0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 (có đáp án chi tiết)

84 13,406 87

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 08:32

 ✟K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 11 THPTS GD& T QU NG BÌNH✁✝✂✞✞✠☞✄✡☛N M H C 2012 - 2013☎CHÍNH TH C✌Môn thi: L ch s(Khóa ngày 27 tháng 03 n m 2013)Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao✆✍✎✏✒S báo danh:………..........…✑★✑✓✔)✖✕Câu 1 (2,0 i m).✗B ng ki n th c ã h c v các cu c cách m ng t s n t gi a XVIth k XIX, em hãy làm sáng rõ nh ng v n sau:✘✘✙✚✛✜✢✩✧✣✪✚ư✥✦✧✚✘n cu i★✜a. Các cu c cách m ng t s n di n ra d i nh ng hình th c ch y u nào?b. Tác ng c a các cu c cách m ng t s n i v i s phát tri n c a th gi i?✢✚✣✢ư✭✥✫✢ư✣ư✬✧✥✚★✙✬✭✮✯✘✭✘✬✖✕Câu 2 (2,5 i m).So sánh hai xu h ng u tranh chính trong phong trào gi i phóng dân t cPhilippin vào nh ng n m 90 c a th k XIX?ư✧✬✚✱✪✥✭✘✢✰✩✖✕Câu 3 (1,5 i m).Trình bày nguyên nhân,gi i 1929 - 1933.✚c i m, h u qu c a cu c kh ng ho ng kinh t th✲✚✯✳✥✭✢✭✥✘✘✬✖✕Câu 4 (1,75 i m).Cu c kh i ngh a nào tiêu bi u nh t trong phong trào C n VXIX? Vì sao?✢✰✴✯✪✵ương cu i th k★✘✩✖✕Câu 5 (2,25 i m).Hãy trình bày hoàn c nh l ch s và nh ng nét m i c a phong trào yêu nVi t Nam u th k XX.✥✰✹✚✵✘✷✸✧✬✭✩................................... H t ...................................✘ư✬c  S GD& T QU NG BÌNH✁KÌ THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPT✂  ✁✂N M H C 2012 - 2013✄HƯNG D N CH M MÔN L CH S(H ng d n ch m g m 03 trang)✂✆✠I. M T S✍✎✞☛✝☞✞✌✟✡I M L U Ý KHI CH M✁✏Ư✝1. H ng d n ch m ch nêu nh ng yêu c u c b n v n i dung, thí sinh có th trình bàychi ti t nh ng ph i m b o chính xác, lôgíc,…tu m ccho i m cho phù h p. Ph n n idung trong ngo c n không nh t thi t yêu c u h c sinh ph i trình bày.ư✢✒✓ư✔✙✣✩✕✙✪✫✬✜II. TÓM L✗Ươ✤2. i m toàn bài tính✰✖✙✣✭✙✥✧✚✣✛✣✛✜✜✣✮✜✦✧★✯n 0,25 i m.✢✣✜C N I DUNG VÀ CÁCH TÍNH I M✱✍✁✏N i dungCâu 1: B ng ki n th c ã h c v các cu c cách m ng t s n t gi a XVI n cu ith k XIX. Em hãy làm sáng rõ nh ng v n sau:a. Các cu c cách m ng t s n di n ra d i nh ng hình th c ch y u nào?b. Tác ng c a các cu c cách m ng t s n i v i s phát tri n c a th gi i?a. Nh ng hình th c di n ra c a các cu c cách m ng t s n- N i chi n ( Anh, Pháp….)- Gi i phóng dân t c ( Chi n tranh giành c l p 13 bang thu c a Anh B c M ,Hà Lan….)- C i cách ( Nh t B n,… )b. Tác ng c a các cu c cách m ng t s n i v i s phát tri n c a th gi i- Tích c c:+L tn n th ng tr c a giai c p phong ki n, thi t l p h th ng nhà n c t s nho c c i t nhà n c phong ki n theo thi t ch t b n+ T o nên nh ng chuy n bi n l n trong i s ng tinh th n và v t ch t c a conng i...- H n ch :+ Ch mang quy n l i ch y u cho giai c p t s n ch không mang l i quy n l icho i a s nhân dân, v b n ch t ó ch là s thay th t hình th c b c l t nàysang hình th c khác...+ S phát tri n không u c a CNTB làm n y sinh mâu thu n gi a các n c tb n..., d n t i các cu c chi n tranh giành gi t thu c a..., phân chia l i th gi i.★✴✴✵✓✔✷✹✺✻✼✁i m✲✓✶✳✸✴✠☞✻✓✔✽✷✴✾✹✸✻✠✠✵✿✼✓✷✿2.0✡✷✹✒✴✓✿❀✸❁❂✛❃✠✡❄✡★❅ư✯✢✙✛✙❇✪★✢✣✛❇✛✣❈❉❊❋✙❄★❅ư✯✪●❍■✲❄✭0.250.250.25❍❀❇✣◆❏✚✙❑❏ư❖ư❈▲✔✒✢✢✖✜✢✢✢✢✒✣ư€❇▼❑ư✒ư✙0.5✙❑✗❇✔▲0.25€✴✸✕✚✦▲✢✔ư✙✥❖✚✦0.25◗✣❖✣❑✚✙✔✣✕✢❘✥❑✛✥◗✜✙✓✣✒✚✛▲✙✢❇✓✛✣✖❈ư❖✢✒ư0.25✒☞✓✹✷Câu 2: So sánh hai xu h ng u tranh chính trong phong trào gi i phóng dân t cPhilippin vào nh ng n m 90 c a th k XIX ?Gi ng nhau:- M c ích gi i phóng dân t c.- u th t b i do chênh l ch l c l ng và b k thù àn áp.- Nh nc s ng h to l n c a nhân dân.- ánh d u s th c t nh c a nhân dân Philippin trong cu c u tranh giành c l p.Khác nhau:N i dung Xu h ng c i cáchXu h ng b o ng✠✡✴❙✻❚✿2.5✽✼❯✣✙✛◗✰✚✔❖▼ư✦❈❱✣◗❇✣ư✦▲✛✒▲◗✰✔✥✛Lãnh✕ư✣❖o✒▲✛✙ư✣✒✔✣❖✣✛❇0.250.250.250.25✛Hô-xê Ri-dan, m t trí th c dân t c Bô-ni-pha-xi-ô, xu t thân t t ng 0.25l p nghèo kh✛✥✛✔✒❏❘✗ Ph ngphápChtr ngưC i cáchơB o✙❖✣ng, kh i ngh a v trang✛❉❋ 0.25✂cu tranh b ng b o l c... xâyTuyên truy n, u tranh òitham gia chính quy n, t do kinh d ng m t qu c gia c l p, bìnhdoanh, phát tri n v n hóa dân t c...ng, bênh v c ng i nghèo...Trí th c yêu n c, a ch , t s n Ch y u là nhân dânL cl ngvà m t s dân nghèo...c qu n chúng nhân dân ngKhông có t ch c sâu r ng trongH ngphát tri n qu n chúng nên s m th t b ih , phát tri n thành cu c cáchm ng t s n ch ng qu c.Câu 3: Trình bày nguyên nhân, c i m, h u qu c a cu c kh ng ho ng kinh tth gi i 1929-1933.- Nguyên nhân:+ Trong nh ng n m n nh các n c t b n s n xu t t, ch y theo l i nhu n d nn hàng hoá d th a,ng, cung v t quá xa c u...- c i m:+ Là m t cu c kh ng ho ng th a...+ Cu c kh ng ho ng kéo dài nh t trong l ch s ..., gây h u qu n ng n v kinh t ,chính tr , xã h i trên ph m vi th gi i...- H u qu :+ Kinh t : Tàn phá n n kinh t th gi i...+ Xã h i: Công nhân th t nghi p, nông dân m t ru ng t s ng trong c nh nghèoói, túng qu n. u tranh, bi u tình di n ra kh p n i...+ Quan h qu c t : T cách gi i quy t h u qu c a cu c kh ng ho ng... d n nmâu thu n gi a các n cqu c..., ch ngh a phát xít hình thành, nguy c chi ntranh th gi i xu t hi n...Câu 4. Cu c kh i ngh a nào tiêu bi u nh t trong phong trào C n V ng cu i thk XIX? Vì sao?- Cu c kh i ngh a tiêu bi u nh t là kh i ngh a H ng Khê- Vì:+ V quy mô: a bàn ho t ng r ng l n h n các cu c kh i ngh a khác g mThanh Hoá, Ngh An, Hà T nh, Qu ng Bình th m chí sang c a ph n n c Lào.+V lãnh o: Phan ình Phùng và Cao Th ng là nh ng ng i có tài ch huy vàt p h p l c l ng do ó ã huy ng m c cao nh t s ng h và ti m n ng to l nc a nhân dân.+ V th i gian: Kéo dài 10 n m, gây cho ch nhi u t n th t...+ Trìnht ch c: T ch c ch t ch ..., bi t s d ng ph ng th c tác chi n linhho t, chng sáng t o...bi t t ch t o súng tr ng theo ki u Pháp...+ V l c l ng: L c l ng ông o bao g m c các dân t c thi u smìên núiNgh An, Hà T nh, Qu ng Bình, Thanh Hoá...Câu 5: Hãy trình bày hoàn c nh l ch s và nh ng nét m i c a phong trào yêun c Vi t Namu th k XX .- Hoàn c nh l ch su th k XX, CNTB chuy n sang giai o n CN Q, tác ng n phong trào+gi i phóng dân t c trên th gi i...+ Nh ng lu ng t t ng m i t bên ngoài nh h ng n conng c u n c Vi tNam (c i cách Minh Tr Nh t B n, Bách nh t duy tân Trung Qu c, ...).+ Phong trào u tranh theo h t t ng phong ki n không còn phù h p...+ Ch ng trình khai thác thu c a l n th nh t c a Pháp (1897 - 1914) tác ng◗▲ư✚✣✔✣✣ư✦✰✔◗ơ❖◗✚✛❑✣✛❇0.5◗✜✛✁✣ư✄€◗✥ư✦ư✛ư✒❈▲ư✙▲✢❑✒❏✜✣✥✗✛✒✰✔ư❖✦✗▲✛✜❖ư✛✙❑✣✢✴✓☎0.25❑✒✓0.25✹✆✿✷✿✹✴1.5✡✖✣❏✁✢ư✣❘❈✥ư✣✒ưư✞✙✙✔✦❖✝❖✦❇✓0.25✗✒✟✓☎✛✛✛▲▲✙❘✙❈✔✛❖❈✢❇✠✙◆✚✚✢0,250.25✒✹✆✢✚✢✛✢✔✣✓✰▼✢✙✔✒✣✢✢❑✙▲✣✔❑✙0.250.25ơ❇▲✛▲✙✓❋✣✢ơ0.25✢▼✒✷✛❊✡❘ư✒✔✜✖☛✢▼✔❑✒☞✼✴❙☞✠✌ơ1.75✽✛❉❋✜✚✰✔❈❖▼✚✣❉✣✛✛❋❖❋ư✒ơơ✙✛❇✰✙❊✣✖◗❇❉ư❋❈✝❇ư0.250.25✒€✕0.25◗✦ư✦✣✣✣✛✥✔▲✛✚✒✁▲✚€✣✁✣✛❏✥❏✥◆❈✚✢✎❏✔❯✠ươ✥✢0.250.5◗❖▲✣✛❖◗✢✢❖ư€✜◗✚ư✦ư▼✦❋✣✣✙✙✝✛✜❑❉✙✹✻✑✏✿✡✴❙✠✓✒✡✰✗✑✏✢✕✜✙✛✖ư❉✔❉✣❖✰✣✛✣ư✣✢0.25✒✒❈✣ơ✢ư✝✙ư2.25✽✌✹0.25❘✙❇✙▼ư✛ư✣ư❉✣❇❈❉❉✢✗✥✢✔€✥ư✒▼✦▲0.25❑✣✛0.250.25 n kinh t , xã h i Vi t Nam, làm xu t hi n nh ng giai c p và t ng l p m i (Côngnhân, t s n, ti u t s n…).- Nh ng nét m i+ Lãnh o phong trào: V n thân, s phu yêu n c ti n b ch u nh h ng c akhuynh h ng dân ch t s n (Phan B i Châu, Phan Châu Trinh…)+ L c l ng tham gia: G m nhi u t ng l p m i nh công nhân, ti u t s n, t s ndân t c…+ M c tiêu u tranh: Không ch ánh u i th c dân Pháp giành c l p dân t c màcòn c p n các v n nh ch ng phong ki n, c i cách, canh tân t n c, pháttri n xã h i.+ Hình th c: Ngoài u tranh v trang còn có các hình th c d u tranh c i cách,canh tân, mittinh, bi u tình, m tr ng h c...+ Quy mô: phong trào không ch di n ra trong n c mà còn c n c ngoài.✣✢✢ư✛✙✜▼ư✔▼✖✔✗✒✒✙✻✡✣❖❋✁ư✒▲ư✙ư✒✢✛❈✙ư❉▲✛◗ư✦0.25✚✝✗✒✒ư✜ư✙ư✙0.25✛◗❯✣✣✜✚❇✣✔✕✢✔✣✚✣✣ư❏✣❑✢✛✙❇✣✛✔ư0.25✒✛✥✣✜✔✥ ❉ư✕€✔✙0.25✞ư✡✒✙………………….H t………………….✢ư✒0,25  ✆SGIÁO D C& ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH C P THPT✄☎☎✝✠✡☛❁❂CHÍNH TH C✞N M H C 2012 - 2013Môn: L CH S L P 11Th i gian làm bài: 180 phútthi có 01 trang, g m 07 câu)✟☞✌✍❃✎✏(✑✓✒Câu 1. (3,0 i m)c hình thành nh thTruy n th ng yêu n c c a nhân dân Vi t Namnào?Câu 2. (3,0 i m)Trình bày nh ng nét c áo v ngh thu t quân s c a cu c kháng chi nch ng quân xâm l c Xiêm, Thanh th k XVIII.Câu 3. (2,0 i m)C n c vào âukh ng nh r ng: chphong ki n Vi t Nam n a uth k XIX kh ng ho ng, suy y u nghiêm tr ng?Câu 4. (4,0 i m)nh th nào trong quá trình th c dân Pháp ti nTri u ình Hu có tháihành chi n tranh xâm l c n c ta t n m 1858 n n m 1874?Câu 5. (3,0 i m)Trình bày nguyên nhân và bi u hi n c a quá trình chuy n sang giai o nqu c ch ngh a Nh t B n trong 30 n m cu i th k XIX.Câu 6. (3,0 i m)So sánh cách m ng t s n Pháp cu i th k XVIII v i cách m ng tháng Hain m 1917 Nga. Gi i thích vì sao có nh ng i m gi ng và khác nhau ó?Câu 7. (2,0 i m)Phân tích nh ng nguyên nhân d n n s bùng n c a cu c Chi n tranh thgi i th hai (1939-1945).✔✕✖✗✘✙✚✖✛✖✜✓✒✢✕✚✖✣✚✔✛✙✦✤✜✥✘✣✜✧✓✒★✜✩✚✧✚✘✪✫✚✰✬✭✜✜✚✣✜✙✮✚✯✱✓✒✔✚✜✚✜✖✛✖✣✖✗✜✲✥★✚✜✜★✓✒✪✕✘✴✦✤✙✰✘★✪✕✜✚✳✚✜✧✓✒✳★✦✖✰✕✰✜✧✢✚✗✪✳✕✚✓✒✢✗✵✚✜✥✶✘✣✩------------ H t -----------✷✒✸✼- Thí sinh khôngc s d ng tài li u;- Giám th không gi i thích gì thêm.✹✺✻✾✽H và tên:✿S báo danh:❀✜✜ ☎❁S GIÁO D C& ÀOT O K THI CH N H C SINH GI I T NH C PTHPT N M H C 2012 - 2013✁✡✂✡✆✠HÀ T NH✞✡Môn: L CH S✄✝☛- L P 11☞✌ƯHNG D N✌✫I. H ng d n chung1. Bài thic ch m theo thang i m 20c yêu c u nh trong2. Thí sinh tr l i theo cách riêng nh ng áp ngh ng d n ch m thì v n choi m nh quy nh.3. i m bài thic quy tròn n 0,25 (ví d : 10,25 i m quy tròn thành10,5 i m; 16,75 i m quy tròn thành 17,0 i m).II. áp án và thang i mCâuH ng d n ch mBi ui mCâu 1 Truy n th ng yêu n c c a nhân dân Vi t Namc hình(3,0 ) thành nh th nào?- Lòng yêu n c b t ngu n nh ng tình c m c a t ng con ng i 0,50i v i m , cha, anh em ru t th t và c ng ng n i mình sinhs ng...- Quá trình c i t o t nhiên, xây d ng n n v n minh Vi t c , t ó 0,50h p nh t thành m t qu c gia – n c V n Lang, ng i Vi t g n k th n, t o thành lòng yêu n c...- Quan h kinh t , chính tr , v n hóa c a qu c gia V n Lang là c0,50s c a lòng yêu n c. Tr c thách th c c a quân T n xâm l c vàtrong cu c chi n u lâu dài, gian kh , hy sinh nh ng tình c myêu n c c a ng i L c Vi t và Âu Vi tc th thách, g n k tl i ánh b i quân xâm l c, ánh d u b c phát tri n m i c alòng yêu n c.- Cu c u tranh y gian lao, quy t li t, b n b , hy sinh c a ng idân Vi t c trong h n m t ngàn n m B c thu c v a ch ng chô h , giành l i quy n t ch , v a b o v di s n v n hóa t tiên ãphát tri n h n n a lòng yêu n c. Các huy n tho i, nh ng công 1,00trình v n mi u th các v anh hùng ch ng ô h ã g n k t, kh csâu lòng yêu n c c a ng i dân Vi t t ó hình thành truy nth ng yêu n c c a nhân dân Vi t Nam.- t n c tr l i c l p, t ch v i lãnh th , ti ng nói, phong t ct p quán, tín ng ng riêng; truy n th ng yêu n c c a nhân dânVi t Nam ti p t cc tôi luy n qua quá trình ch ng gi c ngo i 0,50xâm, xây d ng t n c; truy n th ng yêu n c phát tri n ngàycàng cao...Câu 2 Trình bày nh ng nét c áo v ngh thu t quân s c a cu c✟✚✖✛✗✵✚✚✖✵✚✪✚✪✚✪☞☛✌✡☛✰✖✠✖✘✚✪✚✖✛✚✩✚✚✖✛✯✬✜✍✪✚✖✚✪✪❁✎✟✠✡✏✑✏✎✒✓✎✔✔✕✖✗✘✔✙✚✖✚✕✗✗✛✜✢✢✰✣✬✘✣✚✲✖✜☞ơ✕✰✛✳✥☛ơ✥✣✕✖✳✖✙✦✬✖✣✖✳✜✗✖✣✚★✘✚✛✜★✳✖✙✚✛✢✙✛ơ✯✶☞✲✙✕✘☛✚☛✯✜✶ơ✳✪✖✖✘✚✖✖✗✛✰✮✛✪✜✗✘✚✖✜✦✣✲✰✙✣✲✜☞✚✶✳✚✖✕★✔✤✥✘✣✚✢✚✛✜✛✚✗✔☛✶✔✚✚✙☞✤✍✥✣✕✖✘✙✳✤✰✬✘✧✗✘✦✔✛✲✖✗✗✗✙✥☞✙★✢✜✕✣✔ơ★✖☞✶✗✣☛✖✩✖☛✙✙★✗✳✖✌✖✚✘✚✚✗✗★✗✜✘✔✖✛✜✕✖✙✖✗✘✔✧✘✗✘✕✕✒✍✖✗★✥✗✳✪✩✖✧✏ (3,0 )✎kháng chi n ch ng quân xâm l c Xiêm, Thanh th k XVIII.a) Trình bày nét c áo v ngh thu t cu c kháng chi n ch ngquân xâm l c Xiêm...- Khái quát cu c kháng chi n...0,25- Nét c áo:+ Dùng k nh quân gi c ra kh i c n cn a hình có l i nh t 0,50cho quân taánh tiêu di t chúng b ng cách ánh mai ph c,ánh v n ng, th tr n b t ng , quy t tâm ánh tiêu di t nhanh,gi i quy t tri t ...+ Ngh thu t t o th tr n bao vây quân ch trên sông, ánh ch nu, khóa uôi, t t s n; ánh c trên sông l n trên b ; v a baovây, v a chia c t tiêu di t ch. Tr n th y chi n này v a k th a 0,50ngh thu t quân s c a dân t c ta, v a sáng t o, phát tri n t m caom i v ngh thu t quân s ...b) Nét c áo v ngh thu t cu c kháng chi n ch ng quânxâm l c Thanh- Nêu khái quát...0,25- Nét c áo:+ Rút lui chi n l c b o toàn l c l ng, quân th y v Bi n S n, 0,25quân b v Tam i p, t o thành th n ng t a n i hi m y u, gâycho ch ch quan, t o i u ki n thu n l i ph n công...+ L i d ng ch s h (t t Nguyên án), n m v ng th i c , tri tl i d ng y u t b t ng , ph n công chi n l c, ti n công ch p 0,50nhoáng...+ Ngh thu t chi n tranh cng nhanh, hành quân th n t c, táob o, ti n công mãnh li t, k t h p v i ngh thu t bao vây vu h i. Tt ng ti n công tích c c, chia c t ch ra t ng m ng; th tr n r t 0,50m nh, hi m, kín và ch c; ánh tiêu di t, ánh th ng vào sào huy tc a quân Thanh khi n cho chúng i b i...+ Ngh thu t quân sc áo c a Nguy n Hu -Quang Trung ãgóp ph n làm giàu ngh thu t quân s Vi t Nam. Ngh thu t quân 0,25s óc ng ta k th a, phát huy trong Cách m ng tháng Tám,trong T ng t n công và n i d y Xuân 1975...C n c vào âukh ng nh r ng: chphong ki n Vi tNam n a u th k XIX kh ng ho ng, suy y u nghiêm tr ng?- Chính tr : Các vua tri u Nguy n ã ra s c khôi ph c, c ng c chquân ch chuyên ch . Quy n l c t p trung trong tay vua. Chd a nhà n c là giai c p a ch . T t ng Nho giáoc cao. 0,50Tr t t phong ki nc coi là b t di b t d ch. V i t t ng b oc b c phát tri n m i...th không t o- Quân s l c h u, tinh th n chi n u sa sút... Chính sách i 0,50ngo i có nh ng sai l m, nh t là vi c “c m o”, “sát o” t o ccho th c dân Pháp xâm l c n c ta...- Kinh t :✚✓✔✙✚ ✁☎✒✒✂✏✼✂❀✄✸✹✣✚✣✜✚✜✮✚✚✤✚✰✪✙✚✤✯✤✳☞✚✬✛☛✚✜✍✚✤✳✖✚☞✚✛✙✤✥✔✜✭☛✜✲✗✚✙✪✚✙✩✙✜✜★✆✚✣✙✚✥✙✚✰✚✵✬✘✤✘✣✤✬☞✜✲✥✲✲✳✜✪✲✯✥☎✒✒✂✏✼✂❀✄✸✹✚✣✚✜✣✚✔✛✰✌✬✚✍✬✕✙✳☛✤☞✳ơ✛✗✯✥✚✚✚✙✖✛✌✰✶✛ơ✙✚✜✪✗✕✤✜✰✚✜✖✤☛✫✙✳✘✙✝✥✚✙✙✲☛✜☞✲✳✤✜✖✬✙✣✢✙✚✚✚✪✰✛✚✥ơ✯✜✤✙✣✛✛✙✎✚✜✪✛✔ơ✜✥✘Câu 3(2,0 )✤✥✰✜✜ơ✚✙✦✘✖✙✜✜✖✔✦✛✜✚ơ✜✖✳✳✍✥✙✘✛✛✖✤✳✶✤✞✘✟✘✌✘✚✍✠✘✖✤✥✜✘✳✚✥✳✳✢✥✔☛✖✚✚✖✛✖✖✖✛✚✙✖✗✘✕✜✦✚✬✗✖✛✖✚✖✔✦✰✗✜☛✏✍☛✪✯✗✑☛✯✚✤✘✗✧✩✥✛✖✜✬✤✘✚✚✝✜✗✚☞✎✔✣✥☛✖✁✬✚✘✡☛✚☛✚✳✚✳✳✕✗ + Nông nghi p l c h u, sa sút, nông dân không có ru ng ho c r tít ru ng t; t ai ph n l n b a ch bao chi m; m t mùa, óikém liên miên, nhân dân l u tán...+ Công th ng nhi p ình n; chính sách c quy n công th ngc a Nhà n c h n ch s phát tri n s n xu t, th ng m i; chínhsách “b quan t a c ng” khi n cho n c ta b cô l p...- Xã h i: Mâu thu n gi a các t ng l p nhân dân v i tri u ình Hungày càng gay g t... H n 400 cu c kh i ngh a nông dân n ratrong su t n a u th k XIX...Tri u ình Hu có tháinh th nào trong quá trình th c dânPháp ti n hành chi n tranh xâm l c n c ta t n m 1858 nn m 1874?- Trên m t tr n à N ng (1858)+ 1858-1860: Tr c hành ng xâm l c c a th c dân Pháp ánhchi m n c ta, tri u ình Hu ã xây thành lu , cùng nhân dânth c hi n “v n không nhà tr ng”, th c hi n t t chi n thu t phòngth ch ng gi c...- Chi n sGia nh và các t nh Nam K (1859 – 1862)+ Tri u ình ti p t c t ch c kháng chi n vàc s h tr c anhân dân. Th c dân Pháp b sa l y, r i vào tình th ti n thoáil ng nan...+ Tri u ình di n ra s phân hóa, m t b ph n mu n ánh Pháp,m t b ph n mu n “Thhoà”, cu i cùng ã kí Hi p c NhâmTu t b o v quy n l i giai c p...- T 1862-1867+ Sau khi kí hi p c Nhâm Tu t, tri u ình ra l nh cho ngh aquân lui binh, gi i tán phong trào kháng chi n, h khí gi i n p choPháp.+ Tri u ình tr chi n phí cho Pháp, c phái oàn th ng thuy tb cchu c l i 3 t nh mi n ông ã m t nh ng th t b i. Tháinh c c a tri u ình Hu ã t o i u ki n cho Pháp chi m luôn 3t nh mi n Tây Nam K ...- T 1867-1874+ Pháp g p khó kh n nh ng tri u ình ã b l c h i ch n ch nhkinh t , qu c phòng, kh c t c i c i cách, ti p t c chính sách vvét, bóc l t tr chi n phí cho Pháp, àn áp kh i ngh a nông dân...+ Thông qua conng th ng thuy t chu c l i 6 t nh Nam Kã m t. T t ng u hàng ã chi ph i ph n l n quan l i...+ Tháng 11-1873, quân Pháp t n công Hà N i, tri u ình hoangng, th t b i; ch ng t s y u kém, thi u quy t tâmmang, bánh gi c...+ Chi n th ng C u Gi y (12-1873) c a nhân dân ta làm cho ý chíxâm l c c a chúng b lung lay... Nh ng th i c ó ã b b l vìtri u ình lún sâu vào conng th a hi p, ký Hi p c 1874...✙✣✚☛✳✚✤☛✣✚✯✗✬✚✬✘✥✜☛☛0,50✚✖✖ơ✘✙✖✗✚✳✜✚✜✣✎✒✚✯✘✜✔☛✗✖✬✖ơ✳✗✣ơ✤✗ơ✯✣✰✖✢✛Câu 4(4,0 )✪✜✵✮✚✥✰✆✕✕✦✔✚✜✴0,50✶✧✚✘✧✔✚✩✞✚✚✔✙✔✕✘ ✚✞✎✁✂✄✖✜✖✥✚✗✔✙✘✗✖✕✣✖✚✜☞✛✘✥✚✚✄✕✥✙✕✜0,50✤✥☎✎✆✽☎✔✚✝✜✍✶✩✜✥✖✞✬✯✚✖✛✥✛✑ơ✜✘0,50✜✤✔✚✣✣☛✥✝✤✚✪✣✕✰✘✙✔✚✪✣✤✕✛✕✚✚✙✖0,50✗☛✟✙✖✗☛✔✚✰✔✚✣✖✛✜✧✘✧✜✰✳✌✚✚✜✔✚☛✳✚✴✳✮✔✔✙✗✚✖✔✖☛✣ơ✜✳✚✙0,25✣0,50✳✜✠✟✥★✜✖✕✖✣✰☛✖✖✗✚✲✦✚✰✤✆✰✜✖✚☞✖✯✚✚✣☛ơ✜✚✳✥0,50✴✧✠✗✳✣✆✧ơ✳✯☛✍✣✕✩✣✦☛✬ơ✜✚✚✚✔✔✚✜✜0,50✜✥✜✖✔✚✛✛✯✘☛✘✬✖✚✖☞✆☞✙ơ✚✙✚✖✬✗✆✤0,50 + Hi p c 1874 ã làm m t m t ph n quan tr ng c l p chquy n c a dân t c, xác l p c quy n kinh t c a Pháp trên kh pt n c ta... ây là m t b c m i trong quá trình u hàng c atri u ình Hu ...Trình bày nguyên nhân và bi u hi n c a quá trình chuy n sanggiai o nqu c ch ngh a Nh t B n trong 30 n m cu i thk XIX.a) Nguyên nhân- n gi a th k XIX, Nh t B n là m t qu c gia phong ki n trongtình tr ng b t c, kh ng ho ng chung c a châu Á. Cu c Duy tânMinh tr ti n hành trên các l nh v c chính tr , kinh t , quân s , v nhóa-giáo d c thành công ã thúc y n c Nh t phát tri n nhanhtheo conng TBCN...b) Bi u hi n- S phát tri n c a công th ng nghi p, ngân hàng d n t i s xu thi n các công ty c quy n... chi ph i, l ng o n kinh t , chính trNh t B n.- S phát tri n m nh m kinh t ã t o s c m nh quân s , chính trcho gi i c m quy n Nh t B n th c hi n chính sách xâm l c vàbành tr ng. Nh t B n chuy n sang ch ngh a qu c g n li n v icác cu c chi n tranh xâm l c: chi n tranh ài Loan (1874), chi ntranh Trung – Nh t (1894-1895)...qu c Nh t có c i m là ch ngh a qu c phong ki n quânphi t...So sánh cách m ng t s n Pháp cu i th k XVIII v i cáchm ng tháng Hai n m 1917 Nga. Gi i thích vì sao có nh ngi m gi ng và khác nhau ó?a) Khái quát hai cu c cách m ng...b) i m gi ng:Hai cu c cách m ng u gi i quy t nhi m v l tchquânphong ki n, mch chuyên ch , xóa b nh ng c n tr c a chng cho CNTB phát tri n...- i m khác:+ Lãnh o cách m ng: Cách m ng t s n Pháp do giai c p t s nlãnh o, cách m ng tháng 2/1917 Nga do giai c p vô s n lãnho.+ ng l c cách m ng: Cách m ng t s n Pháp là liên minh gi at s n và nông dân, cách m ng tháng 2/1917 Nga là kh i liênminh công nông.+ Hình th c chính quy n: Th ng l i c a CMTS Pháp l p nên n nchuyên chính c a giai c p t s n; CM tháng 2/1917 thành công,l p nên chính quy n do giai c p vô s n lãnh o, ngay sau ó giaic p t s n thành l p chính ph lâm th i, xu t hi n tình tr ng haichính quy n song song t n t i.✙✖✔✚✎✚✘☛✖✔Câu 5(3,0 )✗☛✣✗✤✌✚✣✚✣✯✥✖✱✔✗✜✚✣✤✘✘0,25✛✗✚✯✘✜✗✠✖✠✞✘✘ ✚✓✖★ ✁✓✎✚✁✌✜✢✜✳✧✜✬✤✛✰✘✣✕✰✜✜✘✴✣✥✬✜✥★✂✍✚✖✚✚✖✗✤1,00✪☞✓✼✥✪✘✖✙✚✤✣ơ✙✔✵✕✚✄✗✳✥☛✜0,75✬✰✥✪✗✳✯✖✔✗✤✤✣✜☎✚✳✰✰✩✥✖✥✬✙✪✜✳✖✘✛✴✜✚✜✕✛✛✔✗✌0,75✜✤✌✜✕✤✚✥✚✪✘✴✚✜✕✜0,50✙Câu 6(3,0 )✎✔ ✓✎✚✕✁✞  ✘✓✠✦✎✘✂✆✓0,25✎❀✣✳✘✚✖✚✜✔✰✜✢✆☞✙✰✦✍✘✤✜✚✚✶✜✚✣✣✜0,50✦✪✓✎✚✚✚✳✳✳✳✖✳✰☛✦☛✖✰0,25✰✳✌✖✣✥✳✳✰✰✢✳✩✔✤☛✰✳✕✘✤✰✘✜0,25✔✰☛✤✔✛✖✔✖✦✛✘☛✖✚☞☛✳✚✙✳0,25 + H ng phát tri n: Sau khi cách m ng t s n th ng l i, giai c png TBCN. Sau khit s n a t n c phát tri n theo concách m ng tháng hai/1917 k t thúc, giai c p vô s n ti p t c acách m ng i lên, ti n hành CMXHCN.b) Gi i thích- C hai cu c cách m ng có nhi m v chung là ánhchphong ki n, mng cho t n c phát tri n.- Hai cu c cách m ng này di n ra vào nh ng th i i khác nhau,hoàn c nh l ch s khác nhau. CMDCTS Pháp di n ra trong b ic nh CNTB ang lên, giai c p t s n còn ti n b , có kh n ngchphong ki n. CM thánglãnh o qu n chúng ánh2/1917 Nga di n ra vào th i i qu c, khi mà giai c p t s nc trang b lý lu n cáchkhông còn ti n b ; giai c p vô s nmang tiên ti n, mng s m nh lãnh o cu c u tranhch ng phong ki n.- Hai cu c cách m ng này giai c p lãnh o khác nhau cho nêngi i quy t nhi m v khác nhau. Giai c p t s n Pháp ã hoànchthành s m nh c a mình khi lãnh o qu n chúng l tphong ki n, thi t l p n n chuyên chính t s n. Giai c p vô s nchphongNga sau khi lãnh o qu n chúng cách m ng l tki n thì ti p t c th c hi n s m nh c a mình là l tchTBCN...Phân tích nh ng nguyên nhân d n n s bùng n c a cu cChi n tranh th gi i th hai (1939-1945).- Do quy lu t phát tri n không u c a ch ngh aqu c trongqu cb i c nh phân chia phân chia thu c a gi a các n ckhông u, khi n cho mâu thu n gi a các n cqu c tr nêngay g t...- Tr t t Vecxai – Oasinht n ch a ng nhi u mâu thu n, b t n.Mâu thu n v th tr ng, thu c a ã d n t i hình thành hai kh iqu c i ch nhau: kh i Anh, Pháp, M và kh ic, Italia,Nh t B n. C hai kh i này u coi Liên Xô là k thù c n ph i tiêudi t...- Cu c kh ng ho ng kinh t th gi i 1929-1933 ã làm sâu s cthêm nh ng mâu thu n gi a các n cqu c. Ch ngh a phát xítc, Italia, Nh t B n. Nh ng n c này chxu t hi n các n ctr ng phát xít hóa b máy nhà n c, t ng c ng ch y ua vtrang, ráo ri t chu n b chi n tranh hòng chia l i b m t a c u.- Chính sách c a Anh, Pháp, M ã dung d ng, d nng, t oi u ki n cho CNPX gây nên chu c Chi n tranh th gi i th hai(1939 – 1945).................................... H t .....................................✖✖✗✪✰✚✖✚☛✳✖✗✖✰✪✳✚✜✳✚✛✖✛☛0,25☞☛✰✜✍✚✖✜✾✰✣✳✜✦✚✖☞✣✬☛✖✚✗✚✳✢✯✖✚✚☞✝✜✣✜☞✰✶✚✰✚✖✜✜✚✳✚☛✚✕✜✚✣✚✕✰★✜✕✚✩✣✣✜✰ơ0,25✳✝☛✦✶✪✝✚✚✍✮✰☛✖✛✖✬✙✚0,50✰✤✳✣✚☛✜✣✰✳✜☛✙✩✙✚✤✜✩✙✕✪✚✔✣✔✤✚✚✶✜✚✚✩✘✰✚✜✚✣✦✣✶✜✚✖✁0,50✣✧✟✤✕✶✰✤✘ ✚☛✘✦✚✤✳✙✚✰✯✥✰✯✖✳✍✚✖✳✔✚✳☛✘✜✜✚✍✜✎✚✳✰Câu 7(2,0 )✙✜✘✚✵✴✬✚✜✢✢✕✖✖✗✚✗✚✜✜✕✕0,50✦✛✤✥ơ✵✚✜✕✔✚✤✕✬✚✰✖✩☞✣✬✚✚✥✬✔✚✵✕✶✕✕✄✚☛✗✕✰✵✔✌✩✯✂0,50✰✙✣✘✰✜✢☛✖✙✵✦✖✜✢✗✌ơ✗✖✚✗✚✩✤✣✖✜✕✛✘✰✴✢✗★✖✖✗0,50✘☞✳✚✄✂✜✬✘✚✔✙✜✳✄✚✖✣✜✷✤✔✥✱✚✬✚✜✖✗✯☞✳✩0,50  SGD& T V NH PHÚC----------------------CHÍNH TH C✁✁KÌ THI CH N HSG L P 11 THPT N M H C 2011-2012THI MÔN: L CH S✂✄✆✝✁✞✄✠Dành cho h c sinh tr☎✆✟✡☛☞✍ng THPT✌✌✎✏Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao-------------------------✒✑Câu 1 (2,5 i m)L p b ng so sánh gi a cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914-1918) v i cu c✓✔✕✖✗✗✘✙✚✘✖Chi n tranh th gi i th hai (1939-1945) theo m u sau:✗✗✘✙N i dung so sánh✛Chi n tranh th gi i th nh t✖✗✗✘✙Chi n tranh th gi i th hai✚✗✗✘✙Nguyên nhânTính ch t✚K tc c✗✜✒✑Câu 2 (1,5 i m)Phân tích nh ng ti n d n t i s bùng n c a cu c Cách m ng tháng M i Ngan m 1917.Câu 3 (1,5 i m)Khái quát v cao trào cách m ng 1918-1923 các n c t b n châu Âu. S rai và ho t ng c a Qu c t C ng s n (1919-1943) có nh h ng nh th nào i v iphong trào cách m ng th gi i?Câu 4 (1,5 i m)Nh ng nét chính v phong trào ch ng Pháp c a nhân dân Lào và Cam-pu-chiagi a hai cu c chi n tranh th gi i (1918-1939)?Câu 5 (3,0 i m)Cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a quân dân ta B c Kì ãdi n ra nh th nào trong nh ng n m 1873-1883? T i sao cu c kháng chi n ch ng th cc th ng l i?dân Pháp xâm l c c a quân dân ta cu i th k XIX ch a giành✕✢✣✢✛✘✤✥✦✖✧ư✩✪✒✑✢✣✩✧✣✖✧✦✬✧✗✗✖✫ư✔✘✔ưư✔✫✤ư✗✣✬✘✘✒✑✕✢✕✖✗✬✗✦✘✒✑✖✯✗ư✗✬✤✕ư✭ư✪✦✭✦✧✬✗✰✫✖ư✗✣ư✭✮✮✣✬✤✭-------------H t-------------Cán b coi thi không gi i thích gì thêm✗✖✔H và tên thí sinh………………………………….S báo danh………………✱✬1  ✁S GD& T V NH PHÚC————✁ ÁP ÁN – THANG I M✂✁THI CH N HSG L P 11 N M H C 2011-2012MÔN: L CH S✄✆✝✞✆✟✠Dành cho h c sinh các tr✂✄ng THPT☎✍✆✎( áp án- Thang i m có 03 trang)------------------------------------N i dungp b ng so sánh gi a cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914-1918)i cu c Chi n tranh th gi i th hai (1939-1945) theo m u sau.Chi n tranh th gi i th haiChi n tranh th gi i th nh t(1914-1918)(1939-1945)- Quy lu t phát tri n không u - Quy lu t phát tri n không ugi a các n cqu c d n n gi a các n cqu c d nnqu cmâu thu n gi a các n cmâu thu n gi a các n cqu c v v i các n cqu c v v nthqu c v i các n cv n th tr ng.tr ng.n u th k XX, trên th - H u qu c a cu c kh ng ho nggi i hình thành hai kh i quân s kinh t 1929-1933…Trên th gi ii u nhau:c-Áo-Hung và hình thành hai kh i quân s kìnhch nhau:c-Italia-Nh t B n vàAnh-Pháp-Nga. C 2 kh i uAnh-Pháp-M , nh ng c hai kh iti n hành ch y ua v trang….nàyu mu n ch ng Liên Xô(XHCN).- S ki n Xéc- bic vu cáo Ba- S ki n phát xítLan t n công.qu c, xâm l c, + T 1939n tr c tháng 6Chi n tranhphi ngh a v i c hai bên tham 1941: chi n tranhqu c xâmchi n.l c, phi ngh a i v i c hai bêntham chi n.+ T tháng 6-1941 n 1945: chínhngh a i v i Liên Xô và các l cl ng hoà bình dân ch .- 38 n c b lôi cu n vào vòng - 76 n c b lôi cu n vào vòngkhói l a; 10 tri u ng i ch t, khói l a; Kho ng 60 tri u ng i btrên 20 tri u ng i b th ng; ch t, 90 tri u ng i b th ng; thi tthi t h i v v t ch t 338 t USD, h i v v t ch t 4000 t USD, trongó chi phí tr c ti p quân s là 1384trong ó chi phí tr c ti p quân slà 85 t USD.t USD.- Các n c châu Âu tr thành con - H th ng các n c XHCN ra in c a M . M sau chi n tranh giàuông Âu và châu Á; th và l c tronglên. Nh t nâng cao v thkhu v c h th ng các n c t b n ch ngh aông Á và Thái Bình D ng. Cách thay i; phong trào gi i phóng dânm ng tháng M i Nga th ng l i, t c có i u ki n phát tri n.✝Câu1✟✝Lv✠✡☛☛☞✌✍✞ i m2,5✝☞☛N i dungso sánh✏☛✗✗☞✘✌✙✎✚✗✗✓Nguyênnhân.✕ư✘✣✛✣✗✬ưư✢✛✕✘✚✙✓✑✬✘ư✒✘✣✣✢✣✗✘✗✑✕✣ư✗✬✘✣✛✢ưư✬✕✘✩✗✘✛ư✣✗✘✬✣✢✣✢✣✗✗✬✚✣✢✒✩0,5✓✗✓✣✗✔✰✗✘✣✬✬✣✔✔✤✦✖✔✗✗✙✓✦✬✘✤✓✔✗✧✬✣✣✢✣✒✕✔ư✗✣✤✙✓✢✬✤✖✔✬✬✖✙✓✚Tínhch t.✗✚✣✗✬✘✗ư✭✣✘✔✗✗✗ư✭✣✗ư✘✣✗✬0,5✬✘✔✗✣✘✣✗ưK t c c.✗✜ư✘✬✙ưư✩✩✗ư✒✘✔✗ơ✧ư✖ư✖✩ư✒✩✒ơ✖✓✢✚✣✧✛✤✗✤✢✚✣✛✤✛✗✤✛ư0,5✬✒✙✓✖✤✦ư✖✖✘✭✬✒✗✢✣✬✖ư✘✣✩0,5✫✤✥✦✦✧✗✓★✩✧✣✤✪✬✖ư✘ư✔✦✗✫ươ✣✭✮✔✯✖nhà nư2✥✤ưc Xô vi t✢✧✣✢✖✑c thành l p.✤✰ư✝Phân tích nh ng ti nd n t i s bùng n c a cu c Cách m ng thángM i Nga n m 1917.u th k XX, n c Nga ti n lên ch ngh aqu c…N c Nga tr✡☛✓☞✔✱0,5★✲✱✎☞✳✴✵✶1,5✷✗✰ư✘✗✦✗✣✗✬ư✘✫2 ✓thành n i t p trung cao c a các mâu thu n…- Trong khi ó chquân ch chuyên ch v n còn t n t i Nga, tr thànhi v i s phát tri n c a xã h i… N m 1914, Nga hoàng ym t c n trn c Nga vào cu c Chi n tranh th gi i th nh t làm c ng th ng thêmnh ng mâu thu n và tình tr ng b t n trong xã h i…- S tr ng thành c a giai c p công nhân Nga v i ng tiên phong c a nólà ng công nhân xã h i dân ch Nga…Khái quát v cao trào cách m ng 1918-1923 các n c t b n châuÂu. S ra i và ho t ng c a Qu c t C ng s n (1919-1943) có nhh ng nh th nào i v i phong trào cách m ng th gi i?1. Cao trào cách m ng 1918-1923- Do h u qu c a Chi n tranh th gi i th nh t và tác ng c a Cách m ngh u kh p các n ctháng M i Nga, m t cao trào cách m ng ã bùng nt b n châu Âu trong nh ng n m 1918-1923.- Phong trào u tranh không ch d ng l i các yêu sách kinh t mà còn nh mng h n c Nga Xô vi t. nh cao c a phong trào là s thành l p n c C nghòa Xô vi t Hung-ga-ri (3-1919), Ba-vi-e ( c, tháng 4-1919) th hi n khátv ng c a qu n chúng v m t xã h i công b ng, dân ch .- Trong cao trào cách m ng 1918-1923, các ng C ng s nc thành l pnhi u n c nhc, Áo, Hung-ga-ri, Ba Lan, Ph n Lan, Ác-hen-ti-na…2. S ra i và ho t ng c a qu c t c ng s n…- S phát tri n c a phong trào cách m ng th gi i…nh ng n l c c a Lêc thành l p.nin, n tháng 3-1919 Qu c t C ng s n- Trong quá trình ho t ng Qu c t C ng s n ã ti n hành 7 kì i h i,áng chú ý là i h i II, VII… rang l i cách m ng phù h p v i t ngth i kì…thúc y phong trào cách m ng th gi i phát tri n…Nh ng nét chính v phong trào ch ng Pháp c a nhân dân Lào và Campu-chia gi a hai cu c chi n tranh th gi i (1918-1939)?- Sau Chi n tranh th gi i th nh t, th c dân Pháp t ng c ng chính sáchth ng trông D ng, mâu thu n dân t c tr nên sâu s c, phong tràoch ng Pháp c a nhân dân Lào và Cam-pu-chia có nh ng b c phát tri nm nh m .- Trong nh ng n m 20 c a th k XX phong trào ch ng Pháp c a nhân dânLào di n ra sôi n i v i nh ng cuôc kh i ngh a c a Ong K o, Com-ma- amdi n ra trong h n 30 n m u th k XX, cu c kh i ngh a c a ng iMèo… Cam-pu-chia v i phong trào ch ng thu , ch ng b t phu bùng lênm nh m trong nh ng n m 1925-1926 các t nh Prây-veng, Công-pôngChàm…tu tranh ch ng thu , ch ng b t phu phong trào chuy n sangu tranh v trang ch ng Pháp.- Trong nh ng n m 30 c a th k XX, phong trào ch ng Pháp c a nhân dânLào và Cam-pu-chia d i s lãnh o c a ng C ng s n ông D ng cónh ng b c phát tri n: nh ng c s bí m t c ang ãc thànhl p…phong trào dân ch 1936-1939…Cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a quân dân taB c Kì ã di n ra nh th nào trong nh ng n m 1873-1883? T i saocu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a quân dân ta cu i✣ơ✣✖✔ư✫✗✣✬✘✦✦✗✧✦✘✙✚✥✶☛☞✶☛✄☛✲✂✖✔☛☛☞✠0,51,5✝✲✵☛☎✠☞☎0,5✦✄✝✲✁✦✱✳✪✓0,5✫✣✘✖✫✪✚✔✓✚✧ ✖✗✫✛✦✑✛ư✗✤✖✤✛✖✘✕3✣✖✠✶☛☞✆✓✔ưư✦✗✩✗✘✙✖✧✔✕✣✚✣✣✥✖✦✫✧✮✔ư✘✪✚✰✧✘✗0,25✝✓✦✖ư✘✗✰✓✦✗✱✤✫✦✢✔✖✙✓✖ư✘✖✑✖✦✝0,25✓✧✫✢ư✘ư✣✔✖✙✓✔✣ư✭✔☞✑✑✟✞✠✠✆✤✡☛✦✑✧✗✘✕✤✍✦✓✣✗✬✧✣✣✩4✣✧✣✗✖✔✖✬✖✣✣✗✢ưư✔✩✣✗✬✧✱✭✖✣✁✡0,25✌✣✧✗✭✘✧✖✘✘✑✵☎0,250,51,5✝✡☛✗✬✗✫✒✘ư✓✬✙☞✚✤✪✛ơ✖ư✩✫✮✦✧✕ư✘✑✎✕✪✯✦✥✯✰✬✕✫✪ơ✧✗✘✣✗✔✕✎✖✣✘✚✬✪✚✬✗✫✗✫✣✏✰✦✗✬ư✩✮✰✬✮✑✬✕✕✪✦ư✘✗✰✬✤✣✧✦0,5✦✦✗✘✑✣☛✔✓0,5✦✖✔ư✓ơ✓✕ư✘✕✑ơ✫✦✔✓✣✣ư✭✓✦4✝☛✲✓☛✔☛✳☎☛✡✵✒✷✄0,53,0✶✝☛☎✳☛✒✵☎3 c th ng l i?th k XIX ch a giành1. Cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a quân dân ta B cKì trong nh ng n m 1873-1883- 1873, quân Pháp n súng ánh thành Hà N i. Nguy n Tri Ph ng ã cthúc quân s chi n u d ng c m nh ng không gi n i thành…T i c a ÔThanh Hà, d i s ch huy c a viên ch ng c , kho ng 100 binh lính tri u0,5ình ã chi n u và hi sinh n ng i cu i cùng…- Khi Pháp m r ng ánh chi m các t nh B c Kì, t i âu chúng c ng bquân dân ta ch n ánh. T i Ph Lý, H ng Yên, H i D ng, Namnh…quân Pháp v p ph i s kháng c quy t li t c a quân dân ta, ph i rútv c th trong thành các t nh l . Các s phu, v n thân yêu n c l p Ngh a0,25h i, bí m t t ch c ch ng Pháp…- 21-12-1873, quân dân ta làm nên chi n th ng C u Gi y, nhân dân ph nkh i ng lên ch ng Pháp, quân Pháp ho ng s , hoang mang. 1874, Tri uình Hu kí Hi p c (Giáp Tu t) gây b t bình l n trong nhân dân…0,5- 1882, quân Pháp n súng ánh thành Hà N i, T ng c thành Hà N i là Hoàngc thành.0,5Di u lên m t thành ch huy quân s chi n u nh ng không gi- Khi quân Pháp n súng t n công, nhân dân B c Kì ã anh d ng ng lênchi n u. Hà N i, d c sông H ng, nhân dân t tay t nhà mình, t othành b c t ng l a làm ch m b c ti n c a gi c…Khi quân Pháp ánhchi m các t nh ng b ng, i n âu chúng c ng v p ph i s c chi n u0,25quy t li t c a các a ph ng…- 19-5-1883, quân dân ta làm nên chi n th ng C u Gi y l n hai, làm n clòng nhân dân c n c, b i p ý chí quy t tâm tiêu di t gi c c a nhân dân,ngquân Pháp hoang mang lo s …trong khi tri u Nguy n v n ti p t cl i hoà hoãn…0,52. Nguyên nhân cu c kháng chi n ch ng th c Pháp xâm l c c a quân dânc th ng l ita cu i th k XIX ch a giành- Th c dân Pháp có s c m nh c a ch ngh a t b n…;Cu i th k XIX, chphong ki n Vi t Nam r i vào tình tr ng kh ng ho ng sâu s c…tri u ình nhàNguy n ã không có s chu n b chu áo tr c cu c kháng chi n…0,25- Trong quá trình kháng chi n tri u ình nhà Nguy n ã không phát huyc truy n th ng ánh gi c c a dân t c: oàn k t,ng l i u tranh v0,25trang…; b qua nhi u c h i xoay chuy n c c di n chi n tranh…(L−u ý: Trªn ®©y lµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n khi lµm bµi häc sinh ph¶i ®Ò cËp tíi. BµiviÕt ®ñ néi dung, chÝnh x¸c, l«gic th× míi cho ®iÓm tèi ®a)☛☛ ☛✲✒✓✒☞☎✠✄✂☛✆✞✝✥✗✗ư✣✣✘✗✣✣✚✣✖✔✕✤✰✖✗ư✣✩✔✣ơ✥✣✧✬✙✔ơ✢✬✰✧✚✒✫✗✣✞ư✕ư✣✯ư✦✚✫✓✡ư✮✦✘✣✕ư✤✤✔✗ư✒ơ✦✖✔✓✢✬✦✫✰✒✪✗ư✘✗✓✖✥✙✬✗✫✣✙✬✣✗ư✖✘✚✖✥✣✚✗✗✣✥✚✣✖✬✖ư✕✚✑✢✘✖✰✮✱✚✭✚✣✞✚✔✔✥✗✮✣ư✭✣✤ ✣✕✣✙✬✧✓✙ư✗✩✰✗✣ ✣✝✦✖ư✙✣ư✒✣✘✗✗✦✣ư✘✚✕✔✙✗✣✚ơ✗✔✣✞✣ ✮✮✚✔✗✖✭✢✙✔✦✞✯✛✗✜✣ư✩✬☞✠✂☛☞✞✡ư☎✑✂☛✟ư✤ư✙✗✯✧✖✦✦✣✤ư✭✢✬✠✣✢ơ✖✘✖✣✑✗✜✰✗✢✣✖✣✗✯✖✑✗✮✣✦✣✬✔ư✢✞✔✦✣✒✁ư✗✧ơ✗✣✂✣✖✣ư✩✬✣✚✕✗---------H t---------✗4  ✠S GD VÀ T BÌNH NHTRNG THPT AN NH N I✁✄✁✡THI CH N H C SINH GI I C P TRL P 11, N M H C 2011 -2012✂☎☛Ơ✝☛☞✌✄NG☎✍✎☛✞CHÍNH TH CMôn: L ch sTh i gian: 150 phút (không k th i gian giao✟✏✑✓✔✕✖)✒Câu 1 (4,0 điểm): Phân tích ý ngh a các cu cm u sau:✗✘✙u tranh tiêu bi u c a nhân dân ta trong th k X theo✚✛✤Tên cu c✘✙u tranh✚✜Th i gian✢✙✗c áo trong k ho ch ánh✘✣Ý ngh a✥Em hãy cho bi t nét✢✙✢✦✙✙ch c a Ngô Quy n?✧✜★✩Câu 2 (2,0 điểm): Tình hình Nho giáo, Ph t giáo n c ta trong các th k X – XV nh th nào? Vìsao n th k XV, Nho giáo tr thành h t t ng th ng tr c a nhà n c phong ki n?✪✙✢✢✣✪✭✫✫✫✪✬✢✮✧✜✫✣✫✬✢✢✩Câu 3 (4,0 điểm): C i cách Minh tr Nh t B n (1868), C i cách Ra-ma V Xiêm và cu c Duy tânM u Tu t (1898) Trung Qu c có nh ng gì gi ng và khác nhau (v hoàn c nh, m c ích, ng i lãnho, l c l ng tham gia, k t qu )? T ó có th rút ra bài h c kinh nghi m gì?✯✧✪✯✯✪✘✱✩✲✴✵✚✪✮✰✮✶✳✺✴✷✲✸✵✹✻✙✛✼✭Câu 4 (2,0 điểm): Vì sao n c Nga ph i ti n hành hai cu c cách m ng trong n m 1917? Ý ngh a l chs cu c Cách m ng tháng M i Nga n m 1917.✫✬✯✢✘✦✽✗✧✾✘✦✫✥✽Câu 5 (3,0 điểm): So sánh phong trào yêu nc th hi n trong b ng sau:theo yêu c u✿✙✫❂✛✭✫✬c✙u th k XX v i phong trào C n V✿✢❀✬✿✫ơng ch ng Pháp✮✯N i dung so sánhB i c nh l ch sM c tiêu u tranhHình th c u tranhL c l ng tham giaK t quÝ ngh aPhong trào C n V✘✿✫ơngPhong trào yêu n✫✬c✙✿u th k XX✢❀❃✲❅❄✴❆✳❇✸✵✴❆✹✺✲❈Câu 6 (2.0 điểm): T i sao Pháp ch nl c Vi t Nam n m 1858?✦✫❂✭✼❉à N ng làm m c tiêu t n công m❊❋✚✪✙✿u cu c chi n tranh xâm✘✢✽Câu 7: (3.0 điểm): Nêu nh ng i m gi ng và khác nhau gi a hai xu hphong trào yêu n c u th k XX.✰✫✬✙✿✙✢✛✮✰✫✬ng b o✦✙✘ng và c i cách trong✣---------- H t ---------✢Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.-0-✯  ✠S GD VÀ T BÌNH NHTRNG THPT AN NH N I✁✄✁✡THI CH N H C SINH GI I C P TRL P 11, N M H C 2011 -2012✂☎☛Ơ✝☛☞✌✄NG☎✍✎☛✞CHÍNH TH CMôn: L ch sTh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao✟ ( áp án có 4 trang)✏✑✓✔✕✖)✒✁✁✂ÁP ÁN VÀ THANG I M✁✂✄CÂUN I DUNGCâu 1Phân tích ý ngh a các cu c u tranh tiêu bi u c a nhân dân ta trong th(4,0 i m) k X. Em hãy cho bi t nét c áo trong k ho ch ánh ch c a NgôQuy n.☎✝✟✆☛✝✡✞✟✝✆✠✝I M✡✡☞✝✝✌✠✍Tên cuộc đấutranhThờigianÝ nghĩa✩-L tách ô h c a nhàng, b c ugiành c l p t ch .Kh i ngh a905- ánh d u th ng l i c n b n trong cu c u 1.0Khúc Th a Dtranh giành c l p c a nhân dân ta th i B cthu c.- B o v v ng ch c n n c l p t ch .- M ra m t th i i m i, th i i c l p tKháng chi nch lâu dài cho dân t c.938c a Ngô Quy n- K t thúc v nh vi n 1000 n m ô h c a 1.0phong ki n ph ng B c.Khángchi nc n n c l p, t ch .-B ov981T ngch ng- ánh b i âm m u xâm l c và ô h n c ta1.0th i Ti n Lêc a nhà T ng.*Nét độc đáo trong kế hoạch đánh địch của Ngô Quyền- K ho ch ánh ch c a Ngô Quy n r t c áo: ch n n i hi m y u óng c cxu ng lòng sông, l i d ng n c th y tri u, nh quân ch vào tr n a mai ph c0.5tiêu di t.l i bài h c v sau: trong kháng chi n ch ng quân xâm l c Mông –0.5Nguyên, Tr n H ng o c ng dùng k nàyánh gi c.Câu 2:Tình hình Nho giáo, Ph t giáo n c ta trong các th k X – XV nh th(2,0 i m) nào? Vì sao n th k XV, Nho giáo tr thành h t t ng th ng tr c anhà n c phong ki n?*Tình hình Nho giáo, Phật giáo ở nước ta trong các thế kỷ X – XV- Nho giáo và Ph t giáoc truy n bá vào n c ta t th i B c thu c, trong0.25các th k X –XV có i u ki n phát tri n.- Trong các th k X – XIV, Ph t giáoc truy n bá sâu r ng trong nhân dânc giai c p th ng tr tôn sùng…Ph t giáo tr thành h t t ng th ng trvà0.5c a Nhà n c phong ki n th i Tr n.- H t t ng phong ki n Nho giáocc giai c p th ng tr ti p nh n vàc chính th c nângt ng b c nâng cao. Th i Lê s (th k XV), Nho giáo0.5lên a vc tôn.✙✎✙✘✜❉✫✥✫✬✙✿✘✙✚✩✙✪✘✏✜✗❉✻✚✑❂✽✯✩❋✙✘✜✥✑✘✩✯✭✰✑★✙✘✏✜✩✪✘✥✙✦✬✥✙✦✙✘✏✢✜✜✘★✢✗✢✒✫ơ✽✙✘✜✑✩✢✮✯✮✥✙❉★✢✭✫✙✙✧★✙✦✘✏✫✜✦❂✫✜❂✙✜❂★❋✫✫✬✮✚✙✘✙✼ơ✛✬✜✢✙✼✩✾✮✘★✙✧✙✧❋✭❉✛✦✼✿★✢✫❉✦✓✢✕✝✟✝ư✡✡✘✖ư✮✙✛✫✙✘✡☛❂✔✖✙☛ưưư✖✚✡✌✠✡✩✙✢✣✙✫❂★★✫✭✬✻✥✑✘✛✩✢✣✙✫❂★✘✩✙✫❂✚✜✫✬✮✧✢✪✥✭✫✫✪✮✧✿✩✭✫✻✫✫✙✧✪✢✬✙✥✧✙ơ✢✫❂✣✘-1-✙✫❂✚✮✙✫✧❂✢✛ *Nho giáo trở thành hệ tư tưởng thống trị ở thế kỷ XV vì:- Nh ng quan i m, t t ng c a Nho giáo ã quy nh m t tr t t , k c ng,o c phong ki n r t quy c , kh t khe, nên giai c p th ng tr ã tri tl id ng làm công c th ng tr , b o v chphong ki n.- Nhà n c quân ch chuyên ch th i Lê s phát tri n n nh cao, hoàn ch nhnên Nho giáo tr thành h t t ng th ng tr c a nhà n c phong ki n.Câu 3C i cách Minh trNh t B n (1868), C i cách Ra-ma V Xiêm và cu c(4,0 i m) Duy tân M u Tu t (1898) Trung Qu c có nh ng gì gi ng và khác nhau(v hoàn c nh, m c ích, ng i lãnh o, l c l ng tham gia, k t qu ). T ócó th rút ra bài h c kinh nghi m gì.*Cải cách Minh trị ở Nhật Bản (1868), Cải cách Ra-ma V ở Xiêm và cuộcDuy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc có những gì giống và khác nhau- Gi ng nhau:+ Hoàn c nh: Trong hoàn c nh t n c ang b kh ng ho ng, ang ngtr c nguy c b các n c qu c xâm l c.+ M c ích: Ti n hành c i cách nh m a t n c v t qua kh ng ho ng vàtránh tình tr ng r i vào hoàn c nh b ph thu c ho c tr thành thu c a c a cácn c Ph ng Tây.- Khác nhau:+ B i c nh: M i n c ti n hành trong b i c nh khác nhau: VD Xiêm và Nh tB n còn t ng i c l p, còn Trung Qu c thì ã tr thành thu c a.+ Ng i lãnh o: Xiêm và Nh t B n u do nh ng ng i ng u nhàn c ti n hành và k t qu là cu c c i cách th ng l i. Tuy nhiên cu c Duy Tânt i Trung Qu c do s phu ti n hành, dù nh nc s ng h c a vua Quang Tnh ng vua l i không n m th c quy n d n n k t qu là b th t b i.+ L c l ng tham gia: Xiêm và Nh t B n u có s h tr c a các l c l ngquan tr ng, l n m nh trong xã h i ( Nh t B n là các Sô-gun), còn TQ thì l cl ng còn ch am nh th c hi n.+ K t qu : Xiêm và Nh t B n thì công cu c c i cách thành công còn TrungQu c b th t b i; Sau công cu c c i cách, Nh t B n ã tr thành m t n c cón n kinh t phát tri n, tr thành m t n cqu c hùng m nh, m t n c cl p duy nh t Châu Á; Xiêm kinh t phát tri n và c l p m t cách t ng i.Bài học kinh nghiệm:cu c c i cách thành công thì nó ph thu c vào r t nhi u nhân t : trong ócó nhân t thu c v b i c nh c a t n c còn c l p và có ch quy n.- Ph thu c vào ng i ti n hành ph i là ng i ng u m t nhà n c, n mquy n lãnh o tuy t i.-C sth c hi n: Ph i có c s v kinh t vàc các l c l ng khác ngh …Câu 4Vì sao n c Nga ph i ti n hành hai cu c cách m ng trong n m 1917? Ý(2,0 i m) ngh a l ch s cu c Cách m ng tháng M i Nga n m 1917*Ở nước Nga vào năm 1917 đã diễn ra một thực trạng chưa từng có tronglịch sử đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.- Cu c cách m ng tháng Hai n m 1917 ã hoàn thành nhi m v l tchquân ch chuyên ch Nga Hoàng, n c Nga tr thành n c C ng hòa.- Nh ng ngay sau cu c cách m ng tháng Hai, m t tình hình ph c t p ã di n ra,ó là tình tr ng hai chính quy n song song t n t i (Chính quy n Xô vi t c a-2✩✰✙✦✙✙✛✫✛❋✢✙✫❋✬✮✧✌ ✕✫✖✫✭✢✙✥✘✧ ✧✙✜✢✫✙✫✙✭ơ✙✛❂❀❀✬0.25✖✚0.5✢ ✖✣✢✛✮✏✮✘ơ✪✕✞✧✚✯✢✭✙✑✜✟✙✜✪✝✜✚✛✫✪✆✚✁✱✺✲✴✴✵✷✲✶✸✵✹✳✝✂✟✙✄❃✲✯✫✬ơ✧✫✬✙✙✢✚✫✬✮✙✫✧✜✯✙✙✛0.5❂✴✳✢✯✦✫✬✫✙☎ơ✯✧✫✙❋✚✫✬✘✫✔❂✜✪✯✘✙✧✜0.5ơ❃✲✩✫✆✬✢✮✯0.5✩✯✫ơ✙✴✵✮✙✘✮✷✯✝✫✙✪✘✙✧✩✶✬✢✢✯✘✙★✰✯✑✫✥✙✛✙❂✿✘✩✦✮✗✢✙✫❂✏✜✘✜0.5✏✤✫✦✑✏★✙✢✢✯✧✚✦✩✸✵✹✯✝✙★✏❂✆✜✏✫❂✩✼✫✬✦❂✫✙✘✜✦✙✛✪✏✯✪✏0.5✭✺✲✩✯✝✘✯✪✩✮✧✚★✦✘✢✛✯✪✯✘✫✬✙✢✙✪✘✮✦✩✫✘✫✬✬✙0.5✘✩✚❉✛✘✪✢✛✯✙❋✘✘✘✚✫★ơ✙✮✮✙0.25✩✮✘❋★✮✘✫★✙ơ✪✙✦✛✭✏✯✜✥✙✚✫✢✙✬✙✯✫✘✜✥✙✛✙✿★✘✫✬✑0.5✮✭✯ơ✪★✢✙✫❂✏✫❂✜0.25✘ư✝✟☎✌✘ ✆✟✡✆☞ư☞✠✞✞✩✘✦✜✽✢✫✙✫✘✭✬✪✦✱✫✘✬❋✙✎✢✙✦0.25✛✦✙✒✡✷✙✘✘★✢✜0.5 công nhân, nông dân, binh lính và Chính ph lâm th i c a giai c p t s n).ch m d t tình tr ng này n c Nga còn ph i ti n hành m t cu c cách m ngch m d t tình tr ng hai chính quy n song song t n t i, l tchínhn aquy n c a giai c p t s n và thi t l p chính quy n xô vi t, ó là cách m ngtháng M i- Chính vì lý do trên mà n c Nga ã di n ra hai cu c cách m ng: cách m ngtháng Hai và cách m ng tháng M i.* Ý nghĩa lịch sử cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.- Cách m ng tháng M i ã làm thay i hoàn toàn t n c và xã h i Nga –c gi i phóng,nhân dân lao ng và các dân t c b áp b c trong qu c Ngalàm cht n c và v n m nh c a mình.- Cách m ng tháng M i Nga ã làm thay i c c di n th gi i v i s ra ic a chxã h i ch ngh a n c Nga, thúc y, c v phong trào cách m ngth gi i.Câu 5So sánh phong trào yêu n c u th k XX v i phong trào C n V ng(3.0 i m) ch ng Pháp theo yêu c uc th hi n trong b ng sau:✜❉✛✚✛✦✫✥✬✯✜✚✢✫✘✯✘✦✩✰✙✛✚✛✦★✦ ✙✎✩★✜✚✫✫✯✢★✢✙0.5✦✥✪✫✬✙✦✫✦✫✙✥✒✦✦0.25✥✙✙✘✘✘✎✧✙✛✙✚✢✫✬✘✮✙✫❂0.25✯✩✜✙✚✫✬✭✦✜✢✢✝✟✙✫✘✘✜✥✙✜✗✪✙✫✎❋✬✙✭✢✎✁✬✬✏✙✓✥✦0.25✬✚✝✂✝N i dung so sánhư✘ư✆✝✡✂✟✘✄✙ư✂ơ Phong trào C n V✵✴ngơ✞Phong trào yêu n cuTK.XXnh h ng nh ng trào l uti n b th gi i. Th c dânPháp ã ti n hành côngcu c khai thác thu c a l nth nh t .N c g n li n v i dân,ch ng Phápc u n c,c u dân, thay i ch.✵✠✞✡❃✲❅❄B i c nh l ch sTri u ình Hu ã kí k tHi pc 1884, th c s0.5u hàng th c dân Pháp.Vua Hàm Nghi h chi uC n V ng.M c tiêuu Trung quân ái qu c0.5tranh(n c g n v i vua), ánhPháp, khôi ph c l i chphong ki n.Hình th cu Kh i ngh a v trangKh i ngh a v trang,u0.5tranhtranh chính tr , ngo i giaovà c i cáchLãnh oS phu v n thân yêu n c S phu yêu n c ti n bcòn mang ý th c h ch u nh h ng t t ngphong ki n: S phu dân ch t s n (Phan B i(Nguy n Thi n Thu t, Châu, Phan Châu Trinh),0.5ình Phùng…), nông dân (Hoàng HoaPhannông dân (Hoàng Hoa Thám), t s n, ti u t s n.Thám).K t quCác cu c kh i ngh a ut n n t ng cho t t ng0.5Vi t Nam uth t b i.dân chth k XX.Ý ngh aCh m d t conng c u M ra conng c u n c0.5n c, gi i phóng dân t c m i theo khuynh h ngtheo h t t ng phong dân ch t s n.ki nCâu 6u cu c chi nT i sao Pháp ch n à N ng làm m c tiêu t n công m(2.0 i m) tranh xâm l c Vi t Nam n m 1858?-3★✙✭✙✢✫✙✢✬✏✿✢✏✫✢✮✑✬✙❇✴✘✢✬✑✢✙★✮✦✏✧✿✚✫✙❋✫✬✘✛❆✬✰✢✘ơ✳✫✪✘✙✦✿✴✫✏✬✙✛✛✛✙✫✎✢✙✬✘✢❆✪✗✓✪✗✓✙✧✚✦✯✴✷✗✽✫✬✛✢✗✫✭✧✯✫✗✜✬✢✪✫✫✘✫✪✯✘✩✒✭❉✫✯✛✫✯✺✲✘✚✪✗✙★❉✔★✦✜✢❈✚✫✛✬☞✝✟✄ư✆✫✥✛✫✫✪✫✭✙✙✫✥✛✫✬✪✪✿❀✪✘✫✫✜✫✬✬✯✢☛✙✙✯✭✁✯☞✞✞✖✝✂✆✡ *Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công mở đầu cuộc chiến tranh xâmlược Việt Nam năm 1858 vì:c s t o i u ki n- à N ng là m t v trí chi n l c quan tr ng, n u chi mthu n l i cho vi c th c hi n k ho ch “ ánh nhanh th ng nhanh” c a Pháp.- à N ng là m t h i c ng sâu và r ng, tàu chi n có th ra vào d dàng, l i n mtrênng thiên lý B c Nam.- à N ng ch cách Hu 100 km, qua èo H i Vân, t i ây có nhi u ng i theoo Thiên Chúa và m t s gián i p i l t th y tu ho t ng t tr c làm h uthu n. D ng ý c a Pháp là sau khi chi mc à N ng, s ti n th ng ra Hu ,u hàng.bu c tri u ình Huth c hi n- H u ph ng à N ng là ng b ng Nam – Ngãi có th l i d ngâm m u “l y chi n tranh nuôi chi n tranh”.❉❊✘✧✢✫❂✼✢✢✙✫❂✦ ✙★0.5✭✩❂❉✭❊✙✫✏✘✭✯✦✙✯✥❉✢✑✘✜✢✛✒✦☎0.5✑❊❀✢✙✯✦✙★✫✥✩✙✦✘✮✙✭✙✘✮✿✦✙✘✻✫✬✤✁❋✘✜★✢✙✢✙✙✫❂❉❊✢ 0.5✢✿✩✫ơ✫❉❊✚✙ ✛☎✢❂❋✙✛✏✭✢Câu 7Nêu nh ng i m gi ng và khác nhau gi a hai xu h ng b o ng và c i(3.0 i m) cách trong phong trào yêu n c u th k XX.* i m gi ng nhau c b n là:- u xu t phát t t m lòng yêu n c th ng dân, mu n c u n c, c u dân.- C hai xu h ng u mang tính cách m ng, u ch tr ng ch ngqu c vàphong ki n tay saigiành c c l p và duy tân t n c theo conng tb n ch ngh a.* i m khác nhau c n b n là nhi m v , hình th c u tranh và ph ng th cho t ngPhân Châu TrinhPhan B i ChâuD a vào Pháp và dân ch ngNhi m vD a vào Nh t và phongki n ch ng Pháptri u ình phong ki n h b i(ch ng qu c)(ch ng phong ki n)Hình th cB o ngC i cáchPh ng th c- Bí m t, b t h p- Công khai, h p pháp- Thành l p H i Duy tân- T n m 1906, m cu c v nng duy tân: cng ch n(1904), t ch c phong tràoh ng th c nghi p, l p h iông du (1905 – 1908),thành l p Vi t Nam Quang kinh doanh, m tr ng d yph c h i (1912).h c theo l i m i, c i cáchtrang ph c và l i s ng…✝✁✝✟✚✟ư✂ư✁✘✝✡✂✘☞✝✆0.5 ☛❃ ✲ơ❉★✚✻✯✫✚✬✫✙✬✫★ơ✮✦✙★✛✜✫✫✬ơ✮✙✢✮✩✢✯✙✜✛✙✘✙✘✙✚✫0.5✛✬✙✫✥✫0.5✗✂ ✲✄❇☎✴❆❇✵ơ✳✷✴✝✆✩☎✳✏✏✢✮✮✮★✙✢✙✮✢✮✜✦✢❇✦✙❇✵✘0.5✯0.5✩ơ✚❂❂✩✩✘✎✻✛✙✽✪✘✎✘✙✘✚✩❉✫✏✭✘✩✭❋✪✘✼✮❋---------- H T ---------✆-4-✫✥✬✯✮✮✦1.0 ✞ STR✄☎KÌ THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2012 -2013MÔN L CH STh i gian làm bài 150 phút (không k th i gian phát )GD& T NGFH ANNG THPT QU NH L U 3==========✁✆❂❃✝✂✝✟✠✄✝☛✡✌☞CHÍNH TH C☞✍✎❄Câu 1: ( 5 i m )✏✒✑✓u th k XX, s ki n l ch s nào “ có nh h ng nh t nh n phong tràou tranh gi i phóng dân t c m t s n c Châu Á” ?. Trình bày nguyên nhân,di n bi n, k t qu , tính ch t c a s ki n l ch s ó.✔✣✕✖✢✗✘✙✚✦✚✜✦✧✛✛✜✢✣✤✣✥★✭✩✔✔✪✫✬✖✗✘✙Câu 2: ( 5 i m )✏✑Trình bày nguyên nhân, k t c c c a chi n tranh th gi i th nh t (1914- 1918).✔✮✬✔✔✯✰✫Câu 3 : ( 5 i m )✏✑✭Nêu nh ng ti nc a Cách m ng Nga n m 1917. Vì sao n m 1917 n c Ngaã di n ra hai cu c cách m ng ( cách m ng tháng 2 và cách m ng tháng 10) ? nhh ng c a Cách m ng tháng 10 Nga i v i phong trào gi i phóng dân t c trên thgi i.✱✲✲✬✳✴✴✵ư✯✭✩✷✳✳✭ư✵✬✳✸✹✳✯✪✷✔✯Câu 4 : ( 5 i m )✏✑✺✒c?. Trình bày nh ng chính sách l n c aVì sao ch ngh a Phát xít th ng thn cc trong nh ng n m 1933 – 1939.✬✻✔✵✰✱✯✬✒ư✯✰✱✴……………………………….H t……………………………✼Thí sinh không✣✛✽c s d ng tài li u, cán b coi thi không gi i thích gì thêm !✾✿❀✦✚✹H tên thí sinh:……………………………………S báo danh:……………..❁1    ✂✁ÁP ÁN VÀ THANG I MTHI H C SINH GI I TRMÔN L CH S - L P 11 N M H C : 2012 – 2013✄☎✆✝✠✞✟✡NG✄✌✭✭- HS tr l i cách khác nh ng chính xác v ki n th c v n choi m- Vi c chi t i m các ý c n c n c vào m c tr l i c a H c Sinh- Khuy n khích các bài làm có tính sáng t o , l p lu n t duy logic- T ng i m toàn bài làm tròn n 01 ch s th p phân ( VD: 10.25 = 10.3; 10.75=10.8 )✪ư☛✲✔✰✬☞✌✭✗✓✭✔✴✰❁✰✔✷✪✳✍☛✬✳ư✌✭✭✹✔✎✱✍ CâuN i dungCâu 1 * S ki n: CM Tân H i 1911 Trung Qu c* Nguyên nhân :- Giai c p TS Trung Qu c ra i cu i th k XIX và l n m nh u thk XX, h b TB n c ngoài và tri u ình Phong ki n Mán Thanh kìmhãm, chèn ép. Tháng 8/ 1905 h thành l p t ch c Trung Qu c ngminh h i do Tôn Trung S n ng u…- Ngày 9/5/1911 chính quy n Mãn Thanh ra s c l nh “qu c h u hóang s t” gây nên s c m ph n trong nhân dân-> Châm ngòi cho CMTân H i*Di n bi n:- CM bùng n ngày 10/10/1911 quân kh i ngh a th ng l i V X ngsau ó lan ra các t nh Mi n nam và mi n trung Trung Qu c.- Ngày 29/12/1911 CM t n nh cao. Chính ph lâm th i tuyên bthành l p Trung Hoa dân qu c, b u Tôn Trung S n làm i t ng th ng.- Tháng 2/1912 Tôn Trung S n th ng l ng v i Viên Th Kh i, ngày6/3/1912 Viên Th Kh i lên làm i t ng th ng. CM ch m d t* K t qu :chphong ki n Mãn Thanh, ch m d t s t n t i c a ch-L tquân ch chuyên ch lâu i Trung Qu c…-Mng cho ch ngh a TB phát tri n- CM Tân H i có nh h ng nh t nh n cu c u tranh gi i phóngdân t c m t s n c Châu á* Tính ch t:- CM Tân H i là cu c CM DCTS không tri t …Câu 2 * Nguyên nhân sâu xa c a Chi n tranh Th gi i th nh t.- Cu i th k XIX u th k XX s phát tri n không u gi a các n cTB v kinh t , chính tr làm thay i sâu s c l c l ng gi a các n cqu c- Mâu thu n v v n thu c a ã d n n c c cu c chi n tranhqu c…- u th k XX Châu âu hình thành hai kh i quân si l p nhau..✏✹✒✑✵✓✹✭✹✫✭✔☛✕✯i m0.50.5✑✓✳✔✭❁✕✘ư✯✲✔✹❁✍✭✷✭✭✔✰✎✓✰ơ✹✲✻✗✱0.5✭ư✻☛✖✴☞✓✖✗✺✵✎✻✵✓✭ư✘ơ0.5✹✕✲✲✭✭✭✳✹✔✕✹✬☛✓✭✍✳ơươươ✔✎✯✓✭0.5✹✔✪0.5✹✪✳✫✎✰✗✙✭✭✍✔✎✭✔✷✔✫✭✬✰✖✳✬✔✷0.5✹✔✵☛✌✭✵✺ư✬☛✭✪✓ư✵✭✫✭✘✔✷✫✪0.50.5✹✷✵✷ư✯✚✌✭✷✓✗✗✗✜0.5✢✛✚✌✹✭✔✓✭✕✔✕✖✲✱ư✭✲✭✔✘✻✎✖ư✱✓ư✯✯0.5✹✔✭✲☞✫✭✲✷✭✘✭☞✒✔✫✷✔✔0.5✹✒✓✹✔✕✵✭✖✹✍0.52 ✹✭✭✭- C hai kh i quân su tích c c ch y ua v trang, c p o t lãnhth và thu c a c a nhau nh m dành quy n bá ch th gi i* Nguyên nhân tr c ti p:- Ngày 28/6/1914 Thái t Áo – Hung b m t ng i Séc Bi ám sát nhânc h i ó gi i quân Phi tc, Áo gây chi n tranh.* K t c c:- Chi n tranh th gi i 1 ã gây nhi u th m h a cho nhân lo i h t s cn ng n 10 tri u ng i ch t, h n 20 tri u ng i b th ng. Kinh t cácn c Châu Âu b ki t qu- Trong quá trình chi n tranh th ng l i c a CM T10 Nga và vi c thànhl p nhà n c Xô Vi t ánh d u b c chuy n l n trong c c di n chínhtr th gi i, nh h ng n phong trào CM th gi iCâu 3 * Ti n và c a CM Nga- u th k XX Nga v n là m t n c quân ch chuyên chng uv i nh ng tàn tíchlà Nga Hoàng: Ni-Cô-Lai II. S t t i c a chphong ki n không ch làm cho i s ng nhân dân Nga g p nhi u khókh n mà còn kìm hãm s phát tri n c a ch ngh a t b n- N m 1914 Nga hoàng tham gia chi n tranhqu c gây nên nh ngh u qu nghiêm tr ng cho t n c: kinh t : L c h u , ki t qu , n nói x y ra liên ti p nhi u n i, Quân i liên ti p thua tr n- M i n i kh è n ng lên lên các t ng l p nhân dân, c bi t là nôngdân , công nhân và h n 100 dân t c khác trongqu c Nga. Phongtrào ph n i chi n tranh òi l tchNga hoàng lan r ng kh p cn c, mâu thu n xã h i tr nên gay g t- Chính ph Nga hoàng ngày càng t ra b t l c, không còn kh n ngc n a, n c Nga ã ti n sát t i m t cu cti p t c th ng tr nh ccách m ng• Vì sao n m 1917 n c Nga ti n hành hai cu c cách m ng- Sau cách m ng tháng hai ã l tc chính ph Nga Hoàng, d nn tình tr ng hai chính quy n song song t n t i : Chính ph lâm th it s n và xô vi t … Hai chính ph này i l p nhau v quy n l ikhông th cùng t n t i- Lúc này các mâu thu n trong lòng n c Nga v n ch ac gi iquy t h t oa là mâu thu n : t s n và vô s n, mâu thu n gi a qu cqu c khác, chính ph t s n vãn theo u i chi n tranhNga v i cácvà àn áp nhân dân- T th c t ó m t cu c cách m ng th hai n ra nh m l t chínhquy n c a giai c p t s n là i u không th tránh kh i* nh h ng c a CMT10 i v i phong trào gi i phóng dân t c trênth gi i0.5✪✖✲✖✳ư✘✯✳✭✷✎✘✬✲ ✬✔0.5✯✗✑✙✘✭✷ơ✷ư☛✒✯✗✰1.0✔✗✁✭✔✔✲✂ư❁✯✗✲ư✯✔☛✘✗✪✳✗ơư✘☛ư✔✰1.0✔ơ✗✔✻✬✓✗✌✭ư✍✯✔✫ư✯✯✮✗1.0✭✘✔✯✄✪ư✵✔✔✯✄☎✛✒✓✭✔✕✷☞ư✯✬✓✰✭✔✖✳✭✔✭✔✬✔✷✯✱0.5✹✕☛✲✂✺✴✖✩✬✬ư✪✭✴✹✔✪✍✔✱✭❁✫ư✯✔✭✳✗✍✗✳0.5✭✔✆✵✲✷ơ✭❁✎✝✔✍✓✭✯✂✷ơ✭✹✭✪ư✯✭✍✷☞✔✎✵✔✷✷✫✞✖✭✮✘ư✻0.5✪✻✬✹✹✔✭✔✗✂✭✪✴✭ư✘✱✓ư✯✔✯✷✷0.5✳✗✜✟✡ư☛✭✭✳✍✭ư✎✬✓✭☞✔✔✳✲✳✭ư✪✔✬☛0.5✹✬✲✍✲✓✌✔✳✭ư☞✯ư☞ư✔✪✓✭✭✔ư☞✭✯✪✪✱☞✹✹0.5✔✭✔✬ư✪✔✎✭✭✖☞✭✔✷✷✳✰✎ ✍✎✌✭✲✬✫ư✪✲0.5✞✌☎ư✍✎✜✙✡✛✗✜0.53 ✭✔✭✹- CM T10 là t m g ng sáng, là ngu n c v , ng viên i v i phongtrào CM th gi i.- CMT10 m ra conng m i cho phong trào gi i phóng dân t cng cách m ng vô s n, ( Qu c t c ng s n thànhtrên th gi i : conl p, các ng c ng s n l n l t ra il i nhi u bài h c kinh nghi m quí báu cho phong trào cách m ngc a giai c p công nhân, nhân dân lao ng và các dân t c b áp b ctrên th gi ic vì:Câu 4 * CN phát xít th ng th- Gai c p TS c m quy n khôngm nh duy trì chc ng hòa TS- ng qu c xã do Hít Le ng u ra s c tuyên truy n, kích ng chngh a ph c thù, ch ng c ng…- Do truy n th ng quân Phi t c a n cc…- ng xã h i dân ch t ch i h p tác v i nh ng ng i C ng s n- Gánh n ng c a hòa c Véc Xai i v i n cc* Nh ng chính sách l n c a n cc trong nh ng m 1933 - 1939+ Chính tr :- Hít Le thi t l p n n chuyên chính c tài công khai,kh ng b cácng phái chính tr , tr c h t là ng C ng s nc…- N m 1934 sau khi t ng th ng Hin-den-bua qua i, Hit-le tuyên bhu b hi n pháp, t x ng là qu c tr ng su t i+ Kinh t :- Xây d ng n n kinh t t p trung, m nh l nh, ph c v nhu c u quâni u hành cács . 7-1935 Hít – le thành l p t ng h i ng kinh tho t ng kinh t- Các ngành công nghi pc ph c h i và ho t ng h t s c kh ntr ng c bi t là công nghi p quân s+ i ngo i:- T ng c ng các ho t ng chu n b chi n tranh, tháng 10 n m 1933c rút kh i H i Qu c Liên. N m 1935 ban hành l nh t ng ng viên, tri n khai các ho t ng quân s Châu Âu…✫ư✔ơ✎✷✘✯✯✭✵ư✯☛✪✭✔✯ư✳☛✭✪✓✪✍✷✹✷✔✷✪0.5✭✪ư✓☛✌✒❁✳✲✗✳✭✬✫✷✔✷✘✰0.5✯✗ ✢✁✍✌✓✭✫✭✲✒✬✹✭✭✪✔✷✷✓✰✲✷✬✹✮0.5✭✰✺✭✳0.5✷✹✒✲✗✬✒ư✯✰✹✪✷✬✯✓☞✭✬✂ư✯✜✛ưư✯✪✰✢✁✷☛✒✯✜✂✱✹✂0.50.50.5✟ư✄✭✔✲✍✹✷✭✬✒✪✘ư✯✔✪✷✪✰✹✴✭✹✎☛✹☎✔✞✖0.5✒✹ưư✵✭0.5☛✗✓✖✲✔✗✍✗✮✮✌✭✖✍✭✔✷✎✭✔0.5✲✭✳✷✔✭✭✔✗ư✮✓✳✷✔✰✭ươ✁✗✂✗✆0.5✖✎☛✭✴ư✳☛✒✷✆✘✔✴✹✰✞✭✷✴✗✎0.5✷✌✭✳✷✖---------- H t --------✔4 ✠ UBND T NH THÁI NGUYÊNS GIÁO D C VÀ ÀO T OKÌ THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2009 - 2010MÔN L CH STh i gian làm bài 150 phút (không k th i gian giao )( thi có 01 trang)✟✁✂✄☎✟✡☛✟✌☞✎✍✆✝CHÍNH TH C✞A/. L CH S✔✍✒✏✑✓TH GI I✕✖✗✙✘Câu 1 (3,0 i m). Vì sao✦✚n cu i th k XIX Xiêm là qu c gia duy nh t✛✜✛✢✜ông Nam Á không tr thành thu c a c a các n✤✧✚★✩ưc t b n ph✫ư✬ư✣khu v c✤✥ng Tây ?ơ✙✘Câu 2 (3,0 i m). Tưn m 1917✲ng thu t di n bi n, nêu tính ch t c a Cách m ng tháng Hai✮✯✰✛✣✩✱Nga. T i sao sau Cách m ng tháng Hai l i có hi n t✤✱✱✱✳ư✴ng✚✧c áo hai chính✚✵quy n cùng song song t n t i ?✶✱✙✘Câu 3 (4,0 i m). B ng các s ki n l ch s tiêu bi u, hãy làm sáng t nh n✷✻✥✳★✸✹✺✯✚★nh✻✼✿sau: “Trong Chi n tranh th gi i th hai Liên Xô, M - Anh là nh ng l c l❀✽ư❄ng tr c t,❂✾❃✻✿✘❅❆❆gi vai trò quy t nh trong vi c tiêu di t ch ngh a phát xít”.❇✾❈B/. L CH S✔VI T NAM✕✙✵✘Câu 4 (4,0 i m). L p b ng th ng kê v các v anh hùng dân t c trong các cu c✯✬✜★❉kháng chi n, kh i ngh a ch ng ngo i xâm t th k XI✛✤STT✜✱❊✛Anh hùng dân t c✢✚✛✧n th k XVIII theo yêu c u sau:✛✢❋Th i gian✧✧Chi n công n i b t✮✛●✯✙✘Câu 5 (6,0 i m). Phong trào C n v❋ưng (1885 - 1896):ơa. Gi i thích ng n g n các thu t ng l ch s sau: C n v✬❍■✯❏★✸❋ư❉ơng, v n thân, s phu✲b. Trình bày tóm t t di n bi n hai giai o n c a phong trào C n v❍✚❑✰✛✚✱✩❋ương và rút rac i m c a m i giai o n.✚✹✩▲✚✱▼----------------------------H t-----------------------❖H và tên thí sinh:…………………………………………S báo danh……………………....◆  ✌UBND T NH THÁI NGUYÊNS GIÁO D C VÀ ÀO T OHD CH M THI CH N HSG L P 11 THPT MÔN L CH SN m h c 2009 - 2010(H ng d n ch m g m 03 trang) ✁✂✄✟✡☞✂✁☎✝ư☎✞✆I. H ng d n chungc yêu c u c b n1. Thí sinh tr l i theo cách riêng (v b c c và câu ch ) nh ng áp ngnh trong H ng d n ch m thì v n choi mc ki n th c c b n t nh ng tài li u ngoài SGK thìc khuy n khích2. Thí sinh v n d ngcho thêm i m, nh ng khôngc v t quá i m c a t ng câu và c a toàn bài3. Sau khi c ng i m toàn bàii mln 0,5 i mII. H ng d n ch m chi ti t§iÓmCâu h iN i dungCâu 1 Vì sao n cu i th k XIX Xiêm là qu c gia duy nh t khu v c ông 3,00✟✠✡☛☞✌✍✎✏ư✒✓✒ư✔✕ơ✛ưư✗✘✜✙✎✒ư✘✔✒✢✓✚✒ơ☛✣✏✛ư✒ư✛✥✟✤✒ư✔✢✛✒✧✔✒✚✛✒✡ư✛✒✠✔✣✚✛✒✦✒✢✒★✪✩▼▼✫✬✭✬✮Nam Á không tr thành thu c a c a các n✯✲✫✳✴ư✯✰c t b n ph✶ư✷ư✱ng Tây ?ơ- Khái quát quá trình xâm l c c a ch ngh a th c dân vào các n c ông NamÁ... và t ó i n k t lu n Xiêm c ng ng tr c nguy c xâm l c c a0,50CNTB ph ng Tây- Trong b i c nh ó Rama IV ã thi hành chính sách m c a buôn bán v in c ngoài, l i d ng s ki m ch gi a các n c t b n b o v n n c l p 0,50c a tn c- n th i Rama V ã thi hành nh ng chính sách ti n b trên t t c các m t:1,00+ Kinh t : Xóa b hoàn toàn chnô l vì n , gi i phóng ng i lao ngc t do làm n sinh s ng; xóa b chlao d ch cho nông dân, gi mhnh thu ru ng... Nh ó ã góp ph n nâng cao n ng su t lúa, t ng s n l ngphát tri n công nghi p nhà n c khuy n khích t nhân bg o xu t kh u...v n kinh doanh công th ng nghi p, xây d ng m t s nhà máy, m hi u buônbán và ngân hàng...- Rama V còn ti n hành m t lo t c i cách theo khuôn m u c a các n cph ng Tây v hành chính, tài chính, quân s , giáo d c... t o cho Xiêm m t0,50b m t m i phát tri n theo h ng t b n ch ngh a- Ngo i giao: Th c hi n chính sách ngo i giao m m d o v a l i d ng v trí n c“ m” gi a hai th l c qu c Anh-Pháp, v a c t nh ng m t s vùng t ph0,50thu c gi gìn ch quy n. Nh ó Xiêm không b bi n thành thu c a nhc c l p m c dù l thu c nhi u v chínhcác n c trong khu v c mà v n gitr và kinh t vào Anh-Pháp...3,00T ng thu t di n bi n, nêu tính ch t c a Cách m ng tháng Hai...ư✣✒✒ư✒✢✢✔✚✚✜✹✼✒✺✓ưư✗✗ơ✻ư✔✚ơ✍☛✒✒✽✾✗✛ư✗✔✚✒✻✙ư✢✎✺✌✢✏ư✗ư☛✒☛✤✌✒✥✜✗☞✒✏✢✥✙☛✿✛✢❀✢✒✥✤✔☛ư☞✒✥✒❁✒ư✔✺❄❂✢✍✥☞✒❀✒✢✒✥❃✕✛☛❂✙❂☛ư✔✛❅✙❆✻✤✍ươư✤✗✺✢✥ư✍❀✽✤❅✢✥☛✘✚ư✗❅ươ✌✺✎✥✛✥✿✗ư✗ư☛❅✺✒✚✹❅✤✤✏✢✌✺✒✢✍✣✦❇✣ư✔✔✎✥❃✍ư✒✙✗✎✛✥✒ư✏✚✗✌☞✺❃✒✘❃✏✒ư✔✒✥✜✢✥✿✤✥✒❃ư✌✌✢▼Câu 2ư❈❉❊✮✴❋✛- Di n bi n: Mu là cu c bi u tình c a 9 v n n công nhân Pêt rôgrát. Phongtrào nhanh chóng lan r ng toàn thành ph và chuy n t t ng bãi công chính tr sang 1,00kh i ngh a v trang. Quân kh i ngh a chi m các công s , b t giam các b tr ngquân ch chuyên ch s p ...và t ng tá c a Nga hoàng. Ch- Tính ch t: Cách m ng dân ch t s n ki u m i1,00❅●✢✽✒✕✥✚✏ơ✛✥✽✹ư✗✼✍✽✣✹✚✢✒✥✚✢✛✚ư☛❃✽❅✙❍✢✗❇✎✥✒❍ư✽☛ - Sau Cách m ng tháng Hai m t tình hình chính tr ph c t p ch a t ng th y ó làtình tr ng hai chính quy n cùng song song t n t i (Chính ph lâm th i t s n vàXôvi t i bi u công nhân, nông dân và binh lính). ây là m t hi n t ng cáo vì trên c s m t n n kinh t không th có hai chính quy n, hi n t ng nàych có th di n ra trong m t hoàn c nh c bi t: Tr c h t do t ng quan l c 1,00m nhm t mình n m chínhl ng cho phép t c là giai c p vô s n ch aquy n. Các ph n t Mensêvich và xã h i dân ch sau khi có chính quy n ãm nhm t mìnhnh ng cho giai c p t s n. M t khác, t s n c ng ch an m chính quy n nên v n ph i d a vào s ng h c a các Xô vi t và m c nhiênth a nh n s t n t i c a nó4,00B ng các s ki n l ch s tiêu bi u, hãy làm sáng t nh n nh...❅❅✥❃❅✓ư✣✙✒❅✌✚ ☞ư☛✛❅✢✒✻✥✤ư✔ư✔✒✥✛✒ơ✽✥✌✢✌✤✛●✁✥☛✒✿✤ư✗✢ươ✺✛❅ư✔✓✌✙✕☛ư✾✒✚✒✥✥❇✚✌✒✛❅ư☞✙❇ư☛✌✿✘ư☛☛✺✺✼ư✚✥✒✚✒✚✥✢✿❅✣Câu 3✜✺✚ ✷✥✳★✸✹✺✯✚★- Vai trò c a Liên Xô+22/6/1941, Liên Xô tham chi n ã làm thay i tính ch t chi n tranh;Chi n th ng Matxc va (cu i 1941) ã p tan ánh hào quang “bách chi n bách 0,50th ng” c a quân i phát xít...+ Chi n th ng Xtalingrat (cu i n m 1942 n u 1943) ã t o ra b c ngo t và0,50chi n th ng Cuôcxc (5/7 n 23/8/1943) ã k t thúc b c ngo t c a cu c chi n...+ Giúp các n c ông Âu gi i phóng kh i ách th ng tr c a ch ngh a phát xít; là 0,50g ng kìm phía ông ti n vào tiêu di t phát xít c d n n vi c phát xít cu hàng ng minh vô i u ki n (9/5/1945) k t thúc chi n tranh châu Âu+ Tuyên chi n v i Nh t và ánh tan o quân x ng s ng c a quân ôi Nh tu hàng ng minh (15/8/1945) 0,50Trung Qu c góp ph n bu c Nh t ph i tuyên bk t thúc chi n tranh...-Vai trò c a M -Anh+ Tuyên chi n v i ch ngh a phát xít;cCùng Liên Xô tham gia kh i ng0,50minh ch ng phát xít; t tháng 3 n tháng 5-1943, quét s ch liên quân c-Italiakh i l c a châu Phi; b vào tiêu di t phát xít Italia (1943)...+ Gi a 1944, M -Anh và quân ng minh m M t tr n th hai Tây Âu, gi iphóng Pháp, B , Hà Lan, Lúcx mbua kh i ách phát xít sau ó ti n sang phía Tây 0,75n c c t o thành g m kìm th hai góp ph n ánh b i phát xít c k t thúcchi n tranh châu Âu...+ ánh quân Nh t M t tr n châu Á-Thái Bình D ng... góp ph n d n n vi c 0,75Nh t u hàng ng minh vô i u ki n k t thúc chi n tranh...Câu 4 (4,0 i m). B ng th ng kê v các v anh hùng dân t c trong các cu c kháng✂✢✢❇❇ơ✚✒✒✒✍✒✒❍✙✢✜✢✥❅✢❇✢✍❇ơư✗✒❂✒✢✢✻✒✕✒☛✒✢ư❀ư✗✍✗✿❃✚✿✚✥✚✢✹❁✻✒✕✻✢✤✒ ✌✻✤✓✘✒✢✤✢✻✢✓✽❅✢✗✜✍✒✕✢✒✥✜ư☛✍ơ✒✍✚✕✻✒✜✽ ✢✂✄✢✗✚✹✍✻ ❅✍❀✎✣✒❃✒✒✏❍✻✽ ❂❅✻✿✜✓❀✽✒❁☛✢❅✓✓✢✓✤✹✗✻✥✁ư✢✕✒✻✓✢✽✻✜✜✒✕✻✽✿✜ư✒ ✌✤✢✆✕✘✒✢✤✢✟☎✡✠✝✡✞☛☛☞ơ✎✌☛✏✑chi n, kh i ngh a ch ng ngo i xâm t th k XI✍✞☛✏n th k XVIII✪Anh hùng dân t cSTTTh i gianChi n công n i b t★✒✓✔☎1 (1,0 )☎2 (1,0 )Lý Thng Ki t1077Chi n th ng trên b sông Nh Nguy tTr n Qu c Tu n1288Chi n th ng B chLê L i1427Chi n th ng Chi L ng - X ng Giang1789Chi n th ng Ng c H i -ư✕☞✤✍✙✢❇☞ưng❅✢❇✻✤✕☎3 (1,0 )✔✢❇❂ươ☎4 (1,0 )Nguy n Hu●✤❁✢❇ ✻✍ng a✻ Câu 5Phong trào C n vưng (1885 - 1896)...ơ 6,00- Gi i thích các thu t ng+ C n v ng: Theo ngh a en là h t lòng giúp vua c u n c. ây là phong trào utranh ch ng ngo i xâm d i ng n c m t nhà vua Vi t Nam. Phong trào C nv ng vào cu i th k XIX c a các s phu yêu n c Vi t Nam d y lên theo hi u tri uc a vua Hàm Nghi nh m ch ng cu c xâm l c c a th c dân Pháp. V th c ch t óphong trào ch ng Pháp c a nhân dân ta d i ng n c m t ông vua yêu n c+ V n thân: Ng i trí th c ãt, có danh v ng, a v nh t nh trong xãh i phong ki n Vi t Nam (phong trào v n thân ch ng Pháp cu i th k XIX)+ S phu: Trí th c Nho h c th i phong ki n (có ng i thira làm quan, cóng i khôngt)-Di n bi n (trình bày theo SKG ch ng trình chu n l p 11 t trang 126-128)+ Giai o n 1 (1885-1888)...+ Giai o n 2 (1888 - 1896)...- c i m c a t ng giai o n: Giai o n 1 phong trào ch y u phát tri n theob r ng và có s lãnh o cu vua Hàm Nghi; giai o n 2 phong trào ch y uphát tri n theo chi u sâu rút lên i bàn r ng núi d a vào a hình, i v tch ng gi c và không còn s lãnh o c a vua Hàm Nghi i u ó càng ch ngt th c ch t phong trào C n v ng là phong trào kháng Pháp c a nhân dân ta...✄✔✕ư☎ơ✹✒✢❅✍ưươ✓ư✗✻✒✙❁✍✢✗☞✚✁✚✥✹✍✕✽ư✥ư✔✤✗✕✤✚✙✤✺✌✺✤✙1,00✒❁✍✚ư✗☞❅❂ư✥☞✓✢✒✒✥ư✒✆✗❁✒✤❂❃❃✙✒✍❃✍✢❁✹✓☞✢ư☞✒0,50✁✆0,50❅ư☞✒✒✆✠✡ư☛ơ★✝❅✒❅✒✛✍☞✆✎❅✏✌✂✒✌✚❅✌✥✺✢❅✒☛✒✚✢✛✛❅✌❅✒✣✺✒❃✒✜✒❅✍❀1,001,00✿✺✺✙✕✒ươ✚✒✌✒✓✚-----------------------------HÕt--------------------------------------2,00 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 01 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: Lịch sử* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)Giới thiệu vài nét về thân thế, sự nghiệp của Lý Thường Kiệt và nêu những đónggóp của Ông đối với lịch sử dân tộc.Câu 2: (4 điểm)Lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của toàn quân, toàn dân ta thể hiện nhưthế nào qua các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỷ XIII).Câu 3: (4 điểm)Anh, (chị) phân tích nguyên nhân thắng lợi và nêu đặc điểm nổi bật trong nghệ thuậtquân sự của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Câu 4: (4 điểm)Bằng những sự kiện lịch sử Việt Nam đã học trong giai đoạn 1858 – 1884, anh (chị)hãy đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn đối với việc mất nước thời bấy giờ.Câu 5: (4 điểm)Hãy cho biết tính chất và kết cục của cuộc “Chiến tranh thế giới thứ nhất” (1914 –1918). Qua đó, em rút ra được bài học gì cho bản thân và cho nền hòa bình thế giới.--- HẾT ---1 SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 03 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: Lịch sử* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)Giới thiệu vài nét về thân thế, sự nghiệp của Lý Thường Kiệt và nêu những đónggóp của Ông đối với lịch sử dân tộc.a. Thân thế, sự nghiệp:- Thân thế:+ Lý Thường Kiệt vốn họ Ngô, tên húy là Tuấn, tự Thường Kiệt. Vì có công lao đặcbiệt đối với triều đình và đất nước được ban theo họ vua nên lấy tự làm tên và mang họLý thành Lý Thường Kiệt.(0.25đ)+ Ông sinh năm 1019 mất năm 1105, quê ở làng An Xá, huyện Quảng Đức (Hà Nội).(0.25đ)- Sự nghiệp: Ông có tài văn võ, năm 23 tuổi được bổ làm Hoàng môn chi hậu rồi tăngdần đến Thái úy.(0.5đ)b. Những đóng góp:- 1069 theo Lý Thái Tông đi đánh cham – pa. Vua Chăm phải dùng 3 châu đất đểchuộc. Lãnh thổ ĐV mở rộng đến Quảng Trị.(0.5đ)- 1075 đem quân sang TQ phá tan cơ sở chuẩn bị chiến tranh xâm lược ĐV của nhàTống.(0.5đ)- 1076-1077, chỉ huy quân dân ĐV đánh bại xâm lược Tống.(0.5đ)- Không ngừng nêu cao phẩm giá trung quân ái quốc tốt đẹp của bậc đại thần khi vậnnước lâm nguy cũng như khi non sông được thái bình.(0.5đ)- Góp phần đắc lực cùng vua và triều đình trong sự nghiệp xây dựng đất nước, đặc biệt(0.5đ)là góp phần củng cố sức mạnh của guồng máy nhà nước đương thời.- Đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm lăng nguy hiểm và xảo quyệt của quân Tống, bảo vệvừng chắc nền độc lập nước nhà.(0.5đ)Câu 2: (4 điểm)a. Hoàn cảnh lịch sử:- Thế kỷ XIII, trên bước đường ổn định và phát triển đất nước dưới thời Trần, nhândân Đại Việt phải đương đầu với một cuộc thử lửa lớn lao kéo dài suốt 30 năm. QuânMông – Nguyên đã ba lần kéo xuống nước ta ( vào các năm 1258, 1285, 1288). (0.5đ)- Dưới sự chỉ huy của các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông,Thái sư Trần Thủ Độ cùng hàng loạt vị tướng tài giỏi như Trần Quang Khải, TrầnKhánh Dư, Trần Nhât Duật, Phạm Ngủ Lảo..đặt biệt là nhà quân sự thiên tài TrầnQuốc Tuấn “ cả nước đứng dậy” cầm vũ khí , gậy gộc chiến đấu dũng cảm, quyết bảovệ Tổ quốc.(0.5đ)b. Lòng yêu nước quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của toàn quân, toàn dân:- Tháng 10/1257 vua Trần Thái Tông xuống chiếu cho các tướng điều quân thủy bộlên miền biên giới Tây Bắc và ra lệnh cho cả nước sắm vủ khí, các đội dân binh được(0.5đ)thành lập ngày đêm luyện tập võ nghệ sẳn sàng chiến đấu.- Tháng 11/1282 nhà Trần triệu tập hội nghị Bình Than, hội nghị của quý tộc và tướnglĩnh các cấp trong triều đình thắt chặt khối đoàn kết từ tầng lớp trên trong xã hội.1 (0.25đ)- Tháng 1/1285 mở hội nghị Diên Hồng tạo cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoànkết nhất trí to lớn của toàn dân, biến quyết tâm của triều đình thành quyết tâm của cảdân tộc, là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật tập hợp lực lượng toàn dân. (0.5đ)- Lời hịch của Trần Hưng Đạo có đoạn: “Ta thường tới bữa quên ăn , nữa đêm vỗ gối,ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể lột da, ăn gan, uống máu quânthù, dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa cũngnguyện xin làm”. Bài hịch đã thổi bùng lên ngọn lửa căm thù, lòng quyết tâm giết giặccủa quân dân ta.(0.75đ)- Kinh thành Thăng Long 3 lần bị vó ngựa Mông- Nguyên dày xéo, bộ chỉ huy khángchiến có lúc bị kèm giữa 2 “gọng kìm”của giặc, nhưng với tinh thần “sát thát”, chủđộng đối phó với mọi âm mưu của giặc, quân và dân Đại Việt đã đánh bại quân xâmlược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc .(0.75đ)- Chiến thắng Bặch Đằng vang dội. mãi đi vào lịch sử như biểu tượng của truyền thốngyêu nước bất khuất của dân tộc.(0.25đ)Câu 3: (4 điểm)* Nguyên nhân thắng lợi.- Khởi nghĩa Lam Sơn là một cuộc chiến tranh yêu nước và chính nghĩa, cuộc chiếntranh giải phóng đất nước đã tập hợp được đông đảo các lực lượng nhân dân yêu nước,được toàn dân nhiệt tình ủng hộ.(0.5đ)- Tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn giankhổ nào, dù phải hy sinh tính mạng của quân dân ta. Đây chính là nguyên nhân cơ bảnquyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.(0.5đ)- Bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa là những người tài giỏi, với lòng yêu nước nồng nàn,dũng cảm, kiên cường, thông minh, mưu trí đã vạch ra đường lối quân sự đúng đắn,đặc biêt là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.(0.5đ)(0.5đ)- Nhà Minh thực hiện chiến tranh xâm lược hiếu chiến, phi nghĩa* Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật quân sự của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.- Đường lối chiến lược cơ bản của cuộc khởi nghĩa là dựa vào dân, tiến hành cuộcchiến tranh lâu dài, phù hợp với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của một nước nhỏ(0.5đ)chống lại sự xâm lược của một nước lớn.- Quán triệt tư tưởng chiến lược đó, bộ chỉ huy đã dựa vào dân để xây dựng lực lượngtừ không đến có, từ yếu đến mạnh, giải quyết đúng đắn vấn đề xây dựng căn cứ địa kếthợp với chiến đấu và sản xuất, giữa đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị. (0.5đ)- Vấn đề chiến thuật: sử dụng nhiều cách đánh, xoay chuyển địa hình phù hợp với hoàncảnh của ta và bản chất của đối phương “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”. Đánhdu kích, phục kích, vận động chiến, vây thành diệt viện… Đặc biệt là chiến thuật phụckích sở trường của nghĩa quân Lam Sơn đã được vận dụng tài tình trong suốt quá trìnhcủa cuộc khởi nghĩa.(0.5đ)- Thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn còn là thắng lợi rực rỡ của đường lối chiến lược,chiến thuật của một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mang tính nhân dân trong điềukiện lịch sử lúc bấy giờ.(0.5đ)Câu 4: (4 điểm)Trách nhiệm của nhà Nguyễn đối với việc mất nước :* Trước khi Pháp xâm lược:- Triều đình thi hành chính sách bảo thủ, lạc hậu cả về kinh tế, chính trị, đối ngoạithực hiện chính sách “Bế quan tỏa cảng” xây dựng Việt Nam thành một quốc gia củtrong thế giới mới.(0.5đ)2 * Khi Pháp xâm lược (1858):+ Trước Hiệp ước 1862:- Thường từ chối đề nghị cải cách, canh tân (Nguyễn Trường Tộ), để duy trì sự lạchậu, cản trở sự phát triển của đất nước. Do đó, Việt Nam bị khủng hoảng về mọi mặt,không tạo được sự cố kết nhân tâm, không có tiềm lực đánh quân xâm lược.(0.5đ)- Triều đình đã cùng nhân dân chống Pháp, đã 2 lần cử Nguyễn Tri Phương vào ĐàNẵng, Gia Định chống Pháp.(0.25đ)- Triều đình lại do dự, không kiên quyết đánh giặc, không tin tưởng vào sức mạnhcủa nhân dân,bỏ lỡ nhiều cơ hội phản công. Dẫn đến sai lầm về chiến thuật: nặng vềphòng thủ mà không tiến công.(0.75đ)- Đa số vua quan nhà Nguyễn sợ Pháp,chọn con đường cầu hòa, từ bỏ con đườngđấu tranh truyền thống của dân tộc.(0.5đ)+ Sau Hiệp ước 1862:- Pháp chiếm được Gia Định, triều đình liên tiếp kí với Pháp các hòa ước trong khinhân dân ta đang trên đà thắng thế, quân Pháp thì đang hoang mang dao động.=> Việckí kết các Hiệp ước giữa triều đình với Pháp làm nhân dân rất bất bình, làm suy giảm ýchí chiến đấu. Ngược lại, ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho Pháp về nhiều mặt. (0.75đ)- Triều đình lại sợ nhân dân, vì từ khi lên cầm quyền nhà Nguyễn đã bị nhân dânchống đối nhiều. Một mặt muốn nhờ Pháp đàn áp nhân dân.(0.5đ)=> Trong thời gian này, nước ta bị mất chủ quyền là do một phần trách nhiệm củanhà Nguyễn. Chỉ đặt quyền lợi của triều đình lên trên quyền lợi dân tộc.(0.25đ)Câu 5: (4 điểm)Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 – 1918) đã để lại những hậu quả hết sức nặngnề cho nhân loại: khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu ngườichết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. Nhiều thành phố,làng mạc, nhà máy…bị phá hủy. Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ dollar. Chiến(1.0đ)tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.Các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ, Mĩ được hưởng lợi từ chiến tranh nhờbuôn bán vũ khí, đất nước không bị tàn phá…(0.5đ)Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự thànhlập nhà nước Xô-viết đã đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.(0.5đ)Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự thànhlập nhà nước Xô-viết đã đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.(0.5đ)Bài học:Có thái độ yêu hòa bình, ngăn chặn các cuộc chiến tranh phi nghĩa…từ bài học lịchsử có thể rút ra các mối quan hệ xã hội cho bản thân…(0.5đ)Các nước cần giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình: đối thoại, nhờ sự canthiệp của quốc tế…(0.5đ)Các nước cần phải đoàn kết, chung tay giải quyết các vấn đề mang tính quốc tế, đặtlợi ích dân tộc phù hợp với lợi ích cộng đồng quốc tế…(0.5đ)Tôn trọng hòa bình thế giới, ra sức hợp tác phát triển nền kinh tế, lấy kinh tế làm(0.5đ)trọng tâm, tạo sự phát triển phồn vinh cho đất nước…Đối với câu hỏi mở, thí sinh không cần trả lời theo đáp án, các em tự do suy nghĩnếu hợp lí vẫn đạt điểm tối đa.--- HẾT---3  ✝✁☎luy n thi s 03 kh i 11Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao—————————✁☎✠✟✄✂☎✞S GD& T LÀO CAiTr ng THPT S -V n Bàn———————✆✟✡☛✌☞Câu 1 (3,5 i m)✍✍✎✍☞Trình bày di n bi n ba l n kháng chi n ch ng quân Mông Nguyên? Qua ó phân tích✏✑✎✍☞nguyên n hân th ng l i ba l n kháng chi n ó?✒✌☞Câu 2 (3 i m)✓ánh giá vai trò c a Lê Nin trong cách m ng tháng m✔✕✣☞✚✗✘✙i Nga n m 1917? và trong cu c✖✍✢u tranh xây d ng ,b o v chính quy n Xô Vi t (1917-1920)?✛✜✌☞Câu 3 (3 i m)✤✙✦✥✤L p b ng so sánh cu c c i cách Minh tr✜✦Nh t B n và phong trào Duy Tân✜Trung✜✙Qu c ( 1898) theo n i dung:✏✙✥N i dung so sánh✦✤cách Minh tr✦Nh t B nphong trào Duy Tân✜Trung Qu c ( 1898)✏Ng✗☞i lãnh✖o✕✙N i dung c i cách✜✍k t qu✜✚Tính ch t✌☞Câu 4:(2, i m✌✌✤L pn b ng so sánh cách m ng dân ch t s n ki u c ,cách m ngdân ch t s n ki u m i✜✕✔✙✖✜✧✕✙✔✢✚✖✜☞và cách m ng xã h i ch ngh a theo n i dung sau:Nhi m v ,giai c p lãnh✕✔✩★☞✪✙o, ng l c✕✛✌cách m ng,xu h✕ng phát tri n★✖✌☞Câu5: (3 i m)L p b ng th ng kê các phong tràotheo yêu c u sauTh i gianS ki n✫✬✭✮u tranh c a nhân dân Trung Qu c cu i th k XIX✯✰✭✭✱✲✳Tính ch t✵✴✶Ý ngh a✯✷✌☞Câu 6: (3 i m)Quá trình phát xít hóa✦✍✸✤✌✓✢Nh t B n di n ra nh th nào? i m khác bi t quá trình phát xít✜✖✍✦✤hóa✦Nh t khác v i✓✹★c và Italia nh th nào?✖✌☞Câu 7: (2,5 i m)Phân tích nguyên nhân d n✯✮✱n chi n tranh th gi i th nh t?K t qu ,tính ch t chi n tranh✱✱✺✻✯th gi i th nh t?✱✺✻✯===========H t=====================✼✱✬✯✱ áp ánc di n bi n chính 3 l n: 1258,1285,1287-1288Câu 1: Trình bàyân tíchc các nguyên nhân t i li ucc pCâu 2:* Trong cách m ng tháng m i Ngac chuyên ch Nga Hoàng b l t-Cách m ng dân ch t s n tháng hai n m 1917 thành công chcu c di n hai chính quy n song song t n t i......-Tr c tình hình ó Lê Nin và ng Bônsêvich ã chu n b k ho ch ti p t c làm cách m ng l tchínhph t s n lâm th i-Lê Nin quy t nh chuy n sang u tranh V trang giành chính quy n-7-10-1917 Lê Nin t ph n Lan v Pê t rô grát tr c ti p ch o cách m ng..........*Xây d ng chính quy n Xô Vi t-Vi c làm u tiên là p tan b máy nhà n c c .......-Ti n hành cu c h u hóa các xí nghi p* b o v chính quy n Xô Vi t:-Cu i n m 1918 ,14 n c qu c.....-Lê Nin th c hi n chính sách c ng s n th i chi n....Câu 3 (3 i m)✁✄ ư✂✼✼✞ ☎  ư✝✂ ư✆✟✂ư✆☎ư✠✡ ☛✌ ✍✆✼✏✼☞✑✝✎✆✔✒ư ✠ ✌✆✓☎ư✠ ✍✆✼☞✼✕✟✖✞ ✏ ✼☞✗✄✏ ơ✆✘✼✚✆✛✏✼✚✄✝  ✌☛✒ ư✗☛✝✼✜✏✠✝✼✢✢✡✒ư ✼✝☛✠✟✼✚✠✡✣✥✧✦✤✧✣L p b ng so sánh cu c c i cách Minh trNh t B n và phong trào Duy Tân✤Trung Qu c ( 1898) theo✤★✥n i dung:✥✧✦N i dung so sánh✧✣cách Minh trNh t B nphong trào Duy Tân✤Trung Qu c ( 1898)★✯Ng✟✡i lãnh✩✪✡✥o✡Quí t c m i,t s n✫✩✤✬ng✩✬✯✭✥✮✡Thiên hoàng✬uL✩✥ng Kh i Siêu,khang H u Viơ✤✱✳✡✣SGK✤ng✮✯N i dung c i cách✡u là Các ph n t tri th c phong ki n ti n b ,-Kinh t : L p ngân hàng xây d ng✲✟ng s t✩✯✦✴-Chính tr :ch tr✩✡✣ng thành l p chơ✥quân✯✴☛✣✣ch l p hi n,quy n t do ngôn lu n,t do xu t✲✲✵b n báo,....✤✯✶✡✭V n hóa giáo gi c s a✸i ch✷✡✥✭thi c✠✦✹-Quân s : trang b và hu n luy n theo ki u✲ph✩✯✵ng Tâyơ✯✧k t qu-M d✤✟✴✦✺✪-Ti n hành 100 ngày b th t b ing cho ch ngh a T✩✩✵✠✡✣B n phát tri n,✤✻-Trung qu ca Nh t t✩✡★✮ng tr✩✼c nguy cxâm lơ✩✯n✩c Phong ki n thành n✫✩c Ph✫✩TBCN✹B ov✡✡✤✩Tính ch t✵✩✝✕✣✥✡✦c thu c✫✥a✪Là cu c cách m ng t✩✡không tri t☛✽c l p,thoát kh i✥s ph n m t n✹Câu 4:N i dung so sánhNhi m v✥c✼✣★ng Tâyơ✤s n Có khuynh h✩✖✼✩✤✖✗✓ng làm cách m ng t s n✾CMDCTS ki u c- ánhchphongki n ✪✫✍ ✼☛✒CMDCTS ki u m i- ánhchphong ki n ✍ ✼✓✼☛CMXHCNL tn n th ng trc a giai c p t s n✏✌ ✢✍✞☎ư✠☞✼c  ư -Xóa b tàn tíchphong ki n-Th c hi n dân ch-Xóa b tàn d phongki n-Th c hi n dân chng cho ch-Mngh a t b n phát tri nGiai c p t s nhquí t cm i( CMTS Anh)T s n và nông dân(Qu n chúng)nhây d ng ch ngh at b n✼✝ ✟ ư✚✼☎✝✚✁-Xây d ng CNXH☎✚☎✖✂✞ư✠✞ Giai c p lãnhưo✆✠✞☛✞✠✠Giai c p vô s n✓✒☛ưng l c cách m ng✆✓✚✠Công nhân,nôngdân,binh línhTi n lên làmCMXHCN✄✖✂Xu th phát tri n☎✼✂✼✚ư✠✠Giai c p vô s n( ngBôn)Công nhân,nôngdân,binh línhXây d ng CNXH✚✠✡Câu5: (3 iL p b ng thTh i gian1851-1864m)ng kê các phong trào u tranh c a nhân dân Trung Qu c cu i th k XIX theo yêu c u sauS ki nTính ch tÝ ngh aPhong trào yêuPhong trào Thái Bình ThiênTh hi n tinh th n yêu n c c an c dânqu c.do H ng Tú Toàn lãnhnhân dân,là phong trào l n nh tt c,dân chtrong l ch s TQ, ã xây d ngo,nhân dân TQ ti n hành uctranh m nh m ch ng qu c vàchính quy n cách m ng,thi hànhphong ki nnhi u chính sách ti n bDuy tân theoC i cách c u ván tình th ,th1898Cu c v n ng Duy tân dongL ng Kh i Siêu và Khang H u conhi n s ti p thu t t ng ti n bVi xu t ,ch tr ng c i cáchTBCN ,c a t ng l p qua l i và s phu yêuchính tr thay th chn cquânch chuyên ch b ng quân chl p hi n,phong trào t n t i h n100 ngày b th t b iTh hi n tinh th n yêu n c thi tN m 1900Phong trào ngh a hòa oàn......Phong trào yêun c dântha c a nông dân,quy t tâm ch ngé qu ct c,dân ch-L tN m 1911CM Tân H i l ttri u i Mãn CMDCTSchphong ki n ch mquânkhông tri tThanh,ch m d t chd ts.....ch phong ki n-Mng cho CMTB phát tri n....- nh h ng n phong trào giphóng dân t c Châu ÁCâu 6:-Hoàn c nh: Do nh h ng và tác ng cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933....- kh c ph c nh ng h u qu cu c kh ng ho ng và gi i quy t khó kh n .....-Nh t b n ch tr ng quân phi t hóa b máy nhà n c ,gây chi n tranh xâm l c,bành tr ng ra bênngoài: y m nh xâm l c TQ- i m khác v ic:+c Thông qua s chuy n i t chdân ch t s n i ngh sang chchuyên chc tài phátxít+ NB do ã có s n chthiên hoàng quá trình này thông qua vi c quân phi t hóa b máy nhà n c vàti n hành chi n tranh xâm l c ,quá trình quân phi t hóa kéo dài trong su t th p niên 30Câu 7:*Nguyên nhân-S phát tri n không u KT và Chính tr c a CNTB cu i th k XIX u XXTK làm thay b i so sánhl c l ng gi a các n c qu c già và tr ..............-Mâu thu n gi a các n c qu c v v n thu c a.....=> Phân chia l i th tr ng.......................*Tính ch t: ây là cu c chi n tranh phi ngh a,nh m phân chia l i th tr ng thu c a* K t c c: SGK✢✌✞✠✢ ✢✄☎✼✛✞✟✝✂✚✖✄✝✢✒ư☎✑✞✒ư✒✞  ☛☎  ư✆✂✼☞✢☎✢✚✏ ✆✆✼✄✏☛✼✼✖☛✌ ☛✠✖ ✼✝ư✠ ✟ ư✝ư✁ ư☛ơ✜✏✼✚✞✼✄ ☎ư✠☎✒✂ơ✆ ✼☞☛✒ư✼✆☎☎✼✑✌✆ơ✼✞✆☞✖✡✂✄ ✝✒ư✼✢✒ư☎✼✢☛☎ ✏✡✌ ✞✍ ✌✂ ✍ ☛✆✼✞✼✖ ☛✝ ư✼✝✖☎✁ ✟ư✼✁ư ☛✠✠✁ ư ☛☛☎✠✼✞✁✠✼✖✟✌✓✕✌✠✠☛☎✠✠✡✼✜☎ư✝☛✒ ưươ✒ ư✂✼✔ ư✆✂✖✒✓✓✝✠✖ ✍ ☛☎ư✠  ☛ ☛✆✓✝✚✠✼✘✼☞✼✡  ☛✝✝☛✒✼✢ư✝✌✂✼✼✖✏✢ ✄☎✚ ✼☞ ✛✢ư✒ư ☛✂✚✼✜✢☞✒ ư ✏✏☞ ☛✼✜ ☞✟ ư✆☞✞✆ ☛✂✟ư☛ ✆✼✼✕☞☞✍ư  ✁TRNG THPT C M BÌNH✂......................................&.&...................................✄☎THI CH N H C SINH GI I TRN M H C 2010 – 2011Môn L ch s - L p 11Th i gian làm bài: 180 phút✆✆✝✞NG✟✠✡☛☞✌✍Câu 1:(7 i m)Trình bày khái quát cu c kháng chi n ch ng Mông – Nguyên l n th ba (1288)? Phântích nh ng nguyên nhân th ng l i c a cu c kháng chi n này?Câu 2: (5 i m)Phân tích tháic a vua quan tri u Nguy n trong cu c kháng chi n ch ng Pháp t n m1858 n n m 1884. T ó rút ra trách nhi m c a nhà Nguy n trong vi c m t n c?Câu 3: (2 i m)So sánh hai cu c kh i ngh a Bãi S y (1883 - 1892) và Ba ình (1886 – 1887) v ng ilãnh o, a bàn, chi n thu t ánh gi c?Câu 4: (4 i m)So sánh Chính sách C ng s n th i chi n (1919) và Chính sách Kinh t m i (1921)Nga? Th c ch t c a vi c chuy n t Chính sách C ng s n th i chi n sang Chính sáchKinh t m i?Câu 5: ( 2 i m)Tính ch t, ý ngh a c a cu c cách m ng Tân H i n m 1911 Trung Qu c?✎✏✑✒✖✗✎✘✓✙✔✑✕✒✏✢✎✑✙✚✛✑✒✓✜✢✎✒✜✎✬✣✎✧✭✎★✒✛✩✩✣✎✰✤✪ư✎✚✦ư✫✮✤✙✯✣✫✒✏✒✜✑✯✫✒✦✎✏✢✤✏✏✑✒✙✏✑✎✎★✙✑✬✘✧✓✦✧  ✁TRNG THPT C M BÌNH✂..........................& &..........................✄✄☎ÁP ÁNTHI H C SINH GI I TRMôn L ch s - L p 11✆✝☛☞✞NG✟✌✁ i mN i dungCâu 1 Trình bày khái quát cu c kháng chi n ch ng Mông – Nguyên l n th ba (1288)?7 i m Phân tích nh ng nguyên nhân th ng l i c a cu c kháng chi n này?✑✑✒✓✔✕✁✂✖✗✎0,5✘✙✑✒* Khái quát.....(3 i m)ch Mông C ra i, các i vua Mông C ã xâm l c kh p- Th k XIII,n i. Vó ng a Mông C c ng ã ba l n giày xéo i Vi t. N m 1288 sau hai l nth m b i, vua Nguyên ã quy t nh ti n hành cu c xâm l c i Vi t l n th ba- u 1/1288, quân Mông Nguyên g m 30 v n do Thoát Hoan ch huy vào n cta theo 3 cánh g m b , thu và k binh, có c l ng th o mang theo- Bu i u tr c th gi c m nh, Tr n H ng o ch tr ng rút kh i Th ng Longv vùng ven bi n b o toàn l c l ng. nh hai l n tr c ta th c hi n k “Thanhdã”, ng th i phát ng nhân dân th c hi n chi n tranh du kích- 1/1288 t i Vânn, Tr n Khánh d t p kích tiêu di t oàn thuy n ch l ngngth o c a gi c khi n quân ch r i vào th b- Khi quân Thoát Hoan vào Th ng Long thì kinh thành tr ng v ng nên ph i rútv V n Ki p. Quân Nguyên l i r i vàong mòn c , thi u l ng n làm tinhth n quân s r u rã, m t m i nên Thoát Hoan quy t nh chia làm hai cánh thu brút v n cc k ho ch c a gi c, Tr n H ngo huy ng nhân dân và binh lính- Bi tc c c trên sông B ch ng. Ngày 9/4/1288, v i chi n th ng vang d i trên sôngB ch ng, quân ta b t s ng t ng gi c là Ô Mã Nhi và Phàn Ti p, tiêu di t ph nl n l c l ng quân gi c, k t thúc th ng l i cu c kháng chi n* Nguyên nhân th ng l i....(4 i m)- Nhà Tr n xây d ngc m t chính quy n nhà n c v ng m nh, t n c h ngth nh nh chính sách l y dân làm g c, ch m lo b i d ng s c dân nên khi cóngo i xâm nhâ dân tin t ng và oàn k t cùng tri u ình ch ng gi c- Chính sách oàn k t dân t c c a nhà Tr n -> ý chí quy t tâm trong toàn dân,toàn quân th hi n trong h i ngh Bình Than, Diên H ng, trong l i nói c a Tr nH ng o “t t c các qu n huy n n u th y gi c thì ph i ánh, không ánhcc u hàng”thì tr n vào r ng sâu, không- Tinh th n oàn k t lòng yêu n c quy t tâm ánh gi c b o vc l p dân t cc a toàn th quân, dân ta. Không ch có quân i tri u ình mà cu c chi n u dukích c a ng bào mi n núi và vi c th c hi n “v n không nhà tr ng” c a ngbào mi n xuôi c ng góp ph n làm nên th ng l i- Vai trò lãnh o c a ng i anh hùng dân t c Tr n H ng o và vua quan nhàTr n bi u hi n trong ngh thu t quân s tuy t v i:+ Bi t ch bi t tatránh ch m nh ánh ch y u “D o n ch tr ng là lth ng c a binh pháp”...✒✎✄✏✒✒✎☎✫✎✫✎☎ư✘✗✢✰ơ✯0,5☎✬✪✪✭✒✑✣✔ư✘✪✬✣✬✭✟✬✑✔✕ư✄✯ư✦✯ơ✢✎☎✔ư✦✒✏✎✎✮✏✎✬✪✙✮✬✔✯✫✞✯0,5✎✞✚0,5✔✒✔✞0,5✎✝✎✰ưư✪✘✰ư✎✭ư✔✣✔✒✙ư✑✞✬ơư✦✰✣✒✒✩✣✒ơ✠✭✎✎✚✧ươ✑✢✓✗✯✢✚✬✒✬✔★✚0,5ư✒✎✎✡✣✣ư✦✘✒✬✙✒✙✮✪✰ư✘✎✒ươ✭ư✦✑✟✎✬✎✘✑✒✗✑✒✗✎ư✪✮✒✘✰ư✦✓✮✔✔☛✗☛✗0,5✫✠✬✪ư✦✡✬✎ơ✘✑✣✔✒✏✑✚ư✦✖✬✎✤ư✦ư✢✭0,75✫✤✬✎✪✤✔✎✚✞✚✔0,5✦ư✫✬ư✣✎✭✙✣✒✎✏✯✎✎✣✙✰✙✎✔✎✮✑✚✣ư✗✎ư✘✑✩✰✬✣✎✯✣✎✎✑✩✑✫✑✒✎✓✙✤✎✞✘✫☎✫✮✒✔✝✏✒✤✄✎0,5✒✔✏✙0,5✎ư✮✞✒✘✒✓✔✣ư✕☞✎✭✩✎✎✚✙✑✯✜✙✒✑ư✞✎✣✬✓✧✒✏ư0,5✓ư✔ư✪✬✫☎✒★✎✯✒ư✫✣ + Luôn gi th chng: chng rút lui khi th gi c m nh, tiêu di t h u c n ych vào th bng và chng ph n công khi th i c chín mu i...+ Th c hi n m t cu c chi n tranh nhân dân: nhà Tr n ã phát ng “v n khôngnhà tr ng”, chi n tranh du kích+ ánh vào lòng ng i✖0,5✎✒✭✒✰0,25✙✭✎✣✎✙✙✑✓✑✑✑✎✎✑✒✑✮✯✬✫✣ơ✒✩✔✎ ✞✔✎✎✑ư✫✒✪ư✫Câu 2 Phân tích tháic a vua quan tri u Nguy n trong cu c kháng chi n ch ng Pháp5 i m t n m 1858 n n m 1884. T ó rút ra trách nhi m c a nhà Nguy n trong vi c✎✑✙✚✛✑✒✓✁✂✢✢✜✎✜✏✤ưưư✎✦✰✙✯ươ✤ư✦✤ư✎✛✑✣✒✣✙✯✎✕ư✑✚✎✑✚✚✙✭✑✎✑✚✠✰✎✄✎✞✬✑✎ư✓✎✮✘✎✙✒✬✫ư✬✒✙✑✧✘✦✒ư✘ơ✔☎ư✔✎ư✓✎✯✎✬✚✯✛✩✒✎✎✚✚✙✑✣✩✒✭✦ơ✕✘✎ơ✖✩✦✒ư✰ư✒✛✚ư✓ư✧✘✄✬✩✪✛✄✓✮✢✮ư✫ơ✚✬✎✕✎ư✑✒✒✎✧✪✤✁✭✎✑✎✑✞✔ư✚✒✎✚✒✎✯✬ư✎✤✦✦✔✤ơ✔✬✰✚✎✬✬✣✯✰✎✝✎✤✄✯0,5✒✯✕✰0,5✙✰✁✑0,5✙✡✛✰✪0,5✔✘✑✎0,5✣✦✂0,75✎m t n c?- Tr c s kh ng ho ng tr m tr ng c a chphong ki n, nguy c CNTDPh ng Tây xâm l c nhà Nguy n không th c hi n nh ng chính sách canh tânt n c mà v n duy trì chính sách b o th ph n ng, “ B quan to c ng”, th nc lòngph c nhà Thanh m t cách mù quáng. Chính vì v y tri u ình khôngdân, t n c ngày càng suy kiêt không còn s c kháng tr c ho ngo i xâm- Khi th c dân Pháp vào xâm l c tri u Nguy n không kiên quy t ánh Pháp.Trong n i b tri u ình b phân hoá thành hai phái ch chi n và ch hoà ,vua Tc hèn nhát, y u t; m t b ph n quan l i theo phái ch chi n nh Nguy n TriPh ng, Hoàng Di u tuy kiên quy t ch ng Pháp nh ng h n ch v t t ng quânracm tng l i ch ng Pháp h p lí mà chs . Vì v y tri u ình khôngphòng th bng và b qua nhi u c h i ánh b i quân Pháp:+ 1858, khi th c dân Pháp sa l y m t tr n à N ng thì nhà Nguy n không d cs c u i Pháp mà ch ng i i gi c+ 1860, quân pháp g p r t nhi u khó kh n vì ph i phân tán quân cho các chi ntr ng n i khác ch còn l i 1000 quân óng trên m t chi n tuy n dài Gia nhkho ng 10km nh ng quân tri u ình có 10.000 – 12000 v n án binh b t ngtrong i n Chí Hoà+ Sau chi n tháng C u Gi y l n 1 và l n 2, th c dân Pháp hoang m ng giao ngvà ng tr c nguy c th t b i thì tri u ình l i ra l nh cho nhân dân bãi binh vàkí i u c gi i vây cho quân Pháp- Khi th c dân Pháp i sâu vào xâm l c thì tri u ình không v trang ánh gi cng tho hi p d nc ng không t ch c nhân dân ánh gi c mà v i i vào conn kí các i u c và t ng b c u hàng k thù nh i u c 1862, 1874, 1883úng n v i nh ng- Trong quá trình ch ng Pháp, nhà Nguy n không có tháingh c i cách, duy tân c a các v n thân, s phu yêu n c ti n bch ng Pháp c a nhà Nguy n c ng v i sai l m trongng l i kháng- Tháichi n là nguyên nhân chính d n n m t n c. T ch không t t y u nhà Nguy nã vi c n c ta m t vào tay th c dân Pháp tr thành t t y u- Nh v y vi cn c ta r i vào tay th c dân Pháp trách nhi m thu c v ph nl n vua quan tri u Nguy nSo sánh hai cu c kh i ngh a Bãi S y (1883 - 1892) và Ba ình (1886 – 1887) vng i lãnh o, a bàn, chi n thu t ánh gi c?Kh i ngh a Bãi S y (1883 - 1892)Ba ình (1886 – 1887)Lãnh oNguy n Thi n Thu tPh m Bànhinh Công Tráng✎0,75✒✕☎✒✎ư✚ư✎✦✜ư✘✚✮✦✎✎✑✔✎✎ư☎✓✎✝✎✚✛ư✎ư✫✮✯✣✁✦✑✎✎✗✦✖✢✎0,5✚✭✯✎✙✑✓★✙✛✒✎0,5✁✎✏✣ưư✦✩✤✣✎✦Câu 3✎✧★✎✬✬✦✝✤ư✦ư✦✦✒✔✜✎✤☎✧✤ư✫✓✒✛✒✰ơ✑✣✑✚✔✛✑✫✒✰✚ư0,5✏✎ư✧✎★✩✭✒✩✪✎✮✩✛✪✣✩✬✪✚ H ng Yên, H i D ng, B c Ba làng Th ng Th , M uNinh, Thái Bình, Qu ng YênTh nh, M Khê – Nga S n –Thanh Hóa- Xây d ng c n c v i thànhChi n thu t - L i d ng a hình t nhiênxây d ng c n c và ánh gi clu kiên c- Chia quân thành nh ng nhóm - Ch n ánh các oàn v n t inh trà tr n vào nhân dân ch c a Pháp khi chúng i qua c nng ánh gi c b ng chi n c , ánh gi c bngtranh du kíchSo sánh Chính sách C ng s n th i chi n (1919) và Chính sách Kinh t m i (1921)Nga? Th c ch t c a vi c chuy n t Chính sách C ng s n th i chi n sánh Chínhsách Kinh t m i?✪0,5✭a Bànư✯ư✗ơư✯✭✘✩✡★ơ✢✒1,0✩✘✎✂✭✰✎✏✰✕✦✢✰✕✎✮✓ ✖✮✎✎✩✯✢✑✠✎Câu 44i m✎✏✑✮✑✧✰✤✒✦✙✎✙✯✣✒☛✫✙✎✕✎✮✭✎✑✒✏✜✒✑✯✫✒✦ Chính sách C ng s n th i chi n- 1918, lo l ng v s nh h ngc a CM tháng M i n phongtrào công nhân Châu Âu, liênquân 14 n cqu c c u k tv i b n ph n cách m ng trongn c t n công v trang vàon c Nga-> 1919, n c Nga th c hi nChính sách C ng s n th i chi n✑0,75Hoàn c nh✯✯✗✫✚✰✙ư✯✫ư✎Chính sách Kinh t m i- 1921, hoà bình l p l i nh ngchi n tranhl i h u qung th i chính sáchn ng nC ng s n th i chi n khôngcòn phù h p, nên t n c r ivào kh ng ho ng kinh t - xãh i-> i h i X ng BônsêvíchNga (3/1921) quy t nh th chi n Chính sách Kinh t m i- Th c hi n chthu l ngth c- Khôi ph c công nghi pn ng, cho phép t nhân thuêvà xây d ng xí nghi p nhd i s ki m soát c a nhàn c, khuy n khích t b nn c ngoài u t , kinh doanhNhà n c n m các ngành kinht ch ch t- Khuy n khích t do buônbán, m l i các ch , phát hànhng Rúp m i thay cho cáclo i ti n cKh c ph c h u qu chi ntranh, v t qua kh ng ho ng✒✒✧✩✒✒✧ư✦✦ư✦ư✦✎✒✓✤✯✡✒✦✰✑✯✎✬✏ư✬✩✯✫✒✎✙✤ưN i dung✪✒✯ưưư✰ơ✦✜✙✏✚✬✑✪✯✎✭✰✓ư✣✕☞✒✎✓✎✎✒✎✑✒ư✰✑✦ư✦ư✦ư✦✣✰✏ư✎✦✔✯ư✗✙✓✒✰✧✎✠✙✒✒✬✘✦✞✬M c íchơ✣✮ư0,5ư✂✖✑✣✦✰✣✰✒✰✑✣ơ✒✒- Tr ng thu l ng th c th a c anông dân- Nhà n c ki m soát toàn bn n công nghi p, qu c h u hoácác nhà máy xí nghi p- Th c hi n chlaongc ng b c i v i toàn dân✑✦✑✣1,5✯✫✞✘✣✫✚✑✝ư✎✮✬✤✦✚✝Huy ng t i a và s d ng h plí m i ngu n c a c i v t ch t,nhân l c c a t n c, ph c vcho cu c chi n u ch ng thùtrong gi c ngoàiK t qu11/1920, ánh b i can thi p c a Các ngành kinh t ph c h i vàcác n cqu c, ánh tan phát tri n nhanh chóng. Chínhquân B ch v ph n cách m ng, tr - xã h i d n n nh, ic c i thi nb o v chính quy n Xô Vi ts ng nhân dân- Th c ch t c a vi c chuy n t Chính sách C ng s n th i chi n sang Chính sáchKinh t m i là chuy n t n n kinh t nhà n c n m c quy n v m i m t sangn n kinh t hàng hoá nhi u thành ph n có s ki m soát và i u ti t c a nhà n cTính ch t, ý ngh a c a cu c cách m ng Tân H i n m 1911 Trung Qu c?* Tính ch t- Là m t cu c CM dân ch t s n ch a tri t vì:+ CM do t ng l p trí th c c p ti n trong giai c p t s n và ti u t s n lãnh oqu c, ánhchphong ki n và thi t l p dânnh m ánh u i các n cquy nvì ch a th tiêu th c s quan h s h u+ Tuy nhiên cách m ng ch a tri t✎✂✎✑✓✡✎ ✙✞✰✙✎✑✘✂✯✤ư✒✎✩✗✤✦ư✂✤✩✂✯✘✒✙✯✂✓✮0,75✒✯✎ư✬✦✎✒✬✯0,5✰✤✒✚Câu 5✙✓✣✏✏✬✒✭✒✒✚✑✔✓✑✚✞✂✏✜✜✒✎✚✣✙✯✣✦✣ư✔✯✦✰✫✗✎ư✭✘✎✯✫✣✒✑✚✏✎☎✎✎✚✚✮✡✒✙ư✦✢✤★✙✑✬✘✧✓✤0,250,25✑✑✙✔✎☛✦✎ư✕ư☎✦✯ư✤✎✏✣✎✏✒✤✓✎✎✒☎ư✎✯✏✑ư✒✯✎✒✬✩✚0,5✬ư✣✎✏ư✙✰✰✣✧✖ ru ng t và giai c p phong ki n, ch a ng ch m n các n cqu c xâmc v n ru ng t cho nông dânl c, ch a gi i quy t* Ý ngh atri u i Mãn Thanh, ch m d t chquân ch chuyên ch t n t i lâu-L ti Trung Qu c, mng cho CNTB phát tri n- Có nh h ng n phong trào gi i phóng dân t c các n c thu c a Châu Á✑ư✎✤✘✤ư✯✒✒✎ư✘✤✎ư✚✎✑✎✬✂✎✒ư✦✎✒✓✤★0,5✩✎0,5✫✎✚☎✎✧✬✤✓✯ư✧✧✎✒✎ư✕✒✎✑✙✫✒✞✏✯✑✧ư✦✑✎✭✧✬   ✁✄☎THI OLYMPIC L CH STh i gian : 90 phútNG THPT A PHÚCTR✂✆✞N M H C 2010-2011✟✠Câu 1 (2,5 i m): Vai trò c a✡11✝☛☞✌ng Qu c✍✎✌i trong phong trào✏✑u tranh c a nhân dân✒☞✓n✌cu i th k XIX✔✎✕✖✑u th k XX?✗✕Câu 2 (6,5 i m): Nh ng✡☛✘✑✖c i m ch y u c a di n bi n Cách m ng Tháng Hai 1917✙✑✚☞✕☞✛✕✏✜Nga?Câu 3 (4,5 i m): Em có nh n xét gì v tình hình Vi t Nam gi a th k XIX?✡☛✢✣Câu 4 (6,5 i m): Hoàn c nh ra✡C nV✗ương☛✑✍ưc ông✩✑✑✣✗✘✕✖i và tác d ng c a chi u C n V✥✦☞✕o các t ng l p nhân dân h✍✗✯s v phong trào C n V✑✤✪ư✗ưng. Vì sao chi uơ✕ng ng. Ý ngh a và bài h c l ch✜✫✬✭✮✯ưng trong l ch s dân t c?ơ✮✔✰*****H T*****ÁP ÁN✱Câu h iCâu 1(2,5 i m)N i dung c n t- Lãnh o phong trào u tranh gi i phóng dân t c .- Th ng nh t tinh th n dân t c, c v truy n th ng yêu n c và x ngcác c i cách xã h i, kinh t bu c th c dân Anh ph i có m t s nh ng b .- Là ng n c oàn k t các t ng l p nhân dân yêu n c ntrong cáccu c u tranh ch ng th c dân Anh giành l i c l p dân t c.- T bãi công, bi u tình c a công nhân chuy n sang t ng bãi công chínhCâu 2(6,5 i m) tr ch ng chNga hoàng, r i chuy n sang kh i ngh a v trang l tNga hoàng.chNga hoàng b l tã di n ra cu c chi n tranh giành chính- Khi chquy n gi a vô s n và t s n. K t qu là hình thành c c di n hai chínhc chính quy n).quy n t n t i song song ( th c t , giai c p t s n n m- Cách m ng ã di n ra h t s c nhanh chóng: Ch trong hai ngày (26c th ng l i27/2/1917) công nhân và binh lính cách m ng ã giànhth ô Pê-t -rô-grat, l t chNga hoàng.- Vai trò i u lãnh o và quy t nh th ng l i thu c v giai c p côngnhân Nga.=> Cách m ng tháng Hai là cu c cách m ng dân ch t s n ki u m i, cónh ng c i m khác bi t so v i nh ng cu c cách m ng dân ch t s ncác n c ph ng Tây th i kì c n i nói chung.- Là m t qu c gia c l p có ch quy n và tc m t s ti n b nh tCâu 3( 4,5 i m)nh v kinh t , v n hóa.✲✑✔✑✚✗✑✏✏✑✎✒✒✍✗✍✔✔✔✳✕✴✔✣✎ư✵✪✍✑✔✎✣ưư✪✩✔✓✭✔✑✥✑✕✒✎✶✑✚✗✎✕✑✕✑ư✵✏✚✮✪✑☞✔✣✑✷✔✮✍✷ư✢✑✳✛✕✑✛✕✬✔✴✢✑✳✑ơ✢✑✗✑✑✦✕✒ư✍✘✑ư✙✑✣✕✑ư✤ơ✑✮✎✑✕✹✔✢✑✩✑✸✩✔✏✪✥ư✣ư✩✸✩✜✔✕✚✑✖✔✪✔✳✤✸✫✏✏✕✍✵✑✑✮✔✜✏✑✔✳✚✍✏✏✚✢✚✔✘✣✑✌✔✕☞✪✘✢✑☞✣☞✔ư✒✍✚✏✪☞ư✍✜✏✣✑✏✑ư✩✔✎✕✔✒ - Chphong ki n tri u Nguy n ã tr nên l c h u, b c l nh ng d uhi u c a s kh ng ho ng, suy y u nghiêm tr ng.- Tình hình kinh t ngày càng sa sút, xã h i b t n, i s ng nhân dân nàycàng kh c c => nhi u cu c u tranh, kh i ngh a ch ng tri u ình phongki n n ra.- Tri u ình nhà Nguy n th c hi nng l i i ngo i sai l m => t oi u ki n cho k thù bên ngoài l i d ng.=> Th n c b suy y u, kh n ng phòng tht n c gi m sút, trong lúcó k thù bên ngoài l m le, nhòm ngó và ang chu n b ráo ri t âm m uxâm l c.* Hoàn c nh ra i chi u C n V ng:- Do cu c ph n công c a phái ch chi n t i kinh thành Hu th t b i, l cl ng kháng chi n ch ng Pháp t n mát => Tôn Th t thuy t l y danhngh a vua Hàm Nghi ra chi u C n V ng t p h p l c l ng th c hi nkháng chi n.* Tác d ng c a chi u C n v ng.- Kh i d y, c v phong trào kháng chi n c a nhân dân ta.- T p h p l c l ng hình thành m t phong trào m nh v i nh ng trungtâm kháng chi n l n gây cho Pháp nhi u t n th t và c n tr công cu cbình nh c a chúng.* ông o nhân dân ng h chi u C n V ng vì:- ó là chi u ch c a nhà vua yêu n c i di n cho tri u ình khángchi n.- Nhân an có lòng n ng nàn yêu n c, oán gi n b ph n vua quan phongki n nhu nh c và lòng c m thù th c dân Pháp xâm l c.c yêu c u, nguy n v ng u tranh giành- Chi u C n v ng áp ngt do c a i a s nhân dân.* Ý ngh a và bài h c kinh nghi m:- Th hi n tinh th n u tranh và ý chí b t khu t c a nhân dân ta.- Phong trào mang tính sâu s c lôi cu nc ông o các t ng l p nhândân tham gia.- Góp ph n b i d ng truy n th ng yêu n c, lòng t tôn dân t c và tháib t h p tác v i k thù.l i nhi u bài h c kinh nghi m quý báu ( t p h p l c l ng, s d ngph ng pháp u tranh, xây d ng c n c , th ng nh t hành ng…)chocông cu c gi i phóng dân t c giai o n sau này.✕✑✤✔✕☞✵✣☞✛✍✑✜✏✕✕✣✔✑✔✘✒✒✒✳✑✜✥✎✬✎✣✑✳✣✑✔✵✔✭✕✳✢✑✣✛✤✵✤ư✪ư✩ ✕✑✮✕✍✥✎✑✎✑✒✏✗✏✦✹☞ư✪✍✁✑✹ ưCâu 4(6,5 i m)✑✚✮✕ư✩✂✄✔ư✑☎✆✍✝✞☞✩✕ơ☞✎✕✏✕✍✬✕✒✗ươ✑✚✢✒✕✩✏✵✒✵ư✩✵✤✕✠✡ơ✢✢✆✳✩✵✮✞ơ✴ư✕✩☞✔✕✑✝✏✪✣✳✪✒✘✍✜✔☞☛✄✂✡✌✕✖☞✆✝☞ư✞✪✑ơ✏✤✣✑✕✑✷✕ư✕✩✹✗✵☞ư✑✏ơ✑✑✪✔✤✒✢✫✑ưư✩✗✤✩✭✑✒✎✗✑✒✒✸✑✔✵✍✗✢✎✌✚ư✷ư✩✎✣✏✪✑✎✒ư✩ư☞✑✑✪✍✗✵✪✔ ✯✌✚ư✏✣✭ơ✑✔✍✤✒✵✔✢✹✜✫✑✎✩✵✒ư✩✑✦✔✏✰*******************H T******************* Së gd & ®t thanh ho¸Tr−êng thpt b¸n c«ng Hµ trung§Ò thi chon häc sinh giái khèi 11M«n : lÞch söThêi gian : 180 phótPhÇn I: LÞch sö ViÖt Nam ( 10 ®iÓm)C©u 1: (5 ®iÓm) V× sao nãi : X héi ViÖt Nam d−íi triÒu NguyÔn lµ “mét x héi ®ang lªnc¬n sèt trÇm träng” ? Tr¸ch nhiÖm cña nhµ NguyÔn trong viÖc ®Ó mÊt n−íc vµothÕ kØ XIX?C©u 2: ( 5 ®iÓm) Khi thùc d©n Ph¸p x©m l−îc “lôc tØnh Nam K×”, TriÒu ®×nh nhµ NguyÔn vµnh©n d©n Nam K× cã ph¶n øng kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã thÓ hiÖn nh− thÕnµo? V× sao cã sù kh¸c nhau ®ã?PhÇn II: LÞch sö thÕ giíi:(10 ®iÓm)C©u 3:(5 ®iÓm) ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi ( NEP) cña n−íc Nga X« viÕt:Hoµn c¶nh ra ®êi.Nh÷ng néi dung chñ yÕu.ý nghÜa lÞch sö ®èi víi n−íc Nga X« viÕt.C©u 4: ( 5 ®iÓm)Hoµn c¶nh, néi dung, kÕt qu¶ cña c¶I c¸ch Minh TrÞ? Liªn hÖ víi t×nh h×nh ViÖt Namvµ Trung Quèc cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX?Së gd & ®t thanh ho¸Tr−êng thpt b¸n c«ng Hµ trung§Ò thi chon häc sinh giái khèi 11M«n : lÞch söThêi gian : 180 phótPhÇn I: LÞch sö ViÖt Nam ( 10 ®iÓm)C©u 1: (5 ®iÓm) V× sao nãi : X héi ViÖt Nam d−íi triÒu NguyÔn lµ “mét x héi ®ang lªnc¬n sèt trÇm träng” ? Tr¸ch nhiÖm cña nhµ NguyÔn trong viÖc ®Ó mÊt n−íc vµothÕ kØ XIX?C©u 2: ( 5 ®iÓm) Khi thùc d©n Ph¸p x©m l−îc “lôc tØnh Nam K×”, TriÒu ®×nh nhµ NguyÔn vµnh©n d©n Nam K× cã ph¶n øng kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®ã thÓ hiÖn nh− thÕnµo? V× sao cã sù kh¸c nhau ®ã?PhÇn II: LÞch sö thÕ giíi:(10 ®iÓm)C©u 3:(5 ®iÓm) ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi ( NEP) cña n−íc Nga X« viÕt:Hoµn c¶nh ra ®êi.Nh÷ng néi dung chñ yÕu.ý nghÜa lÞch sö ®èi víi n−íc Nga X« viÕt.C©u 4: ( 5 ®iÓm)Hoµn c¶nh, néi dung, kÕt qu¶ cña c¶I c¸ch Minh TrÞ? Liªn hÖ víi t×nh h×nh ViÖt Namvµ Trung Quèc cuèi thÕ kØ XIX ®Çu thÕ kØ XX? Së gd & ®t thanh ho¸Tr−êng thpt b¸n c«ng Hµ trung®¸p ¸n – thang ®iÓmthi chon häc sinh giái khèi 11M«n : lÞch söThêi gian : 180 phótPhÇn I: LÞch sö ViÖt Nam ( 10 ®iÓm)C©u 1: (5 ®iÓm)a. X héi ViÖt Nam d−íi triÒu NguyÔn lµ “mét x héi ®ang lªn c¬n sèt trÇm träng”:- §Çu thÕ kØ XIX chÕ ®é phong kiÕn nhµ NguyÔn ®−îc x¸c lËp ë ViÖt Nam.( 0.5 ®)- ChÝnh s¸ch thèng trÞ hµ kh¾c cña triÒu NguyÔn k×m h m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êtn−íc, m©u thuÉn x héi ngµy cµng s©u s¾c, chñ yÕu lµ n«ng d©n víi chÝnh quyÒn phongkiÕn.(0.5d)- Nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ:+ Kinh tÕ: (1®)o n«ng nghiÖp: SX tr× trÖ, do ruéng ®Êt bÞ c−êng hµo ®Þa chñ chiÕm ®o¹t nªn n«ng d©n phiªut¸n. thiªn tai mÊt mïa n¹n ®ãi liªn tiÕp x¶y5 ra.o Thñ c«ng nghiÖp: Cã ph¸t triÓn nh−ng bÞ k×m h m cña nhµ n−íc phong kiÕn ( chÝnh s¸chthuÕ kho¸, tËp trung thî khÐo)+ ChÝnh trÞ x héi(1 ®)o ChÝnh trÞ: Nhµ NguyÔn thùc hiÖn chÝnh s¸ch cai trÞ chuyªn chÕ : ®µn ¸p nh©n d©n, cÊm ®¹othiªn chóa. Quan l¹i tham nhòng, c−êng hµo øc hiÕp nh©n d©n.o X héi: M©u thuÉn gi÷a n«ng d©n víi triÒu ®×nh nhµ NguyÔn ngµy cµng s©u s¾c. chØ trongnöa ®Çu thÕ kØ XIX, ® cã 500 cuéc khëi nghÜa cña n«ng d©n diÔn ra.- Tãm l¹i: kh¼ng ®Þnh x héi triÒu nguyÔn lµ “ mét x héi ®ang lªn c¬n sèt trÇm träng”b. §¸nh gi¸ tr¸ch nhiÖm cña nhµ NguyÔn trong viÖc mÊt n−íc:- Gi÷a thÕ kØ XIX c¸c n−íc t− b¶n ®ua nhau g©y chiÕn tranh x©m l−îc thuéc ®Þa ®Ó tho¶ m nnhu cÇu vÒ nhiªn liÖu, thÞ tr−êng. ViÖt Nam lµ ®èi t−îng n»m trong tÇm ng¾m cña t− b¶nPh¸p.(0.25®)- T×nh h×nh ®ã ®Æt ra cho nhµ NguyÔn 2 con ®−êng lùa chän: .(0.5®)+ C¶I c¸ch Duy T©n lµm cho ®Êt n−íc hïng m¹nh, tõ ®ã b¶o vÖ ®éc lËp chñ quyÒn cña ®Êtn−íc( theo con ®−êng cña Xiªm vµ NhËt)+ Duy tr× ®−êng lèi b¶o thñ. Hëu qu¶ lµ thÕ n−íc suy yÕu, néi bé mÊt ®oµn kÕt dÉn ®Õn mÊtn−íc.- Trªn thùc tÕ nhµ NguyÔn chän con ®−êng thñ cùu. ®iÒu ®ã lµm t¨ng nguy c¬ bÞ x©m l−îc vµmÊt n−íc. Bëi lÏ, khi ®Êt n−íc ®ang suy kiÖt th× dï cã kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn còng khã gi÷®−îc ®Êt n−íc. .(0.5®)- khi ®Êt n−íc bÞ x©m l−îc th× nhµ NguyÔn kh«ng gi¸m quyÕt t©m ®¸nh, kh«ng dùa vµo søcm¹nh cña nh©n d©n. .(0.5®)Tãm l¹i: nhµ NguyÔn võa kh«ng gi¶I quyÕt khã kh¨n trong n−íc võa kh«ng quyÕt t©m ®¸nhPh¸p dÉn ®Õn mÊt n−íc. .(0.25®) C©u 2: ( 5 ®iÓm)a. Khi thùc d©n Ph¸p x©m l−îc 6 tØnh Nam K×, triÒu ®×nh nhµ NguyÔn vµ nh©n d©n cã sùph¶n øng kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau ®−îc thÓ hiÖn:- TriÒu ®×nh nhµ NguyÔn sau mét thêi gian ng¾n, chèng ®èi yÕu ít, ® ®I tõ tho¶ hiÖp nµy®Õn tho¶ hiÖp kh¸c vµ cuèi cïng ®Çu hµng thùc d©n Ph¸p. .(0.5®)+ N¨m 1862 kÝ hoµ −íc c¾t 3 tØnh cho Ph¸p. .(0.5®)+ N¨m 1867 ®Ó mÊt 3 tØnh miÒn T©y. .(0.5®)- Th¸I ®é cña nh©n d©n: Cã 4 ho¹t ®éng chÝnh:+ Phèi hîp víi quan qu©n triÒu ®×nh chèng Ph¸p ( 1859-1861) .(0.5®)+ Tù ®éng vò trang lËp c¨n cø chèng Ph¸p: Tr−¬ng §Þnh, NguyÔn Trung Trùc…(1®)+ ChiÕn ®Êu b»ng ngßi bót nh−: NguyÔn §×nh ChiÓu, Phan V¨n TrÞ….(0.5®)+ BÊt hîp t¸c víi Ph¸p. .(0.5®)b. Cã sù kh¸c nhau ®ã lµ v×:- TriÒu ®×nh muèn b¶o vÖ quyÒn lîi cña dßng hä NguyÔn. Ph¶I ®øng tr−íc 2 nguy c¬: TDPh¸p vµ nh©n d©n, triÒu NguyÔn chÊp nhËn tho¶ hiÖp víi Ph¸p. .(0.5®)- Nh©n d©n chØ cã sù lùa chän lµ vò trang chèng ngo¹i x©m: B¶o vÖ chñ quyÒn cña quèc gia,b¶o vÖ cuéc sèng cña chÝnh hä. .(0.5®)PhÇn II: LÞch sö thÕ giíi:(10 ®iÓm)C©u 3:(5 ®iÓm) ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi ( NEP) cña n−íc Nga X« viÕt:a. Hoµn c¶nh ra ®êi:- Sau khi néi chiÕn kÕt thóc n−íc Nga l©m vµo cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ chÝnh trÞ trÇmträng: .(0.5®)+VÒ Kinh tÕ: ChiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, s¶n l−îng c«ng n«ng nghiÖp gi¶m sót, n¹n ®ãidÞch bÖnh trµn lan. .(0.25®)+ ChÝnh trÞ: ChÝnh s¸ch céng s¶n thêi chiÕn kh«ng cßn phï hîp nh©n d©n bÊt m n, bän ph¶n®éng kÝch déng quÇn chóng ®Êu tranh. .(0.25®)- Th¸ng 3/ 1921 §¹i héi lÇn thø X cña §CS Nga quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ chÝnh s¸ch céng s¶nthêi chiÕn sangchÝnh s¸ch kinh tÕ míi ( NEP) do Lª Nin ®Ò ra: .(0.5®)b. Néi dung chñ yÕu:- Thay chÕ ®é tr−ng thu l−¬ng thùc thõa b»ng chÝnh s¸ch thu thuÕ l−¬ng thùc. Ng−êi n«ngd©n sau khi nép ®ñ sè thuÕ ®−îc sö dông toµn bé nh÷ng s¶n phÈm d− thõa…..(0.5®)- Cho tù do bu«n b¸n, më l¹i c¸c chî, ph¸t triÓn th−¬ng nghiÖp….(0.5®)- Cho t− nh©n thuª hoÆc x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp lo¹i nhá….(0.5®)- Nhµ n−íc n¾m c¸c m¹ch m¸u kinh tÕ: c«ng nghiÖp, ng©n hµng….(0.5®).c. ý nghÜa:- Thùc chÊt cña NEP lµ c«ng nhËn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµn−íc….(0.5®)- NEP lµm cho n«ng d©n yªn t©m, phÊn khëi s¶n xuÊt, lµm cho n«ng nghiÖp ®−îc phôc håinhanh chãng….(0.5®)- Kinh tÕ ph¸t triÓn lµm cho chÝnh trÞ x héi æn ®Þnh, khèi liªn minh c«ng n«ng ®−îc cñngcè….(0.5®)C©u 4: ( 5 ®iÓm) a. Hoµn c¶nh, néi dung,kÕt qu¶ cña c¶I c¸ch Minh TrÞ.* Hoµn c¶nh:- Gi÷a thÕ kØ XIX NhËt ®ang ®øng tr−íc nguy c¬ bÞ c¸c n−íc ph−¬ng T©y x©m l−îc. (0.25®)- M©u thuÉn XH trë nªn gay g¾t, chÕ ®é M¹c Phñ khñng ho¶ng trÇm träng. (0.25®)- HiÖp −íc MÜ – NhËt vµ c¸c hiÖp −íc bÊt b×nh ®¼ng víi Nga, Anh, Ph¸p , Hµ Lan lµm chonh©n d©n ph¶n øng m¹nh mÏ. (0.25®)- Nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kØ XIX nh÷ng cuéc ®Êu tranh ch«ng M¹c Phñ bïng næ m¹nh mÏ vµlËt ®æ chÕ ®é thèng trÞ cña S«-gun (1/1868) (0.25®)- Ngµy 3/1/1868 chÝnh phñ míi do Thiªn Hoµng bæ nhiÖm ®−îc thµnh lËp. Thêi k× Minh TrÞb¾t ®Çu. (0.25®)* ChÝnh s¸ch thêi k× Minh TrÞ 9 (1868-1873)- C¶I c¸ch vÒ hµnh chÝnh: xo¸ bá ranh giíi gi÷a c¸c l nh ®Þa, thèng nhÊt ®Êt n−íc, x©y dùngchÝnh quyÒn theo kiÓu ch©u ¢u…(0.5®).- C¶I c¸ch gi¸o dôc: c¶I c¸ch ch−¬ng tr×nh d¹y, lËp nhiÒu tr−êng d¹y nghÒ, cö thanh niªn −utó ra n−íc noµi häc tËp…(0.5®)- C¶I c¸ch vÒ kinh tÕ: cho phÐp mua b¸n ruéng ®Êt,khuyÕn khÝch s¶n xuÊt hµng tiªu dïng,nhµ n−íc n¾m ®éc quyÒn khai má….(0.5®)- C¶I c¸ch qu©n sù: trang bÞ huÊn luyÖn qu©n theo kiÓu Ph−¬ng T©y, Mêi c¸c chuyªn gia vÒhuÊn luyÖn…(0.5®)* KÕt qu¶:-T¹o ®iÒu kiÖn cho CNTB ph¸t triÓn m¹nh. (0.25®)- NhËt tho¸t khái th©n phËn mét n−íc thuéc ®Þa hay nöa thuéc ®Þa. (0.25®)KÕt luËn: Nh÷ng c¶I c¸ch trªn lµ cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n kh«ng triÖt ®Ó nh−ng ® ®−a NhËttrë thµnh mét ®Õ quèc. (0.25®)b. Liªn hÖ víi Trung Quèc vµ ViÖt Nam:- Trung Quèc : Cuéc vËn ®éng Duy T©n MËu TuÊt (1898) d vÊp ph¶I sù c¶n trë cña thÕ lùcthæ cùu do Tõ Hi Th¸I HËu ®øng ®Çu v× vËy nh÷ng chÝnh s¸ch cña Khang H÷u Vi vµ L−¬ngKh¶I Siªu kh«ng thùc hiÖn ®−îc. (0.5®)- ViÖt Nam : Lùc l−îng b¶o thñ cña triÒu NguyÔn ® thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch thæ cùu vÒ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, kh−íc tõ nh÷ng ®Ò nghÞ cña nhãm duy T©n ®øng ®Çu lµ NguyÔn tr−êngTé. (0.5®) Së gd & ®t thanh ho¸Tr−êng thpt b¸n c«ng Hµ trung§Ò thi häc K× iiM«n : lÞch sö 10 – n©ng caoThêi gian : 45 phótC©u 1 (5 ®iÓm):Tr×nh bµy nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ ,v¨n ho¸ , x héi n−íc ta thêi B¾cThuéc? Rót ra nhËn xÐt vÒ sù chuyÓn biÕn ®ã?C©u 2: (5 ®iÓm):Ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ thêi Lª S¬?Së gd & ®t thanh ho¸Tr−êng thpt b¸n c«ng Hµ trung§Ò thi häc K× iiM«n : lÞch sö 10 – n©ng caoThêi gian : 45 phótC©u 1 (5 ®iÓm):Tr×nh bµy nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ ,v¨n ho¸ , x héi n−íc ta thêi B¾cThuéc? Rót ra nhËn xÐt vÒ sù chuyÓn biÕn ®ã?C©u 2: (5 ®iÓm):Ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ thêi Lª S¬?  ✠✆S GD& T V NH PHÚCNG THPT SÔNG LÔTR✁✄✂✝THI CH N H C SINH GI I C P TRNG L N 1N M H C 2012-2013Môn: L ch s – L p 11 ( Ngày thi: 13/11/2012)(Th i gian làm bài 120 phút, không k th i gian giao )thi có 01 trang✟☎✟✌✆✝✡☞CHÍNH TH C✄☎☛✟✍✎✑✏✞✏✒✓✆✔✖✕Câu 1 (4 i m)B ng nh ng ki n th c ã h c( l ch s 10) em hãy làm sáng t :“ chphong ki n Trung Qu c d i th ing ã phát tri n n nh cao c a nó”.Câu 2 (4 i m)Vùng ông Nam Á ( t th i kì ban u n th k XIX) :a, Nh ng nét chung v t nhiên, kinh t , chính tr , t t ng, v n hóa?b, S l c các giai o n hình thành, phát tri n,suy thoái c a ông Nam Á.Câu 3 ( 2 i m):Nguyên nhân ra i, th ch chính r c a Th Qu c a Trung H i?---------------------------H T--------------------------Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.✙✛✤✜✗✘✚✙✢✙✛✣✦✙✪✥★✩✩ư✁✛✛✛✫ư✬✖✕✙✩✁✛✮✙✛✫✭✙✯✱✘✰✢ư✲ư✪✛ơ✴✵ư✬✁✖✕✙✪✛✦✩✢✬✢✁✢✶✷✥✶ ✠✆S GD& T V NH PHÚCTRNG THPT SÔNG LÔ✁✄✂✝THI CH N H C SINH GI I C P TRNG L N 1N M H C 2012-2013Môn: L ch s – L p 11 ( Ngày thi: 13/11/2012)(Th i gian làm bài 120 phút, không k th i gian giao )thi có 01 trang✟☎✟✌✆✝✡☞CHÍNH TH C✄✍✑✏✆✔✖✕Câu 1 (4 i m)B ng nh ng ki n th c ã h c( l ch s 10) em hãy làm sáng t :“ chphong ki n Trung Qu c d i th ing ã phát tri n n nh cao c a nó”.Câu 2 (4 i m)Vùng ông Nam Á ( t th i kì ban u n th k XIX) :a, Nh ng nét chung v t nhiên, kinh t , chính tr , t t ng, v n hóa?b, S l c các giai o n hình thành, phát tri n,suy thoái c a ông Nam Á.Câu 3 ( 2 i m):Nguyên nhân ra i, th ch chính r c a Th Qu c a Trung H i?---------------------------H T--------------------------Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.✙✛✤✜✘✚✙✢✙✛✣✦✙✪✥★✩✩ư✁✛✛✛ư✕✙✩✛✮✙✛✫✭✙✯✱✘✰✢ư✲ư✪✛ơ✴✵ư✬✁✖✕✪✛✙✦✩✢✬✫✬✖✁☛✎✏✞✗☎✟✢✁✷✥✶✢✶✒✓ S GD$ T V NH PHÚCTRNG THPT SÔNG LÔ ✁✄ÁP ÁN THI H C SINH GI I C P TRNGL NIN M H C 2012-2013Môn: L ch s - L p 11(Th i gian làm bài 120 phút, không k th i gian giao✂✁☎✆✝✞✆✡☛☞✌✏✍✌)áp án có thi có 03 trang✁✁☎✟✠✎✄ÁP ÁN CHÍNH TH C✑✒Câu1Ý1N i dung✁- Nguyên nhân:+ Sâu xa: Nhân dân mâu thu n v i các n c qu c.+ Tr c ti p: Ngày 9 - 5 - 1911, chính quy n Mãn Thanh ra s c l nh "Qu c h uhoáng s t", th c ch t là trao quy n kinh doanhng s t cho các n cqu c, bán r quy n l i dân t c. S ki n này ã châm ngòi cho Cách m ng TânH i.- Di n bi n: Ngày 10 - 10 - 1911, Cách m ng Tân h i bùng n . Quân kh ingh a th ng l n V X ng, sau ó kh i ngh a lan ra t t c các t nh mi n Namvà mi n Trung c a Trung Qu c .+ Ngày 29 - 12 - 1911, Chính ph lâm th i tuyên b thành l p Trung Hoa Dânqu c và b u Tôn Trung S n làm i T ng th ng.✎✔✕ư✘✏✙✚✎✏ư✓✗✕✗i m0,5✌✚✙✘✜✎ư✏✘✛✎✢✌✚ư✗✕✎✣✤✥✙✛✦✤✗2✧✦✤★✩✎✪✚✕✩✏✫ư0,25✏ơ✩✪✢✭✮✯✘3✯✌✘4✱ơ✲✎✦✘★✰✘✯+ Tr c th ng l i b c u c a cách m ng m t s ng i th ng l ng v i ViênTh Kh i – m t i th n nhà Thanh.+ K t qu : Vua Thanh thoái v , Tôn Trung S n t ch c, Viên Th Kh i lên làmi T ng Th ng.- Tính ch t: Là cu c cách m ng dân ch t s n không tri t …ư✕✚✤ư✗✕✱✦✥✘ư✌ươư✭✥✦67✕0,25✱✗✭✲✤✎✗50,25✦✳★ơ✴✵✭0,25✘✎✯✢✥✦ư✎✭✎✛✗✍✎✗- Ý ngh a: Cách m ng Tân H i ã l tchphong ki n Mãn Thanh, thànhl p Trung Hoa Dân qu c, t o i u ki n cho n n kinh t t b n ch ngh aTrung Qu c phát tri n. Cu c cách m ng có nh h ng l n n phong trào gi iphóng dân t c châu Á, trong ó có Vi t Nam.✪✦✤✰✎✰✘★✥✏✏✦✗✍✛✥ư✦✭ư1✯✭✪✎✘0,5✩✩✗✕✭✎✥✩✛✗8✎✗✎- N u nh cách m ng Tân h i th t s thành công thì s l tchphongki n, gi i phóng dân t c và a Trung Qu c ti n lên theo conng t b n chngh a.- B i c nh l ch s : ông Nam Á là m t khu v c có v trí a lí quan tr ng, giàuphong ki n l i ang lâm vào kh ng ho ng, suy y u nêntài nguyên, chkhông tránh kh i b các n c ph ng Tây nhòm ngó, xâm l c.+ Tr c nguy c b xâm l c: Vi t Nam, Lào và Campuchia duy trì chphong ki n l c h u, c tuy t c i cách làm cho t n c v n ã suy y u l i càngsuy y u h n d n n b xâm l c. Xiêm, vào gi a th k XIX, n c này c ngng tr c s e do xâm chi m c a các n c ph ng Tây, nh t là Anh vàư✦✤✗✰✙✶✎✭✥✰★✥✗ư✎✘0,5✯ư✌ư✭✪21✎✘✭✳✷✗✲✥✎✗✥✳✳✳ư✕✸✭ươư✤✗ư✕ơ✳ư✤✥✎✰✗✙✎ơư✕✙✭✢ư✕✗✘✦✗✳✎✵✛✎✗✔✎✎✛✗✦ư✤✗✦0,25✗✯✦✹2✙✎✺✜✮ư✯ư✕ươ✢✕✫0,25 ✏✎Pháp.N m 1752, tri u3✎i Ra ma✦ ✎ư✎c thành l p theo u i chính sách óng c a.✤✰★✷+T th i vua Rama IV (1851 - 1868),th c hi n buôn bán v i n c ngoài.+ Vua Rama V (t n m 1868 n n m 1910) ã th c hi n m t lo t c i cách ti nb v kinh t , chính tr , xã h i theo khuôn m u các n c ph ng Tây, t o chon c Xiêm m t b m t m i, phát tri n theo h ng t b n ch ngh a. Nh v yXiêm không b bi n thành thu c a nh các n c trong khu v c mà v n gic c l p, m c dù b l thu c nhi u vào Anh và Pháp v kinh t , chính tr .N i dung c i cách:- Kinh t : Nông nghi p: Gi m nh thu ru ng, xóa b chlao d ch NângCao n ng su t lúa, t ng nhanh l ng g o xu t kh u.✴✌✙✎✴✏✛✕✗ư✕✎ ✗✙ ✛✥✦✭0,250,25✗✥✳✥✔ư✕ươ✦✯ư✕✥✥✕✁✍✗ư✭✪✳ưư✕✥✰✌✙✏✤✳✁✥4✥✎ư✕✰✎✳✎ư✛✔✏✜✗✥✳✭✗✗✛✢ ✭✗✥✂ư ✤✹✦✢0,25✎✥✳✄☎✗5+ Công th ng nghi p: Khuy n khích t nhân b v n kinh doanh, xây d ng nhàmáy, m hi u buôn, ngân hàng.+ Hành chính, tài chính, quân s , giáo d c,… C i cách theo khuôn m u Ph ngng u nhà n c v n là vua, giúp vi c có H i ng nhà n c và H iTây:ng chính ph …- Xã h i: Xóa b chnô l vì n …i ngo i: Th c hi n chính sách ngo i giao m m d o.+ L i d ng v trí n c m…+ L i d ng mâu thu n Anh – Pháp…K t lu n: Nh nh ng c i cách c a Rama V, Xiêm không b bi n thành thu ca nh các n c trong khu v c mà v n gic c l p, m c dù ch u nhi u lthu c v chính tr , kinh t vào Anh và Pháp Là cu c CMTS không tri t .a/ Nguyên nhân d n n chi n tranh:ươ✩6✛ư✹✘✙✛✙✭✆✔✎✲✎78910110,25✎✵✱ư✝✕✔✛ươ0,25✝✥ư✕✥✯✗✥✎✹✥✛✤✏✲✘✦✙✛✦✣✎✤✳✆✤ư✕✛✔✆✗✗✯✰✄✌✜✭✳✎✎✳ưư✕✙✏✔✥✎✜ư✏✤✥✰✳✁✛✗✥0,250,250,250,250,25✎✳✥✄✛✍✞31✟✠✠✗✎0,25✗*Sâu xa: Vào cu i th k XIX - u th k XX, CNTB phát tri n theo quy lu tkhông u ã làm thay i sâu s c so sánh l c l ng gi a các n c qu c.✘✎✏✮✎✱✍✰✎★2✮✎✚✙✎✎ư✤✜ư✗✎✗✕✘✏- S phân chia thu c a gi a các n c qu c c ng không uMâu thu nv v n thu c a ã d n t i các cu c chi n tranh qu c u tiên : chi ntranh M - Tây Ban Nha (1898) ; chi n tranh Anh - Bô (1899 - 1902) ; chi ntranh Nga - Nh t (1904 - 1905).✙✥✏✎✏✳✎✢✥✜ư✕✘✎✫✳✔✕✔✄✗✎✗✎✥✘0,25✗✱✗✗✪ơ✰3✗chu n b m t cu c chi n tranh l n nh m tranh giành th tri lâp nhau:các n c qu c ã thành l p hai kh i quân s✲✍✳☎✎ư✥✗✕✳✡✎✕ư✌ng, thu c✥✰✘✙✲✛ưư✌0,25✕☎✳a,✵✎✄✳✘+ Kh i Liên minh:c cùng Áo – Hung và I- ta- li-a( 1882 )+ Kh i Hi p c: Anh – Pháp – Nga ( 1907 )Nguyên nhân sâu xa: do mâu thu n gi a các n c qu c v thu cth tr ng✘✎✎✘✘4✥✜ư✕✗✏✘✥✎✳a và0,25 ✗i t Áo - Hung m t ng i Xécbi ám sát, l y*Tr c ti p: Ngày 28-6-1914c phe liên minh tuyên chi n v i Xécbi… => Chi n tranh th gi i th I bùngn6 b/ Nguyên nhân quy t nh: do mâu thu n gi a các n c qu c v v nthu c a là nhân t quy t nh làm cho chi n tranh th gi i l n th I di n ra.Câu 4 (1,5 i m):L p b ng so sánh cách m ng tháng Hai n m 1917 và cách m ng tháng M i n m 1917Nga v : M c tiêu, lãnh o, l c l ng tham gia, h ng phát tri n, Tính ch t cách m ng.N i dung so sánhCách m ng tháng Hai n m 1917Cách m ng tháng M i n m 1917M c tiêuchphong ki nL tchính quy n t s nL t( 0,25 i m)Lãnh oVô s nVô s n( 0,25 i m)L c l ng thamLiên minh công nôngLiên minh công nônggia( 0,25 i m)Xu h ng phátLàm cách m ng XHCN ti n lên Xây d ng CNXHtri nxây d ng CNXH.( 0,25 i m)CMDCTSKMCMXHCN( CMVS).Tính ch t cáchm ng( 0,5 i m)5✙ ✁✷✂✳✄✗✥ư✌✢✗✕0,5✗✕✕✵★✠✟✎☎✜☎✎✥✗✳✘✎ư✗✗✏✕✎✘✏✢✗✳✕✱✵✧✆✟✰✭✦✏✦ ✦✆✙✥ư✤ư✦✎✕✍✎✗★✎✥✰★ư✓✝✦✭ư✭✓✝✤✓✝✗✕✦✍✙✙✓✝✢✦✝✩ ✦✓H T✞ư✏✎ư✌✢✦ ✗✰✆✙ư✎✭✌ 0,5  ☎✁luy n thi s 03 kh i 11Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao—————————✁✝☎✠✡✄✂☎✞S GD& T LÀO CAiTr ng THPT S -V n Bàn———————✆✟☛✟✌☞Câu 1 (3,5 i m)✍✍✎✍✏☞Trình bày di n bi n ba l n kháng chi n ch ng quân Mông Nguyên? Qua ó phân✑✎✍☞tích nguyên n hân th ng l i ba l n kháng chi n ó?✒✌☞Câu 2 (3 i m)✓✗ánh giá vai trò c a Lê Nin trong cách m ng tháng m✔✕i Nga n m 1917? và✖✘✣✙☞✚✍✢trong cu cu tranh xây d ng ,b o v chính quy n Xô Vi t (1917-1920)?✛✜✌☞Câu 3 (3 i m)✤✙✦✥L p b ng so sánh cu c c i cách Minh tr✜✤✦Nh t B n và phong trào Duy Tân✜✜✏✙Trung Qu c ( 1898) theo n i dung:✙✥N i dung so sánh✦✤cách Minh tr✦Nh t B nphong trào Duy Tân✜✏Trung Qu c ( 1898)✗Ng☞i lãnh✖o✕✙N i dung c i cách✜✍k t qu✜✚Tính ch t✌☞Câu 4:(2, i m✌✤L pn b ng so sánh cách m ng dân ch t s n ki u c ,cách m ngdân ch t s n✜✕✔✖✜✧✕✔✖✜✌✙✙✢✚ki u m i và cách m ng xã h i ch ngh a theo n i dung sau:Nhi m v ,giai c p lãnh★✕✔✩✪✌☞☞✕✙o, ng l c cách m ng,xu h✛✕ng phát tri n★✖✌☞Câu5: (3 i m)✌☞Câu 6: (3 i m)Quá trình phát xít hóa✦✍✫✤✌✓✢Nh t B n di n ra nh th nào? i m khác bi t quá trình✜✖✍✦✤✦✓Nh t khác v iphát xít hóa✬★c và Italia nh th nào?✖✌☞Câu 7: (2,5 i m)Phân tích nguyên nhân d n✭✮n chi n tranh th gi i th nh t?K t qu ,tính ch t✯✯✯✰✱chi n tranh th gi i th nh t?✯✯✰✱✭===========H t=====================✳✭✯✲✭ áp ánc di n bi n chính 3 l n: 1258,1285,1287-1288c các nguyên nhân t i li ucc p ✄Câu 1: Trình bàyân tíchCâu 2:* Trong cách m ng tháng m i Nga-Cách m ng dân ch t s n tháng hai n m 1917 thành công chc chuyên chcu c di n hai chính quy n song song t n t i......Nga Hoàng b l t-Tr c tình hình ó Lê Nin và ng Bônsêvich ã chu n b k ho ch ti p t c làmcách m ng l t chính ph t s n lâm th i-Lê Nin quy t nh chuy n sang u tranh V trang giành chính quy n-7-10-1917 Lê Nin t ph n Lan v Pê t rô grát tr c ti p ch o cách m ng..........*Xây d ng chính quy n Xô Vi t-Vi c làm u tiên là p tan b máy nhà n c c .......-Ti n hành cu c h u hóa các xí nghi p* b o v chính quy n Xô Vi t:-Cu i n m 1918 ,14 n c qu c.....-Lê Nin th c hi n chính sách c ng s n th i chi n....✮✮ư✮☎✯✂ư✯✂✆✆ư✆☎✡✮☛✰ư☞✮☛✯✌✍☎✮✲ư✏✯✠✆✯✡✯✆✑✞✮✒✮✎✲ ✡✯✝☞✮✭✂✟✮✆ư✞✲ư✮✝✭✓✍✄✔✍✖ơ✯✖✗✮✆✆✯✍✄✮✝✮✯✠✲✠ư✘✝✙☛✓✝✯✍✟ư✖✰✰✮✯✙✝✲✠✯✞✌☞Câu 3 (3 i m)✤✙✥L p b ng so sánh cu c c i cách Minh tr✜✦✤✦Nh t B n và phong trào Duy Tân✜✜✏✙Trung Qu c ( 1898) theo n i dung:✙✥N i dung so sánhcách Minh tr✦✤Nh t B nphong trào Duy Tân✜✦✏Trung Qu c ( 1898)✎✗Ng☞✖i lãnh✙✕o☞Quí t c m i,t★✖✜s n✬✖ng Các ph n t✎☞✍tri th c✚✍✙☞✬phong ki n ti n b ,u là Thiên hoàngng✎☞uLngơ✖Kh i✜Siêu,khang H u Vi✜✍✙N i dung c i cách✜SGK✤-Kinh t : L p ngân hàng✑☞✗xây d ng✛ng s t✖✥:ch-Chính trtr✔ngơ✖✍✤thành l p ch✍☞✙quân✣✤ch l p hi n,quy n t do✔✛✤✚ngôn lu n,t do xu t b n✛✜báo,....V✘n hóa giáo gi c s a✪✚ ✍☞ i ch☞✙thi c✚✥-Quân s : trang bvà✛✌✚✢hu nph✍luy ntheoki ung Tâyơ✖✍✦k t qu-M d✜✗✥ng cho ch ngh a -Ti n hành 100 ngày b✖✔✩✌☞T✚B n phát tri n,✖✜✖a th t b i✕✍✏✤☞Nh t t n✁thành n✢c TBCN★✖☞B ov☞c✒✜✬c Phong ki n -Trung qu c★✖✖✙ng trnguy c xâm lơc Ph✒✖ơ✖✒✖cng✤c l p,thoát Tây✏✤kh i s✙☞thu c✚Tính ch t✙ph n m t n✂✥★✖c -a✙Là cu c cách m ng t s n Có khuynh h✕✢☞không tri t✄✖✜★✖cách m ng t s n✕✖✜ng làm  S GD- TBÌNH NHNG THPT TR NG VNG✁TR✄ ☎✁✂✄✝✄ Ơ✞THI H C SINH GI I- KH I 11 - N M H C 2009 – 2010✟✠✌MÔN L CH S✡☛☞✍✎(Th i gian làm bài: 120 phút)✑Câu 1. (5 i m)Hoàn c nh l ch s d n n Nh t B n ti n hành cu c Duy tân Minh Tr ? N i dung,tính ch t c a cu c Duy tân Minh Tr ? T ó gi i thích vì sao Nh t B n tr thành n cqu c ch ngh a duy nh t Châu Á cu i th k XIX – u th k XX?Câu 2. (5 i m)L p b ng th ng kê v phong trào u tranh c a nhân dân Trung Qu c gi a th kXIX – u th k XX theo m u sau ây:Kh i ngh a Thái BìnhPhong trào Duy Tân Phong trào Ngh a HoàN i dungThiên qu c (1851-1864)(1898)oàn (1899-1900)Lãnh oL c l ngDi n bi nTính ch t,ý ngh aEm có nh n xét gì v các cu c u tranh ch ng phong ki n, qu c Trung Qu cgi a XIX u XX?Câu 3. (4 i m)B ng ki n th c l ch s có ch n l c, gi i thích vì sao Xiêm (Thái Lan) là n c duynh tông Nam Á v n gic c l p không tr thành thu c a c a các n cph ng Tây ?Câu 4. (6 i m)C c di n n c Nga sau cách m ng tháng Hai 1917? Tóm t t di n bi n chính và ýngh a l ch s c a Cách m ng tháng M i 1917? nh h ng c a Cách m ng này i v iVi t Nam nh th nào ?✏✒✚✓✛✔✕✖✗✘✙✒✓✜✗✖✙✓✒✘✒✙✢ư✤✖✗✦✥✛✚✢✥✗✧✖★✗✧✑✏✘✖✒✥★✗✩✖✧✕✚✛✥✪✦✙✗✧✖✦✢✫✥✖✬✭ư✮✯✗✚✦✘✪✖✩✙✖✚✥✗✖✗✥✢✥★✑✏✰✗✱✓✔✲✲✒ư✤✫✚ư✢✕✪✖ư✮✖✙✘✢✙✖✓✛ư✤ơ✑✏✴✵ư✤✬✶✯✗✦✓✵✔✛ư✬ư✷✸ư✢✛✗---------------------------------------------✬✖✥✤  S GD- TBÌNH NHNG THPT TR NG VNG✁TR✄ ☎✁✂✄✝✝✄ Ơ✞ÁP ÁNTHI H C SINH GI IMÔN L CH S - KH I 11 - N M H C 2009 – 2010✟✠✌✡☛☞✍✁ Câu 1. (5 i m)a) Hoàn c nh l ch s :- Gi a th k XIX chM c ph Tô-ku-ga-oa Nh t B n ng u là t ng quân (Sôgun)lâm vào kh ng ho ng suy y u:* Kinh t : Nông nghi p: l c h u, tô thu n ng n , m t mùa ói kém th ng xuyên. Công nghi p:kinh t hàng hoá phát tri n, công tr ng th công ngày càng nhi u, kinh t t b n phát tri nnhanh chóng.* Xã h i: mâu thu n gi a nông dân, t s n, th dân v i chphong ki n l c h u.* Chính tr : mâu thu n gi a Thiên Hoàng và T ng quân...- Gi a lúc Nh t B n kh ng ho ng suy y u, các n c t s n Âu – M tìm cách xâm nh p.- Tr c nguy c b xâm l c Nh t B n ph i l a ch n m t trong hai conng là b o th duy trìchphong ki n, ho c là c i cách phát tri n theo conng các n c t b n ph ng Tây.b) N i dung Cu c Duy tân Minh Tr :- Tháng 1/1868, Thiên hoàng Minh Tr th c hi n m t lo t c i cách trên t t c các l nh v c (chínhtr , kinh t , quân s , v n hóa, giáo d c...)+ V chính tr : th tiêu chM c ph , l p chính ph m i, th c hi n bình ng, ban b quy nt do.+ V kinh t : th ng nh t ti n t ; th tr ng; cho phép mua bán ru ng t, t ng c ng phát tri nkinh t TBCN…c t ch c hu n luy n theo ki u ph ng Tây, chú tr ng óng tàu chi n, s n+ V quân s :xu t v khí n d c...+ Giáo d c: b t bu c, chú tr ng n i dung khoa h c – k thu t. C h c sinh gi i i du h cph ng Tây.c) Gi i thích:- Cu c Duy tân Minh Tr là cu c cách m ng t s n do liên minh quý t c – t s n ti n hành… mng cho CNTB phát tri n, a Nh t thành n c công th ng nghi p phát tri n nh t châu Á.- Trong 30 n m cu i th k XIX quá trình công nghi p hoá trong công nghi p, th ng nghi p vàngân hàng d n n s ra i các công ty c quy n: Mít-x i, Mit-su-bi-si... chi ph i i s ngkinh t , chính tr Nh t B n.- Chính sách xâm l c và bành tr ng c a Nh t: Chi n tranh ài Loan (1874), Chi n tranhTrung – Nh t (1894-1895), Chi n tranh Nga – Nh t (1904-1905)…- K t lu n: Nh t B n ã tr thành qu c ch ngh a...✂✄☎✝✝✟✆✠☞✞✡✌✟☛✎✟✏✒✍ư✝☛✍✝✝✓✕✌✔✟✡✝✗✖✓ư✘✕✝✘✗ư☛ư✝✙✠✝✒✆ư✍✍✟✠✌✚✡✙✒✚✆ư✝✌✒✆✍☛✍ư✍✌ơ✛✠✢ư✟✗✤✚✝ư✍✍✣✝✟✌ư✒ư✍☛✘✠✔✟✗✒ơ✍✥ư✥ưư✍ư✄✓✚✠✦✣✡✍✖✍✣✝✧✚✣★✝✬✪✟✩✠✌☛✡✒☛✓☛✟✕✫✣✣✭✬✕✘✓✩✗✖✚✠✟✧ư✗✖ư✝✯✘✟✎✝✓✟✢✮ơ✩ư✤✖ư✍✟✢✖✰✡ư✲✠✠✌✤✴✤✟☞✤✱✛✤✳ơư✂✝✠✠✠✚✡ư☞✍ư✘✟✍✘✗✟✌✒✓ơưư✬ưư✖✝✧✓✓✓ơ✞ư✝✙✕✟✟✗✟✬✠✬✟✣✗ư✝✌✚✍✝✒✝✌✢ưư☛✵✝✌✌✭✭✷✶✹✸✸✻✶✼✺✁ Câu 2. (5 i m)- L p b ng th ng kê:N i dungKh i ngh a Thái BìnhThiên qu c (1851-1864)Lãnh oH ng Tú Toàn✬✌✍✠☞✦✬✽✟✡Phong trào Duy Tân(1898)Khang H u Vi,L ng Kh i SiêuQuan l i, s phu ti n b ,vua Quang T- 1898 di n ra cu c v nng Duy Tân, ti n hànhc i cách c u vãn tình th .- 21.9.1898 T Hi Thái h ulàm chính bi n, phong tràonhanh chóng th t b i sauh n 100 ngày.✦Phong trào Ngh a Hoàoàn (1899-1900)✵✆ơư✍✝L clng✢✣ư✠Nông dân✡Nông dân✛✣✾✝✯Di n bi n✠✡✕✠✵✠✍✝✒✍ư✟✢✣ư✕☞✕✝✠✟✖✟✫✆✕✟✌✝✟✲✠✯✾- Bùng n 1/1/1851 t i Kimi n (Qu ng Tây), lan r ngkh p c n c.c chính- Xây d ngquy nThiên Kinh, thihành nhi u chính sách ti nt,b : bình quân ru ngbình ng nam n …- 19.7.1864 tri u ình Mãn✎✍✌✿✝✖ơ✡☞- 1899 bùng nS nông lan sang Tr c L ,S n Tây, t n công s quánn c ngoài B c Kinh.- 1900 liên quân 8 n cqu c (A, P, M, , NB,Nga, Áo-Hung, Italia) ànápPT th t b i.- T Mãn Thanh kí i uơ✓✵✣✎ơ✖✲✒☞ư✝✒✟ư✬✵✟❀✖✡✕✟✵ ✒Thanh t n công ThiênKinh, àn áp phong tràoKN th t b i.Tính ch t, Là cu c kh i ngh a nông C i cách dân ch t kh iý ngh adân vi ch ng phong x ng theo khuynh h ngki n, làm lung lay tri u dân ch t s nTrungình PK Mãn Thanh.Qu c.- Nh n xét: Cu c u tranh c a nhân dân TQ gi a th k XIXn i nh ng u th t b i là do ch a có t ch c chính ng lãnh o ; dotri u ình phong ki n ; do phong ki n và qu c c u k t àn áp...c Tân S u (1901)TQtr thành n c n a thu ca, n a PK.PT nông dân yêu n cch ngqu c giáng m tòn m nh vào qu c❀✖ư✟❀✖☞✦✟✚☞✖✍☛✦✟✒ưưư✬✠✝☞ư✝✟✕☛✳✬✒✡✝✠✳✒✣✬✦✒ư✡✠✳☞✟✬✟✍✡✬✟✝✌✠✟✟✖✯☛✕✆✝✏ ✯✟✎ư✖✡✕✟✟ư✍✝✝✝✟✡✬✣✝✟✾u th k XX di n ra sôis b o th , hèn nhát c a ✍☛☛✟✖✁ Câu 3. (4 i m)- Gi a TK XIX ng tr c s e d a xâm l c c a ph ng Tây, Ra-ma IV (Mông-kút lên ngôit 1851-1868), ã th c hi n m c a buôn bán v i n c ngoài.- 1868: Ra-ma V (Chu-la-long-con lên ngôi t 1868-1910) ti n hành c i cách t n c:- V kinh t :+ Nông nghi p: Gi m nh thu ru ng, nâng cao n ng su t lúa, t ng nhanh l ng g o xu t kh u.+ Công nghi p: Khuy n khích t nhân b v n kinh doanh, xây d ng nhà máy, hi u buôn, ngânhàng.- Chính tr - xã h i:+ng u nhà n c là vua, giúp vi c cho vua có H i ng nhà n c (ngh vi n)+ Xóa b chnô l , gi i phóng ng i lao ng.- Quân i, tòa án, tr ng h c: theo khuôn m u ph ng Tây, phát tri n theo h ng TBCN.- Ngo i giao: M m d o, l i d ng v trí “n c m”… C t nh ng các vùng t ph c n (v n làlãnh th c a CPC, Lào và Mã Lai) gi gìn ch quy n t n c.* Tính ch t và ý ngh a: Là CMTS không tri t , giúp Xiêm phát tri n theo CNTB, gic cl p….✟✎✒✟✤✆ư✟✓✿✢ơ✣ư☛☞ư✒✣✒✳ư✝✟✿✕✒✍✖ư✝✝✂✓✠✧✧✢✁✍✖✝ư✡✖✬✓✴✓ư✣✠✚✽✎✟✏✒✵✓✠✟✒ư✓ư✚✝✴✟✠✓✗✟✍✠ư✘✙✟✠✗✒✤ơưưư✕✲✒✄✟✬✓✟✢✌✢✡★✚✯ưư✘✖★✕✟✟☛✆✒☛✖ư✘✦✓✘✟✟✟✠✢✖✌✆ư✁ Câu 4. (6 i m)ng Hai, c di n 2nh quy n song song t n i:nhtn lâm th i và* Sau CMXô vi t i bi u công nhân, nông dân và binh lính…- Lê-nin thông qua Lu n c ng tháng Tng Bôn sê chchu n k ho ch ti p cchuy n t CMDCTS sang CMXHCN (l tnht s n lâm th i).+ 4 – 10/1917,tr ng u tranhnht p h p l c l ng – qu nngtin theong Bônsê ch Nga.Lê-nin* Di n bi n:- u 10/1917, khôngch ng bao m n c.- 7/10/1917, Lê-nin v n c tr c ti po kh ia trang nh nh quy n.- êm 24/10/1917 (6/11) b t u kh ia, chi mc nh ng v trí then ch t Th ô.a ông, b t toàn bnhtn lâm- êm 25/10/1917 (7/11) t n công o Cung i nth i (tr Kê-ren-xki) –> kh ia Pê-t -rô-grát th ng l i.– u 1918 cách m ng nh th ng l i n n c Nga.* Ý ngh a lich s :i v i n c Nga: p tan ch p b c, c l t a phong ki n, tn,ing công nhân,NDL , các dân t c Nga. Làm thay i v n m nh t n c a GCCN, NDL lên n m chínhquy n, thi t l p nhà n c XHCN u tiên trên th gi i.i v i th gi i: m thay i c di nnhth gi i. Cm nh ml i nhi u ic kinh nghi m quý cho phong trào chng th gi i. i vào l ch s nhân lo i nh m t ski n tr ng i, mu th i kì m i – th i kì l ch s th gi i hi n i.* nh h ng c a CMXHCN tháng M i Nga 1917 n Vi t Nam: HS vi t theo hi u bi t c amình… nh ng ph i m b o các ý chính: ti p thu nh h ng … thúc y cách m ng Vi t Namchuy n sang m t th i kì m i… Nguy n Ái Qu c và v n thu c a … các t ch c cách m ng,c ng s n xu t hi n… CS Vi t Nam ra i lãnh o nhân dân u tranh gi i phóng dân t c…-----------------------------------------------------------------☞✌✠✏✍✞☎✝✆✟✞✡✑✒✗✑✎☛✓✔☛✝ư✍✘✟✡✝✂✘ươư✟✒✗✙✵✍✘✯✌✝✚✗✶✚✡★✛✜✟✑✒✗✑✓✿☛ư✍✘✜✟✑✑✢✘✚✜✟✣✌✏ơ☛✢ư✘✑✟✤✙✢✖✣ư✒✗✗✵✍✦✥✜✏✧✑★✜✒✒✵✩✡✛✕✝✪✍✫ư✜✕✜✒✟✑☞✦✑✘✭✑✭✒✮✗ư✣✡ ✰✬✲✝✟✏☞✬✦✑✟☞✟✢✭✵ư✬✆✚☛✲✟✘✜✓✠✑✒✑✓✔✗✵✖✯✵✫☛ư✍✲✗☞✦✑ơ✭✿✢✬✲✏✘✭✵✢✒✘✢✮✡ư✛✰☎✬★✒✒★✝✜✌✎✚✠✱✑✔✵ư✵☛✭ư✮✍✱✓✍✯✠✲✟✌✓✟✒✵✖✕✝✟ưư✵✝✌✒✟✏✒ư✬✝✯✒✒✜✟✘✝✜✓✑✯✘✒✒★✲✛✜✪✚✤✚✘✗✰✡✡✳✝★✓✑✕✟✘✗✵✒✪✴✵✮ư✩✡✶✷✭✹✸✸✸✪✺✵✸✸✹✶✻✼✻✼✶✝☞✗ư✽☛✝✟☛✂✟✍☞✍✍✡✕✒✯✟✠✟✖✠✓✍✖✓✵✟✗✓ư✬✾✗✟✍✘✠✝ư✝ư✘✓✟✎✚✡✟✡✠✖✍  ✁TRNG THPT A PHÚC✂✄THI OLYMPIC L CH STh i gian : 90 phút☎✆✞N M H C 2010-2011✟✠Câu 1 (5 i m): Vì sao sau khi thoát kh i gi i✡✗☛☞✍ng v t, Ng✎✏✑i t i c ph i s ng thành t ng✒✓✔✕✓✖✗✑i nguyên th y khác v i các b y✒✘✌Câu 2 (5 i m): Vì sao t th k XI tr✡✎✌✗b y? B y Ng✍10✝☛✖ng c a thành th✘✣✍✜✢i v i các lãnh✓✌✍✙✍ng v t✎✏nh ng i m nào?✙✚✍i các thành th trung✍✣✍✛☛✚✍✛✥✦Tây Âu? Tác✙a phong ki n Tây Âu?✣✜Câu 3 (4 i m): Nêu nh ng i m gi ng và khác nhau gi a nhà n✡i xu t hi n✤✓✚✑c V n Lang và nhà n✌✧✑✌cÂu L c theo các tiêu chí sau:✤1- C s hình thành.ơ✙2- B máy nhà n✎✑c.✌3- Kinh ô.✍Câu 4 (6 i m): Nh ng m t tích c c và h n ch c a các chính sách kinh t th i Nguy n?✡☛✚✩✪✤✜✘✜✒✫*****H T*****✬✭✰✮S GD- T HÀ N ITR NG THPT A PHÚC✴✮✲✱K THI ÔLIMPIC – L P 10✯N m h c 2010 – 2011✳✵ÁP ÁN✶✗Câuh iCâu1(5i m)N i dung c n✎✍t✤Thangi m☞✍✛✍* Nguyên nhân:s n xu t th p kém, công c lao ng thô s nên h ph i ki m- Do trìnhs ng b ng lao ng t p th v i ph ng th c s n b t hái l m.- Do s ng trong i u ki n thiên nhiên hoang dã, kh c nghi t (luôn b thú d ,thiên tai e d a)…nên ph i d a vào s c m nh s h p tác c a t p tht v ,sinh t n.* S khác nhau……:- B y Ng i nguyên th y bi t ch t o công c lao ng (nh ng công c thu cth i kì á c ).- Bi t gi l a trong t nhiên và bi t ch t o ra l a n ng chín th c n, t vvà s i m.- Gi a các thành viên có m i quan h t ng i ch t ch , g n bó: có ng ing u, có s phân công công vi c gi a nam và n , cùng ch m sóc con cái…* Nguyên nhân:- T th k XI, l c l ng s n xu t Tây Âu có nhi u bi n i mà tr c tiên làtrong l nh v c nông nghi p.- Công c s n xu tc c i ti n a t i s phát tri n c a s n xu t, s t ngnhanh nh ng s n ph m xã h i d n n hai h qu ch y u:+ Xu t hi n nhi u s n ph m th a náy sinh nhu c u trao i, mua bán.+ T o i u ki n cho vi c chuyên môn hóa c a nh ng ng i th th công.✍✓✎✕✹✥✍✥✎✷✏✛✌✑✍ơ✺✎ơ✧✸✻✑✕✜✼✽✓✍✍✦✻✸✕✪✺✤✪✦✣✼✘✏✚✛✍✛✪✦✾✿✗✑✒✒✘✍✚✙✜✤✷✍✎✚✷✎❀✜✑✜❁✪✜✜✤❁✍✛✑✌✺✧✪✥✚✓✦✑ơ✍✓✩❂✻✑✗✍Câu 2(5i m)✍✛✺✍✪✦✚✚✧✽✖✜✢✪✑✼✕✥✙✜✍✔✑✌❃✪✷✦✕✥✚✍✑✕✼✕❄✜✍✎❅✑✌✍✪✛✜✦✽✥✦✕✘✘✕✥✪✜✗✕❄✖✍✔✽✤✍✦✦✘✚✑✒✼✘✧✒✦✛ ✗- Nh ng ng i th th công có nhu c u t p trung nh ng n i thu n ti n s nxu t, mua bán ( b n sông,n i giao nhau c a nh ng tr cng giao thông chính… bên ngoài lãnh a).* Tác ng:- T o i u ki n cho kinh t hàng hóa phát tri n.- Phá v n n kinh t khép kín, t túc t c p trong các lãnh a…- Mang l i không khí t do m mang tri th c t o ti n cho vi c hình thànhcác tr ng i h c l n châu Âu.Nhà n c Âu L cTiêu chí soNhà n c V n Langsánh1. C sDo yêu c u ch ngDo yêu c u ch ng ngo i xâm,hình thànhngo i xâm, s n xu ts n xu t kinh t nông nghi pkinh t nông nghi p(b o v mùa màng, làm th y(b o v mùa màng,l i)làm th y l i)2. B máyng u nhà n c ng u nhà n c là Vuanhà n clà Vua giúp vi c chogiúp vi c cho vua có các L cvua có các L c h u,h u, L c t ngL c t ng- Có 3 t ng l p trong xã h i:- Có 3 t ng l p trongxã h i: vua quan quývua quan quý t c, nô tì vàt c, nô tì và nông dân nông dân công xã (dân t do)công xã (dân t do)- T ch c ch t ch h n, lãnhc m r ng trên c s- C c u t ch c cònthsáp nh p V n Lang và Âun gi n s khai.Vi t.3. Kinh ô- B ch H c- C Loa* M t tích c c:- Coi tr ng v n ru ng t và s n xu t nông nghi p:+ o d c l i ru ng t, l p a b .+ Ban hành chính sách quân i n.+ Th c hi n chính sách khai hoang, l p doanh i n.- Phát tri n các ngh th công dân gian, t ng c ng xây d ng các quan x ng.- Chú tr ng khai khoáng các m , t ng ngu n thu thu cho nhà n c.* Nh ng h n ch :- Không b o vc ru ng t công. Chính sách quân i n ch mang ý ngh at ng tr ng, th c ch t là u tiên cho quan l i, quý t c, binh lính.- Tình tr ng ru ng t b b hoang hóa còn nhi u.- Trong khai khoáng nhà n c qu n lí kém nên ch ho t ng trong th i gianng n r i l i giao cho t nhân.- Th ng nghi p thi hành chính sách thu khóa ph c t p và ki m soát ng tnghèo, nhà n c n m c quy n ngo i th ng và dè d t v i các n c ph ngTây nên ho t ng kém sôi ng, t p n p.✚✑✒✼✥✘✏✜ơ✍ ✙✘✚✚ơ✷✍✑✏✦✍✛✒✣✁✽✤✍✦✜✛✽✜✂✪✪✥✍✽✤✑Câu 3(4i m)✍✛✪✒✍✤✸✙✌✺✤✍✌✧✑✗✌✤✗✙✓✤✓✕✥✜✕✕✦✜✘✼✗✺✄✗✍✑✌✌✺✄✍✦✌✤✗✤✑✑✦✗✤✦✦✼✘✎✤✥✦✕✑✦✙✑ơ✣✽✤✑✌✌✗✗✌✌✎✎✎✎✪✪ơ✍✥ơ✔✕✔✺✺✔✍✑✩✼ơ❂✙✏ơ✎ơ✙✧✦✍Câu 4(6i m)✍✛✤✤✔✿☎✽✸✥✤✄✍✤✎✎✍✍✥✥✏✕✍✣✥✦✤✽✍✽✪✦✏✍✽✛✘✧✸☞✆✝✑✧✒✪✾✑✜✑✙✌✞✽❃✕✑✼✦✍✑✑✼✎✪✍✥✥✍✑✤✢✎✽✤✎✍✥✣☞✑✻✾✑✤✌✕✢✤✍✎✒✑ơ✦✜✺✤✛✩✽✑✤✌✍✻✎✍✎✤✍✎✥✑ơ✩✌✏*******************H T*******************✟✑✌✑ơ✕ Sôû GD-ÑT Tænh Bình ÑònhTröôøng THPT Tröng VöôngHoï teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soá baùo danh : . . . . . . . . . . Lôùp: ……………………ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛIMOÂN : LÒCH SÖÛ LÔÙP 11Naêm hoïc: 2010 - 2011Thôøi gian: 120 phuùtCaâu 1: Chöùng minh Coâng xaõ Pari laø moät nhaø nöôùc kieåu môùi – do daân vaø vì daân. ( 7 ñieåm)Caâu 2: Trình baøy noäi dung cuûa caûi caùch Duy taân Minh Trò ôû Nhaät Baûn naêm 1868. Taïi sao caûi caùch MinhTrò mang tính chaát moät cuoäc caùch maïng tö saûn khoâng trieät ñeå? ( 7 ñieåm)Caâu 3: Trình baøy yù nghóa lòch söû Caùch maïng thaùng Möôøi ( 1917). Haõy neâu nhöõng daãn chöùng maø em bieátveà aûnh höôûng to lôùn cuûa Caùch maïng thaùng Möôøi ñoái vôùi caùch maïng Vieät Nam. ( 6 ñieåm)HEÁT ÑAÙP AÙN THI HOÏC SINH GIOÛI LÒCH SÖÛ LÔÙP 11, NAÊM HOÏC 2010 – 2011.Caâu 1:Chöùng minh Coâng xaõ Pari laø moät nhaø nöôùc kieåu môùi – do daân vaø vì daân* Trình baøy sô löôïc söï thaønh laäp hoäi ñoàng Coâng xaõ:- 18/03/1871: cuoäc caùch maïng voâ saûn thaéng lôïi, laàn ñaàu tieân treân theá giôùi nhaø nöôùckieåu môùi thaønh laäp.- 26/03/1871: baàu cöû hoäi ñoàng Coâng xaõ theo phoå thoâng ñaàu phieáu.- 28/03/1871: hoäi ñoàng Coâng xaõ ra maét nhaân daân – tuyeân boá thaønh laäp.* Chöùng minh nhaø nöôùc kieåu môùi do daân , vì daân:a) Cô caáu toå chöùc:- Cô quan cao nhaát laø hoäi ñoàng Coâng xaõ: taäp trung trong tay caû quyeàn haønh phaùp vaølaäp phaùp, do phoå thoâng ñaàu phieáu baàu leân.- Hoäi ñoàng coù ñaày ñuû caùc Uûy ban hôn haún chính quyeàn tö saûn.- Ñöùng ñaàu moãi Uûy ban laø moät uûy vieân coâng xaõ chòu traùch nhieäm tröôùc nhaân daân vaøcoù theå bò nhaân daân baõi mieãn.- Coâng xaõ ra saéc leänh giaûi taùn quaân ñoäi vaø löïc löôïng caûnh saùt cuõ, thay baèng löïclöôïng vuõ trang vaø löïc löôïng an ninh nhaân daân.b) Caùc chính saùch môùi:- Chính trò: ñaäp tan boä maùy nhaø nöôùc cuõ, thaønh laäp chính quyeàn môùi cuûa giai caápvoâ saûn. Thaønh phaàn coâng xaõ do coâng nhaân vaø trí thöùc ñaïi dieän cho nhaân daân laoñoäng.- Kinh teá: giao cho coâng nhaân quaûn lyù nhaø maùy, xí nghieäp chuû ñaõ boû troán. Kieåmsoaùt cheá ñoä tieàn löông, bôùt lao ñoäng ban ñeâm, caám ñaùnh ñaäp coâng nhaân. Ñeà ra cheáñoä ngaøy laøm 8 giôø ( chöa kòp thöïc hieän) vaø taêng löông cho coâng nhaân …- Xaõ hoäi: giaûi quyeát naïn thaát nghieäp, quy ñònh giaù caùc maët haøng, traû laïi caùc ñoà caàmcoá cho ngöôøi ngheøo, chaêm lo ñôøi soáng cho nhaân daân, ra saéc leänh ñaûm baûo quyeàncoâng daân cuûa phuï nöõ, coâng xaõ coøn döï kieán nhieàu chính saùch kinh teá, xaõ hoäi phuø hôïpvôùi quyeàn lôïi cuûa nhaân daân lao ñoäng.- Vaên hoùa – giaùo duïc: ñeà ra cheá ñoä giaùo duïc baét buoäc mieãn phí. Taùch giaùo duïc rakhoûi nhaø thôø, tröôøng hoïc khoâng daïy kinh thaùnh, thaûo keá hoaïch laäp vöôøn treû vaø uûyban giaùo duïc……- Quaân söï: giaûi taùn quaân ñoäi vaø löïc löôïng caûnh saùt cuõ, xaây döïng löïc löôïng vuõ trangvaø an ninh nhaân daân ñeå baûo veä chính quyeàn caùch maïng. Coâng nhaân ñöôïc vuõ trang.Keát luaän: qua cô caáu toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng xaõ, chöùng toû raèng Coâng xaõ Parilaø nhaø nöôùc kieåu môùi, nhaø nöôùc voâ saûn cuûa daân, do daân vaø vì daân.7 ñieåm1,02,00,750,750,750,750,750,25Caâu 2:Trình baøy noäi dung cuûa caûi caùch Duy taân Minh Trò ôû Nhaät Baûn naêm 1868. Taïisao caûi caùch Minh Trò mang tính chaát moät cuoäc caùch maïng tö saûn khoâng trieätñeå?* Sô löôïc boái caûnh lòch söû- Chính trò: cheá ñoä phong kieán Maïc Phuû khuûng hoaûng.- Kinh teá: noâng nghieäp laïc haäu maâu thuaãn coâng nghieäp phaùt trieån.- Xaõ hoäi: phaân chia ñaúng caáp, maâu thuaãn vôùi nhau gay gaét.- Söï xaâm nhaäp cuûa tö baûn phöông Taây vaø vieäc Maïc phuû kí caùc ñieàu öôùc baát bìnhñaúng vôùi caùc ñeá quoác daãn ñeán phong traøo “ Ñaûo Maïc” 1868.* Noäi dung caûi caùch:Tháng 1/1868, Sô-gun b l t . Thiên hoàng Minh Tr lên n m chính quy n, th chi n m t s c i cách ti n b - l ch s g i là “c i cách Minh Tr ”.V chính tr :- Th tiêu chM c ph , l p chính ph m i.- Th c hi n quy n bình ng, ban b quy n t do.- Thi t l p chquân ch l p hi n (1889).V kinh t :- Th ng nh t ti n t , th tr ng.- Cho phép mua bán ru ng t.- Xây d ng c s h t ng, c u c ng,ng sá…- Nhaø nöôùc naém caùc ngaønh kinh teá chuû ñaïo: khai moû, giao thoâng, ñoùng taøu.Laø cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù nhaát, ñaët cô sôû ñaàu tieân cho coâng cuoäccoâng nghieäp hoùa ôû Nhaät, ñöa nöôùc Nhaät töø moät nöôùc phong kieán leân TBCN, vöônleân ñòa vò quoác teá ñaàu tieân ôû chaâu Aù.☎ ✁✂✄7 ñieåm1,0✆ ✝✠☛✞✡ ✡ ✌✟✟☞✍✎☛✂1,0✁✏✟✑✏✏✆✠✞✂✒✆✓✝✝☛☛☛✁✂✁✟✍✏✔✠✕✆✞ ✗ư✕✂✟✚✙✚✠✂✗ơ✝✑ư1,0 V quân s : ñöôïc toå chöùc huaán luyeän theo kieåu phöông Taây, chuù troïng ñoùng taøuchieán, saûn xuaát vuõ khí ñaïn döôïc, th c hi n chngh a v quân s , môøi chuyeân gianöôùc ngoaøi huaán lueän quaân ñoäi.V v n hoá- giáo d c: ñöôïc coi laø nhaân toá chìa khoùa trong coâng cuoäc hieän ñaïi hoùañaát nöôùc.- Thi hành chính sách giáo d c b t bu c.- Chú tr ng n i dung khoa h c k thu t trong gi ng d y.- C HS gi i di du h c ph ng Tây.- Thöïc hieän muïc ñích giaùo duïc: tinh thaàn yeâu nöôùc, trung quaân, naâng cao daân trí.Tính chaát khoâng trieät ñeå, vì:- Cuoäc caûi caùch do vua tieán haønh töø treân xuoáng do vaäy coøn nhieàu haïn cheá.- Vua ( Thieân Hoaøng) naém quyeàn toái cao vaø voâ haïn.- Tö saûn lieân keát vôùi quyù toäc phong kieán naém chính quyeàn ( coøn toàn taïi nhieàu taøn döphong kieán).- Quyeàn sôû höõu ruoäng ñaát vaãn coøn duy trì.- Cheá ñoä phaân chia ñaúng caáp xaõ hoäi:+ taàng lôùp Samurai giöõ nhieàu ñaëc quyeàn+ xaây döïng quaân ñoäi phuø hôïp taàng lôùp Samurai vôùi tinh thaàn voõ só ñaïo.+ Nhaät Baûn raùo rieát gaây chieán tranh xaâm löôïc, xaây döïng ñaát nöôùc treân söùc maïnhquaân söï, tranh giaønh thuoäc ñòa.✍ ☛✞✂✟✝✍✄1,0✁✂✝☎1,0☎✂✟✁✌✡✌✆✟✑✝✌ơ☞-ư2,0Caâu 3:Trình baøy yù nghóa lòch söû Caùch maïng thaùng Möôøi ( 1917). Haõy neâu nhöõng daãnchöùng maø em bieát veà aûnh höôûng to lôùn cuûa Caùch maïng thaùng Möôøi ñoái vôùicaùch maïng Vieät Nam- i v i th gi i:+ Làm thay i c c di n th gi i v i s ra i c a chXHCN.+ C v , thúc y phong trào cách m ng th gi i.- i v i n c Nga: làm thay i hoàn toàn tình hình t n c và xã h i Nga: nhândân lao ng và các dân t c trongqu c Ngac gi i phóng, làm cht n c,làm ch v n m nh c a mình.* Nhöõng daãn chöùng:- 1920 sau khi ñoïc xong Luaän cöông veà “ Vaán ñeà daân toäc vaø thuoäc ñòa” cuûaLeenin, ñoàng chí Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ tìm ra ñöôïc con ñöôøng cöùu nöôùc cho daân toäcVieät Nam laø ñi theo cuoäc Caùch maïng thaùng Möôøi Nga 1917. Con ñöôøng cöùu nöôùccuï theå laø keát hôïp phong traøo coâng nhaân vaø phong traøo yeâu nöôùc vôùi tinh thaàn quoácteá voâ saûn, treân neàn taûng cuûa chuû nghóa Maùc- Leânin.- Toå chöùc tieàn thaân cuûa Ñaûng: Hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân ñöôïc söï huaánluyeän giaûng daïy tröïc tieáp cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ naâng cao yù thöùc chính trò chothanh nieân Vieät Nam. Ñoù laø nhöõng baøi giaûng vaïch traàn toäi aùc cuûa thöïc daân Phaùp,truyeàn baù chuû nghóa Maùc – Leânin, kinh nghieäm toå chöùc Ñaûng kieåu môùi ôû Nga….Coøn aûnh höôûng ñeán Vieät Nam thoâng qua con ñöôøng saùch baùo bí maät, qua caùcthanh nieân tieán boä döï löôùp huaán luyeän cuûa Hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân.- Töø kinh nghieäm thaéng lôïi cuûa caùch maïng thaùng Möôøi laø ñöôïc söï laõnh ñaïo Ñaûng.ÑCS Vieät Nam ra ñôøi ngaøy 2/3/1930 laõnh ñaïo caùch maïng Vieät Nam ñi töø thaéng lôïinaøy ñeán thaéng lôïi khaùc.✞✟✠✠✡☛✂✄☛✞✂✂✒✒✗6 ñieåm1,0✂✝✏✟☛✄☞✂☛✑✒✕✞✟✠✠✂✄✂✌✒ ư☛✂✂✟✠✕✂✡1,0✂✍✟✟✁✏ư✏✒ ư✞✏1,51,01,5  S GD & T Phú ThTr ng THPT Yên L p✁✆Mã✂✝✄01☎✞✟THI H C SINH GI I C P TR✠✡☛☞✌NG✍N M H C 2010 – 2011MÔN : L CH S 10( Th i gian làm bàii 180 phút, không k th i gian giao✎✏✑✒✔✓Câu 1 : (3✓)✗✙✙✘✚✘✛★Câu 2 : ( 5✖i m)✄✙ch ô quân i n là gì ? n i dung c a chnh th nào ? Tác d ng c a nó ?✢✕✜✘✙quân i n d✛✚✢i nhà✣✤✢ng✥✦Trung Qu c✧✜i m)✄✗✙✙✪✙✪Khi ánh giá v các thành th Tây Âu th i trung i, Mác vi t : “Thành th trung i nhnh ng bông hoa r c r , xu t hi n trên nh ng v ng bùn en t i là xã h i phong ki n lúc b ygi ”.(Ph. ngghen). D a vào hi u bi t c a mình, em hãy cho bi t :a) Thành th Tây Âu trung i ra i trong nh ng i u ki n l ch s nh th nào?b) Phân tích vai trò c a thành th trung i Tây Âu.✚✩✥✘✩✢✙✫✬✥✭✮✱✯✫✬✲✙✘✪✰✧✜✮✙✥✫✙✜✘✘✙✩✛✚✯✩✳✢✘✪✩Câu 3 : ( 4 i m )✄✗✙✙c bi u hi nS phân hoá xã h i n c ta trong các th k X- XV ãnh th nào, h u qu ? nguyên nhân chính d n n s phân hoá ó ?✬✛✦✢✣✘✴✢✙✢✘✶✷✸✵✲✯✙✘✬Câu 4 : ( 4 i m)✄✗a) hãy nêu nh ng c i cách hành chính d i th i vua Lê Thánh Tông.b) Em có nh n xét gì v nh ng c i cách ó ?✫✷✢✣✥✙✶✚✫✷Câu 5 : (4 i m)✄✗✙✙L p b ng th ng kê khái quát các cu c u tranh giành c l p c a nhân dân ta t th kVI n u th k X? Qua b ng th ng kê,nêu nh n xét v cu c u tranh c a nhân dân ta ?Theo m u sau :✶✷✙✙✧✛✮✛✴✷✧✶✚✛✸✧✻✼✬✜✹✙✘S th t✶✺✘✽N m kh i ngh a✦Tóm t t di n bi n , k t qu✾✿✘✘✷✮✜✘✴  ÁP ÁN VÀ THANG I M✁✁Câu 1 : ( 3 i m )✄✗✙✙✙✙✙- Chquân i n là nhàng l y ru ng t công lãng xã và ru ng t b hoang emchia cho h nông dân. ( 0,5 i m )quân i n .* N i dung c a ch- Nhà n c em ru ng t do mình tr c ti p cai qu n, qu n lí chia cho nông dân cày c y. (0,5 i m )c c p ru ng t làm b ng l c( 0,5 i m ).- Các quan l i tùy theo ch c v cao th p,- Ru ng tr ng lúa, ng i làm thuê n 60 tu i ph i tr l i cho nhà n c, ru ng tr ng dâuc cha chuy n con n i.( 0,5 i m )* Tác d ng :- Nông dân yên tâm s n xu t.( 0,5 i m )- th c hi n ngh a v cho nhà n c.- H n ch phong trào u tranh c a nông dân.( 0,5 i m )✘✛✚✤✛✢✄✥✜✄✮✛✁✮✙✘✛✚✙✢✛✗✙✛✮✙✣✛✮✬✘✷✷✮✗✪✙✻★✙✮✢✵✮✛✄✛✢✂✮✙✛✄✗✪✥✂✘✷✷✢✣✄✛✙✢✵✚✧✄✗★✷✮✄✗✽✬✯★✢✪✣✙✘✮✜✄✗Câu 2 : ( 5 i m)a. Nh ng i u ki n d n n s ra i c a thành th Tây Âu th i trung i( 1,5 i m)- T th k XI s n xu t nông nghi p Tây Âu phát tri n d n n s t ng nhanh s n ph m xãh i.(0,5 i m)- Xu t hi n nhi u s n ph m d th a, n y sinh nhu c u trao i, mua bán.(0,25 i m)- T o i u ki n cho vi c chuyên môn hoá c a ng i th th công.(0,25 i m)s n- Nh ng ng i th th công tìm cách tách kh i lãnh a n nh ng n i thu n ti nxu t, mua bán (các b n sông, các u m i giao thông…). t i nh ng n i này d n d n hìnhthành “thành th ”.(0,5 i m)b. Vai trò c a thành th ( 3,5 i m)- Kinh t :(0,75 i m)Thành th trung i là trung tâm công nghi p, th ng nghi p. T khi có thành th trung ithì các lãnh chúa phong ki n ch y u s n xu t nông ph m trao i l y hàng hoá th côngc a thành th , d n n s phân công lao ng gi a nông nghi p nông thôn v i th côngphát tri n. Cùng v i s ra inghi p thành th , Do ó hai ngành có i u ki n c i ti nc a thành th , các ph ng h i, th ng h i c ng xu t hi n, phá v n n kinh t t nhiên, t oi u ki n cho n n kinh t hàng hoá n gi n phát tri n, th ng nh t th tr ng qu c gia dânt c.- Xã h i :(0,75 i m)Ng i lao ng trong xã h i phong ki n tr c kia ch có nông nô, là ng i ph thu c vàogiai c p phong ki n, nay b t u có ng i lao ng t do là th dân. Vì v y nông nô s noitheo g ng th dân u tranh giành quy n t do, gi i phóng hoàn toàn kh i chnông nô,b ng cách b tr n kh i lãnh a, hay chu c thân.- Chính tr :(0,75 i m)u tranh giành quy n t tr , có chính quy n do th dân b u raqu n lí thànhThành thth .Ti p ó, th dân giúpnhà vua xoá b chphong ki n phân quy n, thi t l p ch✄☎✗✄✆☎✝✞✄✟✄✠✝✡✝✹✘✴✛✷✄✮✯✦✲✸✯✪✄✗✼✘✬☞✷✗✺✮☛✄✙✚☞✷✢✹✙✂✷✄✗✙✚✄✯✯✜✢✥✵✜✗✙✫✢✥✵✙✮✙✩✘✺✶✯✲✺✧✄ơ✫✪✘✩✙✁✜✷✺ơ✫✗✠✡✄✗✏✍✎✙✪✙✩✯ơ✢✯✹✙✘✜✘✷✙✜✩✸✘✦✂✲✮✜✙✬✛✙✯✙☞✮✪✩✫✯✙✩✦✣✜✙✚✯✷✘✙✲✲✣✬✥✪✜✩✢✥✛✢ơ✛✙✰✮✯✭✚✘✬✙✚✯✚ơ✘✷✲✧✮✩✢✥✧✛✏✑✎✙✢✥✛✛✘✙✮✘✢✣✴✺✢✥★✾✢✥✛✬✩✒✶✙✢ơ✛✙✙✩✮✚✬✁✷✘✛✓✙✁✁✧✩✛✏✔✎✙✩✺✮✚✙✩✘✬✩✚✙✩✙✩✲✷✙✭✁✘✙✛✘✚✘✶✘✛ ✺✙phong ki n t p quy n. Th dân d nc tham gia vào chính quy n phong ki n nh làm quantoà, quan tài chính, tham gia h i ngh 3 ng c p.- V n hoá – Giáo d c :(0,75 i m)Thành th trung i còn mang m t không khí t do và phát tri n tri th c; thành th m cáctr ng i h cào t o t ng l p tri th c cho th dân ( i h c Oxphowt, Xoocbon…). Thdân quan tâm n các ho t ng v n hoá, tinh th n nh sáng tác v n th , iêu kh c, ki ntrúc…làm sinh ho t v n hoá thành th sôi n i h n lên.=> Vì v y, nói v vai trò c a thành th trung i có nh n nh cho r ng : “Thành th trung inh nh ng bông hoa r c r , xu t hi n trên nh ng v ng bùn en t i là xã h i phong ki n lúcng chob y gi ”. Vì nó ánh d u b c ngo c l n trong l ch s trung i th gi i, mkinh t t b n ch ngh a phát tri n. S ra i c a thành th trung i Tây Âu là ti n cho sph n vinh c a các thành ph hi n nay.( 0,5 i m )✘✶✚✩✢✵✚✙✛✘✢ ✩✮✏✁✎✂✙✪✩✙✢✛✪✙✥✙✪✲✣✙✪✻✙✩✤✼✘✩✦✩✄✺✼✛✪✻✪✲✄✬✺✙ơ✢✼✾✘ ✦✂✩✓✙✶✚✜✪✙✩✙✶✩✪✩✙✢✫✬✭✮✯✫✰✧✙✮✙✥✮✢✣✣☎✽✘✢✷✲✜✧✥✜✯✄✘✙✘✙✬✛✪✳✙✜✄✩✣✦✢✪✥✙✩✚✚✬✗Câu 3 : (4 i m)• S phân hóa xã h i n c ta t th k X – XV ( 2 i m ).- S n nh chính tr và phát tri n kinh t ã làm cho i s ng nhân dân m b o h n.Tuy nhiên trong hoàn c nh c a chphong ki n, xã h i c ng t ng b c phân hóa. (0,5 i m )c c ng c , a ch gia t ng, t th k XII nhà Lý ã ban hành- T ng l p quý t cnhi u i u lu t v mua bán ru ng t , tuy nhiên tình tr ng phân hóa giàu nghèo ngàycàng t ng cao cu i th k XIII và th k XIV. ( 1 i m )- Nh ng n m ói kém nhân dân nhi u n i ph i bán ru ng t và bán con trai gái làm nôtì. ( 0,5 i m )✄✗ ✟✆✆✝✞✞✙✂✬✄✟✙✩✩✲✗✙✙✘✥✧✷ơ✷✙✷✄✜✘✛✘✛✜✹✢✣✗✺✙✣✙✛✢✵✜✼✧✩✙✙✜✹✘✴✙✚✚✶✚✪✛✮✼✦✼✧✘✴✘✴✄✗✙✙✫ơ✚✄✷✛✮✗• H u qu . ( 1 i m )- Làm bùng n các mâu thu n xã h i c bi t là mâu thu n gi a nông dân v i a chphong ki n và ã d n t i các cu c kh i ngh a nông dân ch ng l i phong ki n cu im i tri u i . ( 0,5 i m )- S phân hóa giàu nghèo ngày càng l n ã làm cho i a s nhân dân b b n cùng hóacao , i u ó ã làm cho công th ng nghi p kém phát tri n vì s c mua hàng hóa c anhân dân ngày càng th p(0,5 i m)• Nguyên nhân. ( 1 i m )phong ki n lúc b y gi , quý t c , quan l i , a ch ngày càng- S phát tri n c a chch p chi m nhi u ru ng t làm cho a s nông dân b m t ru ng t. ( 0,5 i m )- Nh ng i u lu t c a nhà Lý ã d n n s phát tri n nhanh chóng c a cht h uru ng t và s phân hóa giàu nghèo ngày càng l n.( 0,5 i m )✞✄✠✗✙✂✸✙✛✯☎✙✸✫✣✽✘✸✣✛✩✜✪✦✧✘✦✧✡✙✪✚✄✗✙✬✙✪✙✺✣✙✙✙✛✧✩✙✚ơ✢✮✄✄✯✲✻✗✗✙✬✲✜✘✪✛✘✮✙✮✘✚✛✶✙✛✩✜✙✮✧✙✚✥✙✙✫✜✩✮✛✮✄✙✜✸✗✙✘✬✲✜✘✛✢✫✙✛✄✮✬✣✗Câu 4 : (4 i m)a ) Nh ng c i cách hàng chính ( 3 i m )* trung ng :c thành l p, tr c ti p cai qu n- Các ch c t t ng, i hành khi n b xóa b , sáu bm i vi c và ch u trách nhi m tr c vua. Ng s ài có quy n hành cao h n tr c. ( 0,5 i m)*a ph ng :✄✗☎✄✠✆☛✗ơ✪✻✲✢✣✙✤✲✁✩✛✢✵✶✬✘✷✙✯✄☛✄✡✩✆ơ✯✢✣✬✳✚ơ✢✣✄✗ ✙✪- Nhà n c xóa b các o, l c . ( 0,25 i m )- Chia n c thành 13 o th a tuyên, m i o bao g m có 3 ti ph trách các l nh v c quâns , dân s , thanh tra, xã v n là n v hành chính c s .( 0,5 i m )c tuy n ch n ch y u qua giáo d c,thi c vàc c p nhi u ru ng t. ( 0,5- Quan l ii m)- Ban hành b lu t “ Qu c tri u hình lu t ”. ( 0,25 i m )- Quân ic t ch c ch t ch theo ch“ Ng binh nông ”.( 0,5 i m )- C p ru ng t cho nh ng ng i có công trong chi n u ch ng quân Minh xâm l c. (0,5 i m )b ) Nh n xét ( 1 i m ).- Nh ng c i cách c a Lê Thánh Tông có tính toàn di n, sâu s c góp ph n a nhà n cquân ch phát tri n n c c th nh. ( 0,5 i m )- T ch c b máy nhà n c ngày càng ch t ch , hi u qu h n, t o i u ki n n nh chínhtr và phát tri n kinh t . ( 0,5 i m )✢✁✣✛✰✄✗✡✙✢✪✙✣✪✽✄✹★✬✙✬✬✄ơ✩✦✗✪✙✙✢✄ơ✮✵✲✜✄✘✬✙✳✢✵✮✚✛✮✗✛✙✧✚✶✄✗✙✛✄✶✙✢✂✵✻✒☎✘✛★✢✗✙✮✙✛✄✮✫✢✥✘✮✧✢✵✗✞✄✗✺✫✷✜✯✙✾✢✢✣✙✜✲✘✬✩✄✗✪✂✻✛✩✢✲✣✒☎✘✄✯✙✙ơ✷✚✂✯✩✗Câu 5. (4,0 i m)* L p b ng th ng kê.( 3 i m,m i ý 0.5 i m)✄✞✗✄ ✠✗✄✁✗ STT N m kh iTóm t t di n bi n,k t qungh a1542- Lý Bí lãnh o nhân dân kh i ngh a. N m 544, thành l p n cV n Xuân.2687- Lý T Kiên, inh Ki n, vây ánh ph thành T ng Bình(HàN i), gi t ch t ô h ph L u Diên H u.3722- Mai Thúc Loan kêu g i nhân dân vùng Nam àn (Ngh An)n i d y kh i ngh a, t n công ph thành T ng Bình. ô h QuangS Khách b tr n. Mai Thúc Loan x ng(Mai H c ), óngô V n An (Ngh An).4 Kho ng - Phùng H ng kh i ngh ang Lâm (S n Tây-Hà Tây),ánh chi m ph thành T ng Bình, qu n lí t n c.Phùng H ng776m t n m 791, nhàng em quân xâm l c.5905- Khúc Th a Dc s ng h c a nhân dân ánh chi m phthành T ng Bình, xây d ng chính quy n t ch .✂☎✞✆✞✠✄✙✪✽✼✦✶✢✣✪✙✬✤✘✜✧✙✛✘✘✛✜✢✬✤✄✯✽✂✶✦✮✜✧✤✛✙✁✦✙✧✙✢✘✾✤✘✪✦✯✽✷✢✦✦✤✢ơ✥✙✙✘✜✧✼✷✮✢✮✤✢✥✢✹✙★✢✵✬✧✜✛✜✘✬✙938✢✵✙6✣✙✚✪- Ngô Quy n ánh b i cu c xâm lvc l p t ch .✚✛✢✬✜✜c c a quân Nam Hán, b o✵✜✷✙✯✛✶✬✜* Nh n xét: (1 i m)T th k VI n u th k X, nhân dân ta ti p t c cu c u tranh ch ng B c thu c m nh mc nhi u th ng l i,k t thúc hoàn toàn th i kì b ph ng B c ô h ,m,quy t li t và giànhra th i i c l p, t ch lâu dài c a n c ta✞✄✙✹✘✴✗✙✺✙✘✘✴✘★✛✪✮✧✾✘✯✙✥✙✢✪✵✚✾✵✘✙✛✶✬✒✛✙✜✜✢✣✥✩✢ơ✾✛✦  ✁THI H C SINH GI IMÔN L CH S - KH I 11 - N M H C 2009 – 2010(Th i gian làm bài: 120 phút)✂✄✞☎✆✝✟✠ ✡ra:Câu 1(4,5 i m) : Nh ng s ki n nào ch ng t vào cu i th k XIX, Nh t B n ã chuy n sanggiai o n qu c ch ngh a ?Câu 2:(5 i m)c? Gi i c m quy nc ãH u qu c a cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 i v i n cch n gi i pháp gì kh c ph c? Bi u hi n?Câu 3:( 5 i m)Khái quát ôi nét v ông Nam á vào cu i th k XIX u th k XX ? T i sao Xiêm là n cduy nhât trong khu v c không tr thành thu c a c a CN Q?Câu 4( 5,5 i m): Trình bày di n bi n, ý ngh a c a Cách m ng tháng 10 Nga n m 1917 ? Anhh ng c a cách m ng tháng M i Nga i v i vi t Nam ?áp án:câuN i dung tr l ii mCâu 1 Nh ng s ki n nào ch ng t vào cu i th k XIX, Nh t B n ã 4,5chuy n sang giai o n qu c ch ngh a?- Khái quát ôi nét v Duy tân minh tr Nh t b n.1,0-St tri n nhanhng a n n kinh t Nh t d n n s1,0ra i c công ty c quy n: Mít-x i, Mit-su-bi-si, … ngn i s ng kinh t , chính tr Nh t B n.- Gi i c m quy n thi nh nh sách xâm l c hi u0,5chi n: Chi n tranh ài Loan, chi n tranh Trung – Nh t, chi ntranh Nga – Nh t.- Nh t ti n lên CNTB song quy n s h u ru ng t phong1,0ki n v nc duy . T ng l pt cv nu thnhl ntr ng xây d ng t n c b ng s c nh quânqu c phong ki n quân phi t.s- Qu nng nhân dân, tiêu bi u công nhân b n ng1,0a. Phong o u tranh a giai c p công nhân lên cao1901, ngh i dânNh t n ra i.30 n m cu i XIX NB chuy n sang giai o n QCNCâu 2 H u qu c a cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 i v i4,5n cc? Gi i c m quy nc ã ch n gi i pháp gì kh cph c? Bi u hi n?1,0- Cu cngng kinh t 1929 – 1923ng m t ni v i n n kinh tc. t n c lâm oh t s c n ng nngng nh – h i tr m ng.- V kinh t : N m 1932, s n xu t công nghi p gi m 47% so1,0v i nh ng n m tr c kh ng ho ng. Hàng nghìn nhà máy, xínghi p ph i óng c a. H n 5 tri u ng i b th t nghi p. Chínhtr - xã h i kh ng ho ng tr m tr ng.☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✕✖✗✘✛✗✙✗✓✒☛✕✖✧✚☞✚✜✚✖✗☛✖✦✓★✩✗✘✒✢ư✢✤✏✢✥✦✦✒✓✫✜✪✗✗✬✥✓✚✪✙ư✤✛☛☞✭✚✙✓ư✚✯✗✒✢✙✮✎ ✜✌✍✖✎✏✯✤✑✒✓✔✕✖✗✘✗✛✘✗✙✗✗✍✰✗✗✸✱✲✯✳✙✗✗✱✴✚✳✜✚✦✗✓✱✖✓✬✹✕✗✕✵✗✓ư✓✥✫✦✦✒✓✒✬✳✲✯✓✦✘✢✺✶✕✳✱✗✷✖✻✤✍ư✼✓✓✕✓✕✕✓✓✾✿✦✵✬✗✢❄✍ư✺✗✳✼✚ư✱✤✗✗✳✜✳✜✱✱✸✚✱✸✢✶✳✴✗ư❆✓✏✺❇❉✕●✖✗✳✱✻✙✦✬✥✳❊✗✯✗✖✙✤✓✤✖✦✳✦✓✌✏✗✗✧✒✢✖✖✓✗✱✒✢✻✾✿✬▼✢✹✜✥✗✏✾✿✹✤■❏✽✲ư✜✗✦✗✢★✥✧✗✺✧✎✎❑❄✖✗✖ơ✖✤✽✚◆✚✓✖ư✗✗✦✮✮✜ư✵✽✽✚✥✱✖✎✽✗✎▲✚✜✚✚✢✘❍❃✜✘✚✏❂✌✎✽✹✏✜❁✍✒✖✢ơ✺❋✩✬✿✖✕✱✢✘✮✓✥✫✓✾✢❀❈✴ư✿✒✳✤❍✾✱✓✥✱✗✎✤✍✫✏☞✗ư✤ư✯✬✽✎✢ 0,5- Xã h i: mâu thu n xã h i gay g t ân n phong trào âutranh c a các t ng l p nhân dân di n ra m nh m , quy t li t.- Chính tr : ng Qu ca tleo ri tt ng, y 1,0nh tuyên truy n, ch ngac, ch ng c ngt t abyn c.c s ng ha gi i in l i ng s h p c b t nh gi a ng C ng s ntcngh i dânc, n n c ng hòa vai ma sup✜✵✚✜✥★✗✢✗✓✗✭✙✗✓ ✎✂✬✤✖✒▼✹✳✚✻✁✗✹✿✲✓✱✸✙✗✜✗✗✛❇✙❄✦✺✰ư✱❉✤▼✖❄✏✗✲❄✻✱✺✺✴✜✼✤❍❇✖❋✹✜✱✄✍✳✺✼ư✾✜✳✱✚✢✤✲✽✱✚■✄✤✾✱ư✱✰✼✱✩✍✺✦✱❊✚✒✜✌✏✾✤✳✜✚✢✖✗✜✙✖✜✆- Ngày 30/1/1933, tlec a lên mt ngnh l p nhm i a ng Qu c . N ccb co m t th ien t i.Khái quát ôi nét v ông Nam á vào cu i th k XIX u thk XX ? T i sao Xiêm là n c duy nhât trong khu v c khôngtr thành thu c a c a CN Q?A, Khái quát v NA:- ông Nam Á là m t khu v c có v trí chi n l c quantr ng, là khu v c r ng l n, giàu tài nguyên thiên nhiên nh ngn th k XIX chphong ki n lâm vào kh ng ho ng, suym, xâm l c.y u và b th c dân ph ng Tây- T n a sau th k XIX, tn ph ng Tây y nh xâml c ông Nam Á và h u h t các n c ông nam á u trthành thu c a c a CN Q ( tr Xiêm)B, Gi i thích t i sao Xiêm không tr thành thu c a.- Gi a TK XIX ng tr c s e d a xâm l c c a ph ngTây, Ra-ma IV (Mông-kút lên ngôi t 1851-1868), ã th chi n m c a buôn bán v i n c ngoài.- 1868: Ra-ma V (Chu-la-long-con lên ngôi t 1868-1910)ti n hành c i cách t n c- V kinh t :+ Nông nghi p: Gi m nh thu ru ng, nâng cao n ng su t lúa,t ng nhanh l ng g o xu t kh u+ Công nghi p: Khuy n khích t nhân b v n kinh doanh, xâyd ng nhà máy, hi u buôn, ngân hàng.- Chính tr - xã h i:+ng u nhà n c là vua, giúp vi c cho vua có H i ngnhà n c (ngh vi n)+ Xóa b chnô l , gi i phóng ng i lao ng.- Quân i, tòa án, tr ng h c: theo khuôn m u ph ng Tây,phát tri n theo h ng TBCN- Ngo i giao: M m d o, l i d ng v trí “n c m”… C tnh ng các vùng t ph c n (v n là lãnh th c a CPC, Làovà Mã Lai) gi gìn ch quy n t n c.* Tính ch t và ý ngh a: Là CMTS không tri t , giúp Xiêmphát tri n theo CNTB, gic c l p tr 5 thành n c duy✻✁✾✱❄Câu 3✗✲✩☎✻✺✕✺✳✱✜✻✰✯❍✱✚✗✞✗✳ư✚✗✬✓▼✹✚ưư✢✢❄✤✏✺ư1,0✗✢✓✪✗✥✓✗✍✍✬✓ư✗ư✜✍✓ư0,5✼✢✓5.0✤✜✪✬✒✱✝✤✍✓✖✺✢✜✓✶✒✚✤✧ư✤ư✦✗✤✙✜✼✒✦✫✗✹✢✗✪✗ơ✚✱✄❑■✄✖✴ư✼✂◆✟ư✼✓✔ư✤❉✥✜✗✬✚✖✖ư✓ơư✤✗✢❇✗✗✫✗✦✫✏ư✢✍✗✜✧✗ư✬✼✚ư✫◆✢ư✍✢✟✓✖✦✗✽ư0,5✢✓✎0,5ơ✗✟✎0,5✟✙✌✙✖✓✠✜✮0,5✽✂✮ư✼✙✽✎✓✍ư✑✒0,5✎✬✤✏✗ư✜✥ư✢✬✑✗✓✗✎✜✎ưư✦✼✖ư✯✯✗✧ươ✽✌✩✩✬✕ư✢✒✚✦✗0,5✽ư★✢✽✎✌✗ư✼✗✜✕0,5✚✆✗✎✛✘✡✜✵✼☛✗✘✗✢✙✗✜✎✜✘ư✢0,5✫✗✘ư✢0,5 nh tNA không tr thành thu c a c a CN QNêu nguyên nhân, di n bi n, ý ngh a c a Cách m ng tháng10 Nga n m 1917 ? Anh h ng c a cách m ng tháng M iNga i v i vi t Nam ?* Nguyên nhân:ng Hai, c di n 2nh quy n song song t n- Sau CMi:nhtn lâm th i và Xô vi t i bi u công nhân,nông dân và binh lính…- Lê-nin thông qua Lu n c ng tháng Tng Bôn sê chchu nk ho ch ti p c chuy n t CMDCTS sangCMXHCN (l tnht s n lâm th i).- T tháng 4 n tháng 10/1917,tr ng u tranhnh t p h p l c l ng – qu nng tin theo Lê-ninng Bônsê ch Nga.* Di n bi n:ch ng bao m n c.- u 10/1917, không k- Ngày 7/10/1917, Lê-nin v n c tr c ti po kh iatrang nh nh quy n.- êm 24/10/1917 (6/11) b t u kh ia, chi mcnh ng v trí then ch t Th ô.- êm 25/10/1917 (7/11) t n công o Cung i na ông,nhtn lâm th i (tr Kê-ren-xki) –> kh ib t toàn ba Pê-t -rô-grát th ng l i. => u 1918 cách m ngnhth ng l i n n c Nga.* Ý ngh a lich s :i v i n c Nga:p tan ch p b c, c l t a phongn,ing công nhân, NDL , các dân t c Nga.ki n, tLàm thay i v n m nh t n c a GCCN, NDL lên n mchính quy n, thi t l p nhà n c XHCN u tiên trên th gi i.- i v i th gi i: m thay i c di n nh th gi i. Cm nh ml i nhi u i c kinh nghi m quý chophong trào ch ng th gi i. i vào l ch s nhân lo i nhm t s ki n tr ng i, mu th i kì m i – th i kì l ch s thgi i hi n i* nh h ng c a CMXHCN tháng M i Nga 1917 nVi t Nam: HS vi t theo hi u bi t c a mình nh ng ph i mb o các ý chính:+ Thúc y cách m ng Vi t Nam chuy n sang m t th i kìm i…+ Nguy n Ái Qu c b t g p lu n c ng v v n dân t c vàv nthu c a c a Lê Nin và tin theo Lê Nin và quy t nhlàm cách m ng nh cách m ng tháng m i .+ Nguy n Ái Qu c b t g p lu n c ng v v n dân t c và✽Câu 4✫✤✫✜✗✬✚✤✛✭✓✮✗ư✒✢✙✱ ✫✙✚✙ư✻✰✱✲✱✳✚ư✩✎✖✁✳✱✻✦✯✕✹❉✬✓✕ư✓ơ❀✗✤✘✕✙✗✗✟❉✗✯✗ư❄✱✻✰✾✱✚✩✙✘✺✤✘ư✖❄✻❄✯✳✍ư✼0,5✟✖✓✼✖✳✆✓0,5✡✂✗6.0✎✾✾✚✱✥✚✳ư✱ơ✗❈✗✽✱✸✺✹❄0,5✺✻✂✄✤✥✱✻✳✲❇✙✾✿❊✳✖ư✢✛✦❄✷■❏✺✳✱✻ư✢✍✓✳✱✔✗✙✫■✄✱✦✛✤★✌✬✒✫✚✤✗✥✫✜✳✱✻✰✱✚ư❄✖✁■✄✱✓✗ư✼0,25✗✽★0,25✺✗✯✎❊☎✤0,5✫✟✛✄■✱ơ★✼✾★✸✺ư✼✤✥✙■❏✺✢✆✝✤✒✢✓ưư✢✖✁✤■✗❏✖✰❄✒✷✓✙❄ ✳✜✍✺✢✎ư✦❉✓✙✢✳✆✺❉✴✜✳✚✗✤✓✳✱✻✾✧✿✬✢✓✢✆✎✤✥★✥✎✬✯0,75✜ư✩✱✢✫✗✗✗✙✗✏✢✺✙✧✗✟✘❇✎✽ư✞✗✲✗✕✢✲✤✎✓✢✲✴✕✆✦✤✱✕◆✙✢✯0,75ư✬◆✓✙ư✡☛ư✓☞✘✓✠☛✚ư✖✄✗0,5✖✖✂✗✙✎✘✜✯✢✭✽✗✦✒✜✗✙✭✬★▲✕ươ✦✽✗✦✚✓ư✒✜✙★▲ư✕ươ✗0,75✬✯✦✽✗✦✜0,75 v nthu c a c a Lê Nin và tin theo Lê Nin và quy tlàm cách m ng nh cách m ng tháng m i .✽✗✦✜✗✬✚✙✓ư✙ư ✗nh✬✯✁THI H C SINH GI I.MÔN L CH S - KH I 10 - N M H C 2009 – 2010(Th i gian làm bài: 120 phút)✂☎✆✄✝ ✂✠ ✡ra:Câu 1:(4,5 i m) Trình bày nh ng bi u hi n m m m ng kinh t t b n ch ngh a Trung Qu cd i th i Minh (1368-1644)? Vì sao th i kì này, kinh t t b n ch ngh a không phát tri nTrung Qu c?Câu 2:(5.0 i m) Th nào là phát ki n a lý? Nguyên nhân và h qu c a các cu c phát ki n alýCâu 3:(5.5 i m) Trình bày nguyên nhân ,di n bi n, k t qu c a cu c kháng chi n ch ng xâml c Thanh n m 1788-1789.Câu 4( 5.0 i m) Trình bày khái l c cu c kháng chi n ch ng Mông –Nguyên, vì sao nhân dânth i Tr n l i s n sàng oàn k t v i tri u ình ch ng gi c gi n c?áp án:câuN i dung tr l ii mCâu 1 Trình bày nh ng bi u hi n m m m ng kinh t t b n ch ngh a Trung Qu c 4,5d i th i Minh (1368-1644)? Vì sao th i kì này, kinh t t b n ch ngh akhông phát tri n Trung Qu c?Các vua tri u Minh ó thi hành nhi u bi n pháp nh m kh c ph c, phát tri n 0,5kinh t . u th k XIV quan h s n xu t TBCN ó xu t hi n TQ, bi u hi ntrong các ngành nông nghi p, th công nghi p, th ng nghi p.Th công nghi p: Xu t hi n c a các công tr ng th công, s n xu t tr n quy 1,0mô l n, có lao ng làm thuê; quan h gi a ch x ng v i ng i làm thuê là“ch xu t v n”, “th s n xu t”.Th ng nghi p: Phát tri n, c bi t là ngo i th ng. Thành th xu t hi n 1,0nhi u và m r ng, t p trung dân c ,s m u t nh Nam Kinh,B c KinhNông nghi p: Có b c ti n v k thu t canh tác, s n l ng l ng th c t ng. 1,0Tuy nhiên, tình tr ng chi m ru ng t c a a ch quý t c v n gia t ng.Trongnông nghi p có hình th c b v n tr c, thu s n ph m sau (hình th c bao mua).Gi i thích: Tuy nhiên, kinh t t b n ch ngh a không phát tri nc do b 1,0kìm hãm b i :Quan h s n xu t phong ki n duy trì và n n kinh t ti u nông chi m u th .Chcai trc oán c a chính quy n phong ki n. nh nh ng chính sách th ngtr l i th i, l c h u c a quan h s n xu t phong ki n nh : chính sách “áp b cdân t c” , chính sách “b quan to c ng”…Câu 2 Th nào là phát ki n a lý? Nguyên nhân và h qu c a các cu c phát ki n a 5.0lý1.0a. Phát ki n a lý:✛☛☞✌✘✎✥✒✓ư✖✚✫✒✛ư✢✯✯✓ư✖✚✘✫✒ư☛☞☛☞✼✓✗✬✎✭✓✓✖✖✚✚✜✜✓✓✗✒✮☛✯✓✥☞ư✙✁✗✓✼✜✢✦✓✗✒✒▲✌ư✢ ✜✖✯✤✘✛✌✘✎✥✒✓ư✖✚✫✒✗✛ư✢✯✯✘✫✤✗✥✓✦✪✎✎✂✄✗✚✽☎✎✼✫✗✎✖ư✚✖✩✎ơ✫✚✚✘✘✗✎✎✯✌★✽ư✚ư✖✫✽✢ư✯✗✯✽✘✜❆✽✎✄✦✖✜✒✆✎✚✽✢ư✒✦✓✓✗▲✎✕ư✙✥✽ươ✬ư✽✎✗★✛✄ư✢✓✙✦✓✕✜✗✖✽✚✗✬ư✚✼✜ươ✍✵✮✗✮✂✎✏✑✒ư✢✖✏✛✝✓ư✖✚✘✗ư✼✬✗✫✎✗✖✜✬✬✞✗✯✽✜✓✗✙✚✕✚✎✓✓✟✠✡✗✓✦✜✓✦✬✓✖✖✘✓ư✽ư✓✌✓✓✒ư✏✖✎✖✚✜✓✗✬✗✗✬ - Là nh ng cu c hành trình tìm ra nh ng vùng t m i, dân t c m i.. di n rach y u th k XV – XVI.b. Nguyên nhân:- SX phát tri n nhu c u v h ng li u, vàng b c, th tr ng cao- Conng giao l u buôn bán qua Tây Á và a Trung H i b ng i r pc chi m- KH – KT có n ng b c ti n quan tr ng: óng tàu, sa bàn, h i …c. H qu :- Là cu c cách m ng th c s trên l nh v c giao thông và tri th c, l n u tiêncó hình nh chính xác v Trái t hình c u.- em l i nh ng hi u bi t m i v Trái t: Tìm ra nh ng vùng t m i, conng m i, dân t c m i.Thúc y s tan rã c a QHPK,làm thay i ph ng th c s n xu t m i ti n bh n quan h s n xu t TBCNN y sinh c p bóc thu c a và buôn bán nô lTrình bày nguyên nhân ,di n bi n, k t qu c a cu c kháng chi n ch ng xâml c Thanh n m 1788-1789.a. Nguyên nhân.N m 1788 chính quy n Lê- Tr nhàng ngoài b nhà Tây s n tiêu di t, VuaLê Chiêu Th ng sang c u vi n nhà Thanh,l y c giúp nhà Lê ch ng l i nhàa 29 v n quân thanh sang xâm l cTây S n Vua thanh c Tôn S Nghn c ta.Ngày 25.11.1788 quân thanh do Tôn S Ngh -t ng c L ng Qu ng ch huy,chia làm 4 cánh ti n vào i Vi t.b. Di n bi n.Cu c hành binh tiêu di t 29 v n quân thanh xâm l c do Nguy n Hu lãnhdaaoj và ch huy. Theo k sách c a Ngô Thì Nh m, quân Tây S n B cHà(Ngô V n S ch huy) ti n hành cu c rút lui chi n l c kh i Th ng Long vTam i p-Bi n s n,b o toàn l c l ng và ch quân ch l c t Phú Xuânra, h i quân Tam i p.ngày 25.1.1789, quân Tây S n chia thành 5 o, hành quân th n t c h ng vTh ng Long v t sông Gián Kh u (25.1); b c hàng n H H i (28.1); tiêudi t n Ng c H i và d n tàn quân Thanh vào m M c di t (30.1).Cùng ngày, m t cánh quân khác (kì binh) ti n ánh Kh ng Th ng và Th ngLong. B th c sâu b t ng , quân Thanh tan v , Tôn S Ngh và l c l ng cònl i ph i v t sông H ng b ng c u phao. Trong c nh rút lui h n n, c u phaobt, m t s l n quân Thanh b ch t u ic. K t qu .Cu c KCCT k t thúc th ng l i b ng m t cu c hành binh th n t c và m t tr nquy t chi n chi n l c táo b o vào Th ng Long và ngo i vi.Trình bày khái l c cu c kháng chi n ch ng Mông –Nguyên, vì sao nhân dânth i Tr n l i s n sàng oàn k t v i tri u ình ch ng gi c gi n c?*khái l cTrong vòng 30 n m t 1/1258 n cu i 4/1288 ba l n gi c Mông –Nguyên✌✚✜✓✫✌✓✘✗✗ư✜✗✽✢✜✢✭✔✥✯✦ươ✎✙ư✤✬ư0,5✗✯✬✖✬ư✯ ✕0,5✗✓✌✄ư✢✓✧✗✖✗✡✝0,51.0✗✗✛✜✙✍✖✤✗✍✦✙ư✍✌✯✤✘✢✓✜✽✏✥✗✥✥✢✦✤✽✌✗✽✢0,5✗✢✂✗✍ơ✎✖Câu 3✚✖ư✗✢✜✼ơ✏✖✽✢✓✜0,5✗✽✗✬✎✭ưư✆✓✓✖✚✜✓✒0,55,5✗✗✮✮✦✬✒✥✫✗✬✎✽ơ1,0✗✎✢✒✙✛ơư◆✬✗ư✙ư✼✢✛✬✓✭✤✙✗✆✒ư✁✖✔✎✙✔✤✫✎✔✎✜ư✓✮✚✗✤✘✜✖✼✭ơ✓✍ư✼ư✼✑✯✫✍✦✟✎ơ✗✙✥✒ư✢✦✂✮ư✎✗✼✧✡✗★✮✚1,0✎✕✓ơ✫✗✎✓✜0,5✏✡✗✤✡✜✓✥✙✡✍✗✗ư1,0✗✡✘✎ơư✼✮1,0✗✛✬✙✧✖✬✗ư✏✼✜✓✽✒✬✥✢✍✖✬✓✗✞✗ư✜✼✥✒✖✓✓✓★✓ưư✯✁❆✡✜Câu 4✯✥✙ư✼✼❆✜✙✼✓✢✒✦✗✒▲✌ư✂✮✟✗✓✒✜✗✕✙✓✗✥✮✜✁✜1,0✒✥★5.0✗✢0,5✗ sang xâm l c n c ta (1258, 1285 và 1287-1288) c ba l n chúng u b quândân i Vi t ánh b i.Tiêu bi u tr n ông Bu, V n Ki p, c bi t chi n th ng trên sông B chng 1288,k t thúc dã tâm xâm l c c a gi c Mông -Nguyên.*vì sao: Nhà Tr n ã thi hành k sách “ v n không –nhà tr ng” chi n th ngc a nhà Tr n cóc nh vào s sáng su t c a các t ng l nh trong chi nthu t, ng u là Tr n H ng o. Trong khi tác chi n, các t ng l nh nhàTr n chng tránh l c l ng hùng h u ng i Mông mà ánh vào các oquân ng i Hán b c ng b c theo quân Mông sang i Vi t. Tâm lý c anh ng ng i m t n c và ph i ch u s qu n thúc c a ng i Mông khi n cáco quân này nhanh chóng tan rã, s c kháng c th p. M t cánh quân tan rã cótác ng tâm lý l n t i các o quân còn l i trên toàn m t tr nlà chính sách oàn k t n i b c a nh ng ng i lãnh o. Dù trong hoàng t cnhà Tr n có nh ng ng i ph n b i theo nhà Nguyên nh ng n ci Vi tkhông b m t, nh s ng h c a ông o dân chúngCòn m t nguyên nhân n a ph i k t i trong thành công c a nhà Tr n là i ngt ng l nh xu t s c, nòng c t l i chính là các t ng trong hoàng t c nhà Tr n.Dù xu t thân quy n quý nh ng các hoàng t , thân t c nhà Tr n, ngoài lòng yêun c - và b o v quy n l i dòng t c - s l n là nh ng ng i có th c tài c v nl n võ. Th t hi m dòng h cai tr nào có nhi u nhân tài n i b t và nhi u chi ncông nh nhà Tr n, c bi t là th h th hai: Tr n Qu c Tu n, Tr n NhânTông, Tr n Quang Kh i, Tr n Nh t Du t u là nh ng tên tu i l n trong l ch, Tr n Khánh D , Tr n Qu cs Vi t Nam. ó là ch a k t i Tr n ThTo nư✤✙✼✢✖✗✘✤ư✎✕✤❆✥✗✦✬✙✜✤✥✙✓✓ư✥✗✼✗▲✎✚✓★✙0,75▲✓ư✯✒✓★1,5☛✛✚✥✗ư✼✯✍✒✚ư✢✓✛✕✗✏✥✗✚✗ư✥ư✜✍✯✌✗✥✬ư✯✽ưưư✤✙✓✼✕✁ư✯✤✖✬✍✙✖✜✢✢✗✗✓✥✬✽ư✯✙✜✌✍✚✯✜✜✽✓✜✯✗✕✙✜✜✚✌ưư✗✖✗✘✙✚✯▲✌✖✎ư✙✜✚✍✗✙✚✏✗✢✗✏✢ưư✢✤✙✎✖✢✚✥✗✜✷✛ư✢✽★✽ư✦✢✖✵✕✎✖✦✗▲✒✎✕✘✢ư✕✥✥✗✦✚✯✜✽✮✓✥✢✆✥✖✦✒✌✤✍✕✆✏✥✥✌✦✓✥ư✜✜✢✬✎✖✢◆✜✧✥✤ư✼✓✥✙ư✎ư◆✒0,75ư✬✥✒1,5☛✗  ✁✁S GD – T B c GiangTr ng THPT L ng Giang s 1✞✂✄☎✆KI M TRA KH O SÁT✟✠Môn: L ch s✝✡L p 10. Th i gian: 90’N m h c: 2008-2009☞☎✌✑I. Tr c nghi m khách quan (2 i m)i n vào ch (…) nh ng c m t cho s n dphong ki n) châu Âu.✂✎☛✍✏✓✔✒✘✕✜✓✗✖ư✛✚✓✜✛i ây v n n kinh t lãnh✢✛a (lãnh✢a✣lãnh địalâu đài, dinh thựđộc lậptự túc, tự cấppháo đài kiên cốlãnh chúa phong kiếnông vua nhỏphân tánlãnh địa phong kiếnlãnh chúa lớnphương Tâyphương ĐôngKinh tế lãnh địa là một đơn vị …(1)… không chỉ về kinh tế, mà còn về chính trị, cóquyền lập pháp và hành pháp riêng. Mỗi ..(2)… được coi là một vương quốc riêng, có một khuđất rộng lớn, bao gồm đất đai của lãnh chúa và đất khẩu phần. Trong khu đất của lãnh chúa cónhững … (3)…, nhà thờ và có cả nhà kho, chuồng trại, có hào sâu, tường bao quanh, tạo thànhnhững …(4)…Lãnh chúa sống trong các lãnh địa như vậy được coi là một …(5)… Như vậy, trong giaiđoạn phát triển của chế độ phong kiến châu Âu, quyền lực bị …(6)… mà không tập trung vàotay vua. Vua thực chất cũng chỉ là một …(7)… mà thôi. Đây là điểm khác biệt căn bản so vớichế độ phong kiến ở …(8)…II. T lu n (8 i m)1. (2 điểm)Trình bày nguyên nhân, các cuộc phát kiến địa lí và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lítrong thế kỉ XV – XVI?2. (2 điểm)Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội ở nước ta thời Bắcthuộc. Nguyên nhân của những chuyển biến đó?3. (2 điểm)Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống MôngNguyên thời Trần?4. (2 điểm)Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ Xđến thế kỉ XV?✑✤✥✏ ✄  ✁ÁP ÁNKH O SÁT MÔN S L P 10Giáo viên: Nguyễn Thị Ái HoaI. Tr c nghi m khách quan (2 i m)Điền vào chỗ (…) những cụm từ cho sẵn. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)1. độc lập3. lâu đài, dinh thự5. ông vua nhỏ7. lãnh chúa lớn2. lãnh địa4. pháo đài kiên cố6. phân tán8. phương ĐôngII. T lu n (8 i m)1. (2 điểm)* Nguyên nhân:- Sản xuất vàng bạc dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường cao- Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm- Khoa học kĩ thuật có bước tiên quan trọng như kĩ thuật mới trong đóng tàu, sa bàn, hải đồ…* Các cuộc phát kiến địa lí:- Năm 1487, Điaxơ (người BĐN) đi vòng cực nam của lục địa Phi, đặt tên mũi Hảo Vọng- 1492, Cô lômbô (TBN) đến được Cuba và một số đảo vùng Ăng ti. Phát hiện ra châu Mĩ- 1498, VaxcođơGama (BĐN) đã đến Ca li cút (Ấn Độ)- 1519- 1521, Magienlăng (TBN) đi vòng quanh thế giới* Hệ quả:- Đem lại hiểu biết mới về trái đất là hình cầu, tìm ra con đường mới, dân tộc mới.- Thị trường thế giới được mở rộng, giao lưu văn hoá thế giới được mở rộng.- Thúc đẩy nhanh sự tan rã của QHSX phong kiến và sự ra đời của CNTB.- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.2. (2 điểm)* Những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội:- Kinh tế: công cụ lao động bằng sắt được sử dụng rộng rãi, diện tích trồng trọt được đẩy manh, công trìnhthủy lợi được xây dựng, năng suất lúa tăng hơn trước. Thủ công thương mại cũng chuyển biến.- Văn hoá, xã hội: nhân dân ta đã tiếp nhận và “Việt hoá”những yếu tố tích cực của văn hoá Trung Hoa. Mâuthuẫn xã hội bao trùm là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.* Nguyên nhân:- Tinh thần ham hiểu biết, học hỏi của người Việt trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt- Ngày nay tinh thần đó vẫn được phát huy3. (2 điêm)- Về tình hình đất nước trước khi bị xâm lược:+ Nhà Tiền Lê, Lý: tình hình chính trị ở triều đình trung ương không ổn định, mâu thuẫn nội bộ+ Nhà Trần: triều đình nhà Trần mạnh- Về cách thức tổ chức đánh giặc:+ Tiền Lê: bố trí trận địa mai phục đợi giặc ở vùng Đông Bắc+ Lý: thực hiện chủ trương đem quân sang đất Tống tiêu diệt các cơ sở hậu cần, quân sự của địch, chủ độngrút về xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt đợi giặc+ Trần: chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, đợi quân giặc mệt mỏi mới tổ chức phản công giành thắng lợi.- Về cách kết thúc cuộc chiến tranh:+ Tiền Lê, Lý: chủ động giảng hoà, đặt quan hệ hoà hiếu+ Trần: dùng thắng lợi quân sự để làm nhụt ý chí xâm lược của kẻ thù.4. (2điểm)STTTên cuộc kháng chiếnThời gianCác trận thắng tiêu biểuKết quả1chống Tống981Vùng Đông Bắcthắng lợi2chống Tống1075 – 1077Hoa Nam, phòng tuyến sông thắng lợiNhư Nguyệt3chống Mông – Nguyên Lần 1: 1258Đông Bộ Đầuthắng lợiLần 2: 1285Chương DươngLần 3: 1288Hàm Tử, Tây kết, Bạch Đằng4Khởi nghĩa Lam Sơn1418 - 1427Chi Lăng – Xương Giangthắng lợi✂✟✝✞✆✟✞✠✡☎  ✂M TS✄T✁✝S GD & T NGH ANNG THPT B C YÊN THÀNH--------------------------K THI CH N HSG L P 10 THPT N M H C 2010 - 2011THI MÔN: L CH STh i gian làm bài: 120 phút, không k th i gian giao .--------------------------------✟Ư✡✆☞✞TRLUY N:☎✌✍✞☛✎✏✌✑✒✔✕✓✖✓C©u 1: ( 4 ®iÓm )Hãy phân tích nh ng i m gi ng nhau và khác nhau c b n v m t chính tr c acác qu c gia ci Ph ng ông và các qu c gia ci Ph ng Tây.Câu 2: ( 5 i m ) a. Có bao nhiêu quan i m v ngu n g c loài ng i ? Quan i m c a✗✚✦✘✘✧ư✘✛✙✚✛✩✚✙✘anh ( ch ) v v n✤✢✬✘✦✙✘✢✧ư✪✜✢✣✤✥✛✚ư✫✘✙✥này ?✢✯✮✭✱✰✲✳b. Sách L ch s th gi i c - trung2004 ) vi t: “Cùng làm, cùng h✷✸✹i ( NXBng, m i ng✺✸✩i h c S ph m, Hà N i, n m✧✴i cùng bình✻ư✼✽✧ng✼✸✵✶c coi là “nguyên✾✿t c vàng” trong quan h gi a các thành viên trong c ng❀❁❂Trên c s tìm hi u th t c, tính c ng✛nh n❆✘✤❄✙✘nào trong✧✵✵✘ng”.❃ng c a th t c, anh/ch hãy làm sáng t✪✥✤✵✤❅nh trên ?Câu 3: ( 5 i m ) Ch✘✤✼✙✘✷✘chi m nô là gì ? Nô l✵✷❇vùng❄✩✤a Trung H i có✜i s ng xã h i ? T i sao nói nh ng hi u bi t khoa h c✫✚✵✧✗✙✷✴✘✘✤a v nh th✤ưn th i v n hóa c✷✫✶✷✦i Hi L p và Rôma m i tr thành khoa h c?✧❈❄✴Câu 4: ( 4 i m ) Nh ng y u t nào c a v n hóa truy n th ng✘✙✗bên ngoài ? nh h❊ư❄✷ng✘✚✥✶✢✚❉n✩✵có nh h✜ư❄ng ran nh ng n i nào ? L y ví d ch ng minh.✷✗✛✬❋●Câu 5: ( 2 i m ) Trong t t c các công trình ki n trúc ã h c, em thích nh t công trình✘✙✬✜✷✘nào ? Hãy gi i thi u nh ng nét tiêu bi u v công trình ó ?❈❇✗✙….H T…..❍✢✘✴✬  STR✆GD- T HÀ N ING THPT A PHÚCNam 2009-2010✁✄☎✝✞THI OLYMPIC L CH S✂✟L P 10Th i gian: 120 phút(Không k th i gian phát✁✠✡☛☞✎✌✍).✏bài☛✌Câu 1 (6 i m). Em hãy so sánh các qu c gia ci ph ng ông v i các qu cgia ci ph ng Tây trên các l nh v c: th i gian hình thành, a i m, c s kinht , c i m chính tr , c i m xã h i?✑✒✤✓✓✥✔✕✓✖✙✢✜✓✥✓✒✚✢✓✔✕✖✗✛✓✘✜✓✑✢✖✣✦☛✌Câu 2 (6 i m). Phân tích quá trình hình thành và vai trò c a các thành th trungi Tây Âu?✧✓✜✔☛✌Câu 3 (4 i m). Trình bày t ch c b máy nhà nThánh Tông), và rút ra nh n xét?✒★✦✕✘c th i Lê S (sau c i cách Lê✛✖✩✪☛✌Câu 4 (4 i m). Gi i thích t i sao n n kinh t hàng hoác hình thành và pháttri n n c ta th k XVI- XVIII, n th k XIX (d i tri u Nguy n) không ti pt cc phát tri n?✩✢✯✣✓✕✕✬✘✤✔✭✫✓✤✤✤✭✓✕✘✢*****H t*****✰✲(Cán b coi thi không gi i thích gì thêm)✱✕✬✫✮✤  S✡GIÁO D C VÀ ÀO T O YÊN BÁI✁✂✄✂THI CH N H C SINH GI I C P T NH☎✠✠☛☞N m h c: 2010 - 2011✌✂✑CHÍNH TH C☎✍Môn: L ch s l p 11✆✎✏✓✝✞(✔✕✞Th i gian: 180 phút (Không k th i gian giaog m 01 trang)✟✒)✗✖Câu 1: (2,5 i m)Vì sao n m 1010, vua Lý Thái T cho d i ô t Hoa L v Th ng Long?Ý ngh a c a vi c làm ó.✘✤✥✙✦✚✛✜ư✣✘✛✗✖Câu 2: (2,5 i m)T i sao cách m ng công nghi p di n ra u tiên n c Anh? Nêu nh ngphát minh và phân tích h qu c a cách m ng công nghi p.✧✧✦✦✭★✛✥✩✪✧ư✫✬✦✗✖Câu 3: (3,0 i m)ng n m 1288. Phân tích ýHãy trình bày tóm t t chi n th ng B chngh a l ch s và nguyên nhân th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Mông –Nguyên th k XIII.✮✤✲✳✯✯✮✮✴✧✰✥✱✘✵✯✶✷✗✖Câu 4: (3,0 i m)Nêu c i m n i b t c a cu c kh i ngh a Lam S n th k XV và so sánhv i cu c kháng chi n th i Lý, Tr n.✛✫✸✛✹✙✵✺✯✥✵✚✪✤ơ✯✷✩✗✖Câu 5: (3,0 i m)Trình bày di n bi n chi n d ch gi i phóng Th ng Long vào T t K D u1789 c a Quang Trung. Ý ngh a l ch s c a chi n th ng Ng c H i - ng a.★✯✯✥✲✤✭✲✳✘✥✯✯✮✼✽✰✷✶✺✰✗✖Câu 6 (3,0 i m)Vì sao Ph t giáo phát tri n m nhnh ng bi u hi n c a s phát tri n ó.✺✬✹✦✹✥✾✹✧th i✪✚inh, ti n Lê, Lý, Tr n? Nêu✰✣✩✛✗✖Câu 7 (3,0 i m)Vì sao trong hoàn c nh châu Á th k XIX, Nh t B n thoát kh i s ph nlà n c thu c a ho c ph thu c? T i sao nói cu c Duy tân Minh Tr có ý ngh anh m t cu c cách m ng t s n? Hãy liên h v i tình hình Trung Qu c và Vi tNam cu i th k XIX u th k XX.✭ư✫ư✵✵✛✲✸❀✵✶✪✵✧✯✷✛ư✩✯✷✧✭✿✵✭✯✺✦✶✲✫✺✤✶✦✷-------------------H t-----------------✯✖Thí sinh không❁❂❅❇c s d ng tài li u. Giám th không gi i thích gì thêm.❃❄❆H tên thí sinh……………………………S báo danh……………………………….Ch kí c a giám th 1:……………………Ch kí c a giám th 2:…………………….✼✬✥✲✶✬✥✲  S GD & T Lào CaiKÌ THI CH N HSG C P T NH L P 12 THPT N M H C 2010-2011Môn L ch STh i gian 180 phútNgày thi 16-12-2010✁✂✄☎✟✆✝CHÍNH TH C✞✠✂✡☛☞Câu 1:( 2,5 điểm)Anh(Ch ) hãy tóm l c các giai o n phát tri n c a cu c kh i ngh a Yên Th1884-1913?Câu2:( 2,5 điểm)Qu c t c ng s n(Qu c t c ng s n ba) ra i trong i u ki n l ch s nào?qua n idung ho t ng c a i h i II và i h i VII hãy nh n xét v vai trò c a qu c tc ng s n i v i phong trào cách m ng th gi i?Câu 3: (3 điểm)B ng s ki n l ch s có ch n l c anh( ch ) hãy phân tích vai trò Nguy n ÁiQu c(H Chí Minh) v i vi c thành l p ng C ng S n Vi t Nam n m 1930 và tch c lãnh o cu c cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam t n m 1941-1945?Câu 4: (3 điểm)Phân tích thái và kh n ng cách m ng c a các t ng l p giai c p trong xã h iVi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t?V n nàyc c th hóatrong c ng l nh chính tr u tiên c a ng C ng S n nh th nào?Câu 5:(3 điểm)i n vào ô tr ng trong b ngc thi t k theo m u d i ây các ý c b n nh tlàm rõ b n n i dung liên quan n chi n d ch Vi t B c thu - ông 1947 và chi nd ch Biên gi i thu - ông 1950 do quân và dân ta ti n hành trong cu c kháng chi nch ng Phap( 1945-1954)?T i sao l i kh ng nh t chi n th ng Vi t B c thu ông1947 n chi n d ch Biên gi i 1950 là m t b c phát tri n c a cu c kháng chi n?Câu 6:(3 điểm)Hoàn c nh l ch s và n i dung b n ch th " Nh t -Pháp b n nhau và hành ng c achúng ta"Vi c th c hiênh b n ch th ó trong th i kì ti n kh i ngh a ( t tháng 3n gi a tháng 8 n m 1945 di n ra nh th nào)?Câu 7:(3 điểm)Vì sao M phát ng "chi n tranh l nh"? Chi n tranh l nhc kh i ng rasao?Nguyên nhân Liên Xô và M quy t nh ch m d t chi n tranh l nh?.............................H t...................... ✏✡ư✍✎✑✒✓✔✕✘✖✕✓✗✖✕✓✗✎☞✎✙✡☛✓✘✏✏✎✓✒✏✁✓✁✓✚✒✖✕✏✓✗✎✖✛✕✛✜✢✙✖✡☛✣✥✛✡✙✏★✣✚✤✁✗✓✗✙✦✧✏✎✓✗✓✙✩✦✏✎✓✗✦✒✪✛✫✓✘✙✕ươ✕✔✡✎✛★✪✫✒✁✬✎✗✎✓ư✍✗✭ư✑✕✘✁✖✖✗✎ư✓✡✍✕✎✛✕✕✬✕✡✕✡✡✎✛☛✎ơ✯✗✓✓✗✓✎✕✲✗✦✡ư✱✡✩✕✯✛✙✑✚✒✯✎✓✕✯✱✡✎✎☞✤ư✔✩✕ ✏✔✎✓✑✕ ✢✎✕✘✙✫✎✕✰✕✛✏✖✗✙✎✏✎ư✏✕✕✎ư✍✎✏✔✕✕✎✡✫★✕✓✓✒ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘICỤM THPT GIA LÂM – LONG BIÊN-------------------------ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2010-2011MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 11Ngày thi: 16 tháng 03 năm 2011Thời gian làm bài: 90 phút.Câu 1: (4 điểm)Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị về kinh tế, chính trị - xã hội, quân sựvà văn hóa – giáo dục? Ý nghĩa của cuộc Duy tân? Liên hệ với Việt Nam trong thời kỳ đổimới?Câu 2 (3 điểm)Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ? (Nguyên nhân sâu xavà trực tiếp)Câu 3: (3 điểm)Sự phát triển của văn hoá trong buổi đầu thời cận đại có vai trò gì? Nền văn học ởphương Tây và phương Đông từ đầu thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX có nội dung chủ yếu là gì?Hãy nêu tên các nhà văn đại diện tiêu biểu của mỗi nền văn học ở phương Đông và phươngTây và chủ đề tư tưởng chủ yếu trong các tác phẩm của họ?Câu 4: (4 điểm)Vì sao nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917. Trình bày diễnbiến khởi nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga; phân tích vai trò của Lê-nin trong và saucuộc cách mạng này.Câu 5: (3 điểm)Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước Đông Nam Á có những chuyển biến quantrọng gì? Nêu những nét chính về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?Câu 6 : (3 điểm)Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc như thế nào? Từ cuộc chiến tranh đó em rút ra bài họcgì cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?------------------------Hết-------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh: .....................................................................Số báo danh: ...................Đề thi Olympic cụm Gia Lâm – Long Biên lớp 11 môn Lịch sửTrang 1/Tổng số 1 trang  ✁✂✄✁✠S✠✡OCOONH PH HMINH--------------------------------------☎✆✝✑✌✞✞✟✞☛✒✏✌☞THI✓✎✂✠✌✍C SINHINH PHL P 12 – THPTN MC 2010 – 2011MÔN: CH STh i gian m i: 180t(Không k th i giant )✌✞✏✔✕✌✍✖✗✘✙✷✟✵✶nh th c✣✚✸✛✜✛✢✣✤✥✦✧★✩✪✫✲I.✬✱CH S✭TH GI I (10 i m)✮✯✰Câu 1 (3 điểm)Trình bày những nét chính trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xâydựng đất nước của nhân dân Ấn Độ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.Câu 2 (4 điểm)Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai,Liên Xô và Mĩ đã xây dựng nền kinh tếtrong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau như thế nào? Cho biết những thành tựu chủyếu trong xây dựng kinh tế của Liên Xô và Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đếnnửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Nêu nhận xét của emm về những thành tựu đó.Câu 3 (3 điểm)Toàn cầu hóa là gì? Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thứcđối với các nước đang phát triển?✲II.✬✭CH S✮✱VI T NAM (10 i m)✳Câu 4 (6 điểm)Trình bày quá trình đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh ngoại giao củanhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 2 – 9 – 1945 đến21 – 7 – 1945 nhằm giữ vững chính quyền, bảo vệ độc lập dân tộc.Câu 5 (4 điểm)Hãy hoàn thành nội dung bảng so sánh giữa Cương lĩnh chính trị (2 – 1930)của Đảng Cộng sản Việt Nam với Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộngsản Đông Dương dưới đây:Nội dung so sánhCương lĩnh chính trị(2 – 1930)Luận cương chính trị(10 – 1930)- Được thông qua tại Hội nghị- Đường lối chiến lược- Nhiệm vụ- Lực lượng cách mạng- Lãnh đạo- Quan hệ quốc tế- So sánh ưu điểm của Cương lĩnhvà hạn chế của Luận cương--- H t --✴Họ và tên thí sinh:………………………………………………….SKD:………..........  ✟UBND T NH THÁI NGUYÊNS GIÁO D C VÀ ÀO T OKÌ THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2011 - 2012MÔN L CH S✞✁✂✄☎✞✠✡✞☞☛✍✎✄Th i gian: 150 phút không k th i gian phátCHÍNH TH C✆✝✌✏✌☞A. L CH S TH GI I☛✑✠✍✎✒✘Câu 1 (2,0 i m). Phân tích ý ngh a l ch s c a Cách m ng tháng M✓✔✕✖i Nga 1917.ư✤✍✣✎✙✚✢Câu 2 (4,0 i m). Cu c ph n công c a quân✕✤ng minh trong giai o n cu i c a Chi n tranh✛ ✜✖✕✤✤✪✥✢✢th gi i th hai (t tháng 6 - 1944✦★✢✩n tháng 8 - 1945)✧✚ánh b i Nh t B n di n ra nh th nào?✖ư✭✫✩✚✢Vi c Nh t B n✬u hàng quân✣✢✫✒✢✥ng minh vô i u ki n có ý ngh a ra sao✛ ✜✙✯i v i cu c T ng kh i✮✭✒✯✫ngh a giành chính quy nVi t Nam?☞B. L CH SVI T NAM☛✰✤✤✍✎✯✒✢✢Câu 3 (2,0 i m). Kh i ngh a Lam S n (1418 - 1427) ãơ✲ưc k t thúc nh th nào?ư✍✎✫✢Câu 4 (8,0 i m). Trong quá trình th c dân Pháp xâm l c Vi t Nam giai o n 1858 - 1884, gi a✲✳ư✖✴✤✭✤✪✢✢✫tri u ình nhà Nguy n và th c dân Pháp ã kí k t nh ng hi p✳✫dung chính c a các hi p✕✥✴✥✚ư✙c nào? Nêu hoàn c nh kí k t, n i✢c ó.ư✤✍✵✎✙✯✒✣★✬✯Câu 5 (4,0 i m). Cu c kh i ngh a tiêu bi u nh t trong phong trào C n v ngơưcu i th k XIX✶✤✭✙✯✒★✙c a nhân dân vùng châu th sông H ng là cu c kh i ngh a nào? Hãy nêu nh ng hi u bi t c a em v cu c✕✯✮✒✜✴✢kh i ngh a ó.✷----------------------------H t---------------------------✹H và tên thí sinh:…………………………………S báo danh:…………............✸✕ TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1Web: http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1Ngày 14/03/2013(Đề thi gồm 01 trang)ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1 (3,0 điểm). Trình bày những nét khái quát về tình hình nước Nga trước cáchmạng năm 1917? Phân tích những yếu tố để cách mạng nổ ra và thắng lợi ở Nga?Câu 2 (2,0 điểm). Nêu những hiểu biết của em về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 –1933? Từ đó làm sáng tỏ nhận định: Chiến tranh thế giới thứ hai là sản phẩm của Trậttự Vecxai – Oasinhtơn và khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.Câu 3 (2,0 điểm). Nêu hoàn cảnh, nội dung của Hội nghị Muy – nich từ đó đánh giáthái độ của các nước tư bản trước những hành động của phe phát xít?Câu 4 (3,0 điểm). Phân tích những yếu tố chủ quan và khách quan để nước ta bị thựcdân Pháp xâm lược? Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là nơi mở đầu tấn côngxâm lược nước ta?--------------------------------- Hết -------------------------------Họ tên thí sinh: …………………………………….. SBD: ……………………..( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) [...]... TH C Kè THI CH N HSG L P 11 THPT N M H C 2 011- 2012 THI MễN: L CH S Dnh cho h c sinh tr ng THPT Th i gian lm bi: 180 phỳt, khụng k th i gian giao - Cõu 1 (2,5 i m) L p b ng so sỏnh gi a cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914-1918) v i cu c Chi n tranh th gi i th hai (1939-1945) theo m u sau: N i dung so sỏnh Chi n tranh th gi i th nh t Chi n tranh... -Cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh. S bỏo danh 1 S GD& T V NH PHC P N THANG I M THI CH N HSG L P 11 N M H C 2 011- 2012 MễN: L CH S Dnh cho h c sinh cỏc tr ng THPT ( ỏp ỏn- Thang i m cú 03 trang) N i dung p b ng so sỏnh gi a cu c Chi n tranh th gi i th nh t (1914-1918) i cu c Chi n tranh th gi i th hai (1939-1945) theo m u sau Chi n tranh... 1,00 1,00 -Hết 2,00 H v tờn thớ sinh: Ch ký giỏm th 1: S bỏo danh: . S GDT BC LIấU CHNH THC (Gm 01 trang) K THI CHN HSG LP 10, 11 VềNG TNH NM HC 2 011 - 2012 * Mụn thi: Lch s * Lp: 11 * Thi gian: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (4 im) Gii thiu vi nột v thõn th, s nghip ca Lý Thng Kit v nờu nhng úng gúp ca ễng i vi lch s dõn tc Cõu... n m 1933 1939 .H t Thớ sinh khụng c s d ng ti li u, cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm ! H tờn thớ sinh: S bỏo danh: 1 P N V THANG I M THI H C SINH GI I TR MễN L CH S - L P 11 N M H C : 2012 2013 NG - HS tr l i cỏch khỏc nh ng chớnh xỏc v ki n th c v n cho i m - Vi c chi t i m cỏc ý c n c n c vo m c tr l i c a H c Sinh - Khuy n khớch cỏc bi lm cú tớnh sỏng... (1914 1918) Qua ú, em rỳt ra c bi hc gỡ cho bn thõn v cho nn hũa bỡnh th gii - HT - 1 S GDT BC LIấU CHNH THC (Gm 03 trang) K THI CHN HSG LP 10, 11 VềNG TNH NM HC 2 011 - 2012 * Mụn thi: Lch s * Lp: 11 * Thi gian: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) HNG DN CHM Cõu 1: (4 im) Gii thiu vi nột v thõn th, s nghip ca Lý Thng Kit v nờu nhng úng gúp ca ễng i vi lch s dõn tc a Thõn th, s nghip: - Thõn th: + Lý... - Vai trũ c a Liờn Xụ +22/6/1941, Liờn Xụ tham chi n ó lm thay i tớnh ch t chi n tranh; Chi n th ng Matxc va (cu i 1941) ó p tan ỏnh ho quang bỏch chi n bỏch 0,50 th ng c a quõn i phỏt xớt + Chi n th ng Xtalingrat (cu i n m 1942 n u 1943) ó t o ra b c ngo t v 0,50 chi n th ng Cuụcxc (5/7 n 23/8/1943) ó k t thỳc b c ngo t c a cu c chi n + Giỳp cỏc n c ụng u gi i phúng kh i ỏch th ng tr c... chi n, kh i ngh a ch ng ngo i xõm t th k XI n th k XVIII Anh hựng dõn t c STT Th i gian Chi n cụng n i b t 1 (1,0 ) 2 (1,0 ) Lý Th ng Ki t 1077 Chi n th ng trờn b sụng Nh Nguy t Tr n Qu c Tu n 1288 Chi n th ng B ch Lờ L i 1427 Chi n th ng Chi L ng - X ng Giang 1789 Chi n th ng Ng c H i - ng 3 (1,0 ) 4 (1,0... chin tranh xõm lc hiu chin, phi ngha * c im ni bt trong ngh thut quõn s ca cuc khi ngha Lam Sn - ng li chin lc c bn ca cuc khi ngha l da vo dõn, tin hnh cuc chin tranh lõu di, phự hp vi cuc chin tranh gii phúng dõn tc ca mt nc nh (0.5) chng li s xõm lc ca mt nc ln - Quỏn trit t tng chin lc ú, b ch huy ó da vo dõn xõy dng lc lng t khụng n cú, t yu n mnh, gii quyt ỳng n vn xõy dng cn c a kt hp vi chin... ctri u ỡnh nh Nguy n ó khụng cú s chu n b chu ỏo tr c cu c khỏng chi n 0,25 - Trong quỏ trỡnh khỏng chi n tri u ỡnh nh Nguy n ó khụng phỏt huy c truy n th ng ỏnh gi c c a dõn t c: on k t, ng l i u tranh v 0,25 trang; b qua nhi u c h i xoay chuy n c c di n chi n tranh (Lu ý: Trên đây là những nội dung cơ bản khi làm bài học sinh phải đề cập tới Bài viết đủ nội dung, chính xác, lôgic thì mới cho điểm... lm m c tiờu t n cụng m u cu c chi n tranh xõm Cõu 7: (3.0 im): Nờu nh ng i m gi ng v khỏc nhau gi a hai xu h phong tro yờu n c u th k XX ng b o ng v c i cỏch trong H t - Thớ sinh khụng c s dng ti liu Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm -0- S GD V T BèNH NH TR NG THPT AN NH N I THI CH N H C SINH GI I C P TR L P 11, N M H C 2 011 -2012 NG CHNH TH C Mụn: ... đầu kỉ XX? Sở gd & đt hoá Trờng thpt bán công Hà trung đáp án thang điểm thi chon học sinh giỏi khối 11 Môn : lịch sử Thời gian : 180 phút Phần I: Lịch sử Việt Nam ( 10 điểm) Câu 1: (5 điểm)... cuối kỉ XIX đầu kỉ XX? Sở gd & đt hoá Trờng thpt bán công Hà trung Đề thi chon học sinh giỏi khối 11 Môn : lịch sử Thời gian : 180 phút Phần I: Lịch sử Việt Nam ( 10 điểm) Câu 1: (5 điểm) Vì nói... T******************* Sở gd & đt hoá Trờng thpt bán công Hà trung Đề thi chon học sinh giỏi khối 11 Môn : lịch sử Thời gian : 180 phút Phần I: Lịch sử Việt Nam ( 10 điểm) Câu 1: (5 điểm) Vì nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 11 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan