0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

39 21,676 124
  • Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 16:01

Câu 1. (2,0 điểm)Có hai ô tô cùng xuất phát từ A và chuyển động đều. Xe thứ nhất chuyển động theo hướng ABCD (hình vẽ) với vận tốc v1= 40 kmh, tại mỗi điểm B và C xe đều nghỉ 15 phút. Xe thứ hai chuyển động theo hướng ACD. Biết hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 30 km, BC = 40 km. Hỏi:a) Xe thứ hai phải đi với vận tốc v2 bằng bao nhiêu để có thể gặp xe thứ nhất tại C?b) Nếu xe thứ hai dự định nghỉ tại C 30 phút thì phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để về D cùng xe thứ nhất? TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS      !"#$%&'!() * +,- ./012/3/"4*56  !#"7%8("#2"+9- ./1"+,-./:;< '=!() > ?@?A B2C ?'D7EFG429-6%=!()?@?A# C   HI%8J%KL1E1/;12B M1 !D NOEP.)Q RKA# > "1 EPQ > +*-//BIEPS!/BI !A QTQ > 05UO7/Q;.)Q RKA# 9 ;V.)Q RKAI  !.W! !XQ; 9 +5/ %/BIAQT!/BIEPQY+-15/ .)Q RKAI !# * +* 0/ 9 :Z<  'G.)Q RKA# > IEP  ?'G.)Q RKA# 9 IQ;  [\/ !] C - >5 1= !\.)Q R9.UOA/\ *Q^ !S%._?@T1TI !K\Q C - ,5 :;=OA/ \?AQ^ !S8._?@T1TI !K\Q C - `- "7.)Q RKAI !Q* 0/ 9 1TEKAI !Q,> a0.X1 I/Qbb-a0.X1?;cSF//T/K NKcK%KO T   : VM%8(d * 1d > ) Re /22 α  %& $U/[ * 1[ > @/KA Vf[ * +f[ > 'gK.= 8 VPf//Sh"7K@Sh7 !d *1 S.=2]d * %7d > 1S.=2] d > %(d * =2KAd * /QP8g=2) [ * [ > g^ α C  !" #$$%&!'()$$*$&+, -./01 234567, Thời gian làm bài: 120 phút Đề thi này gồm 01 trang * TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS 8 gK4*7)I%KL/;1/?%Q!F !1 ! M2!/Q/1.)Q RKAI !Z?7 :ZA V^T/G.)Q RKAQ;C iiiiiiiiiiiiiii:jgiiiiiiiiiiiiiiiii Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh SBD:  !" 9:$$%&!')&+;<,= (1  !+>?  @4A&B, (HDC này gồm 03 trang)  .C3 DE3F6GH3.IJK  L 8 U Ne > +" > k" > +9- > k,- > +>5 il+5-$./' gN*2"Q< * +"0 * +90,$' gN*42"1Q*56+*0, gN*2"Q< > +"0 * +,-0,-+*$' igK NR*<>B*Q6*!< m()>=Q<  > +0$ * k > k*0,'+5-0$nk*ko'+>5$./0' iigK NR><>B*Q6*?pPKN< m()>=Q<  9 +0$ * k > k*0,k*0,'+5-0$nk*koko'+>>1>> $./0' m(B*2%>=!()>>1>>qm > q>5 $./0' -1>5 -1>5 -1>5 -1>5 -1>5 I <8 gN*7cZ N"r"r#Q<  9 +$> * k > ks'+9$' U>#*%N>=7cZ N r#Q<  , + 9 rs+9r-15+>15$' m()>=.Q< m > 1 +$k#'0 , +$5-k9-'0>15+9>$./0' -1>5 -1>5 -1>5  > Ut:uD:g:v TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS .C3 DE3F6GH3.IJK  L  eS_?]EPQA/[KA/B_EP i !S_?] !QA/DK !?A ?@/[ dw# * 1 * # > 1 > QP  Q RQ.)Q RKA1 $S! ND['I !EP< x [ +x D *-# *  * +*-# >  > +l# *  * +# >  > (1) m%EPXyKA;V !1A > l *  g?< > i * + > 05 * +, > 05(2) -1>5 -1>5 -1>5 g(2)  (1)  # > +,# * 05gS)# > +b .0/ 9  -1>5 I  e>K NR<gK NR/BQ;V /BEPK NR/BQ;V/B EP =>K NR/B_8Q;i !V/B _8EPi ! w/zKA/B_EPi !/{?A ?@/z|.)Q RKAQ;Q # 9  9 }S_EPQA/zS_?] Q; !QA{?@< *-# >  > +*-# 9  9 k*-# *  * # 9 +$# >  > i# *  * '0 9  kgK NR/BQ;V/BEP< gE8.T< > +*-/1 * +*-k-15i5+515$/'1 9 +5/| # * +* 0/ 9 1# > +b 0/ 9 g^K# 9 +5 .0/ 9  -1>5 -1>5 -1>5 kgK NR/BQ;V/BEP< gE8.T< > +*-/1 * +*-i-15i5+,15$/'1 9 +5/| # * +* 0/ 9 1# > +b 0/ 9 g^K# 9 +~ .0/ 9  -1>5  .C3 DE3F6GH3.IJK  dwX)Q R1TEKAI\/Q/ * 1 * 1I ! K\Q/ > +$9i/ * '.1 >  X)Q R*Q^ !SOQP*Q</ 9 +m#+*. -1>5 &C3<gxg<• * k• > +• 9  €$/ *  * k$9i/ * ' > •$i * '+/ 9  > $ > i' q+l€/ * bb-k$9i/ * ',> •$,5i>5'+*,>  $* i,5' -1>5 -1>5 9 TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS d=K R/ *  kg9>1-≈ 1/ >  kg`b1>≈ X)Q R !K\?_NQ</ > k/ 9 +>1`bk*+ 91`b$.' -1>5 &C3<gxg<• 0 * k• 0  > +• ,  €$/ *  * k$/ > k/ 9 ' > •$ 0 i'+/ ,  > $ > r 0 ' q+l€-19>bb-k91`b,> •$`-i,5'+/ , ,>  $* i`-' d=K R< kgm ,*1* , ≈ m(Q R !=OA/Q< == D m V , 0 *1,*Q^ -1>5 -1>5 -1>5 -1>5  .C3 DE3F6GH3.IJK  α ∠=∠ *>* D‚‚ $2 V' α >‚‚‚ 9>* ∠=∠ $‚ > D * Q N7Id > ' α >ƒ-f‚‚[‚X - 9>*9 −=∠=∠ α >X[‚ *9 =∠⇒ >* f[[∆ _2f - *b-5>> ==++⇒ αααα  - 9`=⇒ α :% & -15 -1>5 -15 -1>5 -15 8 .C3 DE3F6GH3.IJK  dwET^)Qh1.)Q RKAI !Q# * 1.) Q RKAIQ;PGQ# > 1I)Q -1>5 , TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS 1KwQ R)Qx yP*<g=).Q; !1P%/I)K  !Q *  g<x+{    ⇔ x+*-# * h * $*' ->5 -1>5 yP><UOA/)*Q RQ;PGXy„$ =' > 1P)%/K ! 9  g<xkx Q; +{   ⇔ xk*-# > h > +*-# * h 9 $>' g$*'1$>'< *-# * h * k*-# > h > +*-# * h 9  ⇒ # > + * > *9 #   − $9' g$9'< * 1 > 1 9  RG?@ !M1# * Z ?7 ⇒ G RXy„IQ;# > -1>5 ->5 -1>5 -15 Giám khảo chú ý: - HDC chỉ là một cách giải. HS có thể giải theo cách khác, giám khảo căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để cho điểm. - Điểm các phần, các câu không làm tròn. Điểm toàn là tổng điểm của các câu thành phần.   M( trang 02 của đề thi) x:…Ddd#†Ugg[U‡f N!O)PQ&R 11111111111111111111111 #$9S%)T()$$*$ = (U 234567V, Thời gian: 120 phút ( không tính thời gian giao đề) ( Đề này gồm 01 trang)  [.?Q6PK/P?N?KA N!() * + >./0|7 NK/P?cZ N?KA NF!( 5 TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS ) > |) N.QcK]Q2G/.] Nˆ!()  9  g^()K?%I.?KA=2 NZ  [L !K//‰% R=K !h. * =%^P(IL !=/QPXA/5-8 =%L !?pP%/ g%/.)Q RI/‰%?7.)Q RKAI !| !%QPQ R Q-1ƒ0/ 9 |*1-0/ 9 **190/ 9   [?%TP !]T  +>- - D N=?%/W? /]T+* - 1S.=K_?@T%TI !K?%Q * + 9-19 - D NQ2=?%/W?8)TW?KA%TI !. _?@TQ > +,>1` -  GTEKAIW?/KA"7.)Q RKAI !I /QPQ RQ* 0/ 9 >~ 0/ 9 |TEKAI !Q,> a0.X  D NE//T.e//.)Q R5 QAb/7N *-_  g^SI/T()I/ /  ? D7BA///(.)Q R> 8%/T.e /QA!()Q?AC ?7KwQ Rx+/!+ƒ1bD0. Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.  Mẫu 3 ( trang 3,4,5 của đề thi) !+>? #$9S%)T()$$*$ 234567V, ` TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS !+>' iXwSQ/./QN=6|R!E.7Z w%.=/Š/ V!/ i:wSQ/ R7_%/ VP iD7e?7OSB.7c=6K.P?7O]K !S% /.=./ P!+>? U$W XW  YZY3   $>/' idwOcZ N N?ZQh$./' dwON NZ7cZ NhQ$' i •Z N RK*09N?$KA N'< h * + * 9  * + > 9  i •Z N RKA NF< h > + 9 S i •Z N N.cK]Q2G/ˆ< h 9 + > S D (?<h 9 +h * kh >  ‹ > S + 9 S k > 9  ‹,+h m(()K?%KA=cZ NI.?Q< m g" + s t + ,t t +,$./0' Đ.s : 4km/h -1>5 -195 -195 -195 -195 -195  $>15/ ' idw.)Q RI% !Q/  /   igKwQ RIL !<x+$/  k/  '*- kgK !.*  !<x+$/  k/  '*-+m  #  *- $m!m  Q^7/3IK !' kh.*  !=< x Œ +$/  k/  •* '*-+*0>m  #  *- Žx Œ +sx‹/  k/  +> $*' kg^I.) !S.=*5-Q< m+/  0#  k$/  •*5-'0#   kXL !?pP%/< $/  k/  •*5-'*-+m#  *- Ž/  k/  •*5-+€/  0#  k$/  •*5-'0#  •#  ‹/  $*•#  0#  'k/  $*•#  0#  '+*5-$*•#  0#  ' -1*5 -1>5 -19 -19 -19 -1,5 ~ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS igKG.)Q RKAI#  | !#  %#  Z1  R< $*-90**9'/  •$*0ƒ'/  +i5-09$>' g$*'$>'< /  k/  +>  $*-90**9'/  •$*0ƒ'/  +i5-09 id=K R/  •51,9$'|/  •*ƒ,15$' m(.)Q RI/‰%Q</  •51,9$' Đ.s: 5,43 (g) -19 -19 -1*5  $9/' idwm  Q^ !K?%|m ? Q^W?/ #  Q.)Q RKAI !|# ? Q.)Q RKAI/   QTEKAI !| ? QTEKAI/ im%?%P !A.=A?%^ ! KK?@^I?<m K +m ? ig VK%_?@T$ !T|?= T'< / ?  ? $• * '+/ Œ    $ * •  ' $/ Œ  Q.)Q R !WQ2S.?GKK/P' ‹m ? # ?  I $• * '+$m  •m ? '#    $ * •  ' ‹m ? >~  ? $* •9-19'+$m  •m ? '* ,> $9-19•>-' ‹m ?  ? *bb*ƒ-+,9>` $m  •m ? ' ‹m ? $ ? *bb*ƒ-k,9>` '+,9>` m  $*' iX=A//A?8% VK%_?@T €$ !k?‚'T|?‚‚=T•< $/ ŒŒ  Q.)Q R !WQ2S.=A?' ‹$/ ŒŒ    k/ ?  ? '$ > • * '+/ ?  ? $• > ' ‹$m  •>m ? '#    $ > • * 'km ? # ?  ? $ > • * '+m ? # ?  ? $• > ' ‹m  5*``*- ,   •>m ? 5*``*- , km ?  ? 99>*-+m ?  ? *5,ƒb- ‹m ? $*>*~~- ? k*-99>*- , '+m  5*``*- ,  $>' 7!7I$*'$>'K\K6w R< *-*ƒ~- ? kb`5> +*bb*ƒ- ? k,9>` ‹b`>>- ? +,9>`  ‹ ? •5-*1~$a0.X' im(TEKAIW?/Q ? •5-*1~$a0.X'  Đ.s : 501,7 ( J/ kg.K ) -1>5 -1>5 -1~5 -1~5 -1~5 -1>5  $>15/ ' 'iSI/T R^< D+ A t $*' gKQI/FT RKN+*-S -195 -195 b TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS ig<+{S $yF{.e/QA=_?@!KwQFx1 •Q{+x' igZ?7<x+/ i•Z NEGI/ VIQF 6?@QA R<S++b/ g$*'^ RSI/TQ< D+ A t + F s t + mgh t ŽD+ 5 ƒ1bb *- +9ƒ>-‘ i[B.<D+{E<+ N F +  N m g + 9ƒ>- 5 ƒ1b +-1b$/0S'   ?'m()I/< iSDI/T.O|7’A/.)Q RB /%=’QF.eQA< { * +x * + 5 > ƒ1b + i m()I/=/)W * i g<D+{+{ *  * i hK< * + * F F + 5 ƒ1b ~ ƒ1b -1b •-15~$/0S' Đ.s: a. 3920W; 0,8m/s b. 0,57 m/s -1>5 -1>5 -195 -195 -1*5 -1*5 -1*5 -1*5  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiii  $T%X4\\%]%'^ ƒ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS g„“”Ddg:h<y•g:}D:g–Dd #$()$$*$?N!O= (1 [<m(Q—b gNQ/?86$..N' $U\/-*K' PJ8 UB/?2.)Q R5-.QA/7?)_.)Q R,. #T^76!/BI/3_7Qb/ > g^S_7 ELQA/BC PJ8 : VMd * d > c/B=22!*`- -  [/h@/K.= V ' :ZA& NISKh=2QPQ Rcd * 1d > K\ cK]Q2h ?' g^2?]!h=2ch PJ8 [;R./^*E/ 9 .)Q Rƒ1b5-.2?]?27:Z G.)Q RI"27K;R./"7K@X)Q RKA I"2Q*-5 .0/ 9 I7Q>~ .0/ 9  PJ8 y6~N1.]>G/1"*b / R m()I7"Q, /01()I"7Q 9>./0 ' g^.=8>Q6bN ?' U7/N%>B1GK^Q6B?A./C :7 *- [...]... D2 m Thay (5 ) vo (4 ) ta c D = m D= m1 D2 + (m m1 ) D1 V 12 (1 ) (1 ) (1 ) TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS (1 ) mD1 D2 m m(m1D2 + mD1 - m1D1) = mD1D2V = V m1 D2 + (m m1 ) D1 Chia c hai v cho m ta c m1D2 + mD1 - m1D1 = VD1D2 Gii ra tỡm c m1 = D1 (VD2 m) 1050 0(0 , 001.2700 9 ,85 0) = = 9,625(kg) D2 D1 2700 10500 Vy m1 = 9,625(kg) v m2 = 9 ,85 0 - 9,625 = 0,225(kg) 180 km 7h 7h A E C 8h D Gp nhau... Trên mặt gơng có vật AB đặt thẳng đứng có chi u cao h.Tìm chi u cao bóng của AB trên bức tờng Câu 5: Vẽ mô hình ròng rọc cho lợi về lực: a)4 lần b) 5 lần Câu 6: Cho các dụng cụ sau:Một thanh dài không đồng chất một quả nặng có móc;một cốc nớc; một cốc dầu; thớc dây; giá thí nghiệm; dây buộc.Hãy trình bày cách đo khối lợng riêng của dầu và quả nặng đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 năm học 2000-2001... trong nớc của quả cầu đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề ) Câu I: (3 .0 điểm ) Bốn vật có thể tích đợc thả vào cùng một lúc chân nớc Sau khi cân bằng có vị trí nh hình vẽ a) Lực đẩy Acsimét lên vật nào là lớn nhất ? nhỏ nhất ? Vì sao ? b ) Hãy xếp các vật theo thứ tự khối lợng giảm dần ? Giải thích cách xếp đó ? c) Gải sử C làm bằng nhôm có thể tích 1 dm3 khối... dới đây , thanh cứng AB có khối lợng không đáng kể có thể quay quanh một bản lề cố định ở đầu A Vật C có trọng lợng P treo ở điểm giữa M của AB Tính trọng lợng của vật nặng D để giữ cho hệ thống cân bằng khi thanh AB nằm ngang A B P1 đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 D P Môn : Vật LýC Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề Câu 1 : (2 điểm) Ba ngời đi xe đạp từ A đến B với các vạn tốc không đổi Ngời... 100 4 4 4 4 10 (1 + 2 + 3 + + n) 100 4 1 + 2 + 3 + + n 40 n(n + 1) 40 n(n + 1) 40 2 Vỡ n N* v n 2 0,5 0,5 0,5 20 TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS n = 81 Vy sau 8 chng ngi ú i c quóng ng l: S1 + S2 + S3 + + S8 = 90 km Vy thi gian i 10 km cui cựng l : 10 1 = ( h) 90 9 1 1 19 8 + = (h) 4 9 9 19 1 19 2 25 + 8 = + = ( h) Vy thi gian c i v ngh l : 9 12 9 3 9 0,25 Vy tng thi gian ngi... S2= v2.t = 1 8( t-1/4) 24 IM TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS + Ngi th ba: S3= v3 ( t- 1/4 1/2 )= v3 ( t- 0,75) - Theo iu kin bi toỏn: S1= S3 12t = v3 ( t- 0,75) (1 ) - Li cú : Sau 30phỳt ( = 1/2h) k t lỳc ngi th 3 gp ngi th nht thỡ quóng ng i c tng ng ca tng ngi : + Ngi th nht: S1 = 12t+ 12 0,5= 6+ 12t + Ngi th hai: S2 = 1 8( t-1/4)+ 18. 0,5= 4,5+ 1 8( t- 0,25) + Ngi th ba : S3 = v3.(t- 0,75)+... sinh đứng bờ đối diện với cây cách cây 8. 8m; bờ cao so với mặt nớc 0.45m; ngời có độ cao từ chân đến mắt là 1.35m Ngời đó nhìn xuống mặt nớc và nhìn thấy ảnh của cây Ngời đó phải dịch chuyển về phía sau 1 khoảng bằng bao nhiêu thì không nhìn thấy ảnh của cây Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8 (vòng 2) Môn : Vật lý Thời gian :150 phút 29 TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS Bài 1: Một ngời đi bộ... tiết diện đều đặn; một thớc chia tới milimét; một khối gỗ rắn chắc (có hình dạng không đều dặn cho lọt đợc vào bình); nớc có khối lợng riêng D ; dầu thực vật a Xác định khối lợng riêng của gỗ b Xác định khối lợng riêng của dầu thực vật đề khảo sát học sinh giỏi lớp 8( vòng 2) Môn :Vật Lý Thời gian :150phút Câu 1: Tâm đi thăm một ngời bạn cách nhà mình 22km bằng xe đạp Chú Tâm bảo Tâm chờ 10 phút và dùng... = 7 080 ( J ) Nhit lng k v nc thu vo bng nhit lng hp kim ta ra: 1060 0(9 m3 + 2,3m4 ) = 7 080 9m3 + 2,3m4 = 0,5 im 0,5 im 7 080 (2 ) 10600 18 TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS T (1 ) cú m4 = 0,2 m3 0,5 im Thay vo (2 ) cú m3 0,031kg Thay m3 vo (1 ) cú m4 = 0,2 0,031 = 0,169 kg = 169 g 0,5 im 0,5 im s 5: PHềNG GIO DC V O TO THANH OAI CHNH THC THI OLYMPIC MễN: VT Lí LP 8 NM HC: 2012 - 2013 Thi. .. 2014 Cõu 1( 5 im) - Gi chiu di c quóng ng l S( S>0 km) S S 0,5 im S 1 Thi gian i na quóng ng u l t1 = v = 2v = 80 1 1 S S S 2 Thi gian i na quóng ng sau l t 2 = v = 2v = 120 2 2 15 0,5 im 0,5 im TUYN TP CC THI HC SINH GII VT Lí LP 8 THCS Vn tc trung bỡnh ca ngi th nht l: S1 + S 2 S S = = S S 1 t1 + t 2 1 + S + 80 120 80 120 vTB = 4 8( km / h) vTB = 0,75 im - Gi thi gian c quóng ng l t( t>0 s) Quóng . N"7.BQ< h "z +9>$./'  8   8   8   8   8   8   8  *9  " # z *b-./ ~ ~ b b Gặp nhau TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS [<h z kh "z dh P :,-k9>+*b-+l~>+*b-+l+>15 45K<i:BQ6<~k>15+ƒ15$N':ƒN9-6 i•Z. − /#+ m V  (1 đ) (1 đ) (1 đ) (1 đ) *> m+*E/ 9 +-1 */ 9 /+ƒ1b5-. # * +*-5 0/ 9 # > +>~ 0/ 9 / * +C/ > +C TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS ⇒  m V + *. !" #$$%&!' ( )$$*$&+, -./01 234567, Thời gian làm bài: 120 phút Đề thi này gồm 01 trang * TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 8 THCS  8  gK4*7)I%KL/;1/?%Q!F
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 ( có đáp án chi tiết), Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 ( có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan