Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 (có đáp án chi tiết)

245 27.9K 196
Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh . KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2014 - 2015 Môn thi: VẬT LÍ Lớp THCS Ngày thi: 25 tháng 03 năm 2015 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 06 câu, gồm 01 trang Câu 1(4,0 điểm) Lúc 20 phút bạn Minh chở bạn Trang học xe đạp, sau 10 phút bạn Minh nhớ bỏ quên sách nhà nên để bạn Trang xuống xe quay lại lấy sách đuổi theo bạn Trang. Biết vận tốc xe đạp bạn Minh v1 =12 km/h , vận tốc bạn Trang v =6 km/h hai bạn đến trường lúc. Bỏ qua thời gian lên xuống xe, quay xe lấy sách bạn Minh. a) Hai bạn đến trường lúc bị trễ vào học bao nhiêu? Biết vào học giờ. b) Tính quãng đường từ nhà đến trường? c) Để đến trường vào học, bạn Minh phải quay đuổi theo bạn Trang xe đạp với vận tốc v3 bao nhiêu? Khi hai bạn gặp lúc giờ? Nơi gặp cách trường bao xa? Biết rằng, sau gặp bạn Minh tiếp tục chở bạn Trang đến trường với vận tốc v3 . Câu (4,0 điểm) Một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa nước nhiệt độ t0 = 200 C. Người ta thả vào bình cầu giống đốt nóng đến 100oC. Sau thả cầu thứ nhiệt độ nước bình cân nhiệt t1 = 400 C. Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.độ. Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường bình nhiệt lượng kế. Giả thiết nước không bị tràn ngoài. a) Nhiệt độ nước bình cân nhiệt ta thả tiếp cầu thứ hai, thứ ba? b) Cần phải thả cầu để nhiệt độ nước bình cân nhiệt 900 C. R1 M Rx B A • • • Câu (2,0 điểm) Cho mạch điện hình 1. Biết hiệu điện hai đầu R3 R2 mạch A B 18V không đổi, R1 = R2 = R3 = Ω, Rx • biến trở. Điều chỉnh Rx cho công suất tiêu thụ Rx đạt cực đại. N Hình Tìm Rx công suất cực đại đó. Bỏ qua điện trở dây nối Câu 4. (3,0 điểm) A B R4 Cho mạch điện hình 2. Hiệu điện hai đầu mạch A B 20V không đổi. Biết R1 = Ω , R2 = R4 = R5 = Ω , R3 = Ω . R5 R3 Ampe kế dây nối có điện trở không đáng kể. Tính : R1 a) Điện trở tương đương mạch AB. b) Số ampe kế. Câu 5. (4,0 điểm) R2 Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào tạo với A góc 600. Một điểm S nằm khoảng hai gương. Hình a) Hãy vẽ hình nêu cách vẽ đường tia sáng phát từ S phản xạ qua gương G1, G2 quay trở lại S. A B U A b) Tính góc tạo tia tới phát từ S tia phản xạ qua S. + Câu 6(3,0 điểm) Để xác định giá trị điện trở Rx người ta mắc mạch R x điện hình 3. Biết nguồn điện có hiệu điện không đổi U. K1 R0 Các khóa, ampe kế dây nối có điện trở không đáng kể, điện trở mẫu R0 = 15Ω, biến trở chạy Rb. Nêu bước tiến hành thí nghiệm để xác định giá trị K2 Rb điện trở Rx Hình ----------------------------------HÕT------------------------------------Giám thị coi thi không giải thích thêm KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2014-2015 Môn thi: Vật lí. Lớp 9.THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA -------------------------------ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đáp án gồm trang) CÂU HD GIẢI CHI TIẾT Câu a. (1,5 điểm) 4,0 đ 1.a 1,5đ 1.b 1.c 2,0đ A B D ĐIỂM C - Quãng đường Minh Trang 10 ph (tức 1/6h) AB: Ta có: AB = v1/6 = 2km - Khi bạn Minh xe đến nhà (mất 10 ph) bạn Trang đến D. Ta có : BD = v2/6 = 6/6 = 1km - Khoảng cách Minh Trang Minh xe bắt đầu đuổi theo AD: Ta có: AD = AB+BD = 3km - Thời gian từ lúc bạn Minh xe đuổi theo đến lúc gặp Trang trường là: T = AD/(v1-v2) = 3/6 = 1/2h = 30ph - Tổng thời gian học: T = 30ph + 2.10ph = 50ph - Vậy hai bạn đến trường lúc 7h10ph ⇒ Hai bạn trễ học 10 ph. b. Quãng đường từ nhà đến trường: AC = t. v1 = 1/2.12 = 6km c. Ta có: Quãng đường xe đạp phải đi: S = AB+AC = 8km - Thời gian lại để đến trường là: T = 7h – (6h20ph + 10ph) = 30ph = 0,5h - Vậy để đến Minh phải xe đạp với vận tốc là: v3 = S/T = 8/0,5 = 16km/h - Thời gian để bạn Minh xe quay đến nhà là: t1 = AB/v3 = 2/16 = 0,125h = 7,5ph. bạn Trang đến D1 cách A là: AD1 = AB+ v2 .0,125=2,75km. - Thời gian để bạn Minh xe đuổi kịp bạn Trang là: t2 = AD1/(v3-v2) = 0,275h = 16,5ph Thời điểm hai bạn gặp nhau: 6h20ph + 10ph + 7,5ph + 16,5ph = 6h 54ph vị trí gặp cách A: X = v3t2 = 16.0,275 = 4,4km → cách trường là: - 4,4 = 1,6 km. Câu a. Gọi khối lượng nước m, khối lượng nhiệt dung riêng cầu m1 c1. Nhiệt độ cân nhiệt tcb số cầu thả vào nước N 4,0đ Ta có: Nhiệt lượng tỏa từ cầu là: Qtỏa = Nm1c1(100 – tcb). 2.a * Nhiệt lượng thu vào nước là: Qthu = 4200m(tcb – 20) 3,0đ * Điều kiện cân bằng: Qtỏa = Qthu ⇒ Nm1c1(100 – tcb) = 4200m(tcb – 20) (1) * Khi thả cầu thứ nhất: N = 1; tcb = 400 C, ta có: 1.m1c1(100 – 40) = 4200m(40 – 20) ⇒ m1c1 = 1400m (2) Thay (2) (1) ta được: N.1400m(100 – tcb) = 4200m(tcb – 20) ⇒ 100N - Ntcb = 3tcb – 60 (*) * Khi thả thêm cầu thứ hai: N = 2, từ phương trình (*) ta được: 200 – 2tcb = 3tcb – 60 ⇒ tcb = 520 C. Vây thả thêm cầu thứ hai nhiệt độ cân nước 520 C. * Khi thả thêm cầu thứ ba: N = 3, từ phương trình (*) ta được: 300 – 3tcb = 3tcb – 60 ⇒ tcb = 600 C. Vây thả thêm cầu thứ ba nhiệt độ cân nước 600 C. b. * Khi tcb = 900 C, từ phương trình (*) ta được: 2.b 1,0đ 100N – 90N = 270 – 60 ⇒ N = 21. Vậy cần thả 21 cầu để nhiệt độ nước 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ bình cân 900 C. Câu *Điện trở tương đương mạch Rtđ = R123 + Rx = + Rx. 2,0đ Cường độ dòng điện mạch chính: I = *Công suất tiêu thụ mạch: P = I2 R x = 18 Rx + 324R x (R x + 2)2 *Biến đổi ta được: PR 2x +(4P-324)R x +4P=0 Ta có: ∆ = (4P - U ) - 4P Vì ∆ = (4P - 324) -16P = -2592P +104976 ≥ ⇒ P ≤ 40,5 W Vậy công suất cực đại 40,5 W. b 324 - 4.40.5 = = 2Ω *Công suất cực đại đạt khi: R x = 2a 2.40.5 Câu Ta có sơ đồ mạch sau: {(R1nt R3 )// (R2nt R4) }nt R5 Điện trở R13: 3,0đ R13 = R1+ R3 = + 1=4( Ω ) . 4.a Điện trở R24: 2,0đ R24 = R2 + R4 = + 2= 4( Ω ) R13 .R24 4× = = 2(Ω) R13 + R24 × Điện trở tương đương mạch: RAB = R5 + R1234 = + 2= 4( Ω ) Điện trở R1234 = 4.b 1,0đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB: I= U 20 = = 5( A) RAB Vì R5 nt R1234 nên I5 = I1234 = I = 5A . Hiệu điện đoạn mạch mắc song song : U1234 = I1234 × R1234 = × = 10(V) . Vì R13 // R24 nên U23 = U24 = U1234 = 10V . Cường độ dòng điện qua R24 : Số ampe kế: I24 = U 24 10 = = 2,5( A) R24 IA = I24 = 2,5A . Câu + Vẽ hình: 4,0đ 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 + Cách vẽ: …………………………………… - Lấy S1 đối xứng với S qua G1 - Lấy S2 đối xứng với S qua G2 - Nối S1 S2 cắt G1 I cắt G2 J - Nối S, I, J, S ta tia sáng cần vẽ. Kẻ pháp tuyến I J cắt K ) ) ) Trong tứ giác IKJO có góc vuông là: I J ; có góc: O = 600 Do góc lại IKJ = 1200 ) ) Suy ra: Trong ∆ JKI có: I + J = 600 …………………………………………… 0,5 0,5 ) I1 Mà cặp góc tới góc phản xạ: ⇒ ) I1 + ) I2 + ) ) J1 + J = ) ) ) I J = J …………………………. = 1200 ………………………………………………… ) ) Xét ∆ SJI có tổng góc: I + J = 1200…………………………………………… Do vậy: ISR = 1200 (Do kề bù với ISJ) …………………………………………. Câu Các bước tiến hành thí nghiệm tính giá trị Rx 3,0đ A A bA Rx U + K1 0,5 0,5 0,5 0,5 B - R0 K2 Rb - Bước 1: Ngắt K2, đóng K1, (mạch có RxntR0) đọc giá trị ampe: I1 Ta có: U = I1 ( Rx + R0 ) (1) - Bước 2: Ngắt K1, đóng K2, mạch có (RxntRb) điều chỉnh chạy biến trở cho ampe kế giá trị I1 => Rb = R0 - Bước 3: Giữ nguyên vị trí chạy; đóng K1 K2, mạch có Rxnt(R0//Rb) đọc giá trị ampe kế I2  R .R  R Ta có: U = I  R x + b  U = I ( Rx + ) (2) R0 + R x   Giải hệ phương trình (1) (2) ta tìm được: Rx = (2 I1 − I ) R0 2( I − I1 ) ---------------------------------HẾT--------------------------------Chú ý: Học sinh làm cách khác, cho điểm tối đa. 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 PHÒNG GD&ĐT ( ĐỀ CHÍNH THỨC ) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài 1: (1.0 điểm) Hai gương phẳng G1 , G2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau. Cách đoạn . Trên đường thẳng song song với hai gương có hai điểm S, O với khoảng cách cho hình vẽ Hãy trình bày cách vẽ tia sáng từ S đến gương G1 I, phản xạ đến gương G2 J phản xạ đến O (G1) O (G2) ° S ° Bài 2: (2.0 điểm) Một người dự định xe đạp quãng đường 60 km với vận tốc v. Nếu tăng tốc thêm km/h đến sớm dự định 36 phút. Hỏi vận tốc dự định bao nhiêu? Bài 3: (2.5 điểm) Cho mạch điện hình vẽ, hiệu điện hai đầu đoạn mạch không đổi N M U= 7V, điện trở R1=3  , R2=  . AB dây dẫn có chiều dài l=1,5m, tiết diện C A° ° B -7 S=0,1mm . Điện trở suất  = 4.10  m. Điện trở ampe kế dây nối không đáng kể. A a. Tính điện trở dây dẫn AB. ° b. Dịch chuyển chạy C đến vị trí cho R2 R 1 chiều dài AC= CB. Tính cường độ dòng điện qua ampe kế. Bài 4: (2.0 điểm) Trộn lẫn rượu vào nước, người ta thu hỗn hợp nặng 140gam nhiệt độ t= 36 C. Tính khối lượng nước rượu pha biết ban đầu rượu có nhiệt độ t1 = 190C nước có nhiệt độ t2 = 1000C. Nhiệt dung riêng rượu nước : c1= 2500J/kg.độ; c2= 4200J/kg.độ Bài 5: (2.5 điểm) Một bóng đèn công suất 100W sản xuất dùng với hiệu điện 110V. Hỏi: a. Cường độ dòng điện qua đèn đèn sáng bình thường ? b. Muốn sử dụng đèn mạng 220V cần phải mắc thêm điện trở với đèn? Có giá trị bao nhiêu? c. Điện trở phụ làm hợp kim constantan có điện trở suất 0,5.10-6  m, tiết diện 2mm2. Hỏi chiều dài điện trở bao nhiêu? d. Tính nhiệt lượng tỏa điện trở giờ. e. Tính tiền điện dùng bóng đèn tháng (30 ngày), ngày dùng giờ. Biết kWh có giá 1200 đ. --- Hết --- PHÒNG GD&ĐT ( ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài Đáp án Điểm Chọn S1 đối xứng S qua gương G1 ; Chọn O1 đối xứng O qua gương G2 , nối S1O1 cắt gương G1 I , gương G2 J. Nối SIJO ta tia cần vẽ (G1) (G2) O ° 0,25 đ 0,25 đ O1 ° Bài 0,5 đ J I S1 S ° ° - Thời gian mà người hết quãng đường 60 km với thời gian dự định. t1 = 0.25đ S 60  (h) v v - Thời gian thực tế: t2 = S 60  v5 v5 - Theo điều kiện toán ta có: t1 – t2 =36 phút = Bài 0.25đ h 60 60   v v5 5(v+5).60 – 60.5v=3v(v+5) v2 +5v – 500 = - Giải pt ta được: v = 20 km/h v = -25 ( loại ) Vậy vận tốc dự định v = 20 km/h 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ a. Ta có:S=0,1mm2 =0,1.10-6m2. Điện trở dây AB: R 0.25đ 0.25đ l s 1, =6(  ) 0,1.10 6 b.Vì điện trở dây dẫn tỉ lệ với chiều dài nên chạy = 4.10-7. 0.5đ vị trí C thỏa mãn AC= CB điện trở R3 AC R4 CB có mối liên hệ: Bài R3 = R4 Mặt khác R3 +R4 =  Suy ra: R3 =  R4 =  R3 R4    R4 ; R2 R R   mạch cầu cân bằng. Do ampe kế số 0. R1 R2 Nhận xét: Gọi m1, m1 khối lượng rượu nước. Nhiệt lượng rượu thu vào: Q1= m1c1.(t –t1) Nhiệt lượng nước tỏa ra: Q2= m2c2.(t2 –t) Khi có cân nhiệt: Q1 = Q2 m1c1.(t –t1) = m2c2.(t2 –t) m C (t  t ) 4200(100  36)   6,3   2 m2 C1 (t  t1 ) 2500(36  19) Bài m1 = 6,3 m2 Mặt khác m1 + m2 = 140 (g) 6,3 m2 + m2 = 140  m2  19,18 (g) ; m1 = 6,3 m2 = 6,3.19,18  120,82 (g) Vậy khối lượng ban đầu: m1  120,82 (g), m2  19,18 (g)  0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ a. Cường độ dòng điện qua đèn: I  P 100   0,9( A) U 110 b. Cần phải mắc nối tiếp điện trở với bóng đèn. Giá trị điện trở: R 0.5đ 0,25 đ 0.25đ U 110   122() I 0,9 c. Chiều dài điện trở: Bài R l RS 122.2.106 l    488(m) S  0,5.106 d. Nhiệt lượng tỏa điện trở sau giờ: Q= U.I.t= 110.0,9.3600.5= 1782000 J = 1782 kJ e. Điện tiêu thụ bóng đèn tháng: A=P.t= 0,1.30.5= 15 (kWh) Tiền điện phải trả tháng:15.1200= 18000 đồng ( Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa) Xem nhiều tại: GiaoanDethi.com 0.5đ 0.5đ 0.25đ 0.25đ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP NĂM HỌC 2013 -2014 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 20 tháng năm 2014 ( Đề gồm 05 câu, 01 trang) Câu 1(2,0 điểm): Một bình hình trụ có tiết diện đáy S1 = 100 cm2 đựng nước. Thả vào bình gỗ hình trụ có chiều cao h = 20 cm, tiết diện đáy S2 = 50 cm2 thấy chiều cao nước bình H = 20 cm. Biết khối lượng riêng nước gỗ là: D1 = 1000 kg/m3, D2 = 750 kg/m3. Lấy g = 10 m/s2. a. Tính chiều cao phần gỗ chìm nước. b. Cần nhấn khối gỗ xuống quãng đường nhỏ để chìm hoàn toàn nước ? c.Tính công tối thiểu lực cần thực để nhấn chìm khối gỗ xuống đáy bình ? Câu (2 điểm): Dùng nhiệt kế người ta đo liên tiếp nhiệt độ chất lỏng bình nhiệt lượng kế. Số nhiệt kế là: 800C, 160C, 780C, 190C. a. Tìm số nhiệt kế hai lần đo kế tiếp. b. Sau nhiều lần đo liên tiếp số nhiệt kế bao nhiêu? Câu (2,5điểm): Cho mạch điện hình vẽ, U = 24V không đổi, R1 = 12Ω, R2 = 9Ω, R3 biến trở, R4 = Ω. Điện trở ampe kế dây dẫn không đáng kể. + U a. Cho R3 = 6Ω. Tìm cường độ dòng điện qua điện trở R1, R3 số ampe kế. R1 b. Thay ampe kế vôn kế có điện trở vô lớn. A Tìm R3 để số vôn kế 16V. c. Nếu di chuyển chạy để R3 tăng lên số R3 vôn kế thay đổi ? R2 R4 Câu (1,5 điểm): Một bình hình trụ có bán kính đáy R1 = 20cm chứa nước nhiệt độ t1 = 200C đặt mặt bàn nằm ngang. Người ta thả cầu đặc nhôm có bán kính R2 = 10cm nhiệt độ t2 = 400C vào bình cân mực nước bình ngập cầu. Bỏ qua trao đổi nhiệt nước, cầu với bình môi trường; cho biết khối lượng riêng nước D1 = 1000kg/m3 nhôm D2 = 2700kg/m3; nhiệt dung riêng nước c1 = 4200J/kg.K nhôm c2 = 880J/kg.K. Lấy g = 10 m/s2; π = 3,14. Công thức tính thể tích hình cầu là:V = πR với R bán kính hình cầu. a. Tìm nhiệt độ nước cân nhiệt. Tính áp lực cầu lên đáy bình. b. Đổ thêm dầu nhiệt độ t3 = 150C vào bình cho vừa đủ ngập cầu. Biết khối lượng riêng dầu D3 = 800kg/m3, nhiệt dung riêng dầu c3 = 2800J/kg.K; bỏ qua trao đổi nhiệt nước, cầu dầu với bình môi trường. Hãy xác định: nhiệt độ hệ cân nhiệt, áp lực cầu lên đáy bình. Câu (2,0 điểm): Hai điểm sáng S1 S2 nằm trục chính, hai bên thấu kính hội tụ, cách thấu kính cm 12 cm. Khi ảnh S1 ảnh S2 tạo thấu kính trùng nhau. a. Hãy vẽ hình giải thích tạo ảnh trên. b. Từ hình vẽ tính tiêu cự thấu kính xác định vị trí ảnh. .Hết Họ tên thí sinh:………………………… …… .Số báo danh:…………… Chữ kí giám thị 1:……………………………Chữ kí giám thị 2: ……………… UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP Môn: Vật lí - Năm học 2011 - 2012 (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài Hai bến A B dọc theo sông cách s(km) có hai ca nô xuất phát lúc chuyển động ngược chiều với tốc độ (so với nước đứng yên) v. Tới gặp chúng quay trở lại bến xuất phát ban đầu. Cho biết tổng thời gian ca nô nhiều ca nô giờ. Nếu tăng tốc độ (so với nước) hai ca nô lên 1,5v tổng thời gian hai ca nô 24 phút. Hãy xác định khoảng cách s? Coi nước chảy với tốc độ v1 = 2m/s. Bài M Ở đáy bể nước có nguồn sáng điểm S (hình bên). Một người đặt mắt điểm M quan sát S theo phương gần vuông góc với mặt nước. Người thấy điểm sáng cách mặt nước khoảng 45cm. Tính độ sâu nước bể. Cho biết ánh sáng truyền từ nước không khí quan hệ góc tới góc khúc xạ tuân sin[goc toi] theo hệ thức: = ; đồng thời với góc α nhỏ S sin[goc khuc xa] lấy gần đúng: sinα ≈ tanα. D Bài Cho mạch điện hình bên. Cho hiệu điện U = 2V, R1 R2 điện trở R0 = 0,5Ω; R1 = 1Ω; R2 = 2Ω; R3 = 6Ω; R4 = 0,5Ω; R0 + R5 biến trở có giá trị lớn 2,5Ω. Bỏ qua điện trở A U B A ampe kế dây nối. Thay đổi giá trị R5, xác định giá R4 R3 trị R5 để: R5 a/ Ampe kế 0,2A. Chỉ rõ chiều dòng điện qua ampe kế. C b/ Ampe kế giá trị lớn nhất. Bài K1 Cho mạch điện hình bên. Biết UAB= 12V. R3 R4 A R1 = R4 = Ω ; R2 = R3 = Ω . B C R R a/ K1, K2 mở. Tính hiệu điện hai đầu R2. K2 b/ K1 đóng, K2 mở. Tính dòng điện qua R2. c/ K1, K2 đóng. Tính dòng điện qua K1. Bài Một miếng thép có khối lượng m = kg nung nóng đến 6000C đặt cốc cách nhiệt. Rót M = 200g nước nhiệt độ 200C lên miếng thép. Tính nhiệt độ sau nước sau rót vào cốc trường hợp: a) Nước rót nhanh vào cốc. b) Nước rót chậm lên miếng thép. Cho nhiệt dung riêng nước cn = 4200 J/kg.K, thép ct = 460 J/kg.K, nhiệt hoá nước L = 2,3.106 J/kg. Coi cân nhiệt xảy tức thời có trao đổi nhiệt miếng thép với nước. === Hết === HƯỚNG DẪN CHẤM - BIỂU ĐIỂM (Gồm trang) Bài (4 đ) Điểm Giả sử nước sông chảy theo hướng từ A đến B với tốc độ v1; AB = s. * Trường hợp tốc độ ca nô so với nước v, ta có: Tốc độ ca nô xuôi dòng là: vx = v + v1. A Tốc độ ca nô ngược dòng là: = v - v1. - Thời gian tính từ lúc xuất phát gặp C t, s s gọi quãng đường AC = s1, BC = s2, ta có: t = = (1) v + v1 v − v1 s - Thời gian ca nô từ C trở A là: t1 = (2) v − v1 s (3) - Thời gian ca nô từ C trở B là: t = v + v1 C B 0,50 0,25 0,25 s (4) v − v1 s - Từ (1) (3): tổng thời gian ca nô từ B là: TB = t + t2 = < TA (5) v + v1 2v s - Theo ta có: TA- TB = 2 = (6) v − v1 2v1s * Trường hợp tốc độ ca nô 1,5v: tương tự ta có: TA' − TB' = = 0,4 (7) 2, 25v − v12 - Từ (1) (2): tổng thời gian ca nô từ A là: TA = t + t1= - Từ (6) (7) ta có: 0,4(2,25v2 - v12 ) = (v2- v12 ) => v = v1 - Thay (8) vào (6) ta s = 18km. 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 (8) Bài (4 đ) * Vẽ hình: - Xét chùm tới hẹp SHI, tia tới SH vuông góc mặt nước => truyền thẳng; - Tia tới SI bị khúc xạ kéo dài cắt SH S' ảnh S. - Mắt nhìn thấy ảnh S' => S'H = 45cm. HI * ∆SHI có sinHSI ≈ tanHSI = = sin[goc toi] (1) HS HI - ∆S'HI có sinHS'I ≈ tanHS'I = = sin[goc khuc xa] (2) HS' sin[goc toi] HS' - Từ (1), (2): = (4) sin[goc khuc xa] HS sin[goc toi] = (5) - Theo đề: sin[goc khuc xa] HS' - Từ (4), (5): = HS 4 ⇒ HS = HS' = 60cm. 0,25 0,25 0,50 M 0,50 H I 0,50 S' 0,50 S 0,50 0,50 0,50 Bài (4 đ) a. Xác định R5 để ampe kế 0,2A (2,5 đ) - Vẽ lại mạch điện hình vẽ. - Ký hiệu điện trở đoạn AC x = R4 + R5 = 0,5 + R5 - Điện trở toàn mạch R R3 Rx R tm = R + + R1 + x R + R C A R4 R5 R3 B R0 R1 D 0,25 R2 0,25 - Thay số: Rtm = + x 3x + = x +1 x +1 0,25 - Cường độ dòng điện mạch chính: I = ( x + 1) U = R tm 3x + - Cường độ dòng điện qua đoạn mạch AC(chứa x): I x = 0,25 3x + - Cường độ dòng điện qua R3 là: I3 = x +1 ( 3x + ) - Xét nút C: I A = I x − I3 ⇒ I A = x +1 3− x − = = 0, 3x + 2 ( 3x + ) ( 3x + ) 0,25 0,25 (1) 3− x = ± 0, 2(3x + 2) - Với dấu cộng ta được: x = 1Ω ⇒ R5 = 0,5Ω; - Với dấu trừ ta được: x < => Loại. Dòng điện qua ampe kế từ C => D. b. Ampe kế A giá trị lớn nhất: (1,5 đ) 3− x (với x biến đổi từ 0,5Ω đến 3Ω) - Từ phương trình (1), ta có: I A = ( 3x + ) 3− x x = = − = − (2) 6x + 6x + 6x + 6x + + x - Từ (2) có: IA max xmin ⇒ xmin= 0,5Ω ⇒ R5 = - Thay vào IA ta IAmax= 0,357A => 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 Bài (4 đ) a/ (1,5 đ) * Khi K1, K2 mở điện trở mắc nối tiếp RAB = R1 + R2 + R3 + R4 = Ω U I = I2 = AB = 2A R AB Hiệu điện đầu R2: U2 = I.R2 = 2V b/ (1,0 đ) * Khi K1 đóng, K2 mở đoạn AC bị nối tắt UAC = Dòng điện không qua R2 hay I2 = c/ (1,5 đ) * Khi K1, K2 đóng ta có R1//(R2)//(R3ntR4) Dòng điện qua K1: IK1 = I2 + I34 U AB 12 I34 = = = 4A ; R3 + R4 U 12 I = AB = = 12A R2 => IK1 = 12 + = 16A. Bài (4 đ) a. (2,0 đ) * Khi rót nước nhanh vào cốc 200g nước tăng nhiệt độ tức thời. + Nhiệt lượng thép toả để hạ nhiệt độ từ 600 xuống 1000C: Q1 = m.ct.∆t1 = 1.460.(600 – 100) = 230 000 ( J ) + Nhiệt lượng cung cấp cho M = 200 g nước tăng tức thời từ 20 lên 1000C: Q2 = M.cn.∆t2 = 0,2.4200(100 – 20) = 67 200 (J) Q2 < Q1 nên toàn nước chuyển lên 1000C, xảy hoá hơi. 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + Nhiệt lượng làm cho nước hoá hơi: Q3 = Q1 – Q2 = 162 800 ( J ) 0,25 + Khối lượng nước hoá : Q M’ = = 0,0708 = 70,8 g 0,25 L M’ < M nên nước hóa hết, 0,25 => Nhiệt độ sau nước 1000C. 0,25 b. (2,0 đ) * Khi rót nước chậm vào cốc lượng nước rót chậm tiếp xúc với thép, tăng nhanh nhiệt độ, hoá ngay, trình hoá dừng lại thép hạ nhiệt độ 0,25 xuống đến 1000C. + Gọi m’ khối lượng nước hoá suốt trình rót, ta có: + Nhiệt lượng cung cấp để lượng nước m’ tăng từ 20 lên 1000C: 0,25 Q4 = m’cn.∆t = m’.4200.(100 – 20) = 336 000.m’ ( J ) + Nhiệt luợng cần cho hóa hơi: 0,25 Q5 = m’.L = m’.2 300 000.m’ ( J ) Khi cân nhiệt ta có: Q1 = Q4 + Q5 0,25 230 000 = 336 000.m’ + 300 000.m’ 0,25 => m’ = 0.08725 kg = 87,25 g 0,25 + Khối lượng nước không hoá : m’’ = 200 - 87,25 = 112,75 g 0,25 + Gọi x nhiệt độ sau nước miếng thép: mct(100 – x) = m’’cn(x – 20) => 1.460.(100 – x) = 0,11275.4200(x – 20) => x = 59,4. => Nhiệt độ sau nước 59,4 C. 0,25 GHI CHÚ : 1) Trên biểu điểm tổng quát phần, câu. 2) Học sinh làm không thiết phải theo trình tự Hướng dẫn chấm. Mọi cách giải khác, kể cách giải định tính dựa vào ý nghĩa vật lý đó, lập luận đúng, có cứ, kết cho điểm tối đa tương ứng với bài, câu, phần hướng dẫn chấm này. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh …………………… KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn thi: Vật lý. Lớp 9.THCS Ngày thi: 24 tháng năm 2011 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) Đề thi có câu, gồm 01 trang. Câu 1. (3 điểm) 1. Một bàn điện sử dụng với hiệu điện 220V dòng điện chạy qua bàn có cường độ 5A. a. Tính nhiệt lượng tỏa bàn thời gian 20 phút. b. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn 30 ngày, ngày 20 phút, biết giá điện 1200đồng/kWh. 2. Khi truyền tải điện xa có phần điện bị hao phí tỏa nhiệt đường dây. Để giảm công suất hao phí 100 lần có cách nào? Cách lợi hơn? Vì sao? Câu 2. (4 điểm) Một xe khởi hành từ A lúc 15 phút để tới B. Quãng đường AB dài 100km. Xe chạy 15 phút dừng lại phút. Trong 15 phút đầu xe chạy với tốc độ không đổi v1=10km/h, 15 phút xe chạy với tốc độ 2v1, 3v1, 4v1, 5v1…, nv1. a. Tính tốc độ trung bình xe quãng đường AB. b. Xe tới B lúc giờ? Câu 3. (4 điểm) D Cho mạch điện hình vẽ. Đặt vào mạch hiệu điện U = 2V, điện trở R0 = 0,5Ω; R1 = 1Ω; R2 = 2Ω; R3 = 6Ω; R4 = 0,5Ω; R5 biến trở có giá trị lớn 2,5Ω. Bỏ qua điện trở A B ampe kế dây nối. Thay đổi giá trị R5, xác định giá trị R5 để: C a. Ampe kế A 0,2A. b. Ampe kế A giá trị lớn nhất. Câu 4. (4 điểm) Có hai bình bình đựng chất lỏng đó. Một học sinh múc ca chất lỏng bình trút vào bình ghi lại nhiệt độ cân bình sau lần trút thứ tự 200C, 350C, bỏ sót lần không ghi, 500C. Hãy tính nhiệt độ có cân nhiệt lần bị bỏ sót không ghi nhiệt độ ca chất lỏng lấy từ bình trút vào. Coi nhiệt độ khối lượng ca chất lỏng lấy từ bình nhau, bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường. Câu 5. (5 điểm) Cho thấu kính L, biết vị trí tiêu điểm F, F’; quang tâm O; trục xx’; ảnh S’ chiều truyền ánh sáng theo chiều mũi tên (hình vẽ) a. Dùng đường tia sáng qua thấu kính xác định vị trí vật S loại thấu kính. b. Biết tiêu cự f thấu kính L có độ lớn 12cm khoảng cách từ S’ đến thấu kính L 6cm. Hãy xác định khoảng cách từ vật S đến thấu kính L. ------------------ HẾT ------------------ Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Giám thị không giải thích thêm. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án gồm trang, ý gắn với chấm tròn • ứng với 0.5 điểm) Môn thi: Vật lý. Lớp 9.THCS Ngày thi: 24/03/2011 Câu Câu (3 đ) Nội dung a. • Q = UIt = 220.5.20.60 = 132000 J ≈ 0,367kWh b. • Số tiền điện phải trả là: M = 30.0,367.1200 = 13212 đồng. • Ta có Php = P 0,5 R U2 Để giảm Php có hai cách: • Cách 1: Giảm R, cách 2: tăng U ρl • Đối với cách 1: Vì R = . Không thể giảm R cách giảm điện trở suất S Câu (4 đ) Điểm 0,5 0,5 kim loại dùng làm dây dẫn có điện trở suất chênh không đến 10 lần. Không thể giảm R cách giảm l khoảng cách từ máy phát đến nơi sử dụng cố định. Để giảm R phải tăng S. Muốn Php giẩm 100 lần R phải giảm 100 lần nên S tăng lên 100 lần. • Đối với cách 2: Muốn giảm Php 100 lần cần tăng U lên 10 lần nhờ máy biến áp. Cách lợi hơn. a. Tính tốc độ trung bình. • Gọi S1, S2, …Sn quãng đường 1/4h v1, v2,…vn giá trị vận tốc xe chạy quãng đường v1=10km/h v2=2v1 =20km/h v3=3v1=30km/h ………………. Vn=kv1= 10n (km/h) • Quãng đường được: S1 = v1t = 10.1/4 = 2,5km S2 = v2t = 20.1/4 = 5km S3 = v3t = 30.1/4 = 7,5km …………………………. Sk = vnt = 10n.1/4 = 2,5n (km) • Tổng quãng đường : S = S1 + S2 + S3 … +Sn = 2,5(1+2+3….+n) (n nguyên dương) • S = 2,5n(n+1)/2 = 100 => n(n+1) = 80 => n2 +n- 80 =0 Æ n =8,45 n= - 9,45 Vì n nguyên dương, n= S = 2,5.8(8+1) = 90 (km) • Như tốc độ trung bình vTB = AB/t 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 • Thời gian lần xe chuyển động t1 = 8.1/4 = 2h - Thời gian lần xe nghỉ 15 phút t2 = 8.1/12 = 2/3h - Thời gian xe chuyển động 10km cuối t3 = 10/90 = 1/9h Vậy t = t1+ t2 + t3 = 2+ 2/3 + 1/9 = 25/9h • Tốc độ trung bình vTB = 100/(25/9) = 36km/h b. Thời điểm tới B • Xe tới B đồng hồ lúc 8h15’ + 2h 46’40’’ = 11h01’40’’ Câu (4 đ) 0,5 0,5 0,5 a. Xác định R5 để ampe kế 0,2A • Vẽ lại mạch điện hình vẽ. 0,5 • Ký hiệu điện trở đoạn AC x = 0,5 + R5 Điện trở toàn mạch Rtm = R0 + R R3 R1 x + R1 + x R2 + R3 Thay số: Rtm = + • Cường độ dòng điện mạch chính: I = x 3x + = x +1 x +1 U 2( x + 1) = Rtm 3x + • Cường độ dòng điện qua đoạn mạch AC(chứa x): I x = Cường độ dòng điện qua R3 là: I = • Xét nút C: IA= Ix – I3 ⇒ I A = 0,5 0,5 0,5 3x + x +1 2(3 x + ) 3− x x +1 − = = 0,2 x + 2(3 x + ) 2(3x + ) (1) 0,5 (do I x ≥ I ) • Giải phương trình ta x = 1Ω ⇒ R5 = 0,5Ω 0,5 b. Ampe kế A giá trị lớn • Từ phương trình (1), ta có: I A = = 3− x (với x biến đổi từ 0,5Ω đến 3Ω) 2(3 x + ) 0,5 3− x x = − = − 6x + 6x + 6x + 6x + + x • Nhận thấy IA max ⇔ xmin ⇒ xmin= 0,5Ω ⇒ R5 = Thay vào IA ta IAmax= 0,357A 0,5 Câu (4 đ) • Gọi khối lượng, nhiệt dung riêng bình ca chất lỏng bình m1;c1 m2; c2 Nhiệt dung tương ứng q1 = m1.c1 q2 = m2.c2 • Nhiệt độ ban đầu bình t2, nhiệt độ lần bỏ sót không ghi tx. Phương trình cân nhiệt sau lần trút thứ là: q2 (t2 -35) = (q1 + q2) (35 - 20) ⇒ q1 t − 50 = q2 15 0,5 (1) • Phương trình cân nhiệt cho lần trút thứ ba (2) q2 (t2 - tx) = (q1 + q2). (tx -35) • Phương trình cân nhiệt cho lần trút sau cùng. (3) q2 (t2 -50) = (q1 + 3q2) (50 - tx) 50t − 700 t2 − 35t + 500 • Thay (1) vào (3) ⇒ t x = t2 − • Thay (1) vào (2) ⇒ t x = (4) (5) • Từ (4) (5) ⇒ t = 80 C thay t2 = 800C vào (5) • ⇒ t x = 440C Vậy nhiệt độ lần bỏ sót 440C Câu (5 đ) 0,5 a. Xác định vị trí vật S loại thấu kính Ta phải xét trường hợp: * Thấu kính phân kỳ: • Phân tích: Ảnh S’ luôn ảnh ảo nằm bên vật. Theo tính chất ảnh ảo thấu kính phân kỳ, S’ giao điểm tia xuất phát từ S gồm: tia qua quang tâm O thẳng, tia có phương song song với trục cho tia ló kéo dài qua F thấu kính. Vẽ tia ta có vị trí S • Xác định vật S theo hình vẽ dưới: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 * Thấu kính hội tụ: • Ảnh S’ nằm tiêu điểm F nên ảnh ảo. Theo tính chất ảnh ảo thấu kính hội tụ, S’ giao điểm kéo dài phía trước thấu kính tia xuất phát từ S gồm: tia qua quang tâm O thẳng, tia có phương kéo dài qua S qua thấu kính cho tia khúc xạ song song với trục x’x. Vẽ tia ta có vị trí S 0,5 • Xác định vật S theo hình vẽ dưới: 0,5 b. Xác định khoảng cách vật S đến thấu kính * Thấu kính phân kỳ: • Kẻ đường cao S’I , dễ dàng thấy I trung điểm OF: IO = IF = 6cm Vậy S’FO tam giác cân ⇒ β = φ • Xét tam giác vuông : SHO FOH có OH chung; α = β (do so le nên α=φ mà φ =β) Vậy tam giác • ⇒ khoảng cách SH = FO = f = 12cm * Thấu kính hội tụ: • Kẻ đường S’I , SK ⊥ x’x ; xét tam giác vuông đồng dạng FOH FKS, ta có tỉ số đồng dạng: SK FK OF − KO f − d = = = OH OF OF f 1 + = cho 50% tổng số d d' f SK SK KO d 2d = = = = ' S I OH OI 0,5 f f điểm câu b) Lưu ý: Nếu thí sinh giải theo cách khác cho điểm tối đa ------------------- HẾT ------------------- 0,5 0,5 0,5 (1) (d khoảng cách từ vật S đến thấu kính) • Xét tam giác vuông đồng dạng OSK OI S’, ta có tỉ số đồng dạng: (Chú ý: Nếu học sinh làm áp dụng công thức THPT: 0,5 0,5 (2) 0,5 [...]... AB = OI 0,25 F 0 ,50 AB l ng trung bỡnh c a B'OI vỡ v y B' l trung i m c a B'O AB l ng trung bỡnh c a A'B'O OA' = 2OA = A'B' = 20 (cm) 1 2 0,25 0,25 Do OH = AB = A ' B ' nờn OH l ng trung bỡnh c a FA'B' 0,25 = OA' = 20 (cm) V y tiờu c c a th u kớnh l: f = 20 (cm) 0,25 Sở GD&ĐT HOà bình Đề chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi C P T NH L P 9- Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật Lý Ngy thi: 22/3/2011 (Thời... hai ta c hai nghi m Rx1 = 12,33 v Rx2 = 9 Theo i u ki n (4) ta lo i Rx1 nh n Rx2 = 9 Suy ra Ry = 12 Rx = 12 9 = 3 V y Rx= 9 ; Ry = 3 0,5 0,25 T (5),(6)=> 4 0,25 0,25 0,5 S GIO D C & O T O H I DNG CHNH TH C K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 9 THCS NM H C 2012 - 2013 Mụn thi: V T L Th i gian: 150 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Ngy thi: 27/3/2013 thi g m: 01 trang Cõu 1 (1,5 i m) Cho cỏc... 0,25 0,25 S GIO DC V O TO THANH HểA Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm hc: 2011-2012 THI CHNH THC Mụn thi: VT L Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 Thi gian : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ny cú 01 trang, gm 6 cõu S bỏo danh . Cõu 1 (2 im) Cú 3 xe xut phỏt t A i ti B trờn cựng mt ng thng Xe 2 xut phỏt mun hn xe 1 l 2h v xut phỏt sm hn xe 3 l 30 phỳt Sau mt thi gian thỡ c ba xe cựng gp nhau mt... = A R1 12 3 I1 R2 I1 R2 = = I 2 R13 I 2 + I1 R1 + R3 + R2 I4 R 4 0.25 0.25 0.25 U R1 V I1 = I1 9 9 = = I 12 + x + 9 21 + x R3 R2 R4 0.25 suy ra I = 21 + x 21 + x 2 I1 = = I4 9 9 3 0.25 Ta cú UV = U3 + U4 = I3.R3 + I4.R4 = I1.R3 + I4.R4 2 21 + x 2 2 x 4(21 + x) 10 x + 84 = x+ 6 = + = = 16 3 9 3 3 9 9 10x + 84 = 144 suy ra x = 6 V y s ch c a vụn k l 16V thỡ R3 = 6 c (0,5 i m) Khi R3 tng thỡ... cỏch t tiờu i m F n quang tõm O H t H tờn thớ sinh: .S bỏo danh Ch kớ giỏm th 1.Ch kớ giỏm th 2 S GIO D C V O T O H I DNG K THI CH N H C SINH GI I L P 9 THCS NM H C 2012 - 2013 Mụn thi: V T L Ngy 27 thỏng 3 nm 2013 H ng d n ch m g m : 04 trang H NG D N CH M I H NG D N CHUNG - Thớ sinh lm bi theo cỏch riờng nhng ỏp ng c yờu c u c b n v n cho i m - Vi c chi ti t hoỏ i m s ( n u cú) so v i bi u i m ph... q1(80-78) = q0 (78-16) q1 = 31 q0 (1) *Tng t xột l n nhi t k ch 190 C bỡnh 2: Cõu 2 (2 i m) q2( 19- 16) = q0(78- 19) q2= R3 R4 6.6 = = 3 R3 + R4 6 + 6 R234 = R2 + R34 = 9 + 3 = 12 I2 = 0.25 0.25 0.25 59 q0 (2) 3 * G i 2 l n nhỳng ti p theo nhi t k ch x v y ta cú cỏc phng trỡnh cõn b ng nhi t: q1(78-x) = q0(x- 19) (3) 0 t ú suy ra: x 76,2 C q2(y- 19 ) = q0(76,2 y ) (4) 0 T ú suy ra: y 21,8 C b (0,75 i m)... NG D N CH M THI H C SINH GI I MễN V T Lí 9 NM H C 2013- 2014 ( ỏp ỏn g m 4 trang) CU Cõu 1 (2 i m) N I DUNG I M a (0,75 i m) Khi thanh g n m cõn b ng cỏc l c tỏc d ng lờn thanh g l: Tr ng l c P, L c y Ac-si-một FA cú phng chi u c bi u di n nh hỡnh v : S2 h FA P H S1 Goi x l chi u cao ph n g chỡm trong n c Vỡ thanh g n m cõn b ng trờn m t n c nờn: P = FA 10.D2 S2.h = 10.D1.S2.x x= D2 750 h = 0,2 =... trong tr ng h p ny R4 A B + R5 R3 R1 R2 A Hỡnh 2 -H t H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm! 1 K PHềNG GIO D C O T O NGHI XUN H NG D N CH M THI CH N HSG L P 9 NM H C 2013 2014 Mụn: V t lớ Cõu 1 Cõu 2 a 3,0 i m G i v n t c xe 1 v 2 l v1 v v2 (tớnh b ng m/s) + Khi 2 v t i ng c chi u: Quóng ng xe 1 v xe 2 i c trong 2 phỳt l n l t l: S1 = 120.v1 (1) v... quang tõm O ca thu kớnh ú -Ht Kè THI CHN HC SINH GII TNH Nm hc: 2011-2012 HNG DN CHM MễN VT L ( chớnh thc) Lp 9 THCS Ngy thi: 23 thỏng 3 nm 2012 (Hng dn gm 3 trang) S GIO DC V O TO THANH HểA Cõu Hng dn gii x 1 (2 ) N 3 N2 xB xC OM r FA 1 1 2 3 M2 M3 LA L2 r P2 B L1 Or P 1 A +) Ly gc ta l A O,Gc thi gian l lỳc xe 1 xut phỏt +) Ta cú th chuyn ng ca cỏc xe 1, 2, 3... I M CH M BI KI M TRA H C K I NM H C 2013 - 2014 MễN: V T L - L P 9 (H ng d n ch m g m 02 trang) A H ng d n chung - Giỏo kh o ch m chi ti t, cho i m t ng ph n trong bi ki m tra, khoanh trũn, g ch chõn ph n sai c a h c sinh - Lm trũn theo quy nh - Cho i m t i a n u h c sinh lm cỏch khỏc nhng v n ỳng - Sai n v ton bi tr 0.5 i m B H ng d n chi ti t Cõu Cõu 1 (2,0 ) Cõu 2 (2,0 ) Cõu 3 (2,0 ) N i dung ỏp . GD&ĐT ( ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC ) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2015 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài Đáp án Điểm . THANH HÓA ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đáp án gồm 3 trang) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2014-2015 Môn thi: Vật lí. Lớp 9. THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi) . ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2012 Môn thi: VẬT LÍ Lớp 9 THCS Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012 Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này

Ngày đăng: 25/09/2015, 22:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan