bằng nhau : t = t 1 = t 2  Tổng quát lại ta có : V 1 = S 1 / t 1 S 1 = V 1 . t 1 ;t 1 = S 1 / V 1 V 2 = S 2 / t 2 S 2 = V 2 . t 2 ;t 2 = S 2 / V 2 S = S 1 + S 2 (Ở đây S là tổng quãng đường các vật đã đi cũng là khoảng cách ban đầu của 2 vật) b) Nếu 2 vật chuyển động cùng chiều : Khi gặp nhau , hiệu quãng đường các vật đã đi bằng khoảng cách ban đầu giữa 2 vật : Ta có : S 1 là quãng đường vật A đi tới chỗ gặp G S 2 là quãng đường vật B đi tới chỗ gặp G S là hiệu quãng đường của các vật đã đi và cũng là khoảng cách ban đầu của 2 vật. Tổng quát ta được : V 1 = S 1 / t 1 S 1 = V 1 . t 1 ; t 1 = S 1 / V 1 V 2 = S 2 / t 2 S 2 = V 2 . t 2 ; t 2 = S 2 / V 2 S = S 1 - S 2 Nếu ( v 1 > v 2 ) S = S 2 - S 1 Nếu ( v 2 > v 1 ) Chú ý : Nếu 2 vật xuất phát cùng lúc thì thời gian chuyển động của 2 vật cho đến khi gặp nhau thì bằng nhau : t = t 1 = t 2 Nếu không chuyển động cùng lúc thì ta tìm t 1 , t 2 dựa vào thời điểm xuất phát và lúc gặp nhau. 2 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1 : Một vật chuyển động trên đoạn đường dài 3m, trong giây đầu tiên nó đi được 1m, trong giây thứ 2 nó đi được 1m, trong giây thứ 3 nó cũng đi được 1m. Có thể kết luận vật chuyển động thẳng đều không ? Giải: Không thể kết luận là vật chuyển động thẳng đều được. Vì 2 lí do : + Một là chưa biết đoạn đường đó có thẳng hay không. + Hai là trong mỗi mét vật chuyển động có đều hay không. Bài 2 : Một ôtô đi 5 phút trên con đường bằng phẳng với vận tốc 60km/h, sau đó lên dốc 3 phút với vận tốc 40km/h. Coi ôtô chuyển động đều. Tính quãng đường ôtô đã đi trong 2 giai đoạn. Giải: Gọi S 1 , v 1 , t 1 là quãng đường, vận tốc, thời gian mà ôtô đi trên đường bằng phẳng. Gọi S 2 , v 2 , t 2 là quãng đường, vận tốc, thời gian mà ôtô đi trên đường dốc. Gọi S là quãng đường ôtô đi trong 2 giai đoạn. Tóm tắt : Bài làm: Quãng đường bằng mà ôtô đã đi : S 1 = V 1 . t 1 = 60 x 5/60 = 5km Quãng đường dốc mà ôtô đã đi : S 2 = V 2 . t 2 = 40 x 3/60 = 2km Quãng đường ôtô đi trong 2 giai đoạn S = S 1 + S 2 = 5 + 2 = 7 km Bài 3 : Để đo khoảng cách từ trái đất đến Mặt Trăng, người ta phóng lên Mặt Trăng một tia lade. Sau 2,66 giây máy thu nhận được tia lade phản hồi về mặt đất. ( Tia la de bật trở lại sau khi đập vào Mặt Trăng ). Biết rằng vận tốc tia lade là 300.000km/s. Tính khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Giải: Gọi S / là quãng đường tia lade đi và về. Gọi S là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, nên S = S / /2 Tóm tắt : Bài làm: Quãng đường tia lade đi và về 3 t 1 = 5phút = 5/60h v 1 = 60km/h t 2 = 3 phút = 3/60h v 2 = 40km/h Tính : S 1 , S 2 , S = ? km v = 300.000km/s t = 2,66s Tính S = ? km 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 S / = v. t = 300.000 x 2,66 = 798.000km Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng S = S / /2 = 798.000 / 2 = 399.000 km Bài 4 : Hai người xuất phát cùng một lúc từ 2 điểm A và B cách nhau 60km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vận tốc V 1 = 30km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với vận tốc V 2 = 10km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau ? Xác định chỗ gặp đó ? ( Coi chuyển động của hai xe là đều ). Giải Gọi S 1 , v 1 , t 1 là quãng đường, vận tốc , thời gian xe máy đi từ A đến B . Gọi S 2 , v 2 , t 2 là quãng đường, vận tốc , thời gian xe đạp đi từ B về A Gọi G là điểm gặp nhau. Gọi S là khoảng cách ban đầu của 2 xe. Do xuất phát cùng lúc nên khi gặp nhau thì thời gian chuyển động t 1 = t 2 = t Bài làm: Ta có : S 1 = V 1 . t 1 S 1 = 30t S 2 = V 2 . t 2 Hay S 2 = 10t Do hai xe chuyển động ngược chiều nên khi gặp nhau thì: S = S 1 + S 2 S = 30t + 10t 60 = 30t + 10t suy ra t = 1,5h Vậy sau 1,5 h hai xe gặp nhau. Lúc đó : Quãng đường chỗ gặp nhau cách A là : S 1 = 30t = 30.1,5 = 45km Quãng đường chỗ gặp nhau cách B là : S 2 = 10t = 10.1,5 = 15km • Vậy vị trí gặp nhau tại G cách A : 45km hoặc cách B : 15km. Bài 5 : Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về địa điểm G. Biết AG = 120km, BG = 96km. Xe khởi hành từ A có vận tốc 50km/h. Muốn hai xe đến G cùng một lúc thì xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? Giải Gọi S 1 , v 1 , t 1 là quãng đường, vận tốc , thời gian xe máy đi từ A đến G . Gọi S 2 , v 2 , t 2 là quãng đường, vận tốc , thời gian xe đạp đi từ B về G Gọi G là điểm gặp nhau. Khi 2 xe khởi hành cùng lúc, chuyển động không nghỉ, muốn về đến G cùng lúc thì t 1 = t 2 = t S 1 = 120km G,S 2 = 96km v 1 = 50km/h A B 4 S = 60km t 1 = t 2 v 1 = 30km/h v 2 = 10km/h a/- t = ? b/- S 1 hoặc S 2 = ? 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 Bài làm : Thời gian xe đi từ A đến G t 1 = S 1 / V 1 = 120 / 50 = 2,4h Thời gian xe đi từ B đến G t 1 = t 2 = 2,4h Vận tốc của xe đi từ B V 2 = S 2 / t 2 = 96 / 2,4 = 40km/h Bài 6 : Một chiếc xuồng máy chạy từ bến sông A đến bến sông B cách A 120km. Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 30km/h. Sau bao lâu xuồng đến B. Nếu : a/-Nước sông không chảy. b/- Nước sông chảy từ A đến B với vận tốc 5km/h Kiến thức cần nắm Chú ý : Khi nước chảy vận tốc thực của xuồng, canô, thuyền… lúc xuôi dòng là : v = v xuồng + v nước Khi nước chảy vận tốc thực của xuồng, canô, thuyền… lúc ngược dòng là v = v xuồng - v nước Khi nước yên lặng thì v nước = 0 Giải Gọi S là quãng đường xuồng đi từ A đến B Gọi V x là vận tốc của xuồng máy khi nước yên lặng Gọi V n là vận tốc nước chảy Gọi V là vận tốc thực của xuồng máy khi nước chảy Bài làm Vận tốc thực của xuồng máy khi nước yên lặng là v = v xuồng + v nước = 30 + 0 = 30km/h Thời gian xuồng đi từ A khi nước không chảy : t 1 = S / V = 120 / 30 = 4h Vận tốc thực của xuồng máy khi nước chảy từ A đến B v = v xuồng + v nước = 30 + 5 = 35km/h Thời gian xuồng đi từ A khi nước chảy từ A đến B t 1 = S / V = 120 / 35 = 3,42h CHỦ ĐỀ 2 : CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU VẬN TỐC TRUNG BÌNH 5 S 1 = 120km S 2 = 96km t 1 = t 2 v 1 = 50km/h -V 2 = ? v 2 = ? S 1 = 120km V n = 5km/h V x = 30km/h a/- t 1 = ? khi V n = 0 b/- t 2 = ? khi V n =5km/h 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 I/- Lý thuyết : 1/- Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian. 2/- Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên một quãng đường nhất định được tính bằng độ dài quãng đường đó chia cho thời gian đi hết quãng đường. 3/- Công thức: II/- Phương pháp giải : - Khi nói đến vận tốc trung bình cần nói rõ vận tốc trung bình tính trên quãng đường nào. Vì trên các quãng đường khác nhau vận tốc trung bình có thể khác nhau. - Vận tốc trung bình khác với trung bình cộng các vận tốc, nên tuyệt đối không dùng công thức tính trung bình cộng để tính vận tốc trung bình. - Ví dụ : S S 1 A C B S 2 Ta có : S 1 = V 1 . t 1 V 1 = 1 1 t S S 2 = V 2 . t 2  V 2 = 2 2 t S Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trên đoạn đường S = AC V tb = t S = 21 21 tt SS + + (công thức đúng) Không được tính : V tb = 2 21 VV + ( công thức sai ) III/- BÀI TẬP : 1/- Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường mất 10 phút. Đoạn đường từ nhà đến trường dài 1,5km. 6 V tb = t S 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 a/- Có thể nói học sinh đó chuyển động đều được không ? b/- Tính vận tốc chuyển động. Vận tốc này gọi là vận tốc gì ? Giải : a/- Không thể xem là chuyển động đều. Vì chưa biết trong thời gian chuyển động vận tốc có thay đổi hay không. b/- Vận tốc là : V tb = t S = = 600 1500 2,5m/s Vận tốc này gọi là vận tốc trung bình CHỦ ĐỀ 3 : LỰC – SỰ CÂN BẰNG LỰC – LỰC MA SÁT I – TÓM TẮT KIẾN THỨC: - Lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật. Đơn vị của lực là Niutơn (N) - Lực là đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có: + Gốc là điểm đặt của lực. + Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực. + Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước. - Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, cùng cường độ, phương cùng nằm trên một đường thẳng, chiều ngược nhau. - Dứơi tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này gọi là chuyển động theo quán tính. - Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật gọi là quán tính. - Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật chuyển động trượt trên bề mặt một vật khác. Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác. - Lực ma sát nghỉ giữ cho vật đứng yên khi vật bị các tác dụng của lực khác. - Lực ma sát có thể có hại hoặc có ích. II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 1. Cách nhận biết lực Căn cứ vào vận tốc chuyển động của vật: - Nếu vận tốc không đổi cả về hướng và độ lớn: Không có lực tác dụng hoặc các lực tác dụng cân bằng nhau. - Nếu vận tốc thay đổi ( có thể thay đổi hướng, độ lớn hoặc thay đổi cả hai): có lực tác dụng và các lực tác dụng không cân bằng nhau. 2- Cách biểu diễn vectơ lực: 7 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 Căn cứ vào quy ước: Lực là đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có: + Gốc là điểm đặt của lực. + Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực. + Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước. 3- Cách phân tích lực tác dụng lên vật: - Căn cứ vào đặc điểm chuyển động của vật, xem các lực tác dụng có cân bằng hay không. - Sử dụng quy tắc vẽ lực và nắm vững đặc điểm của một số loại lực đã học: + Trọng lực: là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. + Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng. + Lực ma sát trượt, ma sát lăn xuất hiện khi một vật trượt hay lăn trên bề mặt vật khác và cản trở chuyển động của vật. + Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi vật chịu tác dụng của lực nhưng vẫn không chuyển động. 4- Cách so sánh mức quán tính của các vật: - Vật có khối lượng lớn thì có quán tính lớn. - Vật có khối lượng nhỏ thì có quán tính nhỏ. 5- Bài toán hai lực cân bằng - Hai lực cân bằng có đặc điểm : Cùng tác dụng lên một vật, cùng nằm trên một đường thẳng, cùng độ lớn (F 1 =F 2 ) và ngược chiều. - Khi một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng: + Nếu vật đang đứng yên thì nó sẽ đứng yên mãi. + Nếu vật đang chuyển động thì nó sẽ chuyển động đều mãi. III – BÀI TẬP: 1) Treo một vật vào lực kế thấy lực kế chỉ 25N. a) Hãy cho biết các lực nào đã tác dụng vào vật, chúng có đặc điểm gì? b) Khối lượng vật là bao nhiêu? Giải: a) Cĩ hai lực tc dụng ln vật: Trọng lực (lực ht của Trái Đất ) v lực đàn hồi của lị xo lực kế. Khi vật đứng yn (cn bằng), hai lực ny cn bằng nhau. b) Ví hai lực cn bằng nn gi trị của trọng lực bằng đúng số chỉ của lực kế tức l bằng 25N, suy ra khối lượng vật l 2,5kg 2) Một quả cân có khối lượng 1kg được đặt trên một miếng gỗ nằm trên bàn. Miếng gỗ vẫn giữ nguyên trạng thái đứng yên mặc dù có lực ép từ quả cân lên nó. Điều này có mâu thuẫn gì với tác dụng của lực hay không? Hãy giải thích. Giải: 8 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 Khơng mu thuẫn gì, vì ngồi lực p của quả cn, cịn cĩ lực đàn hồi của mặt bn chống lại sự biến dạng, lực ny cn bằng với lực p tc dụng ln miếng gỗ lm cho miếng gỗ vẫn đứng yn. CHỦ ĐỀ 4: ÁP SUẤT I TÓM TẮT KIẾN THỨC: - Ap suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. - Công thức: p= F/S Trong đó: F là áp lực (N) S là diện tích bị ép (m 2 ) - Đơn vị áp suất là Niutơn trên mét vuông (N/m 2 ) còn gọi là Paxcan kí hiệu là Pa - Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó. - Công thức: p= h.d - Trong đó: h là độ cao tính từ điểm tính áp suất đến mặt thoáng của chất lỏng(m), d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m 3 ) - Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở hai nhánh khác nhau đều cùng một độ cao. - Dựa vào khả năng truyền nguyên vẹn áp suất bên ngoài tác dụng lên chất lỏng, ngừơi ta chế tạo ra máy dùng chất lỏng. - Do không khí tạo thành khí quyển có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển. - Đơn vị thường dùng của áp suất khí quyển là milimét thủy ngân (mmHg) hoặc centimét thủy ngân (cmHg) II- PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 1- Tính áp suất do vật này ép lên vật khác - Tìm áp lực F (N), tìm diện tích bị ép S (m 2 ) - Ap dụng công thức: p=F/S 2. Tính áp suất của chất lỏng - Dùng công thức: p= h.d - Chú ý: Ở những điểm có cùng độ sâu, áp suất chất lỏng là bằng nhau. 3. Tính áp suất khí quyển - Để đo áp suất khí quyển, dùng ống Tôrixenli: Ap suất khí quyển bằng áp suất gây ra do trọng lượng của cột thủy ngân trong ống. - Ap dụng công thức: p=h.d Trong đó: h là độ cao của cột thủy ngân trong ống (cm) d= 136000N/m 3 là trọng lượng riêng của thủy ngân 9 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 - Chú ý: Với độ cao không lớn lắm, cứ lên cao 12m áp suất khí quyển giảm 1mmHg. 4. Bài toán máy dùng chất lỏng: Ap dụng công thức: F/f=S/s Trong đó f và s là lực tác dụng lên píttông nhỏ và diện tích của pittông nhỏ. F và S là lực nâng pittông lớn và diện tích pittông lớn ( Xem hình) II- BÀI TẬP: 1) Một xe tăng có trọng lượng P = 30000N, diện tích tiếp xúc của các bản xích xe tăng lên mặt đất là 1,2 m 2 . a) Tính áp suất của xe tăng tác dụng lên mặt đường. b) Hãy so sánh áp suất của xe tăng lên mặt đất với áp suất của một người nặng 70kg có diện tích tiếp xúc của hai bàn chân lên mặt đất là 200cm 2 và rút ra kết luận. Giải: a) p lực của xe tăng tác dụng ln mặt đất bằng đúng trọng lượng của xe tăng: F = P = 30000N. p suất: 2 30000 25000 / 1,2 F p N m S = = = b) Trọng lượng của người: P’= 10.m = 10.70= 700N ⇒ p lực của người ln mặt đất: F’ = P’ = 700N. Diện tích mặt tiếp xc: S’ =200cm 2 = 0,02m 2 p suất: ' ' 2 ' 700 35000 / 0,02 F p N m S = = = So snh: p’ = 35000N/m 2 > p = 25000N/m 2 Kết luận: p suất phụ thuộc vo p lực v diện tích bị p, vật cĩ trọng lượng lớn cĩ thể gy p suất nhỏ nếu diện tích mặt tiếp xc lớn, ngược lại vật cĩ trọng lượng nhỏ cĩ thể gy p suất lớn nếu diện tích mặt tiếp xc nhỏ. Chủ đề 5: Lực đẩy ÁCSIMÉT- SỰ NỔI CỦA VẬT I - Tóm tắt kiến thức cần nhớ: 1. Lực đẩy csimt: Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy từ dưới lên với lực có độ lớn bằng một trọng lượng của phần chất lỏng mà được chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy ÁCSIMÉT. - Công thức tính lực đẩy csimt : F = d.V Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng. V là thể tích phần chất lỏng bị chiếm chỗ. 10 [...]... = Q2 ⇔ 25000m1 = 210000m2 Và ⇒ m1 = 8, 4m2 m1 + m2 = 188 ⇔ 9, 4m2 = 188 188 = 20( g ) 9, 4 m1 = 188 − 20 = 1 68( g ) ⇒ m2 = 18 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 4 Một cục nước đá có khối lượng 1,2kg ở nhiệt độ -12 oC Tính nhiệt lượng cần dùng để làm nóng chảy hồn tồn cục nước đá này Biết nhiệt dung riêng của nước đá là 180 0J/kg.độ; nhiệt nóng chảy của nước... điện : A =P t =U I t 8 Định luật Jun – Lenxơ: Q = I 2 R t 20 ĐỀ LUYỆN THI VÀ ĐÁP ÁN: 14 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 ĐỀ 1: 1 Một động tử xuất phát từ A và chuyển động đều về B cách A 120m với vận tốc 8m/s Cùng lúc đó, một động tử khác chuyển động thẳng đều từ B về A Sau 10s hai động tử gặp nhau Tính vận tốc của động tử thứ hai và vị trí hai động tử... tắt: cAl = 88 0J/kg.K mAl = 0,4 kg t1 = 20oC t2 = 100oC 150 =1kW 5.30 Giải: Khối lượng của nước trong ấm là: Mn = V.D = 1.1 = 1kg Ta có độ biến thi n nhiệt độ của ấm nhơm và nước là: D t = t2 – t1 = 100oC – 20oC = 80 oC 30 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 cn = 4200 J/kg.K Vn = 1 lít U = 220V t = 10 phút R =? Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nhơm tăng từ 20oC đến... I - TĨM TẮT KIẾN THỨC: 1- Cơng cơ học: - Cơng cơ học dùng với trường hợp có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo hướng khơng vng góc với phương của lực - Cơng thức: A = F.s Trong đó: F là lực tác dụng lên vật (N) 11 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 s là qng đường dịch chuyển của vật (m) Đơn vị hợp pháp của cơng cơ học là Jun ( kí hiệu J ) : 1J = 1N.1m... nhau thì có giá trị khác nhau AB 180 2 a) Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t1 = 2v = 2.5 = 18s 1 AB 180 Thời gian đi nửa đoạn đường sau: t2 = 2v = 2.3 = 30s 2 Thời gian đi cả đoạn đường: t = t1 + t2 = 18 +30 = 48s Vậy sau 48s vật đến B 35 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 b) Vận tốc trung bình: v = AB 180 = = 3, 75 m / s t 48 3 Xét một dây dẫn cùng loại dài... 10000.12 = 1200 00(J) A A 1200 00 i i Cơng tồn phần do lực kéo của động cơ: H = A ⇒ Atp = H = 0 ,8 =150000( J ) tp Lực kéo của động cơ: A = Fk.S ⇒ Fk = nên Fk = A mà S = v.t = 10.12 = 120( m ) S A 150000 = = 1250(N) S 120 24 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 Ams mà Ams = Atp – Ai = 150000 – 1200 00 = 30000(N ) S A 30000 = 250(N) nên Fms = ms = S 120 A 150000 =... nhơm, m4 của thi c có trong hỗn hợp Nhiệt dung riêng của chất làm nhiệt lượng kế, của nước, của nhơm, của thi c lần lượt là: C1=460J/kg.độ, C2= 4200 J/kg.độ, C3=900J/kg.độ, C4=230J/kg.độ Giải: 27 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 1 Nhiệt lượng do bột nhơm và thi c tỏa ra: Nhơm: Q3 = m3.c3.(t2 – t) Thi c: Q4 = m.4c4.(t2 –t) Nhiệt lượng do lượng kế và nước hấp... q.D H v.q.D 28 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 Thay số: V = 45000.100000.150 = 0, 046m 3 = 46dm3 = 46 lít 7 30.15.4,6.10 700 4 Một ơtơ chạy 120km với lực kéo khơng đổi là 80 0N thì tiêu thụ hết 5,2 lít xăng Tính hiệu suất của ơtơ, biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10 7J/kg Khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3 Giải: Cơng A= F.s = 80 0. 1200 00 = 96000000J.. .8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 2 Sự nổi của vật Một vật thả vào chất lỏng có thể nổi lên bề mặt chất lỏng, chìm xuống đáy hoặc lơ lửng trong lòng chất lỏng - Khi vật nổi: P< F - Khi vật chìm: P> F - Khi vật lơ lửng trong lòng chất lỏng: P= F B Phương pháp giải 1 Tính lực đẩy ÁCSIMÉT - Dùng cơng thức F = d V - Chú ý: + Khi vật nổi: V là phần... D (1) Mặt khác : IK + KI1 = II1 = 20cm (2) Từ (1) và (2) ta suy ra : 23 8 CHỦ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CĨ ĐÁP ÁN) BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 ĐỀ 6: Câu 1: Tính hiệu suất của động cơ một ơ tơ, biết rằng khi nó chuyển động với vận tốc v = 72km/h thì động cơ có cơng suất là P = 20kW và tiêu thụ V = 10 lít xăng trên qng đường S = 100km, cho biết khối lượng riêng và năng suất tỏa nhiệt của xăng là . = 8. Định luật Jun – Lenxơ: 20 ĐỀ LUYỆN THI VÀ ĐÁP ÁN: 14 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 ĐỀ 1: 1. Một động tử xuất phát từ A và chuyển động đều. bằng nhiệt: Và 1 2 2 2 1 188 9,4 188 188 20( ) 9,4 188 20 1 68( ) m m m m g m g + = ⇔ = ⇒ = = = − = 18 1 2 1 2 1 2 25000 210000 8, 4 Q Q m m m m = ⇔ = ⇒ = 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP. 8 CH Ủ ĐỀ VÀ 20 ĐỀ LUYỆN THI ( CÓ ĐÁP ÁN) B ỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ LỚP 8 CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU-VẬN TỐC I/- Lý thuyết : 1) Chuyển động đều và đứng yên : - Chuyển động cơ học
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 chủ đề và 20 đề luyện thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 8, 8 chủ đề và 20 đề luyện thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 8,

Từ khóa liên quan