15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết)

38 10.3K 43
15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Câu 2:a) Có 4 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: HCl, NaOH, Ca(OH)2, NaCl. Hãy nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học và viết phương trình phản ứng xảy ra.b) Tính số mol nguyên tử và số mol phân tử oxi có trong 16 g khí sunfuric (giả sử các nguyên tử oxi trong khí sunfuric tách ra và liên kết với nhau tạo thành các phân tử oxi). c) Cho 10 lít khí H2 tác dụng với 6,72 lít Cl2 (đktc). Tính khối lượng của HCl thu được, biết hiệu suất phản ứng là 60% và mất mát là 5%.

15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) HÓA HỌC – 8/1 Câu1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học nào? a) N 2 O 5 + H 2 O → HNO 3 b) MnO 2 + HCl → MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O c) Fe + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + H 2 O Câu 2: a) Có 4 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: HCl, NaOH, Ca(OH) 2 , NaCl. Hãy nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học và viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính số mol nguyên tử và số mol phân tử oxi có trong 16 g khí sunfuric (giả sử các nguyên tử oxi trong khí sunfuric tách ra và liên kết với nhau tạo thành các phân tử oxi). c) Cho 10 lít khí H 2 tác dụng với 6,72 lít Cl 2 (đktc). Tính khối lượng của HCl thu được, biết hiệu suất phản ứng là 60% và mất mát là 5%. Câu 3: Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0 C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính hiệu suất phản ứng. c) Tính số lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 dm 3 khí oxi thu được 4,48 dm 3 khí cácbônic và 7,2g hơi nước. a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính khối lượng A đã phản ứng. b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 8. Xác định công thức phân tử của A và gọi tên A. Câu 5: a) Tính thể tích dung dịch NaCl 0,2M và thể tích nước để pha chế được 50 ml dung dịch NaCl 0,1M. b) Có hai dung dịch H 2 SO 4 85% và dung dịch HNO 3 a%. Sau khi trộn 2 dung dịch trên theo tỉ lệ khối lượng kmm ddHNOSOddH = 342 / thỡ thu được một dung dịch mới trong đó H 2 SO 4 có nồng độ 60%, HNO 3 có nồng độ 20%. Tính k và a. ========== HOA HỌC 8/1 Câu 1 a) Đúng, vì đúng tính chất b) Sai, vì PƯ này không tạo ra FeCl 3 mà là FeCl 2 hay là sai 1 sản phẩm c) Sai, vì không có PƯ xảy ra d) Sai, vì C biến thành S là không đúng với ĐL BTKL 1 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) Câu 2 b) n SO3 = 16: 80 = 0,2 mol; n O = 0,2 .3 = 0,6 mol. Cứ 2 O liên kết với nhau tạo nên 1 O 2 => 2 mol O 1 mol O 2 => n O2 = (0,6.1): 2 = 0,3 mol Câu 3 b) Gọi m 1 là khối lượng dd H 2 SO 4 85% cần lấy. m 2 là khối lượng dd HNO 3 a%. cần lấy. Xét dung dịch mới (trong đó H 2 SO 4 có nồng độ 60%, HNO 3 có nồng độ 20%) C% HNO3 là 60% => %60 85. 2 1 1 2 = + mm m => .4,2 2 1 == m m k C% HNO3 là 20% => %20 2 1 2 = + mm am => a = 68. c) a) Gọi m 1 g, m 2 g là khối lượng của KClO 3 và CaCO 3 trong A => m 1 + m 2 = 48,5 => m 1 = 48,5 - m 2 . 2KClO 3 → 2KCl + 3O 2 ↑ CaCO 3 → CaO + O 2 ↑ m 1 g 5,1222 3 1 x m mol m 2 g 80 2 m mol V = 805,1222 3 21 m x m + = 805,1222 )5,48(3 22 m x m + − = 3920 47 245 291 2 m − . 0< m 2 <48,5 => 245 291 3920 5,4847 245 291 <<− V x => 245 291 160 97 << V . Câu 4 a) Sơ đồ PƯ cháy: A + O 2  CO 2  + H 2 O ; m O trong O 2 = g8,1216).2. 4,22 96,8 ( = ; m O sau PƯ = m O (trong CO 2 + trong H 2 O) = g8,1216).1. 18 2,7 (16).2. 4,22 48,4 ( =+ Sau phản ứng thu được CO 2 và H 2 O => trước PƯ có các nguyên tố C, H và O tạo nên các chất A. Theo tính toán trên: tổng m O sau PƯ = 12,8 g = tổng m O trong O 2 . Vậy A không chứa O mà chỉ do 2 nguyên tố là C và H tạo nên. m A đã PƯ = m C + m H = g2,31).2. 18 2,7 (12).1. 4,22 48,4 ( =+ b) Ta có: M A = 8.2 = 16 g; Đặt CTPT cần tìm là C x H y với x, y nguyên dương M A = 12x + y = 16g => phương trình: 12x + y = 16 (*) Tỷ lệ x: y= n C : n H = x4y 4 1 y x hay4:18,0:2,0)2. 18 2,7 (:)1. 4,22 48,4 ( ==>=== => 12x + 4x = 16 => x= 1 => y = 4. Vậy CTPT của A là CH 4 , tên gọi là metan. Câu 5 2 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) b) Giả sử 20 g CuO PƯ hết thì sau PƯ sẽ thu được g16 80 64.20 = chất rắn duy nhất (Cu) < 16,8 g chất rắn thu được theo đầu bài => CuO phải còn dư. Đặt x là số mol CuO PƯ, ta có m CR sau PƯ = m Cu + m CuO còn dư = x.64 + (m CuO ban đầu – m CuO PƯ ) = 64x + (20 – 80x) = 16,8 g. => 64x + (20-80x) =16,8 => 16x = 3,2  x= 0,2. => m CuO PƯ = 0,2.80= 16 g => H = (16.100%):20= 80%. HÓA HỌC 8/2 Câu 1 a) Trong các công thức Fe 2 (OH) 3 , Al 3 O 2 , K 2 O, K(NO 3 ) 2 , Cu(SO 4 ) 3 , NaCl 2 , BaPO 4 , Ba(OH) 2 , Ca(SO 3 ) 3 và NH 4 Cl 2 , hãy viết lại những công thức hóa học sai. b) Hoàn thành phương trình phản ứng của chuỗi biến hóa sau, cho biết mỗi chữ cái A, B, C và D là một chất riêng biệt: KClO 3 → A → B → C → D → Al 2 (SO 4 ) 3 . Câu 2 a) Xác định công thức một oxít của nitơ, biết khối lượng của nitơ trong phân tử chiếm 30,4 % và cứ 1,15 g oxít này chiếm thể tích 0,28 lít (đktc). b) Trộn tỉ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào giữa 2 khí O 2 và CO để người ta thu được một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với khí H 2 bằng 14,75. Câu 3 a) Đun nóng hỗn hợp A dạng bột có khối lượng 39,3 gam gồm các kim loại Mg, Al, Fe và Cu trong không khí dư oxi đến khi thu được hỗn hợp rắn có khối lượng không đổi là 58,5 gam. Tính thể tích khí oxi (đktc) đó tỏc dụng với hỗn hợp kim loại. b) Cho 60,5 gam hỗn hợp 2 kim loại kẽm và sắt tác dụng hết với dung dịch axit clohidric. Trong hỗn hợp kim loại, sắt chiếm 46,289% về khối lượng. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và thể tích khí hidro (đktc) thu được. Câu 4 a) Khử hoàn toàn một lượng sắt (III) oxit bằng bột nhôm vừa đủ. Ngâm sắt thu được sau phản ứng trong dung dịch đồng (II) sunfat, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,56 gam đồng. Tính khối lượng sắt (III) oxit đó dựng, khối lượng bột nhôm đó dựng. b) Cho bột sắt tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 78,4% thu được dung dịch A trong đó nồng độ phần trăm của Fe 2 (SO 4 ) 3 bằng nồng độ phần trăm của H 2 SO 4 dư và giải phóng khí SO 2 . Tính nồng độ phần trăm của Fe 2 (SO 4 ) 3 và H 2 SO 4 dư. Câu 5 a) Trộn 300ml dung dịch NaOH 1M với 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Hãy tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được, biết khối lượng riêng của dung dịch này là 1,05g/ml. b) Trên hai đĩa cân để hai cốc đựng dung dịch axit clohidric và axit sunfuric, cân ở vị trí thăng bằng. Cho vào cốc đựng dung dịch axit clohidric 25 gam canxi cacbonat (CaCO 3 ). 3 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) Cho vào cốc đựng dung dịch axt sunfuric a gam nhôm. Sau khi phản ứng kết thúc, cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Tính a, biết có các phản ứng xảy ra CaCO 3 + HCl → CaCl 2 + H 2 O + CO 2 Al + H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 ============= HÓA HỌC 8/2 Câu 1. Theo ĐLBTKL: m hỗn hợp kim loại + moxi = m hỗn hợp oxit m oxi = m hỗn hợp oxit – m hỗn hợp kim loại = 58,5 – 39,3 = 19,2 g. Câu 2 Khối lượng đồng thu được: 0,25.64 = 8g. Câu 3 a. PTHH: Fe2O3 + 2Al →2Fe + Al2O3 Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu PTHH: Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu Fe2O3 + 2Al →2Fe + Al2O3 Khối lượng sắt (III) oxit đó dựng: 0,02.160 = 3,2g. Khối lượng nhôm đó dựng: 0,04.27 = 1,08g b) Gọi a mol là số mol sắt. M gam là khối lượng dung dịch H 2 SO 4 ban đầu. Ta có 2Fe + 6H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O + 3SO 2 ↑. a 3a 0,5a 1,5a Khối lượng dung dịch sau phản ứng: m + 56a – 1,5a.64 = m – 40a. Vỡ nồng độ % của axit dư = % muối tạo thành => sau phản ứng, khối lượng axit dư = khối lượng muối tạo thành => 78,4% m − 294a = 200a => 49 30875 =m . C% H2SO4 =C% Fe2(SO4)3 = %34,0 40 49 30875 200 40 200 ≈ − = − a a am a . Câu 4 PTHH: CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + H2O + CO2 2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2 Khối lượng cốc (1) tăng: 25 – (0,25.44) = 14g. Vỡ sau phản ứng, cõn vẫn ở vị trớ thăng bằng Khối lượng cốc (2) cũng tăng 14g. 4 15 luyn thi hc sinh gii mụn húa hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) Cõu 5 a. mFe = 60,5 . 46,289% = 28g mZn = 32,5g. b. Th tớch khớ hidro (ktc) thu c: (0,5 + 0,5).22,4 = 22,4(l). HểA HC 8/3 Bi 1: Cõn bng cỏc phn ng húa hc sau õy: a) Fe x O y + CO Fe + CO 2 b) CaO + H 3 PO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 O c) Fe 3 O 4 + HCl FeCl 2 + FeCl 3 + H 2 O Bi 2: a) Hp cht X gm 3 nguyờn t C,H,O cú thnh phn phn trm khi lng ln lt l 37,5% ; 12,5% ; 50%. Bit t khi ca X i vi hydro bng 16. Tỡm cụng thc húa hc ca hp cht X. b) Hp cht A c cu to bi nguyờn t X húa tr V v nguyờn t oxi. Bit phõn t khi ca hp cht A bng 142 vC. Hp cht B c to bi nguyờn t Y (húa tr y, vi 1 y 3) v nhúm sunfat (SO 4 ), bit rng phõn t hp cht A ch nng bng 0,355 ln phõn t hp cht B. Tỡm nguyờn t khi ca cỏc nguyờn t X v Y. Vit cụng thc húa hc ca hp cht A v hp cht B. Bi 3: a) Mt hn hp Y cú khi lng 7,8 gam gm hai kim loi Al v Mg, bit t l s mol ca Al v Mg trong hn hp l 2 : 1. Tớnh khi lng mi kim loi trong Y. b) Đốt cháy hết a mol hp cht A cần 3,5a mol O 2 . Sản phẩm chỉ gồm CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau. Xác định công thức phân tử A, bit rng trong hợp chất A nguyờn t C chim 48,65% (về khối lợng). Bi 4: a) Hoà tan hỗn hợp gồm 12,8 gam CuO và 16,0 gam Fe 2 O 3 trong 155ml dung dịch H 2 SO 4 2M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Tính m. b) Hũa tan hon ton a gam CuO vo 420 gam dung dch H 2 SO 4 40% ta c dung dch X cha H 2 SO 4 d cú nng 14% v CuSO 4 cú nng C%. Tớnh a v C. c) hũa tan ht a gam mt kim loi M cn dựng 200 gam dung dch HCl 7,3% thu c dung dch MCl 2 (duy nht) cú nng 12,05 %. Xỏc nh M v a. Bi 5: Cho bit trong hp cht ca nguyờn t R (húa tr n) vi nhúm sunfat (SO 4 ) nguyờn t R chim 20% khi lng. a) Thit lp biu thc tớnh nguyờn t khi ca R theo húa tr n. b) Hóy tớnh thnh phn phn trm khi lng ca nguyờn t R trong hp cht ca R vi nguyờn t oxi. ========== HểA HC 8/3 Bi 1 5 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) a) Fe x O y + yCO 0 t → xFe + yCO 2 b) 3CaO + 2H 3 PO 4 → Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3H 2 O c) Fe 3 O 4 + 8HCl → FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O d) Fe x O y + 2yHCl → x 2y x FeCl + yH 2 O e) Al 2 O 3 + 6HCl → 2AlCl 3 + 3H 2 O Bài 2 a) Đặt CTTQ của hợp chất X : C x H y O z Ta có: 12x 1y 16z 32 0,32 37,5 12,5 50 100 = = = = => x = 1 , y = 4 , z = 1 => X là CH 4 O. b) CTTQ của chất A: Y 2 O 5 Vì phân tử khối của hợp chất A là 142 đvC nên ta có: Ta có: 2X + 80 = 142 ⇒ X = 31 Vậy X là nguyên tố phôtpho ( P) ; CTHH của chất A: P 2 O 5 CTTQ của chất B : Y 2 (SO 4 ) y PTK của B = 142 0,355 = 400 đvC Ta có: 2Y + 96y = 400 ⇒ Y = 200 – 48y Bảng biện luận: y 1 2 3 Y 152 (loại) 104 ( loại) 56 ( nhận) Vậy X là nguyên tố sắt (Fe); CTHH của chất B là Fe 2 (SO 4 ) 3 Bài 3 a) Gọi x là số mol của Mg ⇒ số mol Al là 2x Ta có: 24x + 27.2x = 7,8 => 78x = 7,8 ⇒ x = 0,1 Vậy Mg n 0,1= ( mol); Al n 0,2= (mol) Mg m 0,1 24 2,4 (gam)= × = ; Al m 7,8 - 2,4 =5,4 gam= b) Gäi CTPT A lµ C x H y O z (x, y, z nguyªn d¬ng). 4C x H y O z + (4x+y-2z)O 2 → 4xCO 2 + 2yH 2 O (1) Theo bµi ra: 12 48,65 12 16 100 x x y z = + + (I) 6 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) Sè mol O 2 = 3,5. sè mol A => 4x +y -2z = 4.3,5=14(II) => Sè mol H 2 O = sè mol CO 2 => y= 2x (III) => x=3, y= 6, z= 2. VËy CTPT cña A lµ: C 3 H 6 O 2 Bài 4 a) Sè mol CuO = 12,8: 80= 0,16 (mol); Sè mol Fe 2 O 3 = 16,0:160 = 0,1 (mol) Sè mol H 2 SO 4 = 0,155.2 = 0,31 (mol) Sau ph¶n øng cßn chÊt r¾n kh«ng tan, chøng tá axit hÕt vµ oxit d CuO + H 2 SO 4 → CuSO 4 + H 2 O x mol x mol Fe 2 O 3 + 3H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O y mol 3y mol x + 3y = 0,31 x <= 0,16 => y > = 0,31- 0,16 = 0,05. m = 28,8 – 80x – 160y = 4 + 80y => 0,05 <= y <= 0,1 => 8 <=m <=12. b) 7 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) c) Bài 5 a) Xét hợp chất: R 2 (SO 4 ) x Ta có: 2R 20 1 96x 80 4 = = ⇒ R = 12x (1) b) Xét hợp chất R 2 O x : Ta có: %R = 2R R 100% 100% 2R 16x R 8x × = × + + (2) Thay (1) vào (2) ta có: %R = 12x 100% 60% 12x 8x × = + 8 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) HOÁ HỌC 8/4 Bài 1 Cân bằng các phương trình hóa học sau: a) HCl + KMnO 4 → KCl + MnCl 2 + H 2 O + Cl 2 b) Fe x O y + CO → FeO + CO 2 c) FeS 2 + H 2 SO 4 (đặc ) → Fe 2 (SO 4 ) 3 + SO 2 + H 2 O Bài 2 a) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân đến khối lượng không đổi của KMnO 4 , KClO 3 , Mg(HCO 3 ) 2 . b) Viết phương trình phản ứng hóa học của H 2 với các chất: O 2 , Al 2 O 3 , MgO, CuO. Cho biết các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? Bài 3 a) Cần lấy bao nhiêu gam dung dịch NaOH 20% trộn với 100 gam dung dịch NaOH 8% để thu được dung dịch mới có nồng độ 17,5% . b) Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại M có hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 20% ta được dung dịch A chứa MSO 4 có nồng độ 22,64%. Xác định M. Bài 4 a) Chia một lượng oxít sắt làm hai phần bằng nhau. Để hoà tan hết phần I phải dùng 0,45 mol axít HCl. Cho một luồng khí CO dư đi qua phần II nung nóng, phản ứng xong thu được 8,4 g Fe. Tìm công thức hoá học của sắt oxít nói trên. b) Phân hủy 273,4 g hỗn hợp A gồm KClO 3 và KMnO 4 thu được 49,28 lít oxi (đktc). Viết các phương trình phản ứng hóa học và tính thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp A. c) Hòa tan hoàn toàn một miếng bạc kim loại vào một lượng dư dung dịch HNO 3 15,75% thu được khí NO và a gam dung dịch X; trong đó nồng độ phần trăm của AgNO 3 bằng nồng độ phần trăm của HNO 3 dư. Tính a, biết có phương trình phản ứng: Ag + HNO 3 → AgNO 3 + NO + H 2 O. Bài 5 a) Cho 41,175 gam hỗn hợp hai kim loại Na, Ba tác dụng với 59,725 gam nước thu được dung dịch X và có 10,08 lít khí thoát ra (đktc). Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch X. b) X là dung dịch AlCl 3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều thu được lượng kết tủa có trong cốc là 7,8 gam. Lại thêm 100 ml dung dịch Y vào cốc, khuấy đều thì lượng kết tủa có trong cốc là 10,92 gam. Xác định nồng độ mol của X, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. =============== HOÁ HỌC 8/4 Bài 1 a) Phần lớn là tăng. Đều tăng b) Vì tỉ lệ khí ôxi nặng hơn không khí Vì ở trong không khí bề mặt tiếp xúc của chất cháy với ôxi lớn hơn nhiều lần ở trong không khí (thể tích của khí ôxi chỉ chiếm có 1/5 còn thể tích của nitơ chiếm 4/5), ngoài ra một phần nhiệt bị tiêu hao do đốt nóng khí nitơ. 9 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) Bài 2 a) 2KMnO 4 0 t → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 ↑ 2KClO 3 0 t → 2KCl + 3O 2 ↑ Mg(HCO 3 ) 2 0 t → MgO + 2CO 2 ↑ + H 2 O b) H 2 + O 2  H 2 O ( phản ứng hoá hợp và phản ứng ôxi hoá khử ) H 2 +Al 2 O 3 Al +H 2 O ( phản ứng thế và phản ứng ôxi hoá khử ) H 2 + MgO  Mg + H 2 O ( phản ứng thế và phản ứng ôxi hoá khử ) H 2 + CuO  Cu + H 2 O ( phản ứng thế và phản ứng ôxi hoá khử ) Bài 3 a) Từ biểu thức ta có : C% = ct dd m m x 100% Gọi khối lượng của dung dịch cần lấy là x gam m ct2 = 2 2 % 8% 100 8( ) 100% 100% dd dd C xm x gam= = →m ct1 = 1 1 % 20 0.2 100% 100 dd dd C xm xx x= = ở dung dịch 3 ta có - m dd 3 = m dd1 + m dd 2 = x + 100 - m ct 3 = m ct 1 + m ct 2 = 0.2 + 8 → C% dd 3 = 3 3 100% ct dd m x m →17.5 = 0.2 8 100 100 x x x + + →0.175 (x + 100) = 0.2 + 8 → x = 380 (gam) Bài 4 a) n H2 = 0,45 mol. Khẳng định hai kim loai hòa tan hết, vì . )mol(225,0n )mol(45,0n 2 )OH(Ba NaOH = = 2Na + 2H 2 O → 2NaOH + H 2  x x x 0,5x (mol) Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2  y 2y y y (mol) 23x + 137y = 41,175 10 [...]... PTHH: CuO(r) + H2(k) Cu(r) + H2O(l) Fe2O3(r) + 3H2(k) 2Fe(r) + 3H2O(l) Fe3O4(r) + 4H2(k) 3Fe(r) + 4H2O(l) T cỏc PTHH suy ra: nH2 = nH2O = 0 ,8 (mol) mH2 = 0 ,8. 2 =1,6 (g) Theo DLBTKL ta cú: m = 47,2 + 1,6 14,4 = 34,4 (g) (Hoc: mO trong oxit = mO trong nc = 0 ,8. 16 = 12 ,8 (g) m = 47,2 -12 ,8 = 34,4 VH2 = 0 ,8. 22,4 = 17,92 (lớt) b) Bi 4: o a) Ta cú PTHH 2Al(OH)3 t Al2O3+ 3H2O m 15, 6 n= = = 0, 2(mol )... v NaHCO3: Gi a,b l s mol ca CO2 (1 )(2 ): CO2+2NaOH=>Na2CO3+H2O a ->2a >a(mol) CO2+NaOH=>NaHCO3 b ->b >b(mol) Ta cú: a+b=0 .8 2a+b=1.1 a=0.3,b=0.5 =>mNa2CO3=0.3*106=31 . 8( g) =>mNaHCO3=0.5 *84 =42(g) _mddsaup=mCO2+mddNaOH =35.2+625=660.2(g) =>C%(Na2CO3)=31 .8* 100/660.2=4 .8% =>C%(NaHCO3)=42*100/660.2=6.4% 21 15 luyn thi hc sinh gii mụn húa hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) Bi 3 a) c) Bi 4 a) nH2=0,025mol... 0,025 98 = 2,45(g) => m dd H SO = 2 4 (1 ) (mol) 2, 45.100 = 24,5(g) 10 0,05 M X (g) n m H = 0,025 2 = 0,05 (g) 2 MX M +24,5 0,05 = 0,05 X +24,45 (g) n n M 0,025 m X (SO ) = (2 M X + 96n) = 0,05 ì X + 2,4 2 4 n n n M 0,05 ì X + 2,4 MX n C%X (SO ) = ì = 14,7 100 = 28 MX = 28n 2 4 n MX n 0,05 ì + 24,45 n n 1 2 3 28 56 84 MX (Loi) (Fe) (Loi) Kim loi X l Fe => mdung dch sau phn ng = 0,05 33 15 luyn thi. .. 5. 28 lit PT: H2 + C2H4 - > C2H6 1V 1V 1V => Vgim = VH2(p) = 12-9.2 = 2 ,8 lit Vy sau P: V H2 (d) = 6.72 2 .8 = 3.92 lit V C2H4 (d) = 5, 28 2 .8 = 2. 48 VC2H6 = 2 .8 lit HO HC 8/ 10 Bi 1 Cõn bng cỏc phn ng sau: a) CH3COOH 22 + Fe2O3 (CH3COO)3Fe + H2O 15 luyn thi hc sinh gii mụn húa hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) b) FexOy + c) Cu + Al HNO3 Fe + Al2O3 Cu(NO3)2 + NO + H2O Bi 2 a) Cho cỏc nguyờn t Ca, C, S,... 0,49y gam SO3 + H2O H2SO4 80 g 98 g 35 15 luyn thi hc sinh gii mụn húa hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) xg 98x /80 g Lng H2SO4 b sung 98x /80 g Vy ta cú phng trỡnh: 98x /80 + 0,49y = 374 ,85 (* *) Gii h phng trỡnh (* ) v (* *) ta cú: x = 210; y =240 mSO3 = 210 gam mH2SO4 = 240 gam dung dch H2SO4 49% HểA HC 8 /15 Cõu 1 Vit phng trỡnh húa hc xy ra, kốm theo iu kin (nu cú) khi: a) iu ch khớ oxi t kali clorat, kali... bng 8/ 9 nguyờn t khi ca B ========== HểA HC 8/ 8 Bi 1 a )2 Na + 2 H 2O 2 NaOH + H 2 b)3CaO + 2 H 3 PO4 Ca3 ( PO4 ) 2 + 3H 2O c) Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4 H 2O d ) Fe x Oy + 2 yHCl xFeCl 2 y + yH 2O x 18 15 luyn thi hc sinh gii mụn húa hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) Bi 2a) 22,4 lớt khớ A (1 mol) khớ A nng: 1,34 x 22,4= 30 (g) Kl ca mi nguyờn t trong 1 mol khớ A l: mC = (8 0 x 30) :100 = 24 (g)... = 28, 4 + 6,4 = 34 ,8 gam FexOy +y H2 xFe+ y H2O 0,4mol 0,4mol mFe = 59 ,155 x 28, 4= 16 ,8 gam =>Khi lng oxi l mO = 34 ,8 16 ,8 = 18 gam Gi cụng thc oxit st l FexOy ta cú x:y = mFe/56 : mO /16 => x= 3, y= 4 tng ng cụng thc Fe3O4 b) nh lut bo ton nguyn t Gi cng thc phừn t ca B l: M(NO3)n (n l hỳa tr ca M) A + MNO3 mui Mx(SO4)y (n = 2y/x) => A l mui sunfat Rx(SO4)y (R cỳ hỳa tr n, n=2y/x) 12 15 luyn thi. .. hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) (mol): 0.3 Pthh: 2KClO3 2KCl + 3O2 (mol): 0 .15 n KClO3 = 0.15x2:3 =0.1 mol Vy khi lng KClO3 phn ng l: mKClO3= 0.1x122.5 = 12.25 (g) Hiu sut phn ng phõn hu KClO3: H = (1 2.25 :15. 3125)x100% = 80 % Bi 3 Bi 4 a) PTHH: A + 2xHCl 2AClx + xH2 B + 2yHCl 2BCly + yH2 8, 96 - S mol H2: nH 2 = 22,4 = 0,4 mol, nH 2 = 0,4.2 = 0 ,8 gam - Theo PTHH => nHCl = 0,4.2 = 0 ,8 mol, mHCl = 0 ,8. 36,5... 232 = 0 ,15 mol Theo PTHH phn ng ht 0 ,15 mol Fe3O4 thỡ cn 0 ,15 4 = 0,6 mol H2 m s mol H2 ban u = 0 ,8 mol H2 d 23,2 100% = 66,67 % Hiu sut ca phn ng phi tớnh theo Fe3O4: H = 34 ,8 Bi 4: Bi 5 27 15 luyn thi hc sinh gii mụn húa hc lp 8 ( kốm ỏp ỏn chi tit) 0,672 = 0,03 mol 22,4 Gi x l s mol ca CO => s mol ca CH4 = (0 ,03 - x) mol MA T d A H = = 12 => M A = 12 2 = 24 (gam) 2 M H2 a) nA= 28 x + 1 6(0 ,03... 0. 3(3 x-2y)=0.1x 0.6y=0.8x x/y=3/4 Vy cụng thc oxit st l Fe3O4 Vit li: 2Fe3O4+10H2SO4=>3Fe2(SO4)3+SO2+10H2O 0.2 >0.3(m =>nFe3O4=0.3*2/3=0.2(mol) =>mFe3O4=a=0.2*232=46.4(g) b)_Cho CO i qua Fe3O4 to thnh Fe v khớ CO2: Fe3O4+4CO=>3Fe+4CO2 0.2 ->0 .8 ->0.6 >0 . 8( mol) =>nCO2=0.2*4=0 . 8( mol) =>mCO2=0 .8* 44=35.2(g) mddNaOH=500*1.25=625(g) nNaOH=2.2*0.5=1.1(mol) =>nNaOH/nCO2=1.1/0 .8= 1.375=>1 . R 100% 100% 2R 16x R 8x × = × + + (2 ) Thay (1 ) vào (2 ) ta có: %R = 12x 100% 60% 12x 8x × = + 8 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) HOÁ HỌC 8/ 4 Bài 1 Cân bằng. 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) HÓA HỌC – 8/ 1 Câu1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng hóa học. H 2 SO 4 cũng phải tăng thêm 10,8g. 17 15 đề luyện thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( kèm đáp án chi tiết) m - 2. 2.27 .3 m = 10 ,8 - Giải được m = (g) HÓA HỌC 8/ 8 Bài 1 Hoàn thành các phương

Ngày đăng: 17/08/2014, 16:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan