0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết)

44 35,434 135

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2014, 19:59

a. Cư dân Phương Đông lấy nông nghiệp và thủ công nghiệp làm gốc trong cuộc sống của mình.b. Điểm khác nhau cơ bản của người nô lệ và bình dân ở HyLạp và Rô Ma là: Bình dân có quyền kinh tế và chính trị, còn nô lệ không có được các quyền này.c. Iliát và Ôđixê là bản Anh hùng ca nổi tiếng của HyLạp thời Cổ đại.d. Mác côpôlô là người thực hiện cuộc hành trình từ Châu Âu sang Phương Đông trước cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV. Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn lch s lp 10 (cú ỏp ỏn chi tit) S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI CHN HSG LP 10 THPT THI MễN: LCH S Dnh cho hc sinh trng Chuyờn Vnh Phỳc Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao . S 1: Lu ý: Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi. A. Phần trắc nghiệm: Câu 1: ( 1 điểm ) Hãy chỉ rõ câu nào đúng, câu nào sai trong 4 câu a, b, c, d sau đây: a. C dân Phơng Đông lấy nông nghiệp và thủ công nghiệp làm gốc trong cuộc sống của mình. b. Điểm khác nhau cơ bản của ngời nô lệ và bình dân ở HyLạp và Rô Ma là: Bình dân có quyền kinh tế và chính trị, còn nô lệ không có đợc các quyền này. c. I-li-át và Ô-đi-xê là bản Anh hùng ca nổi tiếng của HyLạp thời Cổ đại. d. Mác- cô-pô-lô là ngời thực hiện cuộc hành trình từ Châu Âu sang Phơng Đông trớc cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV. Câu 2: (1 điểm ) Dựa vào phần lịch sử Việt Nam từ Nguyên thuỷ đến thế kỷ XV, em hãy điền vào chỗ trống những từ còn thiếu trong hai đoạn văn sau: a.Từ Hợp phố . chia quân làm hai cánh. Cánh quân bộ tiến vào vùng xuống Lục Đầu Giang. b.Từ thời . nhà nớc và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển Nông nghiệp. Tiếp tục tinh thần đó không ngừng khuyến khích khai hoang, đẩy mạnh sản xuất . B. Phần tự luận: Câu 3: (2,5 điểm ) Hãy phân tích điểm giống nhau và khác nhau cơ bản về mặt chính trị của các quốc gia Cổ Đại Phơng Đông với các quốc gia Cổ Đại Phơng Tây. Câu 4 (2,5 điểm ) Tóm tắt các sự kiện lịch sử Việt Nam ứng với thời gian trong bảng thống kê sau: Thời gian Tóm tắt sự kiện 542 687 722 776 905 938 Câu 5: ( 3 điểm ) Tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và cho biết công lao của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc ? Hết Hớng dẫn chấm Môn Lịch sử lớp 10 Trờng THPT Chuyên Năm học 2006 2007 A.Phần trắc nghiệm: Câu 1: ( 1 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng: 0,25điểm Câu đúng : c và d Câu sai : a và b Câu 2: (1 điểm ) Những từ phải điền là những từ in nghiêng gạch chân. Mỗi cụm từ điền đúng: 0,25 điểm a.Từ Hợp phố Mã Viện chia quân làm hai cánh. Cánh quân bộ tiến vào vùng Đông Bắc xuống Lục đầu giang. b.Từ thời Đinh, Tiền Lê nhà nớc và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển Nông nghiệp. Tiếp tục tinh thần đó Nhà Lý, Nhà Trần không ngừng khuyến khích khai hoang, đẩy mạnh sản xuất . B.Tự luận: Câu 3: (2,5 điểm ) Hãy phân tích điểm giống nhau và khác nhau cơ bản về mặt chính trị của các quốc gia Cổ Đại Phơng Đông với các quốc gia Cổ Đại Phơng Tây. Nội dung Điể m a.Giống nhau: -Về bản chất đều là nhà nớc của giai cấp thống trị (Quý tộc) 0,5 b.Khác nhau: (2điểm) *Phơng Đông Cổ Đại: -Nhà nớc ra đời từ rất sớm (thiên niên kỷ IV trớc công nguyên) -Thể chế chính trị là chế độ chuyên chế Cổ Đại đứng đầu là Vua (Cha truyền con nối) -Vua là ngời nắm mọi quyền hành, ngời quyết định cao nhất, là ngời tự quyết định mọi chính sách và công việc. +Vua ở Ai Cập gọi là PhaRaon +Vua ở Lỡng Hà gọi là EnSi +Nhà Chu ở Trung Quốc Vua tự xng là thiên Tử -Dới Vua là 1 hệ thống hành chính quan liêu từ Trung ơng đến địa phơng. 1 *Phơng Tây Cổ Đại: -Nhà nớc ra đời muộn hơn Phơng Đông (Đầu thiên niên kỷ I trớc Công Nguyên) -Thể chế chính trị là Chế độ cộng hoà dân chủ chủ nô, đứng đầu nhà nớc không phải là 1 cá nhân (hay Vua nh ở Phơng Đông ) -Quyền lực nhà nớc nằm trong tay Đại hội công dân và Hội đồng 500 -Các đại biểu của dân tham gia cơ quan nhà nớc với nhiệm kỳ 1 năm chứ không phải suốt đời. 1 Câu 4: (2,5điểm) Tóm tắt sự kiện Lịch sử Việt Nam ứng với thời gian trong bảng thống kê sau: Thời gian Tóm tắt sự kiện Điể m 542 Lý Bí khởi nghĩa. Năm 544, cuộc khởi nghĩa thắng lợi và thành lập nớc Vạn Xuân 0,25 687 Lý Tự tiên, Đinh Kiến khởi nghĩa, vây đánh phủ thành Tống Bình (Hà Nội ) giết chất Đô hộ phủ Lê Diên Hựu. Nhà Đờng cử quân sang đánh bại Nghĩa quân. 0,5 722 Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân vùng Nam Đàn (Nghệ An) nổi dậy khởi nghĩa, xây dựng căn cứ chống giặc ở SaNam (Nam Đàn). Đợc nhân dân hởng ứng nghĩa quân tiến ra Bắc, tấn công phủ thành Tống Bình. Đô hộ Quang Sở Khách bỏ trốn. Mai Thúc Loan xng Đế (Mai Hắc Đế ). Đóng đô ở Vạn An (Nghệ An). Nhà Đờng phái 10 vạn quân sang đàn áp. Lực lợng nghĩa quân tan vỡ. 0,75 776 -Phùng Hng khởi nghĩa ở Đờng Lâm (Sơn Tây- Hà Tây), đánh chiếm phủ thành Tống Bình, quản lý đất nớc. Phùng Hng mất. Năm 791, nhà Đờng đem quân xâm l- ợc. 0,5 905 -Khúc Thừa Dụ đợc sự ủng hộ của nhân dân đã đánh chiếm phủ thành Tống Bình, xây dựng chính quyền tự chủ. 0,25 938 -Ngô Quyền đánh bại cuộc xâm lợc của Nam Hán, bảo vệ độc lập tự chủ. 0,25 Câu 5: (3điểm) Tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và cho biết công lao của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giàng độc lập thời Bắc Thuộc ? Nội dung Điểm a.Tóm tắt diễn biến chiến thắng Bạch Đằng(2 điểm) -Tháng 10/938, Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn, Công Tiễn cho ngời sang cầu cứu Nam 0,5 2 Hán. Lợi dụng cơ hội đó, quân Nam Hán kéo vào xâm lợc nớc ta lần thứ hai. -Sau khi giết chết kiều Công Tiễn, Ngô Quyền ổn định tình hình đất nớc, cùng quân dân chuẩn bị chống giặc. Ngô Quyền dùng kế đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, bố trí quân mai phục ở hai bên bờ sông. 0,5 -Đoàn thuyền chiến Nam Hán nối nhau vào cửa sông Bạch Đằng, không hay biết gì cả. Bấy giờ nớc triều lên ngập hết trận địa cọc, Ngô Quyền cho 1 đoàn thuyền nhỏ ra khiêu chiến, rồi quay chạy. Đoàn thuyền giặc thừa thắng đuổi gấp, vợt qua trận địa cọc. Khi nớc triều rút xuống, Ngô Quyền hạ lệnh phản công. Quân mai phục từ 2 bên đổ ra đánh mạnh. Hoằng Tháo chống đỡ không nổi, quay thuyền bỏ chạy. Bị quân ta đuổi gấp, thuyền giặc lao vào mũi cọc và lao vào nhau đổ vỡ tan tành. Quân ta thừa thế vây đánh, giặc chết quá 1 nửa. Hoằng Tháo bị giết tại trận 1 b.Công lao của Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc (1 điểm) -Đã trừ khử đợc tên phản động Kiều Công Tiễn, vừa trả thù cho chủ tớng vừa thủ tiêu đợc nội ứng lợi hại của Nam Hán. 0,25 -Việc thiết kế và chỉ huy trận đánh ở sông Bạch Đằng đã đập tan đợc cuộc xâm lợc của quân Nam Hán 0,25 -Cuộc khởi nghĩa và chiến thắng Bạch Đằng 938 của Ngô Quyền đã kết thúc vĩnh viễn ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Mở ra 1 bớc ngoặt mới, thời đại mới. Thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta. 0,5 L u ý: - Trên đây là những kiến thức cơ bản mà bài làm của học sinh cần phải đề cập đến - Chỉ cho điểm tối đa các ý khi bài làm trình bày đủ nội dung, chính xác diễn đạt rõ ràng, bố cục chặt chẽ theo yêu cầu của bài HSG. S 2: UBND TNH THI NGUYấN S GIO DC V O TO CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII LP 10 THPT NM HC 2009 - 2010 MễN LCH S Thi gian lm bi 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) ( thi gm cú 01 trang) A/. LCH S TH GII Cõu 1 (2,0 im). Nờu nhng chớnh sỏch c bn ca nh ng nhm cng c chớnh quyn trung ng, hon chnh b mỏy cai tr Trung Quc thi phong kin. Cõu 2 (4,0 im). Phong tro Vn húa Phc hng: a. Phõn tớch nguyờn nhõn dn n Phong tro Vn húa Phc hng. b. Hóy lm sỏng t nhn nh sau: Thi i Vn húa Phc hng chng kin s tin b vt bc ca khoa hc - k thut, s phỏt trin phong phỳ v vn hc v s n r cỏc ti nng. B/. LCH S VIT NAM Cõu 3 (8,0 im). Trờn c s trỡnh by nột chớnh v cuc khỏng chin chng Tng (1075 - 1077) di vng triu Lý, hóy phõn tớch v ỏnh giỏ: a. Ch trng ca Thỏi ỳy Lý Thng Kit: Ngi yờn i gic khụng bng em quõn ỏnh trc chn mi nhn ca gic. b. Kiu kt thỳc chin tranh ca nh Lý. Kiu kt thỳc chin tranh ú ó c k tha v phỏt huy trong cuc khi ngha Lam Sn th k XV nh th no ? Cõu 4 (4,0 im). Nờu tỡnh hỡnh t tng, tụn giỏo trong cỏc th k X - XV. Vỡ sao di thi Lớ - Trn, Pht giỏo gi v trớ c bit quan trng v rt ph bin ? 3 Câu 5 (2,0 điểm). Trình bày vắn tắt nội dung cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông và nêu nhận xét về cuộc cải cách này. Hết Họ tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:………………… UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HD CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT MÔN LỊCH SỬKÌ HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN LỊCH SỬ Năm học 2009 - 2010 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I. Hướng dẫn chung 1. Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm 2. Thí sinh vận dụng được kiến thức cơ bản từ những tài liệu ngoài SGK thì được khuyến khích cho thêm điểm, nhưng không được vượt quá điểm của từng câu và của toàn bài 3. Sau khi cộng điểm toàn bài để điểm lẻ đến 0,5 điểm II. Hướng dẫn chấm chi tiết Câu hỏi Nội dung §iÓm Câu 1 Nêu những chính sách cơ bản của nhà Đường 2,00 - Tăng cường quyền lực vào tay hoàng đế thông qua việc cử người thân tín cai quản ở các địa phương, giao cho công thần hoặc thân tộc giữ chức Tiết độ sứ để trấn ải vùng biên cương; tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ 1,00 - Mở các khoa thi để tuyển quan lại 0,50 Với các chính sách trên nhiều mặt của nhà Đường đã góp phần đưa thời Đường trở thành thời kì “hoàng kim” trong lịch sử phong kiếnTrung Quốc, Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đế quốc phong kiến hùng mạnh 0,50 Câu 2 Phong trào Văn hóa Phục hưng 4,00 - Nguyên nhân + Bước sang thời hậu kì trung đại giai cấp tư sản ra đời tuy có thế lực kinh tế nhưng không có thế lực chính trị. Cùng với việc con người nhận thức được bản chất thế giới, giai cấp tư sản muốn gạt bỏ những chướng ngại do chế độ phong kiến tạo ra mà trước hết là tư tưởng phong kiến lạc hậu do giáo hội Thiên chúa giáo đại diện. Yêu cầu lúc đó của giai cấp tư sản là cần có hệ tư tưởng riêng thông qua một nền văn hóa phù hợp với đời sống và lợi ích của giai cấp của họ 0,75 + Giai cấp tư sản một mặt muốn khôi phục lại tinh hoa văn hóa xán lạn của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Roma, mặt khác cũng muốn xây dựng một nền văn hóa mới trong phong trào Văn hóa Phục hưng 0,75 - Thành tựu + Sự tiến bộ vượt bậc về khoa học - kĩ thuật: Đạt được nhiều tiến bộ trong luyện kim (lò cao nấu quặng thay cho lò nhỏ quạt bằng tay ), khai mỏ, làm giấy 1,00 4 (những cuốn sách in máy đầu tiên xuất hiện đã góp phần truyền bá rộng rãi tri thức nhân loại), ngành hàng hải (tàu đi biển lớn, sử dụng rộng rãi la bàn, kính thiên văn ), giải phẫu học (hiểu kĩ hơn về cơ thể con người, phát hiện sự lưu thông máu trong cơ thể ), khoa học thiên văn, khoa học xã hội (tư tưởng triết học duy vật duy lí ) + Sự phát triển phong phú của văn học: Kể tên một số tác phẩm tiêu biểu như Đan tê (với tác phẩm Thần khúc), Rabơle (với Câu chuyện về cha con người khổng lồ Gacgăntua và Păntagruen), Xecvantet (tác phẩm Đôn Kihôtê), Sechxpia (với hàng loạt các vở kịch nổi tiếng) 0,75 + Sự nở rộ của các tài năng: Gutenbec-phát minh máy in sách; Copecnic-thiên văn học; Lêôna đơ Vanhxi, Mikenlangiơ - hội họa; Xecvantet, Sechxpia - văn học; Tomat Morơ - nhà tư tưởng cải cách 0,75 Câu 3 Trên cơ sở trình bày nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống dưới vương triều Lý (1075 - 1077) hãy phân tích, đánh giá 8,00 - Trình bày khái quát về cuộc kháng chiến chống Tổng (1075 - 1077) + Hoàn cảnh lịch sử, âm mưu của nhà Tống 0,50 + Chủ trương và việc thực hiện chủ trương “tiên phát chế nhân” 1,50 + Trận quyết chiến trên bờ sông Như Nguyệt 2,00 + Việc kết thúc chiến tranh thông qua con đường hòa hiếu 1,00 - Nhận xét về chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”: Thể hiện sự chủ động trong việc thực hiện nghệ thuật “Tiên phát chế nhân”, nghệ thuật “Tấn công để phòng ngự” Đây là hiện tượng “độc nhất vô nhị” trong lịch sử dân tộc đó là việc tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc bên ngoài lãnh thổ Tổ quốc 1,00 - Kiểu kết thúc chiến tranh: Thông qua trận quyết chiến chiến lược (để đập tan dã tâm xâm lược của kẻ thù) và thông qua con đường đấu tranh ngoại giao. Đây là kiểu kết thúc chiến tranh phù hợp với điều kiện một quốc gia nhỏ để tránh chạm vào tư tưởng báo thù nước lớn 1,00 - Thế kỉ XX sau khi giành thắng lợi trong trận quyết chiến chiến lược đó là chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang kế thừa kinh nghiệm của cha ông Lê Lợi đã tổ chứcHội thề Đông Quan vào tháng 12/1427. Trong Hội thề Vương Thông cam kết rút hết quân về nước và hẹn ngày rút quân. Cũng trong Hội thề này hai bên đã uống máu ăn thề và đọc bài Văn hội thề do Nguyễn Trãi soạn thảo. Bài Văn hội thề đã đi vào lịch sử với giá trị như một bản hiệp định rút quân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta bằng những thắng lợi oanh liệt đập tan ý chí xâm lược của kẻ thù đã buộc chúng phải trịnh trọng dưới hình thức thề thốt, tuyên bố rút quân về nước, từ bỏ dẫ tâm xâm lược và chiếm đóng nước ta. Sau Hội thề Đông Quan ta sai sửa sang đướng sá, cung cấp ngựa xe, thuyền bè, lương thực để kẻ thù rút quân an toàn 1,00 Câu 4 Nêu tình hình tư tưởng, tôn giáo trong các thế kỉ X - XV. Nhận xét về vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV. 4,00 - Từ thế kỉ XI-XIV Phật giáo giữ vị trí đặc biệt quan trọng và phổ biến. Các nhà sư được triều đình tôn trọng. Vua quan nhiều người theo đạo Phật, chùa chiền mọc lên khắp nơi 1,00 - Đạo giáo tuy không phổ cập nhưng hòa lẫn với các tín ngưỡng dân gian. Một số đạo quán đã được xây dựng 0,50 - Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị, là tư tưởng 5 chi phối nội dung giáo dục và thi cử. Từ thế kỉ X-XIV trong nhân dân ảnh hưởng của Nho giáo còn ít. Từ thời Lê sơ Nho giáo được nâng lên vị trí độc tôn 1,00 - Thời Lí - Trần Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng là vì: Tư tưởng hỷ xả từ bi của đạo Phật phù hợp với nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân lao động nên họ tin và theo đạo Phật rất đông. Hơn nữa, quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân lúc này còn khá gần gũi và các nhà nước Lí - Trần cũng cần phải tranh thủ một thứ tôn giáo phù hợp để tập hợp nhân dân giải quyết nhiệm vụ xây dựng bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế nhất là đấu tranh chống ngoại xâm 1,50 Câu 5 Trình bày vắn tắt nội dung cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông và nêu nhận xét về cuộc cải cách này 2,00 - Nội dung cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông + Ở Trung ương, chức Tể tướng và các chức Đại hành khiển bị bãi bỏ vua trực tiếp nắm lấy mọi việc. Bên dưới là 6 bộ. Các cơ quan Ngự sử đài, Hàn lâm viện được duy trì với quyền hành cao hơn 0,75 + Cả nước được chia thành 13 đạo thừa tuyên. Mỗi đạo đều có 3 ti trông coi các mặt dân sự, quân sự, an ninh. Dưới đạo là các phủ, huyện, châu như cũ. Người đứng đầu xã là Xã trưởng do dân bầu 0,75 - Nhận xét: Cuộc cải cách nhằm giải quyết khủng hoảng về thể chế chính trị diễn ra từ cuối thời Trần; hoàn thiện bộ máy quân chủ chuyên chế (giảm bớt quyền các cơ quan trung gian để tập trung quyền lực về tay vua, tăng cường quản lí cấp địa phương, chính quyền nhà nước hoàn chỉnh hơn ). Nhìn chung, cuộc cải cách của Lê Thánh Tông trên tất cả các mặt trong đó có cải cách hành chính đã tạo nhân tố quyết định cho một triều đại PK nhà Lê huy hoàng, thịnh trị nhất trong lịch sử PK Việt Nam 0,50 HÕt ĐỀ SỐ 3: SỞ GD&ĐT NGFHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ========== KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề) A/. LỊCH SỬ THẾ GIỚI Câu 1 (5,0 điểm). Văn hoá cổ đại Hy Lạp và Rôma phát triển hơn văn hoá cổ đại Phương Đông ở những điểm nào? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học ? Câu 2. (5,0 điểm). Bàng các kiến thức về các cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV-XVI. Em hãy: a) Trình bày nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý. 6 ĐỀ CHÍNH THỨC b) Hảy nêu và phân tích những tác động của các cuộc phát kiến địa lý trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị - xã hội, văn hoá và khoa học kỷ thuật. B/. LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu 3. (5,0 điểm) Qua cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) . Em hãy: a) Trình bày hai sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến b) Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý Câu 4 (5,0 điểm). Nguyên nhân sụp đổ của vương triều Lê Sơ? Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII ? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm ! Họ tên thí sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM - HS trả lời cách khác nhưng chính xác về kiến thức vẫn cho đủ điểm - Việc chiết điểm các ý cần căn cứ vào mức độ trả lời của Học Sinh - Khuyến khích các bài làm có tính sáng tạo , lập luạn tư duy logic - Tổng điểm toàn bài làm tròn đến 01 chữ số thập phân ( VD: 10.25 = 10.3; 10.75=10.8 ) Câu hỏi Nội dung §iÓm Câu 1 5,0đ Văn hoá cổ đại Hy Lạp và Rôma phát triển hơn văn hoá cổ đại Phương Đông ở những điểm nào? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học ? • Lịch: - Người Phương Đông tính được nông lịch : một năm có 365 ngày được chia thành 12 tháng 0.5 - Người RôMa tính được một năm có 365 ngày và ¼ , họ tính được một tháng lần lượt có 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày 0.5 • Chữ viết: - Người Phương Đông phát minh ra chữ tượng hình, tượng ý, tượng thanh, khó học khó sử dụng, khả năng phổ biến bị hạn chế 0.5 - Người Hylạp, Rôma phát minh ra hệ chữ cái A, B, C hệ thống chữ số La Mã I, II, III tiện dụng và sử dụng linh hoạt ngày nay được nhiều nước sử dụng 0.5 • Toán học: - Người Phương Đông phát minh ra hệ số đếm từ 0 đến 1 triệu, làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, giải các bài toán về hình học, tính được số π = 3.16 0.5 7 - Người Hy Lạp và Rô Ma để lại các tiên đề , định lý có giá trị khái quát cao và là cơ sở cho toán học ngày nay 0.5 • Văn học: - Người Phương Đông ( Ai Cập, Lưỡng Hà) cổ đại mới chỉ có văn học dân gian , đó là các bài thơ, truyện , huyền thoại được truyền từ người này qua người khác 0.5 - Người Hy lạp và Rô Ma xuất hiện các nhà văn có tên tuổi với các tác phẩm nổi tiếng cho đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị như: Iliat và Ôđixê của Hôme 0.5 • Những hiểu biết khoa học đén đây mới trở thành khoa học vì: - Hình thành các định lý, các tiên đề có giá trị khái quát hoá cao , cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị 0.5 - Các thành tựu khoa học gắn liền với tên tuổi các nhà khoa học như: Toán học :Ta-lét, Pi-ta-go, Ơclit , Vật lý: Acsimét 0.5 Câu 2 5,00 Bàng các kiến thức về các cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XV-XVI. Em hãy: a) Trình bày nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý. + Nguyên nhân: - Bước vào thế kỷ XV do nhu cầu phát triễn của nền kinh tế hàng hoá nên nhu cầu về nguyên liệu, vàng bạc, thị trường ngày một tăng 0.5 - Con đường buôn bán qua Tấy Á và Địa Trung Hải bị người A-Rập dộc chiếm, đòi hỏi phải tìm con đường khác để buôn bán giữa Phương Đông và Châu Âu 0.5 + Điều kiện: - Các tiến bộ về khoa học kỷ thuật vào thời điểm đó là tiền đề cho các phát kiến địa lí như các hiểu biết về đại dương, quan niệm đúng đắn về hình dạng trái đất 0.5 - Người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất các hòn đảo có cư dân 0.5 - Các máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng trong việc định hướng giữa đại dương bao la 0.5 - Kỷ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng được những tàu lớn có hệ thống bánh lái và hệ thống buồm lớn như tàu Caraven 0.5 b) Hảy nêu và phân tích những tác động : - Các cuộc phát kiến địa lý vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hôi, văn hoá và KHKT của nhân loại 0.5 +Kinh tế: - Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triễn… thúc đẩy quá trình cướp bóc, buôn bán nô lệ mang lại nguồn lợi lớn cho thương nhân Châu Âu 0.5 + Chính trị - xã hội: - Thúc đẩy quá trình tan rã, khủng hoảng của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu, dồng thời thúc đẩy quá trình xâm lược thuộc địa 0.5 +Văn hoá và Khoa học kỷ thuật: - Khẳng định trái đất hình cầu, mở ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giáo lưu văn hoá giữa các châu lục 0.5 Câu 3 5,0đ Qua cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) . Em hãy: a) Trình bày hai sự kiện tiêu biểu. - Năm 1075 Thái uý Lý Thường Kiêt đã kết hợp lực lượng của quân đội triều đình với lực lượng dân binh của các tù trưởng dân tộc ít người ở phía 1.0 8 bắc , mở cuộc tập kích lên đất Tống, đánh tan các đạo quân Tống ở đây rồi rút về nước - Năm 1077, 30 vạn quân Tống sang xâm lược nước ta , dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt quân dân ta đã đánh tan quân xâm lược Tống trong trận quyết chiến trên bờ sông Như Nguyệt. Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi 1.0 b)Phân tích những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt - Chủ động tấn công, đánh bất ngờ, , sử dụng chiến thuật: “Tiên phát chế nhân” 0.25 - Biết dựa vào dân, đoàn kết với các dân tộc ít người 0.25 - Có cách phòng thủ chắc chắn, xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt 0.25 - Kết hợp chiến tranh tâm lý ( đọc bài thơ thần trong đền Trương Hống- Trương Hát ) với tấn công quyết định 0.25 + Nguyên nhân thắng lợi: - Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết đấu tranh của các dân tộc trong nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân ta 0.5 - Sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt, cách đánh giặc dộc đáo, sáng tạo 0.5 + Ý nghĩa lịch sử: - Củng cố, bảo về độc lập tự chủ của nước Đại Việt, thể hiện ý chí đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta 0.5 - Ghi thêm một chiến công oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc kháng chiến về sau 0.5 Câu 4 5,0đ Nguyên nhân sụp đổ của vương triều Lê Sơ? Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII ? + Nguyên nhân sụp đổ: - Đầu thế kỷ XVI triều Lê sơ suy sụp, các vua không còn quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi sa đoạ. Quan lại, địa chủ nhân đó hoành hành, hạch sách nhân dân, chiếm đoạt ruộng đất 1.0 - Nhân dân đói khổ nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi. Một số thế lực phong kiến củng hợp quân, đánh nhau, tranh giành quyền lực, Nổi trội hơn cả là thế lực của Mạc Đăng Dung 1.0 - Sau khi dẹp yên các thế lực phong kiến khác, nhận thấy sự bất lực và suy sụp của họ Lê , 1527 bắt vua lê nhường ngôi và lập nên triều đại mới : Nhà Mạc 1.0 - Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII : - Không chấp nhận chính quyền nhà Mạc, Một số quan lại cũ của nhà Lê Đứng đầu là Nguyễn Kim đã hợp quân với danh nghĩa là “phù Lê diệt Mạc” nổi dậy ở vùng Thanh Hoá lập nên nhà nước mới ( Nam triều ), đối lập với Bắc triều của nhà Mạc 0.5 - Bùng nổ nội chiến Nam – Bắc triều kéo dài đến cuối thế kỷ XVI ( 1592 ) Nhà Mạc bị lật đổ, Nhà Lê được khôi Phục lại, nhưng lại hình thành thế lực cát cứ mới ở Miền Nam – thế lực phong kiến họ Nguyễn 0.5 - Năm 1627 bùng nổ nội chiến Trịnh – Nguyễn kéo dài đến 1672 không phân thắng bại , hai bên giảng hoà lấy sông Gianh làm giới tuyến, đất nước bị chia cắt thành hai : Đàng trong và đàng ngoài 0.5 - Năm 1771 bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn , lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng trong, từ sau đó lật đổ vua Lê-chúa Trịnh ở Đàng ngoài và lập nên vương triều Tây Sơn vào năm 1788 0.5 HÕt 9 ĐỀ SỐ 4: Sở GD & ĐT Phú Thọ Mã đề 01 Trường THPT Yên Lập ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN : LỊCH SỬ 10 ( Thời gian làm bàii 180 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1 : (3 điểm ) chế đô quân điền là gì ? nội dung của chế độ quân điền dưới nhà Đường ở Trung Quốc như thế nào ? Tác dụng của nó ? Câu 2 : ( 5 điểm) Khi đánh giá về các thành thị Tây Âu thời trung đại, Mác viết : “Thành thị trung đại như những bông hoa rực rỡ, xuất hiện trên những vũng bùn đen tối là xã hội phong kiến lúc bấy giờ”.(Ph. Ăngghen). Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy cho biết : a) Thành thị Tây Âu trung đại ra đời trong những điều kiện lịch sử như thế nào? b) Phân tích vai trò của thành thị trung đại Tây Âu. Câu 3 : ( 4 điểm ) Sự phân hoá xã hội ở nước ta trong các thế kỉ X- XV đã được biểu hiện như thế nào, hậu quả ? nguyên nhân chính dẫn đến sự phân hoá đó ? Câu 4 : ( 4 điểm) a) hãy nêu những cải cách hành chính dưới thời vua Lê Thánh Tông. b) Em có nhận xét gì về những cải cách đó ? Câu 5 : (4 điểm) Lập bảng thống kê khái quát các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X? Qua bảng thống kê,nêu nhận xét về cuộc đấu tranh của nhân dân ta ? Theo mẫu sau : Số thứ tự Năm khởi nghĩa Tóm tắt diễn biến , kết quả ********************** Hết ******************** Họ và tên thí sinh SBD 10 [...]... Trường THPT Quế Võ số 2 ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Câu 1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn thi: Lịch sử lớp 10 Ngày thi: 06/02/2012 Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ý cần đạt Điểm * Lập bảng so sánh Nội dung Các quốc gia cổ đại PĐ Các quốc gia ĐTH QTHT - Điều kiện tự nhiên: hình - Điều kiện tự nhiên: hình thành (1 điểm) thành ở lưu vực các con sơng ở các đảo, ven biển... và xã hội? …………………………Hết………………………… Họ và tên thí sinh ……………………………….Số báo danh……………… Cán bộ coi thi khơng giải thích gì thêm SỞ GD$ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 2 TRƯỜNG THPT SƠNG LƠ NĂM HỌC 2012-2013 Mơn: Lịch sử - Lớp 10 (Thời gian làm bài 120 phút, khơng kể thời gian giao đề) Đáp án có 02 trang ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Câu 1 Đáp án Miêu tả lãnh địa của lãnh chúa? Đời sống của lãnh... xuất phong kiến” (Theo Lịch sử 10, NXB Giáo dục, H., 2006, tr.173) Hết Họ tên thí sinh: …………………………………………Số báo danh:………………… UBND TỈNH THÁI NGUN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 - 2011 MƠN LỊCH SỬ (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I Hướng dẫn chung 1 Thí sinh trả lời theo cách riêng (về bố cục và câu chữ) nhưng đáp ứng được u cầu cơ bản... thi hành chính sách thuế khóa phức tạp và kiểm sốt ngặt nghèo, nhà nước nắm độc quyền ngoại thương và dè dặt với các nước phương Tây nên hoạt động kém sơi động, tấp nập *******************HẾT******************* ĐỀ SỐ 10: UBND TỈNH THÁI NGUN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 010 - 2011 MƠN LỊCH SỬ Thời gian làm bài 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) ... BẮC NINH Trường THPT Quế Võ số 2 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn thi: Lịch sử lớp 10 Ngày thi: 06/02/2012 Thời gian: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh……………… Lớp: …………………………………………………………………………… Câu 1 (5 điểm): Lập bảng so sánh các quốc gia cổ đại phương Đơng và các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải về q trình hình thành,... được độc tơn, giáo dục Nho học thịnh đạt Quốc tử giám được mở rộng 0,5 cho con em quan lại đến học Các khoa thi được mở đều đặn, tất cả người có học, có lí lịch rõ ràng đều được đi thi Những người đỗ tiến sĩ được khắc vào bia đá dựng ở Văn Miếu và được “vinh quy bái tổ” - Văn học chữ Hán, chữ Nơm đều phát triển Hàng loạt tập thơ văn ra đời như Bình 0,5 Ngơ đại cáo, Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi, Quỳnh... lớn trong lịch sử Việt Nam Đó là chưa kể tới Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản ĐỀ SỐ 7: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 10 – MƠN SỬ Năm học : 2012-2013 Thời gian làm bài : 90 phút Câu 1: Do đâu ngun tắc vàng trong xã hội ngun thủy bị phá vỡ? (3 đ) Câu 2: Các quốc gia cổ đại Phương Đơng được hình thành sớm như thế nào? vẽ sơ đồ q trình hình thành và giải thích ngun nhân hình thành sớm của các quốc... tài năng sáng tạo của con người Vai trò (1đ) - Là những phát minh đầu tiên, vĩ đại đặt nến móng cho sự ra đời và phát triển của nền văn minh thế giới - Là cơ sở cho sự ra đời và phát triển của nền văn hóa cổ đại phương Tây Hy Lạp và Rơ Ma ĐỀ SỐ 8: 17 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SƠNG LƠ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 Mơn: Lịch sử - Lớp 10 (ngày thi: 04/01/2013)... KỲ THI ƠLIMPIC – LỚP 10 Năm học 2 010 – 2011 ĐÁP ÁN Câu Nội dung cần đạt Thang hỏi điểm Câu1 * Ngun nhân: (5 - Do trình độ sản xuất thấp kém, cơng cụ lao động thơ sơ nên họ phải điểm) kiếm sống bằng lao động tập thể với phương thức săn bắt hái lượm - Do sống trong điều kiện thi n nhiên hoang dã, khắc nghiệt (ln bị thú dữ, thi n tai đe dọa)…nên phải dựa vào sức mạnh sự hợp tác của tập thể để tự vệ, sinh. .. nước ta ĐỀ SỐ 5: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN LỊCH SỬ - KHỐI 10 - NĂM HỌC 2009 – 2 010 (Thời gian làm bài: 120 phút) Đề ra: Câu 1:(4,5điểm) Trình bày những biểu hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc dưới thời Minh (1368-1644)? Vì sao thời kì này, kinh tế tư bản chủ nghĩa khơng phát triển ở Trung Quốc? Câu 2:(5.0 điểm) Thế nào là phát kiến địa lý? Ngun nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa . CHỌN HSG LỚP 10 THPT MÔN LỊCH SỬKÌ HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 - 2 010 MÔN LỊCH SỬ Năm học 2009 - 2 010 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I. Hướng dẫn chung 1. Thí sinh trả. 9 ĐỀ SỐ 4: Sở GD & ĐT Phú Thọ Mã đề 01 Trường THPT Yên Lập ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2 010 – 2011 MÔN : LỊCH SỬ 10 ( Thời gian làm bàii 180 phút, không kể thời gian giao đề) . Hy Lạp và Rơ Ma ĐỀ SỐ 8: 17 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Lịch sử - Lớp 10 (ngày thi: 04/01/2013) (Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan