0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 (có đáp án chi tiết)

157 7,130 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 21:47

☎Tr ng THPTT V t lí ✆THI TH CH N H C SINH GI IN M H C 2011-2012Môn thi: V t lí 12✁✝✞✞✟✠✂✞✄✡Th i gian làm bài:180 phút☛✍☞✎✍✌✒Câu 1: (1,5 ) M t kh i g kh i l ng M=400gcMuurmc ng k=100N/m. M t viên bi kh itreo vào lò xo cóv0c b n n v i v n t c v0= 50cm/s val ng m=100gch m vào kh i g . Sau va ch m h dao ng i u hòa.dao ng.Xác nh chu kì và biênOBi t va ch m tuy t i àn h i.Câu 2: (2 ) M t qu c u có kh i l ngβm= 2kg treo m t u m t s i dây có kh i l ngkhông áng k và không co dãn. B qua ma sát vàs c c n. L y g= 10m/s2.a) Kéo qu c u kh i v trí cân b ng m t góc α mr i th ra ( v n t c ban u b ng không). Thi t l pbi u th c l c c ng dây c a dây treo khi qu c u vtrí l ch m t góc α so v i v trí cân b ng. Tìm v tríol c c ng t c c i.c a qu c u trên quTinhl n c a l c c ng c c i n u góc α m =600.b) Ph i kéo qu c u kh i v trí cân b ng m t góc b ng bao nhiêu khi th cho dao ng, l c c ngc c i g p 3 l n tr ng l ng c a qu c u.c) Thay s i dây treo qu c u b ng m t lò xo có tr ng l ng không áng k .c ng c a lò xo là k=500N/m, chi u dài ban u l0=0,6m. Lò xo có th dao ng trong m t ph ng th ng ng xung quanhi m treo O. Kéo qu c u kh i v trí cân b ng m t góc β = 900 r i th ra. Lúc b t u th , lò xo tr ngdãn c a lò xo khi qu c u n v trí cân b ng.thái không b nén dãn. Xác nh✑✑✏✏✍✒✌✌✓✔✍✒✒✑✕✖✗✑✏✏✍✎✚✙✘✒✌✒✘✒✛✒✌✒✍✕✙✌✜✒✒✘✣☞✌✍✢✑✏✣✤✌✍✒✌✑✑✏✥✒✦✢✓✧✣★✢✛✌✦✜✍✢✣✗★✒✕✥✗✣✪✓✢✩✤✛✫★✙✌✖✛✣✛✥✢✬✒✒✪✒✒✘✘✫✘✩✒✌✖✪✩✒✕✘✫✩✩✣✢★✢★✛✥✌✒✢✒✌✪✦✩✣✣✒✢✘✭✩✑✧✏✫✣★✥✢✌✒✑✭✌✑✏✚✣✮✰✥✒✒✓✒✯✥✒✣★✢✓✜✛✫✰✌✔✌✣✢✒✢✤✘✦✣✛✒✛✒✌★✢✒✕✛✫✵✱✶✷✴Câu 3:(1,5 ) Trên m t n c có hai ngu n sóng gi ng nhau A và B, cách nhau kho ngAB = 12(cm) ang dao ng vuông góc v i m t n c t o ra sóng có b c sóng λ = 1,6cm.a) Tìm s i m dao ng v i biên c c i, c c ti u trên o n AB.b) C và D là hai i m khác nhau trên m t n c, cách u hai ngu n và cách trung i m O c a AB m t kho ng8(cm). Tìm s i m dao ng cùng pha v i ngu n trên o n CD.✲✳✸✸✹✴✴✴✺✲✶✳✳✻✻✸✸✹✴✸✹✸✸✺✺✼✼✻✵✸✴✸✲✶✻✽✸✷✹✳✻✾✵✸✸✹✴✿✸✺✚☞✒✜✣✙✒✙✔✍✤✕✖✌✙Câu 4: (1,5 ) o n m ch i n xoay chi u g m i n tr thu n 30 (Ω) m c n i ti p v i cu n dây. i náp hi u d ng hai u cu n dây là 120 V. Dòng i n trong m ch l ch pha π/6 so v i i n áp hai uo n m ch và l ch pha π/3 so v i i n áp hai u cu n dây. Tính c nghi u d ng c a dòng i nch y trong m ch?Câu 5;(1,5 )Trên o n m ch xoay chi u không phân nhánh có b n i m theo úng th t A, M, N vàB. Gi a hai i m A và M ch có i n tr thu n, gi a hai i m M và N ch có cu n dây, gi a 2 i m N vàB ch có t i n. t vào hai u o n m ch m t i n áp175 V – 50 Hz thì i n áp hi u d ng trên o n AM là 25 (V), trên o n MN là 25 (V) và trên o n NBklà 175 (V). Tính h s công su t c a toàn m ch ?Câu 6: (2 ) M t m ch dao ng nh hình v . ban u khóa k óng. Khi dòngi n ã n nh, ng i ta m khóa k và trong khung có dao ng i n v iLchu kì T. Bi t r ng hi u i n th c c i gi a hai b n t l n g p n l n su tE,rCi n ng c a b pin.Hãy tính theo T và n i n dung C c a t và t c m L c a cu n dây thu n c m.✘✘✮✮✣✙✤✣✒✌✒✙✙✖✒✙✒✘❀✣✒✙✘✖✒✙✒✌❁✒✌✙✒✘✏✘❀✫✘✚☞✍✥✒✒✘✒✘✓✥✣✒✒❂✙✩✥✤✥✒❃✌❂❃✒❂✣✒✙✒✒✌✘❃❀✒✙✘✯✮✒✙✙✒✒✘✒✘✘❀✍✙✘✧✫✣☞✌✒✌❄✒✒✘✏❅✒✙✒✒✛❁✤✒✌✒✙✖✏★✣✕✙✒✙✕✒✢✖✘✩✒✙✒✌❂❀✧✧✌✫✣✒✙✒✫❀✌✢✩✌✫✢✙ Ư✁☎✆NG D N CH MTHI TH CH N H C SINH GI IMÔN V T LI 12 N M H C 2011-2012H✂✄✝✠Câu✡✞✞✟✞☛ÝN i dung✍✙✜✒Thangi m☞☞✒Va ch m tuy t i àn h imv0 = mv + MV (1)inh lu t b o toàn n ng l ng1 2 1 2 1mv = mv + MV 2 (2)2 0 222mT (1), (2) suy ra: V =vm+M 0✘✗✢0,25✪✑✮✏0,250,25✌1M 2π=( s)k5nh lu t b o toàn c n ng1 2 112mkA = MV 2 = Mv222 m+M 0Chu kì: T = 2π✛✗✢0,25✪ơ✮0,252mM= 4(cm)v0m+MkT = mg(3cos α − 2 cos α m )A=a0,250,5Tmax = mg(3 − 2 cos α m ) = 40( N )0,25Tmax= 3mg. T h th c trên suy ra: 3 − 2 cos α m = 3✙✌bα m = 90✓00,25✍✕✪Ch n m c th n ng t i VT th p nh t.C n ng t i A(ngang): E A = mg(l0 + ∆l) (1)✭✘✧✧✪ơ✘11C n ng t i B(th p nh t): EB = mv 2 + k ∆l 2 (2)22v2L c àn h i t i VT B: F = k ∆l = mg + m(3)l0 + ∆l0,25✪ơ2✘✧✧✜✒✘c✩T (1),(2) ⇒ mv 2 = 2mg(l0 + ∆l) − k ∆l 20,25✌Thay vào (3): k (l0 + ∆l ) = mg(l0 + ∆l) + 2mg(l0 + ∆l ) − k ∆l 2∆l 2 + 0,24∆l − 0, 036 = 0Gi i ra: ∆l =0,104(m)G i M là i m b t k thu c AB, v i MA= d1; MB= d2.Ta có d1 + d 2 = AB (1)✢0,250,25✥✎✒✌✖✭✧3a✥✒M dao✮✌✖✒ng v i biênT (1) và (2) ta có: d1 =✌✌✒c c✩✘i: d1 − d 2 = k λ (2)k λ AB(3)+220,250,25 M t khác: 0 ≤ d1 ≤ AB (4)✯T (3) và (4) suy ra: −AB≤k≤ABλλThay s ta có: −7,5 ≤ k ≤ 7,5 ⇒ k = −7...........7 v y có 15 i m daoi.✌✍✥✗✒✘✒✒✌✖✒ng v i biên✌c c✩0,25✥T✕✒✌✖✒✌ng t trên n u M dao ng v i biênc c ti u:AB 1AB 1−− ≤k≤− ⇒ −8 ≤ k ≤ 7 ⇒ k = −8...........7 v y có 16 i m daoλ 2λ 2c c ti u.ơ✏✩✩✥✗✒✒✌✖ng v i biên0,25✥✒✌✩❄V✒✑✏c hình:CMd1x6cmA✥0,25D✜✒BOb✮d2✌M và hai ngu n A, B dao ng cùng pha thì:π (d1 + d 2 )2π d∆ϕ == 2kπ ⇔ ∆ϕ == 2 kπλλ⇔ d = k λ ⇔ x 2 + 62 = k λ (1)M t khác: 0 ≤ x ≤ 8 (2)T (1) và (2) suy ra: 3, 75 ≤ k ≤ 6, 25 ⇒ k = 4,5, 6V y trên o n CD có 6 i m dao ng cùng pha v i ngu n.0,25✯✌✥✗✒✒✜✒✌✖✘Vẽ mạch điện và vẽ giản đồ véc-tơ.0,54HD : ∆AMB c©n t¹i M ⇒ U R = MB = 120(V ) ⇒ I =UR= 4 ( A)R1 Vẽ mạch điện và vẽ giản đồ véc-tơ.0,55 ∆MNE : NE = 252 − x 2 ⇒ EB = 60 − 252 − x 22HD :  ∆AEB : AB 2 = AE 2 + EB 2 ⇒ 30625 = ( 25 + x ) + 175 − 252 − x 2⇒ x = 24 ⇒ cos ϕ = AE = 7AB 25()0,520,250,25❅✒✙✒✛❁✒✌✒✙✌Khi dòng i n n nh, c ng dòng i n qua cu n dây là:EI0 =rN ng l ng dao ng:11 Ew 0 = LI 02 = L( )222 rTrong quá trình dao ng, khi t i n tích i n n h t c c i U0 thì n ng ltr ng c c i:11 E1w 0 = LI 02 = L( ) 2 = CU 0222 r2U 0 = nE✏✪✒0,5✌✑✏✒✌✒✙✒✙✒✕✒✒✪✘❀❁✩0,5✒✑✏✙ng i n✒✘6✏✩E⇒ C (nE ) 2 = L( ) 2 ; T = 2π LCrTTnr;L =⇒C =2π nr2π0,50,5  KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH H I DS GIÁO D C VÀ ÀO T ONGH ID✁✡❃✂✄☎✆✝✞✟NGƠ✎☛ Ơ❄☎L p 12 THPT n m h c 2011- 2012✌✍Môn thi: V T LÝTh i gian làm bài: 180phút( thi g m 02 trang)CHÍNH TH C✏❅✑✒✓✔✖Câu 1(2 i m)✕✗1) M t v t có kh i l ngm = 100( g ) , dao ng i u hoàtheo ph ng trình có d ngx = Acos(ωt + ϕ) . Bi tthl c kéo v theo th i gian F(t)nh hình v . L y π2 = 10 . Vi tph ng trình dao ng c a v t.2) M t ch t i m dao ng i uhòa v i chu kì T và biên12(cm) . Bi t trong m t chu kì,✘✙✚✛✢✗✜✚F(N)✜ơ4.10-2✤✥✜✦✧✢t (s)★✩✚✪✫ơ✜✬13/6- 2.10-2✥✗✚7/6O✘✢✗✗✫✜✭✜- 4.10-2✜✗✮✜✗✥kho ng th i gian✯✩✜✗v n t c có✭✘✙l n không v✜✮✚✛2T.3t quá 24π 3 (cm/s) là✗Xác nh chu kì dao ng c a ch t i m.t trên m t ph ng n m ngang có k = 100 (N/m),3) M t con l c lò xom = 500( g ) .a qu c u n v trí mà lò xo b nén 10cm, r i th nh . Bi th s ma sát gi a v t và m t ph ng n m ngang là µ = 0,2. L y g = 10(m/s2).c trong quá trình dao ng.Tính v n t c c c i mà v t t✜✧✜✬✫✜✭✗✰✜✴✚✯✱✱✵✜✥✲✳✧✧✦✯✶✥✷✙✸✘✱✲✳✫✗★✘✙✜✤✘✜✤✜✚✛✜rCâu 2(2 i m)vxCác electronc t ng t c t tr ng thái ngh trong m t i n Aα3tr ng có hi u i n th U = 10 (V) và thoát ra t i m A theong Ax. T i i m M cách A m t o n d = 5(cm), ng i tat m t t m biah ng chùm tia electron, màng th ng• M0ng Ax m t góc α = 60 .AM h p v ia) H i n u ngay sau khi thoát ra t i m A, các electron chuy n ng trongm t t tr ng không i vuông góc v i m t ph ng hình v . Xác nhl ncác electron b n trúng vào bia t i i mvà chi u c a véc t c m ng t BM?b) N u véc t c m ng t B h ng d c theong th ng AM, thì c m ng tcác electron c ng b n trúng vào bia t i i m M?B ph i b ng bao nhiêuBi t r ng B 0,03 (T).Cho i n tích và kh i l ng c a electron là: -e = -1,6.10-19(C), m = 9,1.10-31(kg).B qua tác d ng c a tr ng l c.✖✕✗✜✚✛✹✷✚✙✺✤✷✻✜✷✩✜✥✺✜✭✗✜✚✩✤✜✭✜✤✚✩✗✜✱✫✜✭✼✜✚✩✲✗✛✮✜✚✩✗✽✥✺✜✭✭✜✗✗✺✚✩✜✾✮✱✲✪✜✧✜✮✢✬✥ơơ✯✥✯✯✼✼✺✳✳✺✚✜✭✮✜✭✰✿✜❀✚✩✤✲✰✜✯✤✼✜✭✺✭❁✷✜✙✚✛✬★✽❂✬✿1 ✖Câu 3(2 i m)Hai ngu n âm i m phát sóng c u ng b v i t n s f = 680(Hz)c tt iAtruy n âm trong không khí làvà B cách nhau 1(m) trong không khí. Bi t t c340(m/s). B qua s h p th âm c a môi tr ng.1) G i I là trung i m c a AB, P là i m n m trên trung tr c c a AB g n Inh t dao ng ng c pha v i I. Tính kho ng cách AP.2) G i O là i m n m trên trung tr c c a AB cách AB 100(m). Và M là i mng th ng qua O song song v i AB, g n O nh t mà t i ó nh nn m trênc âm to nh t. Cho r ng AB 0 ⇔ k > - 1/222Vì k ∈ Z, nên dmin ⇔ k = 0 ⇒ dmin = 0,75(m).2) (1 i m)0,25Do d >0,25✖✕✕✕H c sinh ph i ch ng minh công th c sau: d 2 − d1 =✿✯✼✼T i M nh nc âm to nh t, tacó:d2 – d1 = kλ = λ ( k = 1, vì i mM g n O nh t)OI.λ= 50m .⇒ x=AB✤✘✜✚✛✕0,5✫✜✵0,5AB.x.OI✕Md1✭A✫xd2oIB✖Câu 4.(2 i m)a) (1 i m)Ph ng trình dao ng c a con l cs = S0cos(ωt + ϕ).g= π (rad/s).+) ω =l✕✖✕✗✚ơ✜✬✰✜ơn theo li✗✜dài là:0,250,252v+) S0 = s +   = 2 5 (cm/s) ⇒ α0 = 0,02 5 (rad)ω  s = S0cosϕ = 0 cosϕ =0π⇔⇒ ϕ = − rad+) Lúc t = 0 thì 2sinϕ 0✕✕2⇒ s = 2 5 cos(πt - π/2) (cm).Ph ng trình dao ng theo lib) (1 uuirm)ur uurTa có P ' = P + Fqt✗✚ơ✜✖✗✜0,25góc là: α = 0,02 5 cos(πt - π/2) (rad). 0,25✕✕✕0,25✕0,5KQ, góc(OKQ) = 6002⇒ ∆OKQ vuông t i O.⇒ P’ = OQ = Psin(600) ⇒ g’ = 5 3 (m/s2).(Có th áp d ng nh lí hàm s cosintính P’)Xét ∆OKQ v i OK =✕✮✤✭✜❂✜✧✙OKuurFqt✭αurPurP'Qα5 ng c a con l c là: T ' = 2π✗V y, chu kì dao✘✜✬✰0,251l= 2π≈ 2,135( s )g'5 3✕✖Câu 5.(2 i m)1) (1 i m)Ch n tr c t a Ox nh hình v , g cAMB 0,25O t i VTCB.uurF+) Xét t i th i i m t b t kì thanh MNdhur Cx và chuy n ngqua v trí có liur+ BFtsang bên ph i nh hình v .+) T thông bi n thiên làm xu t hi nDENs c m ng: ec = Blv.xO+) Chi u dòng i n xu t hi n trênc xác nh theo quy t cthanh MNdqdvbàn tay ph i và có bi u th c: i == CBl = CBladtdtTheo quy t c bàn tay trái xác nhc chi u l c t nh hình v và có 0,252 2bi u th c: Ft = iBl = CB l x’’ uur uuur uurr0,25Theo nh lu n II Niut n, ta có: Fhl = Fdh + Ft = mac: mx '' = − CB2l2 x ''− kxChi u lên tr c Ox, tak0,25⇔ (m + CB2 l 2 )x '' = − kx ⇔ x '' = −x✕✖✕✗✿❂✿✜✚✪✙✕✤✤✩✜✭✫✗✧✗✜✯✭✚✜✪✷✺✥✫ ✜✜✯✼✢✷✷✜✜✚✫✛✜✯✧✰✭✼✢★✰✭✜✧✜✚✛✺✚✪✕✼✜✧✘✥✕ơ❂✜✚✛✕m + CB l2 2✴k⇒ x” + ω2x = 0.m + CB2 l2t ω=✱✢ng i u hòa v i chu kì: T = 2π✗V y, thanh MN dao✘✜✜✮✖2) (1 i m)Ch n tr c t a Ox nh hình v ,g c O t i VTCB.+) Xét t i th i i m t b t kì thanhx và chuy nMN qua v trí có ling sang bên ph i nh hình v .+) T thông bi n thiên làm xu thi n s c m ng: ec = Blv.+) Dòng i n qua cu n c m làmm + CB2 l2k✕✗✿❂✙✿✜✚✪A✩✜✭✫✗✧✜✜✯✺✚✕LururFt✭✗0,25BuurFdh✤✤M+ B✪✥✫✷EDN ✜✜✯✼x✯✷✗✷xu t hi n su t i n✫O✗✷✜✫✜ng t c m: etc = - L★✜✯di.dtTa có: ec + etc = i.r = 0 ( vì r = 0)d ( Blx + Li )= 0 ⇔ Blx + Li = const .⇔dtx = 0BlxLúc t = 0 thì ⇒ Blx + Li = 0, ⇒ i =Li = 0 6 ✗+) Thanh MN chuy n✭✜ng trong t tr✺✢ng✚✛✗c chi u chuy n+) Theo✭✜✧✜ng và có✗✜✚uurng ch u tác d ng c a l c t Ft★✩✧❂✬✺✮0,25ơB 2l 2x = x ''Chi u lên tr c Ox, ta có: −kx −L2 2Bl B 2l 2 112⇔ x "+  k +x = 0. t ω =k + ⇒ x” + ω x = 0.mL mL ✥✕❂✴✗✜ng i u hòa v i chu kì: T = 2π✜0,25✕✱✢V y, thanh MN dao✘✕B 2l 2 xl n: Ft = iBl =.Luur uuur uurrnh lu t II Niut n, ta có: Fhl = Fdh + Ft = ma .✘0,25✮mB2 l 2k+L.......................................H t.............................✥7  UBND T NH THÁI NGUYÊNS GD& TC NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc l p - T do - H nh phúc✄✁✂✄✂✞☎✟✆✠✝✡☛■❏K THI CH N H C SINH GI I C P T NHCHÍNH TH C☞❑☞✌✍✎✏L P 12 - MÔN: V T LÍ – N m h c 2010 - 2011Th i gian: 180 phút - (Không k th i gian giao )✑✒✓✕✔✔✖✗Bài 1✙M t v t nh kh i l ng M =100g treo vào u s i dây lí t ng, chi u dàil = 20cm nh Hình 1. Dùng v t nh m = 50g có t cv0 b n vào M. B quas c c n c a không khí. L y g = 10m/s2. Coi va ch m là tuy t i àn h i.a/ Xác nh v0 M lên n v trí dây n m ngang.b/ Xác nh v0 t i thi u M chuy n ng tròn xung quanh O.✘✚✛✜✢✣✤✢✜✥O✦✙✜★✩✚✪✛✫✣✯✣✣✣✛✰✱✣✯✧✰✣✣✣✛✣✮l✘nh chuy n✯✭✚✲✰3 7m/s, xác2c/ Cho v0 =✘✬✰✯✣✰✣mng c a M.✘Mv0Hình 1✪Bài 2M t v t sáng AB hình m i tên t song song v i m t màn E nhBLhình bên. Kho ng cách gi a AB và E là L. Gi a AB và E có m t th uEkính h i t tiêu c f. T nh ti n th u kính d c theo tr c chính AEAng i ta th y có hai v trí c a th u kính u cho nh rõ nét c a ABtrên màn.a/ Tìm i u ki n c a L bài toán th a mãn.b/ Bi t kho ng cách gi a hai v trí c a th u kính là a. Tìm tiêu c f c a th u kính theo L và a.Áp d ng b ng s L = 90cm, a = 30cm.c/ V n th u kính và màn E nh trên, thay AB b ng i m sáng S t trên tr c chính c a th u kính vàc vùng sáng có kích th ccách E m t kho ng 45cm. Xác nh v trí t th u kính trên màn thunh nh t.Bài 3OCon l c lò xo nh hình v . V t nh kh i l ng m = 200g, lò xo líxmt ng có c ng k = 1N/cm, góc = 300. L y g = 10m/s2.nh hình v , g c t atrùng v i v trí câna/ Ch n tr c t ab ng. Vi t ph ng trình dao ng. Bi t t i th i i m ban u lò xo bdãn 2cm và v t có v n t c v0 = 10 15 cm/s h ng theo chi u d ng.✙✘✳✩✘✜✸✦✭✜✣✹✫✣✰✫✷✦✩✪✚✶✲✯✪✫✸✪✫✛✻✫✜✘✚✪✘✘✫✪✩✷✱✯✱✵✶✯✫✣✴✶✷✺✣✩✣✲✯✯✣✴✣✰✫✣✣✴✷✰✣✜✪✫✢✜✵✫✙✧✜✜✥✣✘✚★✹✹✱✛✜✽✷✲✼✜✣✘✫✜✼ơ✣✙✢✛✘✹✱✣✬✘✺✵✣✯✰✣✤✯✛✜✵✦✜✺✣✰✱✬✚ơπb/ T i th i i m t1 lò xo không bi n d ng. H i t i t2 = t1 +✬▲✙✙✬s, v t có t a✹4 5✣bao nhiêu?✘✿c/ Tính t c trung bình c a m trong kho ng th i gian t = t2 - t1.Bài 4u m t c n rung có t n s f = 100Hz,cHai m i nh n S1, S2 ban u cách nhau 8cm g nt ch m nh vào m t n c. T c truy n sóng trên m t n c là v = 0,8 m/s.a/ Gõ nh c n rung cho hai i m S1, S2 dao ng theo ph ng th ng ng v i ph ng trình d ng u= A.cos2 ft. Vi t ph ng trình dao ng c a i m M1 cách u S1, S2 m t kho ng d = 8cm.ng trung tr c c a S1, S2 i m M2 g n M1 nh t và dao ng cùng pha v i M1.b/ Tìm trênc/ Cnh t n s rung, thay i kho ng cách S1S2.l i quan sátc hi n t ng giao thoa n nhtrên m t n c, ph i t ng kho ng cách S1S2 m t o n ít nh t b ng bao nhiêu ? V i kho ng cách y thìgi a S1, S2 có bao nhiêu i m có biênc c i. Coi r ng khi có giao thoa n nh thì hai i m S1S2c c ti u.là hai i m có biên✛✣✘✪✳✣✴✬✹✣❀❀✴✯✴✵✤✜✵✜✜✸❅✣✘❃✸✰✥✦✘✪✤✘✣✣✰✰✤✘✸✣✣✜✵✜ơ✰✤❁✣★✦✣✣✫✜✘✢❃❋●❊❍✢✬✢❃✵✲❉✜✲❆❈ơ✜✵✭=== H t ===Thí sinh khôngc s d ng b t c tài li u nào❇✜✣✩✰✖✛✵✘✬✬✬✤✫❄✘✘✣✩✣✣✴✣✩✣✰✘✪✣✶✣✣✣✛✩✧✰ơ✺✺✤✛✣✱✣✣✜✤❂✛✩✣✩✯✣✫✣✰✯ Ư✁HNG D N CH M THI HSG V T LÍ 12 - N m h c 2010 -2011✂✄✍☎✆(g m 02 trang)✝✖Bài 1 (2,5 )a/ Va ch m àn h i:✬✣✂0,250,25D2mv0=> v 2 =m+Mmv 02 mv12 Mv 22=+222Mv 22m + M gl= Mgl ⇒ v 0 =m22Khi dây n m ngang:✲OCThay s : v0 = 3m/s.b/M chuy n ng h t vòng tròn, t i i m cao nh t E: v E = gl✰✰✣✘✱✬✣✰✫MvMv Em+M= Mg 2l +⇒ v0 =5gl .222m3 10Thay s : v0 =m/s.23 73 10m/s <=> M không lên t i i m cao nh t c a quc/ Khi v 0 =22mv 2L c c ng c a dây: T = mg cos α +. Khi T = 0 => M b t u r i qul22=>0,250,25✛✵✸❅✣✰✫✪✧v n t c vD, có h ng h p v i ph ng ngang góc 600.T D v t M chuy n ng nh v t ném xiên. D dàng tính* N u HS tính k h n ý c/ có th th ng i m.Bài 2 (2,5 )✣✤✪✟✺0,250,250,25✛❄✞E✮mv 0 = mv1 + Mv 2i m✟✣✣✬✬0,25o tròn.o tròn t i D v i✬✵✙✛✜✵✢✵✜✙✰✣☛✱✘✡✜ơ✰0,250,25ơ✙✠✜✥✣✣✜✢c góc COD = 300.✰✖df⇒ d 2 − Ld + Lf = 0 ;d−fa/ L = d + d' = d +∆ = L2 − 4Lfcó hai v trí c a th u kínhnghi m => > 0 => L > 4f.❄✰✯✪✫✣✦0,250,25u cho nh rõ nét trên c a AB trên màn. thì pt ph i có 2✩✪✩0,25✿✭b/ Nghi m d1,2 =L± ∆✭L −a2⇒f =20,25⇒ d 2 − d1 = a0,25M4LThay s f = 20cm.S✛MN S' N=IOS' OMN d + d'−L d L L== + −IOd'f d fTheo Côsi MNmin khi d = Lf = 30cm.c/ ∆S' MN ≈ ∆S' IO ⇒Bài 30,25I2S'ON0,250,250,250,25✖(2,5 )a/ T i VTCB ω =✬k=mg sin α∆l✿=> l = 1cm,☞= 10 5 rad/s, T =0,25π5 50,25s. 0,25πv x +  0  => A = 2cm và ϕ = − .3ω2Biên✣:A=✘2πV y: x = 2cos( 10 5t −✙✙✬✙-v t-v t)cm.3✙✥c/ Quãng✣✱✹✣✘✱✹✣✘✜ng m i✺✣✣✜-1= 1,25T.✛K (n u v1 > 0) => t aN (n u v1 < 0) => t a✥π✿M có v n t c v1, sau t =✥0,250,25K✙b/ T i t1 v tM4 5xOx2 = 3 cm.x2 = - 3 cm.0,250,250,250,25Nc: - N u v1 s1 = 11 − 3 => vtb = 26,4m/s.✢0,25K'✱- N u v1>0 => s2 = 9 + 3 => vtb = 30,6m/s.✱✖Bài 4 (2,5 )M2M1M2'a. +v= 0,8cm và d1 = d2 = d = 8cmf= + Ta có ph✜ơng trình daouM1 = 2A cos✣S10,25Ing sóng t ng h p t i M1✘❃✢✬π(d 2 − d 1 )π(d 1 + d 2 ) cos 200πt −λλ0,250,250,25v i d1 + d2 = 16cm = 20 và d2 – d1 = 0,tac: uM1 = 2Acos(200 t - 20 )b. Hai i m M2 và M2’ g n M1 ta có:S1M2 = d + = 8 + 0,8 = 8,8 cmS1M2’ = d – = 8 – 0,8 = 7,2 cmDo ó:IM2 = S1 M 22 − S1 I 2 = 8,8 2 − 4 2 = 7,84(cm) ✵✣✜✢❂✣✰❂✤ 0,25 ✣IM1 = S1I 3 = 4 3 = 6,93(cm)M1M2 = 7,84 – 6,93 = 0,91 (cm)Suy ra0,250,25ng t : IM2’ = S1M '22 − S1I 2 = 7, 2 2 − 4 2 = 5,99(cm)M1M2’ = 6,93 – 5,99 = 0,94 (cm)c. Khi h sóng ã n nh thì hai i m S1, S2 là hai tiêu i m c a các hypecbol và r tg n chúng xem g n úng là ng yên, còn trung i m I c a S1S2 luôn n m trên vân giaoT✜ơ✸✭✣✤❃✤✣✯✣✣✣✰✣★✣✰✰✪✥✪✫✲λ λλλthoa c c i. Do ó ta có: S1I = S2I = k + = (2k + 1) => S1S2 = 2S1I = (2k + 1)2 442λλBan u ta ã có: S1S2 = 8cm = 10 = 20 => ch c n t ng S1S2 m t kho ng = 0,4cm.22✸✣✤✣✬✣ ✣Khi ó trên S1S2 có 21 i m có biên✣0,25✣✰✁✣✘c c✸✣✬i.✤❅✘0,25✩0,25  ✂✁TRNG THPT ✁K THI H C SINH GI I TRNG L P 12N M H C 2011 - 2012✄☎✆✝✄Môn thi: V T LÍ L P 12 THPT - B NG A✞✟✠☛✡✡☞✌Th i gian: 150 phút (không k th i gian giao)✎✍Bài 1(3,5 i m ). Cho quang hng tr c g m hai th u kính, th u kính phân k L1 có tiêu c f1 = - 30cm và th u kính h i t L2 có tiêu c f2 = 48 cm, t cách nhau m t kho ng l. t tr c L1 m t v tsáng AB = 1 cm, vuông góc v i tr c chính và cách L2 m t kho ng b ng 88 cm.l n c a nh cho b i quang h ?a) V i l = 68 cm, hãy xác nh v trí, tính ch t vàb) Mu n cho nh c a v t cho b i quang h là nh th t thì l ph i tho mãn i u ki n gì ?Bài 2(2 i m). M t qu c u c, ng ch t có kh i l ng m = 2 kg, bán kính R l n không tr t theom t m t ph ng n m ngang v i v n t c v1 = 10 m/s n va ch m vào m t b c t ng th ng ng và b ttr ra v n l n không tr t v i v n t c v2 = 0,8v1. Tính nhi t l ng t a ra trong quá trình va ch m.Bài 3. (4,5 i m). Trên m t n c có hai ngu n phát sóng k t h p A, B dao ng theo ph ng trình:u A = 5 cos(20π t )cm và u B = 5cos(20π t + π )cm . Coi biênsóng không i, t csóng là 60 cm/s.✏✔✗✑✒✓✓✑✙✥✑✔✗✗✤✤✢✔✦✑✏✕✘✓✜✙✙✗✜✙✖✚✘ư✜✗✢✣✥✙✦✢✙✏✙✑★✏✎✍✗✗✔✖✜✧✒✘✬✦✱✙✩✑✣✘✑✜✫ư✪✒✔✢✜✧ư✧✢✑✪✫✭✮✧✗✏ư✪✯ưư✰✬✑✪✯✢✲✮✎✍✘ư✜✒✭✑✪✑✗✑✴✗✧ư✑ơ✗✵a) Vi t ph ng trình sóng t ng h p t i i m M cách A, B nh ng o n là: MA = 11cm; MB = 14 cm.b) Cho AB = 20 cm. Hai i m C, D trên m t n c mà ABCD là hình ch nh t v i AD = 15 cm. Tínhc c i o n AB và trên o n AC.s i m dao ng v i biênc) Hai i m M1 và M2 trên o n AB cách A nh ng o n 12cm và 14cm. T i m t th i i m nào ó v nt c c a M1 có giá tr i s là − 40cm / s . Xác nh giá tr i s c a v n t c c a M2 lúc ó .Bài 4 (4 i m). M t con l c n g m m t v t nh có kh i l ng m = 2 gam và m t dây treo m nh,c kích thích cho dao ng i u hòa. Trong kho ng th i gian ∆t con l c th c hi nchi u dài l,c 40 dao ng. Khi t ng chi u dài con l c thêm m t o n b ng 7,9 cm, thì c ng trong kho ng th ic 39 dao ng. L y gia t c tr ng tr ng g = 9,8 m/s2 .gian ∆t nó th c hi na) Kí hi u chi u dài m i c a con l c là l’. Tính l, l’ và các chu kì dao ng T, T’ t ng ng.b)con l c v i chi u dài l’ có cùng chu k dao ng nh con l c chi u dài l, ng i ta truy n chourv t i n tích q = + 0,5.10-8 C r i cho nó dao ng i u hòa trong m t i n tr ng u E cóng s c th ng ng. Xác nh chi u và l n c a vect c ngi n tr ng.Bài 5 (6 i m). Cho con l c lò xo lí t ng K = 100N/m,rm2Kv 0 m01m1m1 = 200gam, m2 = 50gam, m0 =kg. B qua12l c c n không khí, l c ma sát gi a v t m1 và m t sàn.OxH s ma sát gi a v t m1 và m2 là µ12 = 0, 6 . Cho g = 10m/s2.✭ươ✴✪✮✑✶✑✮✵✑✘ư✜✶✢✜✵✧✑✑✗✜✑✗✖✑✮✑✮✑✮✵✵✑✧✑✥✤✑✮✧✗★ư✶✑✑✮✮✤✤✑✮✧✥✢✗✧✰✑✑✥✢✑✎✍✑✮✑✪ư✑✷✑ơ✒✗✪✑✗✫✖✏✏✑ư✗✧✗✪✗✙✗✔✥ư★✷✑✜✲✑★✪★✢✧✑✮✰✷✣✹ư✙✖✸✏✙✰✰✷✑✗ươ✯✵✚✷✢✑✑ư✜★✕✏✑✒✰✯✬✑✯✑✗✑✤★✑✗ư✗✑✜✷★ư★✗✥ơư✰✑✗✑✑✰✏✏ưư★✰✑★✰✎✍✷ư✦✲✖✙✏✖✧✶✶✢✘✢1) Gi s m2 bám m1, m0 có v n t c ban u v0 n va ch m àn h i xuyên tâm v i m1, sau vach m h (m1 + m2) dao ng i u hoà v i biênA = 1 cm .a. Tính v0.t i v trí va ch m, chi u d ng c a tr c tob. Ch n g c th i gian ngay sau va ch m, g c toh ng t trái sang ph i (hình v ). Vi t ph ng trình dao ng c a h (m1 + m2). Tính th ii m h v t i qua v trí x = + 0,5 cm l n th 2011 k t th i i m t = 0.v t m1 và m2 không tr t trên nhau (bám nhau) trong2) V n t c v0 ph i trong gi i h n nàoquá trình dao ng ?------------H t----------✙✺✢✮✏✑✹✧✗✧✑✑★✩✑✜✰✭✑✮✧✮✑✒✜✗✮✑✗✮✤✮★ươ✥✓✮✼✑✗ư✜✻✙✭ư✵ơ✑✗✥✵✑✏✢✑✤✩✯✵✻✰✑✵✢✧✙✑✦✜✮✑✢ư✗✽✪✏✰   ÁP ÁN VÀ H✆NG D N CH MTHI HSG MÔN V T LÍ 12N M H C 2011 - 2012✁✂✄☎✞✝✟☛✠CâuN i dung✡L1L2t o nh: AB → A1 B1 → A2 B2d1d1 ’d2d2’V i l = 68 cm, d1 = 88 - l = 20 cm; d1’ = d1f1/(d1 - f1) = -12 cmd2 = l - d1’ = 80 cm; d2’ = d2f2/(d2- f2) = 120 cm > 0A2B2 là nh th t cách th u kính L2 m t kho ng 120 cm.*phóng i: k = d1’d2’/d1d2 = -9/10 < 0nh A2B2 ng c chi u và cól n: A2B2 = k AB = 0,9 cma. S✌✍im✏ơ✎0,50,50,50,5✑✓✏✒✏✔✌✎✕✔✘✏✌✑✗ư13,5✔✚✒✒✏✏✌✌✔✢✙✜✑b. Ta bi t TKPK L1 cho v t th t AB m t nh o A1B1, do ó d1’ < 0. V trí A1B1 i v i L2:d2 = l - d1’ > 0, ngh a là A1B1 là v t th t i v i L2. Mu n A2B2 là nh th t thì ta ph i cói u ki n d2 > f2 hay l - d1’ > f2 (1)- Theo bài: d1 = 88 - l ⇒ d1’ = -30(88 -l)/(118 -l)⇒ l - d1 = l + 30(88 -l)/(118 -l) = (-l2 + 88l+ 2640)/(118 -l)- V y i u ki n trên tr thành: (-l2 + 88l+ 2640)/(118 -l) > 48.Vì 0 ≤ l ≤ 88 ⇒ 118 − l > 0nên mu n (2) tho mãn thì ta ph i có: l2 - 136l + 3024 < 0 ⇒ 28 cm < l < 108 cm.Suy ra: 28 < l ≤ 88 (theo bài)✒✛✒✌✜✑✜✏✒✏✘✌✣0,5✘✌0,5✘✒✌✣✤✜✏0,5✏✘✌✏✑✦mv12 Iω12+.22c va ch m: W1 =✧✥ng n ng c a qu c u tr✕✔✎ư0,5v2Do I = mR 2 và ω1 = 1 nên:5Rmv12 1 2v27+ . mR 2 . 12 = mv12 .22 5R10Sau va ch m, qu c u b t ra và l n không tr t v i v n t c v2 nên có th tính t ng tnh trên, ta nh nc ng n ng c a nó:7W2 = mv22 .10gi m ng n ng c a qu c u:Nhi t l ng t a ra trong quá trình va ch m b ng22Q = ∆W = 0, 7 m(v1 − v2 ) = 0, 7.2.(102 − 82 ) = 50, 4 J0,5W1 =✧2★✏✒✥✑✎✒✜✗ơư✒✌✌ư✩✥✗ưư✔✦0,5✧✣✪✥✗✌✏✌✥✏✎ư✔✔✦✫✘3a.Ph0,5✧✑ng trình sóng do A,B truy n t i M l n l t là:2πd 1u1 = a. cos(ωt − λ )V 60v iλ= == 6(cm)d2πf102u = a. cos(ωt −+π ) 2λơ✗ưư✑0,25✬+ Ph✌ng trình daong t ng h p t i M là:ππππuM = u1 + u2 = 2a.cos  ( d1 − d 2 ) +  .cos ωt − ( d1 + d 2 ) + 22λλuM = 10.cos(20π t − π /11)(cm).ơư✗✎✔★✌✌b. + V trí i m dao✛✑✔✌ng v i biên✌✔1⇒ d 1 − d 2 =  k − λ2c c✩ππi tho mãn: cos  (d 1 − d 2 ) +  = ±12λ1,0✏✎0,5 ★✌✌✌✑✌✌✏+ Các i m trên o n AB dao ng v i biênc c i tho mãn:1AB 1 AB 1+ ≤k≤+−d 1 − d 2 =  k − λ2 ⇒  λ 2λ 2 ⇒ k = −2;....;3k ∈ Zd + d = AB2 1Suy ra trên o n AB có 6 i m c c i giao thoa+ Các i m trên o n AC dao ng v i biênc c i tho mãn:1 AD − BD ≤ d 1 − d 2 =  k − λ  ≤ AB − 0 v i k ∈ Z2 115 − 25 ≤  k − .6 ≤ 20⇒ k = −1;0;1;2;3 suy ra trên AC có 5 i m c c⇒2k ∈ Z✎✎✔✔✩1,0★✌✌✌✎✎✩★✌✌✌✑✌✌✏✎✎✔✔✩✑★✌✌i✎✩1,0c. + M1 cách A,B nh ng o n d 1 = 12cm; d 2 = 8cm ;M2 cách A,B nh ng o n d 1 = 14cm; d 2 = 6cm+ Ph ng trình dao ng t ng h p c a M1 và M2 t ng ng là:✌✎ ✌✎ ✬✌ơ✗ươ✔✦ư✁0,55π 2π5π11π 2π π uM 1 = 10.cos  3 + 2  .cos  ωt − 6  = −10.sin 3 .cos(ωt − 6 ) = −5 3.cos(ωt − 6 )(cm)u = 10.cos  4π + π  .cos  ωt − 5π  = −10.sin 4π .cos(ωt − 5π ) = 5 3.cos(ωt − 11π )(cm) M 26 366 3 2ng c pha nhau, nên lúc v n t c c a M1ch ng t hai i m M1 và M2 dao ng cùng biêncó giá tr i s là - 40cm/s thì v n t c c a M2 là 40cm/s. .0,25★✪✌✌✌✒✜✗✔✁✌✜✔✒ư✦✜✎✛✦✘✂✌a. Tính chi u dài và chu kì dao ng c a con l cTa có: T = ∆ t = 2π l ;T ' = ∆ t = 2π l'ngn'g✔2✦20,52l'  T '   n   40  1600=  =  =  =l  T   n '   39  1521Theo gi thi t ta có: l' = l + 7,9(1)⇒✚✏l + 7,9 1600=⇒ l = 152,1cml1521T (1) và (2): ⇒✄T = 2π(2)l1,521= 2πg9,80,52, 475(s)0,5l' = l + 7,9 = 152,1 + 7,9 = 160 cm4T ' = 2πl' 4040 × 2,475− T=g 39392,538(s)0,5rnh chi u và l n vect EKhi v t ch a tích i n vàc kích thích cho dao ng i u hòa d i tác d ng c arurrl c c ng τ và tr ng l c P = m g thì chu kì c a con l c là: T ' = 2π l'gurrKhi v t tích i n q và t trong i n tr ng u E cùng ph ng v i P vàrur ur ckích thích cho dao ng i u hòa d i tác d ng l c c ng τ1 và h p l c P = P +✘✌b. Xác✌✑ơ✛✔✘✒✌✣✌✌✌✑✗ưư✔ư✦☎✂✥✆✩✩✦✘✒✌✣✌✌✝✣✌✞✑✌ơư✗ưư✘✌✌✑✥✗✔ư☎✩✩ uruurrrEF E = m  g + q  = mg1mururP1 có vai trò nh Pthì h p l c✗✩ư0,5★✂✌Do ó chu kì c a con l c có bi u th c:✦✁✑T1 = T ⇒ g1 > g,Ta có:ry FEV(3)✌✌✌✄✣✘cùng ph✑ng, cùng chi u v iơ✘✑cùng chi u v iurPư0,5do ó t (3) ta có:qE, trong ó i n tích q > 0murg1 = g ±✒qEmg1 = g ±l' v iT1 = 2πg1P✌✣rng E✞và i n trư✘✑có chi u h✜ng xu ng,ưqE 1600g1 l'= ⇔1 +=g lmg 15211600 − 1521 mg79 2.10−3 × 9,8⇒E=×=×≈ 2,04.105 V / m−81521q 15210,5.10⇒1) a.✌✝t m1 + m2 = 250 g = 0,25 kg, áp d ng hai2m0 v0 v0ch m: v ==(1)2m + m0✕☎✒LBT ta tính✕0,50,5✜✒c v n t c hai v t sau va✗ư1,0✎K1000,5== 20rad / s (2)m0, 25V n t c c a hai v t ngay sau va ch m chính là v n t c c c i c a dao ng. T công th c0,5(1), v i A = 1 cm, ta có: v0 = 2v = 2ω A = 2.20.1 = 40cm / s(3)ng i u hoà v i t n s : ω =✘✒✌Hai v t dao✒✧✌✔✜✑✜✒✒✜✌✌✎✎✦✩✦✔✄✁✑ x = A cos ϕ = 0πb. Lúc t = 0, ta có:  0⇒ϕ =2v = −ω A sin ϕ < 0Ph ng trình dao ng c a h (m1 + m2) là: x = cos(20t + π / 2)cm .+ Dùng PP véc t quay, ta tìmc th i i m v t i qua v trí có lix = + 0,5 cm l n th7π7ππ 12067π2011 là: t = t1 + t2 =+ 1005T =+ 1005. =≈ 315, 75s12012010120✌0,50,5✣ơư✔✦★✌ơ5✧✌✞✒✌✌✗ư✛✔✁1,0★✒✌✑✒✌2) Khi hai v t ng yên v i nhau thì l c làm cho v t m2 chuy nngh gi a hai v t, l c này gây ra gia t p cho v t m2 :✩✁✒ ✜✔✩✩ Fmsn = m2a = −m2ω 2 x < µ12 m2 g ⇒ A <µ12 gω2v0(6)2ω2µ gT (5) và (6) ta có: v0 < 12 = 0, 6m / sMà: v0 = 2ω A ⇒ A =✽✂✄0,51,0✆☎(5)0,5ω✄✂☎✝☎* L u ý: HS có th gi i theo cách khác n u úng v n cho i m t i a✁ng chính là l c ma sát✒  ✄SK THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2011 - 2012GD& T NGH AN✁☎✂☎✆✟✾✿✝✞☎CHÍNH TH C❀Môn thi: V T LÝ L P 12 THPT - B NG B✠✡☛Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao☞✌☞✑✖✏✒✍)✎✗✑✕✏Câu 1 (5,0 i m). Trong thí nghi m giao thoa sóng m t n c, có hai ngu n k t h p t i hai i m A, B (AB= 18cm) dao ng theo ph ng trình u1 = u2 = 2 cos 50πt (cm). Coi biênsóng không i. T ctruy nsóng là 50cm/s.a) Vi t ph ng trình sóng t ng h p t i i m M trên m t n c cách các ngu n l n l t d1, d2.b) Xác nh s i m ng yên trên o n AB.c) Trên o n AB có m y i m c c i có dao ng cùng pha v i ngu n.d) G i O là trung i m AB, i m M m t ch t l ng n m trênng trung tr c c a AB và g n O nh tsao cho ph n t ch t l ng t i M dao ng cùng pha v i ph n t ch t l ng t i O. Tính MO.✓✘✙✔✢✏✚✏ơ✚✏✣✜✏✚✔✗✑✜ơ✔✏✢✘✖✏✙✑✥✏✏✦✏✘✔✔✙✑✏✖✏✙✏✧✏✙✚✕★✑✑✏✩✤✕✓✬✏✪✤✫✓✏✭✧✔✤★✮✧✤✫✯✏✙✚✕✫✧✯✑✖✏✏✢✙✧✗✤✱✏✏Câu 2 (6,0 i m). Cho o n m ch AB g m R, L, C m c n i ti p nh hình v 1. t vào hai u o n m ch210 −3m t i n áp xoay chi u u AB = 220 2 cos 100πt (V ) , R = 50 3Ω , L = H , C =F.π5πdòng i n, bi u th c c a cáca) Vi t bi u th c c ngLN CAi n áp uAN và uMB.BMRb) i u ch nh Ccông su t trên c o n m ch t c ci. Tìm C và giá tr c c i c a công su t.Hình 12c) Gi nguyên L = H , thay i n tr R b ng R1 = 1000Ω,✙✙✰✔✙✙✓✲✣✚✏✒✗✑✑✦✭✏✚✏✒✦✔✏✮✒✣✑✏✲✏✙✴✳✏✙✏✙✙✧✥✏★✙★✮✧✬✏✒✪π✵4µF . Gi nguyên i n áp hi u d ng c a ngu n, thay i t n s f9πtr f0 sao cho i n áp hi u d ng UC1 gi a hai b n c c c a t i n t c c i. Tìm f0 và giá tr c cUC1.i n C b ng C1 =✣✏✬i u ch nh t✳✏✒✶✥✏✒✖✏✒✏✶✒✴✶✏✵★✑✮✒✏✚✢✜✏✙✶✥✙✏✚n giá✏★ic a✙★✤✏✗✏✮✖✏✤✒✵✦✮✢✏✏✤✏✥✏Câu 3 (5,0 i m): M t s i dây cao su nh àn h i cóc ng k = 25N/m u trênc gi cnh, u22d i treo v t m = 625g. Cho g = 10m/s , π = 10 .1) Kéo v t r i kh i v trí cân b ng theo ph ng th ng ng h ng xu ng d i m t o n b ng 5cm r it i v trí cân b ng, chi uth nh cho v t dao ng i u hòa. Ch n g c th i gian là lúc th v t, g c t ad ng h ng xu ng.a) Vi t ph ng trình dao ng c a v t.b) Tính t ctrung bình c a v t k t lúc b t u chuy n ng n lúc v t qua v trí có x = -2,5cml n th 2.2) V t ang v trí cân b ng, truy n cho v t v n t c 2m/s h ng th ng ng xu ng d i. Xác nhcao c c i c a v t so v i v trí cân b ng.Câu 4 (3,0 i m). Cho quang h g m hai th u kính h i t , ng tr c f1 = 10cm; f3 = 25cm; kho ng cáchgi a hai th u kính là O1O3 = 40cm.a) t m t v t sáng AB = 2cm vuông góc v i tr c chính tr c th u kính O1 m t o n d1 = 15cm. Xácnh v trí và tính ch t c a nh qua quang h .b) t thêm th u kính O2 ng tr c v i hai th u kính trên và t i trung i m c a O1O3, khi óphóngi nh qua h 3 th u kính không ph thu c v trí t v t. Xác nh f2 và vng i c a tia sáng.✘✷✘✔✕✵✸✔✬✸✭✫✹✥✴✸✷✏✚✢✏ơ✣✏✦✕✔✭✩✬✕✔✢✴✚✏✸✏✩✖✙✔✢✬✚✣✥✙✢✕ơ✔✔✗✏ơ✚✸✔✮✢✑✏✚✤✸✑✗✏✮✺✏✚✏✸✥✰✤✦✬✸✏✪✣✢✥✸✹✸✢✕✏✦✕✔✏✥✏✚✔✬✏✸✙★✕✥✮✑✖✏✖✒✚✏✧✵✶✧✚✸✕✕✲✓✏✴✶✥✶✥✴✧✚✔✖✏✑✙✕✧✴✙✮✏✓✲✏✧✒✏✧✒✚✧✏✙✶✥✏✸✶✏✥✱✏✭✓✏✔✮✑✗Câu 5 (1,0 i m). Cho m ch i n nh hình 2. V i E = 1,5V; r = 0; R = 50 Ω. Bi tr ngng c tr ng vôn-ampe c a iôt D (t c là s ph thu c c a dòng i n i quaiôt vào hi u i n th hai u c a nó)c mô t b i công th c I = 10-2U2, trong óIc tính b ng ampe còn Uc tính b ng vôn. Xác nh c ngdòng i ntrong m ch.✏✏✙✒✕D✔✬✏✭✏✔✏✓✔✒✏✒✦★✏✮✔✒✏✮✴✘✪✦✏E,r✔✬✏✘✏✶✤✏✬✏✚✮✗✏✚✮✏✏✘✔✥✭✏✚✏✒✔✙Hình 2✻---H t--✽H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................✼R  ✄SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12N M H C 2011 - 2012✂☎☎✆✟HƯ✄✝✞☎NG D N CH MTHI CHÍNH TH CMôn thi: V T LÍ L P 12 THPT – B NG B(H ng d n ch m g m 03 trang)✞✆✄✁✟☞✡✝✞✞✠✌✍☛✏✎N I DUNGCâu1.a(1,5 )imsóng0,5✁B cλ = vT = 2cm .............................................................................................- Ph ng trình sóng t các ngu n truy n t i i m M :✒✒ơ✕u1M = 2 cos(50πt −✑- Ph✒2πd1λ✚2πλ1.b(1,5 ) - i m✙-S✦✛0,5✙2πd 2) ................................................✘✥i m✘✜l ch✣pha0,5✤✙2πng yên khi : ∆ϕ =✘✥(d 2 − d1 ) = (2k + 1)π ⇒ d 2 − d1 = (2k + 1)λng yên trên AB : (2k + 1)=> k nh n các giá tri m...........................................✧✘✘(d 2 − d1 ) ....................................................................................✑✢✓u 2 M = 2 cos(50πt −);✢∆ϕ =✗λππng trình sóng t ng h p t i M : u M = 4 cos  (d 2 − d1 ) cos 50πt − (d1 + d 2 ) ( 0,5λλơ-✖✓λ20,5.....................≤ AB ⇒ −9,5 ≤ k ≤ 8,5 v i k nguyên✓2t :★λ-✕9,-8..............7,8.có0,518✙- Ph✒πλng trình sóng : u M = 4 cos  (d 2 − d1 ) cos[50πt − π ](cm).ơ0,5πu M = −4 cos  (d 2 − d1 ) cos 50πλHay :1.c(1,0 ) ...........................................- Các i m dao ng c c i cùng pha v i ngu n khi :✑✘✙✘✣✩✘✜✓✖πcos  (d 2 − d1 ) = −1 ⇒ d 2 − d1 = 4k + 2 . Khi ó : (4k + 2) < AB20,5✘=> -5 < k i m O dao ng ng c pha v i ngu n do óM0,25c ngdaongng cphavngu n...................................................................................0,251.di m M daong ng c pha v i ngu n khi : AM = (2k +(1,0 ) λ0,251) .......................................✓✧✘✪✘★✙✘✕✧✣✣✒✒✛✓✘✖✘✛✖✑✢✙✘✣✒2-✢✙✘i m M n m trên✙✫✘✒✬✛✓✖λng trung tr c AB thì : (2k + 1) >9 => 0,25k >✩24.............................- i m M g n nh t khi kmin : kmin = 5. Khi ó : AM = 11cm- Kho ng cách MO là : MO = AM 2 − AO 2 = 2 10 (cm) ..............................................✢✙✭✯✮✘ 0,5T ng tr : Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2 = 100 3 (Ω) .................................................................trong0,51Z L = ωL = 200Ω; Z C == 50Ω .......................................................✚ ωC2.aC(3,5 )✒✑✢ng✬✘dòng✣✘0,5UI 0 = 0 ≈ 1,8 A ..............................................................................Z0,5Z −Zππl ch pha : tan ϕ = L C = 3 ⇒ ϕ =ϕ i = ϕ u − ϕ = − .............................R33✣✤-Bi uth c✙c✥i = 1,8 cos(100πt −π✒✬ng✘dòng✣✘0,5) A .............................................3- Bi u th c uAN :✙✥0,25Z AN = R 2 + Z L2 ≈ 218ΩU0AN = I0ZAN ≈ 392,4VZ200⇒ ϕ AN ≈ 1,16rad = ϕ uAN − ϕitan ϕ AN = L =⇒ ϕuAN ≈ 0,11rad ......R 50 30,25u AN = 392,4 cos(100πt + 0,11)(V ) ......................................................................- Bi u th c uMB :✙✥Z AN = Z L − Z C = 150Ωϕ MB =VìπZL0,25nên0,25.....................................................................................2u MB = 270 cos(100πt −-U0MB = I0ZMB = 1,8.150 = 270(V)>ZCCôngπ3+π2)(V ) = 270 cos(100πt +su ttrêno nm ch2.bZ C = Z L = 200Ω ...........................................(1,5 ) i ndung✮✘✜✜✘✜π6)(V ) ..............................tc c✩✘i✜khi0,5,✢C, =0,5tc a✑✤✁110 −4F .............................................................................=ω.Z C ,2π0,52- Công su t c c✮✩✘i là : Pmax = I✜2max 220 .R =  .50 3 ≈ 558,7(W ). ................................... 50 3 - i n áp hi u d ng gi a hai b n t :✢✤✤✂U .Z C1U C1 = I .Z C1 =- Ta th y UC12.cMS(1,0 )R + (Z L − Z C )21✘✜tc c2✂U=R12  Z L+ − 12Z C1  Z C1 20,25……………………………………m u s ta 0,25=2 2 42 22L C1 ω + (C1 R1 − 2 LC1 )ω + 1 ………………..…………….…………..✮✑✯✄✩✘✜i khi m u s c c ti u. Bi n- M u s c c ti u khi: ω0 =☎✦✩✙☎✦✩✙✆✘✚i bi u th c2C1 L − C12 R12= 1000π (rad / s )2C12 L2✙✥⇒ f0 = ☎✦✘ω0= 500 Hz. …..0,252π U.- Giá tr c c★-✩i c a UC1 là: U C1Max =✜0,25✒1 R12 +  ω0 L −ωC0 1ngơ= 480,2(V ). ………………✁trìnhdaongx = A cos(ωt + ϕ ) …………………………….3.1Ph✘1ω0C1✘k2c a✣v tcó✧✁d0,5253.1.a - T n s góc: ω = m = 0,625 = 2π (rad / s) ……………………………………………….. 0,5(2,0 ) x0 = A cos ϕ = 5✭✦✑⇒ A = 5cm; ϕ = 0 ……………………………….v0 = −ωA sin ϕ = 00,5ng là: x = 5 cos 2πt (cm). ……………………………………………..✄- T i th i i m t = 0: ✂✁ ✂- Ph✝ng trình daoơ☎0,5- T m i quan h gi a dao ng i u hòa và chuy n ng trònc th igian k t lúc v t b t u chuy n ng n lúc v t qua v3.1.b trí(2,0 ) x = -2,5cm là:-5 -2,5✕✘✒✦✛✤✘✄✣✘✗✙✘✣✘u ta xác✗1,0✬✞✙✕✧✘✭✙✘✣✘✧✆★O✑4π= ωtα=32⇒ t = ( s ) …………………………3S 12,5= 18,75(cm / s ).t tb = =- T c trung bình:t 2/3mg- T i v trí cân b nggiãn c a dây là ∆l == 0,25m = 25cm. Vì v y v t ch daok✦✘✣51,0✘✠✟✂✝☛ 3.2(1,0 )☛☞✂✌✝✡✂ng i u0,5hòa khi A < 25cm…………………………………………………………………………………..✑✌✎✍t là A =✄☛✂✝✂- N u t i VTCB truy n v n t c v = 2m/s thì biêncó th  vmaxω✌✟✟☛☛✂✝= 31,8cm , nên khi i✂✂lên qua v trí 25cm thì dây b chùng do v y v t không dao ng i u hòa………………………..- Áp d ng nh lu t BTNL, ch n g c th n ng h p d n t i VTCB thì :✎✂✟✓☛✔✒✑✏✍T i VTCB: W1 = kx02 mv02+220,25 ✓✟T i v trí cao nh t: W2 = mghmax………………………………….. W1 = W2 => hmax = 32,5cm.0,25- Sơ✘✖t o nh qua h :✜✯TK O1AB✤TK O3A1B1A0,5…………………………………..- Áp d ng công th c th u kính, ta có:✥✂0,5✮50d fd fd1/ = 1 1 = 30cm. d 2 = l − d1/ = 10cm. d 2/ = 2 2 = − cm ……………….3d1 − f 1d2 − f24.a(2,0 )✑0,5100cm. ………………………….1550- V y nh A2B2 qua h th u kính là nh o, ng c chi u v i v t và b ng 0,515-✢phóng✣✧✯v t……..✧✘✜i: k =50d1/ d 2/=− .15d1d 2✤✮⇒ A2 B2 = k AB =✯✯✒✛✗✓✧✫ BIO1O2F3O3F’1J0,254.b(1,0 )K✑R………………………………………………....- Khi v t d ch chuy n d c theo tr c chính thì tia BI song song tr c chính không0,25i.phóng i nh không ph thu c v trí t v t thì tia ló KR ph i song song0,25v i tr cchính……………………………………………………………………………………….0,25- Suy ra tia JK kéo dài ph i qua F3, t hình v , ta có F3 là nh c a F1’ qua TK OTacó:d2=10cm;d2’=✧✘★✙✂ ✂✚✢✙✓✘✣✘✜✯✣✂★✘✧✁✯✂✯✕✯✂✁d 2 d 2/⇒ f2 == −10(cm) …………………………….d 2 + d 2/- V y c n ph i✧✭✯✘✁t m t TKPK có tiêu c f2 = -10cm t i O2.✣✩✜- Ta có : U + UR = E, trongó UR = IR 0,25=20,01U .R………………………………………..0,252c ph ng trình :0,5U + U – 1,50,25=- Thay s vào ta0………………………………..- Gi i ph ng trình này và l y nghi m U = 1V, suy ra U 0,250,5V…………………………Dòngi ntrongm chlà:I=✘5(1,0)✑✦✯✘✒✒✛✒ơơ✮✘✤✤✜UR= 0,01A. ……………………………………………….R✏L u ý : HS gi i b ng các cách gi i khác n u úng v n cho i m t i a✄☎✆☎✝✑✞✑✟✑ Së GD&§T NghÖ AnK× thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2007-2008M«n thi: VËT Lý líp 12 THPT- b¶ng bThêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Bài 1. (5,0 điểm)c u n thành khung ABCD n m trongM t dây d n c ng có i n tr không áng k ,m t ph ng n m ngang,có AB và CD song song v i nhau, cách nhau m t kho ng l=0,5m,ct trong m t t tr ng u có c m ng t B=0,5T h ng vuông góc v i m t ph ng c akhung nh hình 1. M t thanh d n MN có i n tr R=0,5Ω có th tr t không ma sát d c theohai c nh AB và CD.a) Hãy tính công su t c h c c n thi tkéo thanh MN tr t u v i v n t c v=2m/srd c theo các thanh AB và CD. So sánh công su t này v i côngB MABsu t t a nhi t trên thanh MN và nh n xét.b) Thanh ang tr t u thì ng ng tác d ng l c. Sau órthanh còn có th tr t thêmc o nng bao nhiêu n u CvDkh i l ng c a thanh là m=5gam?N✝✁ ✄☎✆✠✄✄✡ư✟✂☞✡☛✌ ✍✄ư✟☞✄☛ ✏ư✄✑✍✌ ư✎✂✌☛✎✒✝✁ư ✄☎✆ư✟✓✔✕✗✘✝✠✄ơư✓✄✑✌✙✟✕✌✓✕✚☎✙✄ư✄✑✄✟✎✛✜✝✘ư✄ư✟✄✄✟✏ư✔✠ư✟✒Hình 1Bài 2(5,0 điểm)V t n ng có kh i l ng m n m trên m t m t ph ng nh n n m ngang,cn iv im tlò xo cóc ng k, lò xoc g n vào b c t ng ng t i i m A nh hình 2a. T m t th ii m nào ó, v t n ng b t u ch u tác d ng c a m t l c không AkFmi F h ng theo tr c lò xo nh hình v .a) Hãy tìm quãngng mà v t n ng ic và th i gianv t i h t quãngng y k t khi b t u tác d ng l c choHình 2an khi v t d ng l i l n th nh t.cb) N u lò xo không không g n vào i m A màkFMn i v i m t v t kh i l ng M nh hình 2b, h s ma sátmgi a M và m t ngang là µ. Hãy xác nhl nc al cFHình 2bsau ó v t m dao ng i u hòa.✠✙✡☛☞ư ✡✢✠☛✄ư✟✣✄ ✄✏ ư✄✄✟✄✄✥✌✙ư✏✔✂✣✂✎✗☛✄ ✤✄  ✝ư✂✝✌✟ư✛ư✒✜✦✛✄✏ ư✙☛✄✄ư✏✟✘✙✕✄✄✝✣✗✏ ư✄✎✘✄✗✛✜✕✙✔✎✂✘✣✝✄✄ư✟✠✠✌ ✠✙ưư☎✟✝☛✄✄✧ ✌✄✤✄✙✄ ✄✒✜✑Bài 3.(3,5 điểm)Hai ngu n sóng k t h p S1 và S2 cách nhau 2m dao ng i u hòa cùng pha, phát ra haisóng có b c sóng 1m. M t i m A n m kho ng cách l k t S1 và AS1⊥S1S2 .a)Tính giá tr c c i c a l t i A cóc c c i c a giao thoa.b)Tính giá tr c a l t i A cóc c c ti u c a giao thoa.★✘✄ ✄✑✟✝✌ư ✡✝✄✆✍✎✝✄✄✄✔✤✜✤✒ư✔✄✟✔✒✜✝✒✝✄✄ư✔✟✜✒Bài 4(3,5 điểm)M ch i n n i ti p g m m t t i n 10µF và m t ampe k xoay chi u có i n tr khôngáng kc m c vào m t hi u i n th xoay chi u t n s 50Hz.t ng s ch c a ampe klên g p ôi ho c gi m s ch ó xu ng còn m t n a giá tr ban u, c n m c n i ti p thêm vàom ch trên m t cu n dây thu n c m cót c m b ng bao nhiêu?✠✄✘★✘☎ ✄☎ ✑✄☎✆✔✛✝✄✣✄✘ư ☎✄✗☎✠✝✠✑✘✪✟✩✕✠✄☛✠✍✗✄ ✗✣✠✒✘✄✫✬✗ ✫✤✡ ✍✄ ✍✔✜Bài 5(3,0 điểm)Bi u th c c a c ngdòng i n qua m t m ch dao ng LC là i = I 0 cos ωt. Sau 1/8chu k dao ng thì n ng l ng t tr ng c a m ch l n h n n ng l ng i n tr ng baonhiêu l n? Sau th i gian bao nhiêu chu k thì n ng l ng t tr ng l n g p 3 l n n ng l ngi n tr ng c a m ch?-------------H t------------✝✏ư✄ ✄☎ ✄ ✔✂✄✒ ✪ư✏ư✌✟✭✪✔✎ươ✕✏✪ư✏ ư✟✭✄☎✄✏☎✏ư✟✒✗✌✗✪ư✟✎ư✔✒✮Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh:.....................1 K× thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2007-2008Së GD&§T NghÖ AnH−íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm ®Ò chÝnh thøcM«n: vËt lý líp 12 thpt- b¶ng BBài 1. (5đ)Khi thanh MN chuy nM→N.✝✕✄ ✄☎✍☎✑ng thì dòng i n c m ng trên thanh xu t hi n theo chi u✂0.5đ✡✏Cư✄ ng✄☎✍dòng i n c m ng này b ng:E BvlI= =.RR✂✠✄✦✌ ưKhi ó l c t tác d ng lên thanh MN s h✜✎ng ngB 2l 2v.Ft = BIl =R✛ư✑✌✙✄c chi u v i v n t c v và có✟✝ ✌0.5đl n:0.5đ✡✄ Do thanh chuy n✄ng✑✍✌u nên l c kéo tác d ng lên thanh ph i cân b ng v i l c t .0.25đVì v y công su t c h c (công c a l c kéo)c xác nh:B 2l 2v 2P = Fv = Ft v =.R0.25đc:Thay các giá tr ã cho nh nP = 0,5W .0.25đCông su t t a nhi t trên thanh MN:B 2l 2 v 2Pn = I 2 R =.R0.5đCông su t này úng b ng công su t c h c kéo thanh. Nh v y toàn b công c h csinh rac chuy n hoàn toàn thành nhi t (thanh chuy n ng u nên ng n ng khôngt ng), i u ó phù h p v i nh lu t b o toàn n ng l ng.0.25đb) Sau khi ng ng tác d ng l c, thanh ch còn ch u tác d ng c a l c t .l n trungbình c a l c này là:F B 2l 2v.F= t =22R0.5đc thêm o nng S thì công c a l c t này là:Gi s sau ó thanh tr tB 2l 2 vS.A = FS =2R0.5đng n ng c a thanh ngay tr c khi ng ng tác d ng l c là:1Wđ = mv 2 .20.5đTheo nh lu t b o toàn n ng l ng thì n khi thanh d ng l i thì toàn bng n ngnàyc chuy n thành công c a l c t (l c c n) nên:1 2 B 2l 2vmv =S.22R0.25đ✜✛✜✎✕✙✄ơư✓✄✟✒✄✙✄✜✤ư✟✤✕✚☎✕✡✕✝✄✄ơư✄✙ ✓ơ✝✓✝ư☎✄ ✄✑✄ ✪✟✪✄✑✄✌✄✙✍✪ư✟✟✤ ✎✒✛✜✫✤✛✒✜✎✌✩✜✍✄ư✄ư✟✄✄✟✏ư✔✬ ✒✪✌✩✜✎ư✒✎✛✜✘✄✙✍✪ư✄ ✟✔✤✎✝✄ư✍✟✒✜✎✜2✄ ✪ T✄ó suy ra:✎mvR= 0,08(m) = 8cm.B 2l 2S=0.25đBài 2(5đ)h ng d c theo tr c lò xo, g c t aa) Ch n tr c t av t sau khi ã có l c F tác d ng nh hình 1. Khi ó, v trí banu c a v t có t alà x0. T i v trí cân b ng, lò xo b bi nd ng m t l ng x0 và:FF = −kx0 ⇒ x0 = − .k✠✄✓ ✌ ư✄✓✓✙✄ư✛✄✒k✤✘ ✓Fm✔✤ ✤✄✡✙✒✔trùng vào v trí cân b ng c a✛✜✗✄✡ ✓✛✤ư✟x0OHình 10.5đbi n d ng c a lò xo là (x–x0), nên h p l c tác d ng lên v t là:− k ( x − x0 ) + F = ma.0.5đThay bi u th c c a x0 vào, ta nh nc:F− k  x +  + F = ma ⇒ − kx = ma ⇒ x"+ω 2 x = 0.k0.5đTrong ó ω = k m . Nghi m c a ph ng trình này là:x = A sin(ωt + ϕ ).0.25đmNh v y v t dao ng i u hòa v i chu k T = 2π. Th i gian k t khi tác d ng l ckF lên v t n khi v t d ng l i l n th nh t (t i lyc c i phía bên ph i) rõ ràng là b ng 1/2chu k dao ng, v t th i gian ó là:Tmt = =π.2k0.5đKhi t=0 thì:FFA= ,x = A sin ϕ = − ,k⇒ kϕ = − π .v = ωA cos ϕ = 020.5đV y v t dao ng v i biênF/k, th i gian t khi v t ch u tác d ng c a l c F n khiv t d ng l i l n th nh t là T/2 và nó ic quãngng b ng 2 l n biêndao ng. Doó, quãngng v t ic trong th i gian này là:2FS = 2A =.k0.5đFdao ng là A = .b) Theo câu a) thì biênksau khi tác d ng l c, v t m dao ng i u hòa thì trong quá trình chuy n ng c am, M ph i n m yên.0.5đL c àn h i tác d ng lên M tl n c c i khibi n d ng c a lò xo t c c ikhi ó v t m xa M nh t (khi ó lò xo giãn nhi u nh t và b ng: x0 + A = 2 A ).0.5đv t M không b tr t thì l c àn h i c c i khôngc v t quál n c a ma sátngh c c i:✘✄T it a✔ ✄ x bât k thì✓✙✔✟✭✒✜✛✝✙✄ư✟✂✒✄☎ươ✒✝ư✙✙✄ ✄✑✌✏✭✘✙✗✄✙ ✄✍✔✔✂✏✜✡✄✔✎ ✛✕✙✄✎✜✄✭✘✙✙✄ ✌✄ ✏✙✄✎✗✙✕✛✡✄✄ư✔✄✏✒✜✗ư✄ ✄ ✟✎✄✤✂✄✏ ư✙✄✄ư✏✟✄ ✄ ✝✝✙✩✛✄ ✄✑✄ ✜✒✡✍★✘✄✄✄ ✌✄✄✔✜✄✔✜✡✑✝★✙ư✄✄✟✩✤✄✔✜✜✄✔✫✄✔✒✕✙✄✔✜✕✄ ✔✛✜3ư✟ư✄ ✌✟✒ k .2 A < µMg⇒ k .2 .F< µMg .k0.5đT✄✄✑☎✄ ó suy ra i u ki n c a✎✌l n l c F:✒✜F<µmg2.0.25đBài 3.(3đ)t i A có c c i giao thoa là hi unga) i u ki ni t A n hai ngu n sóng ph i b ng s nguyên l n b c sóng(xem hình 2):✝✑☎✄✄☎✔✏ưk=2✜✘✄✄✔✩★✡✄✠✗✍✌ ưS1✎lAdl 2 + d 2 − l = kλ.k=1k=0S2✌V i k=1, 2, 3...0.5đHình 2ng S1A c t các c c i giao thoa có b cKhi l càng l ncàng nh (k càng bé), v y ng v i giá tr l n nh t c a lt i A có c c i ngh a là t i Ang S1A c t c c i b c 1 (k=1).0.5đc:Thay các giá tr ã cho vào bi u th c trên ta nh n✣✌✄✏ ư✄✙✔✜✕✚✙✌✝✌✄✄✔✂✤ ✔✒✔✜✣✄✏ư✄✙✔✜✝✄✙✄ư✟✤✂l 2 + 4 − l = 1 ⇒ l = 1,5(m).✝✑☎0.5đ✝✄b) i u ki nt i A có c c ti u giao thoa là:✔✩✜λl 2 + d 2 − l = (2k + 1) .2Trong bi u th c này k=0, 1, 2, 3, ...✝✂0.5đλd 2 − (2k + 1) 2l=.(2k + 1)λ2Ta suy ra :0.5đ☛Vì l > 0 nên k = 0 ho c k = 1.0.5đ✄T ó ta có giá tr c a l là :* V i k =0 thì l = 3,75 (m ).* V i k= 1 thì l ≈ 0,58 (m).✎✤✒✌✌0.5đBài 4.(3,5đ)Dòng i n ban✄☎✗✄u:I1 =✠U= UωC.ZC✘✠ ✄Khi n i ti p thêm cu n dây có 0.25đ✘✍t c m L thì s ch c a ampe k là:UU=I2 =.Z C − Z L 1 (ωC ) − ωL✜✫✒0.25đt ng c ngdòng i n lên hai l n, t c là gi m t ng tr c a m ch xu ng còn m tn a giá tr ban u thì có th có hai kh n ng:0.25đ* Kh n ng th nh t ng v it c m L1:11− ωL1 =.ωC2ωC✝✗✪✏ ư✄ ✄✠☎✍✥✆ ✔✩✂✗✝✄✬✍✪✤✕✍✪✌✂✂✄ ✍✜4✒ 0.5đ✄Khí ó:1ω 2 L1C = 0,5 ⇒ L1 =≈ 0,5( H ).2ω 2C0.5đ✍✪✌✄ * Kh n ng th hai ng v i✂✍t c m L2:11=.ωL2 −ωC 2ωC✂✜0.5đ✄Khí ó:ω 2 L2C = 1,5 ⇒ L2 = 3L1 = 1,5( H ).✝✠✍✏ư✄ ✄0.25đu, t c là t ng t ng tr c a m ch✗☎ ✄✪gi m c ngdòng i n xu ng còn m t n a bant c m L3:lên g p ôi, ng v i12=.ωL3 −ωC ωC✩✄✌✄ ✥✆✔✬✂✕✒✍✂✜0.5đ✄c: ω L3C = 3 ⇒Ta tìmL3 = 6 L1 = 3( H ) .2ư✟0.5đBài 5(3đ)Sau th i gian t k t th i i m t=0 thì n ng l ng t tr11Wt = Li 2 = LI 02 cos 2 ωt.22✝✝✏✏✄✪ư✡✏ ưng c a m ch b ng:✟✎✔✎✒0.5đ✥✪T ng n ng lư✄ng dao✟ ng c a m ch:✔✒1 2LI 0 .2W = Wt max =0.5đ✝✏✄✪ưNên vào th i i m t, n ng l✄☎✏ng i n trưng c a m ch là:1Wđ = W − Wt = LI 02 sin 2 ωt.2✟✔✒✠0.5đ✡✙✪Vì v y, t s gi a n ng lư✏ ư✪ư✄☎✏ ưng t tr ng và n ng l ng i n trWt cos 2 ωt== cot g 2ωt.2Wđ sin ωt✟✟✧✎ng b ng:WtπT 2π T = cot g 2  .  = cot g 2 = 1.thì:4Wđ8 T 8Nh v y sau 1/8 chu k thì n ng l ng t tr ng b ng n ng l ng i n tr0.5đVào th i i m t =✝✏✄✡ư✙✪ư✏ư✪ư✟✟✭✎✟ư✏ng t tr✎ư✌☎✏ưng.0.5đ✕✪Khi n ng l✄✪ư✄☎✏ng l n g p 3 n ng l ng i n trWt 2π = cot g 2  .t  = 3.Wđ T ✟ưng thì:0.25đT✄✎ó suy ra: 2π cot g t = 3 T 2ππt=T6⇒⇒ t=T.120.25đ5  SGD& T NGH AN✁✷K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2011 - 2012✂✄☎☎✆✟✸CHÍNH TH C✝✞☎✹✠(✡thi có 2 trang )Môn thi: V T LÝ L P 12 THPT - B NG A☛✞☞Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao✌✍✌✎✏)✒✑Câu 1 (5 i m).c treo t i1. M t con l c n có chi u dài l = 40cm , qu c u nh có kh i l ng m = 600 g2a con l c l ch kh i ph ngn i có gia t c r i t do g = 10m / s . B qua s c c n không khí.th ng ng m t góc α 0 = 0,15rad r i th nh , qu c u dao ng i u hoà.c c i c a qu c u.a) Tính chu kì dao ng T và t cb) Tính s c c ng dây treo khi qu c u i qua v trí cân b ng.c) Tính t ctrung bình c a qu c u sau n chu kì.d) Tính quãngng c c i mà qu c u ic trong kho ng th i gian 2T/3 và t cc ang c c i nói trên.qu c u t i th i i m cu i c a quãng2. M t lò xo nh cóc ng K , u trênc g n vàonh trên m t nêm nghiêng m t góc α so v igiá cKph ng ngang, u d i g n vào v t nh có kh i l ng m(hình v 1). B qua ma sát m t nêm và ma sát gi a nêmmv i sàn ngang. Nêm có kh i l ng M. Ban u nêmcgi ch t, kéo m l ch kh i v trí cân b ng m t o n nh r iM300th nh v t và ng th i buông nêm. Tính chu kì dao ngHình 1c a v t m so v i nêm.✓✔ơ✎✙ơơ✏✖✢✘✗✣✘✙✚✖✤✛✎✚✔✥✚✛✜✘✚ơ✧✦✎✣✓✖✎✣✎✓✩✜✌✚✎✌✙✢✍✢✎✫✓✎✰✗✜✗✎✩✖✎✖✔✎✚✎✗✗✎✎✌✬✚✢✛✎✎✯✘✱✮✚✖✚✌✙✎✓✩✜✛✔✮✘✙✚✛✭✙✏✗✜✣✮✎✗✓✚✓✫✭ơ✖✎✗✩★✎✓✖✎✙✓✚✎✖✎✗✙✪✙✖✓★✲✛✎✗✎✚✛✧✲✭✥✘✫✬✓✎✜✘✧✖★✩✯✎✯✌✎✓✮✒✑Câu 2 (4 i m).Trên m t n c có hai ngu n phát sóng k t h p là ngu n i m A và B dao ng theo phsóng không i. Ng i ta oc kho ng cách gitrình: u A = uB = acos(20π t) . Coi biêni m ng yên liên ti p trên o n AB là 3cm. Kho ng cách gi a hai ngu n A, B là 30cm.1. Tính t csóng.2. Tính s i m ng yên trên o n AB.3. Hai i m M1 và M2 trên o n AB cách trung i m H c a AB nh ng o n l n l0,5cm và 2cm. T i th i i m t1 v n t c c a M1 có giá tri s là −12cm / s. Tính giá trc a v n t c c a M2 t i th i i m t1.4. Tính s i m dao ng v i biênc c i trên o n AB cùng pha v i ngu n.✧✭✚✧✮✳✎✛✎✓✎✴✍✚✎✌✎✎✚✓✚✛✖ơ✲nga2✧✎✍✎✣✳✙✎✙✎✎✍✎✯✜✖✣✎✍✙✲✜✎✜✩✎✓✌✩✎✜✍✜✎✯✌✎✙✍✩✩✫✎✜✲✎✜✙✗✚✫✛✎✜t làis✙✍✧✙✎✍✎✓✮✎✓✢✎✜✎✜✮✒✑Câu 3 (4 i m).Cho m ch dao ng lí t ng nh hình v 2. Các t i n có i n dung C1 = 3nF ; C2 = 6nF .Cu n thu n c m cót c m L = 0,5mH .KC1C2B qua i n tr khoá K và dây n i.•BAM1. Ban u khoá K óng, trong m ch có dao ng i n tdòng i n c c i trong m ch là 0, 03 A.t do v i c ngLa) Tính t n s bi n thiên n ng l ng t tr ng c a m ch.b) Tính i n áp c c i gi a hai i m A, M và M, B.Hình 2c) Lúc i n áp gi a hai b n t i n C1 là 6V thìl nc a c ngdòng i n trong m ch b ng bao nhiêu?✜✓✎✗✖✘✎✚✌✎✙✥✎✓✰✵✎✥✎✖✙✜✓✎✥✢✳✎✪✢✥✎✚✎✎✌✢✱✱✗✚✓✗✮✩✚✎✥✎✢✓✎✲✎✜✚✲✖✥✵✜✎✜✓✎✥✶✜✛✶✎✍✎✥✚✌✩✜✎✬✓✮✥ 2. Ban u khoá K ng t, t i n C1i n. Sau ó óng khoá K. Tính c ng✎✎✥✗✔✎✵✎✥✎✎✚✌✚c tích i n n i n áp 10V, còn tdòng i n c c i trong m ch.✛✎✎✓✥✎✎✥✳✎✢✥✎✵✜i n C2 ch a tích✎✥✚✜✒✑Câu 4 (5 i m).Cho m ch i n nh hình v 3 g m i n tr R, ti n C và cu n c m có i n tr thu n m c n i ti p.t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi uu AB = 120.cos(100π t)V. B qua i n tr c a dây n i Avà c a khoá K.1. Ban u khoá K óng, i n áp hi u d ng hai✧✜✎✎✥✤✥✚✓✭✰✖✎✗✎✎✜✎✥✱✜✗✓✎✘✥✱✔R✳✥✎•M✏✥✱KC✵✙✩LHình 3✙•NB✩✎✗✎✎✥✥✵✎✗uo n AM và MB l n l✎✜✗✚✛t là:U1 = 40V ;U 2 = 20 10V .a) Tính h s công su t c a o n m ch.b) Vi t bi u th c c a i n áp t c th i hai✥✳2.✙✩ ✍✣✩✎i n dung c a t✎✜✥✜✣✌10i n C=✎u i n tr R.✗✎✥✱−3F . Khoá K m thì i n áp hi u d ng gi a hai i m M, Bπ= 12 10V . Tính giá tr c a i n tr R vàt c m L.✤✥là U MB✩✵✎✥✫✱✩✎✥✱✎✓✎✢✥✥✵✲✎✍✖✒✑Câu 5 (2 i m).OGHai hình tr bán kính khác nhauquay theo chi u ng c nhau quanhO2các tr c song song n m ngang v ixgóc ω1 = ω2 = ω = 2rad / s.các t cO1(hình v 4). Kho ng cách gi a cáctr c theo ph ng ngang là 4m.4mth i i m t=0, ng i ta t m t t mván ng ch t có ti t di n u lênHình 4các hình tr , vuông góc v i các tr cquay sao cho nó v trí n m ngang,ng th i ti p xúc b m t v i hai tr , còn i m gi a c a nó thì n m trênng th ng ng iqua tr c c a hình tr nh có bán kính: r = 0,25m. H s ma sát gi a ván và các tr lൠ= 0, 05; g = 10m / s 2 .1. Xác nh th i i m mà v n t c dài c a m t i m trên vành tr nh b ng v n t c c a ván.2. Tìm s ph thu c c ad ch chuy n n m ngang c a t m ván theo th i gian.✵✏✚✛✵✬✙✎✓✰✖✵✚✌✎✮✲ơ✁✍✚✌✎✭✓ ✧✎✳ ✥✵✎✏✮✱✫✵✬✧✎✌✳✵✏✭✩✎✮✵✫✢✌✵✎✵✍✲✩✬✘✥✍✓✎✯✩✎✓✙✫✩✍✓✎✙✵✩✚✌✦✎✣✲✍✬✎✘✵✬✯✙✩✌ ✂---H t---☎H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................✄✎ Së Gd&§t NghÖ anKú thi chän häc sinh giái tØnh líp 12N¨m häc 2011 - 2012H−íng dÉn vµ BiÓu ®iÓm chÊm ®Ò chÝnh thøc(H−íng dÉn vµ biÓu ®iÓm chÊm gåm 05 trang)M«n: V t lý B¶ng A ---------------------------------------------✄CâuN I DUNGc c i (1 i m):Câu1 Xác nh chu kì dao ng và t c(5 )2πl 2π+ Chu kì dao ng: T == 2π== 1, 257( s ) ……………………………..ωg5dao ng c a qu c u: s0 = α 0 .l = 6cm ………………………………….+ Biên1.1.a✁☎✑✑✆✑✝✑✝✂i m✟✞✠✡☎✎✎+T c✙✑✎✓✓✎c c✓✢✆✓✎☛✩✖✗i c a qu c u: vmax = ω s0 = 5.6 = 30cm / s …………………………..✜✩✖✗☞✠✎✖+ Gia t c h✙✚✮✗✙✎✓vm2 ax 0,32== 0, 225m / s 2 …………………..l0, 4ng tâm c a qu c u: an =✩✫0,25✖✡✗+ Theo nh lu t II Niu T n, khi v t i qua VTB:τ − mg = man ⇒ τ = mg + man = 0, 6.(10 + 0, 225) = 6,135( N ) …………………………✎0,25✟Xác nh s c c ng dây treo t i VTCB (1 i m):+ Lúc i qua VTCB qu c u có t c : vmax = 30cm / s ……………………………..1.1.b0,5✯ơ✯0,250,25✎0,5☎✑✝✌✍T ctrung bình c a v t sau n chu kì (0,5 i m):ng c a v t ic là: S = n.4s0 …………………………+ Sau n chu kì quãng1.1.c + T ctrung bình c a v t sau n chu kì là:✠✎✙✎✓✚✌✩✩✯✎✎✚✡✛✯n.4s0S4.6V==== 19,1(cm / s ) ……………………………………………..nTn.T1, 2566✑Quãngư✑✏ng c c✟0,250,25i (1,5 i m):✞✠✡2T T T0,25= + …………………………………………………………+ Phân tích ∆t =32 6+ Quãngng c c i Smax = 2s0 + S1max …………………………………………… 0,25M2M1Trong th i gian T/6 v t ic S1max ng v iπ /3t ctrung bình l n nh t khi v t chuy n ngs1.1.d lân c n VTCB. S d ng véc t quay ta tính•O 3 6-32π T π. = suy rac góc quay M 1OM 2 =T 6 3S1max= A → S max = 3s0 = 3.6 = 18cm …………………….…………….. 0,5✎✚✌✢✎✜✌✙✎✯✓✮✯✎✚✎✎✚✛✣✯ ✵✑✮✍✎✓ơ✛+ cu i th i i m t quãngng c c i nói trên thì v t có lidài s=-3cm ,v n t c c a v t cól n là:2v = ω A − x 2 = 6. 62 − (−3) 2 = 18 3(cm / s ) ………….……………✙✁✯✙✌✩✎✍✎✯✎✑✝✜✎✓✚✌✢✎✜✯✎✓✮✌✍✒Tính chu kì dao ng c a v t so v i nêm (1 i m):+ Trong h quy chi u g n v i nêm:- T i VTCB c a m trên nêm (khi m cân b ng trên nêm thì nêm c ng cân b ng✠✥✜✳✩✔✡✮✬✓✬0,5 mg sin α(1)Ktrên bàn): lò xo giãn m t o n: ∆l0 =✓1.2✎✜- Ch n tr c Ox g n v i nêm và trùng m t nêm h ng xu ng, O là VTCB c a mtrên nêm.- T i v trí v t có lix: theo nh lu t II Niu T n:mg sin α − K (∆l0 + x) + ma.cosα =mx // (2) ............................................................Fdv i a là gia t c c a nêm so v i sàn.N+ Trong hqc g n v i bàn, v i nêm ta có:•Q OFq(mgcosα -ma.sinα )sinα -K(x+∆l0 )cosα =Ma .....................................................mthay (1) vào bi u th c v a tìm tac:PXN− Kx.cosα(3)a=M + m sin 2 αP/K .x.cos 2αK .( M + m)+ Thay (3) vào (2) cho ta: − Kx − m= mx // ⇒ x // +.x = 02M + m.sin αm( M + m.sin 2 α )✵ ✜✔✫✮✯✎✮✓✎✙✔✎✯✮✙ơ✶✎✚0,25✎✏0,25✛ng i u hoà so v i nêm v i chu kì: T =✓✩✮✣✘✚✮✮ch ng t m dao✫✩✍✣✭✮✮2πm( M + m.sin 2 α )K .( M + m)= 2πω0,5☎✑✝sóng (1 i m):Câu 2 Tính t c(4 ) + Kho ng cách gi a hai i m ng yên liên ti p trên o n AB là:λ / 2 = 3cm → λ = 6cm …………………………………………………….2.1sóng: v = λ f = 60cm / s ……………………………………………………+T cTính s i m c c i trên o n AB (1 i m)+ Kho ng cách gi a hai i m ng yên liên ti p trên o n AB là λ / 2 , kho ng cách2.2 gi a m t i m c c i và m t i m ng yên liên ti p trên o n AB là λ / 4 ……+ Hai ngu n cùng pha thì trung i m c a AB là m t i m c c i giao thoa………✠✖☎✙✡✲✎✎✍✎✣✳✎✜✓0,50,5✒☎✑✑✑✟✟✞✠✖✲✲✓✎✍✎✢✎✍✎✜✡✣✓✳✎✍✎✎✣✜✖✳✎✜✧✎+ Trên o n AB có s✎✜✙i m✎✍✎✍✩✓ng yên là: N A min✣✒✑✝✌✟✍✢✎✜ AB 1 = 2+  = 10 i m…………….0,5 λ 2✎✍✑✏Tính lic a M1 t i th i i m t1 (1 i m)+ Pt dao ng c a M trên o n AB cách trung i m H c a AB m t o n x:2π xπ . AB0,25uM = 2a.cos.cos(ωt −) ………………………………………….λλ+ T pt dao ng c a M trên o n AB ta th y hai i m trên o n AB dao ng cùngpha ho c ng c pha, nên t s lic ng chính là t s v n t c…………………… 0,252π x12π .0,5coscosuM/uM6 = 3/2 =− 3λ ===/2π x 22π .2−1/ 2uMuMcoscos6λ✠✎2.3✎✓✩✶✎✭✚1122→ vM 2 = u/M2✎✓=−✜✎✩✎✛✁uM/ 1✡✜✎✓✩✎ ✙✍✓✓✍✎✙✁✯✎✜✜✎✓✙= 4 3(cm / s )30,5Tính s i m dao ng v i biên c c i cùng pha v i ngu n trên o n AB (1 i m):+ Theo trên pt dao ng c a m t i m trên o n AB có biên c c i :2π xπ . AB2π xuM = 2a.coscos(ω t-5π ) …………………………….cos(ωt −) = 2a.cos0,25λλλ+ Các i m dao ng v i biênc c trên o n AB cùng pha v i ngu n tho mãn:✒☎✑✂✑✝✑✒✑✝✟✑✒✟✞✠✎✓✩✓✎✍✎✜✎✓✢✎✜✧2.40,250,25✎✍✎✓✮✎✓✢✎✜✮✖✡ 2k + 1.λx =cos= −1 →= (2k + 1)π → → k = −2; −1; 0;12λλ− AB / 2 < x < AB / 22π x2π x0,75✧V y trên o n AB có 4 i m dao ng v i biên c c i cùng pha v i ngu n.Tínht n s bi n thiên c a n ng l ng t tr ng (1 i m)Câu311(4 )=159155( Hz ) …….+ T n s dao ng riêng c a m ch: f =0,52π LCC1C2π2L3.1.aC1 + C2+ T n s bi n thiên c a n ng l ng t tr ng là: f1 = 2 f 318310( Hz ) ……………0,5Tính i n áp c c i hai u m i t i n (1 i m)✯✎ ✜✎✍✎✓✮✎✓✢✎✜✮✁☎✌☞ư✂ư✄✏✠✡☎✗✙✗✙✎✓✩✳✩✜✪✚✛✶✚✌ ✑✑☎✑✟✑✞☎✝✠✆+ i n áp c c✤3.1.b✥✢✎i hai✜✎ub t✗✓✵CbULI 2L= 0 → U0 =.I 0 = 15(V ) ………….22Cbi n:✎✡20✥+ i n áp uAM và uMB cùng pha nhau, nên i n áp c ci n là:✤✎✥✎✥✢✎✜i gi a hai b n c a m i t✲✖✩✞0,5✵✥U 01 + U 02 = 15VU 01 = 10(V )………………………………………….→ U 01 C22==U5(V)=02U 02 C1ư✑✏✑✝☎Tính c ngdòng i n (1 i m)+ Lúc i n áp hai u t C1 là u1= 6V, thì i n áp gi a hai✠✎✥✎0,5✗✡✵✎✥✲✎✗u t C2 là u2:✵u1 C2u== 2 → u2 = 1 = 3V …………………………………………………u2 C123.1.c+ Áp d ng✵✎✫W=nh lu t b o toàn n ng l✯✖✪✚ng:✛C1u12 C2 u22 Li 2 LI 02C u 2 + C2 u22++=→ i = I 02 − 1 1= 0, 024( A) ………….2222L0,5✒✁ư✑✏0,5✑✝✑☎✟✑☛☎dòng i n c c i và vi t bi u th c i n tích (1 i m)Tính c ng+ Theo nh lu t b o toàn i n tích: q1 + q2 = C1U 01 = 3.10−9.10 = 3.10−8 (C ) = q0 (1)… 0,25✞✠+ Theo✎✫✎✫✯✖✎✥nh lu t b o toàn n ng l✯✡✖✪+ Rút q2 t (1) thay vào (2) ta✶✎✚✚✛ng:q2q12q 2 Li 2+ 2 += 0 (2)………………….. 0,252C1 2C222C1c pt:✛(q − q )qqLi+ 0 1 +=→ C2 q12 + C1 (q0 − q1 ) 2 + LC1C2 .i 2 − C2 .q02 = 0 , thay s :2C12C222C12213.2202✙3q12 − 2q0 .q1 − q02 + 3.10−12.i 2 = 0 (3)………………………………………………….0,25✧+ i u ki n t n t i nghi m c a pt (3):✤✏✥✜✥✩∆ / = q02 − 3.(3.10−12.i 2 − q02 ) = 4q02 − 9.10−12.i 2 ≥ 0 ⇒ i ≤dòng i n c c✎✥✢✎✜✚✌ng✎i trong m ch là I0=0,02A✜✟☎2q0= 0, 02( A) , suy ra c3.10−60,25✒✁ ☛☎✌✑✑☎Câu4 Tính h s công su t và vi t bi u th c c a i n áp hai u R (2,5 i m)(5 ) + Khi khoá K óng, t C b n i t t…………………………………………………✠✎☎✵✫✙✓✡✔0,25✧+ Gi n véc t :- Áp d ng nh lí hàm s cosin: h s công su t c ao n m ch:✖✎✵✎4.1✜cosϕ =ơ✎✫✙✥✙ 0,25✩✜2− U 222U12 + U AB=…………………………………………………………..UAB U22.U1.U AB2ϕIU11,5 - Suy ra uAM tr pha π / 4 so v i uAB nên:u AM = 40 2cos(100π t − π / 4)(V ) …………………………………………………✮ 0,5Tính R; L (2,5 i m)✠✡10,5= 10(Ω) …………………………………………ωCvéc t , ta còn có: U R + U r = U AB .cos(π /4)=60 → U r = 20V+ Dung kháng c a t✩✧+ T gi n✶✖✎✵i n: Z C =✎✥ơU L = U AB .sin π / 4 = 60V , suy ra: R = 2r ; Z L = 3r ……4.2+ Khi khoá K m , m ch có thêm tM, B:✱✜vào ta✎✚2✥✎✥✥✵✎✒✍= 12 10 → r = 5(Ω) …………………………….2✒☎✑✏✎(3r ) + (3r − 10)ó suy ra: R = 10Ω; Z L = 15Ω → L = 0,15 / π ( H ) …………………………………2Tdài c a m t i m trên vành tr nh b ng t cCâu5 Th i i m t c+ Ch n g c O trùng kh i tâm c a ván khi nó VTCB(2 )+ Khi G có t ax:✶✲= 12 10(V ) , thay R=2r; ZL=3r( R + r )2 + ( Z L − ZC )260 2. r 2 + (3r − 10) 2c:✛i n, lúc này i n áp hi u d ng gi a hai i m✎U AB . r 2 + ( Z L − Z C ) 2U MB = I . r + ( Z L − Z C ) =2✵✑✝✌✂✑✝✙ ✑✁✙✎ ✩1,00,5☎✝ván (0,75 i m✝☎0,5✠✡✱✓2mg N1 l / 2 − xN=(l / 2 − x)1=l N2 l / 2 + x ⇒  N + N = mg  N = 2mg (l / 2 + x) 12 2l+ Ban d u ma sát tr✗✚t, nên theo✛✎✫nh lu t II Niu T n:2 µ mg////✯Fms1 − Fms 2 = mx // ⇒ −5.1Ch ng t banơ.x = mx ⇒ x +l2µ g.x = 0 (1)lu v t chuy n ng pt:x = A cos(ω0t + ϕ ) v i ω0 = 2µ g / l = 0,5(rad / s ) x = 2(m)  A.cosϕ =2  A = 2m⇒⇒Trong ó: t = 0 ta có: V = 0sin ϕ = 0ϕ = 0Do ó u tiên v t dao ng theo pt: x = 2.cos(0,5t) (m) khi mà ma sát gi a vánvà các tru là ma sát tr t (khi mà Fms 2 = µ N 2 > µ N1 = Fms1 )………………….✣✘✎✗✯✍✎✓✮✎✎✎✗✯✵✎✎✓✲✏✚0,25✛+ Khi mà kh i tâm G c a ván i v O thì ph n l c N2 gi m, N1 t ng nên Fms2gi m còn Fms1 t ng (và d th y khi G ≡ O thì Fms1=Fms2). Vì v y, n th i i mt1 và v n t c c a ván có l n b ng v n t c dài c a m t i m trên vành tr nhthì sau ó l c ma sát gi a ván v i tr nh là ma sát ngh …………………………….0,25✙✩✖✎✪✯✙✎+ Ta xác ✩✎✢✎✫✏✖✢✖✪✯ ✓✮✬✲✯✮✵✙✩✘✓✎✎✳✍✌✎✍✵✘✄nh th i i m t1:✌✎✍V1 = −ω0 . A.sin ω0t1 = ω r ⇒ sin ω0t1 = 2.0, 25 = 0,5 ⇒ ω0t1 = π / 6 ⇒ t1 = π / 3( s ) ………..( vì t1 N2 nên Fms1>Fms2 : ván trv n t c c a ván gi m, do ó ván dao✯5.2✙✩✖✎✎✚t trên hai tr , vì khi ó✛✵ng i u hòa v i biên✓✎✏✮✎: A1 =✓✎V1= 1m . ……. 0,25ω0+ Khi v n t c c a ván ã tri t tiêu, Fms1 kéo ván v VTCB theo pt (1), h n n av n t c c c i c a ván bây gi :Vmax = ω0 . A1 = 0,5m / s < ω r < ω R (ch b ng v n t c dài c a m t i m trên vànhtr nh khi ván qua VTCB) nên ván luôn tr t trên hai tr ., ngh a là nó dao ngi u hòa theo pt (1)…………………………………………………………………✯✯✙✙✩✢✎✎✜✥✏✩ơ✲✌✬✄✯✙✩✓✎✍ ✵✎✘✚✛✵✎✓✏+ Ta có pt dao0,25ng c a ván sau th i i m t2:x = 1.cos(0,5.t+ϕ1 ) , t i t = 4,5(s):cos(2,25+ϕ1 ) = 0x = 0⇒V = −0,5(m / s ) − sin(2, 25 + ϕ1 ) = −1 ⇒ ϕ1 = −0, 68(rad )⇒ x = 1.cos(0,5t-0,68)(m) ……………………………………………………..0,25πV y: * v i 0 ≤ t ≤ ( s) t akh i tâm c a ván là: x = 2.cos(0,5t)(cm)✎✓✩✌✎✍✜✮✁✎ *v i✮π✙( s ) ≤ t ≤ 4, 5( s ) : t a 3* v i t ≥ 4,5( s) : t a✮✓✩3 ✎✓✎πkh i tâm c a ván: x = 3 − 0, 5.(t − )(cm)✓✙✩3kh i tâm c a ván: x = 1.cos(0,5t-0,68)(m)✙0,25✩L u ý: Thí sinh gi i cách khác áp án mà úng thì v n cho i m t i a bài ó.✂✄✠✠☎✠✡✆✠✠ Së Gd&§t NghÖ an§Ò chÝnh thøc§Ò thi chän ®éi tuyÓn dù thi hsg quèc gia líp 12N¨m häc 2007 - 2008M«n thi: vËt lý (§Ò thi cã 2 trang)Thêi gian 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Ngµy thi: 07/11/2007Bµi 1 (4 ®iÓm) Hai qu¶ cÇu nhá m1 vµ m2 ®−îc tÝch ®iÖn q vµ -q, chóng ®−îc nèi víi nhau bëi mét lßxo rÊt nhÑ cã ®é cøng K (h×nh 1). HÖ n»m yªn trªn mÆt sµn n»mEngang tr¬n nh½n, lß xo kh«ng biÕn d¹ng. Ng−êi ta ®Æt ®ét ngétm1,qKm2, - qmét ®iÖn tr−êng ®Òu c−êng ®é E , h−íng theo ph−¬ng ngang,sang ph¶i. T×m vËn tèc cùc ®¹i cña c¸c qu¶ cÇu trong chuyÓn ®éngsau ®ã. Bá qua t−¬ng t¸c ®iÖn gi÷a hai qu¶ cÇu, lß xo vµ mÆt sµn(H×nh 1)®Òu c¸ch ®iÖn.Bµi 2 (4 ®iÓm) Mét vÖ tinh chuyÓn ®éng trßn ®Òu quanh Tr¸i §Êt ë ®é cao R= 3R0 so víi t©m O cña Tr¸i §Êt (B¸n kÝnh Tr¸i §Êt lµ R0 = 6400 km).1. TÝnh vËn tèc V0 vµ chu kú T0 cña vÖ tinh.2. Gi¶ sö vÖ tinh bÞ nhiÔu lo¹n nhÑ vµ tøc thêi theo ph−¬ng b¸n kÝnh sao chonã bÞ lÖch khái quü ®¹o trßn b¸n kÝnh R trªn. H y tÝnh chu kú dao ®éng nhácña vÖ tinh theo ph−¬ng b¸n kÝnh vµ xung quanh quü ®¹o cò.3. VÖ tinh ®ang chuyÓn ®éng trßn b¸n kÝnh R th× t¹i ®iÓm A vËn tèc ®ét ngétgi¶m xuèng thµnh VA nh−ng gi÷ nguyªn h−íng, vÖ tinh chuyÓn sang quü®¹o elip vµ tiÕp ®Êt t¹i ®iÓm B trªn ®−êng OA (O, A, B th¼ng hµng). T×m vËntèc vÖ tinh t¹i A, B vµ thêi gian ®Ó nã chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B.Cho vËn tèc vò trô cÊp 1 lµ V1 = 7,9 km/s. Bá qua lùc c¶n.Cã thÓ dïng ph−¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét vÖ tinh trªn quü ®¹o:.BOA(H×nh 2) d 2 r  dθ  2 Mmm  2 −   r  = −G 2 dt  r dt2 dθvµ ®Þnh luËt b¶o toµn m«men ®éng l−îng: mr= const .dtBµi 3 (4 ®iÓm) Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ 3, biÕt E1= e, E2 = 2e, E3= 4e, R1 = R, R2 = 2R, AB lµ d©y dÉn ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu cã®iÖn trë toµn phÇn lµ R3 = 3R. Bá qua ®iÖn trë trong cña c¸c nguån®iÖn vµ d©y nèi.1. Kh¶o s¸t tæng c«ng suÊt trªn R1 vµ R2 khi di chuyÓn con ch¹y Ctõ A ®Õn B.2. Gi÷ nguyªn vÞ trÝ con ch¹y C ë mét vÞ trÝ nµo ®ã trªn biÕn trë. Nèi4E, nèi ampe kÕA vµ D bëi mét ampe kÕ (RA ≈ 0) th× nã chØ I1 =R3E. Hái khi th¸o ampe kÕ ra th× c−êng®ã vµo A vµ M th× nã chØ I2=2R®é dßng ®iÖn qua R1 b»ng bao nhiªu?E3+-ABCR1+M-R2+E1 DE2N(H×nh 3)1 Bµi 4 (4 ®iÓm) PhÝa trªn cña mét h×nh trô solenoit ®Æt th¼ng ®øng cã mét tÊm b×a cøng n»m ngangtrªn ®ã ®Æt mét vßng trßn nhá siªu dÉn lµm tõ d©yDkim lo¹i cã ®−êng kÝnh tiÕt diÖn d©y lµ d1, ®−êngkÝnh vßng lµ D (d1 x = 2(cm).✯✓✛✬✭✮0,5✱✰ơ✳✛✲★✛✜✛✒✛✛✢✒✛0,5✜✴0,5✶2b)(1,5 i m)✚✙✑✵✴✑ơ✛✷✯★✶✛✜★✷✛0,5✸✧(trang 3)0,5 ✛✛✷✛✛✜✛✧+ Sau ó vât i xu ng nhanh d n và t t c c c i t i v trí:FFhp=Fc ⇒ x1 = C = 0, 001(m)Kbi n thiên c n ng lúc u và v trí t c c c i:+mv 2 kx12W0 −−= Fc ( A1 − x0 + A1 − x1 ) ⇒ v = 0,586(m / s )22✥✴✴✥✥✭0,25✶✜✑ơ✛✷✧✛✬3a)(2,5 i m)✜✛✴+ T =mg ⇔ mg (3cos α − 2 cos α 0 ) = mg ⇒ cosα =✚✙Wt = mg l(1 − cosα )=✥✭0,251+2cosα 030,50,752mgl(1 − cosα 0 )3mv 2 mg l(1 − cosα 0 )=23W⇒ t =2WdWd =0,750,51 + cosα⇒ v1 = g l(1 − cosα 0 )2+ Khi l c c ng c a dây b ng tr ng l c tác d ng lên v t:2 g l(1 − cosα 0 )v2 =3V y v1 > v23b)(1,5 i m)ng n ng b ng th n ng: cos α =✱✛+ Khi✚✙✜✶✑✑0,5✱✑★✵✭✣✭✦0,5★✛✤✜✩0,50,5✛+ Dòng i n qua cu n c m khi K óng: I0=E/r4(3 i m)✚✙✑+ N ng l✲ng t tr✢✒ ✪✜ng✒✩11 E= LI 02 = L  22 r✛cu n c m khi K óng: WtMax20,5✁✑✛✤✲+ Khi K ng t n ng l ng i n t tr ng c a m ch là:11W= CU 02 = Cn 2 E 2 = Wt Max ⇒ L = Cr 2 n 222T2nrTT;C =+ Ta có: T = 2π LC ⇒ LC = 2 ⇒ L =4π2π2π nrnrT+ Thay s L =0,398mH2π✢✒ ✥✒✣0,50,50,5✴+ Thay s C =✴T2.π .r.n63, 7( µ F )0,55a)(2,5 ri m)✚✙0,5ULrU LCrU DQπ6OrUCϕ1ϕ2πr rUrURrU PQ✕6✛+ T bài ra có giãn véc t và m ch nàycó tính c m kháng.+ T giãn véc t ta có:ơ✥ rU RrrU RCrI✩✕✛0,5ơ rrrU R = U PQ − U DQ22⇒ U R2 = U PQ+ U DQ− 2U PQ .U DQ .Cos2222⇒ R 2 = Z PQ+ Z DQ− Z PQ.Z DQ. 3(trang 4)+ Thay s :✴R = 80Ω; Z PQ =U PQI= 80 3Ωπ60,5 ✤Lo i nghi m ZDQ = 160 Ω (vì✥+ Vì ZDQ = 80 Ω = R nên ϕ1 =1100π .80 3Suy ra: C =ϕ1 <ππnên UQD r.P1 nên m2 i xu ng, m1 i lên+ • Áp d ng nh lu t II Newton cho m1, m2:V t m1: - m1g + T1 = m1a1 (1)V t m2: m2g – T2 = m2a2 (2)Áp d ng ph ng trình LHVR cho ròng r c:✱✗✡N i dung✪✘✘✮✙✘✙✹✢✙0,5✬✬r✬☎✘rT1m1rT2✣ơ✗0,5 T2R – T1r = IγM t khác: a1 = rγa2 = Rγ• T (1), (2), (3), (4), (5):(3)(4)(5)✚0,5✧(m2 R − m1 r ) g11v i I = MR 2 + mr 22222m2 R + m1r + Iγ =✜0,50,5•Thay s : γ = 20 rad/s2 ; a1 = 1m/s2 ; a2 = 2m/s2 ;• T1 = m1(g + a1); T2 = m2(g - a2) , thay s T1 = 2,75N; T2 = 1,6N.a. Tìm th i gian✢✢Câu 2(2,5 )✗✎• Khi v t ✬VTCB lò xo giãn: l =✼✦T n s c a dao✩✢rng:=rr✁✙✖rmg= 0,1 mkrm• V t m: P + N + Fdh = ma .Chi u lên Ox: mg - N - k ∆l = maKhi v t r i giá thì N = 0, gia t c c a v t a = 2 m/s2• Suy ra:rNOB✬rP✶✦✬✎✢0,5k Fdhk= 10 rad/sm0,5✬x2m(g - a)at=k22m(g - a)= 0,283 s⇒ t=ka✂b. Vi t ph✶✣• Quãng✙l=0,5ng trìnhơ✣ng v t i✎✬✙✙✣c cho✤✙at 2n khi r i giá là S == 0,08 m2✶✎✦T aban u c a v t là: x0 = 0,08 - 0,1 = - 0,02 m = -2 cmV n t c c a v t khi r i giá là: v0 = at = 40 2 cm/s✗✙✖✙✩✬✦✬✢✬• Biên✎ng: A = x +✦0,5v02= 6 cmω2T i t = 0 thì 6cos ϕ = -2 và v > 0 suy ra ϕ = -1,91 radPh ng trình dao ng: x = 6cos(10t - 1,91) (cm)a. Tính t ctruy n sóng:✙c a dao20✖✙✖✸✣Câu 3(3 )✗ơ✙0,5✖✔✢✙✖• T i M sóng có biên✸✙d1 − d 2ki khác ⇒ k = 3c c nên: d1 – d2 = kλ ⇒ λ =✖✪✦0,5- Gi a M và trung tr c c a AB có hai dãy c c• T ó ⇒ λ = 1,5cm , v n t c truy n sóng: v = λf = 30 cm/s✺✪✪✙✸0,5✔✧✙✬✢b. Tìm v trí i m N✹✙✱• Gi s u1 = u2 = a cos ωt , ph✰✄☎l ch pha gi a ph✮✺✣ng trình sóng t i N: u N = 2 a cos  ω t −ơ✸ng trình sóng t i N và t i ngu n: ∆ϕ =☎✖✣ơ✸dao ng t i N ng c pha v i daoλ2πd∆ϕ == ( 2k + 1)π ⇒ d = (2k + 1)λ2✱✙✖✸✣✤✜✸✙✖✕ng t i ngu n thì✸✕2πdλ2π d λ 0,5 • Do d ≥ a/2 ⇒ (2k + 1)a2λ≥ a/2 ⇒ k ≥ 2,16.2☎✱0,5dmin thì k=3.2⇒dmin= xmin 2 +   ⇒ xmin ≈ 3,4cmc. Xác nh Lmax•t i C có c c✙✹☎i giao thoa thì:L + a − L = kλ. ; k =1, 2, 3... và a = S1S2Khi L càng l nng CS1 c t các c c i giao thoa có b c càng nh (k càngbé), v y ng v i giá tr l n nh t c a L t i C có c c i là k =1• Thay các giá tr ã cho vào bi u th c trên ta nh nc:✱✸✪2✙✸2✜✙✣✎✲✪✙✸✬✥✦✬✯✜✹✹✜✛✙✙✱✱✸✪✯✬✙✙✣✤L max + 64 − Lmax = 1,5 ⇒ Lmax ≈ 20,6cm2Câu 4(3 )✗0,5✸0,5a. Tính L và C0• B c sóng c a sóng i n t mà m ch ch n sóng thuc: λ = 2πc LC⇒ λ1 = 2πc L(C 0 + C1 ) = 10m ; λ2 = 2πc L(C 0 + C 2 ) = 30m✦✣✜✙✮✧✸✗✙✣✤0,5λ12C + 101== 0⇒ C0 = 20pF2λ2 C 0 + 250 9λ2• ⇒ L= 2 2 1= 9,4.10 −7 ( H )4π c (C 0 + C )b. Góc xoay c a b n t .• Vì i n dung c a t là hàm b c nh t c a góc xoay ⇒ Cx = aα + bKhi α = 00: C1 = 0 + b ⇒ b = C1 = 10pFKhi α = 1200: C2 = 10 + a.120 ⇒ a = 2 pF/V y: Cx = 2a + 10 (pF)(1)thuc sóng có b c sóng λ3 thì: λ3 = 2πc L(C 0 + C x )••⇒0,50,5✦✰✘✦✙✦✮✘✬✛✙✖0,5✬☎✱✙✣✤✣✜λC + C1 1⇒ Cx = 100 pF= 0=C0 + C x 4λ• Thay vào (1): 2α + 10 = 100 ⇒ α = 450⇒21230,50,5a. Xác nh giá tr R ; L ;C•V giãnvéc túng• R = UR/I = U2cos600 / I = 40• ZC = UC/I = U2cos300 /ICâu 5(3 )✙✹✹0,50,5 ✗✙✕ơ✙✁= 40 3✁0,5−5⇒ C ≈ 4,59.10 F• ZL = UL/I⇒ L ≈ 0,11H= U1sin300/I✹✶✱✯☎✧✁0,5b. Xác nh U0 và vi t bi u th c irrr• T G VT : U = U 1 + U C . Áp d ng nh lý hàm s cosin taU2 = U12 + UC2 + 2U1.UC. cos1200✙= 20 3✘✙✹✢✙✣✤c:0,5 Thay s và tính toán tac: U = 120V => U0 = 120 2 (V)• L p lu n⇒ ϕ = -π/6⇒ i = 6 cos(100πt + π/6) (A)gi m i n áp• t U, U1, U , I1, ∆P1 là i n áp ngu n, i n áp t i tiêu th ,ng dây, dòng i n hi u d ng và công su t hao phí trênng dây lúctrênu.gi m i n áp trênU’, U2, U' , I2, ∆P2 là i n áp ngu n, i n áp t i tiêu th ,ng dây, dòng i n hi u d ng và công su t hao phí trênng dây lúc sau.✢✙✬Câu 6(2 )✗✬✙✣✤✱☎ ✚✙✙✙0,5✣✎✙✮✮✕✮✙✮✼✘✰✘✙✖✛✙✰✣✙✮✎✩ ✙✙✣✎✙✮✮✕✮✙✮✼✘✰✘✛✙✙✣✖✰✙✮✎2∆P  I I∆U ' 111Ta có: 2 =  2  =⇒ 2 =⇒=∆P1  I1  100I1 10∆U 100,15U1Theo ra: U = 0,15.U1 ⇒ ∆U ' =(1)10✔0,5✁✙• Vì u và i cùng pha và công su t n i tiêu th nh n✛U1.I1 = U 2 .I 2 ⇒ơ✘✬✙✣✤c không✙✻i nên:0,5U2I= 1 = 10 ⇒ U2 = 10U1 (2)U1I2• (1) và (2): U = U1 + U = (0,15 + 1).U10,15.U10,15= (10 +).U1 U' = U 2 + U' = 10.U1 + 10100,1510+U'10 = 8,7=• Do ó:U0,15+1✂0,5✂0,5✙Câu 7(3 )✗a. Tính λ0hchcmv=+ 1•λ1 λ02hchc0,52(1)22mvhcmv=+ 2 =+ 4 1 (Vì λ2 < λ1 ) (2)λ2 λ02λ02141• T (1) và (2):=−λ0 3λ1 3λ20,5✧• Thay s λ0 ≈ 0,659µm✢0,5b. Tìm v n t c quang e t i B.✬✢✸• Khi ch chi u λ1 thì: W 1 = W A =✶ • Theo✙✹• ⇒ vB =nh lí✄✙✖✄ng n ng: W✍✄B-W✄hcλ1A−0,5hcλ0= eUAB ⇒ W2 hc hc( − + eU AB ) ≈ 1,086.106 m / sm λ1 λ0✄B=hcλ1−hcλ0+ eUAB0,50,5 • Góc l ch c c i nh nc ng v i tia sáng n mép th u kính.-Do i m S n m bên ngoài tiêu i m F c a th u kính nên cho nh th t S’ bênkia th u kính.(hình v )- G i γ là góc l ch c a tia t i và tia ló,0,5β là góc h p b i tia ló và tr c chínhT hình v ta có: γ = α + βCâu 8(1 )✮✪✙✸✬✙✣✤✯✜✙✶✛✦✗✙✱✴✙✱✛✰✬✼✭✩✦✗✮✤✼✜✘ ✧• Theo gi thi t thì d, d’ >> r, khi ó α ≈ tanα = r/d ; β ≈ tanβ= r/d’✰✶✙1d- Suy ra : γ = α + β = r/d + r/d’ = r  +11 r=rad = 2,90=' f20d ✏✂✁✁✒✒✄✒L u ý: N u thí sinh gi i theo cách khác úng v n cho i m t i aư------------------- H T ------------------☎0,5  SKÌ THI CH N HSG L P 12 THPT N M H C 2011-2012THI MÔN: V T LÝ(Dành cho h c sinh tr ng THPT không chuyên)Th i gian: 180 phút, không k th i gian giao .GD& T V NH PHÚCCHÍNH TH C✁✁✂✄✆✝✁✞✄✆✟☛✠✡☎☞☛☛✌✍✏✎Câu 1 (2 i m).M t con l c lò xo g m v t n ng có kh i l ng M = 300 g , lò xo nh cóc ngk = 200 N / m . Khi M angv trí cân b ng thì th v t m = 200 g r i tcaoh = 3, 75cm so v i M (Hình 1). Coi va ch m gi a m và M là hoàn toàn m m. Sau va ch m,✒✑✓✔✖✕✘✚✙✚✜✢m✑✗✛✣✤✔✚ơ✑h✦✧★★✩✫✪Mh M và m b t u dao ng i u hòa. L y g = 10m / s .a) Tính v n t c c a m ngay tr c va ch m và v n t c c a hai v t ngay sau va ch m.b) Vi t ph ng trình dao ng c a h (M+m). Ch n g c th i gian là lúc va ch m, tr c t akOx th ng ng h ng lên, g c O là v trí cân b ng c a h sau va ch m.dao ng c c i c a h v t trong quá trình dao ng v t m không r ic) Tính biênkh i MHình 1Câu 2 (2 i m).Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t n c, hai ngu n k t h p S1, S2 cách nhau 8cm dao ngf = 20 Hz . i m M trên m t n c cách S1, S2 l n l t nh ng kho ngcùng pha v i t n sd1 = 25cm, d 2 = 20,5cm dao ng v i biên c c i, gi a M vàng trung tr c c a AB có hai dãy c ci khác.truy n sóng trên m t n c.a) Tính t cb) A là m t i m trên m t n c sao cho tam giác AS1S2 vuông t i S1, AS1 = 6cm . Tính s i m dao ngc c i, c c ti u trên o n AS2.ng trung tr c c a o n th ng S1S2 dao ng ng c pha v i hai ngu n. Tìmc) N là m t i m thu ckho ng cách nh nh t t N n o n th ng S1S2.Câu 3 (2,5 i m).Cho con l c lò xo g m lò xo nh cóc ng k = 50 N / m , v t n ng kích th c nh cókh i l ng m = 500 g (Hình 2). Kích thích cho v t dao ng i u hòa theo ph ng th ng ng.✒✚✬✚✑✭✚2✪✖✔✧✮✯✚ơ✖✫✗✑✔★✮✑✱✰★✰✮✳✚✖✔★✗✚✛✚✲✖✧✣✢✫✗✑★✮✚✑✚✫★✴✔✚✵✚✑✔✱✮✶✏✎✫✕✓✧✯✚✘✑✗✧✖✬✵✕✧✷✚✑★✖✚✧✑✚✕✑✚✚✗✚★✩✱✩✗✴✮✴✧✪✑✤✘✗✴✚✬✗✵✕✖✧✚★✵✚✑✗✚✵★✴✚★✴✳✑✚✵✑✚✱✚✗✤✭✶✴✑✓✧✘✗✳✯✚✚★✮✚★✦✏✎✒✓✚✙✑✔✕✧✛✶✗✳✖✔✘✚✑✚✚ơ✗✪✗✛25 3 cm / s theox = 2,5cm v i t cCh n g c th i gian là lúc v t qua v trí có liph ng th ng ng h ng xu ng d i. Ch n tr c t aOx theo ph ng th ng ng, chi ud ng h ng lên trên, g c O trùng v i v trí cân b ng c a v t. L y g = 10m / s 2 .a) Vi t ph ng trình dao ng c a v t.b) Tính kho ng th i gian ng n nh t v t i t v trí có lix1 = −2,5cm n v trí có li✖✱✰✔✢✳✚ơ✗✛✧✚✰✗✖✗✖✧✰✗✧ơ✑✚✑k✳✖✧✚✑✲✧✗✣✢✚ơ✗✛✪✭✔✮✯✚ơ✑m✔✗✮✤✒✱✭✚✵✔✚✢✚✑✚✯✢✚✑Hình 2✦x2 = 2,5cm .ng ic c a v t k t lúc b t u dao ng n khi t i v trí có ng n ng b ng thc) Tính quãngn ng l n th hai.Câu 4 (2 i m).T i m t ch t l ng có hai ngu n sóng A và B cách nhau 12 cm dao ng theo ph ng th ng ng v itruy n sóng trên m t ch t l ng là 20cm / s . Xét o n th ngph ng trình: u1 = u2 = acos 40π t (cm ) , t cCD = 6cm trên m t ch t l ng có chungng trung tr c v i AB.trên o n CD ch có 5 i m dao ng v ibiên c c i thì kho ng cách l n nh t t CD n AB là bao nhiêu?Câu 5 (1,5 i m).t m t v t ph ng nh AB tr c m t th u kính và vuông góc v i tr c chính c a th u kính. Trênmàn vuông góc v i tr c chính phía sau th u kính thuc m t nh rõ nét l n h n v t, cao 4mm. Gi v tnh, d ch chuy n th u kính d c theo tr c chính 5cm v phía màn thì màn ph i d ch chuy n 35cm m icc nh rõ nét cao 2mm.l i thucao c a v t AB.a) Tính tiêu c th u kính vành, h i ph i d ch chuy nb) V t AB, th u kính và màn ang v trí có nh cao 2mm. Gi v t và màn cth u kính d c theo tr c chính v phía nào, m t o n b ng bao nhiêu l i có nh rõ nét trên màn? Khi d chchuy n th u kính thì nh c a v t AB d ch chuy n nh th nào so v i v t?H t✚✱✚✚✸✔✘✗✗✒✵✮✚✬✚✑✯✚✧✢✚✑✣✸✯✦✬✛✏✎✭✕★✳✓✶✚✑✚ơ✧✗✖✚ơ✑✕✗✭✕✶✚✱✧✗✑✚✤★✶✚✳★✹★✳✕✑✔✶✧✭✑✵✚✑✧✭✧✗✧✲✭✜✚✢✑✘✲✢✚✦✷✤✮✧✔ơ✔✗✩✭✵✤✰✲✚✚✷✯✚✏✎★✵✴✭✧✴✚✛✪✚✖✭✢✵✧✪✤✘✗✭✚✑✔✴✮✭✔✚✜✢✤✖✔✚✢✶✤✢✵✩✭✑✰✲✵✭✚✣✚★✵★✪✤✔✢✯✵✮✗✺✧✔✤✢  SGD & T V NH PHÚC----------------✁KÌ THI CH N HSG L P 12 THPT N M H C 2011-2012HNG D N CH M VÀ THANG I MMÔN: V T LÝ KHÔNG CHUYÊN✂✆✝Ư ✝✞✁✆✂✄✁✟☞Câu☛ÝL i gi i☎✁✝V n t c c a m ngay tr c va ch m: v = 2 gh = 50 3cm / s ≈ 86, 6cm / sDo va ch m hoàn toàn không àn h i nên sau va ch m hai v t có cùng v n t c Vmvmv = ( M + m)V → V == 20 3cm / s ≈ 34, 6cm / sM +m✆✠✞✡✟☞a✌☛✍1(2 )☛✡☛✆0,25✏mg= 1cm . V y VTCB m i c a h n m dK✑✆✡0,25K= 20rad / s . Khi có thêm m thì lò xo b nénM +m✎✞thêm m t o n: x0 =✍✆✡ng c a h : ω =✝T n s dao☛✝☛✡i m0,25✠✎✌✠✞☛✟i VTCB ban✍um t0,25o n 1cm2b Tính A: A = x 2 + V = 2 (cm)020,25ω1 = 2cosϕπ→ ϕ = radT i t=0 ta có: 3−2.20sin ϕ < 0πV y: x = 2cos  20t +  cm3uururrPh n l c c a M lên m là N th a mãn: N + mg = ma → N − mg = ma = − mω 2 x→ N = mg − mω 2 x → N min = mg − mω 2 Ag10gm không r i kh i M thì N min ≥ 0 → A ≤ 2 V y Amax = 2 = 2 = 2,5cmωω20✡✆✒✔✓c✞✕✖✗✔✘✜2(2 )✙c c✚✛✙i nên: d1 – d2 = kλ ⇒ λ =✘Gi a M và trung tr c c a AB có hai dãy c c✛✢✛✙✘d1 − d 2k✙✤✥✙✧✙S1 A − S 2 A☛✚✥✛✙S1S 2 − 0i khác → k=3≤k<0,25✦✘✙✘→ −2, 7 ≤ k < 5,3 → k = {−2, −1,......4, 5}λλ→ Có 8 i m dao ng c c i.b* S i m dao ng c c ti u trên o n AS2 là:✙✥✙✧✙✧✙S1 A − S 2 A≤k+✧✛✛✙✧✙✚✬c✚✬✧✙✘0,5ng c c ti u.✛Gi s u1 = u2 = a cos ωt , ph★✩✧✪ơng trình sóng t i N: u N = 2 a cos  ω t −✘l ch pha gi a sóng t i N và t i ngu n: ∆ϕ =✭dao✜✙✚✘ng t i N ng✘0,5✘1 S1S 2 − 0<→ −3, 2 ≤ k < 4,8 → k = {−3, −2, −1,......3, 4}2λλ→ Có 8 i m dao✙✚✚0,250,25T ó ⇒ λ = 1,5cm , v n t c truy n sóng: v = λf = 30 cm/s* S i m dao ng c c i trên o n AS2 là:✣0,25✆T i M sóng có biêna0,25✪✯✘c pha v i dao✰✮✙✚2πd2π d λ λng t i ngu n thì✘✮0,25 2πd∆ϕ == ( 2k + 1)π ⇒ d = (2k + 1)λDo d ≥ S1S2 /2 ⇒ (2k + 1)λλ2≥ S1S2 /2 ⇒ k ≥ 2,16.2✬✧dmin thì k=3.0,252⇒dmin= xmin✌SS +  1 2  ⇒ xmin ≈ 3, 4cm 2 2k50= 10rad / s=m0,5✝T n s góc ω =0,252,5cosϕ=π x = A cos ϕ = 2,5=ϕAa T i t = 0, ta có: ⇔⇔3 v = − Aω sin ϕ = −25 3sin ϕ = 25 3 A = 5cm10Aπ→ Ph ng trình dao ng x = 5cos(10t + ) (cm)3✡☛0,5✍ơ0,25✟✁✒✂✗✆☛Kho ng th i gian ng n nh t v t i t v trí có lix1 = -2,5cm n v trí có li x2 = 2,5cm✏✄☛✍☛☛☎✍✏3(2,5 )αππ== s ≈ 0,1sω 3.10 30∆t =b-5- 2,52,5O•5 x0,5α☛NM✌☛✗✆☛☛ng v t i t v trí banQuãngn ng b ng th n ng l n th 2✟✏✄✑✆✌☎✠☛u t i v trí có✍ng✏✆✝5Wd A − xA==1⇔ x = ±= ±2,5 2cm2Wtx22c2M2,5 2 N2,5⇒ s = 7,5 + 5 − 2,5 2 = 12,5 − 2,5 2 ≈ 8,96cm0,5OQ(L n 1)✌✕✖☛✖☛✍✠☛✍☛P(L n 2)✌-5✒☛☎trên CD ch có 5 i m dao ng v i biên c c i mà kho ng cách t CD nAB là l n nh t thì C, D ph i n m trênng c c i k = ±2 (do trung i m c a CDlà m t c c i).v 20= 1cm .B c sóng: λ = =f 20✠✒☛✗☛✟☛✄✑✂✍✡✓✞0,5✡☛✓✖✞0,5✡✓✠✟4(2 )☛0,5✑✒☛G i kho ng cách t ABT hình v ta có:✟✄☎n CD b ng x.✠✄d12 = x 2 + 9→ d 2 − d1 = x 2 + 81 − x 2 + 9 = 2λ = 2 → x = 16, 73Cm 22d 2 = x + 811 aïìï d 2 = d1 + 5kd 'd(d + 5)d1 '; 1 = 2= 1 2 = 1Û 2d1 (d1 '- 40) = (d1 + 5)d1 ' (1)íïïî d 2 ' = d1 '- 40 k 2d1d 2 ' (d1 '- 40)d10,251 1111=+=+Û d1 '(d1 '- 40) = 8d1 (d1 + 5) (2)f d1 d1 ' d1 + 5 d1 '- 400,25T (1), (2) d1 = 25cm ,d1 ' = 100cm,f = 20cm,AB = 1mm0,5✄Kho ng cách v t - nh: L = d + d ' = 90 → d +✒✆✌✒ d = 30cmdf= 90 → d− f d = 60cm✂☛✆✆☛✖✒✒Ban u th u kính cách v t d2=30cm do v y l i có nh rõ nét trên màn thì ph i d chth u kính l i g n v t thêm m t o n ∆d = 60 − 30 = 30cm5(1,5 )✡✏✌✂☛✆✡✍Xét L = d + d ' = d +b✕✖ph☛✡dfd2=® d 2 - Ld + 20L = 0d - f d - 20ng trình có nghi m thì: ∆ = L2 − 80 L ≥ 0 → Lmin = 80cm khi ó✎ơ✟0,25☛Lmin= 40cm2V y khi d ch chuy n th u kính l i g n v t thì lúc u nh c a v t d ch l i g n v t, khith u kính cách v t 40 cm thì kho ng cách t v t t i th u kính c c ti u, sau ó nhd ch ra xa v t.d=✌✂✆✖✌✆✡☛✌✒✆✏✂✆✡✞✏✂✆✒✆✠✄✆✏----------------------H T---------------------- ✖✓☛✒0,25 §ª thi chän häc sinh giái quèc giaM«n vËt lý líp 12 THPT, n¨m häc 2002 – 2003 (Ngµy thi thø nhÊt 12/03/2003)B¶ng ABµi I: C¬ häc1.Mét thanh cøng AB cã chiÒu dµi L tùa trªn hai mÆtph¼ng P1 vµ P2 (H×nh 1). Ng−êi ta kÐo ®Çu A cña thanh lªnrtrªn däc theo mÆt ph¼ng P1 víi vËn tèc v 0 kh«ng ®æi. BiÕtP1rv0Arthanh AB vµ vÐct¬ v 0 lu«n n»m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãcvíi giao tuyÕn cña P1 vµ P2; trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng c¸cβ®iÓm A, B lu«n tiÕp xóc víi hai mÆt ph¼ng; gãc nhÞ diÖn t¹oBα0bëi hai mÆt ph¼ng lµ β =120 . H y tÝnh vËn tèc, gia tèc cñaH×nh 1®iÓm B vµ vËn tèc gãc cña thanh theo v0, L, α (α lµ gãc hîpbëi thanh vµ mÆt ph¼ng P2).2.Trªn mÆt bµn n»m ngang cã hai tÊm v¸n khèi l−îngrm1 vµ m2. Mét lùc F song song víi mÆt bµn ®Æt vµo tÊm v¸n d−íi.m1k1BiÕt hÖ sè ma s¸t tr−ît gi÷a 2 tÊm v¸n lµ k1, gi÷a v¸n d−íi vµ bµn lµ m2k2k2 (H×nh 2). TÝnh c¸c gia tèc a1 vµ a2 cña hai tÊm v¸n. BiÖn luËn c¸ckÕt qu¶ trªn theo F khi cho F t¨ng dÇn tõ gi¸ trÞ b»ng kh«ng. X¸c®Þnh c¸c kho¶ng gi¸ trÞ cña F øng víi tõng d¹ng chuyÓn ®éng kh¸cH×nh 2nhau cña hÖ.¸p dông b»ng sè: m1= 0,5kg; m2=1kg; k1= 0,1 ; k2 = 0,3; g =10m/s2.pBµi II: NhiÖt häc2Cho mét mol khÝ lÝ t−ëng ®¬n nguyªn tö biÕn ®æi theo mét p2chu tr×nh thuËn nghÞch ®−îc biÓu diÔn trªn ®å thÞ nh− h×nh 3; trong®ã ®o¹n th¼ng 1- 2 cã ®−êng kÐo dµi ®i qua gèc to¹ ®é vµ qu¸ tr×nh 2 p3- 3 lµ ®o¹n nhiÖt. BiÕt : T1= 300K; p2 = 3p1; V4 = 4V1.11. TÝnh c¸c nhiÖt ®é T2, T3, T4.p12. TÝnh hiÖu suÊt cña chu tr×nh.3. Chøng minh r»ng trong qu¸ tr×nh 1-2 nhiÖt dung cña khÝ lµOh»ng sè.V2V1Bµi III: §iÖn häcH×nh 3Trong m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ, § lµ ®i«t lÝ t−ëng, tô ®iÖn cã®iÖn dung lµ C, hai cuén d©y L1 vµ L2 cã ®é tù c¶m lÇn l−ît lµ L1 = L,L2= 2L; ®iÖn trë cña c¸c cuén d©y vµ d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ. Lóc ®Çu kho¸ K1 vµ kho¸ K2 ®Òumë.K21. §Çu tiªn ®ãng kho¸ K1. Khi dßng qua cuén d©y L1 cãK1gi¸ trÞ lµ I1 th× ®ång thêi më kho¸ K1 vµ ®ãng kho¸ K2. Chän thêiA®iÓm nµy lµm mèc tÝnh thêi gian t.§a) TÝnh chu k× cña dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch.b) LËp biÓu thøc cña c−êng ®é dßng ®iÖn qua mçi cuén ECL1d©y theo t.B2. Sau ®ã, vµo thêi ®iÓm dßng qua cuén d©y L1 b»ng kh«ngvµ hiÖu ®iÖn thÕ uAB cã gi¸ trÞ ©m th× më kho¸ K2.H×nh 4a) M« t¶ hiÖn t−îng ®iÖn tõ x¶y ra trong m¹ch.b) LËp biÓu thøc vµ vÏ ph¸c ®å thÞ biÓu diÔn c−êng ®édßng ®iÖn qua cuén d©y L1 theo thêi gian tÝnh tõ lóc më kho¸ K2.P2rF34VV4L2 B¶ng BBµi I: C¬ häc1. Nh− B¶ng A2. Trªn mÆt bµn n»m ngang cã hai tÊm v¸n khèi l−îng m1= 0,5kg vµm1m2=1kg (H×nh 2). Cã mét lùc F =5N song song víi mÆt bµn ®Æt vµotÊm v¸n d−íi. HÖ sè ma s¸t tr−ît gi÷a hai tÊm v¸n lµ k1 = 0,1; gi÷a m2v¸n d−íi vµ bµn lµ k2= 0,2.Chøng minh r»ng hai v¸n kh«ng thÓ chuyÓn ®éng nh− métkhèi. TÝnh gia tèc cña mçi tÊm v¸n. LÊy gia tèc g = 10m/s2.Bµi II: NhiÖt häc: Nh− B¶ng ABµi III: §iÖn häcTrong m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ, tô ®iÖn cã ®iÖn dung lµ C, haicuén d©y L1 vµ L2 cã ®é tù c¶m lÇn l−ît lµ L1= L, L2= 2L; ®iÖn trë cñac¸c cuén d©y vµ d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ. ë thêi ®iÓm t = 0, kh«ng cãdßng qua cuén L2, tô ®iÖn kh«ng tÝch ®iÖn cßn dßng qua cuén d©y L1 lµ L1I1.1. TÝnh chu k× cña dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch.2. LËp biÓu thøc cña c−êng ®é dßng ®iÖn qua mçi cuén d©y theothêi gian.3. TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô.rFk1k2H×nh 2ACBH×nh 5L2  ✞✁HNG D N GI ITHI CH N H C SINH GI I TOÀN QU C,MÔN V T LÝ - N¨m häc 2002-2003 (Ngµy thi thø nhÊt 12/03/2003)✂✄☎✆✝✝✟✠B¶ng ABµi I : C¬ häcrC¸c thµnh phÇn vËn tèc cña A vµ B däc theo thanh P1v0b»ng nhau nªn:A130vB = vAcos(60 - α)/cosα= v 0 ( +tgα)2 2Chän trôc Oy nh− h×nh vÏ, A cã to¹ ®é:βBαy= Lsinα ⇒ y’= Lcosα. α’ = v0cos300.VËn tèc gãc cña thanh:H×nh 10v cos 30v 3.= 0ω = α’ = 0L cos α2L cos α3v 02dv B3= v0Gia tèc cña B: a =α'=dt2 cos 2 α4L cos 3 α2. C¸c lùc ma s¸t nghØ cã ®é lín cùc ®¹i lµ:F1max= k1m1g ; F2max= k2( m1 + m2)g1/ F ≤ F2max th× a1= a2= 02/ F > F2max th× v¸n 2 chuyÓn ®éng vµ chÞu t¸c dông cña c¸c lùc :F, F2max vµ lùc ma s¸t F1 gi÷a hai v¸n. Cã hai kh¶ n¨ng :a) F1≤ F1max , v¸n 1 g¾n víi v¸n 2. Hai v¸n cïng chuyÓn ®éng víi gia tèc:F − F2 maxF − F2 maxa=. Lùc truyÒn gia tèc a cho m1 lµ F1: F1 =m1≤ k1m1gm1 + m 2m1 + m 2⇒ F ≤ ( k1 +k2)(m1 +m2)g§iÒu kiÖn ®Ó hai tÊm v¸n cïng chuyÓn ®éng víi gia tèc a lµ:k2( m1 + m2)g < F ≤ ( k1 +k2)(m1 +m2)g. Thay sè: 4,5N < F ≤ 6Nb) F = F1max. V¸n 1 tr−ît trªn v¸n 2 vµ vÉn ®i sang ph¶i víi gia tèc a1a1 < a2 ; F1max= k1m1g = m1a1 ; a1= k1gV¸n 2 chÞu F, F1max, F2max vµ cã gia tèc a2:F − k 1 m 1 g − k 2 ( m1 + m 2 ) ga2 =m21{F - ( k1 +k2)(m1 +m2)g}> 0 lµ F>(k1 +k2)(m1+m2)g§iÒu kiÖn ®Ó a2 - a1 =m2Thay sè: F ≤ 4,6N : a1= a2= 0 ; hai vËt ®øng yªnF − 4,54,5N < F ≤ 6N : hai vËt cã cïng gia tèc: a1 = a2 =1,52F > 6N : VËt 1 cã a1= 1m/s ; vËt 2 cã a2 = ( F − 5 )Bµi II : NhiÖt häcppp1. Qu¸ tr×nh 1 - 2 : 2 = 1 ⇒ V2 = V1 2 = 3V1 ;V2 V1p1p VT2 = T1 2 2 = 9T1 = 27000Kp1 V 1yOP2 γV  3Qu¸ tr×nh 2-3: P3 = P2  2  = P2   4 V3 ( thay V3 = V4)V T3 = T2  2  V3 γ −1 3= T2   45/3≈ 0,619P2= 1,857 P12/3Qu¸ tr×nh 4 - 1 : T4 = T1= 0,825T2 = 7,43T1=22290KV4 = 4T = 12000K1V12. Qu¸ tr×nh 1- 2 : ∆U1-2=CV( T2-T1) = 8CVT1 = 12RT1A1-2 =( p2+ p1)(V2-V1)/2 = 4p1V1= 4RT1Q1-2 = ∆U1-2+A1-2 =16RT1Qu¸ tr×nh 2-3:A2-3 = - ∆U2-3 = - CV( T3-T2) = 2,355 RT1; Q2-3 = 0.Qu¸ tr×nh 3- 4: ∆U3-4 = CV( T4-T3) = - 5,145RT1 ; A3-4 = 0Q3-4 = ∆U3-4+ A3-4 = - 5,145RT1Qu¸ tr×nh 4- 1: ∆U4-1 = CV( T1-T4) = - 4,5RT1A4-1 = p1(V1-V4) = - 3p1V1=- 3RT1Q4-1 = ∆U4-1+ A4-1 = - 7,5RT1A = A1-2 + A2-3 + A3-4 + A4-1 = 4RT1+2,355 RT1- 3RT1= 3,355RT1NhiÖt l−îng khÝ nhËn lµ: Q = Q1-2 =16RT1η=A= 20,97% ≈ 21%.Q1−23. Vi ph©n hai vÕ: pV=RT (1) ; pV-1=hspdV +Vdp=RdT- pV-2dV +V-1dp = 0 . Gi¶i hÖ: pdV = Vdp = 0,5RdTdQ = CVdT + pdV= 1,5RdT+0,5RdT= 2RdTC = dQ /dT = 2R =hsBµi III: §iÖn häcKÝ hiÖu vµ quy −íc chiÒu d−¬ng cña c¸c dßng nh− h×nh vÏ vµgäi q lµ ®iÖn tÝch b¶n tô nèi víi B. LËp hÖ:i C = i1 + i 2(1)''L i1 -2L i 2 = 0(2)'L i1 = q/C(3)i = - q’(4)§¹o hµm hai vÕ cña (1) vµ (3):i”C = i”1 + i”2(1’)Li”1 - 2Li”2 = 0(2’)3Li”1 = - iC/C(3’)⇒ ; i”C = −iC .2LC3Ph−¬ng tr×nh chøng tá iC dao ®éng ®iÒu hoµ víi ω =:2LCiC = I0sin(ωt +ϕ) (5) Tõ (2) ⇒ (Li1 - 2Li2)’=hsi1 - 2i2= hs. T¹i t = 0 th× i1 = I1, i2 = 0 ⇒i1 - 2i2 = I1(6)ADCL1i1iCBH×nh 2L2 i1 + i2 = iC = I0Csin(ωt +ϕ).Gi¶i hÖ:i1 =I1 2 I 0 C+sin(ωt +ϕ).33I 0CI2Isin(ωt +ϕ) - 1 ;uAB = q/C =L i1' = 0C LCωcos(ωt +ϕ).333T¹i thêi ®iÓm t = 0 i1= I1; i2= 0 ; uAB = 0 : Gi¶i hÖ: I0C=I1; ϕ = π/2;i2=i1I2I3§¸p sè: i1 = 1 + 1 cost.2LC332 I13I1I3Ot- 1cost2t2+T2LC33ë thêi ®iÓm t1 më K2: i1= 0 , tõ (6) ⇒ i2 = - 0,5I1. V× VA T2 neân V1 > V2T1 T2Pittoâng di chuyeån veà phaàn bò laøm laïnh.* Goïi ñoaïn di chuyeån cuûa pittoâng laø x, ta coù: V1 = (lo + x)S, V2 = (lo – x)STheo (3):* 0,5lo + x lo − xl (T − T )=⇒ x = o 1 2 = 1cmT1T2T1 + T2Ghi chuù:-Hoïc sinh coù caùch giaûi khaùc ñuùng vaãn cho ñieåm toái ña.-Phöông phaùp giaûi ñuùng nhöng sai keát quaû thì coù theå cho ñieåm chieáu coá nhöng khoâng quaù 50% soá ñieåm caâuñoù.-Sai hoaëc thieáu ñôn vò ôû ñaùp soá thì tröø 0,5 ñieåm vaø tröø moät laàn cho toaøn baøi thi.* 0,5* 0,5 ✄ SGD& T HP✁Tr✠THI TH✂ng THPT✡H C SINH GI I C P THÀNH PH☎✆✝✞✟L P 12 THPT - N M H C 2012-2013☛☞✌MÔN: V T LÝchính th c✍✂✎✏✒✓( Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian giao✑✔)✑✕✖thi g m có 02 trang✗Thi ngày 05 tháng 10 n m 2012✘Câu 1 ( 3 điểm):✙✙M t v t sáng AB✚✛✙t th ng góc v i tr c chính c a m t th u kính h i t cho✜✢✙✣✤✥✦✤✙m t nh th t n m cách v t m t kho ng cách nào ó. N u cho v t d ch l i g n th u✧✚★✚✧✛✩✚✪✫✬✙✦✙kính m t kho ng 30 cm thì nh c a AB v n là nh th t n m cách v t m t kho ng✧✧✥✭✧✚★✚✧nh c và l n g p 4 l n nh c .✮✯✣✦a) Xácb)✱✲✛✧✯nh tiêu c c a th u kính và v trí ban✪✛✬✰✮✥✦✪✛u c a v t AB✬✥✚c nh cao b ng v t, ph i d ch chuy n v t t v trí ban✳✧★✚✧✪✲✚✴✪✙✛u im t✬✛kho ng bao nhiêu, theo chi u nào?✧✵x✙Câu 2 (3,5điểm) : M t con l c lò xo g m v t n ng kh i l✶✙M = 300g, m t lò xo cótr c th ng✤✢✛✷✚✸✮✳ng✹✮✛✙m t v t m = 200g t✚✙✴m✙c ng k = 200N/m✛ng nh hình 2 . Khi M ang✹✜✙✛✮c l ng vào m t✳✷v trí cân b ng, th✺✪★✧hcao h = 3,75cm so v i M. Coi ma sát✛IM✣không áng k , l y g = 10m/s2, va ch m là hoàn toàn m m.✛✲✦✫✵a) Tính v n t c c a m ngay tr✚✸✥✮Oc khi va ch m và v n t c✣✫✚✸c a hai v t ngay sau va ch m.✥✚✫Hình 2b) Sau va ch m hai v t cùng dao✫✚✙ng i u hòa. L y t = 0 là lúc va ch m.✛✛✵✦✙Vi t ph✩✮ơng trình daob ng c a M tr★✥✮✣ng c a hai v t. Ch n h t a✛✫✙✥✚✼✽✼nh hình v , I là v trí cân✛✮✾✪c va ch m, O là v trí cân b ng c a hai v t sau va ch m.✫✪✙c) Tính biên★✥✚✫✙dao✛✛✙ng c c✰✛i c a hai v t✫✥✚✛trong quá trình dao✲ng m✛không r i kh i M.✿❀Câu 3 ( 2 điểm ):Hai ngu n k t h p S1, S2 cách nhau 50 mm dao✷✩✳= uS2= 2cos 200 π t (mm) trên m t n✜phía✛✮✿✮✣c, coi biên✙✛✙✛ng theo phsóng không✮ng trình uS1ơ✙✛❁i. Xét v m t✵ng trung tr c c a S1S2 ta th y vân b c k i qua i m M1 có hi u s M1S1 –✰✥✦✚✛✛✲✽✸1 M1S2 = 12 mm và vân th k +3 ( cùng lo i v i vân k ) i qua i m M2 có hi u s✹✫✣✛✛✲✽✸M2S1 – M2S2 = 36 mma) Tìm b✮c sóng và v n t c truy n sóng trên m t n✣✚✸✵✜✮✣c. Vân b c k là c c✚✰✛✫ihay c c ti u?✰✲b) Xác✛nh s c c✪✸✰✛✫i trên✛✮ng n i S1S2.✿✸✙c)i m g n nh t dao✱✲✬✦ng cùng pha v i ngu n trên✛✣✷✛✮✿ng trung tr c S1S2✰cách ngu n S1 bao nhiêu?✷Câu 4 :(1,5 đi ểm)Làm th nào xác nh h s ma sát tr t c a m t thanh trên m t m t ph ng nghiêngnghiêng c a m t ph ng là không i vàmà ch dùng m t l c k (hình v )? Bi tkhông l n cho thanh b tr t.✙✩✛✪✽✸✮✳✙✛✥✣✛✜✢✙✰ ✙✥✩✲✾✪✮✩✛✥✜✢✛❁✳------------------------------- H t --------------------------------✩H và tên thí sinh:.....................................................................................✼S báo danh :........................Phòng thi:....................................................✸Giám th 1✪....................................Giám th 2✪..............................................2  SGD & T HPH✁✄Tr✂ng THPT✿ƯTHI TH✂✝NG D N CH MH C SINH GI I THÀNH PH☎✆✞✆✝✟N M H C 2012-2013MÔN: V T LÍng d n ch m này g m 03trang)✞✟✠(H✡✎Câu 1☛☞✌✍✎✘✏✒✓✔✕✕✓✎✗a) Vì th u kính là th u kính h i t và hai nh u là th t, v t d ch n g n th ukính m t o n 30 cm mà nh v n cách v t m t kho ng nh c nên nh ph i d chchuy n ra xa th u kính so v i nh c m t o n là 30 cm- T i v trí u ta có ph ng trình:1 1 1+ = (1)d d' f- T i v trí sau, ta có ph ng trình:✑✏✓✚✒✙✖✕✏✒✒✛✢✒✜✖✎✣✒✏✙✜✘✓✙✓ơ✖✛✙ơ✖✛111+ '= (2)d − 30 d + 30 fAB- Theo bài 2 2 = 4 và do d > 0 và d’ > 0, ta có :A1 B1✓✔A2 B2 A2 B2 AB d ' + 30 d( 3)=.=. =4A1 B1AB A1 B1 d − 30 d '- T (1) và (2) ta có1 111+ '=+ 'd d d − 30 d + 301111= '− −d d − 30 d + 30 dd ' + 30 d= (4)d − 30 d '- Thay ( 4) vào (3) tac d = 2d’c d’ = 30 cm => d = 60cm- Thay d = 2d’ vào ph ng trình ( 4) ta tìm'30.60d .dV y f === 20cm'd + d 30 + 60✥✓✦✛✓ơ✦✛✛✕✎✒✒✏✣✕✒★b) Vì nh o c a th u kính h i t luôn l n h n v t, nên nh trong tr ng h p nàylà nh th t. Theo bài nh b ng v t suy ra d1 = d’1. Màd1.d1'd12==> d1 = 2 f = 40cmf =d1 + d1' 2d1V y ph i d ch v t l i g n th u kính m t o n ∆d = d − d1 = 60 − 40 = 20cm✧ơ✑✦✛✩✒✕✓✔✒✕✘✕✒✕✎✏✙✓✙✖✪Câu 2✕✕✣a)V n t c c a v t ngay trc lúc va ch m :3= 0,866m / sv = 2 gh = 2.10.3,75.10 − 2 =2-Theo nh lu t b o toàn ng l ng : mv = (m+M)v0 => v n t c hai v t ngay sau3 m  200  3va ch m là: v0 = == 0,346m / sv = 5m+M  200 + 300  2b) G i l0 = HC là chi u dài t nhiên c a lò xo ; I là v trí cân b ng c a M tr c vach m c ng là v trí hai v t ngay sau va ch m:✧✙✛✪✓✕✒✓✏✕✦✖✕✛✙✩✔✣✫✬✕✙✜✧✖✧✛✙✖3 Mg 0,3.10== 0,015m = 1,5cm ………………………………k200G i O là VTCB c a h v t (M+m) sau va ch m:(M + m)g = (0,3 + 0,2).10 = 0,025m = 2,5cm …………………CO = ∆l =k200-Ch n tr c t ag c t i O nh hình v , g c th i gian (t = 0) lúc m và Mv a ch m nhau:x0 = IO = CO − CI = 2,5 − 1,5 = 1(cm) và v0 = 34,6(cm/s)...-Ph ng trình dao ng c a h v t M+m có d ng x = A. cos(ϖt + ϕ )CI = ∆l0 =✕ ✫xC✙✧✪✓✫✑I✪✏O★✁✙✫✛✙✥✓ơ✏✕ ✛H✙✧1/ 2 k -T n s góc : ϖ = M +m✘✪1/ 2 200 = 0,2 + 0,3 = 20(rad / s ) ……………………... A = 2(cm) x = x0 = A. cos ϕ = 1(cm)- Xét khi t = 0 : => πv = v0 = −ω. A. sin ϕ = −34,6(cm / s )ϕ = 3 (rad )✕V y ph✓ng trình daoơ✛πng là : x = 2. cos(20t +✏3✢✕★✓)(cm)✏✕3hai v t không r i nhau trongquá trình dao ng thì v t m luôn ch u tác d ngrrrc a hai l c : Tr ng l c P = mg h ng xu ng d i, Ph n l c N do M tác d ng lênh ng lên trên ( N ≥ 0 ).r rrc:- Theo nh lu t Niu t n 2 ta có : P + N = ma , chi u lên Ox ta222N − mg = ma = −mω x N = mg − mω x = m( g − ω x)g10- Khi xmax =A suy ra : g − ω 2 A ≥ 0 A ≤ 2 = 2 = 0,025(m) = 2,5(cm)ϖ20V y : khi Amax = 2,5(cm) thì N ≥ 0 , m s không r i kh i M✖✂✑✪✣✧✬✫✬✣✛✒✛✬✑✣✛✓✕✗ơ✓✦✖✛✕Câu 3★✁✒✓✔✓✄a) - Gi s t i M1 và M2 u là vân c c i ta có :(1)d1 – d2 = k λ = 12 mmvà d1’ – d2’ = ( k+3) λ = 36 mm(2)V i k là s nguyên, d ng. T (1) và (2) ta có 3 λ = 24 => λ = 8 mm12 12Thay vào (1) tac: k = = = 1, 5λ 8k = 1,5 không ph i là s nguyên, nên M1 và M2 không ph i là c c i giao thoa- Gi s t i M1 và M2 u là vân c c ti u ta có :λd1 – d2 = (2k+1)= 12 mm(3)2λvà d1’ – d2’ = [ 2(k + 3) + 1] = 36 mm(4)2V i k là s nguyên, d ng. T (3) và (4) ta có 3 λ = 24 => λ = 8 mmThay vào (3) = > k = 1 ( là s nguyên ) , V y M1 và M2 là c c ti u giao thoaωTheo bài ω = 200π => f == 100 Hz2πV y v n t c truy n sóng là v = λ f = 8.100 = 800 mm/s = 0,8 m/s✙✙✬☎✪✣ơ✛✓✥✦✛✪✒✒✓✓✙✙✬✢✒✔✬☎✪✣ơ✛✪✥✢✕✬✓✔✪✕✕✔✪✢✓✓b. Tìm s i m daod1 –d2 = k λ = 8k✏✣✓ng v i biên(5)✏✓c c✬✙✓i trên o n S1S2✙4 d1 + d2 = S1S2 = 50(6)8k + 50T (5) và (6) ta có d1 == 4k + 252M t khác 0 < d1 < 50 0 < 4k +25 < 50 - 6,25 < k < 6,25V y k ch có th nh n các giá tr k = 0 ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6 , t c là trên o n S1S2có 13 c c i✥ ✢✕✕✓✖✁✓✙✂✙✬✢✩✓✓★✓✓✔c. Các i m n m trênng trung tr c c a o n S1S2 u có d1 = d2 = d, => d1 –d2 = 0 => các i m này u là c c i giao thoa.l ch pha c a các i m này soπ (d1 + d 2 ) 2π dv i ngu n là : ∆ϕ ==λλdao ng t i nh ng i m này cùng pha v i ngu n, ta có:✛✬✙✧✢✢✓✓✔✓✏✙✬✓ ✧✂✄✣✢✢✓✏✄✓✙✂✣☎∆ϕ = 2 k π ⇒2π d= 2 kπ ⇒ d = k λλDo i m ang xét n m trênng trung tr c c a S1S2 , ta có✢✓✩✓✓★✛✬✧25 25S1S 2 50== 25 ⇒ k λ ≥ 25 ⇒ k ≥== 3,125228λV y kmin = 4 => dmin = 4 λ = 4.8 = 32 mmd≥✕✢câu 4✢✓✂✢thanh chuy nthanh chuy n✓✂✏✢ng lên u:FL = µ Pcos α + Psin α (1).ng xu ng u: FX = µ Pcos α - Psin α (2).F − FXF + FX; cos α = Lsin2 α + cos2 α = 1.sin α = L2P2P✓✔✪✏(1) và (2)✓✔(2 × 0,25 )F − FX 2F + FX 2( L) +( L) =12P2PFL + FXµ=24 P 2 − (FL − FX )o FL, FX, P b ng l c k và s d ng công th c trên✓✩✗✂✢✓✬✑☎✂suy ra µ✆--------------------------------H t------------------------------------Ghi chú: Thí sinh làm theo ph ng án khác, n u ph ng pháp và k t qu úng thì giám kh ocho i m t ngng theo thang i m trong h ng d n ch m.✟✡ơ✡✞✒ơ✓✟✞✒✓✓✡ơ✓✡ơ✡☛☞✌5  ✁KI M TRA✂C©u 1: Cho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ 1, hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch d¹nguAB=120 2 cos100πt (V).1. khi K ®ãng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông UAM=40 3 (V) ,hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹chπso víi uAB .T×m biÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch AM.MB sím pha610−33π2. khi k më hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông U’AM=40 7 V.Cho ®iÖn dung cña tô ®iÖn C=F.T×m R;r;LC©u 2: Cho ®o¹n m¹ch nh− h×nh vÏ2 ,c¸c hép X,Y,Z mçi hép chØ chøa mét trong c¸c linhkiÖn: ®iÖn trë, cuén d©y, hoÆc tô ®iÖn.§Æt vµo hai ®Çu A,D mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒuuAD=32 2 sin 2πft V.Khi f=100Hz,thÊy hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dôngUAB=UBC=20V;UCD=16V;UBD=12V.C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch P=6,4w.Khi thay ®æi tÇn sè fth× sè chØ cña ¨m pe kÕ gi¶m ®i.BiÕt RA≈0.C¸c hép X, Y, Z chøa linh kiÖn g×?T×m c¸c gi¸ trÞmc¸c phÇn tö R,L,C trong ®ã (nÕu cã)?C R MAAr, LCBYXABDZMkKH×nh 2H×nh 1Hình 3Câu 3:M t con l c lo xo g m v t n ng M=300g, c ng k=200N/m nh (hình v 3). Khi M angv trí cân b ng th v t m=200g tcao h=3,75cm so v i M.Sau va ch m h M và mb t u dao ng i u hòa . B qua ma sát,l y g=10m/s2 .Coi va ch m gi a m và Mlà hoàn toàn không àn h i.a.Tính v n t c c a m ngay tr c va ch m,và v n t c c a hai v t ngay sau va ch mb.Vi t ph ng trình dao ng c a h (M+m) ch n g c th i gian là lúc va ch m ,tr c t a0x th ng ng h ng lên g c 0 là v trí cân b ng c a h sau va ch m.c. Tính biêndao ng c c i c a hai v t trong quá trình dao ngv t m không r i kh i M☛✄☎✆✝✞✟✄✠ư✟☞✌✍✎✝✏✟✄✑✒✓✕☎✟✔✟✄✟✖✟✝✙✛ư✤✢✟✚ươ✟✄✥✟✝✟✄✟✣✗✒✘✆✑✒✄✚✠ư✄✦✝✓✙✒✚✢✑✟✙✚✝✙✣✌✝✟✒✒✍✚✓✧✒✟✄✖Câu 4:M t con l c n g m dây treo dài l = 1(m) g n m t u v i v t có kh i l ng m.L y g = 10(m/s2), π2 = 10.Ng i ta em con l c n nói trên g n vào tr n xe ôtô, ôtô ang i lên d c ch m d n u v igia t c 5(m/s2). Bi t d c nghiêng m t góc 300 so v i ph ng ngang. Tính chu kì dao ngc a con l c trong tr ng h p trên.✄☎✟ơ✆☎✄✟✔✑✝✙ư★✗✕ư✣✟✙✚☎✟✛☎ơ☎✙ư✣✔✄★✟✑ươ✟✙✝✔✟✑✟✄ C©uBiÓu®iÓm2Néi dung ®¸p ¸n1k óng m ch d ng.ta có gi nvec to:✟✒✎✒✟AULUMBBUABαπ/6a✟ta✆✟ư★0.25π/6ϕUrTheo gianR M r, L✆URc:U ABUR3=→ sin α =→ α = 2π / 3 → ϕ = π / 6sin α sin π / 620.25Và UL=UABsinϕ=60VUR+Ur=UABcosϕ Ur=20 3 VDo o n m ch AM thì u và i cùng pha nên : uAM=40 6 cos(100πt-π/6)Khi k m m ch có d ng y✟✒✒0.250.250.25☞✒✒Khi k óng ta✟✟ưư✟✚0.25★☞✟✔Ur1r==→ Z L = 3rUL ZL3(1)c:UR R= = 2 → R = 2rUrrU9 ( R + r ) 2 + (Z L − Z C ) 2(2)c: ( AB ) 2 = =7U AMR 2 + Z C2bKhi k m ta✟★0.25Trong ó Zc=30 ôm (3)c r=10 3 ôm ; ZL=30ôm; R=20 3 ômGi i h 1 ; 2 và 3 ta✟✎✓✟ư★2*Khi f thay i khác 100Hz thì I gi m f=100Hz trong m ch xayra c ngh ng (uAD cùng pha v i i) m ch AD ch a R;L;C✟✎ ✑✒✠L i có : UAD = UAD + UBDMà UAD=32V; UAB=20V; UBD=12V hay UAD=UAB +UBDuBD là cùng pha và cùng pha v i i H p X ch a Ro n m ch BD ch a r;L;C có c ng h ngMà UBC>UCD H p Y ch a cu n dây có tr thu n r;LH p Z ch a t CUR+Ur=UAD=32V Ur=12VP=(UR+Ur)I I=6,4/32=0,2AR=100ôm; r=60ômZL=Zc=80ôm L=2/5π (H); C=10-3/16π (F)✒✑✄✒✠✄0.25ư0.25☞✄✄*✒uAD;uAB và✠☞✁*✄☞ư*✒0.2520.25✠✠✄✔✤0.250.250,250,5☎Câu3ÝaN i dung✂✄i m0,5 V n t c c a m ngay tr c va ch m:v = 2 gh = 0,5 3 (m/s)= 50 3 (cm/s)Do va ch m hoàn toàn không àn h i nên sau va ch m vòng vàcùng v n t c V✝✙✚ư✑✒✒✟✝✆✒ ✟a có✙mv = ( M + m)V → V =mv= 0, 2 3 (m/s)= 20 3 (cm/s)M +m0,5K= 20 (rad/s). Khi có thêm m thì lò xo bM +mmgnén thêm m t o n: ∆l0 == 1 (cm) v y VTCB m i c a h n m d iKVi t PT dao✛✟✄VTCB ban(4,5 )b✁✟ng: ω =✄✟✔✌✒✝✑✚✓✍ưu m t o n 1cm✄✟VTính A: A = x 20 +✒2ω2= 2 (cm)0,51 = 2cosϕπ→ ϕ = (rad/s)3−2.20sin ϕ < 0T i t=0 ta có: ✒V y: x=2cos(20t+π✝30,5) (cm)uur ur0,5rL c tác d ng lên m là: N + P1 = ma → N − P = ma = −mω 2 xHay N= mg − mω 2 x → N min = mg − mω 2 A✦c0,75✑✤m không r i kh i M thì N min ≥ 0 → A ≤✁✧✣Amax =g=ω2✖gω20,75V y✝0,510= 2, 5 (cm)202☎Câu 4.(2 i m)uur ur uurTa có P ' = P + Fqt✁Xét ∆OKQ v i OK =✑0,51,5KQ, góc(OKQ) = 6002✁✁⇒ ∆OKQ vuông t i O.⇒ P’ = OQ = Psin(600) ⇒ g’ = 5 3 (m/s2).(Có th áp d ng nh lí hàm s cosin tính P’)✒✧✤✟✌✙✟✧OKαurPQuurFqturP'αV y, chu kì dao✝✟✄ng c a con l c là: T ' = 2π✚☎1l= 2π≈ 2,135( s )g'5 30,25✁  S✟✂GIÁO D C VÀ ÀO T O✁K THI CH N SINH GI I T NH N M H C 2011-2012Môn: V T LÍ 12 - THPTTh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian giao )Ngày thi: 10/11/2011( thi g m 02 trang)✄✝✞✠✡✞☛✌☞✂☎CHÍNH TH C✆✏☞✍✎✑✎✓✒Bài 1: (4,0 i m)Có m t s d ng c g m m t qu c u nh có kh i l ng m, m t lò xoc ng k và m t thanh c ng nh OB có chi u dài l.nh có1) Ghép lò xo v i qu c ut o thành m t con l c lò xo và treo th ngng nh hình v (H.1). Kích thích cho con l c dao ng i u hoà v i biên✔✢✣✔✕✖✖✤✗✔✤✛✘✤✦✣✔✘✙✚✕✢✙✣✧✛✜✔✥★✔✫✩✩✣✪✔✣✥✦✣✔(H.1)A = 2cm. T i th i i m ban u qu c u có v n t c v = 20 3cm / s và gia t ca = - 4m/s2. Hãy tính chu kì và pha ban u c a dao ng.O2) Qu c u, lò xo và thanh OB ghép v i nhau t o thành c h nh hìnhv (H.2). Thanh nh OB treo th ng ng. Con l c lò xo n m ngang có qu c un i v i thanh. v trí cân b ng c a qu c u lò xo không b bi n d ng. T v tríthanh OBcân b ng kéo qu c u trong m t ph ng ch a thanh và lò xo0nghiêng v i ph ng th ng ng góc 0 < 10 r i buông không v n t c u.BB qua m i ma sát và l c c n.Ch ng minh qu c u dao ng i u hoà. Cho bi t: l = 25cm,V(dm3)m = 100g, g = 10m/s2 . Tính chu dao ng c a qu c u.★✬✣✧✣✙✘✙✭✣✘✲✪✳✱✦✛✣✱✘✚✣✔✦✢✦✕✮✙✫✕✙✕✤✘✶ơ✪✸✣✹✤✰✘✳✴★✤✣✷✛✱✙✪✤ơ✩✮✙★✗✭✵l✙✳✧✕✣✙✘✘✙✣✔✺✣✥✻(H.2)✴✣✔✮✘✙136✓✒Bài 2: (2,0 i m)M t mol khí lí t ng th c hi n chu trình 1 - 2 - 3 - 4 nhhình v (H.3). Cho bi t : T1 = T2 = 360K ; T3 = T4 = 180K ;V1 =36dm3; V3 = 9dm3.Cho h ng s khí lý t ng R = 8,31 J/mol.K1) Tìm áp su t p các tr ng thái 1, 2, 3, và 4.2) Vth p-V c a chu trình.✔✛✫✼✹✰✛42✴✱✕✛✽✫✣✗9✼✼3★✳180✮(H.3)✓✒Bài 3: (3,0 i m)AM t thanh ng ch t BC t a o t ng th ng ng i Bnh dây AC i L h p v i t ng m t c nhnh (H.4). Bi tthanh BCi d.i h s ma t gi a thanht ngia i u ki n o thanh cân b ng?✔✣✬❁❆❀❄✚✣✥❃✗✽✿✣✜✔✰●❁T(K)360✿✦❇✿✣✹✛✚✾✬✿✔✰❂✕❈✧✛❃❉✬✪✷✛❄✣✤❀❅❊❏L★C✴✾✿✛✬❋❄✘d✱B(H.4)✓✒Bài 4: (4,0 i m)nh hình v (H.5). Cho bi t:Cho m ch i n có sR1= 16 ; R2 = R3 = 24 , R4 là m t bi n tr . B qua i n tr c acác dây n i.t vào hai u A, B c a m ch i n m t i n ápUAB = 48V.★✣❍✰ơ✣❍✕■✶✗✛✫✔✣✙✴✮✼✚★R1✴✣✣✰✰✔✼✣✰✮ACR2R3R4D(H.5)B 1) M c vào hai i m C, D c a m ch m t vôn k có i n tr r t l n.R4 = 20 . Tìm s ch vôn k . Cho bi t c c d ng c a vôna) i u ch nh bi n trk ph i m c vào i m nào?b) i u ch nh bi n tr cho n khi vôn k ch s 0. Tìm h th c gi a các i n trR1, R2, R3, R4 khi ó và tính R4.R4 = 24 .2) Thay vôn k b ng ampe k có i n tr RA= 12 . i u ch nh bi n trng c a m ch AB, c ngdòng i n qua các i n tr và s ch c aTìm i n tr t ngampe k . Ch rõ chi u c a các dòng i n.✩✣■✴✘✥✩✮✴✣■✧ ✼✣★✔✧✴❍✣✕✰✼✽✦✴ ✴✹✛ơ✮✧✥✴ ✼✣✴✴✕ ✰✤❊✣✰✼✣✴✣✰✼✛✴ơ✱✣✛✮✥ ✴ơ✣✰✼★✛✮✣❍✬✣■✔✥✣ ✰✣✴✼✰✼✣✧❍✕✮ ✰✓✒Bài 5: (2,0 i m)Cho m ch dao ng g m m ti nm t cu n dâyc n i v i m t b pini n tr trong r qua m ta i nnh(H.6). Ban ua K ng. Khi ng i nnnhnh, ng i ta ng tatrong khungdao ng i n v i t ns f. Bi t r ng i n p c c i gi a hai ni nl ng pnl nqua i n tr thu n a c dâysu t i n ng E a b pin.n icu n dây.y nh i n dungh s tm a cu ndây.★✣✛✣✳✜✕✛❄✦❅✾✛✕✣✕✾✔✱✣✿✗❆✫✩✰✔✔✬✴✽✣✣✺❄✰❃❉✔❆✔✣✙✾✿❃✣✰✺❄✣❀✂✖✣✣✝✾✿✔✣❃❁❊✣✰❀✖✰✾✣✰✣✰✂❆❆❆L✙(E,r)✙✮✘C✄✦✽✙❆✣✰✦✹❃✰✣✰✕❄✣✔✼✿✺✁✣✘☎✚❃K✔✔❃✆✰✼★✔❇❀❆✹✮✔❉✮(H.6)✔✓✒Bài 6: (3,0 i m)M t i m sáng Sc t trên tr c chính c a m t th u kính h i t L1 có tiêu cf1=24cm. Sau th u kính, ng i ta t m t màn E vuông góc v i tr c chính c a th u kính và thuc nh rõ nét c a S trên màn.kho ng cách gi a v t và màn là nh nh t thì v t và màn ph i t cách th u kính1)m t kho ng là bao nhiêu?2) Ng i ta t th u kính L2 phía sau và cùng tr c chính v i L1 và cách L1 m t kho ng18cm. Trên màn E lúc này có m t v t sáng hình tròn. Hãy tính tiêu c c a th u kính L2 và vhình trong các tr ng h p sau:a) Khi t nh ti n màn E d c theo tr c chính c a h th u kính thì v t sáng trên màn cóng kính không thay i.ngb) Khi t nh ti n màn ra xa h th u kính thêm 10cm thì v t sáng trên màn cókính t ng g p ôi.✔✣✧✣✽✣✛✜✛✜✛✘✣✶✬✖✣✶✔✽✔✦✔✖✖✹✮✽✮■✔✧✘❊✭✚✽✭✘✣✶✽✘✛✬✣✶✽✖✔✛✬✛✹✸✣✳✽✔✴✴✬✞✦✮✘✽✫✜✳✣✮✖✮✰✽✴✄✴✰✽✴✣✛✬✣✓✒Bài 7: (2,0 i m)Cho m t s d ng c : B d ng c i n phân, ngu n i n, cân có b qu cân, ampe k ,ng h b m giây, các dây n i có i n tr không áng k .Hãy thi t l p cách b trí thí nghi m, trình bày ph ng án ti n hành thí nghi m và tìmcông th c xác nhl n c a i n tích nguyên t .✔✣✗✗✕✖✖✔✽✴✤✖✕✣✧✭✣✖✣✰✕✳✣✔✣✰✗✼✣✰✦✮✣✣✛✰✰✔✘ơ✴✕------------------ H T -------------------✟c s d ng tài li u.Thí sinh khôngGiám th không gi i thích gì thêm.✣✳✛✜✠✖✰✘H và tên thí sinh………………….........………….… S báo danh………….✸✴✧✕✰  ☎✝GIÁO D C VÀ ÀO T OK THI CH N H C SINH GI I T NH N M H C 2011-2012HNG D N CH M MÔN : V T LÝ 12-THPT---------------------------------------------------------------------------(G m 06 trang)C ÁP ÁN VÀ BI U I M :I. S LBài 1: (4,00 i m)S✁✂✄✆Ư✆✞✟✆✡☛☞✌✍ƠƯ✏✂✑✂✑✓✒✘✔1) Chu kì và pha ban✕✖✔u c a dao✗✔ng (2,00 i m):a2v2+= 1 ⇒ A2ω 4 − v 2ω 2 − a 2 = 0 (1)A2ω 4 A2ω 2t X = 2, thay các giá tr c a v0 và a0 ta i n ph ng trình b c hai:4X2 – 1200X – 160000 = 0(2)2⇔ X – 300X – 40000 = 0300 ± 500(3)Ph ng trình cho nghi m:x1,2 =2Ch n nghi m thích h p: X = 400 ⇔ 2 = 400 ⇔ = 20(rad/s)2π 2π πV y chu kì dao ng: T =(4)== (s)ω 20 10- Pha ban u:✙✚- Chu✛✢: Ta có h th c:0,25✜✤✣★✥✦★✩✬ơ✧✪✢0,25✛ơ✢0,25✪✛✭✮✬★★✥✥✯✢0,25✰T i t = 0, ta có: v0 = -A sin = 20 3cm / s (2)a0 = -A 2co = - 4m/s2 = -400cm/s2.aπ4001T (3): cos ϕ = 0 2 == ⇒ϕ = ± ;Aω2.400 23✱✥✲✥✲✢(5)0,50(6)0,50✳T (2): ch n ϕ = −✭π✳✵✴✔✗3( rad )✢✘✔✶✷✸✹✔2) H dao ng i u a - Chu : (2,00 i m)x và v n t c v, thanh treo OB có góc l chT i th i i m t, qu c u có toth ng ng. Bi u th c c n ng c n ng toàn ph n c a h :✺✱❀✻★✼✻★✱❁ơ✜✰★✯❁ơ❃✛✰✽✩❁✾✿so v i ph✛✜✧E = Ed + Et1 + Et 2 =❂✽✬22mvkx++ mgh22(7)n g c th n ng t i VTCB:✭✱Et = Et 2 = mgh = mgl (1 − cos α ) ≈ mglDo α =❁✰α22.✢(8)0,50xmg 2nên Et 2 =x .l2l✛C n ng toàn ph n c a h :ơ✧mv 2 kx 2 mg 2++x = co n s t (9)222lL y o hàm b c nh t c a c n ng E theo th i gian:mg( Et ) ' = mvv '+ kxx '+ x ' = 0lk gVì v = x’, v’ = x’’ nên : x ''+  +  x = 0 hay x " + ω 2 x = 0m l E = Et1 + Et 2 + Ed =❄★✱✬❄ơ❁✢0,50✺✧(10)ơ✪ng ✼✰★✁- Ta i✱✂:✄k g+m lng i u hoà v i t n s góc: ω =✽ ✬V y qu c u dao✯★2k=m✥✿✰✢(11)0,50(12)0,50= 0,1.400 = 40N/m.k g4010+ =+= 440( rad / s )m l0,1 0, 25V y: ω =✬☎Chu kì dao✆2πT=ng:=ω2π≈ 0,3s440✢✓✒Bài 2: (2,00 i m)tc k t lu n: Các quá trình 4-1 và 2-3 là ng áp vì V t l v i T;1) Nh n xétCác quá trình 1-2 và 3-4 là ng nhi t.(1)0,50Ta có: T1 = 2T4 và T2 = 2T3(2)0,25p(105P❀✌✝✟✠✔✡☛☞★✝✛✞✿✍❀★✛✢✢a)31,6620,83V1 36== 18dm322V2 = 2V3 = 18dm3 = V4nên: V4 =14p1 = p 4 =p 2 = p3 =918V(dm3)36(H.2)✎2)✏0,25RT1 8,31.360== 0,83.105 Pa0, 036V10,25✢RT2 8, 31.360== 1, 662.105 Pa 0,250, 018V2✢✔th p-V✍✢(3)☛☞✑✢☛c v nh hình (H.2)0,50A✓✒Bài 3: (3,00 i m)L✾✼✺★c phân tích: Q = N + fms (1)Ph n l c c a t ngt AB=h và ABC = β; tr ng l ng c a thanhBC : P = mg; H quy chi fumBxy. Khi h cân b ng ta có:P + T + N + fms = 0(2)(3)Bx:N = T. sinBy:fms = mg - T. cos(4)Cân b ng momen i v i tr c quay B:dd .sin β(5)P. .sin β = T .h.sin α ⇒ T = mg.22h.sin αp ng nh h m sin trong tam c ABC:dLhd .sin(α + β )(6)==⇒ h=sin α sin β sin(α + β )sin αmg.d .sin βmg .sin α .sin β(7)T (5), (6) (3) : T =⇒N=2sin(α + β )2sin(α + β )cos α .sin β T (4) :(8)f ms = mg 1 −2sin(α + β ) cân b ngi ma tfmsk.N ; v i k h s ma t✧✒C✮✪✪✣✤✭✛✮✪✩✧✓d✛✾✾✽✓★BN✢0,50✿✔✢0,25✕★✖✁✗✘✛✙✚✦✔✢0,50✘✳✜✳✣✻✓❃✂✄✢✼❃✛✂✄✣✘✥✙✤✍✜✿✁✘✛✽✛✣✢0,50 mg .cos α .sin β mg .sin α .sin βmg 1 − ≤ k.2sin(α + β ) 2sin(α + β )2.sin α .cos β + sin β .cos α  21 k≥=+sin α .sin β tan β tan α T (4) :✳Hay :L.sin αd 2 − L2 .sin 2 α⇒ cos β =dd2222 d − L .sin α1k≥+L.sin αtan αsin β =T (4):✳T (10) :✳✢(9)0,50(10)0,25✢(11)✢(12)0,50✓✒Bài 4: (4,00 i m)1) Svôn k , ch m c vôn k (1,50 i m)c m c vôn k có i n tr r t l n:N u hai i m C, Da) i u ch nh bi n trR4 = 20 .U AB48Dòng i n qua R1 và R3: I13 === 1, 2 AR1 + R3 16 + 24UAC = I13.R1 = 1,2.16 = 19,2V ✁✁✌✶✄✘✌✔✂☎✩✻★★✩✮✪✩★✝❄✛✿✝✻ ✣★✆✞✍★✛(1)(2)U AB48=≈ 1, 09 AR2 + R4 24 + 20UAD = I24.R2 = 1,09.24 26,2V.UDC = UAD – UAC = 26,2 – 19,2 = 7V.C c d ng ph i m c vào i m D.Dòng i n qua R2 và R4: I 24 =★✛✢(3)0,50(4)0,50✟✩Vôn k❃:✂✍✼ơ ✣✩✝b) i u ch nh bi n tr★✻★✪✒✆✻✢✩vôn k ch 0 nên: UDC = 0V y: U AD = U AC ⇔ I 24 .R2 = I13 .R1 (5)U ABU ABRRHay:R2 =R1 ⇔ 4 = 3R2 + R4R1 + R3R2 R1BBR R 24.24R4 = 2 3 == 36Ω(7)R116✍✍✬R1R3CR2ABR4D(H.5)✴✎✠ ☛✔ơ✁✁✶ơ☛✄✌✌✖✂✁✠✢(6)0,25✢0,25✵✄✏☛✔✍✗✎✷✔✴✎✷✔✴ng, sa ampe k ,c c ngng i n, chi u ng i n2) i n tr t ng(2,50 i m)cho R4 = 24 , ta có m ch c u không cân b ng.Khi thay vôn k b i ampe k có RA = 12Thay m ch trên b ng sm ch t ngng khi s d ng chuy n m ch tam giác R1, R2, RA thànhm ch sao- i n tr RAO, RCO, RDO l n l t là:R3RCOR1R216.24CRAO(8)RAO === 7,3846ΩR1 + R2 + RA 16 + 24 + 12OA☛☞✘✔✓✩✩✝✞✰✞✘✱✜✻✓✱ơ★★✏✱ơơ✪✱✪✑✔✱✣✛✝✰✮✪✣✛RCOR1 RA16.12=== 3, 6923ΩR1 + R2 + RA 16 + 24 + 12(9)RDORA R212.24=== 5,5385ΩR1 + R2 + RA 16 + 24 + 12(10)✝RDOBR4BBD(H.5a)✞✞✞✞✞✞i n tr : ROCB = RCO + R3 = 3,6923 + 24 = 27,6923RODB = RDO + R4 = 5,5385 + 24 = 29,5385✢0,50(11)(12)✢0,25 ✣✛★✝i n tr✬★✱✛ROCB .RODB27, 6923.29,5385== 14, 2928ΩROCB + RODB 27, 6923+29,5385o n OB là: ROB =✝✞✞(13)✢✞V y i n tr toàn m ch: R = RAO + ROB = 7,3846 + 14,2928 = 21,6774 . (14) 0,25- C ng dòng i n qua các i n tr và ampe k :U48(15)0,25Dòng qua m ch chính: I = AB =≈ 2, 214 AR21, 6774(16)Do ó: UOB = I.ROB = 2,214.14,2928 31,644V.U31, 644+ C ng dòng i n qua R3: I 3 = OB =(17)0,25≈ 1,1427 AROCB 27, 6923✱✺★✯★✛★✛✩✝✪✢✱★✟✺★✯★✛✢✪+ Dòng qua R4 :Ta l i có:I4 = I – I3 = 2,214 – 1,1427 = 1,0713A.UAO = I.RAO = 2,214.7,3846 = 16,3495VUOC = I3. RCO = 1,1427.3,6923 = 4,2192VV y: UAC = UAO + UOC = 16,3495V + 4,2192V = 20,5687VU20,5687+ Dòng qua R1:≈ 1, 2855 AI1 = AC =R116(18)✱✬+ Dòng qua R2:I2 = I – I1 = 2,214 – 1,2855 = 0,9285A+ Dòng qua ampe k : IA = I1 – I3 = 1,2855 - 1,1427 = 0,1428Acó chi u t C n D.✢(19)0,25(20)0,25(21)0,50(1)0,25✢✩ ✘★✩★✯✳✜✢✓✒Bài 5: (2,00 i m)- Khi ng i n★ ✖✙★✁★✂✺✦✆★✄✰★✛✯✁✘ng i n qua cu n dây :✪✱✄★ ✖n nh, c ngEI0 =Ra K ng t, ch b t u dao❃- Khi✛✯❁ng. N ng l✆ng✮✂✪✧a✁ch✱✄★☎c✢✁❁✘✄n ng l✺ng t tr✮✪✳2c❁✄✢✞✛✆★☎✟★✠✯✛✞✡★✛★★☛✛★✛✔✁✮★✞✝❁✘✱✂✪✧✮✛✪✄❃✱✞✖ ✠★ ✛✛✒★✺✿✪✢✕★✖✬✌✼✞ ✘❁✮✍★✱✦✔✪✯✂✄✄22EL   = C ( n.E ) ⇒ L = Cn 2 r 2r11c chudao ng : f =-M t⇒ C=2 24π f L2π LC1nrc: C =T (4) (5) ta mL=2π f2π fnrhay✤✙❃✙✛✞✘✳★✠✚★✯✘✮✪✜✜✢(4)0,50(5)0,25(6)0,50✢✢✓✒Bài 6: (3,00 i m)1) Tính d và d’ Lmin (1,00 i m)( L1 )t o nh: S →Ta có sS1'- Khi nh hi n rõ trên màn, kho ng cách v t –màn là kho ng cách L gi a v t th t và nh th t.Ta có: L = d + d’(1)D dàng th y L ph i tho mãn i u ki n: L 4f(2)0,50✘✘✔ơ★✔✼✏✱✼✛✼✬✼✬✬✼✬✎✏ng:1 2 1 E(2)0,25LI 0 = L  22 r- Trongnh dao ng khii n ch i n n i n p c c i U0ng i n tri t tiêu.n ng l ng a ch n ng l ng i n tr ng; v i U0 = nE :112(3)0,25We = CU 02 = C ( n.E )22- p ng nh lu t o n n ng l ng cho ch dao ng ta : We = WmWm =☞✪❄ ✼✼★✛✑✢ Suy ra: Lmin = 4f = 96cmV y: d = d’ = Lmin/2 = 48cm.✬✢0,50(3)✘✔✑2) Tìm f2 và v hình (2,00 i m):( L1 )( L2 )t o nh: S →S1' → S 2'S★ơ✏✱✼Ta có: d1 = d1' = 48cma) Vì v t sáng trên màn cóng kính không i khi t nh ti n màn nên chùm tia ló t o b i L2 ph ilà chùm song song v i tr c chính. T c là nh c a S t o b i h hai th u kính ph i xa vô cùng.Ta có: d 2' = ∞ → d 2 = f 2✩★✺★✩✂✪✝✱✦✿✼✱✜✔❄✛✝✼✝✧Mà: d 2 = l − d1' = 18- 48 = -30cmV y: f2 = -30cm: L2 là th u kính phân kì.❄✬✻✯✢0,50✤b) Chùm tia ló có th là h i t ho c phân kì- N u chùm tia ló h i t : L2 có th là th u kính h i t ho c phân kì✔✩✻✯❄✯✤✔✔❄✩✯+ N u L2 là th u kính h i t :D ' 40 − d 2'==2T hình v , ta có:D 30 − d 2'✔ ✳✬V y: 40 – d2’ = 60 – 2d2’ => d2’ = 20cmd d'−30.20T ó: f 2 = 2 2 ' == 60cmd2 + d2−10★✳✢0,50❄✩+ N u L2 là th u kính phân kìLúc này S2’ n m trong kho ng gi a hai v trí c a màn E, ta có:D ' 40 − d 2'==2D d 2' − 30100V y: 40 – d 2 ’ = 2d 2 ’ – 60 => d 2' =cm3✓✼✎✦✧✬T★✳100−30.d 2 d 2'3 = −300cm=ó: f 2 =d 2 + d 2' −30 + 1003✢0,50❄✩- N u chùm tia ló là chùm phân kì( L2 là th ukính phân kì), nh S2’ là nh o.T hình v , ta có:O2S2’ = |d2’|, O2S1’ = |d2|D ' d 2 + d 2 ' + 10 40 − d 2 '===2V y:Dd2 + d2 '30 − d 2 'Suy ra: d2’ = 20cm > 0: i u này vô lí.✼✼✼ ✳✬ ★✢0,50✼ ✓✒Bài 7: (2,00 i m)1) Thi t l p m ch i n, ph ng án ti n hành thí nghi m: (1,00 i m)thông th ng m t ch n bao g m:- M c m ch i n theo sNgu n i n - Ampe k - nh i n phân.0,50c nh ng i n Iy qua dung ch i n phân.- Dùng Ampe kng ng hm th i gianc nh th i gian tng i n i qua.- Xác nh kh i l ng m a ch t m o i n c c:o kh i l ng m1 i n c c tr c khi m c och, sauo kh iB ng ch ng cânl ng m2 a i n c csau khi cho ng i n i qua ch t i n phânnhc kh i l ng:m = m2 - m1(1)0,50✌✘✌✔✝✴✴ơ☛✔ ★✱✛★ơ✺✏✯✛✩★✠✙✱✪✆★✏✡✏✄✛✢✁✩✂★✛★ ✖✛❃★✖✱✂✦★✄✏★✏✩✻★✂★✛✆✘✦✽✌✮✦✧✻★✖✜✛★✒★✮✛✿✪☎✛★ ✛✽★✂★★✘✂✪✛✛✖✄❄✓✮✺☎★✛✦✺★★ ✖✂✛✱✆❄★★✘✪✒★✛✞✘✽★✡✮✄✪✧✒✽★✄✄✜✮✪✜✪✢✁✔✝✝✔✏✗2) L p công th c xác nhaa ch t. S- in✌✖✞✔✟✘ ✴✔l n e a i n ch nguyên t : (1,00 i m)c nguyên t xu t hi ni n c c:q I∆t(2)N= =ne nec: i NA s Avogadro, A kh i l ng mol a ch t ta :-M tmc nguyên t:S(3)N = NAAA I .∆tAI .∆t- T (2) (3) ta m(4)c: e = .= .n m.N An (m2 − m1 ).N A✠✁❄❃✘✭✞✂✦✤✙✽❄✟✄✠✛✁★✝✛✑✽❃✛✛✂✧✒✽✘✁❄✘✭✮✂✂✪✽★✛✁✂✢0,50✄✧✢✘0,25✄✑✞✘✳★✠✢0,25✮✪✜Ư✡II. CÁCH CHO I M & H✂NG D N CH M :✑☛✡☞✡✌✢✢☛i m toàn bài là 20,00 i mBÀI 1 : (4,00 i m)BÀI 4 : (4,00 i m)BÀI 7 : (2,00 i m)✍☛c phân b t ng quát nh sau :BÀI 2 : (2,00 i m)BÀI 3 : (3,00 i m)BÀI 5 : (2,00 i m)BÀI 6 : (3,00 i m)☞✂✡✡✢✡✢✡✢✡✢✡✢✢✡✢✽✰✻★✰✪★✛ ✼✩✼✳✧✼✮✩ ✭✬✬✪✒★✻★Yêu c u và phân ph i i m cho các bài trên nh trong t ng ph n và có ghi i m bên l ph i c aáp án - Phân tích l c, phân tích hi n t ng bài toán ph i rõ ràng, có hình v minh h a (n u có), l p lu núng, có k t qu úng thì cho i m t i a nh bi u i m nói trên. (Giám kh o t v hình)Ghi chú :1) Trên ây là bi u i m t ng quát c a t ng ph n, t ng câu. Trong quá trình ch m các giám kh oc n trao i th ng nh t phân i m chi ti t n 0,25 i m cho t ng ph n, t ng câu.2) H c sinh làm bài không nh t thi t ph i theo trình t c a H ng d n ch m. M i cách gi i khác,k c cách gi i nh tính d a vào ý ngh a v t lý nào ó, l p lu n úng, có c n c , k t qu úng c ng choi m t i a t ng ng v i t ng bài, t ng câu, t ng ph n c a h ng d n ch m này.-------------------------★✻★✽✻★✻★✎✑✏✪✻★✻★✧✰✽★❄✂✻★★❄✰✂✻✩★✳✩★✻✰✳❄✼✿✧✒✻✼✼★✓✦★✻✽✳✒✩✭✬★✬✬★❁✪✜✩✜✰✳✳✳✿✧✪✼✭✒✿ơ❄✪✒★✼✳❄✼★✔  ☎✂S GIÁO D C & ÀO T O✁✝✆✆✟✆MÔN THI : V T LÝ 12 - THPT-------------------- o0o ----------------------( 180 phút, không k th i gian giao)DAKLAK✠-------o-----CHÍNH TH C✡✞K THI CH N H C SINH GI I T NH N M H C 2007-2008✄☛✌✍☞✎✏( 3,0 điểm )BÀI 1 :Thanh AB chi u dài l, kh i k ng m, ti t di n u t trên m t ph ng ngang có h s ma sát k. Tácd ng vào u A m t l c F theo ph ng ngang và vuông góc v i AB, thanh có xu h ng quay.1) Xác nh v trí c a i m O v i OA = x mà khi thanh AB b t u d ch chuy n quay quanh i mnày. Suy ra r ng v trí này không ph thu c vào h s ma sát.2) Tính l c l n nh t thanh ch a d ch chuy n quay.✑✕✒✙✑✖✗✗✘✒✘✖✔✓✗✛✤✤ơ✚✜✢✓✓✧✗✥✥★✗✤✧✗✛✧✥✗✦✩✒✥✖✚✪✜✧✤✧✗✥✢✓BÀI 2 :( 3,0 điểm )M t bình ch a 360 gam khí Helium. Do bình h sau m t th i gian khí Helium thoát ra m t ph n, nhi ttuy t i c a khí gi m 20% , áp su t gi m 30%. Tính kh i l ng khí Helium thoát ra kh i bình và snguyên t ã thoát ra kh i bình.✬✜✗✭✫✖✛✜✒✗✖✜✪✒✮✒✮✯✔✜✦✓✗✯✰BÀI 3 :( 3,0 điểm )Cho m ch i n xoay chi u nh hình v (h.1). Hi u i n th xoay chi u hai u m ch có bi u th c :uAB = U0.sin100πt (V), b qua i n tr các dây n i. Các hi u i n th hi u d ng: UAN = 300 (V) , UMB =π1(H). Cu n dây có h s t c m L =60 3 (V). Hi u i n th uAN l ch pha so v i uMB m t góc23π✕✑✗✖✲✱✖✗✑✧✖✗✛✓✱✒✯✗✖✫✕✬✖✗✖✖✚✕✖✗✒✖✖✤✖✜✤✗✖✬✗✖✗v i i n tr r, i n dung c a t✦✗✖✖3.10−3i n C=✚✢(F).16πL ,rR✬1) Tính i n tr r.2) Vi t bi u th c hi u i n th uAN.✕✕✧✖✗✮✜C✖MA✫NB(h.1)BÀI 4 :( 3,0 điểm )Cho quang h nh hình v (h.2). i m sáng S t trên tr c chính c a h . Kho ng cách t S ng ng là 120cm. Khi t nh ti n th u kính trong kho ng i m sáng S và g ng sao cho tr c chính c a th ukính và g ng v n trùng nhau thì th y có 3 v trí c a th u kính mà chùm sáng t S sau khi qua th u kính,g ng và th u kính l n th hai l i tr v S. Bi t tiêu c c a g ng f2 = 36cm.✕✧✖✲✗✓✘✖✳✕✚✪✮✗✦✴✧✥✮✪✗ơơ✓✓✵✪✚✪✥ơ✓✦✪✴✕✑✛✬ơơ✓✫✱✢✪1) Tính tiêu c c a th u kính.2) Xác nh 3 v trí nói trên c a th u kính.✢✦✓S✦✪✗✥✥✦BÀI 5 :✶( 3,0 điểm )24ng v 11Na phóng x✥✳✱(h.2)β − t o h t nhân con là magiê (Mg), ký hi u là✖✱✱✦✪2412Mg .  ✧✒✒24Na là m0 = 4,8g thì sau th i gian t=30h , kh i1) th i i m ban u t = 0, kh i l ng c a 112424ng 11Na ch còn l i m = 1,2g ch a b phân rã. Tính chu k bán rã c a 11Na và phóng x (theo n✭✗✗✛✭✔✓✦✥✂✗✗l24v Ci ) c a l ng 11Na sau th i gian t = 30h .2) Khi kh o sát m t m u ch t ng i ta th y th i i m b t u kh o sát thì t s kh i l ng 1224 Mg24và 11Na là 0,125. H i sau th i gian bao lâu thì t s ó b ng 8 ? Cho s Avôga rô NA = 6,023.1023/mol.✔ơ✓✁✱✓✥✦✜✱✭✔✦✓✵✪✪✮✧✭✬✭★✒✗✗✛✒✮✔✜✓✁✒✯✩✭✓✒✗✗✁BÀI 6 :( 2,5 điểm )M t hình tam giác u ng yên i v i h quy chi u K’ có m t c nh n m trên tr c Ox’ có di ntícsh S’. H K’ chuy n ng th ng u i v i h quy chi u quán tính K d c theo tr c Ox v i v n t c v =0,6c ( c là v n t c ánh sáng trong chân không). Trong h quy chi u quán tính K, di n tích c a tam giác làS.1) Tìm h th c liên h gi a S và S’.2) Tính các góc c a tam giác trên trong h quy chi u quán tính K.✑✕✒✗✗✗✜✤✩✖✖✫✜✙✧✖✑✗✚✕✒✗✱✗✤✒✖✤☎✄✜✚✕✒☎✖✖✦✖✖✫✆✕✖✦BÀI 7 :( 2,5 điểm )Xác nh su t i n ng c a m t ngu n i n b ng hai vôn k khác nhau có i n tr trong ch a bi tvà không l n l m.D ng c : Hai vôn k , ngu n i n, các dây n i.Hãy trình bày ph ng án ti n hành thí nghi m, v scác m ch i n, l p công th c xác nhsu t i n ng c a ngu n i n.✪✗✥✶✗✖✗✦✕✩✗✜✕✖✗✖✬✜✓★✤✕✶✒✗✝✖✝✕✶✖ơ✪✲✧✗✗✖✱✶✗✖✗✗✜☎✗ơ✓✖✦---------------------- Heát -------------------Ghi chuù chung : Caùc haèng soá vaät lyù thoâng thöôøng xem nhö ñaõ bieát✫✗✥ ☎ ✂✁✝✄✆Ư✠✆✟✆✆NG D N CH M MÔN : V T LÝ 12-THPTHDAKLAK-------  -----Ơ✞K THI CH N H C SINH GI I T NH N M H C 2007-2008S GIÁO D C & ÀO T O✝✞✠-------------------------------------------------------------✡I. S LC ÁP ÁN VÀ BI U I M :✳☛✳☛✌☞BÀI 1 :( 3,0 i m )G i f1 và f2 là l c ma sát tác d ng v hai phía lên thanh. Ta có :xmf1 = k.N1 = k.g(1)l(l - x)mxm(2)f 2 = k.N 2 = k.g = k.mg - kg = k.mg − f1llthanh AB không tr t mà ch quay quanh i m O cách A m t o n x. Tng t nh ti n và quay ta có :F – f 1 + f2 = 0(3)xl-x(4)F.x = f1. + f 2 .22K t h p (3), (4) và thay (1) và (2) vào tac:xl-x(f1 - f 2 ).x = f1. + f 2 .(5)22xmxmxm xxml-x(6)hay:(kg − kmg + kg).x = kg. + (kmg - kg).lll2l2✑✍✎✏✔✒0,25✒0,25✔✒✑✒✖✓✒✙✕✗✘✚✜✛✣✒✘✢✒0,25✒0,25✣✒✖✖✕lx=Suy ra :✦✤2✩✒✒✖✎xmF≤kl✒0,25✒(7)0,25(8)0,25(9)0,25(10)0,50✔★Do ó l c F l n nh t thanh AB không trF ≤ f1 − f 2hay:✒0,50✧✥không ph thu c vào h s ma sát kg − kmg + kxm✕t, suy t (3) :✚xg ⇒ F ≤ kmg(2 - 1)llF ≤ kmg( 2 -1)✒✒✒✌BÀI 2 :☞( 3,0 i m )Áp d ng ph ng trình Clapayron Mendeleev cho bình ch a m (g) khí lúcm(1)p1V = RT1✒ơ✏✕✫✬u và lúc sau :✮0,25✭p2V =mRT2✯T (1) và (2) suy ra :p 2 m 2 T2p 2 - p1✰(2)0,25(3)0,50(4)0,25✱p1=.⇒m1 T1p1=m 2 T2 - m1T1m1T1=m 2 (T1 + ∆T) - m1T1m1T1✰✵✳✲✴✰✳✴✶✰✳gi m áp su t theogi m nhi t :∆p m 2 - m1 m 2 ∆Tp1=m1+m1 T1✔i u ki n cân b ng chuy n✰ ∆p ✴Theo gi thi t:p13Suy ra :100=-m 2 - m1=1030=-m1310∆T;T11 m2=-20=-100157+ .⇒ m 2 = m15 m18✰(5)0,25(6)0,50(7)0,50✰✁☎✰Do ó kh i lng khí Helium thoát ra kh i bình:m1 360✄✂∆m = m 2 - m1 =8== 45 gam8✁✰✁S nguyên t He ã thoát ra : ( v i He = 4 và s Avogadro NA = 6,023.1023 )∆m45(8)N=N A = .6, 023.1023 = 67, 76.1023 nguyen tu44✰✝✆✰0,50✌☞BÀI 3 : ( 3,0 i m )1) Tính r : (2,0 i m)✌☞- Ta có : ϕAN + ϕMB = π/2 . Suy ra : tgϕ AN = −1,ttgϕ MB✰✱ó:ZLr=.R + r ZC − Z LV y : ZL(ZC – ZL) = r(R + r), hay : U (U C − U L ) = U r (U R + U r )2L2✞(1)2M t khác : U AN= (U r + U R ) + U L2(2)2U MB= U r2 + (U L − U C ) 2(3)0,25(4)0,25(5)0,25(6)0,25(7)0,25(8)0,25(9)0,25(10)0,25(11)0,25✟Và :T (1), ta rút ra : (U R + U r ) 2 =✱2=Thay (4) vào (2) : U AN✰Thay (3) vào (5), ta ✰Bi n✠i ta có :✂ULUr300=60 3✌[U L2U L222−+=UUU()(U C − U L ) 2 + U r2CLL22UrUrc: U✄U L2(U C − U L ) 22Ur2AN=U=  LUr53]✰✰✰22 .U MB, suy ra : r = ZL.3=5100 35 3= 20Ω✰✌☞✡2) Bi u th c uAN : (1,0 i m)- Ta có : u AN = U 0 AN sin(100π t + φu✰+ Pha ban☛✰AN).✰+ Biên✳: U0AN = 300 2 (V)u : ϕ u AN = ϕ i + ϕ AN = ϕ u − ϕ + ϕ AN = −ϕ + ϕ ANDo ó : tgϕ =Z L − ZCR+r100  160 100 −3 33T m c 1), ta có : R + r = ZL(ZC – ZL)/r == 100Ω20Suy ra : R = 80Ω✱✰0,25✰✰☞c : tgϕ = - 0,346 → ϕ = -190Z1001Ta l i có : tgφ AN = L ==⇒ φ AN = 300R+r31003✰Thay vào (8), ta tính✌✄✂✰✰✰ V y : φu49π= 190 + 300 = 490 =✞AN180( rad )49π)(V )- Bi u th c : u AN = 300 2 sin(100π t +180✰(12)0,25(13)0,25(1)0,25(2)0,25(3)(4)0,250,25(5)0,25(6)0,25(7)0,25(8)0,25(9)(10)0,250,25(11)0,25(12)0,25(13)0,25(2)0,25(1)0,25 ✁✰✌☞BÀI 4 : ( 3,0 i m )1) Tính tiêu c : (2,0 i m)G)( L)( L)-St o nh : S →S1 (→S 2 →S′d1d1’d2d2’d3d3’✌☞✂✰✴☎ơ✌✰✆✰✶- Theo i u ki n c a bài , ta có : d3’ = d1 , suy ra : d1’ = d3 , hay : l – d2 = l – d2’.V i l là kho ng cách gi a g ng c u và th u kính.✝✵✴✝☛ơ✞✂f2− 1 = 0V y : d2’ = d2 , do ó : d 2 d− 2 f2✰✞✞- T (14) , ta có : d2 = 0 , suy ra : l – d1’ = 0 , v y : l = d1’- Mà ta có : l + d1 = 120cm- T (15) và (16), ta có ph ng trình : d1 + d1’ = 120cm✱✰✰✰ơ✱✂✆✲a v phPhng trình b c hai : d 2 − 120d + 120 f = 0111✞ơ✂d1 f 1= 120d1 − f1d1 +Hay :✂ng trình có nghi m khi và ch khi : ∆ ≥ 0, suy ra : f1 ≤ 30cm✶ơ✂✟- C ng t (14), ta có :✱✠✞V y:✰✰f2− 1 = 0 , suy ra : d2 = 2f2 = l – d1’.d2 − f2l = d1’ + 2f2 = d1’ + 72- Thay (19) vào (16) , ta có :d1’ + d1 = 120 – 72 = 482V y ta i n ph ng trình : d1 − 48d1 + 48 f 1 = 0✰ ✰✞✰ơ✂Ph ng trình có nghi m khi và ch khi : ∆ ≥ 0 , hay : f1 ≤ 12cm- T (18) và (21) , ta suy ra : f1 ≤ 12cm+ V i f 1 < 12cm , s có 4 v trí cho nh trùng v t , i u này không phù h pv i gi thi t. V y : ta ch ch n f1 = 12cm là h p lý✶ơ✂✟✱✆✝✴✡✞✰✰✰✰✄☛ ✝✴✞☞✄✟✌✌✍✌☞✏✰☞2) Các v trí c a th u kính gi a (G) và i m sáng S: (0,50 i m)- Thay f1 = 12cm vào ph ng trình (20) , ta có : d1 = 24/1 = 24cmc ph ng trình :- Thay f1 = 12cm vào ph ng trình (17) , ta2d1 − 120d1 + 1440 = 0Ph ng trình này cho nghi m : d1 = 106,475cm và d1 = 13,525cm✎ơ✂✰✰ơ✄✂ơ✂✂✶ơ✂✰✌☞BÀI 5 : ( 3,0 i m )phóng x : (1,0 i m)1) Chu k vàm4,8Ta có : 0 == 4 = 22 v y : s chu km 1, 2✌✑☞✥☞✒✁✞✰✓Do ó : t = 2T , suy ra : T = t/2 = 30/2 = 15h.k = 2.✰✰ phóng x : H = λN =✳✲-✌✁- Thay s : H =ln 2.N A .mT .A(2)0, 693.6, 023.1023.1, 215.3600.243,8647.1017= 3,8647.1017 ( Bq )✰0,25✰0,25= 1, 0445.107 (Ci )✰(3)0,252) Th i gian : (2,0 i m)mNNTa có : 02 = 0,125 ⇒ 02 = 0,125 hay N 02 = 018m01N 01(4)0,25A2A.N 02 + ∆N 2m + m NANA- T i th i i m t : m2/ m1 = 8 , v y : 02==8A1m1.N 1NA(5)0,75(6)0,50(7)0,50(1)0,25(2)0,25(3)0,25(4)(5)0,250,50(6)0,25(7)0,25(8)0,25(9)0,25- Tính theo (Ci) : H =3, 7.1010✌☞ ✰ ✰✁✞✌✰- Do : A2 = A1 = 24g , nên t (30), ta có :✱N 02 + N 01 (1 − eN 01e −λt✰N o1+ N 01 (1 − e −λt ))8=8 .=N 01e −λti , tac : eλt = 8 , suy ra : λt = 3ln2 ;V y : t = 3T = 45h Bi n− λt✰✰✠✄✂✞✰✌☞BÀI 6 : ( 2,5 i m )1) H th c liên h gi a S và S’ : (1,5 i m)- Trong h quy chi u K’, ta có di n tích : S’ = 0,5h.l0V i h làng cao c a tam giác u , l0 làdài c nh c a tam giác.- Trong h quy chi u quán tính K , ta có di n tích : S = 0,5h.lV i l làdài c nh c a tam giác trong h K.✌✦✦✡☞✏ ✶✶✆✰✝✰✁✰✰✳✌✂✝✝ ✶✰✝✶✳✰✶✌✝✆ -Ta có chi u dài d c theo ph☞✰ng chuy nơ✂✳ng là : l = l 0 1 −v2.c2✰c : l = 0,8.l0Thay v = 0,6c vào (35) , ta- Thay (36) vào (34) , ta có : S = 0,5h.l0.0,8 = 0,8.S’✄✂✰✰✰✌✍☞2) Các góc c a tam giác : (1,0 i m)l3- T hình v , ta có : tgα = 2 , v i h = l 0h20,8l.2== 0,47 → α = 25 0- V y : tgα =2.l 0 . 33✡✝✱✞- V y : Aˆ = 2α = 50 0 ,✞KK’Bˆ = Cˆ = 90 0 − 25 0 = 65 0AαOO’≡ BCx’≡ x✰✰✰✰ ✌☞BÀI 7 : ( 2,5 i m )- Ph ng án :L p các sm ch i n, m c và c các s ch trong m i s: U1, U2, U1’, U2’.-V 3sm ch i n. G i E là su t i n ng c a ngu n i n;RV1 , RV2 là i n tr c a hai vôn k- L p công th c : Theo nh lu t Om cho m ch kín, ta có :UU(1)I1 = 1;I2 = 2R v1R v2ơ✂ ✰✞✰☎ơ✁✶✰✰✌☞✰☎0,25ơ✟✁✵✰✡✰☎ơ✶✰✌✶✰✳✰☎✶☞✝ ✰✂✶✰0,50✝✰✞✞✌✁☛U1E = U1 + r.I1 = U1 + r.R v1U2E = U 2 + r.I 2 = U 2 + r.R v2th 3 , hai vôn k m c n i ti p ta có :R v2U '2 ơS✰☎ ✁✰0,25✰(2)0,25(3)0,25(4)0,25(5)0,25(6)0,25(7)0,25✰ ✁=U1'R v1Kh r trong (2) và (3) k t h p v i (4) taU1U1E - U1✰ ✰✝✄/R v1U '2U1'hay :.=R v1U1⇒✰✶✰c su t i n✄✂✳U 2 R v1✰✞U1.U 2 (U '2 - U1' )E=ng :✰☎✳✰☎✶U1 U '2 - U 2 U1'c kh o sát và✴✰m ch i nơE - U2E - U2 K t lu n : Dùng 3 sm t ngu n i n.E - U1=.E - U2✵✰Ta tìm✂E - U1=U2c:U1 R v2✄✆✌✄✂✰✰✰✁✰✵ ✰☞✰c các s ch trên hai vôn k ta tìm✶✰c su t i n✄✟✂✳ng c a✝✶☎✄II. CÁCH CHO I M & HƯNG D N CH M :✝✞✟Điểm toàn bài là 20,0 điểm được phân bố tổng quát như sau :✌✌☞BÀI 1 :BÀI 5 :(3,0 i m)(3,0 i m)☞✁✌☞BÀI 2 :BÀI 6 :✌(3,0 i m)(2,5 i m)☞✌☞BÀI 3 :BÀI 7 :✌☞(3,0 i m) BÀI 4 :(2,5 i m)(3,0 i m)✌☞  ✰☛✆✴✰☛✰Yêu c u và phân ph i i m cho các bài trên nh trong t ng ph n và có ghi i m bên l ph i c a áp án Phân tích l c, phân tích hi n t ng bài toán ph i rõ ràng, có hình v minh h a (n u có), l p lu n úng, có k t quúng thì cho i m t i a nh bi u i m nói trên . (Giám kh o t v hình)GHI CHÚ :1) Trên ây là bi u i m t ng quát c a t ng ph n, t ng câu. Trong quá trình ch m các giám kh o c ntrao i th ng nh t phân i m chi ti t n 0,25 i m cho t ng ph n, t ng câu.2) H c sinh làm bài không nh t thi t ph i theo trình t c a H ng d n ch m. M i cách gi i khác, k ccách gi i nh tính d a vào ý ngh a v t lý nào ó, l p lu n úng , có c n c , k t qu úng c ng cho i m t i at ng ng v i t ng bài, t ng câu, t ng ph n c a h ng d n ch m này.-------------------------✱✂✝ ✴✶✞✞✴✰☞✂ ✰ ✡✄✠✁ ✰ ✰✰✡☞☛✂✍✍✌✎✔✓✌✎✒✌✍✏✍✌✕✌✓✑✕✡✍✌✒✌✓✒✑✑✑✕✙✡✓✍✏✡✡☛✖ư✘✖✕✡✌✚✛✜✌✜✜✌✢☛✒✣ươ✑✘✑✑✙✏ư✘✓✣✍✡✌✤✌✔✌  ✟S✁✄☛✠✡KÌ THI CH N H C SINH GI I NH L P 12 THPTN M H C 2012 - 2013GD& T QU NG BÌNH✂✞☎✞☞THI CHÍNH TH C✞✆Môn: V T LÍ – ng 1Khóa ngày: 11/10/2012Th i gian: 180 phút (Không k th i gian giao✌✝✍✎✑✏S báo danh:.............✑✒✘✓✖✥✙✛✚✖✩✜✧✩✥✣✤✪★✫A✚✕✩✬✙✢✣✖✭✮✢✳✥✜✤✴✣✤✯✱✙✕✥✷✥✗✖✗✹✺✼✕✣✙R✸✢✽✭✗✷✜✶✖✲✛✚✰✘✵✣α✤✿✻✜❀✖✾✢✣❂✤❃✜Onh cho câu 1❁❀✗✰✖❁✚✰✗✽❳✯✕✮✕✥✴✥❂❉✸✮V(l)❆❄✢❇❈3V3✜❊✢✥❅✘✯✫✗✸✼✣V1❉✛✧✮✽★★✸❂✶✢21✯Câu 2 (2,0 i m): M t molt ng th c hi n chu nhnh . Bi t T1 = 300K; T3 = 675K; V3 = 5 t; R =1-2-3-1 nh8,31J/mol.K; c i m 13 ng n m trên m t Parabol cónh là a .nh công sinh ra trong chu nh.✻B✜✝✗)✜✢✦✖✔✝✗Câu 1(2,0 i m): Trên m t n n m ngang m t kh i ncnh có n nh R. Trong m t ph ng th ng ng vuông cv i cO a n(m t ph ng nh )m t thanh ngch t AB chi u i b ng R t a u A lên n , u B trênng l ng a thanh P.qua ma t gi a nm t n.3thanh. H s ma t gi a thanh m t n k=3c α (góc h p b i thanh AB và m t bàn)iani u ki nthanhng th i cân b ng?✕✝✓✣❋✮✯✱✽✻★✰✥❉✘✜✙✗✙✛●✰✥❍✥✛✺★✙❅✯✢✑T1O✢✹❳✣❂✱Câu 3 (2,0 i m): Cho m ch i n nh hình v : E = 6V,l nr = R3 = 0,5 Ω , R1= 3 Ω , R2 = 2 Ω , C1 = C2 = 0,2 µ F,-19i n tích electron e = 1,6.10 C. B qua i n tr các dây n i.a) Tìm s electron d ch chuy n qua khóa K và chi u d chchuy n c a chúng khi khóa K t m chuy n sang óng?b) Thay khóa K b ng t C3 = 0,4 µ F. Tìm i n tích trên t C3trong các tr ng h p sau:- Thay t C3 khi K ang m .- Thay t C3 khi K ang óng❊T2T3nh cho câu 2E, r✥✓✯T(K)R3✻✥✛✥✬✥❂✝✦C1✝✿❂✸❉✴❉❉A✦✥BC2✸✭KM■✘R1✥❂✤❏R2✤✼✻❳✯✥✸Nnh cho câu 3✤✥✥✤✑✥✓❉❉✥✛✝✛✬✥✥❑✛▲✬Câu 4 (2,0 i m): M t i m sáng S chuy n ng theo vòng tròn v i v n t c cól n không i v0xung quanh tr c chính c a th u kính h i ttrong m t ph ng vuông góc v i tr c chính và cách th ukính m t kho ng d = 1,5f (f là tiêu c c a th u kính). Hãy xác nh :a) V trí t màn quan sátc nh c a S.b)l n và h ng v n t c nh c a i m sáng S.✳✩✛✭✛✳✸✤✤❅✬✕✳✥✤✦✭✶✦✥✥❉✥❅✼✄✕✭✻✝✛✬✬❑✥❅❉✭✻✑✝✓❉✛Câu 5 (2,0 i m): M t pittong kh i l ng m có th tr t không ma sáttrong m t xilanh t n m ngang. Ban u pittong ng n xilanh thành haiph n b ng nhau ch a cùng m t l ng khí lý t ng d i áp su t P, chi udài m i ng n là d, ti t di n c a pittong là S. Pittong hoàn toàn kín khíhai ng n không tr n l n vào nhau. D i pittong m t o n nh r i th rakhông v n t c u. Coi quá trình bi n i khí trong xilanh là ng nhi t.Ch ng minh r ng pittong dao ng i u hòa. Tìm chu kì c a daong ó.……………………. H t………………………✼✼✻✥✘✥✻✷✛✷▼✕✘✪✳✛✸✼✻✴✻✥▼❂P, V✬✻❋P, V❉✭◆✸▼✥✥❖✛✝❏✷❋✥✲✛✿❊▲✥❅✩❑✘✥✥✯nh cho câu 5✴✛✥❳❂✪✭✥✛❋€❯SGIÁO D C VÀ ÀO T O◗❘❙KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 THPT❚❚❱❲ QU NG BÌNH N M H C 2012 – 2013Môn: V T LÍ – Vòng 1NG D N CH MCHÍNH TH C❚✁✂H✄❲☎✆❘✝✞✠✟CâuN i dung❘i myThanh chÞu träng l−îng P, ph¶n lùc Ncña b¸n trôc ë A vu«ng gãc víi mÆt trô(®i qua 0). Ph¶n lùc toàn ph n Q cñamÆt bµn xiªn gãc víi ph−¬ng ngang v×cã ma s¸t, trong ®ã:☛ARr r rrQ = F + QN ; trong ®ã F lµ lùc maN Q QnαO0,25xF BPs¸t.r r rr rrBa lùc Q, N , P c©n b»ng, vËy giao ®iÓm cña N , Q ph¶i ë trªn gi¸ cña P .rCâu 1(2,0 )✡rrTa cã: P + Q + N = 0ChiÕu (1) xuèng ox ta cã:Ncosα = F ;ChiÕu (1) xuèng oy:Nsinα + QN = P ;Tam gi¸c OAB lµ c©n nªn gãc BAN = 2α(1)(2)(3)0,5LÊy mo men ®èi víi B :(4) ……………………..0,25(5) ……………………..0,25MÆt kh¸c :F≤PR cos α= NR sin 2α ;23QN ;3Ta cã 4 ph−¬ng tr×nh cho 4 Èn N; QN; F vµ α. Tõ (4) cã:P cos αP.=2 sin 2α 4 sin αP cot gα;F=4N=Thay vµo (3) thu ®−îc:Thay vµo (2) nhËn ®−îc:(6)QN = P - Nsinα =3P4(7) ………………………0,25Thay (6) vµ (7) vµo (5) cã:P3≤P.4 tgα4Suy ra:tgα ≥13;hay α ≥ 30 oMÆt kh¸c, dÔ thÊy r»ng vÞ trÝ cña thanh khi ®Çu A cña thanh lµ tiÕp ®iÓm víi b¸n trô thìthanh t¹o víi mÆt ngang víi mét gãc giíi h¹n α = 450.. VËy tr¹ng th¸i c©n b»ng cña thanhøng víi gãc α thõa m n ®iÒu kiÖn:30 0 ≤ α ≤ 45 0 .ë tr¹ng th¸i 3: P3 =RT3= 11,22.10 5 N / m 2 …………………………………………….V3V× T1= α V12 vµ T3= α V32 nªn:Suy ra V1 =Câu 2(2,0 )✡10l ;30,50,25V1T300 2= 1 ==675 3V3T3P1 =RT1= 7,48 .105 N/m2V1…………………………0,5 Ph−¬ng tr×nh cña ®o¹n 1-3 trong hÖ täa ®é (P,V) nh− sau: Tõ P.V=RT=R α V2 Suy raP=R α V nªn ®o¹n 1-3 trong hÖ (P,V) lµ ®o¹n th¼ng i qua góc t a . …………………..  ✂✁0,25P2P330,5P11OV3VV11C«ng sinh ra : A = ( P3 − P1 )(V3 − V1 ) ≈ 312( J ) …………………………………2a)+C ☎I=✂ ngư✆ dòng i n trong m ch chính khi K óng hay K m là:✝✞6E== 1( A) ………………………………………..R1 + R2 + R3 + r 3 + 2 + 0,5 + 0,5✟✠ ✆✆✞☞✡☛ ✆✎☛E, rC1✌☞✍+✌+-R3E, rKMBA+C1M-+C2BC2R2NN KR1R2R10,25ưR3- 0,25✟✡+ Khi K m : C1 n i ti p v i C2 nên i n tích c a h các b n t n i v i M: qM = 0D u i n tích c a các b n t nh hình v . ……………………………….A0,5✆☞+ Khi K óng: d u i n tích trên các b n t nh hình✍✌ưq1 = C1U AM = C1U AB = C1.I .( R1 + R2 ) = 1( µ C )q2 = C2U NM = C2U NB = C2 .I .R2 = 0, 4( µC )0,25qM, = − q1 − q2 = −1, 4( µ C )1, 4.10−6= 8, 75.1012 (h t)+ Các electron di chuy n t B → K → M ; +S h t ne =−191, 6.10✏✟✑Câu 3(2,0 )✡✝✝b)Thay t C3 khi K m , K óng:G i i n tích c a các t lúc này là:q1M , q2 M , q3 M và có d u nh hình v0,25 ✌ ✞E, r✆✁☛R3✌✎✍ưC1A++ --q2 Mq= − 2 M (1)0, 2C2qq= U MA + U AN = − 1M + I.R 1 = − 1M + 3C10, 2qq= U MB + U BN = 3 M − I .R2 = 3 M − 2C30, 4BR2NTa có: + U MN = −+ U MN-C2+R1+ U MNC3M(2)0,5(3)  T (1), (2), (3) tac: ✑ư− q1M − q2 M + q3 M = 0,8U MN + 0, 2(4)- Khi K m , thay t C3 thì : − q1M − q2 M + q3 M = 0 ⇒ U MN = −0, 25(V )✞✌Do ó q3 M = 0, 7 µ C ………………………………………………………………… 0,25- Khi K óng, thay t C3 thì: − q1M − q2 M + q3 M = −1, 4 ⇒ U MN = −2(V ) ✌Do ó UMB = 0 (V), q3 M = 0 ……………………………………………………….. t màn d' =✁Câu 4(2,0 )✡df= 3fd− f✂ + V trí−d '= -2 . Vòng tròn qud✄+k=0,25………………………………………………….0,5 ☞✡ ☎ ✄o nh có bán kính l n g p ôi qu✝✍✟o v t……………✝0,5✟☎☎☎☞☞ ✂✡+ V n t c góc c a v t và nh nh nhau, nên v n t c dài c a nh có l n v' = 2v0. ……..+ Ch n tia sáng i qua quang tâm kh o sát, ta nh n th y chi u v n t c nh ng c v io c a nóchi u v n t c c a v t.V y v n t c c a nh luôn có ph ng ti p tuy n v i quvà có chi u ng c chi u chuy n ng c a S.☛ư0,5☛✆✏  ✟☎☞☎☞✡ ✁✍✆✟ư✟☎☎☎✠☎✠☞✡ ✄ơ☛☛✆✆ư✝☛0,5✏ ✂ ư☛F20,25F1xxrrrrCác l c tác d ng lên pittong g m có: mg , N , F1 , F2 (F1 = P1.S, F2 = P2.S).r r rTa luôn có: mg + N = 0v trí cân b ng: P1= P2 ⇒ F01 = F02O✟-✞✌- Ch n tr c ox nh hình v , g c O VTCB.Xét pittong v trí có t ax bé+ V1= (d+x). S; V2 = (d-x). S+ Áp d ng nh lu t Bôil -Mari t: P1.S.(d +x) = P2. S.(d-x) = P.S.d ……………….+ Áp d ng nh lu t II Newton:✡✠✁✟ ✎✁Câu 5(2,0 )✂✁✌ư✞✞✁✟✡0,5☎ ơ✁✌☎ ✁✌2 P.S .dx = ma ……………………………0,25d 2 − x22.P.SVì xF2 nên ∑ F có chi u c a F1✵✕✏N1Nmg= 2 =(3)……… 0,25l + x l − x 2lrr0,25Áp d ng nh lu t 2 Newton ta có: ∑ F = ma ⇒ F2 − F1 = ma ⇒ k ( N 2 − N1 ) = ma .✳✦T (1) và (2) ta có th vi t✧✕✱✲✘Thay N1, N2 t (3) và thay a=x’’ ta có − k✧✵✕✭✫✂✕✶i u ó ch ng t t m g dao✰✛✵✕mgkgx = mx '' ⇔ x '' +x = 0 …………….ll0,25ng i u hòa.* Ph ng án th c hành:B trí m ch i n nh hình v (ho c mô tơ✘✚✝✚✧✶✬✳✜✔✚✗úng cách m c).E _+AUR0K1Câu 5(2,0 )0,25✎K2✝✭Rb✷✚✹✹óng K1: s ch ampe k là I1.Ta có: E = I1(r + R0)(1) …….- B c 2: Ch óng K2 và d ch chuy n con ch y ampe k ch I1. Khi ó ph nbi n tr tham gia vào m ch i n có giá tr b ng R0. ……………………………- B c 3: Gi nguyên v trí con ch y c a bi n trb c 2 r i óng c K1 và(2) …….K2, s ch ampe k làI2. Ta có: E = I2(r + R0/2)(2 I1 − I 2 ) R0Gi i h ph ng trình (1) và (2) ta tìmc: r =.2( I 2 − I1 )-Bc 1: Ch✗✥✭✥✚✹✧✗✷✕✚✹✚✷✤✺✚✧✶★✷✭✼✺✧✝✗✫★✷✺✭✲✚✔✶✚ơ✗✘✗✗* Ghi chú:1. Ph n nào thí sinh làm bài theo cách khác úng v n cho i m t i a ph n ó.2. Không vi t công th c mà vi t tr c ti p b ng s các i l ng, n u úng v n cho i m t i a.3. Ghi công th c úng mà:3.1. Thay s úng nh ng tính toán sai thì cho n a s i m c a câu.3.3. Thay s t k t qu sai c a ý tr c d n n sai thì cho n a s i m c a ý ó.4. N u sai ho c thi u n v 3 l n tr lên thì tr 0,5 i m.5. i m toàn bài làm tròn n 0,25 i m. ✂✄✁✆✆✆☎ ✁✟✁☎✁✆✁✠✂✄✁✞ư✁☛✝✁✝☎☎✁✄✁✌ư☞☎✆✂✍✎✆✌☎✁ư✑ ✁ơ✄✔✓✄✕✆✁✍✄✁✄✁✏☞✆✁0,5✔✹✆0,5★✌✁☎✁0,50,25  ✁S✂GD& T NINH BÌNH✄THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPTK thi th nh t - N m h c 2012 – 2013☎☎✞❂❃✆✟✠THI CHÍNH TH C✡✝☛MÔN: V T LÝNgày thi 10/10/2012❄☞✍✌✌✎(Th i gian 180 phút không k th i gian phát✏)✓✑✒thi g m 05 câu, trong 01 trang✕✔Câu 1 (4,0 i m):M t bánh xe không bi n d ng kh i l ng m, bán kính R, có tr cRhình tr bán kính r t a lên haing ray song song nghiêng góc sorv i m t ph ng n m ngang nh hình 1. Coi h s ma sát tr t gi a tr chình tr và haing ray b ng h s ma sát ngh c c i gi a chúng vàb ng µ. Cho bi t momen quán tính c a bánh xe (k c tr c) i v i tr cαquay qua tâm là I = mR2.1. Gi s tr c bánh xe l n không tr t trênng ray. Tìm l c ma sátHình 1ng ray.gi a tr c bánh xe vàng ray.2. T ng d n góc nghiêng t i giá tr t i h n 0 thì tr c bánh xe b t u tr t trênTìm 0 .Câu 2 (4,0 i m):p(B)M t mol khí lý t ng trong xi-lanh kín bi n i tr ng thái tth có d ng m t ph n tng tròn tâm I(VB, pA),(A) n (B) theobán kính r = VA – VB nh hình 2. Tính công mà khí nh n trong quáIpA(A)trình bi n i tr ng thái t (A) n (B) theo pA và r.Câu 3 (4,0 i m):OVBVA VCho m ch i n xoay chi u nh hình 3:Hình 21= mR (v i m là thamBi t u AB = 120 2 ×sin wt (V ) ;CwKs d ng).CC1. Khi khoá K óng, tính mh s công su t c aM Rm ch b ng 0,5.DABR2. Khi khoá K m , tính mi n áp uAB vuông phav i uMB và tính giá tr i n áp hi u d ng UMB.Hình 3Câu 4 (4,0 i m):Cho m t th u kính m ng h i t có tiêu c f. M t ngu n sáng i m chuy n ng t r tv không i h ng v phía th u kính trên quo làng th ng t o góc nhxa, v i t ci v i tr c chính c a th u kính. Quo c a i m sáng c t tr c chính t i m t i m cách th ukính m t kho ng b ng 2f phía tr c th u kính.1. Tính l n v n t c t ng i nh nh t gi a i m sáng và nh th t c a nó2. Khil n v n t c t ng i gi a i m sáng và nh th t c a nó là nh nh t thì kho ng cáchgi a i m sáng và nh ó là bao nhiêu?K2K1Câu 5 (4,0 i m):Cho m ch i n g m: m t i n tr thu n R, m t t i n C,(E, r)t c m L1 = 2L, L2 = L và các khóa K1,hai cu n c m thu n cóL1L2 CK2c m c vào m t ngu n i n không i (có su t i n ng E,i n tr trong r = 0) nh hình 4. Ban u K1 óng, K2 ng t. SauRkhi dòng i n trong m ch n nh, ng i ta óng K2, ng th iHình 4ng t K1. Tính i n áp c c i gi a hai b n t .------------H T-----------✖✗✜✘✢✣✙✚✚✛✜✤✥✦✧★✩✜✣✚✚✤✪✩✪✙✙✚✬✢✣✛✘✫✜✫✦✩✗✯✫✰✭✜✱✜✣✚✮✚✛✣✚✯✜✣✙✜✤✢✤✴✦✱✲✦✥✳✘✥✜✣✲✚✛✣✚✤✥✕✔✖✚✵✗✣✶✘✷✖✣✗✣✸✳✘✲✚✣✚✤✚✗✣✶✘✹✷✣✗✕✔✘✣✪✺✚✦✗✙✚ơ✣✘✣✮✪✙✼✭✩✵✣✮✣✪✦✳✣✪✪✜✕✔✖✖✼✦✜✖✙✖✽✖✢✸✣✮✮✣✷✼✦✣✣✶✚✺✼✾✣✘✣✚✤★✘✽✿✴✦✣✖✙✜✭✼✾✖✭✣✮✜✘✣✮✼✩✵✚✼✦✣✹✖✙✚ơ✣✙✽✼✫✣✮✯✹✭✦✣✣✘✦✯✖✫✣✹✙✮✯✚ơ✣✙✫✣✮✯✹✭✽✼✯✣✕✔✖✘✣✪✖✸✖✣✪✵✲✜✣✪✖✯✲✣✢✯✴✖✣✚✖✛✸✣✪✣✶✼✣✪✣✴✣✪✵✚✣✪✣✘✶✣✳✲✚✣✤✣✣✸✤✴✣✪✢✣✘✫✯✜❀H và tên thí sinh :....................................................................... S báo danh ..............................❁✙H và tên, ch ký: Giám th 1:..............................................; Giám th 2:.......................................❁✫✳✳ S✂HGD& T NINH BÌNH NG D N CH M✁ ✂✄☎✆THI CH N HSG L P 12 THPT✝✞✂K thi th nh t - N m h c 2012 – 2013✞✟✠✡☛MÔN: V T LÝ☞Ngày thi 10/10/2012✡(H✟☛✓ng d n ch m g m 04 trang)✠☞✂Câuáp án✆i m✍✌1✢(4 i m)✣1. (2,5 i m)Khi bánh xe l n không tr t, ta có các ph- t nh ti n: mgsin − Fms = ma✎✖✏✗✑✏ng trình chuy nơ✓✔ng✕✥0,75aFms .r = I.v i = và I = m.R 2rgsinng trình này rút ra a =2R1+  r- quay:✘✚0,75✙T các ph✛✜✏ơsuy ra Fms =R2mgsinR2 + r21,0✥✍✌2. (1,5 i m)✤bánh xe ch tr✓✥✏✑t trên✔✏ng ray, l c ma sát✦✧Fms = Fmsmax = .N = .mgcos✩✩Theo k t qu câu 1: thì Fms =✗✪⇒ tan2+G i tâm+Ta có ph✫✔✏✢(4 i m)✣✏✦ơ✥0R2 + r2=R2✥✔★✔2RmgsinR + r22✥+✤✮i0(do✥=✥0)0,75✏✦(1)0,5✭dA = P ⋅ dV = [ y0 + r 2 + ( x − x0 )2x1★✩2✬0✔0,75+Theo công th c tính công c a khí:∫y✧02( y − y0 ) + ( x − x0 ) = r ⇒ y = y0 + r 2 − ( x − x0 ) 2⇒ A=✖ng tròn I(x0, y0); x0 = VB; y0 = PA và V = x; y = P.ng trìnhng tròn tâm I, bán kính R là:2x2t giá tr c c] ⋅ dxx2⋅ dx + ∫ r 2 − ( x − x0 ) 2 ⋅ dx(2)0,5x1t X = x − x0 ⇒ dx = dX(3)x2+T (2) suy ra: A = y0 (VB − VA ) + ∫ r 2 − X 2 ⋅ dX(4)✛x1+✤✮t X = r ⋅ sin t ⇒ dX = r ⋅ cos t ⋅ dtt2+Thay vào (4), suy ra: A = PA (VB − VA ) + ∫ r 2 ⋅ cos 2t ⋅ dtt1⇔ A = PA (VB − VA ) +2 t2r(1 + cos2t )dt2 ∫t11 t2r 2 t2 r 2t + sin 2tt12 t1 4+Vì X = x − x0 = x − VB và X = r ⋅ sin t⇔ A = PA (VB − VA ) ++Khi x = x1 = VA ⇒ X 1 = VA − VB ⇒ t1 =π2+Khi x = x2 = VB ⇒ X 2 = VB − VB = 0 ⇒ t2 = 0+Suy ra A = − PA (VA − VB ) −r2 ππ⋅ + 0 ⇒ A = PA (VB − VA ) − ⋅ r 22 242,5π+ Khí th c hi n công: A = r ( PA + r )✧0,5 43✢(4 i m)a)Tính mcosj = 0,5+Vì khi K óng : m ch i n c u t o : C nt (R // R) .✔✓✔★✔ +Lúc ó : cosj =★✁R2✣✔R( ) 2 + Z C22=1R2Þ R2 =+ Z C2240,53 2333R Þ ZC =R Þ mR =RÞ m=4222+Suy ra : ZC2 =0,5b)+Nhánh (1) :sin j 1 =j1- ZCR 2 + Z C2R; cosj 1 =R 2 + Z C2uuur; j 1 < 0 (1)0,25urlà góc l ch pha c a U DB so v i I1✭ ✙(1)(+ )uuurU MBurIurI1aOjurI2uuuurU DM1uuurU DBapuuur ( + j 1 )U AD 2uuurU AB+Trong tam giác vect dòng ta có : I 2 = I12 + I 22 + 2 I1 I 2 cosj 1ơ(2)0,25Và U DB = I1 R 2 + ZC2 = I 2 R (3)RI 2+Suy ra I1 =+Thay vào (2)0,25R 2 + Z C2✔✏✑c:2 I 2 = I 22R2RI 22R2++2×I222222R + ZCR + ZCR + Z C24 R 2 + Z C24 R 2 + Z C2Û I = I ( 2) Þ I = I2R + Z C2R 2 + Z C2222+Áp d ng ✔✖ ✔✖0,25nh lý hình sin cho tam giác dòng, ta có:I2I=sin a sin(- j 1 )+Áp d ng(4)(5)nh lý hình sin cho tam giác th , ta có:✗U DBU ADU AD==sin a sin( p + j ) cosj 112(6)0,25I2U×sin(- j 1 ) = DB ×cos jIU AD+T (5) và (6), suy ra: sin a =✛1ZCI2I RR×= 2 ×222IIZ C R + Z C2R + ZCÞ0,250,5+Suy ra: ZC = R Þ mR = R Þ m = 1+Khi m = 1 thì ZC = R, ta có:ìï U MB = I1Rïïíïï U AB = U AD ×cosa + U DB ×cos( p + j 1 ) = IZC ×cosaïî2ìïïï I = I 5 ; I = I 2 ;sin a = I 2 sin(- j ) =211ï2I2+Vì: ïíïïp12ïï cos a = 1- =;cos( + j 1 ) = - sin j525ïîïp+ I2 R ×cos( + j 1 )20,252 11× =5 2512= sin(- j 1 ) =10,25+Suy ra:U MB=U ABI2I12==55 21p)×cosa + I 2 cos( + j 1 ) I 2 (× +222 52I211)22 ×( 2 +1 120Þ U MB = U AB × == 40(V )3310,51. N u d = 2f thì d’=2f nêno nh c ng t o v i tr cqu(4 i m) chính góc αi x ng qua m tph ng th u kính.→ Nên góc h p b i gi a quo nh và v t là góc 2 α .4=✗✔✁✢★✪★✂✙S ✣✔☎✬✄★S'✁✑✔rvarvv✮✪✆✝rvA✁✞0,5r r rvv − va = vvaD a vào gi nta th y v n t c t ngrrnh t khi vva vuông góc v i va khi ó✧✪✁✔✟✞✁✙✄✏ơ✔✔✄i 2giα a nh và v t nh✝✪rr v vavv✞✠0,53 vva min = vv sin 2α = v sin 2α khi ó v A = v0 cos2 α0,5✔2. Theo quy c thì t i m O v bên trái là tr c tocho v tcòn chi u t O v phía ph i là tr c toc a nh o hàm theo✏✙✛✛ ✔✓✪  ★  ★✔✕✭✪✔✔✕✞★1 1 1th i gian hai v công th c th u kính: = +f d d'✦✗✬✁vv'd'f 2− 2 = 0 → v ' = −v ( ) 2 = −v ()2dd'dd− f→−fd'−v 'f= == cos2α → d = f +d− fdvcos2αd'=df= f + f cos2αd− f1,0f( cos2α + 1)2HH’ = d +d’= 2 f ++ f cos2α = fcos2αcos2α5+K1 óng, K2 ng t, dòng✔✢(4 i m)✣✔0,5✁i n n 1,0✔✂✖nh qua L1: I 0 =ε0,5R+ K1 ng t, K2 óng: Vì 2cu n dây m c song songu L1 = u L2 = uAB==> - 2L (i1 – I0) = Li2⇔ 2L (I0 – i1) =Li2 (1)✔✁✕Ta có✁1,02 LI 02 2 Li12 Li22 CU 2=++(2)22220,5IC = i1 – i2 ⇒ UCmax ⇔ IC = 0 ⇔ i1 = i2 = i (3)T (2) và (3) ⇒ CU 02 = 2LI02 - 2Li12 - Li 22 = 2LI02 - 3Li 20,50,5✛T (1) ⇒ 2LI0 = Li 2 + 2Li1 = 3Li ⇒ i =✛⇒ CU 02 =2I032 22L ε 2LLI 0 ⇒ U 0 = I 0=33C R 3C0,50,5-----------H t----------✄4 Bµi kiÓm tra häc k× 1 n¨m häc 2010-2011M«n vËt lÝThêi gian lµm bµi: 45 phótSë gi¸o dôc vµ ®µo t¹oTr êng thpt ®Ò 1C©u 1 (2 ®iÓm):a. HiÖn tîng giao thoa lµ g×? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó cã giao thoa cña hai sãng c¬ häc?b. Gi¶ sö trªn mÆt níc cã hai nguån sãng ®ång bé ph¸t sãng c¬ víi bíc sãng λ. Mét ®iÓm M trªn mÆt níc c¸ch hainguån c¸c kho¶ng d1, d2, víi k lµ sè nguyªn. ViÕt biÓu thøc ®iÒu kiÖn cña hiÖu ®êng truyÒn sãng theo λ ®Ó ®iÓm Mdao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i, cùc tiÓu.C©u 2: (2 ®iÓm): M¸y biÕn ¸p lµ g×? Ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµo? ViÕt c«ng thøc vÒ m¸y biÕn ¸p lÝ tëng? Dïngm¸y biÕn ¸p trong viÖc truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng th× cã lîi g×?1(H),πnèi tiÕp ®o¹n m¹ch MN chøa ®iÖn trë thuÇn R=50 3 (Ω), nèi tiÕp ®o¹n m¹ch NB chøa tô ®iÖn cã ®iÖn dung C thay®æi ®îc nh h×nh vÏ. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p cã biÓu thøc u=120cos(100 t) (V).10−3(F).1. Víi C=C1=LRC5πAMNBa. ViÕt biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.b. TÝnh c«ng suÊt ®iÖn tiªu thô cña m¹ch ®iÖn trªn.2. §iÒu chØnh ®iÖn dung tô ®iÖn ®Õn gi¸ trÞ C2 sao cho ®iÖn ¸p uAN gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch AN lÖch pha 0,5 so víi®iÖn ¸p u ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch. TÝnh ®iÖn dung C2 vµ ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch AN khi ®ã.C©u 3 (3 ®iÓm): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu AB, gåm ®o¹n m¹ch AM chøa cuén c¶m thuÇn cã ®é tù c¶m L=✁✁C©u 4 (3 ®iÓm): Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét vËt cã khèi lîng m=100 (g) vµ lß xo cã khèi lîngkh«ng ®¸ng kÓ, cã ®é cøng k=40 (N/m). KÐo vËt theo ph¬ng th¼ng ®øng xuèng phÝa díi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 3(cm) råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ. Chän gèc to¹ ®é O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng, trôc Ox cã ph¬ng th¼ng®øng, chiÒu d¬ng lµ chiÒu vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng, gèc thêi gian lµ lóc vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn ®Çu tiªn. LÊyg=10 (m/s2).a. ViÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt.b. TÝnh ®é lín vËn tèc cùc ®¹i cña vËt vµ c¬ n¨ng dao ®éng cña con l¾c.c. TÝnh lùc ®µn håi cña lß xo t¸c dông vµo vËt t¹i vÞ trÝ vËt cã li ®é x=+2cm.HÕtHä vµ tªn häc sinh:............................................ Líp :............................. C©u1(2®iÓm)2(2®iÓm)3(3®iÓm)§¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò 1®¸p ¸na. + HiÖn tîng giao thoa lµ hiÖn tîng khi hai hay nhiÒu sãng gÆp nhau th× t¹o thµnh nh÷ng gîn sãng æn®Þnh.+ §iÒu kiÖn ®Ó c¸c sãng giao thoa ®îc víi nhau: C¸c sãng lµ c¸c sãng kÕt hîp (cïng ph¬ng, cïng tÇn sè,cã ®é lÖch pha kh«ng ®æi).b. §iÒu kiÖn ®Ó M dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i: d2-d1=kλλ§iÒu kiÖn ®Ó M dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i: d2-d1=(2k+1)2+ M¸y biÕn ¸p lµ thiÕt bÞ biÕn ®æi ®iÖn ¸p xoay chiÒu mµ kh«ng lµm thay ®æi tÇn sè cña nã.+ Nguyªn t¾c ho¹t ®éng lµ hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõUNI+ C«ng thøc : 2 = 2 = 1U1 N1 I 2+ Dïng m¸y biÕn ¸p trong truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng th× gi¶m ®îc hao phÝ ®iÖn n¨ng ®¸ng kÓ.1. + ZL=Lω=100Ω1+ ZC==50ΩC1ω+ Z1= R + ( ZL − ZC ) =100Ω2 0,250,250,250,250,25 U ANUL0,250,25OUR2. Ta cã gi¶i ®å vÐct¬ nh h×nh vÏ.Tõ gi¶n ®å vÐc t¬ ta cã: U C2 2 = U 2 + U 2R + U 2L⇔ ZC 2 =I0,25R 2 + Z2L10 −2=175Ω⇒C2=(F)ZL175πKhi ®ã ta cã ZAN= R 2 + ZL =50 7 =132,3(Ω)2Z2= R 2 + ( ZL − ZC ) 2 =25 21 =114,56(Ω)(3®iÓm)0,5 ✁40,50,50,50,25πa. biÓu thøc dßng ®iÖn: i=1,2 2 cos(100 t- ) (A)62b. C«ng suÊt: P=I R=72 3 =124,7(W)I2=0,50,25U= 1,2 AZ1Z − ZC1π+ tan 1= L⇒ 1==R63π+ i= u- 1=6 0,52+ I1= ®iÓm0,50,5UUC0,250,25U120=Z 2 25 21VËy UAN=I2ZAN= 80 3 (V)=138,56 (V)a. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng: x=Acos(ωt+ )k+ ω==20(rad/s)m 0,252v=3cmω2+ Khi t=0 th× x=0, v>0 suy ra =-0,5 (rad)VËy x=3cos(20t-0,5 ) (cm)+ A= x 2 +0,25 ✁0,25✁0,250,5 0,50,50,5b. VËn tèc cùc ®¹i : vmax=ωA=60cm/sC¬ n¨ng: W=0,5kA2=0,018Jc. Ta cã: ∆l0= mg =2,5.10-2 mkF=k(∆l0-x)=40(2,5-2).10-2=0,2NBµi kiÓm tra häc k× 1 n¨m häc 2010-2011M«n vËt lÝThêi gian lµm bµi: 45 phótSë gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h¶i d¬ngTrêng thpt kÎ sÆt®Ò 2C©u 1 (2 ®iÓm): Sãng c¬ häc lµ g×? Sãng ngang lµ g× cho mét vÝ dô? Sãng däc lµ g× cho mét vÝ dô? Nªu kh¸i niÖmbíc sãng?C©u 2 (2 ®iÓm): Dao ®éng cìng bøc lµ g×? Biªn ®é dao ®éng c÷ng bøc phô thuéc vµo yÕu tè nµo? Trong dao ®éngcìng bøc cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng ®Æc biÖt g×? Nªu ®iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng ®ã?C©u 3: (3 ®iÓm): Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu AB, gåm ®o¹n m¹ch AM chøa ®iÖn trë thuÇn R=100 3 (Ω) nèi tiÕp10 −4(F) nhcuén c¶m thuÇn cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc, nèi tiÕp ®o¹n m¹ch MB chøa tô ®iÖn cã ®iÖn dung C=2πh×nh vÏ. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p cã biÓu thøc u=200cos(100 t) (V).RLC11. Víi L= (H).AMBπa. ViÕt biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch vµ ®iÖn ¸p uAM ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch AM.b. TÝnh c«ng suÊt ®iÖn tiªu thô cña m¹ch ®iÖn trªn.2. T×m gi¸ trÞ cña ®é tù c¶m L ®Ó ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. TÝnh gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã.✁C©u 4: (3 ®iÓm): Mét con l¾c ®¬n gåm sîi d©y m¶nh, nhÑ lµ cã chiÒu dµi l=1 (m) vµ vËt nhá cã khèi lîng m=100(g), dao ®éng t¹i n¬i cã gia tèc träng trêng g= 2=10 (m/s2). KÐo vËt ra khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc α1=50 råi bu«ngnhÑ, bá qua mäi lùc c¶n vµ ma s¸t. Chän trôc to¹ ®é cong cã gèc lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, chiÒu d¬ng híng vÒ vÞ trÝth¶ vËt, gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt.a. TÝnh chu k× khi con l¾c dao ®éng víi gãc lÖch nhá.b. ViÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng cña con l¾c theo li ®é cong.c. TÝnh c¬ n¨ng cña con l¾c.d. TÝnh ®é lín vËn tèc cña vËt vµ gãc lÖch cña sîi d©y khi vËt cã ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng.✁HÕtHä vµ tªn häc sinh:............................................ Líp :............................. C©u1(2®iÓm)2(2®iÓm)3(3®iÓm)§¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò 2®¸p ¸n+ Sãng c¬ lµ nh÷ng dao ®éng c¬ lan truyÒn trong m«i trêng vËt chÊt+ Sãng ngang cã ph¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn sãng. VÝ dô sãngníc.+ Sãng däc cã ph¬ng dao ®éng cña c¸c phÇn tö vËt chÊt trïng víi ph¬ng truyÒn sãng. VÝ dô sãng ©mtruyÒn trong kh«ng khÝ.+ Bíc sãng lµ qu ng ®êng sãng truyÒn ®îc trong mét chu k×.+ Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng ®îc duy tr× bëi ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn hoµn.+ Biªn ®é dao ®éng cìng bøc phô thuéc vµo ®é chªnh lÖch gi÷a tÇn sè lùc cìng bøc vµ tÇn sè riªng cñavËt.+ Trong dao ®éng cìng bøc cã thÓ x¶y ra hiÖn tîng ®Æc biÖt lµ hiÖn tîng céng hëng?+ §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng ®ã lµ flùc cìng bøc=friªng.1. + ZL=Lω=100Ω1+ ZC==200ΩCω+ Z= R 2 + ( Z L − ZC ) 2 =200Ω 0,50,50,50,50,50,250,250,250,25  0,50,25U0=1AZa. * BiÓu thøc dßng ®iÖn:Z − ZC1π⇒ =+ tan = L=−6R3π+ i= u- =6πi=cos(100 t+ ) (A)6* BiÓu thøc ®iÖn ¸p uAM:+ I0= ®iÓm0,50,50,25 ✁0,25+ ZAM= R 2 + ( Z L ) 2 =200 (Ω)+ U0AM=IZAM=200(V)Z1π⇒ =+ tan = L =6R3π π π+ U= i+ = + =6 6 3π+ uAM=200cos(100 t+ ) (V)32b. C«ng suÊt: P=I R=100 3 =173(W)  0,25   ✁2. Ta cãUL=IZL=UR + ( Z L − ZC )22ZL =UR + Z − 2ZL ZC + Z22L2CZL =U11+1(R 2 + ZC2 ) 2 − 2ZCZLZL111=x, y= (R2 + ZC2 ) 2 − 2ZC +1=ax2+bx+c, ta ®îc UL=+ §Æt R + Z =a, -2ZC=b, 1=c,ZLZLZLU20,250,252Cax 2 + bx + c0,25 4Z − 4(R + Z )R- 2ZZ1∆b=- 2 C 2 = 2 C 2=- C 2 2 C = 2 2 , khi x=- hay4a2aZL 2(R +ZC) R + ZCR + ZCR + ZC2+ §Ó (UL)max th× ymin: ymin=-2220,25U R 2 + ZC2R 2 + Z C23,5(H)+ VËy (UL)max==350 (Ω) ⇒ L==216 (V) khi ZL=RπZC4(3®iÓm)l=2 (s)gb. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng: s=Acos(ωt+ )g+ ω== (rad/s)lπ 100π+ To¹ ®é ban ®Çu s1=lα1=100.5.==8,73 (cm)18036a. Chu k×: T=2 π ✁v 2 100π=8,73 (cm)=36ω2+ Khi t=0 th× s=A, v=0 suy ra =0 (rad)VËy s=8,73cos(πt) (cm)b. C¬ n¨ng: W=0,5mω2A2=3,8 (mJ)c. Ta cã W®=Wt=0,5WWVËn tèc: v==0,195 (m/s)mA= s12 + Gãc lÖch : α=W=0,062 (rad)=3,530.mgl0,50,250,250,250,250,50,50,5 ☎ ✁LUY N THI, H C SINH GI I T NH N M H C 2010 - 2011MÔN: V T LÝCâu 1: Ti t di n th ng a m t kh i ng ch t, trong su t n a nhn a nh n tâm O, n nh R ( nh 1), kh i y m b ng ch t chi tsu t n = 2 , t trong không. Tia ng SI n m trong m t ph ng vuôngc v i c a nh , t i m t ph ng a kh i y v i c t i 450.1.ng i a tia ng khi i m t i I ng v i tâm O, nói rõ cách v .nh cc l ch D gi a tia t i tia .2. Xác nhi mt iIc l ch D b ng không, v hình.ng okhông tiaim t .3. i m t i I n m trongCâu 2: M t thanh AB ng ch t ti t di n u, kh i l ng m chi u dài l.nh 11. t thanh trên m t ph ng ngang, ban u thanh n m yên và d dàngquay quanh tr c quay cnh i qua tr ng tâm G và vuông góc v i m tph ng n m ngang. M t hòn bi kh i l ng m chuy n ng v n t c v 0(theo ph ng n m ngang và có h ng vuông góc v i thanh AB) p vàou A c a thanh. Va ch m là hoàn toàn àn h i. Bi t h s ma sát gi athanh và m t ph ng n m ngang là µ . Tìm góc quay c c i c a thanh sauva ch m ( nh 2a).s thanh quayc quanh u A chuy n ng trong2. Bây gi ,m t ph ng th ng ng. Gi thanh o v i ph ng th ng ng cθ 0 ( θ 0 m)b. N u dây không cmmHãy xác nhl n c a l c F sau ó v t dao ng i u hòarrFFCâu 9 : Có m ch i n nh hình 1.MALT i n C1c tích i n n hi u i nc tích iên n hi u i n th U2 (U1>U2). Cu nth U1, t i n C2+C1+C2dây thu n c m có h s t c m L. Tìm bi u th c c ngdòng i ntrong m ch sau khi óng khoá K.KCâu 10 : Chi u ánh sáng n s c có b c sóng λ1 = 0,4µm vào catôtHình1c a m t t bào quang i n. Khi t vào anôt và catôt c a t bào quangi n này m t hi u i n th UAK = -2V thì dòng quang i n b t u tri t-34ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, kh i l ng electron me =tiêu. Cho h ng s Pl ng h = 6,625.10 Js, t c9,1.10-31kg, l n i n tích c a electron e = 1,6.10-19C.1. Tính công thoát c a kim lo i dùng làm cat t.2. N u thay b c x λ1 b ng b c x λ2 = 0,2µm, ng th i gi nguyên hi u i n th gi a anôt và catôt trên thì t cl n nh t c a electron quang i n khi t i anôt có giá tr b ng bao nhiêu?Câu 11:Trong thí nghi m c a Y- âng v giao thoa ánh sáng: kho ng cách gi a hai khe h p S1, S2 là a = 0,2mm, kho ngcách t m t ph ng hai khe n màn là D = 1m.1. Ngu n S phát ra ánh sáng n s c, bi t kho ng cách gi a 10 vân sáng liên ti p là 2,7cm. Tính b c sóng ánhsáng n s c do ngu n S phát ra.2. Ngu n S phát ra ánh sáng tr ng có b c sóng n m trong kho ng t 0,38 µ m ÷ 0,76 µ m.✍✠✏✾★✮ơ✎✮✺✺✺✌✌❅✍✎✰✻✎✵✎✽✌✌✍✎✮✽✎❃✸✺✌✌✍✰✯☞✽✎✻✎✎✾★☞❉❅✮✺✌✵✎❇✮✭☞✗✌❁✰✎✯✮✾✎✎✮✷✯✺❉✟❅✾✎✻✵✑✎✾✻☞✗✟❁❉✍✍✎✵❃❀✍❄✫✾✮✺✌✰✎✵✎✫✎✎✾✎✎✹☞✌❁✌✎✠✮❀✟✎✠✎✮✎✠✎✠✎✠✺✗✟✟✎✠✎✮✎✟✎✠✎✠✺✗✌✍✻✷✰✠✷❃✯✮✎❁✎✠✌✎❀✟❅✎✫✮ơ✟✟✎✠✎★☞☞✌✟✎✠✠✎❅✠✎✠✎✻✠✌✦✍✍✍❋✎✮✺✌✎✫✎✠☞✌✍☞❀✟✟✦❃❃✎❀✏✯✠✎✴✑✎✍✠❀✴✦✫✎✠✫✵☞✌✠✹✷✷☞❈✴✡✟★✎❉✟❅✏✎✟✷✫✮ơ✴❅✎✏ơ❅✏✦✫✮✷❉✑✎✵a. Xác✵❅✻✎❃❅✎nh v trí g n vân trung tâm nh t mà t i ó nh ng b c x❀❀n s c c a ánh sáng tr ng cho vân sáng trùngơ☞✴nhau.❅✵❃b. T i v trí trên màn cách vân trung tâm 2,7cm có nh ng b c x❀❀✴✎ơn s c nào cho vân sáng trùng nhau. ☎ÁP ÁN1+ V i tia t i SI = SO, tiacOJnhn nhOJ truy n th ng qua m tnh lu tcnh ng: n1sini = n2sinrTSuy ra:sinr = 0,5r = 300+ ci J rai m t c u b ng 0 nên c l ch a tiaD = i – r = 450 – 300 = 150✫✫✢✓✁✓❀✂✣✛✜✢☛✘✡✣☛✎✹✯a☞✙✡✮✚ngn nên th ng✪✕✖✫★✻✎cv im tc u✧i J. Do❀✕✧, tia★✕✎✵✾✢✓✁✖✗✜✂✜❀✩❉✦ ✢✧✧✓✸★✻✠❀✘✪✧☛☞✫✫so v i tia t i SO✧✕✘✘✙2+ c t i i luôn 450 nên cc luôn r = 300c t im tv i c r = 300N u i m J K, trung i m cung n AB, tian2sinr = n1sini’2sini’ =2i’ = i = 450.+ Khitia song song v i tia t i nên c l ch tri t tiêu. i m It I0. Ta :3.OI0 = OKtanr = Rtan300 = R3l n h n c t i gi i nnh ngnn ph n, khôngtia ng raim t3+ N u c t i m t.2Ta :sinigh =suy ra igh = 4502I1, tiact im tJ1 v i c t i b ng igh. Khitia ti p c v i m t . V y khi I+ Khi I t iing OI1không tia raim t .o ng nhm s sin cho tam c OI1J1, tasin igh sin OI1 J1=OI1OJ1Trong OJ1 = R; igh = 450; OI1 J1 = 900 – r = 600. ✫✢✧✪✘✟✓✁✧✂❀✙✘✰✙✰✎❄✎✚✢✓✁✫★✫❀✂✕✪✖✕✖✧✗✰✎✫✧✫✠✧✪✠ ❄✵✧✣✳☛✘✧✖✟✫✪★✫ơ✕✕✖✫✧✖✪✫✓✧✓✜✔✜❀✭✩✗✩✆✓✷✶✂✻✜❀☛✕✢✩✓✸★✧✘✗☛✧✟✦✫✵✣✢✓✁✫✳✂✕✶✪✧✕ ✙✢✓✶❄✷✓✔✙✢✧✕✄✫✫✪✕☛✥★❀✖✓✸✖✗✎✵✓★✧✘✕✣✖✗✜✪✗✘✙✎✧✾V y:Tơ✮232OI2 = R3OI1 = Rng t :❁❂✎✁✧✧✘✍❆✧☛✧✫★✾✂✕✖✗❄ ✟✡✟✍+ K t lu n: Khi tia ng t i m t ph ng a kh i v i c t i 450,tia ng kh i m to n I1I2.1+ Sau khi v a va ch m v t có v n t c v, thanh có v n t c góc ω .+ B o toàn mô men ng l ng:1mv0 l = m l v +m l 2ω12221(1)⇒ v0 = v + l ω611 11+ B o toàn n ng l ng:mv02 =m l 2ω 2 + mv222 1221 2 2(2)⇒ v02 =l ω + v2123vT (1) và (2)⇒ ω= 0(3)l1Áp d ng nh lý ng n ng: - IG ω 2 = Ams23v1 13 v0 2l⇔ml 2 ( 0 ) 2 = µ mg ϕ ⇒ ϕmax =2 1242 µ gll✾✜✫★✫✩☛✫☞✪✧✓☛✜ ☛✧❄✩✎❀✍✾✾❀❉✷✎✮✺✌✷❋✮✺❉✎✗✵✎❋✌✍✾★✰✎✧✘✕✖✗✫❄n u i mt iItrên ✍✛✛✚✎✮✢✓✽c✶✷✜✣✛ng x, momenn nh a thanh111I = ml 2 + mx 2 = m(l 2 + x 2 )333+ Ph ng nh chuy n ng a con l c :dl1( I θ ') = -mg sin θ - mgx sin θdt2312 l xHaym(l 2 + x 2 )θ ''+ mxx ' θ ' = −mg sin θ  + 332 3trnh:+ V i c dao ng2+ Khi con✺✁quanh ch t quay A :✽✘✖☞✌✜✎✓✘✸❄☛✙✓✧✌✥✥✕ ✙3g ( x + l )θ2 xx ' θ 'θ ''+ 2+ 2 22 = 02l +xl +xr t ch ms thay i x trong m t chuvi t i:✟✑✛✛+ N u conph ng nh✚✾✽✮✖✳❇✰✢✔✎dao✌✎ng✌✘không✙✜g (2 x + 3l )θ=02(l 2 + x 2 )a dao ng :✍✎t ns✪c✧☛☞✌✘✙g (2 x + 3l )2(l 2 + x 2 )ng : x = A.cos(ωt + ϕ )ω=Ph✮✎ng trình daoơ✌K= 20(rad / s )m x = −10(cm)  Acosϕ = −10(cm) ϕ = πt = 0:→→v = 0sin ϕ = 0 A = 10(cm)trong ó : ω =✎V y : x = 10.cos(20t + π )(cm)+ Ta th y lò xo nén 5cm các l n ch n liên ti p cách nhau m t chu kì, do ó lò xo nén2010 − 2l n th 2010 t i th i i m : t2010 = t2 +.T v i t2 là th i i m lò xo nén 5cm2l n th 2.M2+ Ta xác nh th i i m lò xo nén 5cm l nth hai, s d ng pp vec t quay ta có : k tth i i m ban u n lúc lò xo nén 5cm l nth 2 thì vect quay m t góc :-10 M1 -510ˆM 1OM 2 = ω.t2 = 2π − π / 3 = 5π / 35π→ t2 =(s)605π2π 6029π+ Do ó th i i m lò xo nén 5cm l n th 2010 là : t2010 =+ 1004.=( s)602060+ Lúc có ma sát, t i VTCB c a v t lòxxo bi n d ng m t o n :•••Cµ mgO1C2∆l == 0, 0025(m)K+ Ta th y có hai VTCB c a v t ph thu c vào chi u chuy n ng c a v t, n u v t i✾✑✟ ✻✎✌✰✻❃✯✰✎✫✯✎❀✻❃✰✎✵✯✎✻✰❃ơ✒✗❉✟✰✯✎✎✻✎✻❃ơ✌✰✎✯✎✻❃✾❀☞✟✎❀❀✌✑✟✰✾✹✎✾☞☞✗✌✌✾✍✛ng k , ta✘✻✧✎❁❀✙θ ''+✎✔✟ơ✕✓✕✔+ Do✙✎☛✫con✳✙❅✔ơ✕☞✕✰✮☛✂✎✸qua s✓❃❀ng th 2☛☞a ✷✵✾✎sang ph i lúc lò xo nén 2,5mm thì VTCB là bên trái O(v trí C1), lúc v t i sang trái màlò xo giãn 2,5mm thì VTCB là bên ph i O( v trí C2)cgi m toc c i sau+ Áp d ng inh lu t b o toàn n ng l ng, ta tính2 µ mgm i l n qua O là h ng s và b ng : ∆xmax == 0, 005(m)K+ Gia t c c a v t i chi u l n th 4 ng v i v t i qua VTCB C2 theo chi u sangc:trái l n th 2, áp d ng nh lu t b o toàn n ng l ng ta222KAK (∆l ) mv4−(+)=222= µ mg [ A + 2( A − ∆xmax ) + 2( A − 2∆xmax ) + ( A − 3∆xmax ) + ( A − 3∆xmax − ∆l ) ]✷✎✾✷❋✵✮✎✮✺✎✷✎✺❀✌✦✍✎❀✗✌❁✦✻❊✍✾✎❇✹✻❃❃✫✾✎✹☞✻❃✎✵✾✷❋✮✎✮✺✺✗→ v4 = 1, 65(m / s )+l ch pha c a hai sóng t i m t i m M cách A, B nh ng o n d1 và d2 là :v 302ππ∆ϕ == 3(cm)(d1 − d 2 ) + v i λ = =λ2f 102ππ1+ T i M là c c i giao thoa n u : ∆ϕ =(d1 − d 2 ) + = 2kπ → d1 − d 2 = (k − )λλ241M thu c AB nên: − AB < d1 − d 2 = (k − )λ < AB → k = −6;...;6 :4Trên o n AB có 13 i m c c i2ππ1+ T i M là c c ti u giao thoa: ∆ϕ =(d1 − d 2 ) + = (2k + 1)π → d1 − d 2 = (k + )λλ241M thu c o n AB : − AB < d1 − d 2 = (k + )λ < AB → k = −6;...; 6 :4Trên o n AB có13 i m c c ti u+ T i i m M thu c oan AB cách trung i m H m t o n x, có hi ung i c ahai sóng là : d1 − d 2 = 2 x+ i m M thu c o n AB ng yên tho mãn :11 λd1 − d 2 = 2 x = (k + )λ → x = (k + ). ( 1) v i k = −6;...; 644 21 3 xmax = (6 + 4 ). 2 = 9,375(cm)+ Do ó  x = (0 + 1 ). 3 = 0,375(cm) min4 2+ Ph ng trình dao ng t ng h p t i M cách A,B nh ng o n d1 và d2 là:ππππuM = 12.cos  (d1 − d 2 ) +  .cos ωt + (d1 + d 2 ) +  (mm)44λλ+ Hai i m M1 và M2 u thu c m t elip nh n A,B làm tiêu i m nên:AM 1 + BM 1 = AM 2 + BM 2 = bSuy ra pt dao ng c a M1 và M2 là:ππ .b π πuM1 = 12.cos  3 .3 + 4  .cos ωt + λ + 4 uM→ 1 = −1uM 2u = 12.cos  π .4,5 + π  .cos ωt + π .b + π M2λ 443T i th i i m t1 : uM1 = 2(mm) → uM 2 = −2(mm)✰ ✠✎☞✎❀❀✌✌✴✫✟✎❀❀❁✌✰✎✎✎❀❀❁✰❀❁✎❀✌✰✎✰✎❀❁✰✰✎✎✎✎✠❀✎✯✮✎❀✌☞✌✰ ✎✎❃✷❀✌✫✎✮✎❇✎ơ✺❀❀✌✴✰✰✎✎✹✾✌✎✌✎☞✌✰✯✎❀222ch ng t UAB vuông pha v i UMB* Khi t n s f = 50 Hz : ta th y U AM= U AB+ U MBnên o n AB không th ch a :✍✑✻❃✰✎❃❀✸✫ ✎+ R và C, vì khi ó UAM vuông pha UMB......................................................................✻✷✎+ R và cu n thu n c m L, vì khi ó UAM vuông pha UMB..................................................✌✻✷+ cu n thu n c m L và t✌✷✎✠✎✠✎i n C, vì khi ó UAM ng✮c pha UMB...................................✺✗❄✻✎✠❄✻✎✠+ cu n c m có i n tr thu n và i n tr thu n R, vì khi ó góc l ch pha gi a UAB vàUMB là góc nh n..............................................................................................................✌✴✽✰✎✎❃✷✎✠❄✻✎✷Do ó, o n AB có th ch a cu n c m có i n tr thu n r,✌✷❋❃✎✠❃✎t c m L và t❀✌❁✠i n C.✗✷* Kh n ng 1: h p X ch a t i n, Y ch a cu n c m(r,L).2Khi f = 50 Hz , ta th y U C = 200V ;U MB= U r2 + U L2 = (100 3)2 → U L < U C → Z L < Z Cd th y khi t ng t n s lên quá 50Hz thì ZL t ng ZC gi m, n lúc ZL= ZC thì dòng i nhi u d ng m i t c c i, ngh a là t ng t n s lên quá 50Hz thì I t ng, trái gt.Do ó, kh n ng này b lo i.* Kh n ng 2 : h p X ch a cu n c m(r,L) và h p Y ch a t C.U C = 100 3VU C = 100 3V 2+ Khi f = 50 Hz , ta có h : U AM = U r2 + U L2 = 2002→ U L = 100 3V 2U = 100V222U AB = U r + (U L − U C ) = 100 r ZC = 50 3Ω C = 10−3 / 5 3π ( F )→  Z L = 50 3Ω →  L = 0,5 3 / π ( H )r = 50Ωr = 50(Ω)+ D th y lúc f = 50 Hz thì x y ra c ng h ng, Imax= U/R nên n u t ng f lên quá 50Hzthì I gi m tho mãn gt.V y: h p X ch a cu n c m có r = 50(Ω); L = 0,5 3 / π ( H ) và h p Y ch a✌✗✌✑✼✑✟✍❋✻❋✷✎✎✠✍✠✫✎✎❀✻❋❀✗✎❋ ❁✷❋✵❀✷❋❃✷✌❃✌✌✗✠✼✟✑✷❄✮❋✌✷✷✾❃✷✌❃✌✌t C = 10−3 / 5 3( F )n D2 ng:✗i t = 0: u AB = U 0 → D1 m ,→ u1 = u AM = 0; u 2 = u MB = U 0 → q 2 M = C 2U 0+ V i 0 < t < T / 4 : u MBm t U 0 → 0 nên D1 m : C2ng i n qua C1c , ta :qua D1− q1 + q 2 = C 2U 0 (7)i t = T/4 ta+ i t = T/4: u AB = 0 → u AM + u MB = 0 (8) ; k t h p(1) (2)C 2U 0u AM = − C + C < 012(9) nên hai iôt u b c mu = C 2U 0 > 0 Mb C1 + C 2+ Sau t = T/4: chn nh, hai i ôt u c m, ta : dòng qua hai t làu AM + u MB = U 0 cos(ωt ) → C1C 2 u AM + C1C 2 u MB = C1C 2U 0 cos(ωt )❄❀✚✎☛✫✧✷❄✪✓✎✠✏✧❉✎✆❂✕✮✙✮✺☛✧✟✲✓❀✺✔✳✎✮❀✙✕✺✕c:✑✎✟❄✎✹✵✑✎❇✎✵✎✎✹✛✵✎☛✌✧✗✑✏✆ngu n nh ng không✳✗ng nh t, nên :→ C 2 q1/ + C1 q 2/ = −ωC1C 2U 0 sin(ωt ) ⇔ −(C1 + C 2 ) I 0 sin(ωt + ϕ ) = −ωC1C 2U 0 sin(ωt )✓✎✧✠ng i n C1C2ωU 0q = q01cosωt + a1−C C ωUI0 =C1 + C2 → i = 1 2 0 sin ωt →  1→C1 + C2q2 = q02 cosωt + a2ϕ = 0✲C2U 0q1a1u AM = C = C + C .cos ωt + C1121→(*)CUqa1022u =.cos ωt += MB C2 C1 + C2C2a1 C 2U 0− C + C = C21thay o (*) cho ta:i t = T/4: (*)a n (9) nên tac:  1 C 2U 0 = a 2 C1 + C 2 C 2C 2U 0u AM = C + C .(cos ωt − 1)C1D112AMu = C1U 0 cos ωt + C 2U 0B Mb C1 + C 2C1 + C 2C2D2(ta th y u AM ≤ 0; uMB ≥ 0∀t nên khi n nh haii ôt u b c m)H.21. Do ®èi xøng, G n»m trªn trôc ®èi xøng Ox. Chia b¸n cÇu thµnh nhiÒu líp mángdµy dx nhá.Mét líp ë ®iÓm cã to¹ ®é x= R sin α, dµy dx= Rcosα.dα2cã khèi l−îng dm = ρπ(Rcosα )2dx víi m = ρ πR 3 nªn:3✓✁✸✎✮❀✺✳ ✕✙✑❇✎✵✑✎✎✹✵π/2mxG =∫ xdm ∫ ρπR0m=4x.xcos 3 α sin αdααdxOO 1H×nh0mπ/ 2ρπR 4ρπR 4 3R(®pcm)cos 4 α==04m4m82. XÐt chuyÓn ®éng quay quanh tiÕp ®iÓm M: gäi ϕ lµ gãc hîp bëi OG vµ ®−êng®øngmgd- mgdϕ = IM.ϕ” (1) ⇒ ϕ biÕn thiªn ®iÒu hoµ víi ω =IMIO, IG, IM lµ c¸c m«men qu¸n tÝnh ®èi víi c¸c trôc quay song song qua O,G,M. M«qu¸n tÝnh ®èi víi b¸n cÇu lµ:2IO = mR 2 ; IO = IG + md25IM = IG + m( MG)2 . V× ϕ nhá nªn ta coi MG = R-d213⇒ IM = mR 2 +m(R2 –2Rd) =mR 2520mgd15g26R=⇒ T = 2πω=IM26R15gd = xG = −✦✾✮V t cân b ng khi ch a tác d ng l c F: mg = k✗❁∆lo2th¼ngOϕ GMH×nh 2Pmen ✡✍✎❃Ch n tr c Ox th ng✫✫ng t trên xu ng. O trùng v i VTCB m i khi có l c F tác d ng.∆l o + x o2T i VTCB m i: F + P - k= 0 (v i xo là kho ng cách gi a VTCB m i so v i VTCB c )2Khi v t có li x lò xo giãn: ∆lo + x o + x∆l o + x o + xk2= mx’’ ⇒ x’’ +x=0F+P- k24mV y v t D H v i ph ng trình: x = Acos( ωt + ϕ )✽✗❉❁✫✫✗✷✫✫❀✴✾ ✎✌✾✾  ✫✮ơk4mTrong ó ω =✎✮✾✎Nh v y chu kì daolà t =4m. Th i gian t lúc tác d ng l ckng c a v t T = 2π✾✯☞✌✎❉✗❁✟✑✾✻❃n khi v t d ng l i l n th nh t❀❉T4m=π.2kKhi t = 0: x = Acos( ϕ ) = - xo = -4FkV = -A ω sin ϕ = 04F, ϕ=π⇒ A=k8FS = 2A =kL c tác d ng lên M nh hình vm dao ng i u hoà sau khi tác d ng l c F thì M ph i ng yên ⇔ N ≥ 0 trong quá trình m chuy n∆l o + x o + A(F®h )maxA2= Mg -k⇔ N=P≥ 0 ⇔ Mg - k≥0224⇒ F ≤ Mg✮❁✭✗✰ ✰✎✎✹✷✌✗✎✠✷-Ch n q1 và q2 là i n tích 2 b n trên c a 2 t .i = − q1/ = q 2/✽✎❃✎❁☞✗+C1+C2Kq 2 q1+=0C 2 C1Hình1o hàm theo th i gian: i ′′ + ω 2 .i = 0 ;C1 + C 2v i ω=và i = A. cos(ω.t + ϕ )L.C1 .C 2✑✎-L y✫✯❀ngL(+)u AB + u BC + u CA = 0L.i / +✌ i = A. cos ϕ = 0-Khi t = 0: i ′ = − A.ω. sin ϕL.i ′ = − L. A.ω. sin ϕ = U AB = U 1 − U 2 ⇒ sin ϕ 〈 0U −U2πSuy ra: ϕ = − và A = 12L.ωU −U2C1 + C 2πV y: i = 1.Cos ω.t −  v i ω =L.C1 .C 22L.ω✾✫+ Áp d ng ph✮ng trình Anhxtanh:ơ✗hc= A + e.U AKλ1=> A = 1,768.10-19J = 1,1eV+ Áp d ng ph✮ng trình Anhxtanh:ơ✗hchchc= A+λ21 2mv 0 MAX21mv 02MAXλ 2 λ1211+áp d ng nh lý ng n ng mv 02MAX = mv M2 AX + e U AK222hc 11( − ) thay s v MAX = 1,045.10 6 m / s=> v MAX =m λ 2 λ1=>=✎− e U AK +✵✎❋✗✌✍aithay s : λ = 0,6 µmDa) V trí g n vân trung tâm nh t mà t i ó nh ng b c x c a ánh sáng tr ng cho vân sáng trùng nhau là vânb c 1 trùng vân tím b c 2:D+ x d 1 = xt 2 = λ d thay s : x = 3,8mmab) Nh ng b c x c a ánh sáng tr ng cho vân sáng t i5,4λ .Dx = 2,7cm tho mãn: x = k⇒λ=( µm)ak+ Ta có: 0,38( µm) ≤ λ ≤ 0,76( µm) ⇒ 7,1 ≤ k ≤ 14,2 ;k nguyên => k = 8,9..14V y có 7 b c x cho vân sáng t i v trí x = 2,7 cm.+ T ó ta tínhc b c sóng các b c x :λ = 0,675 ; 0,60 ; 0,54; 0,491; 0,45; 0,415; 0,386 ( µm )+ Kho ng vân: i = 3mm => λ =✍✷✑✵❅✻✎❃❀✾✾✍❅❃❀☞❀✴✷✾❃✵❀✎❀✎✮✺❉✫✮✎❀✴❃❀☞✸  SGD& T NGH AN✁✷K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12N M H C 2011 - 2012✂✄☎☎✆✟✸CHÍNH TH C✝✞☎✹✠(✡thi có 2 trang )Môn thi: V T LÝ L P 12 THPT - B NG A☛✞☞Th i gian: 180 phút (không k th i gian giao✌✍✌✎✏)✒✑Câu 1 (5 i m).c treo t i1. M t con l c n có chi u dài l = 40cm , qu c u nh có kh i l ng m = 600 g2a con l c l ch kh i ph ngn i có gia t c r i t do g = 10m / s . B qua s c c n không khí.th ng ng m t góc α 0 = 0,15rad r i th nh , qu c u dao ng i u hoà.a) Tính chu kì dao ng T và t cc c i c a qu c u.b) Tính s c c ng dây treo khi qu c u i qua v trí cân b ng.c) Tính t ctrung bình c a qu c u sau n chu kì.d) Tính quãngng c c i mà qu c u ic trong kho ng th i gian 2T/3 và t cc aqu c u t i th i i m cu i c a quãngng c c i nói trên.2. M t lò xo nh cóc ng K , u trênc g n vàonh trên m t nêm nghiêng m t góc α so v igiá cKph ng ngang, u d i g n vào v t nh có kh i l ng m(hình v 1). B qua ma sát m t nêm và ma sát gi a nêmmv i sàn ngang. Nêm có kh i l ng M. Ban u nêmcgi ch t, kéo m l ch kh i v trí cân b ng m t o n nh r iM300th nh v t và ng th i buông nêm. Tính chu kì dao ngHình 1c a v t m so v i nêm.✓✔ơ✎✙ơơ✏✖✢✘✗✣✘✙✚✖✤✛✎✚✔✥✚✛✜✘✚ơ✧✦✎✣✓✖✎✣✎✜✓✩✌✚✎✌✚✢✍✢✎✫✓✎✰✗✜✗✎✩✖✎✮✜✖✔✎✚✎✗✗✎✎✌✬✚✢✛✎✎✯✱✮✚✖✚✌✙✎✓✩✜✛✔✮✘✙✚✛✭✙✏✗✓✚✎✗✣✘✓✫✭ơ✖✎✗✩★✎✓✖✎✙✓✙✎✖✎✗✙✪✙✖✓★✲✛✎✗✎✚✛✧✲✭✥✘✫✬✓✎✜✘✧✖★✩✯✎✯✌✎✓✮✒✑Câu 2 (4 i m).Trên m t n c có hai ngu n phát sóng k t h p là ngu n i m A và B dao ng theo phsóng không i. Ng i ta oc kho ng cách gitrình: u A = uB = acos(20π t) . Coi biêni m ng yên liên ti p trên o n AB là 3cm. Kho ng cách gi a hai ngu n A, B là 30cm.1. Tính t csóng.2. Tính s i m ng yên trên o n AB.3. Hai i m M1 và M2 trên o n AB cách trung i m H c a AB nh ng o n l n l0,5cm và 2cm. T i th i i m t1 v n t c c a M1 có giá tri s là −12cm / s. Tính giá trc a v n t c c a M2 t i th i i m t1.4. Tính s i m dao ng v i biênc c i trên o n AB cùng pha v i ngu n.✧✭✚✧✮✳✎✛✎✓✎✴✍✚✎✌✎✎✚✓✚✛✖nga2ơ✲✧✎✍✎✣✳✙✎✙✎✎✯✜✖✎✣✎✍✜✎✙✲✓✍✜✩✎✌✩✎✍✜✜✎✯✌✎✙✍✩✩✫✎✜✲✎✜✗✙✚✫✛✎✜t làis✙✍✧✙✎✍✎✓✮✎✓✢✎✜✎✜✮✒✑Câu 3 (4 i m).Cho m ch dao ng lí t ng nh hình v 2. Các t i n có i n dungCu n thu n c m cót c m L = 0,5mH .C1B qua i n tr khoá K và dây n i.A1. Ban u khoá K óng, trong m ch có dao ng i n tt do v i c ngdòng i n c c i trong m ch là 0, 03 A.a) Tính t n s bi n thiên n ng l ng t tr ng c a m ch.b) Tính i n áp c c i gi a hai i m A, M và M, B.✜✓✎✗✖✘✎✮✢✚✌✎✙✥✰✵✎✥✎✖✙✎✗✎✓✱✱✗✚✚✎✥✎✢✓✜✓✎✥✢✳✪✢✎✜✲✎✚✎✜✎✥✶C1 = 3nF ; C2 = 6nF .K•MC2B✜✛✎✓✥✶✍✚✌✩L✜Hình 2 c) Lúc i n áp gi a hai b n t i n C1 là 6V thìl n c a c ngdòng i n trong m chb ng bao nhiêu?2. Ban u khoá K ng t, t i n C1c tích i n n i n áp 10V, còn t i n C2 ch a tíchi n. Sau ó óng khoá K. Tính c ng dòng i n c c i trong m ch.✎✥✲✖✵✎✥✎✓✮✩✚✌✎✓✎✥✜✬✎✎✥✗✔✎✵✎✥✎✎✚✌✚✛✎✎✓✥✎✎✥✳✎✢✥✎✵✜✎✥✚✜✒✑Câu 4 (5 i m).Cho m ch i n nh hình v 3 g m i n tr R, ti n C và cu n c m có i n tr thu n m c n i ti p.t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi uu AB = 120.cos(100π t)V. B qua i n tr c a dây n i Avà c a khoá K.1. Ban u khoá K óng, i n áp hi u d ng hai✧✜✎✎✥✤✥✚✓✭✰✖✎✗✎✎✜✎✥✱✜✗✓✎✘✥✱✔✙R✳✥✎•M✏✥✱KC✵✩LHình 3✙•NB✩✎✗✎✎✥✥✵✎✗uo n AM và MB l n l✎✜✗✚✛t là:U1 = 40V ;U 2 = 20 10V .a) Tính h s công su t c a o n m ch.b) Vi t bi u th c c a i n áp t c th i hai✥✳2.✙✩ ✍✣✩✎i n dung c a t✎✜✥✜✣✌10i n C=✎u i n tr R.✗✎✥✱−3F . Khoá K m thì i n áp hi u d ng gi a hai i m M, Bπ= 12 10V . Tính giá tr c a i n tr R vàt c m L.✤✥là U MB✩✵✎✥✫✱✩✎✥✱✎✓✎✢✥✥✵✲✎✍✖✒✑Câu 5 (2 i m).OGHai hình tr bán kính khác nhauquay theo chi u ng c nhau quanhO2các tr c song song n m ngang v ixgóc ω1 = ω2 = ω = 2rad / s.các t cO1(hình v 4). Kho ng cách gi a cáctr c theo ph ng ngang là 4m.4mth i i m t=0, ng i ta t m t t mván ng ch t có ti t di n u lênHình 4các hình tr , vuông góc v i các tr cquay sao cho nó v trí n m ngang,ng th i ti p xúc b m t v i hai tr , còn i m gi a c a nó thì n m trênng th ng ng iqua tr c c a hình tr nh có bán kính: r = 0,25m. H s ma sát gi a ván và các tr lൠ= 0, 05; g = 10m / s 2 .1. Xác nh th i i m mà v n t c dài c a m t i m trên vành tr nh b ng v n t c c a ván.2. Tìm s ph thu c c ad ch chuy n n m ngang c a t m ván theo th i gian.✵✏✚✛✵✬✙✎✓✰✖✵✚✌✎✮✲ơ✁✍✚✌✎✭✓ ✧✎✳ ✥✵✎✏✮✱✫✵✬✧✎✌✳✵✏✭✩✎✮✵✫✢✌✵✎✵✍✲✩✬✥✍✓✎✘✯✩✎✓✙✫✩✍✓✎✵✩✚✌✦✎✣✲✍✬✎✙✘✬✯✙✩✌ ✂---H t---☎H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:..........................✄✎✵ aSë Gd&§t NghÖ anKú thi chän häc sinh giái tØnh líp 12N¨m häc 2011 - 2012H−íng dÉn vµ BiÓu ®iÓm chÊm ®Ò chÝnh thøc(H−íng dÉn vµ biÓu ®iÓm chÊm gåm 05 trang)M«n: V t lý B¶ng A ---------------------------------------------✄CâuN I DUNGc c i (1 i m):Câu1 Xác nh chu kì dao ng và t c(5 )2πl 2π+ Chu kì dao ng: T == 2π== 1, 257( s ) ……………………………..ωg5dao ng c a qu c u: s0 = α 0 .l = 6cm ………………………………….+ Biên1.1.a✁☎✑✑✆✑✝✑✝✂i m✟✞✠✡☎✎✎+T c✙✑✎✓✓✎c c✓✢✆✓✎☛✩✖✗i c a qu c u: vmax = ω s0 = 5.6 = 30cm / s …………………………..✜✩✖✗☞✠✎✖+ Gia t c h✙✚✮✗✙✎✓2maxvng tâm c a qu c u: an =✩✫0,25✖✡0,3= 0, 225m / s 2 …………………..0, 4=✗l✯ơ✯0,252+ Theo nh lu t II Niu T n, khi v t i qua VTB:τ − mg = man ⇒ τ = mg + man = 0, 6.(10 + 0, 225) = 6,135( N ) …………………………✎0,25✟Xác nh s c c ng dây treo t i VTCB (1 i m):+ Lúc i qua VTCB qu c u có t c : vmax = 30cm / s ……………………………..1.1.b0,50,25✎0,5☎✑✝✌✍T ctrung bình c a v t sau n chu kì (0,5 i m):ng c a v t ic là: S = n.4s0 …………………………+ Sau n chu kì quãng1.1.c + T ctrung bình c a v t sau n chu kì là:✠✎✙V=✎✓✚✌✩✩✯✎✎✚✡✛✯n.4s0S4.6=== 19,1(cm / s ) ……………………………………………..nTn.T1, 2566✑Quãngư✑✏ng c c✟0,250,25i (1,5 i m):✞✠✡2T T T0,25= + …………………………………………………………32 6+ Quãngng c c i Smax = 2s0 + S1max …………………………………………… 0,25M2M1Trong th i gian T/6 v t ic S1max ng v iπ /3t ctrung bình l n nh t khi v t chuy n ngs1.1.d lân c n VTCB. S d ng véc t quay ta tính•O 3 6-32π T π. = suy rac góc quay M 1OM 2 =T 6 3S1max= A → S max = 3s0 = 3.6 = 18cm …………………….…………….. 0,5+ Phân tích ∆t =✎✚✌✢✎✜✌✙✎✯✓✮✯✎✚✎✎✚✛✣✯ ✵✑✮✍✎✓ơ✛+ cu i th i i m t quãngng c c i nói trên thì v t có lidài s=-3cm ,l n là:v n t c c a v t cóv = ω A2 − x 2 = 6. 62 − (−3) 2 = 18 3(cm / s ) ………….……………✙✁✯✙✌✩✎✯✍✎✎✜✓✎✚✌✢✎✜✯✎✓✮0,5 ✑✝✌✍ Tính chu kì dao ng c a v t so v i nêm (1 i m):+ Trong h quy chi u g n v i nêm:- T i VTCB c a m trên nêm (khi m cân b ng trên nêm thì nêm c ng cân b ngmg sin α(1)trên bàn): lò xo giãn m t o n: ∆l0 =✠✥✳✜✔✡✮✩✬✓✎✬✁✜K1.2- Ch n tr c Ox g n v i nêm và trùng m t nêm h ng xu ng, O là VTCB c a mtrên nêm.- T i v trí v t có lix: theo nh lu t II Niu T n:mg sin α − K (∆l0 + x) + ma.cosα =mx // (2) ............................................................Fdv i a là gia t c c a nêm so v i sàn.N+ Trong hqc g n v i bàn, v i nêm ta có:•Q OFq(mgcosα -ma.sinα )sinα -K(x+∆l0 )cosα =Ma .....................................................mthay (1) vào bi u th c v a tìm tac:PXN− Kx.cosαa=(3)M + m sin 2 αP/2K .x.cos αK .( M + m)+ Thay (3) vào (2) cho ta: − Kx − m= mx // ⇒ x // +.x = 02M + m.sin αm( M + m.sin 2 α )✵✂✜✔✫✮✯✎✮✓✎✙✔✫✚✯✩✮✙✩ơ✮✣✶✎✚✘✎m( M + m.sin 2 α )= 2πng i u hoà so v i nêm v i chu kì: T =K .( M + m)ω✓✎✏0,25✛2πch ng t m dao0,25✮✮✍✣✭✮0,5✮☎✑✝sóng (1 i m):Câu 2 Tính t c(4 ) + Kho ng cách gi a hai i m ng yên liên ti p trên o n AB là:λ / 2 = 3cm → λ = 6cm …………………………………………………….2.1sóng: v = λ f = 60cm / s ……………………………………………………+T cTính s i m c c i trên o n AB (1 i m)+ Kho ng cách gi a hai i m ng yên liên ti p trên o n AB là λ / 2 , kho ng cách2.2 gi a m t i m c c i và m t i m ng yên liên ti p trên o n AB là λ / 4 ……+ Hai ngu n cùng pha thì trung i m c a AB là m t i m c c i giao thoa………✠✖☎✙✡✲✎✎✍✎✣✳✎✜✓0,50,5✒☎✑✑✑✟✟✞✠✖✲✲✓✎✍✎✢✎✍✎✜✡✣✓✳✎✍✎✎✣✜✖✳✎✜✧✎✍✩✓✎✍✢ AB✎✜0,250,251ng yên là: N A min = 2 +  = 10 i m…………….0,5 λ 2c a M1 t i th i i m t1 (1 i m)Tính li+ Pt dao ng c a M trên o n AB cách trung i m H c a AB m t o n x:2π xπ . AB0,25uM = 2a.cos.cos(ωt −) ………………………………………….λλ+ T pt dao ng c a M trên o n AB ta th y hai i m trên o n AB dao ng cùngpha ho c ng c pha, nên t s lic ng chính là t s v n t c…………………… 0,252π x12π .0,5coscosuM/uMλ =6 = 3/2 =− 3==/2x2.2ππuMuM−1/ 22coscos6λ+ Trên o n AB có s✎✜✙i m✎✍✎✣✎✍✒✑✝✌✟✑✏✠✎2.3✓✩✶✎✭✚1122→ vM 2 = u/M2✎✓=−✜✎✩✎✛✄uM/ 1✡✜✎✓✩✎ ✙✍✁✓✍✎✙✄✯✎✜✜✎✓✙= 4 3(cm / s )30,5Tính s i m dao ng v i biên c c i cùng pha v i ngu n trên o n AB (1 i m):+ Theo trên pt dao ng c a m t i m trên o n AB có biên c c i :✒☎✑☎✑✝✑ ✑✝✟✑ ✟✞✠✎✓✩✓✎✍✎✜✎✓✢✎✜✡ 2π xuM = 2a.cos2.4+ Các i m dao✎✍✎λng v i biên✓π . AB2π x0,25cos(ω t-5π ) ……………………………) = 2a.cosλλc c trên o n AB cùng pha v i ngu n tho mãn:.cos(ωt −✧✮✎✓✢✎✜✮✖2k + 1.λx == −1 →= (2k + 1)π → → k = −2; −1; 0;1cos2λλ− AB / 2 < x < AB / 22π x2π x0,75V y trên o n AB có 4 i m dao ng v i biên c c i cùng pha v i ngu n.Câu3 Tính t n s bi n thiên c a n ng l ng t tr ng (1 i m)11(4 )+ T n s dao ng riêng c a m ch: f ==159155( Hz ) …….0,52π LCC1C22π L3.1.aC1 + C2+ T n s bi n thiên c a n ng l ng t tr ng là: f1 = 2 f 318310( Hz ) ……………0,5Tính i n áp c c i hai u m i t i n (1 i m)✧✯✎ ✜✎✍✎✓✮✎✓✢✎✜✮✁☎✌☞ư✂ư✄✏✠✡☎✗✙✗✙✎✓✩✳✩✜✪✚✛✶✚✌ ✑✑☎✑✟✑✞☎✝✠✆+ i n áp c c✤3.1.b✥✢✎i hai✜✎ub t✗✓✵CbULI 2L= 0 → U0 =.I 0 = 15(V ) ………….22Cbi n:✎✡20✥+ i n áp uAM và uMB cùng pha nhau, nên i n áp c ci n là:✤✎✥✎✥✢✎✜i gi a hai b n c a m i t✲✖✩✞0,5✵✥U 01 + U 02 = 15VU 01 = 10(V )→…………………………………………. U 01 C2U 02 = 5(V )U = C = 21 02ư✑✏✑✝☎Tính c ngdòng i n (1 i m)+ Lúc i n áp hai u t C1 là u1= 6V, thì i n áp gi a hai✠✎✥✎0,5✗✡✵✎✥✲✎✗u t C2 là u2:✵u1 C2u== 2 → u2 = 1 = 3V …………………………………………………u2 C123.1.c+ Áp d ng✵✎✫nh lu t b o toàn n ng l✯✖✪✚0,5ng:✛CuC1u12 + C2 u22CuLi 2 LI2++=→ i = I0 −= 0, 024( A) ………….W=2222L0,521 12022 2✒✁ư✑✏✑✝✑☎✟☛✑☎Tính c ngdòng i n c c i và vi t bi u th c i n tích (1 i m)+ Theo nh lu t b o toàn i n tích: q1 + q2 = C1U 01 = 3.10−9.10 = 3.10−8 (C ) = q0 (1)… 0,25✞✠+ Theo✎✫✎✫✯✖✎✥nh lu t b o toàn n ng l✯✖✪+ Rút q2 t (1) thay vào (2) ta✶3.2✡✎✚✚✛ng:q2q12q 2 Li 2+ 2 += 0 (2)………………….. 0,252C1 2C222C1c pt:✛(q − q )qqLi+ 0 1 +=→ C2 q12 + C1 (q0 − q1 ) 2 + LC1C2 .i 2 − C2 .q02 = 0 , thay s :2C12C222C1221202✙3q12 − 2q0 .q1 − q02 + 3.10−12.i 2 = 0 (3)………………………………………………….0,25✧+ i u ki n t n t i nghi m c a pt (3):✤✏✥✜✥✩∆ / = q02 − 3.(3.10−12.i 2 − q02 ) = 4q02 − 9.10−12.i 2 ≥ 0 ⇒ i ≤dòng i n c c✎✥✢✎✜✚✌ng✎i trong m ch là I0=0,02A✜✟☎2q0= 0, 02( A) , suy ra c3.10−60,25✒✁ ☛☎✌✑☎✑Câu4 Tính h s công su t và vi t bi u th c c a i n áp hai u R (2,5 i m)(5 ) + Khi khoá K óng, t C b n i t t…………………………………………………✠✎☎✵✫✙✓✔✡0,25✧+ Gi n✖✎véc t :ơ0,25 - Áp d ng nh lí hàm s cosin: h s công su t c ao n m ch:✵✎4.1✎✜✫✙✥✙✩ ✜2U12 + U AB− U 222=…………………………………………………………..UAB U22.U1.U AB2ϕI- Suy ra uAM tr pha π / 4 so v i uAB nên:U1u AM = 40 2cos(100π t − π / 4)(V ) …………………………………………………cosϕ =1,5✮ 0,5Tính R; L (2,5 i m)✠✡10,5= 10(Ω) …………………………………………ωCvéc t , ta còn có: U R + U r = U AB .cos(π /4)=60 → U r = 20V+ Dung kháng c a t✩✧+ T gi n✶✖✎✵i n: Z C =✎✥ơU L = U AB .sin π / 4 = 60V , suy ra: R = 2r ; Z L = 3r ……4.2+ Khi khoá K m , m ch có thêm tM, B:✱✜vào ta✎✚2✥✎✥✥✵✎✒✏✎✍= 12 10 → r = 5(Ω) …………………………….(3r ) + (3r − 10)ó suy ra: R = 10Ω; Z L = 15Ω → L = 0,15 / π ( H ) …………………………………22Tdài c a m t i m trên vành tr nh b ng t cCâu5 Th i i m t c+ Ch n g c O trùng kh i tâm c a ván khi nó VTCB(2 )+ Khi G có t ax:✶✲= 12 10(V ) , thay R=2r; ZL=3r( R + r )2 + ( Z L − ZC )260 2. r 2 + (3r − 10) 2c:✛i n, lúc này i n áp hi u d ng gi a hai i m✎U AB . r 2 + ( Z L − Z C ) 2U MB = I . r + ( Z L − Z C ) =2✵✒☎✑✑✝✌✂✑✝✙✂✑✁✙✎✂✩1,00,5☎✝ván (0,75 i m✝☎0,5✠✡✱✓2mg N1 l / 2 − xN=(l / 2 − x)1=l N2 l / 2 + x ⇒  N + N = mg  N = 2mg (l / 2 + x)2 1 2l+ Ban d u ma sát tr✗✚t, nên theo✛✎✫nh lu t II Niu T n:2 µ mg////✯Fms1 − Fms 2 = mx // ⇒ −5.1Ch ng t banơ.x = mx ⇒ x +l2µ g.x = 0 (1)lu v t chuy n ng pt:x = A cos(ω0t + ϕ ) v i ω0 = 2µ g / l = 0,5(rad / s ) x = 2(m)  A.cosϕ =2  A = 2m⇒⇒Trong ó: t = 0 ta có: V = 0sin ϕ = 0ϕ = 0Do ó u tiên v t dao ng theo pt: x = 2.cos(0,5t) (m) khi mà ma sát gi a vánu là ma sát tr t (khi mà Fms 2 = µ N 2 > µ N1 = Fms1 )………………….và các tr✣✘✎✗✯✍✎✓✮✎✎✎✗✯✵✎✎✓✲✏✚0,25✛+ Khi mà kh i tâm G c a ván i v O thì ph n l c N2 gi m, N1 t ng nên Fms2gi m còn Fms1 t ng (và d th y khi G ≡ O thì Fms1=Fms2). Vì v y, n th i i mt1 và v n t c c a ván có l n b ng v n t c dài c a m t i m trên vành tr nhthì sau ó l c ma sát gi a ván v i tr nh là ma sát ngh …………………………….0,25✙✩✖✎✪✯✙✎+ Ta xác ✩✎✢✎✫✲✏✖✢✖✪✯ ✓✮✬✮✯✵✙✘✩✓✎✍✎✳✌✎✍✵✘✄nh th i i m t1:✌✎✍V1 = −ω0 . A.sin ω0t1 = ω r ⇒ sin ω0t1 = 2.0, 25 = 0,5 ⇒ ω0t1 = π / 6 ⇒ t1 = π / 3( s ) ………..0,25 ( vì t1 N2 nên Fms1>Fms2 : ván trv n t c c a ván gi m, do ó ván dao✯✙✩✖✎✎✚t trên hai tr , vì khi ó✛✵ng i u hòa v i biên✓✎✏✮✎: A1 =✓✎V1= 1m . ……. 0,25ω05.2+ Khi v n t c c a ván ã tri t tiêu, Fms1 kéo ván v VTCB theo pt (1), h n n av n t c c c i c a ván bây gi :Vmax = ω0 . A1 = 0,5m / s < ω r < ω R (ch b ng v n t c dài c a m t i m trên vànhtr nh khi ván qua VTCB) nên ván luôn tr t trên hai tr ., ngh a là nó dao ngi u hòa theo pt (1)…………………………………………………………………✯✯✙✙✩✢✎✎✜✥✏✩ơ✲✌✬✄✯✙✩✓✎✍ ✵✎✘✚✛✵✎✓✏+ Ta có pt dao0,25ng c a ván sau th i i m t2:x = 1.cos(0,5.t+ϕ1 ) , t i t = 4,5(s):cos(2,25+ϕ1 ) = 0x = 0⇒V = −0,5(m / s ) − sin(2, 25 + ϕ1 ) = −1 ⇒ ϕ1 = −0, 68(rad )⇒ x = 1.cos(0,5t-0,68)(m) ……………………………………………………..0,25πV y: * v i 0 ≤ t ≤ ( s) t akh i tâm c a ván là: x = 2.cos(0,5t)(cm)✎✓✩✌✎✍✜✮✁✎✂*v i✮π✙( s ) ≤ t ≤ 4, 5( s ) : t a✂3* v i t ≥ 4,5( s) : t a✮✓✩3✂✎✓✎πkh i tâm c a ván: x = 3 − 0, 5.(t − )(cm)✓✙✩3kh i tâm c a ván: x = 1.cos(0,5t-0,68)(m)✙0,25✩L u ý: Thí sinh gi i cách khác áp án mà úng thì v n cho i m t i a bài ó.✂✄✠✠☎✠✡✆✠✠ [...]... H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: 1 Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Sở GD&ĐT Nghệ An Hớng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức Môn: vật lý lớp 12 thpt- bảng B Bi 1 (5) Khi thanh MN chuy n MN ng thỡ dũng i n c m ng trờn thanh xu t hi n theo chi u 0.5 C ng dũng i n c m ng ny b ng: E Bvl I= = R R ... = 5 (1,0 ) UR = 0,01A R L u ý : HS gi i b ng cỏc cỏch gi i khỏc n u ỳng v n cho i m t i a Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: VậT Lý lớp 12 THPT- bảng b Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi 1 (5,0 im) c u n thnh khung ABCD n m trong M t dõy d n c ng cú i n tr khụng ỏng k , m t ph ng n m ngang,cú AB v CD song song v i nhau,... -H t - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2011 - 2 012 Hớng dẫn và Biểu điểm chấm đề chính thức (Hớng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: V t lý Bảng A - Cõu N I DUNG c c i (1 i m): Cõu1 Xỏc nh chu kỡ dao ng v t c (5 ) 2... ng thỡ: 0.25 T ú suy ra: 2 cot g t = 3 T 2 t= T 6 t= T 12 0.25 5 S GD& T NGH AN K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 N M H C 2011 - 2 012 CHNH TH C ( thi cú 2 trang ) Mụn thi: V T Lí L P 12 THPT - B NG A Th i gian: 180 phỳt (khụng k th i gian giao ) Cõu 1 (5 i m) c treo t i 1 M t con l c n cú chi u di l = 40cm , qu c u nh cú kh i l ng m = 600 g 2 a con l c l ch... c ng dũng i n trong m ch D E,r Hỡnh 2 -H t H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: R S GD& T NGH AN K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12 N M H C 2011 - 2 012 H NG D N CH M THI CHNH TH C Mụn thi: V T L L P 12 THPT B NG B (H ng d n ch m g m 03 trang) N I DUNG Cõu 1.a (1,5 ) i m súng 0,5 B c = vT = 2cm ... i qua v trớ cú li x = + 0,5 cm l n th 7 7 120 67 2011 l: t = t1 + t2 = + 1005T = + 1005 = 315, 75s 120 120 10 120 0,5 0,5 5 1,0 2) Khi hai v t ng yờn v i nhau thỡ l c lm cho v t m2 chuy n ngh gi a hai v t, l c ny gõy ra gia t p cho v t m2 : Fmsn = m2a = m2 2 x < 12 m2 g A < 12 g 2 v0 (6) 2 2à g T (5) v (6) ta cú: v0 < 12 = 0, 6m / s M: v0 = 2 A A = 0,5 1,0... ú trờn S1S2 cú 21 i m cú biờn 0,25 c c i 0,25 0,25 TR NG THPT K THI H C SINH GI I TR NG L P 12 N M H C 2011 - 2 012 Mụn thi: V T L L P 12 THPT - B NG A Th i gian: 150 phỳt (khụng k th i gian giao ) Bi 1(3,5 i m ) Cho quang h ng tr c g m hai th u kớnh, th u kớnh phõn k L1 cú tiờu c f1 = - 30 cm v th u kớnh h i t L2 cú tiờu c f2 = 48 cm, t cỏch nhau m t kho ng l t tr c... P N V H NG D N CH M THI HSG MễN V T L 12 N M H C 2011 - 2 012 Cõu N i dung L1 L2 t o nh: AB A1 B1 A2 B2 d1 d1 d2 d2 V i l = 68 cm, d1 = 88 - l = 20 cm; d1 = d1f1/(d1 - f1) = -12 cm d2 = l - d1 = 80 cm; d2 = d2f2/(d2- f2) = 120 cm > 0 A2B2 l nh th t cỏch th u kớnh L2 m t kho ng 120 cm * phúng i: k = d1d2/d1d2 = -9/10 < 0 nh A2B2 ng c chi u v cú l n: A2B2 = k AB = 0,9 cm... 6m / s M: v0 = 2 A A = 0,5 1,0 (5) 0,5 * L u ý: HS cú th gi i theo cỏch khỏc n u ỳng v n cho i m t i a ng chớnh l l c ma sỏt S K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 N M H C 2011 - 2 012 GD& T NGH AN CHNH TH C Mụn thi: V T Lí L P 12 THPT - B NG B Th i gian: 180 phỳt (khụng k th i gian giao ) Cõu 1 (5,0 i m) Trong thớ nghi m giao thoa súng m t n c, cú hai ngu... d1 > f2 (1) - Theo bi: d1 = 88 - l d1 = -30( 88 -l)/(118 -l) l - d1 = l + 30( 88 -l)/(118 -l) = (-l2 + 88l+ 2640)/(118 -l) - V y i u ki n trờn tr thnh: (-l2 + 88l+ 2640)/(118 -l) > 48 Vỡ 0 l 88 118 l > 0 nờn mu n (2) tho món thỡ ta ph i cú: l2 - 136l + 302 4 < 0 28 cm < l < 108 cm Suy ra: 28 < l 88 (theo bi) 0,5 0,5 0,5 mv12 I12 + 2 2 c va ch m: W1 = ng n ng c a qu ... Thớ sinh gi i cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ v n cho i m t i a bi ú Sở Gd&Đt Nghệ an Đề thức Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2007 - 2008 Môn thi: vật lý (Đề thi. .. H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Sở GD&ĐT Nghệ An Hớng dẫn chấm biểu điểm đề thức Môn: vật lý lớp 12 thpt- bảng B Bi (5) Khi... thớ sinh: S bỏo danh: Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2011 - 2 012 Hớng dẫn Biểu điểm chấm đề thức (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: V t lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan