0

Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 (có đáp án chi tiết)

257 10,234 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 22:08

 ✆☞S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂☛✝✌✎D☎✆KÌ THI CH NI TUY NTHI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPTN M H C 2012 – 2013Môn thi : V T LÝ, vòng ITh i gian làm bài : 180 phút.✄✍☛✏✒THI CHÍNH TH C✞✑✓✔✟✕✠(thi có 01 trang g m 04 câu)✡✗✖Câu 1. (4 i m)Hai c u th bóng á A và B ch y trên m tng th ng n g p nhau v i cùng t c5,0m/s.i uhành t t tr n u, tr ng tài ch y ch sao cho: luôn ng cách c u th h u v A 18m và cách c u th ti no B 24m. Khi kho ng cách gi a A, B b ng 30m thì v n t c và gia t c c a tr ng tài là bao nhiêu ?Câu 2. (5 i m)M t qu c u ng tính có kh i l ng m và bán kính r, l n không tr ttrên m t ph ng n m ngang, quay xung quanh m t tr c n m ngang AACO(hình 1). Khi ó, tr c A quay quanh tr c cnh O còn tâm C c a quc u chuy n ng v i v n t c v theo m tng tròn bán kính R.1. i m nào trên qu c u chuy n ng v i t cl n nh t, t cRó b ng bao nhiêu ?2. Tính ng n ng c a qu c u.Câu 3. (6 i m)Hình 11. M t v c u có bán kính ngoài R1 và bán kính trong R2c làmn1b ng ch t trong su t có chi t su t n2. T môi tr ng ngoài có chi ti1 I i2n2c chi u t i v c u d i góc t i i1. Tr c khisu t n1, m t tia sángJi vào bên trong, tia sáng chi u n m t trong c a v c u d i góc t ii2 (hình 2). Thi t l p h th c liên h gi a i1, i2 v i R1, R2 và n1, n2.2. M t qu c u tâm O, bán kính Rc làm b ng m t ch t trongOsu t. Cách tâm O kho ng r, chi t su t c a qu c u t i nh ng i m óR22R. T không khí, chi u m t tia sáng t i quc xác nh : n r =R1R+rc u d i góc t i i = 30o :a. Xác nh kho ng cách ng n nh t t tâm O t ing i c a tia sáng.b. Xác nh góc l ch gi a tia sáng t i và tia sáng ló ra ngoài qu c u.Hình 2π/ 2sin xdx ≈ 0,386.Cho bi t : ∫4 sin x − 1π/6Câu 4. (5 i m)R0RM t h c sinh dùng miliampe k mAo su t i n ng c a m t chi cm ch i nc m c nh hình v (hình 3). óng khoápin (E, r). SK, i u ch nh giá tr bi n tr núm xoay R và c s ch ampe k t ngmAng, h c sinh ó thuc b ng s li u sau :E, r1009080706050403020R( )I (mA)252730333742495973K1. T b ng s li u trên, hãy xây d ng c s lý thuy ttính su tHình 3i n ng c a pin trong thí nghi m này.ng cong phi2. Tuy n tính hoá b ng s li u: i bi n thích h p, thay i b ng s li u, chuy ntuy n thànhng th ng (tuy n tính). B ng ph ng pháp tr c quan ho c ph ng pháp bìnhph ng t i thi u, vi t ph ng trìnhng th ng nói trên và tính su t i n ng trung bình c a pin.✘✣✖✖✢✧✜✖✤✥✦✗★✖✖✚✙✛✧✛✬✩✖✘✪✖✫✂✘✭✩★✮✚✙✱✖✧✯✚✙✧✩✫✰✙✗✖✘✧✯✖✲✜✴✜✳✳✛✣✱✱✥✛✵✧✖✖✵✘✶✯✵✗✙✧✖✦✩✖✛✢✜✛✗✘✷✗✧✯✖✧✦✂✖✦✛✪✛✱✖✖✛✘✖✴✯✛✙✗✖✘✸✖✜✳✛✱✧✪✤✪✢✜✤✹✘✪✖✜✤✦✸✦✜✦✦✜✳✛✘✖✤✖✤✥✸✦✜✦✙✤✩✮✭✮✦✰✘✱✯✖✜✪✳✛✛✧✘✯✤✪✗✯✖✖✚✙✖✜✖✰✶✤✦✯✳✹✛✘✦✜✦✺✖✶✖✶✯✪✦✖✢✜✖✹✙✘✮✦✯✰✤✗✖✗✤✖✖✪✖✮✖✤✫✛✛✙✛✺✖✲✖ơ✮✖✜✚✜✼✳✂★✧✖✶✤✷✖✤✜✫ơ✽✽✧✭✖✖✜✫✯✮✳✾✧✗✯✮✷✤✖✪ơ✹✖✮✿✖✮✛✙✧✤✬✯✮✬✖✤✖✧✗✯✮✖✢✜✳✣✤✖✱✢✜✤✜✥ơ✜ơ✿✧✜✗✣✤ơ✜✖✢✜✪✖✮✖ơ✛***H T***❀✧H và tên thí sinh : .................................................✫••❁❂❃❄❆Thí sinh khôngc s d ng tài li u;Giám th không gi i thích gì thêm.❅❈❇S báo danh :........................................✙  ✆☞S GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂☛Ư ✑D✍☛✂✏✒NG D N CH M CHÍNH TH C✁✌✎☎HKÌ THI CH NI TUY NTHI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPTN M H C 2012 – 2013Môn thi : V T LÝ, vòng I✄✞✑✓✔☎☎✄Câu 1 4 i m1Khi kho ng cách gi a hai c u th là 30m, tam giác ATB vuông t i TVì kho ng cách gi a tr ng tài và các c u th là khôngvyi nên :- v n t c c a tr ng tài T và c u th A trên ph ng Txb ng nhau;- v n t c c a tr ng tài và c u th B trên ph ng Tyb ng nhau.✆✘i m✯✚✰✙✘✯✫✰vx✙✬✖✧✘✩✜✫ơ✙T0,5✙✱✧✘✩✜✫0,5ơ✙✙✱Vx = − v.1824= −3m / s, Vy = − v. = −4m / s3030✧✩0,5✫✛✙✗2y0,5c a tr ng tài là VT = Vx2 + Vy2 = 5m / s✖V yt cBAx✺✖✮✘✤✦Xét chuy n ng c a tr ng tài trong h quy chi u quán tính g n v i c u th A :- c u th B chuy n ng v i t c : 5 + 5 = 10m/s.- tr ng tài chuy n ng trênng tròn bán kính AT – theo ph ng By24VT / A = Vy' = 10. = 8m / s .30Gia t c h ng tâm c a tr ng tài – gia t c c a tr ng tài trên ph ng Tx :V232a x = T / A = m / s2 .AT9V23T ng t : xét trong h quy chi u g n v i c u th B: a y = T / B( x ) = m / s 2BT2✫✛✙✘✙✗✧✖✦✙✖✛✛✗✖✖✢✜✜✫ơ✛✧0,5✧✦✜✜✫✫✙✺✜ơ✙✮0,5✘✤✦0,5ơ✿✙0,5✧V y gia t c c a tr ng tài là: a = a 2x + a 2y ≈ 3,86m / s 2✩✫✙☎✄Câu 2 5 i mH'ACOHIO'1∆✭✢Cách 1: Dùng tr c quay t c th iKhi qu c u quay, có hai i m ng yên là O và I v y tr c OI là tr c quay t c th i ( )V n t c c a i m M b t k là v M = ω∆ .R ∆✵✘✗✯✖✖✭✩✭✵✧✩✖✪✝✙✧vv. R 2 + r 2=CHR.ri khi nó cách xa tr c quay t c th i nh t, ó là H' (v hình)✘✖T c✧✯✛✗✖quay c a qu c u✙✧✖✂✢✵✗i m có t c✖✛c ci v i tr c quay t c th i: ω∆ =✦✭✢✵✭✚✿✵v R +rR.rR +r+ 1).(r +) = v.(R.rRR2 + r2Cách 2: Dùng công th c c ng v n t cv max =222✧✭✩✛✢✪✖✼✆0,50,50,50,520,5 ✧✩V n t c quay quanh tr c OV n t c quay quanh tr c Ang n ng c a qu c uCách 1: Xét chuy n ng quay quanh tr c quay t c th im i th i i m, tr c quay t c th i óng vai trò nh m t tr c quay cÁp d ng nh lý Stai-n , Momen quán tính i v i tr c quay :I ∆ = I O + m.CH 2 =-✵✧✩✵✘✴2✯✛✂✙✗✖✭✛ ✢✵✗✢✧✖✭✢✖✜✵ ✛✵✧✖✶✖✖✶nh0,5✆✦ơ✵✵0,52R 2 .r 2mR 2 2.R 2 + 7.r 2= mR 2 + m. 2 2 =..5R +r5R2 + r211 mR 2 2.R 2 + 7.r 2 v 2 .(R 2 + r 2 ) 7.m.v 22R 2W = .I ∆ .ω2∆ = ...(1=+).22 5R2 + r2R 2r 2107r 2Cách 2: ng n ng c a qu c u b ng g m :ng n ng quay quanh tr c Ang n ng quay quanh tr c OCâu 3 6 i m1Áp d ng nh lu t khúc x : n1.sini1 = n2.sinr(1)Áp d ng nh lý hàm s sin trong tam giác OIJ: OI/sini2 = OJ/sinr(2)T (1) và (2) suy ra: n1.R1.sini1 = n2.R2.sini2(3)2a.Chia qu c u thành nh ng v c u m ng : bán kính trong r, bán kính ngoài r + dr.Chi t su t c a v c u coi nh không i nrÁp d ng (3) => nr.r.sini = nR.R.sin30o = R/21R1(4)sin i = .= ( x + 1) v i x = R/r42 2RrR+r(4) => xmax = 3 hay rmin = R/3 khi (sini)max = 1, i = 90o.(5)− dr. tan iR 11tan idϕ == − .d ( ). tan i = x. 2 . tan i.dx =.dx(6)b.rrxxxdxo hàm hai v c a (4) cos i.di =(7)4tan itan i4.sin i.dx =.4. cos i.di =.diT (6) và (7) => dϕ =xx4. sin i − 1Theo tính thu n ngh ch v chi u truy n ánh sáng, góc ló b ng góc t i :i = i' = /6(8)Góc h p b i tia t i và tia ló :π/24.sin iπα = i + i'+2.ϕ max = 2.[ + ∫di] = 4,14rad = 237 o.6 π / 6 4 sin i − 1✁✘✴✖1,0✱✯✂✛0,5✲✙✴✛✵✖✴✛✵☎✄✖✶✖✶✩✚✵✧✵✹✘✘✯✸✸✰✘✤0,50,50,5✪✬✸✜0,5✖✙✵0,5✦0,50,50,5✤✚✂✙✹★✩★★0,5✱✶✦✂✷0,50,5✦✳n1i1 I i2n2JOi'iR2R1Hình ý 1✄Hình ý 20,5 ☎✄Câu 4 5 i m1Áp d ng✖✶✩nh lu t Ôm toàn m ch :EEI==v i a = R0 + RmA + r (1)R + R 0 + R mA + r R + a(1) => E – Ia = IR => E – x = IR, v i x = Ia (2)(2) là ph ng trình b c nh t 2 n, v i hai c p s li u (I, R) ta có h 2 ph ng trình b cnh t 2 n => tìmc E.(2)1 1T (1) => = .R + b v i b = a/E (3)I E1T (3) ta th y, là hàm b c nh t c a R hay có m i quan h tuy n tính.IThay i b ng s li ui123456789R( )1009080706050403020I (mA)2527303337424959731 –1(A )403733302724201714IX lý s li ui123456789ΣR i = 540R( )100908070605040 30 20I (mA)25273033374249 59 7311 –1Σ = 242(A )40373330272420 17 14IiI222R (A )10000 8100 6400 4900 3600 2500 1600 900 400ΣR i = 3840011R. ( .A–1) 4000 3330 2640 2100 1620 1200 800 510 280 ΣR i . = 16480IiITa có h ph ng trình: 1 11 1 49242 = .540 + b.9Σ I = E .ΣR i + b.N E = 150 iE⇒⇒16480 = 1 .38400 + b.540 b = 328Σ 1 .R = 1 .ΣR 2 + bΣRii I i i EE451 49328ng th ng : =Ph ng trình.R +I 15045Giá tr su t i n ng trung bình : E = 150 / 49 = 3,1V0,5✚✵✦✦✜✩0,5✧ ✪✦✥✮✮✜ơ✩ơ ✪✖✜0,5✳2✦0,5✹✧✪✩✪✮✹✤✙✬✧✖✯✮0,5✾✧✮✁0,5✾✾✮✜ơ1,0✣✜✖✢✜ơ✶✪✖✮0,50,5✖✛Ghichú1/I = 0,3267.R + 7,288945✷✧40cu iHDch m1/I = y (1/A)3530✪252015102030405060708090100110✂R( )✄✟☎✆✝✆ơ✆✠✄ơ✄Ghi chú : N u HS không làmc theo ph ng pháp bình ph ng t i thi u mà h c sinh bi t tuy ntính hoá và vc th và vi t g n úng ph ng trìnhng th ng, cho 1 i m✡✄☛☎✆✝☎☞✌✍✏☎✆ơ☎✆✎✠☎  ☛✂S✂GIÁO D C VÀ ÀO T O✁K THI CH N✄✌I TUY N☞HÀ T NHTHI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPTD☎✍✏✎☞✑✒✓✆N M H C 2012 - 2013THI CHÍNH TH C✝✞☞✡✟✠(✔✕MÔN THI: V T LÝ ( Ngày thi th 2)có 02 trang g m 5 câu )✖Th i gian làm bài: 180 phút✛✘✗✙✜✙✥✤Câu 1. (3 i m) Nh m t chi c g y, ng i ta tác d ng vào qu bi-a (bán kính r, kh i l ng m) m txung l c n m ngang cách m t bàn bi-a m t kho ng h n m trong m t ph ng th ng ng i qua kh i2tâm c a bi-a (hình 1). Bi t momen quán tính c a v t i v i tr c quay qua kh i tâm là mr 2 .5uur1/ Hãy thi t l p h th c gi a v n t c góc ω và v n t c v0 c aHkh i tâm qu bi-a. Bi t ban u bi-a ng yên.O2/ Hãy nghiên c u chuy n ng c a qu bi-a sau khi ng ng táchd ng trong các tr ng h p sau:7r7r7rb/ h =.c/ h <.a/ h > .I555✚✢✩✪★✤✧✜✥✫✬✥✜✰✭✛✥✤✫✲✬✱✫✣✬✫.✤✚✙✭✳✦✢Hình 1Câu 2. (4 i m) M t mô hình ng c h i n c tn m ngang trên m t sàn nh n. Tay quay OA có chi uAdài r và quay u v i t cgóc , i m B luôn chuy nng th ng. Thanh truy n AB dài b ng tay quay. CoiBkh i l ng c a các b ph n chuy n ng rút v thành 2Okh i l ng m1 và m2 t p trung A và B, kh i l ng c avng c là m3 (hình 2).Hình 2ng c ch chuy n ng ngang và ban1. Cho r ng vu pit-tông v trí xa nh t v bên trái. Xác nh ph ng trình chuy n ng c a vng c .2. N u ng cc b t vít xu ng n n b ng bu-lông, tìm áp l c c a ng c lên n n và l c c tngang bu-lông. B qua l c c ng ban u c a bu-lông.✘✗✫ơ✚★✥✣✥✜✚✫✥✮✭✯✬✩✛✛✢✪✫✚✭✜✦✣★✮ơ✚✫✢✩✵✶✩✶✫✥✮✫✫✚✲✫✷✲✚✪✶★✥✲✜✦✢✭✶✫✚✚✥✜✦✥✸✦✢✹✢✫✭ơ✚★✹✲✫✫✱✫ơ✚✺✼✸✚✶✲✫✫✻✽✫ơ✥✶✧✾✫ơ✚✶✭✽ơ✚✧✱✭Câu 3. (4 i m) Cho m ch i n nh hình 3: uAB = 80 2 cos100πt (V), L là cu n dây c m thu n có0,4H, t i n C và i n tr R u có th thayt c mπALMic.CB1/ Cho ZC = ZL, R = R1 = 75Ω. Ch ng minh r ng :R✘✗✫✯✤✿✤❀✫✭✫✧✫✚★✢✹✚✹✢✦✚✫✫ơ✻✛✫✧✢✯✫✱✚✯✸✶✫✲✣✫✦✢★✬π✮a/ iR s m pha✮so v i uAB.Hình 32b/ Khi ZC = ZL thì UC t c c i. Tính UCmax .2/Gi nguyên C i u ch nh R, ch ng t công su t tiêu th P = kR, k là h ng s không ph thu cvào R.3/ Gi R = R1. Tìm C uAB cùng pha v i i.✫✫✿✫✧✿✶✬✰✼✹★✺✫✥✣✲✣✚✮✰✘✗✫✚✙✿✫✳✙✫✿✫✤✯✙✚✿✳✮✫✮✢✫✫✶✮✦✫✿✙✥✜✮✳✿1✥✜✫✱✮✢✬✤✳✮✿✛✿✤✢✢✚✙✢✥✜✛✫✺✳✢✢★✙✧✫✢✫✳✢✙✿✩✫✚✫✫✢❂✯Câu 4. (4 i m) M t h t tích i n bay vào m t môi tr ng có l c c n t l v il n v n t c h t.n khi d ng l i h t ã i quãngng L = 10cm (tính t lúc i vào môi tr ng). N u trong môitr ng ó có t m t t tr ng u vuông góc v i v n t c h t thì v i v n t c ban u nh tr c h tc o nng l1 = 6cm. N u c m ng t gi m i 2 l n thì h t ics d ng l i sau khi iquãngng l2 b ng bao nhiêu tr c khi d ng l i?✛❁✫✱✢✫✿✿✫✦✢ ✪✘✗✯✫✫✬✸✮✤Câu 5. (5 i m) Trong m t xi-lanh cao, cách nhi t t th ng ng, d i pit-tông m nh và n ngcó m t l ng khí lý t ng n nguyên t . bên trên pit-tông t icao nào ó, ng i ta gi v tn ng có kh i l ng b ng kh i l ng pit-tông. Sau ó, ng i ta th nh v t n ng và nó r i xu ng pittông. Sau va ch m tuy t i không àn h i c a v t và pit-tông m t th i gian, h chuy n v tr ng tháicao nh lúc ban u. H icao ban u c a v t tính t áy xicân b ng, t i ó pit-tông có cùngcao c a pit-tông? Bi t bên trên pit-tông không có khí. B qua m i ma sátlanh b ng bao nhiêu l nvà trao i nhi t.✚✩✢✩✁✸✦✚✢✫ơ✢✥★✥✫✦✢ơ✙✲✢✯✱✹✫✛✫✿✫✚✱✜✳✹✚✭☎--------------- H T -----------✆✝ư✟✫✭✯✠☛* Thí sinh khôngc s d ng tài li u;* Giám th không gi i thích gì thêm.✡☞✶✚✫✚✱❀✜✩✜✫★✫✤✰✥✂✿✜✢✄✫✭✫✙✚✢✥✫✿★✙✢✯✫✿ ✦✩✫✌✎H và tên thí sinh:........................................................................... S báo danh:...................✍2  ÁP ÁN VÀ HƯNG D N CH M V T LÝ ( VÒNG II )✂✄☎✆N M H C 2012 - 2013✝✞☞CâuCâu 11)H✠ng d n gi i✟✡☛ i m3✛❁✫✫nh lý bi n thiên ng l ng và momenl ng :ur uur' r urP = P - 0 = F. tuur ur r uuur urL0 = L - 0 = OH x F . t✦✻✚✢ng✚0,25✦✢✌✌.y✌✌OxO0,25IHình 1a✛Chi u các ph ng trình vect trên lên tr c:Ox: m v0 = F. t22 2Oz: mr 2ω = (h − r ) F .∆t . T ó:mr ω = (h − r )v0555 (h − r )=Hayv02 r2uuuruuurdv0 uuur2mr 2 d ω uur uuurTa có := Fms ;m= OI xFmsdt5 dt2mr 2 d ωTrên truc Oz:= ± r µ mg5 dtc xét tùy theo v n t c tr t u c a bi-aNhi u tr ng h pơơ✢✣✌0,25✫0,25✳✷2)✶✙✦✫0,250,25✥✜✦✢0,25✦✢✢✭✍5 h −r5(h −r) 7r −5h)v0=v−()v=(1−) =(u002r2 r22r0,5✍7rkhi ó u < 0 => Fms > 0 qu bi-a lúc u tr t v i gia t c h5tr c x, sau ó l n không tr t vì ω t ng.7ru = 0 qu bi-a l n tr t.b) N u h =57rc) N u h 0 Fms < 0 ; Fms = - µ mg5lúc u qu bi-a tr t v i gia t c âm sau ó l n không tr t .✛✫a) N u h>✫✤✫✱✾✮✦✢✍✥✮✢ng theo0,25✾✦✣✢✛✤✾✦✢0,25✛✫✱✤✮✦✥✫✾✢✦✢Câu 20,2543 1)✙✲✫V1✜Xét t i th i i m t góc quay c a v tBOA = = t (hình 2a). Các b ph ncó kh i l ng m1, m2 có v n t c l nrrl t là v1 và v2 trong h quy chi urg n v i v . V có v n t c v3 i v isàn.Theo ph ng ngang h không ch u tácd ng c a ngo i l c nên b o toàn ng l ng:m3v3 +m2(v2 + v3) +m1(v1sin t + v3) = 0✿✭✜✷ A✚✥✥✜✦✱✢✛✯✦✢✽✮✹✹✥✜✥✫Hình 2a✯ơ✢✻✤✣B V2H O✮✭✿✫✧✦✚✢✷0,5m2v2 + m1v1 sin ωt(1) v i v1 = r,m1 + m2 + m3dOBdOHd ( rcosωt )v2 = = -2=2= 2 rsin t (2) thay (2) vào (1) ta có:dtdtdt(2m2 + m1 )ωr sin ωtv3 = (3).m1 + m2 + m3✮=> v3 = -✷✷✷(2m2 + m1 ) rcosωt+Cm1 + m2 + m3(2m2 + m1 )rCh n x = 0 t i t = 0 ta có C =m1 + m2 + m3(2m2 + m1 )r ( cosωt − 1).v yx=m1 + m2 + m30,250,50,25✼L y nguyên hàm c a (3) x =0,5✭✿☎✜2)0,5rXét c h ch có v1 có thành ph n v n t c theo ph ng th ng ng:vy = v1cos t = rcos t, do ó áp l c c a h lên sàn theo ph ng th ngd ( m1 y )(m1+m2+m3)g +dtN = (m1+m2+m3)g - m1 2r.sin t.ng l ng c a h theo ph ng ngang khi vc ging yên làp = m2v2 + m1v1sin t = (m1 +2m2) r.sin t.Do ó l c c t ngang bulong làdp= (m1 +2m2) 2r.cos t.T=dt✤✯✱✪✥✜✫ơ✺✬✢✪✷✷✫✷✯✧✷❁✦✚✢✢✷✯✹ơ✭✢✷✫✫✦✢✷✫ơ✭✰✬✬ng là N =0,250,50,25✷✽✫✧✷✷Câu30,544 1a)✼✫ ✮Xét o n m ch MB ta th y iR cùng pha v i uMB, iL tr pha✿πIR 1✿UMB0,5✂1✄✮✤✫so v i uMB nên ta có gi n2véc t bên .ơILrπ- Ch n I làm tr c chu n ta có uC ch m phaso iAB, uMB2s m pha 1 so v i iAB ta có:rrrrrU AB = U AM + U MB = U C + U MBTa có UAM = I.ZC, UMB= IR.R = IL.ZL vàU MB I R .R I L(IC = I) l i có==U AM I C Z C IU MB I Lπ== sin( − ϕ1 ) = cos 1 .U AM I2rrOM t khác góc h p b i gi a U MB và U C là 2 =rrπ1= ( − ϕ1 ) nên U MB vuông góc v i U AB v y iR s m phaUC2I✁✜✣☎✮✮ 0,25UMB✿ ✦2✂ 11I✂✰✮ơIR✸✩✂0,5✂h n uAB gócπ2✜✮ILUAB0,25.✬1b)Ch ng minh UC = UCmax .rUCUIXét tam giác ONP=vì sin 2 = L = const và U MB vuông gócsin(ϕ1 + ϕ ) sinα 2Irv i U AB nên UCmax.I UZZRZ LZL= 8/17.=sin 2 = L = MB . MB = MB =IR U MBRR R 2 + Z L2R 2 + Z L280.17V y UCmax== 170V .8✂✮0,5✂✜2.U MBIU. L i có tan MB = L , tan 1 = MB .RIRUIUIRUUVì MB = 1 nên L = MB => UMB =U. L = U.=>IR = MB =.URIRIRZLZLU 2V yP=() .R .= 4R.ZLP = I R2 .R v i IR =✮   0,5✿ ✜50,5 3.❁UCZ= C =>U MB Z MB✲uAB và i cùng pha thì sin = NUMBZC =sin .ZMB mà sin= cos✂ ZC =2= 1 − sin 2 α 2 = 15/17.0,5✂2R.Z l1515.40.75.== 31,14Ω => C = 10-4F.2217 R + Z L85 1OI0,5  1PUABUCCâu 4.4✤✫ ✜✯+ Gi s h t mang i n tích dv n t c h t là v.✙✫✲ng và t i th i i m tơ✿✢✿✥FCv✿✙✮+ Theo bài h t bay vào t tr ng theo h ng vuônggóc v i t tr ng nên trong t tr ng h t ch u tácd ng c a các l c:✿✮✳✣✳✢✢✙✭✙✢✳✢✿✻✧[L c c n: FC = -k v ; L c Loren: F = q v × B✤✧T✧❂hình v ta có:dv 2(m. ) = (k2+q2B2).v2dt✳⇒⇒(ma)2 = (kv)2+(qvB)2k 2 + q 2 B 2 .vdt = -mdv✤f⇒ mak 2 + q2 B20,5✱(Vì v gi m d n)Khi B = 0:0,50∫ ds = -m. ∫ dv0m 2vo2s = L =k2Khi B = Bo/2:⇒s2 =v0222s =l220,50,5k 2 + q 2 B 2 .ds = -mdvs⇒];Khi B = Bo:m 2vo2.k 2 + q2B2m 2vo2s = l1 = 2k + q 2 Bo220,520,54m 2vo2=4k 2 + q 2 Bo26 ✳0,52 Ll1⇒ l 2=0,53k 2k 2 + q 2 Bo2311 4k 2 + q 2 Bo2==+= 2+ 222 22 22 24 L 4l14m vo4m vo4m vol2+ T trên suy ra:≈ 8,3cm.3l12 + L2Câu 55✥✜Kh i l ng c a v t là m1, c a pit - tông là m2 (m1 = m2 = m)c xác nh t cácV n t c c a v t ngay sau khi va ch m2ph ng trình: m1.gh2 = m1.v /2 ;(1)m1v = (m1+m2)v1 (2)✦✢✭✥✜✭✜✫✭✿✫✦✢✻✳0,5ơ✢h20,5h1❁✜✤✾★✯✮nh lu t b o toàn n ng l ng c a h sau va ch m và và khi có cân b ng m i:3v23nRT1 + (m1+m2) 1 .+ (m1+m2)h1 = nRT2 + (m1+m2)h (3) (h = h1)222✦✻✢L i có p1.S = m1g, (4)✭1,0✿nRT1 = p1Sh1 (5)✿p2.S = (m1+m2)g,(6) nRT2 = p2Sh (7)T các ph ng trình trên thay vào phv t b ng 4 l n cao c a pit- tông.ơ✳✜✤ơ✢★✱1,5✢✫✚✜✫ng trình (3) gi i ra: h2 =3h1. V y✭7✚cao c a✭1,5  SGIÁO D C VÀ ÀO T OH IDNG✁✂☎KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH H I DL p 12 THPT n m h c 2013 - 2014Môn thi: V T LÝTh i gian làm bài: 180 phút( thi có 4 câu và g m 02 trang)✄✞✆ Ơ✞✟✌________________________✍✠✡☛NGƠ✎✏❑▲CHÍNH TH C✑▼✒✓✔___________________________________________✖Câu 1 (2,0 i m).M t khung dây d n kín hình ch nh t ABCD ( AB = l ; BC = b ), kh i l ng mcng yên và m t ph ng khung n m trong m t ph nggiAlBth ng ng. Khungc t trong t tr ng u có véc tc m ng t B vuông góc v i m t ph ng khung sao choBch có c nh CD không n m trong t tr ng nh hình v 1.⊗bth i i m ban u ( t = 0 ) ng i ta th nh khung dây.a. Gi s khung có i n tr thu n R,t c mc akhung không áng k , chi u dài bl n sao cho khungDCt t i v n t c gi i h n (v n t c không i) tr c khi raHình v 1kh i t tr ng. Tìm v n t c gi i h n c a khung và nhi tl ng t a ra trên khung n khi c nh AB c a khung v ara kh i t tr ng?b. Gi s khungc làm t v t li u siêu d n và cót c m L. C ng gi thi t bl nkhung không ra kh i t tr ng trong quá trình chuy n ng. Ch n tr c Oxh ng th ng ng t trên xu ng, g c O t i v trí ban u c a c nh CD. Bi t trong quátrình khung chuy n ng, c nh CD không chuy n ng vào vùng có t tr ng. Vi tph ng trình chuy n ng c a khung?Gi thi t khung dây không b bi n d ng trong quá trình chuy n ng.Câu 2 (2,0 i m).Cho th u kính h i t có tiêu c 10cm. Ban u,Bv t sáng AB ph ng m ng, cao 1cm t vuông góc v itr c chính c a th u kính, A n m trên tr c chính, cáchAOth u kính m t kho ng b ng 15cm (Hình v 2).a. Xác nh v trí, tính ch t, chi u vàcao c aHình v 2nh. V nh.b.c nh cao b ng b n l n v t, ph i d ch chuy n v t d c theo tr c chính t vtrí ban u i m t kho ng bao nhiêu, theo chi u nào?c.v t v trí cách th u kính 15cm và gi v t cnh. Cho th u kính chuy nng t nh ti n ra xa v t, d c theo tr c chính sao cho tr c chính không thay i. Khi th ukính cách v t 25cm thì quãngng mà nh ã ic trong quá trình trên là baonhiêu?Câu 3 (3,5 i m).1. Ba v tkh i l ng l n l t m1, m2 và m3 (v ik3k1k2✕✗✘✙✚✛✥✙✣ư✢✣ư✢✥✤✦✧✦✥✦✣✤✣ư✢✣★✬ư✩✣✪ơ✥✤★✮✭✯✦✧✱★ư✩ư✰✲✬✩✣✣✳ư✩✴✬✬✵✣✶✷✳✣✗✸✹✲✣✣✯✭✚✪✛✭✯✣✚✹✭✛✣✺ư✭€✻ư★ư✢✩✚✛✻✻✣★ư✭✯✼✹✶✯✹★✩✬✬✵✣ư✢★✚✶✘✣✗✣✹✭ư✽✼✲✣✻✭✬✸✲✦✣✤★★ư✛✩✣✛✯❀✣✲✳✹✗✾✯✿✼✲✣✗✯✣✗★ư✩✼✲ươ✣✗✹✲✬✼❀✼✯✣✗✖✕❁✗✿✸✣✳✥✚✦✿✻✹✣❁✭✧✿✬❁✗✧✰◆✬✣❀ư✢❀❁✪✣✗✹✬✰✲✲❂✬✣✬✧✛✳✚❀✚✾✿★❀✬✣✳✣✗✪✲✲❂✚✣✗❀✷❀❁✼✚✙✾✚✿✛✣❀❁✿✣✺❁✬✚✣ư✩✣✣✣ư✢✖✕✚m1 = m2 =✣✗❇❀❃●❍■✻✛ư✢m3= 100 gam )2c ng l n l✤❄✳ư✢✣ưưc treo✢✢❅❇❆❆✭o3❅xo lí t❈ư✷ngkt k1, k2, k3 (v i k1 = k 2 = 3 = 40 N / m ).2✭cân b ng, ba v t✧✳✚❉❏ng n m trên m t✧✗✣ư✩❉❊O1❋✯iO2m2❖ng th ng n m✦m1✧Hình v 3O3m3 ✂ngang và cách u nhau ( O1O2 = O2 O3 = 1,5 cm ) nhnh 3. ch ch ng th i choba v t dao ng i u a theo c chc nhau: T v trí cân b ng truy n cho m1v n t c 60cm/s h ng th ng ng lên trên; m2cng t m t i m a d iv trí cân b ng, chcân b ng m tn 1,5cm.n c Ox h ng th ng ngxu ng d i, g c O i v trí cân b ng, g c th i gian ( t = 0 ) c các v t b t u dao ng.a. Vi t các ph ng nh dao ng i u a a v t m1v t m2. N u vào th iπi m t v t m1 v trí có lix1 = 2cm và ang gi m thì sau ós v t m2 có t clà✣✪ư❄❇ ✰■✁●❄■✣✩✬❉✚✣✗✣✪❄❈❉❉✄✄❄☎★✄❀✧✪✲✬✚✛ư❀✧✛ư✭❉✭✦❇✄✛●✼❀✣●✯❍✤✣■✧❀ư✗✧ơ●❍✣✣ ✢●❄❃✯✝✛ư❄✴❄✞✣❄❈❉✹❆●❅✪❄✾✩✗❃★❍✗✿ư✚✟✚✣❇✭❆■ư✦✣✠❄✆✣✳✣✚✭✤✗✼✩✲✬✣✚✷❀✣✗✣✣✚✛✣✗20bao nhiêu?b. nhng ch l n nh t gi a m1 m2 trongnh dao ng.c. Vi t ph ng trình dao ng c a v t m3trong su tnh dao ng ba v tng th ng?luôn n m trên ng m t2. M t con l c lò xo cóc ng k = 40 N / m , v t nh kh i l ng m = 100( g ) ttrên m t bàn n m ngang. H s ma sát tr t gi a v t và m t bàn là µ = 0,16 . Ban ugi v t sao cho lò xo b nén 10(cm) r i th nh . L y g = 10(m / s 2 ) . Xác nh:✬❋■❄☎❉✝✭✄❁✙❇❆✡☛●✄❍✣ ✗✲✼ư✧ơ❉✣❏✗✣ư✗✹✩✚✣✛✡☛✄●❍✣ ✗✚✦✥✗✣✠✗✤✚✻✥✛ư✢✣✥✧✶✛ư✢✙✚✣✳✂✬✙✚❀✴❁✣❀a. T cc a v t lúc gia t c c a nó i chi u l n th 4.b. Quãngng v t ic cho n khi d ng h n.Câu 4 (2,5 i m).Trên m t ch t l ng, t i hai i m A và B t hai ngu n sóng dao ng theo ph ngng v i ph ng trình daong l n l t là: u A = a1 cos(20πt ) vàth ngπtruy n sóng trên m t ch t l ng là 40cm/s và biênu B = a 2 cos 20πt +  . Bi t t c✛✣✗✹✣✚ư✩✛✚✣✣ư✹✣✢✣✺✪✼✳★✤✦✖✕✲✂✥✥❁✦✣✤✻✯✭ư✣✣ơ✣✣✗✳ư✗ươ✢✥✼2sóng không thay✣✺✛✣✗✪❁✻✣✗i trong quá trình sóng truy n.✪1. Cho AB = 20 cm ; a1 = 6 mm và a 2 = 6 3 mm✲a. Vi t ph ng trính sóng t i trung i m O c a AB.c c i trên o n AB.b. Tìm s i m dao ng v i biên2. Cho AB = 6,75λ và a1 = a 2 = a . Trên o n AB, có hai i m C và D: C n m trêno n AO; D n m trên o n BO (v i CO = λ ; DO = 2,5λ ). Hãy xác nh s i m và vtrí i m g n B nh t dao ng v i biên c c i và cùng pha v i ngu n B trên o n CD.✼ươ✯✣✹✲✛✣✣✗✭✣✗✸✣✯✣✯✲✣✯✣✧✲✣✯✧✣✯✭✣✲✣❀✛✣❀✂✳❁✣✗✭✣✗✸✣✯✭✣✯___________ H t ___________☞H và tên thí sinh: ............................................................................... S báo danh: .................................✾✛Ch kí giám th 1: ................................................. Ch kí giám th 2: ......................................................✙❀✙❀  SGIÁO D C VÀ ÀO T OH IDNG✁✂☎H NG D N CH M KÌ THICH N H C SINH GI I T NH H I D NGL p 12 THPT n m h c 2013 - 2014Môn thi: V T LÝ( áp án g m 06 trang)✄☛✆Ơ✞____________________________ ✁✂✞✟✌✠✍✡☛Ơ✎✏✒✔________________________________________________________Câu✄N i dungÝ☎+ Khi khung r i, trong thanh AB xu t hi n su t i nng: eC = Bvlơ❁✶❁✣✶i m✆✬✣ng c m✗✤+CCâu 1ư✩ng✣eC Bvl=RRdòng i n trong khung: i =✗✣✶0,25✖(2,0 i m)+ CD không ch u tác d ng l c t ; L c t tác d ng lên c nh ADvà CB cân b ng; L c t tác d ng lên AB h ng th ng ng t✕❀✿✧daư✸i lên và có✭+ Theo✣✣✸★★✸✿✿ư✯✭✦✣✤★2 2B l vRl n: Ft = Bil =✗★✭nh lu t II Niu t n: mg − Ft = ma❀✚Khi khung✣ơt v n t c gi i h n: a = 0✯✚✛✭0,25✯mgRSuy ra: v = 2 2B l✲✬+ Áp d ng nh lu t b o toàn n ng l ng cho quá trình chuy nng c a khung t lúc ban u n khi AB v a ra kh i t✿✣✗✣❀✚✹trư★✣ư✳✣✢✼★mvm gR= mg  b −22B 4 l 42ng: Q = mgb −✩✝22✻0,25+ Khi khung r i, trong thanh AB xu t hi n su t i nng: eC = Bvl = Blx'ơ★❁✶❁✣✶✬✣✗ng c m✤+ Su t i n❁b✣+ Theo✶✣ng t c m trong khung: etc = − Li'✬✣✗✸✚eC + etc = 0 ⇒ Blx' = Li ' ⇒+ Ch n g c t a✾✛✾✣✗d  Blx Blx= const=0⇒i−i −dt L LO trùng v i v trí ban✭❀+ T i t = 0 : i = 0; x = 0 ⇒ const = 0 ⇒ i =✯0,25nh lu t Ôm:❀✣✳u c a tr ng tâmBlxL✹✾0,25 B 2l 2 x+ L c t tác d ng lên c nh AB: Ft = Bil =L✸★+ Theo✿✣✯nh lu t II Niu t n: mg − Ft = ma❀✚ơ0,5B 2l 2 xB 2l 2 gmL = ma ⇒ x' '+x − 2 2  = 0LmL B l gmLBl⇒ x − 2 2 = A cos(ωt + ϕ ); ω =B lmL⇒ mg −gmL ϕ =π x = 2 2 + A cos ϕ = 0 ⇒ A = gmLB l v = x' = − Aω sin ϕ = 0B 2l 2+ T i t = 0:✯⇒x= gmL   Bltπcos+ + 1B 2 l 2   mL ✲+ V y phv trí ban✚❀ơ✣ng trình chuy n ng c a khung khi ch n g c O t iu c a thanh CD:✣✳✗✹✾✛+ d' =df15.10== 30cm >0: nh th t, cách TK 30 cmd − f 15 − 10✚ d'+ k = − = −2 góc α0 nh → 1 - cosα = 2sin2 2 = 22v0 = α gl = 0,314 (m/s)+ G i v1, v2 là v n t c c a m1, m2 ngay sau khi va ch mm1v0 = m1.v1+ m2.v2(1)111m1v 02 = m1v12 + m 2 v 22(2)222v0= v1+ v2(3)vì m1 = m2 nên t (1) (2) ta có222v 0 = v1 + v 2(4)✎0,5☛✡✠✍✏0,50,5✑T (3) suy ra: v02 = (v1+ v2)2 = v12 + v 22 + 2v1v2So sánh v i (4) suy ra: v1 = 0; v2 = v0 = 0,314 (m/s)+ Nh v y, sau va ch m m1 ng yên, m2 chuy n ng v i v n t c b ng v n t c c a m1 trva ch m.✑0,5✌✔✡✒✍✓☛✒✕✌✖☛✡✡✌☞✏☞c khi✍m2= 0,02m = 2cmi c a lò xo: 1 k∆l2= 1 m2v22 → ∆l = v222kb) Chu kì dao ngm2+ Con l c lò xo: T1= 2 π= 0, 4skl= 2s+ Con l c n: T2 = 2 πg0,5ng c a h : T = 1 (T1 + T2) = 1 (2 + 0,4) = 1,2 (s)220,5✕+✒nén c c✗✍✘✒✏✕0,5✙✙✒✚✒Chu kì dao✕✛✏✜thc)T it=0t = 0,1st = 0,2st = 1,2s..✗0,5✢0,5v0=> v = v0=> v = 0=> v = -v0=> v = v0✍0,20t(s)1,21,30,10,5✞Bài 2 (5,0 )a/* Xác nh b:- Ph ng trình sóng d ng trên dây: u = [a.sin(bx)].cos( t) = A.cos( t)✒✢✚✣☞✣✑kπ- T i i m nút th k có t a xk: A = 0 => sin(bxk) = 0 ⇒ bx k = kπ ⇒ x k =bλπ λKho ng cách gi a hai nút liên ti p c a m t sóng d ng b ng nên xk+1 - xk= = .2b 22π π=cm-1V yb=λ 20* Xác nh a:π- T a các i m nút là xk = k = 20k(cm) v i k = 0, ±1, ± 2...b- Xét ph n t M cách nút th k 5cm có AM = 5mm => a sin b(x k + 5) = 5mm0,5✔✒✍✓✠✒✕✦✖✤✕✥0,5✏✑✡0,50,5✒✢✔✠✒✕✒✌0,5✧✓★⇒ a sin bx k .cos 5b + cos bx k .sin 5b) = a sin 5b = 50,50,5 π20✒Thay b =0,5c a = 5 2 (mm) ☞λ=> kmax = 11 => có 11 b ng sóng, 12 nút sóng.2Gi a 2 nút có 2 i m d v i biên 5mm => S i m c n tìm 11.2 = 22 i m.Bài 3 (4,0 )1/ nh h ngc trên màn t c nh th t, ta có:L1L2 E1df25dd' ==d − f d − 25O1O2S’d2SKho ng cách t nh n v t: l = d + d’ =d − 25d2 - l.d + 25.l = 0 => = l2 - 100.l 0=> lmin = 100cm;d = 50cm.L1L2 E1h.12/ * t thêm th u kính L2 trên màn có v t sáng khôngO1O2S’i khi d ch chuy n màn ch ng t chùm tia ló sauS''khi ra kh i h th u kính là chùm tia song song. (h.1)S2D1T c là d2 = f2. Mà d2 = O1O2 – d1’ = 20 – 50 = -30 cm.h.2V y L2 là th u kính phân k có tiêu c f2 = -30cm.* Khi t thêm th u kính L2 d ch chuy n màn ra xa 10 cmd2'd2 10nh t ng g p ôi. X y ra hai tr ng h p:Ho c chùm tia ló là chùm tia h i t ho c phân kìL1L2 E1TH1: Chùm tia ló phân k ( nh qua h là nh o) (h.2)Qua hình v ta th y:O1'O2S’D2 d 2 + d 2 + 10'S==2⇒=20=>vôlý.d2D1Dd 2 + d 2'S "2h.3TH2: Chùm tia h i t ( nh qua h là nh th t)X y ra hai tr ng h p:d2 10a. L2 là th u kính h i t : (h.3)Qua hình v ta th yL1L2 E1'10−+dd40 − d 2D21= 2=2⇒= 2 ⇒ d 2' = 20cm ⇒ f 2 = 60cm''S’ S''D130 − d 2d2 − d2O12O✁b/ Chi u dài dây: l = k max☛✒✒0,5✂✔✌✒✔✕✧✔✒✒0,5✥✞✓✒✓✤✡ ☞✄E20,50,5✦✤✤✒✡✑☎0,5✆E20,5✞✛✝✗✔✒✓✟✎✢✞✎✛✓D20,5✞✡✘✠✔✞✒✝✢✞✤✒✡✤☛ ☞✕✝✝E2✂✤✛✤✤✠✞☞✕✤✛✤0,5D2✡✂✤☛ ☞✞✕✂✞☞E20,52✞b. L2 th u kính phân k . (h.4)S''D2 d 2 − d 2 + 10 40 − d 2100h.4== '= 2 ⇒ d 2' =⇒ f 2 = −300cm.'D1d 2 − 303d2 − d2✠D1 D20,5d2d2'✞Bài 4 (3,0 )☛✧✡✒G i v1 là v n t c lúc h t vào, thì✠✍✕✖u c a nó b ng: W1 =✒✡ng n ng ban✏☛✡✎✒1mv12 (1)2✛G i v2 là v n t c lúc h t ra kh i t i n, thì :+ Thành ph n v n t c vuông góc v ing s c: v = v 2 cosβ = v1cosα = hs (2)F + P Eq+ Thành ph n v n t c song song v ing s c thay i v i gia t c: a ==+gmmv// Eqv1=> v// = v 2 sin β = − v1 sin α + at = − v1 sin α + + g  t (3)mv//dvTrong ó: t =(4)v1co sα✠✍✂✧☛✡✌✒✓☛0,5✌☞✧☛✡☛✌✒✓☛✒✟0,5✌☞✌✒v0,5v20,5✌ d qE + mg c: v1cosα.tgβ = − v1 sin α + . m  v1cosα(qE + mg).dSuy ra: cos 2 α.tgβ = − sin α.cosα +mv121(qE + mg)dDo ó: W1 = mv12 =22cos 2 α ( tgβ + tgα )1q.E.dN u b qua tr ng l c: W1 = mv12 =222cos α. ( tgβ + tgα )Bài 5 (3,0 )G i nhi t ban u c a h là T0, nhi tsau cùng c a h là T1, p0 là áp su t ban u c a h .Xét ng n trên: Khí thu nhi t l ng Q1 t ng nhi tng áp t T0 n T1:35Q1 = Cp(T1 - T0) = (C v + R)(T1 − T0 ) = ( R + R)(T1 − T0 ) = R(T1 − T0 )22Xét ng n d i: Khí thu nhi t l ng Q2 nóng ng tích t T0 n T1:TÁp su t t ng t p0 n p1: p1 = 1 p 0T03Q2 = ∆U 2 = C v .(T1 − T0 ) ⇒ Q 2 = R(T1 − T0 )2Q = Q1 + Q2 ⇒ Q = 4R(T1 − T0 )✒Thay v2 theo (2) và t theo (4) vào (3) ☞0,5✒0,5✦✎✠✘✞✧✛✠✒✕✧✞✒✛✛✒✕✛✏✒✛✏✏✦✛✡✛✡✒✕✒✒  ☞✑✦✌✡✛✒0,5✒  ☞☞✑✦✞✒✡✑L c ma sát F tác d ng lên pit-tông A là: F = ( p1 − p0 ) S✘0,50,5✂p 0 V0R(T − T )( T1 − T0 ) = 1 0T0 hhQ100⇒F=== 50N.4h 4.0,5* L u ý:- H c sinh gi i úng theo cách khác v n cho i m t i a.c s nh t trí c a toàn b t ch m.- i m c a m i ý trong câu có th thay i nh ng ph i- N u thi u t 2 n v tr lên, tr 0,5 i m cho toàn bài thi.- Bài 4: N u HS b qua tr ng l c mà v n gi i úng ch tr 0,5 cho toàn bài 4.⇒F=✁✔✂✤✠✒☛✒✔✒✔✞✒✤✟✞✒✕ ✗✏✦0,5☞✄✦☞✘✔✒✚✒☎✑✢✑✦✂✎✤✠✘✒✒✆✑✏✟0,50,5  ✆SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C VIÊN GI I T NH L P 12 BT THPTN M H C 2012 – 2013✂✝✝✞✡✁chính th c✽✾✟✠✝Môn thi: V T LÍ 12 - BT THPTTh i gian làm bài: 150 phút (không k th i gian giao☛✌✄☎(✍thi có 01 trang)✎✏).☞✌✎Câu 1 (5,0 i m).T i hai i m A, B trên m t ch t l ng cách nhau 12cm có hai ngu n k t h p dao ngtruy n sóng trên m t ch t l ng là 1m/s.theo ph ng trình: uA = uB = acos40 π t(cm). T cCoi biênsóng không i. Hãy xác nh:1. B c sóng?2. S i m dao ng v i biên c c i và không dao ng trên o n AB?Câu 2 ( 5,0 i m).Cho m ch i n xoay chi u nh hình 1.✓✖✑✒✔✕✗✘✙✒✚✖✛ơ✢✒✚✛✦✒✤✒✒✚✣✔✕✥✓✢✒✒✌✚✦✒✚✧✒✑✒✚✒✑✎★✑✒✣✛1H;t2πu o n m ch: uAB = 200. 2cos100π t(V) .Bi t i n tr R= 50 3 Ω , cu n dây thu n c m có L=★✘✭✒✩✚★✪✫★✬i n có C =✒10−4πF.i n áp haiLC BRAdòng i n trong m ch.1. Vi t bi u th c c ng2. Xác nh i n áp hi u d ng hai u cu n dây?3. Thay R b ng R1 công su t tiêu th trên o nHình 1m ch t giá tr l n nh t. Tìm R1 và giá tr l n nh t ó?Câu 3 (5,0 i m).M t con l c lò xo n m ngang nh hình 2. V t nh có kh i l ng m=100g, lò xo nh cóc ng k dao ng i u hòa trên quo dài 10cm và t n s dao ng là 0,5Hz. B qua m i ma sát.2Cho π = 10 .1. Tính k và c n ng c a con l c?m2. Vi t ph ng trình dao ng c a v t. Ch n g c th i gian (t = 0)klúc v t v trí biên d ng (x= +A), g c t aO t i v trí cân b ng.3. Xác nh v n t c, gia t c c a v t t i v trí ng n ng g p bal n th n ng?Hình 24. Xác nh th i i m l c kéo vi chi u l n th 2012?Câu 4 (3,0 i m).V t sáng nh AB t trên tr c chính, vuông góc v i tr c chính tr c m t th u kính h it có tiêu c 20(cm) và cách th u kính 30(cm).1. Xác nh v trí, tính ch t và s phóng i c a nh?2. Gi cnh th u kính và d ch chuy n v t tr c th u kính d c theo tr c chínhnhcó l n cao g p ba l n v t. H i ph i d ch chuy n v t m t o n bao nhiêu và theo chi u nào?Câu 5 (2,0 i m).π.xπSóng d ng trên m t s i dâyc mô t b i ph ng trình u = 2sincos(20πt + )(cm) ,42t i th i i m t c a m t ph n t M trên dây mà v trí cân b ng c a nó có t atrong ó u là lix (x o b ng cm, t o b ng s). Tính b c sóng và t ctruy n sóng trên dây?✩✒✪✒✓✑✑★✘✮✛☞✒★✒✥✚✒✑★✒✬✩✒✪✚✓✯✑✒✑✥✒✦✕✬✕✥✒✦✑✕✒✌✎✱✚✰✯✖✛✢✛✙✲✒✚✖✮✒✚✒✣✳ơ✵✒✑✶✪✢✒✚✴✰✱✘✛ơ✒✚✶✴✢☞✱✩✥✛ơ✢✴✱✒✪✘✒✚✑✥✯✱✥✢✢✶✑✥✒✚✵✕✵✓✒✥☞✒✧✣✒✤✣✪✮✌✎✱✖✒✬✔✬✧✦✬✛✦✚✕✚✕✒✥✥✕✢✒✑✶✫✓✓✱✷✢✒✥✕✥✛✦✕✴✬✒✫✓✱✒✚✦✌✕✖✱✪✫✥✚✒✑✣✎✸✚✙✒✛✙✫✩✛ơ✓✒✒✚✒✒✯✚✑☞✒✒✯✶✚✪✛✹✦✥✢✒✚✯✶✣✺---H t--✼H và tên thí sinh:......................................................................... S báo danh:............................✻✴  ✂SK THI CH N H C SINH GI I T NH L P 12 BT THPTGD& T NGH AN✁ ✂✁✁✄☎N M H C 2012 - 2013✡HNG D N CH MTHI CHÍNH TH CMôn thi: V T LÍ 12 – BT THPT(H ng d n ch m g m 02 trang)✠✆✝✝✁✞✟✠☛☞✡✌✍☛✑Câu Ý11.B(5,0 )N i dung✎✛c✦✒v= 5(cm) .fng λ =✓✤✓2✔t i m M thu cn AB daoTa : d2-d1= k.λ v i k ∈ Z .✗✚✒✔✒✚ng v i biên✦✒c c✚✧✒✑i.0,5✦✓M t✑✖i m1,5✕✒✏✘✙c − AB < d 2 − d1 < AB ⇒ −✚ABAB g✑❊✤✶✾✑✼✸✓✥✤✤✸✤✤✮✘✵✿❄✧❍✤✺❍✬✵✤✙✗✥✰✤v = ω A − x = 20 6,52 − 52 (cm / s) ≈ 83,1(cm / s) .2✥✤❈✗✤✿✼❊✤✮21✥0,25 ❉2.(5,0 )1Phng✔✒u1M✯Bc✻✪✫✖✵✣✪ng: λ =✻✔nh✩ng i M do A B truy n n:2πd12πd 2= a cos(ωt −);u 2M = a cos(ωt −+ π).λλơ✣★✤✾0,5v= 0,06m = 6cm.f0,25✶Phng trình sóng t i i m M:ơ✵✔✤ππππu M = u1M + u 2M = 2a.cos  (d1 − d 2 ) +  cos ϖt − (d1 + d 2 ) +  .2λ2λHay: u M = 4cos(20πt − 3π)(mm).0,50,25✶2i m dao✽✤ng c c✥❍✸i✵✤✕❚a✪n:✹1ππcos  (d1 − d 2 ) +  = ±1 ⇒ d1 − d 2 = (k − ).λ (k ∈ Z) .22λ* Trên✤0,5n AB.✵❃1AB 1 AB 1+ ZL ⇒ UC > UL, v y UC = 250 (V).-Dòng i n i l ch pha π/2 so v i uc = uNB.- Theo gi thi t uAB l ch pha π/2 so v i uNB⇒ uAB cùng pha v i i: trong m ch x y ra c ng h ng, khi ó:UR = ZABmin = AB = 60 (Ω).+ i n tr thu n:I−41 10+ ZL = ZC → LC = 2 = 2(1)ω4π- M t khácURRcos ϕAB =⇒ ZAB == 75 (Ω), nên I1 = AB = 2 (A).ZABcosϕABZAB✴✳❀✳✺✺✿❁✰2✺✳✹✺✴0,5❂ơ✵✳0,5✴0,5❃❄✰✴❃❃✺✰❅❆0,5✳✵✴❆❀✿0,5❂10,5 UL= 80 (Ω) ; L. ω1 = 80(2)I1U1(3)vàZC1 = C = 125 (Ω) ;= 125I1ω1CL(4)- Nhân (2) và (3) v theo v , ta có:= 104C10−41- Gi i (1) và (4) ta có: L =(H) vàC=(F).2π2πCâu 4 11 1 1+ Tõ c«ng thøc + = ta thÊy r»ng víi mét thÊu kÝnh cho tr−íc (f = hs):4,0d d' fNÕu hai ®iÓm s¸ng bÊt k× c¸ch thÊu kÝnh nh÷ng kho¶ng nh− nhau d1 = d2 th× ¶nh cñachóng còng c¸ch thÊu kÝnh nh÷ng kho¶ng nh− nhau d'1 = d'2.+ Suy ra r»ng nÕu vËt ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh (mäi ®iÓm trªn vËt c¸ch ®Òu thÊukÝnh) th× ¶nh cña vËt còng ph¶i vu«ng gãc víi trôc chÝnh.2 + VÏ c¸c tia s¸ng tíi ®Æc biÖt: Tia ®i qua quang t©m vµ ®i qua tiªu ®iÓm, ta ®−îc ¶nhthËt cña A lµ A' vµ ¶nh ¶o cña B lµ B'.+ Trung ®iÓm I cã ¶nh ë v« cùc lµ I'. C¸c ®iÓm cßn l¹i trªn ®o¹n BI cã ¶nh (giao®iÓm cña tia qua quang t©m víi ®−êng A'B') n»m trªn nöa ®−êng th¼ng ¶o B'I', cßn®o¹n AF cã ¶nh lµ nöa ®−êng th¼ng thËt A'I'.+ Do vËt AB n»m nghiªng 450 so víi trôc chÝnh nªn hai ¶nh nµy song song víi trôcchÝnh vµ c¸ch trôc chÝnh mét kho¶ng ®óng b»ng tiªu cù f.Câu 5 1a +Gia tèc a = x'' = -ω2x => gia tèc cùc ®¹i am = ω2A => ω = (am/A)1/2 = 2.103 (rad/s).5,02+ VËy F = ma = 0,01.(2.10-3)2. 2.10-3 cos(2.103.t - ) = 80 cos(2.103t +) (N)331b + VËn tèc cùc ®¹i cña h¹t lµ vm = ωA = 4 (m/s)mv 2m= 0,08 (J).+ C¬ n¨ng toµn phÇn E0 =22a + Gia tèc chuyÓn ®éng xuèng dèc cña xe lµ a = gsinα.XÐt hÖ quy chiÕu g¾n víi xeT+ T¸c dông lªn con l¾c t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã cã 3 lùc:FTräng l−îng P,lùc qu¸n tÝnh Fvµ søc c¨ng T cña d©y treo.T✳ó: ZL1 =✯❄0,5❄✰0,50,5✮✮ 1,00,50,51,01,00,5 P1,00,50,50,5αxr r rT¹i vÞ trÝ c©n b»ngta cã: P + F + T = 0+ ChiÕu ph−¬ng tr×nh trªn xuèng ph−¬ng OX song song víi mÆt dèc ta cã: Psinα - F+ TX = 0Mµ F = ma = mgsinα suy raTX = 0.§iÒu nµy chøng tá ë vÞ trÝ c©n b»ng d©y treo con l¾c vu«ng gãc víi Ox2b + VÞ trÝ c©n b»ng nh− trªn th× träng lùc biÓu kiÕn cña con l¾c lµP' = Pcosα. Tøc lµ gia tèc biÓu kiÕn lµ g' = gcosα.+ VËy chu k× dao ®éng cña con l¾c sÏ lµllT = 2π= 2π≈ 2,83 (s).g'g cos αChú ý: Nếu học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa20,50,50,50,5  SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C VIÊN GI I C P T NH L P 12N M H C 2012 – 2013✂✄☎☎✆✠✾✝✞✟☎✿d❀❁Môn thi: V T LÍ L P 12 BT THPTTh i gian làm bài: 150 phút❂✡✟☛Câu 1(4,0 điểm)M t con l c lò xo g m v t có kh i l ng là 0,1 kg, dao ng v i biênA= 5 cm,2t n s f = 5Hz. L y π = 10. Hãy tính:1.c ng c a lò xo.2. Ch n g c th i gian lúc v t v trí biên d ng, vi t ph ng trình dao ng c a con l c.3. C n ng c a con l c.l n v n t c lúc th n ng b ng 3 l n ng n ng.4.Câu 2(4,0 điểm)c tínhM t ngu n sóng có ph ng trình dao ng: u = 5cos4πt; trong ó ub ng cm và t tính b ng giây.1. Xác nh biênvà t n s sóng.2. Trên ph ng truy n sóng, hai i m g n nhau nh t dao ng vuông pha cáchnhau m t kho ng là 10cm. Tính t c truy n sóng.3. Vi t ph ng trình sóng t i i m M trên ph ng truy n sóng, cách O m tkho ng là d=30cm.Câu 3(3,0 điểm)☞✌✍✎✏✑✒✓☞✔✓☞✕✏✖✗☞✘✙✚✏ơ☛✤✎✙✛✜✑ơ✣✑ơ✓☞✙✌✌✕✗☞✔✎☞✏✣✍✤✑✥✥✓ơ✓☞✤☞✓✓✑✒✥✕✓✜✓☞✏✕✑☞ơ✦✓★✏✣✑✓ơ✧✖☞✓☞✦✩✓✧✑ơ✦☞★0,2Cho o n m ch RLC n i ti p. Bi t: R=40Ω ; L=✓✩✩✏✣π✣10−3F ; dòng6πH ; C=✪i n✓trong m ch có bi u th c: i = 2 cos100 π t (A).1. Tính c m kháng, dung kháng, t ng tr .2. Vi t bi u th c i n p gi a hai u o n m ch.3. Thay C b ngci n dung C1. m C1trongch y ra hi nt ng c ng h ng i n.Câu 4 (4,0 điểm)M t bình thép kín có th tích Vc n i v i m t b m hút khí. Áp su t ban u✩✧✘★✫✛✕✪✣✧✘✓✬✭✓✓✩✩✪✮✯✥✮✯✰✱✬✲✳✪✓✴✵✶✓✷✧✸✩✹★✪✑✒☞✑✛✓✕☞✧✓✑✒✏✔☞ơ✖✓V.H i20✕c a khí trong bình là 760 mmHg. Dung tích t i a m i l n b m hút là Vb =✙✏✓✺ơ✻✕ph i b m hút t i thi u bao nhiêu l náp su t c a khí trong bình th p h n 5 mmHg ?Coi nhi t không i trong quá trình b m.Câu 5 (4,0 điểm)Trong thí nghi m giao thoa sóng m t n c, hai ngu n k t h p S1, S2 cách nhau8cm dao ng cùng pha v i t n s f = 20Hz. T i i m M trên m t n c cách S1, S2 l nc c i, gi a M vàl t nh ng kho ng d1 = 25cm, d2 = 20,5cm dao ng v i biênng trung tr c c a AB có hai dãy c c i khác.1. Tính t c truy n sóng trên m t n c.2. Tìm s i m dao ng c c i trên o n S1S2 .3. Tìm s i m dao ng c c ti u trên o n S1S2 .★ơ✏✧✓✧✖✙✖ơ✪✓☞✓✫ơ✪✼✑✔✍✣✒✕✓✑✓✒✑☞✕✔✭✏✩★☛✽✏✓☞✓✓✙✽✦✼✏✓✧✓☞✽✏✓✧✓☞✽✓✩✓✑☞✼✔✓✑☞✔✽✓✩✩✔✓✧✧✩✓✩..................... HÕt ...................Hä vµ tªn:................................................... Sè b¸o danh:.........................0✭  S☎GD& T NGH AN✁K THI CH N H C VIÊN GI I C P T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂ ✁✁✂✝✆✟✌Câu 2(4,0 đ)✡☛☞Néi dung®iÓm4,01 k=> k = f 2 .4.π2 .m = 100 (N/m)2π m2. t = 0: x0= Acosϕ = A => cosϕ =1 =>ϕ = 0 => x = 4cos10πt (cm)3. W = kA2/2 =0,125(J)4. Wđ + Wt = W IvI= ωA/2 = 62,8 (cm/s) = 0,628 (m/s)1. f =1. A= 5cm ;f = 2Hz2. λ/4 = 10cm => λ = 40cm⇒ v = λ. f =80 cm/s3. uM= 5cos(2πt = 5cos(2πt –Câu 3(4,0 đ)✠✆CÂUCâu 1(4,0 đ)✁✄✆✁NG D N CH MTHI DHMôn thi: V T LÍ L P 12 BT THPT(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)✞✄2π dλ)3.π) (cm)2✪✩✹★✑1,01,01,04,00,50,50,750,750,750,751. ZL = ωL = 20(Ω)ZC= 1/ωC =60 (Ω)Z = 40 2 (Ω)2. U = IZ = 40 2 (V) ; tanϕ = -1 => ϕ = -π/4(rad)u = 40 2 cos(100πt -π/4) (V)3. Trong ch y ra hi n t ng c ng h ng khi10−3(F)ZC1=ZL=20 Ω ⇒ C1 =2πSau m i l n b m hút, th tích khí trong bình dãn t V n V+Vb.Do T không i => áp d ng L Bôi l Mariôt cho t ng l n b m✸1,0✒☞✑✛4,00,50,50,50,750,751,0✕C©u 4(4,0 đ)✺ơ✧✓✍✣✕✓✫✯✗ơ✕L n b m hút th 1: p1 (V + Vb ) = pV ⇒ p1 =ơ✘pVV + Vb✕L n b m hút th 2: p 2 (V + Vb ) = p1V ⇒ p 2 =ơ✘ơ✍0,50,50,752pV...........(V + Vb ) 20,75VpV npV npn⇒ (V + Vb ) =⇒ (1 + b ) n =L n b m hút th n: p n =npnVpn(V + Vb )lg152c: n ≥v i n nguyên d ng nên:Thay s , l y logarit talg1,05n ≥ 103✕ơ✘✏✖✓✑✒✔1✑ơ0,750,75 C©u 5(4,0 đ)1. Tính t c ✁✂truy n sóng:✄• T i M sóng có biên☎✁d1 − d 2ki khác ⇒ k = 3c c nên: d1 – d2 = kλ ⇒ λ =✂✆- Gi a M và trung tr c c a AB có hai dãy c c• T ó ⇒ λ = 1,5cm , v n t c truy n sóng: v = λf = 30 cm/s✝✟✆✁S1S 2✆✠2. Tìm−✞✁✡c Ks☛☞≤k≤  ☎✌✁✂ng C trên o n S1S2 là:☞✁☎S1S 2V i k ∈ Z → k = 0, ±1;...; ±5λλV y có 11 i m dao ng C trên o n S1S23. Tìmc K s i m dao ng CT trên o n S1S2 là:✠✁✁S1S 2✡✍✌☛✁☞ ✁✂☞✌✁✁✠−0,50,75☎✂✁0,75☎1SS 1≤ k ≤ 1 2 − V i k ∈ Z → k = 0, ±1;...; ±4; −5λ2λ2V y có 10 i m dao ng CT trên o n S1S2−0,75✄i m dao✁✁0,5✍✁✌✁✂✁☎• Ghi chó: NÕu HS gi¶i theo c¸ch kh¸c ®óng còng cho ®iÓm tèi ®a .20,75  ✄SGD& T NGH AN✁✆K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12N M H C 2012 – 2013✂☎☎✝✠✞✟☎✳d✁✴ ✵Môn thi: V T LÍ L P 12 THPT - B NG BTh i gian làm bài: 150 phút✶✡✟☛☞Câu 1: (3,0 điểm)Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t n c, hai ngu n k t h p S1, S2 cách nhau 8cm dao ngcùng pha v i t n sf = 20 Hz . i m M trên m t n c cách S1, S2 l n l t nh ng kho ngd1 = 25cm, d 2 = 20,5cm dao ng v i biênc c i, gi a M vàng trung tr c c a AB có hai dãy c ci khác.1. Tính t c truy n sóng trên m t n c.2. A là m t i m trên m t n c sao cho tam giác AS1S2 vuông t i S1, AS1 = 6cm . Tính s i m daong c c i, c c ti u trên o n AS2.✌✏✗✍✏✔✕✔✢✗✔✤✕✙✔✢✔✕✔✙✢✜✎✜✣✔✗✢✢✔✌✑✔✦✔✌✗✌✣✔★☞E2E3✕✔✌R1R2R3✎✒✌✔E1✧nh hình 1, b qua i n tr c a cácCho m ch i n có sngu n i n và các dây n i. Hãy xác nh c ngdòng i n qua cáci n tr . Bi t: E1 = 12 V, E2 = 6 V, E3 = 9 V, R1 = 15 , R2 = 33 ,R3 = 47 .ơ✎✔✙✔✎✜✢✔✜✎Câu 2: (3,0 điểm)✑✚☞✚✏✍✔✎✏✍✕✛✓✎✜✔✕✖✏✘✕✔✓✎✙✔✒✑✏✍✖✧✩✩Hình 1✩Câu 3: (5,0 điểm)Cho o n m ch RLC không phân nhánh nh hình 1. Cu n dây L thu n c m, i n tr c a ampe k r tnh . t m t i n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng UAB = 150 V không i vào hai u o n m ch, thìth y h s công su t c a o n m ch AN b ng 0,6 và h s công su t c a o n m ch AB b ng 0,8.1. Tính các i n áp hi u d ng UR, UL và UC, bi t o n m ch có tínhCdung kháng.RLA2. Khi t n s dòng i n b ng 100 Hz thì th y i n áp hai u o nNBAm ch AB l ch pha π/2 so v i i n áp gi a hai u o n NB và s chHình 2c a ampe k là 2,5A. Tính các giá tr c a R, L, C.C©u 4: (3,0 điểm)Cho m t th u kÝnh h i t b ng th y tinh d ng h×nh trßn cã chi t su t n, cã hai m t l i nh nhau b¸nkÝnh cong R. M t v t s¸ng AB cã d¹ng o n th¼ng t tr c th u kÝnh.✔✢✢✒✖✕✛✔✌✦✕✔✤✌★✣✌✔✘✍✪✌✪✧✎✬✔✖✔✢✢✫✗✪✔✢✭✢✗✌✪✔✣✢✭✢✣✒✔✌✌✔✢✢✫✖✢✗✔✭✌✌✏✪✔✌✔✔✌✖✔✖✔✔✢✗✢✚✒✮★✣✣✪✕✒✭✕✕✑✣✯✔✍✢✔✎✪✏✍✭✪✢✫✎✔✪✏✛1. Ch ng minh r ng khi t vËt nhá AB vu«ng gãc v i tr c chÝnh c a th u kÝnh th× nh c a nã c ngvu«ng gãc v i tr c chÝnh.2. H y vÏ x¸c ®Þnh ¶nh c a AB khi t AB nghiªng 450 so v i tr c chÝnh c a th u kÝnh vµ cã trungiÓm trïng v i tiªu i m c a th u kÝnh.C©u 5 (5,0 điểm)1. Mét h¹t khèi l−îng 10 (g), dao ®éng ®iÒu hoµ theo qui luËt hµm sin víi biªn ®é 2.10-3 (m) vµ phaban ®Çu cña dao ®éng lµ -π/3 (rad). Gia tèc cùc ®¹i cña nã lµ 8.103 (m/s2). H y:a. ViÕt biÓu thøc cña lùc t¸c dông vµo h¹t d−íi d¹ng hµm cña thêi gian.b. TÝnh c¬ n¨ng toµn phÇn cña dao ®éng cña h¹t.2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l thùc hiÖn dao ®éng ®iÒu hoµ trªn mét chiÕc xe ®ang l¨n tù doxuèng dèc kh«ng ma s¸t. Dèc nghiªng mét gãc α so víi ph−¬ng n»m ngang.a. Chøng minh r»ng: VÞ trÝ c©n b»ng cña con l¾c lµ vÞ trÝ cã d©y treo vu«ng gãc víi mÆt dèc.b. T×m biÓu thøc tÝnh chu k× dao ®éng cña con l¾c.¸p dông b»ng sè l =1,73 m; α =300; g = 9,8 m/s2.✰✍✫✣✣✏✫✔✣✔✏✔✙✪✏✍✫✣✪✣---H t--✲Họ và tên thí sinh : ..................................................................Số báo danh :............................0✱  ✝SGD& T NGH AN✁K THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 12N M H C 2012 - 2013✂✄☎☎✆✞✟✠☎✝HNG D N CH MTHI DMôn thi: V T LÍ L P 12 THPT – B NG B(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)✡✟☛✁✏CâuCâu 15,0☞✌✟✍✎✑✕✓N i dung – Yêu c u✒✔1✦T i M sóng có biênc c✖✗✘i nên: d1 – d2 = kλ ⇒ λ =✖✙✁✗d1 − d 2k1,0Gi a M và trung tr c c a AB có hai dãy c c i khác → k=3T ó ⇒ λ = 1,5cm , v n t c truy n sóng: v = λf = 30 cm/s* S i m dao ng c c i trên o n AS2 là:0,51,0✖✚✙✛✙✗✜✗✢✣i m✤✥✖✣2✗✗S1 A − S 2 A✘✙S1S 2 − 0≤k<✖✗✗→ −2, 7 ≤ k < 5,3 → k = {−2, −1,......4,5}1,25λλ→ Có 8 i m dao ng c c i.* S i m dao ng c c ti u trên o n AS2 là:✥✖✗✗✘✙✗✥✥✖✣✗✗S1 A − S 2 A✘✙1 S1 S2 − 0<→ −3, 2 ≤ k < 4,8 → k = {−3, −2, −1,......3, 4}2λ≤k+λ→ Có 8 i m dao✥✗✘✔✌ng c c ti u.✙✔★✎✑1★✯✔✢✢✫✔✰✦✔: Gi s chi u dòng i n i nh hình v . Áp d ng nh lu t Ôm cho các o n m chc h ph ng trình:ch a ngu n và ch a máy thu ta− U AB + E1BI1 =R1E1E2E3R 1.I1 + U AB = E1U AB − E2R .I − U = −E 2 2I 2 =AB2R1R2R3R↔2R 3 .I 3 − U AB = −E3U −EAI1 − I 2 − I 3 = 0I 3 = AB 3R3I = I + I1 2 3U- Ta có:cos ϕAB = R ⇒ UR = UAB.cos ϕAB = 120 (V).U ABUUR⇒ UL = 160 (V).- L i có:cos ϕAN = R =U ANU 2R + U 2L✧✦Câu 35,0✤1,25✥✗✛Câu 22,0✗✰✌✓ơ✎✎1,01,00,5✢- i n áp hai u o n m ch:U 2AB = U 2R + (U L − U C ) 2Thay s và gi i ph ng trình ta có: UC = 250 (V) ho c UC = 70 (V)- Vì o n m ch có tính dung kháng, ZC > ZL ⇒ UC > UL, v y UC = 250 (V).Dòng i n i l ch pha π/2 so v i uc = uNB.- Theo gi thi t uAB l ch pha π/2 so v i uNB⇒ uAB cùng pha v i i: trong m ch x y ra c ng h ng, khi ó:UR = ZABmin = AB = 60 (Ω).+ i n tr thu n:I−41 10+ ZL = ZC → LC = 2 = 2(1)ω4π- M t khácURRcos ϕAB =⇒ ZAB == 75 (Ω), nên I1 = AB = 2 (A).ZABcosϕABZAB✌✔✖✔✢✢✘✗✛2✢✔✍✢✯✌0,5ơ✎✔0,5✌0,5✏✒✛✌✏✏✢✛✕✧0,5✔✎✌✧✖✘0,5✍10,5 UL= 80 (Ω) ; L. ω1 = 80(2)I1U1(3)vàZC1 = C = 125 (Ω) ;= 125I1ω1CL(4)- Nhân (2) và (3) v theo v , ta có:= 104C10−41- Gi i (1) và (4) ta có: L =(H) vàC=(F).2π2πCâu 4 11 1 1+ Tõ c«ng thøc + = ta thÊy r»ng víi mét thÊu kÝnh cho tr−íc (f = hsè):3,0d d' fNÕu hai ®iÓm s¸ng bÊt k× c¸ch thÊu kÝnh nh÷ng kho¶ng nh− nhau d1 = d2 th× ¶nh cñachóng còng c¸ch thÊu kÝnh nh÷ng kho¶ng nh− nhau d'1 = d'2.+ Suy ra r»ng nÕu vËt ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh (mäi ®iÓm trªn vËt c¸ch ®Òu thÊukÝnh) th× ¶nh cña vËt còng ph¶i vu«ng gãc víi trôc chÝnh.2 + VÏ c¸c tia s¸ng tíi ®Æc biÖt: Tia ®i qua quang t©m vµ ®i qua tiªu ®iÓm, ta ®−îc ¶nhthËt cña A lµ A' vµ ¶nh ¶o cña B lµ B'.+ Trung ®iÓm I cã ¶nh ë v« cùc lµ I'. C¸c ®iÓm cßn l¹i trªn ®o¹n BI cã ¶nh (giao®iÓm cña tia qua quang t©m víi ®−êng A'B') n»m trªn nöa ®−êng th¼ng ¶o B'I', cßn®o¹n AF cã ¶nh lµ nöa ®−êng th¼ng thËt A'I'.+ Do vËt AB n»m nghiªng 450 so víi trôc chÝnh nªn hai ¶nh nµy song song víi trôcchÝnh vµ c¸ch trôc chÝnh mét kho¶ng ®óng b»ng tiªu cù f.Câu 5 1a + Gia tèc a = x'' = -ω2x =>5,0gia tèc cùc ®¹i am = ω2A => ω = (am/A)1/2 = 2.103 (rad/s).2+ VËy F = ma = 0,01.(2.10-3)2. 2.10-3 cos(2.103.t - ) = 80 cos(2.103t +) (N)331b + VËn tèc cùc ®¹i cña h¹t lµ vm = ωA = 4 (m/s)mv 2m+ C¬ n¨ng toµn phÇn E0 == 0,08 (J).22a + Gia tèc chuyÓn ®éng xuèng dèc cña xe lµ a = gsinα.XÐt hÖ quy chiÕu g¾n víi xeT+ T¸c dông lªn con l¾c t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã cã 3 lùc:FTräng l−îng P,lùc qu¸n tÝnh Fvµ søc c¨ng T cña d©y treo.T✔ó: ZL1 = ✒0,5✒✛0,50,5✦✦✁1,00,50,50,50,50,5✁P1,00,50,50,5αxr r rT¹i vÞ trÝ c©n b»ngta cã: P + F + T = 0+ ChiÕu ph−¬ng tr×nh trªn xuèng ph−¬ng OX song song víi mÆt dèc ta cã: Psinα - F+ TX = 0Mµ F = ma = mgsinα suy raTX = 0.§iÒu nµy chøng tá ë vÞ trÝ c©n b»ng d©y treo con l¾c vu«ng gãc víi Ox2b + VÞ trÝ c©n b»ng nh− trªn th× träng lùc biÓu kiÕn cña con l¾c lµP' = Pcosα. Tøc lµ gia tèc biÓu kiÕn lµ g' = gcosα.+ VËy chu k× dao ®éng cña con l¾c sÏ lµll= 2π≈ 2,83 (s).T = 2πg'g cos αChú ý: Nếu học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa20,50,50,50,5 ✂ S GD &DDT Th a Thiên HuTr ng THPT Thu n An✁✠☎ư✆✝✞THI CH N H C SINH GI I L P 12Môn V t LýTh i gian làm bài 150 phút✟✟✡✆☛Câu 1: (2 điểm)Một vật có khối lượng m = 5,6kg đang nằm yên trên sàn nhà. Tác dụng vào vật một lực kéo cóphương hợp với phương chuyển động một góc α = 450 và có độ lớn là F. Hệ số ma sát trượt giữa vậtvà sàn là µt = 0,25. Lấy g = 10m/s2.a) Tính F để vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5m/s2?b) Sau 3s thì lực kéo ngừng tác dụng. Tính thời gian vật còn đi thêm trước khi dừng hẳn?Câu 2: (2 điểm)Hai điện tích q và q đặt tại hai điểm AB trong không khí AB = 2d, người ta đặt thêm điện tích q0=q tại Mnằm trên trung trực của AB cách AB một đoạn MH = x.a) Xác định lực tổng hợp tác dụng lên điện tích đặt tại M? Áp dụng khi q = 4 µ C , d = 6 cm, x = 8 cm.b) Xác định vị trí của M để lực tác dụng lên q0 là lớn nhất, tính giá trị lớn nhất đó?Câu 3: (2 điểm)Cho mạch điện như hình vẽ: 1 Bộ nguồn ghép hỗn hợp đối xứng gồm 20 pinVmắc thành n hàng, mỗi pin có E = 5 V, r = 2 Ω , Bình điện phân chứa dung dịchE' , r'ABH2SO4 có điện cực bằng Platin có suất phản điện E ’= 2,5 V và điện trở trong r’= 1 Ω ; đèn Đ (6 V - 6 W); tụ điện có điện dung C = 200 nF; R1 = 4 Ω ; R2 =5,6 Ω ; RA = 0; RV = ∞ . Biết đèn Đ sáng bình thường hãy tính:AR1a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?R2 Db) Cách ghép bộ nguồn?RdHinh.1c) Thể tích khí bay ra ở các điện cực của bình điện phân ở điều kiện tiêu chuẩnĐCsau 16 phút 5 giây?d) Tính điện tích và năng lượng của tụ?Câu 4: (2 điểm)Cho cơ hệ như hình vẽ 2. Hai vật A và B được nối qua sợi dây không dãn, khối lượng khôngđáng kể vắt qua ròng rọc. Khối lượng của A và B lần lượt là mA = 2kg, mB = 4kg. Ròng rọc cóbán kính là R = 10cm và mômen quán tính đối với trục quay của ròng rọc là I = 0,5kg.m2. Bỏqua mọi lực cản, coi rằng sợi dây không trượt trên ròng rọc và lấy g = 10m/s2. Người ta thả choAcơ hệ chuyển động với vận tốc ban đầu của các vật bằng 0.Ba) Tính gia tốc của hai vật?Hình 2b) Tính lực căng ở hai bên ròng rọc?c) Từ lúc thả đến lúc cơ hệ chuyển động được 2s thì tốc độ góc của ròng rọc bằng bao nhiêu? Khi đóròng rọc uay được một góc bằng bao nhiêu?Câu 5: (2 điểm)V24L,rCho mạch như hình vẽ 3: UAB ổn định và f = 50 Hz R = 60 Ω ; L =H MA B5πRV1 = Rv2 = ∞V1CπNR(rad)- Khi K đóng V1 chỉ 170V và uMN trễ pha hơn uAB4KHình 3- Khi K mở, C được điều chỉnh để mạch cộng hưởng.a) Tính điện trở của cuộn dây?b) Tính số chỉ của V1 và V2 khi K mở?```-----------------Hết---------------Giám th coi thi không gi i thích gì thêm!☞✌ ✝ÁP ÁN✁ N i dung✝Câu 1:a) Khi tác dụng lực F vào vật vật chụi tác dụng của: Trọng lực, phản lực, lực kéor r r rrTheo định luật II Niu tơn : P + N + F + Fms = ma (1)Chiếu (1) lên phương thẳng đứng chiều dương hướng lên: N + Fsin α - P = 0=> N = P - Fsin α = m(g - Fsin α ).rFms0,25rFrN0,25αrPChiếu (1) lên phương chuyển động: Fcos α - Fms = maFcos α - µ N = maFcos α - µ (mg - Fsin α ) = ma => F(cos α + µ sin α ) = m(a + µ g)a + µg0,5 + 0, 25.10.m = F =.5,6 = 19 Ncosα + µ sin αcos45 + 0, 25.sin 45b) vận tốc vật sau 3 s : v0 = a.t = 0,5.3 = 1,5 m/sKhi thôi tác dụng lực kéo F:r r r rrTheo định luật II Niu tơn : P + N + F + Fms = ma1 (2)FChiếu (2) lên chiều chuyển động: - Fms = m.a1 => a1 = − ms = − µ g = - 0,25.10 = -2,5 m/s2.mv1,5= 0,6 s.Ta có v = v0 +a1.t => t = − 0 = −a1−2,5Câu 2:rq2q2Vì điện tích tại A là q cùng dấu với q0 = q nên lực đẩy giữa q và q0 là F1 : F1 = k . 2 = k . 2r1x +d2rq2q2Điện tích tại B là q cùng dấu với q0 = q nên lực đẩy giữa q và q0 là F2 : F2 = k . 2 = k . 2=r1x + d2F1rr rkhi đó lực tổng hợp tác dụng lên q0 là F = F1 + F2⇒ F = 2 F1cos αMHxVới cos α ==BMx2 + d 2=> F =Khi đó F = 2. k .i m−6 2q2xq 2 .x9 (4.10 ) .0, 08.=2.9.10.= 23,04N=2k.33x2 + d 2x2 + d 222 222 2(x + d )(0, 08 + 0, 06 )0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 rFrF2A2q .xTa có F = 2k.32 2=2k .q232 2( x2 + d )x222k .q2k .q= 4= 432 31 d2 1 d2 2d 233[x + 2 ] [x ++]2 23 2 233xxx( x2 + d )43Áp dụng Côsi cho ba số x ,22=2k .qx + d2q2(x23)rF1q0MαH2d0,25Bq320,2524322432211d1d1d 1d1d 1dta có x +≥ 33 x .= 33 d 4,+.2222222 3 2 32 3 2 32 3 2 34xxxxxx441 411 d2 1 d21 d22333+]=3d=3ddkhix=⇒ x=d = 3 2 cm22 min22 3 2 32 3442xxx−6 22292k .q4k .q4.9.10 (4.10 )== 30,79N.Vậy Fmax == 2321d330,06332(3d 3 d )4Câu 3:U 2 62Ta có Rd = d ==6 Ω.Pd6P6I dm = d = = 1 A.Ud 66UVì đèn sáng bình thường nên Iđ = Iđm 1 A; UAD = U1 = Uđm = 6 V => I1 = 1 = = 1, 5 A.R1 4=> IA = IAD = I1 + Iđ = 1,5 + 1 = 2,5 A.Vậy Ampe kế chỉ 2,5 A* Số chỉ Vôn kế:R .R4.6Ta có R1//Rđ => R1d = 1 d == 2, 4 Ω .R1 + Rd 4 + 6R1d nt R2 => R1d2 = R1d + R2 = 2,4 + 5,6 = 8 ΩTa có UV = UAD = I.RAD = 2,5.8 = 20 V.Vậy Vôn kế chỉ 20 V.b) gọi m là số pin mắc nối tiếpmmTa có Eb = m E = 5m; rb = r = 2 ΩnnTa có UAD = UAB + UBD = UAB - UDB => UAB = UAD + UDB =UAD + ( E ' + I.r’) = 20 + (2,5 +2,5.1)= 25 VmMà UAB = Eb - I.rb25 = 5m - 2,5.225n = 5.n.m - 5m => 5n = n.m - mnMà m.n = N = 20 (1)=> 5 n + m = 20 (2)Từ (1) và (2) ta có 5n2 - 20n + 20 = 0n2 - 4n + 4 = 0=> n =2 và m = 10Vậy phải mắc bộ nguồn thành 2 hàng mỗi hàng có 10 pin mắc nối tiếp.Fmax khi [ x 3 +0,250,250,250,250,250,250,25 c) ta có IP = 2,5 AKhối lượng hiđrô thu được ở Ka tốt: mH = k .q =1 AH1 A1 1..q = . H .I P .t =. .2, 5.965 =F nHF nH96500 10,025 g.Vì khí hiđrô giải phóng dưới dạng phân tử nên thể tích khí hiđrô thu được ở Ka tốt ở điều kiện0, 025m.22, 4 = 0,28 líttiêu chuẩn là: VH 2 = H .22, 4 =221 A1 A1 16Khối lượng ôxy thu được ở A nốt: mO = k .q = . O .q = . O .I .t =. .2, 5.965 = 0,2 g.F nOF nO96500 2Vì khí ôxy giải phóng dưới dạng phân tử nên thể tích khí ôxy thu được ở Anốt ở điều kiện tiêum0, 2chuẩn là: VO2 = O .22, 4 =.22, 4 = 0,14 lít.3232d) Điện tích của tụ Q = C.UAD = 200.20 = 4000 nC.112Năng lượng của tụ: W = C.U AD= 200.10−9.20 2 = 4.10-5 J.22Câu 4:- Chuyển động của hai vật nặng là chuyển động tịnh tiến, chuyển động của ròng rọc là chuyểnđộng quay quanh một trục cố định.Vì PB > PA nên vật A chuyển động đi lên, vật B chuyển động đi xuống.- Phân tích lực tác dụng vào ròng rọc và các vật A và B như hình vẽ.Trọng lực của ròng rọc và phản lực của trục quay tác dụng vào ròng rọc cân bằngnhau.rrTA TBrTAArPA0,250,250,250,25rTBB- Áp dụng định luật II Niu – tơn cho chuyển động tịnh tiến của hai vật nặng ta được:+ Vật A: TA − PA = m A a (1)+ Vật B: PB − TB = m Ba (2)Ta có phương trình chuyển động quay của ròng rọc quanh một trục cố định :M = ( TB − TA ) R = Iγ (3)a(4)- Vì sợi dây không giản, không trượt trên ròng rọc nên: γ =Raaa) Thay (4) vào (3) ta được: ( TB − TA ) = I 2 ⇒ TB = TA + I 2 (5), thay (5) vào (2) ta được:RRa IPB − TA = I 2 + m Ba ⇒ PB − TA =  2 + m B  a (6)RR IPB − TA =  2 + m B  aGiải hệ hai phương trình (1) và (6): RT − P = m a A AAmB − mAPB − PA4−25⇒a==.g = =.10 =≈ 0,357 m/s2II0,514mA + m B + 2 mA + m B + 22+4+ 2RR0,1rPB0,250,250,250,25 Vậy gia tốc của hai vật là a = 0,357m/s2.5a50≈ 3,57rad / s 2 .Thay a = 0,357m/s2 vào (4): γ = = 14 =R 0,1 14b) Thay a = 0,357m/s2 vào (1) ta có lực căng dây treo vật A:TA = m A a + PA = 2.0,357 + 2.10 = 20, 714N .Thay a = 0,357m/s2 vào (2)ta có lực căng dây treo vật B:TB = PB − m Ba = 4.10 − 4.0,357 = 38,572N .c) Chọn mốc thời gian t = 0 là lúc bắt đầu thả cơ hệ chuyển động, toạ độ góc ban đầu của ròngrọc ϕ0 = 0 . Cơ hệ bắt đầu chuyển động nên tốc độ góc ban đầu của ròng rọc ω0 = 0 .- Áp dụng công thức tính tốc độ góc của ròng rọc: ω = ω0 + γt = 0 + 3,57.2 = 7,14rad / s .Ápdụngcôngthứctínhtoạđộgóccủaròngrọc:111ϕ = ϕ0 + ω0 t + γt 2 = γt 2 = .3,57.22 = 7,14rad .222Câu 5:AV2L,rCRM0,250,250,25BNV1Ka) Ta có mạch điện như hình vẽ:4Cảm kháng Z L = ω.L = 2π .50.= 80Ω5π* Khi K đóng2= (U r + U R ) 2 + U L2 ⇔ (U r + U R ) 2 + U L2 = 170 2 (1)UAB = UAN = 170V ⇔ U ANvà uMN trễ pha hơn uAB`ππ⇒ ϕ = ⇒ tan ϕ = 144AZL= 1 ⇒ Z L = r + R ⇒ U L = Ur + U R (2)r+Rthay (2) vào (1) ta được (U r + U R ) 2 + (U r + U R )2 = 170 2 ⇒ U r + U R = 85 2 V⇔UL = 85 2 V ⇒ I =U L 85 2 17==2AZL80160,25L,rRMBN0,25V10,250,25172 = 63,75 2 V ⇒ Ur = 85 2 -63,75 2 = 21,25 2 V0,251621, 25 2U⇒r= r == 20Ω0,2517I216b) Khi K mở mạch xãy ra cộng hưỡng nên ZC = ZL = 80Ω0,25U17017ta có U = 170V ⇒ I ===Ar + R 20 + 60 817Số chỉ V1: U AN = I .Z AN = I . (r + R )2 + Z L2 =(20 + 60)2 + 802 = 170 2V0,25817Số chỉ V2: U MB = I .Z MB = I . R 2 + Z C2 =602 + 802 = 212,5V0,258Chú ý:+ Trong từng phần của mỗi bài hoặc cả bài, học sinh có thể làm theo cách khác, nhưng kết quả vẫn đúngvà hợp lý, thì vẫn cho điểm tối đa của phần đó hoặc bài đó.+ Sai đơn vị đo trừ 0,25 đ cho một lần phạm lỗi.⇒ UR = R.I = 60. së gd & ®t b¾c ninhtr−êng thpt quÕ vâ 1( §Ò thi gåm cã 02 trang)®Ò thi chän häc sinh giái cÊp tr−êngn¨m häc 2009-2010M«n : VËt lÝKhèi: 12Thêi gian 150 phót (Kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò)C©u I : ( 2 ®iÓm)Mét lß xo khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ, cã ®é cøng k=80N/m ®−îc treo th¼ng®øng, ®Çu trªn cè ®Þnh, ®Çu d−íi treo mét vËt cã khèi l−îng m=200g.Tõ vÞ trÝ c©nb»ng, kÐo vËt xuèng d−íi theo ph−¬ng th¼ng ®øng mét ®o¹n 5cm vµ truyÒn cho nãmét vËn tèc 100 3 (cm/s) theo h−íng xuèng d−íi. Coi vËt dao ®éng ®iÒu hoµ.1.ViÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt. Chän trôc to¹ ®é cã gèc ë vÞ trÝ c©n b»ng,chiÒu d−¬ng h−íng xuèng d−íi vµ gèc thêi gian lµ lóc truyÒn vËn tèc cho vËt?2. X¸c ®Þnh ®éng n¨ng cña vËt ë thêi ®iÓm t =T?4C©u II : (2 ®iÓm)Cho c¬ hÖ nh− h×nh vÏ. BiÕt m1=300g, m2=200g, =300.m1(+)m2αBá qua mäi ma s¸t vµ lùc c¶n, khèi l−îng rßng räc, d©y vµ lß xo; d©y lu«n lu«n c¨ngvµ kh«ng d n, kÝch th−íc m1, m2 kh«ng ®¸ng kÓ. KÐo vËt m2 xuèng d−íi vÞ trÝ c©nb»ng theo ph−¬ng mÆt ph¼ng nghiªng 1 ®o¹n nhá råi th¶ nhÑ cho dao ®éng víi c¬n¨ng 2.10-2J.1. Chän thêi ®iÓmban ®Çu lóc m2 cã vËn tèc v0 = 0.1 2m / s vµ gia tèca 0 = − 6m / s. Gèc to¹ ®é t¹i vÞ trÝ c©n b»ng. ViÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt m2?2. TÝnh ®é cøng cña lß xo vµ t×m nh÷ng thêi ®iÓm lß xo kh«ng biÕn d¹ng?LÊy g=10m/s2.1 C©u III: (2 ®iÓm)B1.Cho mét sãng c¬ häc lµ mét sãng ngang. T¹i mét thêiA®iÓm sãng cã d¹ng nh− h×nh vÏ vµ phÇn tö A dao ®éngcã vËn tèc v h−íng chØ trªn h×nh v .CH y cho biÕt sãng truyÒn theo h−íng nµo, gi¶i thÝch t¹i sao?t=0v2. Trªn bÒ mÆt chÊt láng cã 2 nguån kÕt hîp O1 vµ O2 c¸ch nhau 20 cm cã cïng ph−¬ng tr×nh dao ®éng u = cos 100 π t (cm). VËn tèc truyÒn sãng lµ 2 m/s, coi biªn ®ésãng kh«ng ®æi. Gäi I lµ ®iÓm trªn ®−êng trung trùc cña O1O2 dao ®éng cïng pha víi2 nguån vµ gÇn trung ®iÓm O cña 2 nguån nhÊt. TÝnh OI ?C©u IV: (2 ®iÓm)Cho m¹ch ®iÖn gåm ®iÖn trë R, cuén c¶m L (cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ ) vµ tô ®iÖn C0,3m¾c nèi tiÕp. Cho biÕt R = 10 2Ω ; L =π−3H ; C = 10F.2π§Æt vµo 2 ®Çu m¹ch ®iÖn ¸p u = 100 2 cos(100πt ) V.1.TÝnh tæng trë m¹ch ®iÖn? T×m biÓu thøc cña c−êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch?2.T×m biÓu thøc cña ®iÖn ¸p 2 ®Çu ®iÖn trë, 2 ®Çu cuén c¶, vµ 2 ®Çu tô ®iÖn? TÝnh c«ngsuÊt tiªu thô cña m¹ch vµ hÖ sè c«ng suÊt?C1RL, RoMDBC©u V : (2 ®iÓm)ACho m ch i n nh hình vuDB = 160 2 cos 100 π t(v).VkC2Cu n dây có i n tr Ro cnh,t c m L thay ic,i n tr R thay ic, RA ≈ O, Rv ≈ ∞ .1. R giá tr R1, t c m L giá tr L1. Khóa K m , am pe k ch 1A và dòng i n ✁✂✄✆✂✂✄✌☎✄✝✝✂☛✂✞☎✂✟✂✡✂☛✂☎☞☞✟✠✡✝✟✝✎✏✂✄πso v i hi u i n th uAB. Vôn k ch 120V, hi u i n th 26πu vôn k nhanh pha so v i dòng i n trong m ch. Tính R1, C1, L1, Ro?3trong m ch nhanh pha✁✒✠✍✝✂✆✑✎✄✂✑✂✄✎✎✄✏✄✂✄✎✁2.Thay i R n giá tr R2 và t c m L n giá tr L2. Khi K óng, dòng i ntrong m ch l n g p 3 l n khi K m và hai dòng i n này vuông pha v i nhau. Tìm hs công su t c a m ch khi K m ?✂☛✂✁✞✎✑✓✟✓✔✂✆✒✁✠✡✂✎✝✟✂✂✄✂✑✝…………………….H t...............................✕(Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài)2✄✄ Së GD - §T B¾c NinhTr−êng THPT QuÕ Vâ 1®¸p ¸n §Ò thi chän häc sinh giái cÊp tr−êngN¨m häc 2009 – 2010M«n : VËt lýKhèi : 12§¸p ¸n cã 03 trangC©u I1. ω =20(rad/s)0,25A=10cm0,25ϕ =- π /3(rad)0,25x =10cos(20t- π /3) cm0,252.T×m ®−îc T= π /10(s)C©u II0,25t= T/4 = π /40(s)0,25E d = 0,1(J)0,512 22 2−21.Tõ E = mw A ⇒ w A = 8.10 (1)2v02Tõ A = x + 2 ⇒ w2 A2 = w2 x02 + v02w20Tõ a0 = − w2 x0 ⇒ x0 = −a0w20,25(2)0,25(3)0,25Tõ (1), (2), (3) => w = 10 rad/sA = 2 2cmϕ=−Theo ®Ò =>Π3x = 2 2 cos(10t −0,25π3)cm2. K = ω 2 (m1+m2) = 50N/m0,25Khi hÖ ë VTCB lß xo d n 1 ®o¹n3∆l0 =p 2 sin α= 2 cmK Khi lß xo kh«ng biÕn d¹ng x = -2cm⇒t=19ππ+k1205t=−C©u III0,25π2cos10t −  = −32k = 0,1,2...11ππ+k12050,25k = 0,1,2...0,251.BCv At = T/4Ta xÐt phÇn tö A vµ hai phÇn tö B & C c¹nh A . Sau thêi gian T/4 dao®éng t¹i B gièng A lóc ®Çu ; dao ®éng t¹i A gièng C lóc ®Çu . VËy dao®éng tõ C truyÒn tíi A , A truyÒn tíi B do ®ã sãng truyÒn tõ ph¶i sang0,5tr¸i .2. Ph−¬ng tr×nh t¹i I do O1 truyÒn tíi ( còng lµ do O2 truyÒn tíi ):u1I=cos( 100 π t -πd1) cm20,25-Ph−¬ng tr×nh dao ®éng tæng hîp t¹i I:uI = 2 cos ( 100πt −C©u IVπd1) cm2- Dao ®éng t¹i I cïng pha víi hai nguån: ∆ϕ = 2kπ nªn d1 = 4k cm-Tõ h×nh vÏ: d12=OI2 + OO12 nªn OI2=16k2-100- §iÒu kiÖn: OI2 ≥ 0 suy ra k ≥ 2,5. VËy kmin = 3-Suy ra : OImin = 2 11 cm.1. cã : Z L = 30 Ω ; Z C = 20 Ω.........................................................Nªn : Z = 20 Ω;....................................................................................- c−êng ®é hiÖu dông : I = 5 A …………………………………………πi = 5. 2 . cos(100.π .t − )(V ) ……………………..6- biÓu thøc :0,250,250,250,250,250,250,250,250,252. biÓu thøc ®iÖn ¸p gi÷a 2 ®Çu ®iÖn trë :uR= 100. cos(100.π .t −π6)V-biÓu thøc ®iÖn ¸p gi÷a 2 ®Çu cuén c¶m :40,25 π0,25uL = 150. 2.si(100.π .t + 3 )V- biÓu thøc ®iÖn ¸p gi÷a 2 ®Çu tô ®iÖn :2.π)V3-c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch : P = R. I 2 = 353,6R-HÖ sè c«ng suÊt :cos ϕ = = 0,707ZuC©u VC= 100. 2 . cos(100.π .t −1.- i sím pha so víi u m¹ch nªn UC1 > UL1, uMB sím phauDB trÔ pha0,25Wπso víi i, vÏ gi¶n ®å vÐc t¬.60,25πso víi i vµ3- Tõ gi¶n ®å vec t¬: UR0= UMBcos 600 = 60V, R0 = 60 Ω- UL1= UMB sin 600 = 60 3 Ω suy ra L1 =0, 6 3Hπ- Tõ gi¶n ®å : UC1 - UL1 = UDB sin 300 = 80v, UC1=184v, C1 = 17,3 µF- Tõ gi¶n ®å:UR1+UR0=UDBcos300 = 80 3 V, UR1=78,5V.VËy R1=78,5 Ω .2. -ViÕt biÓu thøc Zm, Z®; I® = 3Im suy ra Zm = 3 Z® ®−îc biÓu thøc:(R0 + R2 )2 + ( ωL2 -1 21 2) = 9(R0 + R2 )2 +9( ωL2 )ωC1ωC( Víi C = C1 + C 2 )- BiÓu thøc tan ϕ uim , tan ϕ uid ; thiÕt lËp quan hÖ tan ϕ uim =-1/tan ϕ uid (I)(II)- Tõ ®ã thiÕt lËp ®−îc ph−¬ng tr×nh: tan2 ϕ uim = 8 + 9tan2 ϕ uid- Tõ (I) vµ (II) tÝnh ®−îc tan2 ϕ uim = 9 kÕt luËn cos ϕ uim =1/ 10- HÕt-50,250,250,250,250,250,250,250,25  ✁✂✄S☎✠✠OCNH NINH✔✆✝✞✕✡ONH✟O✞✖☛THI☞NN M✌✍✎✍✗C SINHI L P 12C 2008 - 2009✎✍✏✎✑✒✓✘②③④⑤Môn: V T⑥THINH TH CTh i gian m⑦✢✬✣✤✥i: 180✤✦✧✙-✚✛ng I✜t (không k th i gian giao★✩✢✪)✫✭thi g m 04 câu trong 01 trang✮✰✵✯✱✳✸✴✹✺✻Câu 1. (6 i m) Ba v tkh i l ng l n l t m1, m2 và m3 (v imm1 = m2 = 3 = 100g)c treo v o 3 xoc ng l n l tk1k2k32cân b ng (VTCB), ba v tk1, k2, k3 (v i k1 = k2 = 40N/m). ing n m trên m tng th ng n m ngang ( nh ).Bi t O1O2 = O2O3 = 2cm. ch ch ng th i choba v t daong i u a theo c chc nhau: t VTCB truy n cho m1 v nm1m2m3t c v01 = 60cm/s h ng th ng ng lên trên; m2cnh ng tO1O2O3m t i ma d i VTCB, chVTCB m tn 1,5cm.n c Ox h ng th ng ng xu ng d i, g c O i VTCB, g c th i gian c b t u dao ng.1. Vi t ph ng nh dao ng i u a a m1 m2.2.i ch ch m3 nh thotrong su tnh dao ng ba v t luôn n m trên ng m tng th ng? nh k3.ng ch c c i gi a m1 m3 trongnh dao ng (không c n ch ra v trí c th c a3. nhm1, m2 và m3 ng v i kho ng cách c c i ó).Câu 2. (6 i m) Con l c n g m m t v t nh kh i l ng m treo vào s i dây nh không dãn chi u dài .Kích thích cho con l c dao ng i u hòa v i chu kì T. L y g = 10m/s2 và 2 10.1. Ch n m c tính th n ng t i v trí th p nh t c a m. Ch ng tng n ng và th n ng c a con l c bi nthiên tu n hoàn v i chu kì T/2. Tính theo T kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p ng n ng b ng thn ng.2. Tìm chi u dài và chu kì dao ng nh c a con l c bi t r ng n u gi m chi u dài dây treo m t l ng= 36cm thì chu kì con l c gi m i 0,4s.3. Gi s biêndao ng là A. Tìm th i gian ng n nh t v t m i t VTCB n liA/2, và th i gianA/2 n liA.ng n nh t i t li4. M t con l c n khác chi u dài ’ dao ng i u hòa t i cùng 1 n i v i chu kì T’ = 1,5s. Tính chukì dao ng nh c a con l c n có chi u dài b ng + ’.5. V i con l c ban u, n u thay dây n i b ng m t thanh c ng ng ch t, ti t di n u dài có kh il ng m, u trên có th quay quanh b n l , u d i g n v t m thì chu kì dao ng nh b ng baoml 2.nhiêu? Cho mômen quán tính c a thanh i v i tr c i qua u thanh và vuông góc v i nó là I =3Câu 3. (4 i m) mép m t mâm m ng hình tròn có bán kính R = 50cm có g n m t cái chuông i nnh phát ra m t âm có t n s f0 = 1kHz. Cho mâm quay u quanh tr c cnh i qua tâm và vuông gócv i m t c a mâm. Máy thu t cnh trong m t ph ng ch a mâm (nh ng n m ngoài ph n di n tíchmâm) thuc âm có t n s n m trong d i t n cór ng f = 100Hz. Tìm t cgóc c a mâm. Chot c truy n âm trong không khí v0 = 340m/s.Câu 4. (4 i m) Trên m t n c trong m t ch u r t r ng có haingu n phát sóng n c ng b S1, S2 (cùng ph ng, cùng t n s ,S2S1rcùng biênvà pha ban u) dao ng i u hòa v i t n sf = 50Hz, kho ng cách gi a hai ngu n S1S2 = 2d. Ng i ta t m ta nh a tròn bán kính r = 1,2cm (r < d) lên áy n m ngang c ach u sao cho S2 n m trên tr c i qua tâm và vuông góc v i m ta; b dày a nh h n chi u cao n c trong ch u. T ctruy n sóng ch n c sâu là v1 = 0,4m/s.Ch n c nông h n (có a), t ctruy n sóng là v2 tùy thu c b dày c a a (v2 < v1). Bi t trung tr cc a S1S2 là m t vân c c ti u giao thoa. Tìm giá tr l n nh t c a v2.✷✲✷✶✶✸✼✺✹✽✳✾✿❀✼❁✷✷✶✲❂✶❉✻✠❃✱❄❉✿●❊❁✼❅❆❇❈❉❋✳❍■✶❄❏✳❑❈✼❆▲❋✿❁▼✱❈◆✼◆✼✳✽✿❖✿❖€✳❖✱◗✵●✻✼✼✳▼✳✾✺✷✶❂✶❆✲◗❘❁✼✳✻✿❖❁✼❚❃❙❈✶❄❅●❯✳❱❇❇❈✵✻❆❆✵✼❲✵✻✶❂❨❃❋✶❏✹✸❳✼✼❁❆◆❍✼❁✼✳✽✿❬✺ơ✶❆❇❄❏✳▼€❘✳✺✵❉✼❖❍❪❭❈❆❈✶✼❁✱✿❊❁❫✲❆❇●✼❋✠✶❈✸✠€✳❚▼✿❖✼❃✺❖❍❪❈❴✻❵▼✼❂❆❃✼❘❁❬❫❄❇❛❅❲✼❴✰❨✵✯✼▲❁✱◆✴✾ơ✷✷✶❨❜◆✼❁✼✻❡❞❝✵❏❏❱❢❃❬❅❝✴❝✼❁❨❢❢❏❬❂✸✸✻▼❏❉❋✼❁❏❢❵❢◆❨✼❁✴❏❉❏◆❬▼❁✷✶❨▼❣✼❜❨▼✼❁✼❁❏❋✱❤✼✼❝❨✼❁❋◗❏✼✼❝❁✼✼❁◗❨◆❁◆✼✼❁✼❃✻ơơ❜❨✼❁✴◆❬❉✼ơ❜❨✸✻❏✵❜❉❏✼❁✼✸❘◆✼✸▼◆▲✐❂✵✼❝❜❨✼❉✻✱✼❁✴✷✶✶✵❬✸✼✻✼✼✻❲✰ ❨✯❁✸✴✴❁✵◆❁✼✼❬❥❉✸✼✐❥✸❅●✼❅✵✐✼❲✵✻✼✵❥❉❂✶✸✼✵▼✼❁❁❦✼❁❬✷✶✵◆✼❁✰✯✻❥❁✱❁✶❝✸▲✻✼▲✵❁ơ✶✶✸✼❁◆✼✼❁▼✸✼✵✻▲❋❵✼❁✶❥❉✼❧✼❬❴❉✱✼✻❲◆✼❧❥◆✼❧✵✴✻◆✱✼♠❁✻ơ✶✵♠✻✼❧✶◆✼◆❁❏❁❬✼❧ơ✶❴❘❬❁✻❴❬❅❝---------------H T--------------♥t♦♣q, tênrs✉sinh :...............................................; S①✈to danh :..............; S CMND:…………...................①Ch kí giám th 1:……………..…………….; Ch kí giám th 2:………………………………................✇✇  ✁✂✄S✔✠OCNH NINH☎✠✆✝✞✟✕✖✡ONHO✞HƯNG D N CH MTHINC SINHN MC 2008 – 2009✁✓✂☛☞✌✗✍✍✎✍✎✏✑I L P 12✒✓✎✘Môn: V T LÝ -✛✜ng I✄N i dung☎i m✆Câu 1 (6 i m)✝✆1.=✞1✞2==✞k1= 20rad/sm1πPt m1: x1 = 3cos(20t +1,50,5k1) (cm)2k2k30,50,5Pt m2: x2 = 1,5cos20t (cm)m12. O1O2 = O2O3✟m2O1rA1x1 + x32x2 =m3O2OO30,5xhay x3 = 2x2 – x1 (1)Dao ng c a m3 là t ng h p c a 2 daong i u hòa cùng ph ng, cùng t n s nênk3 = 80N/m3=Dùngphngpháp gi nFre-nen:rrr✟✠✠✡✠✞✡☛☞✍✞✎✌☛ơ✑rA2✒✟✎ơ✓✠r2 A20,5✔A3 = 2 A2 + (− A1 )T gi n suy raA3 = (2 A2 ) 2 + A12 = 3 2 cm3 = - /4 rad✕3,0✓✠✔r− A1✖✗πx3 = 3 2 cos(20t -✟π60 2 sin(20t t=04) (cm); v3 = x3’ = -4) (cm/s)x03 = 3 2 cos( -✟1,0rA3π) = 3cm; v03 = - 60 2 sin(-4π✘4) = 60cm/s0,5✘V y, ban u kéo m3 xu ng d i VTCB 3cm r i truy n cho nó v nt c 60cm/s h ng xu ng.3. Kho ng cách m1 và m3:d = ( x3 − x1 ) 2 + O1O32rXét x = x3 – x1 là m t dao ng i u hoà cóA2ph ng trình d ngx = Acos(20t + ). Dùng ph ng pháp gi nFre-nen:rr rr✠✒✑✒✎✙✎✙✔✍0,5✒✓✡✎ơ✠✡✠0,5✍✚✖✎1,5ơA = A3 + (− A1 )A=A12 + A32 − 2 A1 A3 cos1350 = 3 5 cmd = (3 5 cos(20t + ϕ )) 2 + 42✟dMax = (3 5 ) 2 + 42✛7,81cm✓✠✔r− A1A30,5rA0,5 Câu 2 (6 điểm)1. * Pt dao ng có d ng = 0cos( t + )Et = mg (1 – cos ) = 2mg sin2( /2) mg 2/2 ✠✡✞ ✖✚✁✁✁ ✛  E E+ cos(2ωt + 2ϕ ) (E = mg α 02 /2)2 2E EEd = mv2/2 = m 2( ’)2/2 = Esin2( t + ) = − cos(2ωt + 2ϕ )2 2Et = Ecos2( t + ) =✞✁✖0,5✁✞ ✖✂Et, Ed bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc ’ = 2T’ = T/222cos(2ωt + 2ϕ ) = 0* Ed = Et cos ( t + ) = sin ( t + )✞✟✑✞✟1,5✙✖(✖✖π2t=✟✗✄− 2ϕ )T+k4π✂✑☎✟0,5✟Kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p✓✞✒✞2ππ2 t+2 = +kT2✟✑✠T40,5✂ng n ng = th n ng:✡✆✆Tt = tk+1 – tk =4lgg2. T = 2= 2 T2; ’ = 2 T’2g4π4πg10- ’ = 2 (T2 - T’2) 0,36 = 2 (T2 – (T – 0,4)2)4π4πg= 2 T2 = 1m4π0,5✝✁0,25✁✟✗1,0✁✁✟✟T = 2s;✟0,5✁3. D a vào liên h chuy nng tròn u và dao ngi u hòa:Th i gian ng n nh t v tdao ng i t O (s = 0) nO’ (s = A/2) b ng th i gianchuy n ng tròn u trêncung MON.✞✠✟✡✠✠✠✍✠✡✍O✘✟✄✡✠✡✠✕✠☞✠✠-T✎A✄✡✠π /6TT=2π12t=✛✍0,50,50,333s0,5T4 = T 2 + T ' 2 = 2,5s1,00,167s✞th i gian ng n nh t i t A/2 t i A: t’ =✄✡✁1,0NMng t :ơsAO’A/2☛✂1,50,25g✁4. + ’=4π✕✙(T2 + T’2); + ’=✁25. Ch n chi u d✍✌✠☛g✁4π2π /3TT=2π6T42✟ng theo chi u góc l ch . Ph ✎ơ✍✎✟ơ✛ng trình✠✡ng l c✁✁  ✞0,5lh c : - P sin - P sin = (I + m 2) ’’29 gnh : sin’’ + . . =08 l84 2T=T5 =1,886s93 ✌1,0 ✛   ✟ ✍0,5✛✟Câu 3 (4 điểm)T c dài c a m t i m b t k vành mâm là :v = ω R.Khi còi v trí C b t k trên vành mâm góc gi a v và TC là ϕ .T n s máy thuc✒✠✡☛✏✑✒✡✠✑☛✠✎✌✠☛✎✎☎ rvf0v cos ϕ1+v0f=✖t n s này ph thu cgiá tr góc . nh nngu n âm ra xa máythu và ng c l i tùngu n âm l i g nmáy thu.- T n s c c i thuc khi cos ϕ = - 1✑✒C✡ ✖✖✑T✌✔O✖✎✌✔✚✑✠✎✒0,5✚✑✠✞0,5✚✌✂✂TC là m t ti p tuy n và v ng✁✡-T✎✎c chi u TC . fmax =✌✍f01 + v / v0ng t t n s c c ti u : fmin =ơ✑✞✒✞f01 − v / v0✠1,00,5✂-r ng c a d i t n :✡✡☛✓∆ f = fmax -✑fmin = f0 .2v / v 01 − v / v0222 f 0 vv0v02 − v 2=0,5thay s : v2 + 6800v – 115600 = 0 v 17m/sω = v/R = 17/0,5 = 34rad/sCâu 4 (4 điểm)Gi s ph ng trình dao ng c a hai ngu n có d ng:u1 = u2 = Acos2 ftG i M là trung i m S1S2.Ph ng trình sóng do S1 truy n n M:✛✁✒✓✎✄ơ✠✡☛✔✚✗✠✌0,50,50,5✠✂✎ơ✍d)v1u1M = A1cos2 f(t ✗Ph✎0,5✂ng trình sóng do S2 truy nơ✠✍r d −r))u2M = A2cos2 f(t - ( +v2v1✠n M:0,5✗v2 < v1✙ơ✝✂✟✡l ch pha✖= 2 f(t -✖✗✟✝✟0,5u1M s m pha h n u2M✟= 2 f( (✗r d −rd))) - 2 f(t - ( +v2v1v1✗r r− )v2 v1✝T i M là vân c c ti u✚(✞✖✟= (2k + 1) v i k = 0, 1, 2,….✗✠r r2k + 10,6− ) =thay s v2 =v2 v12fk+2✒v2 l n nh t k nh nh t = 0v2Max = 0,3m/s.0,50,5✙0,5✁✙☛✍☛0,5 SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏOLAÂM ÑOÀNG------------ ----------ÑEÀ CHÍNH THÖÙCKYØ THI CHOÏN HOÏC SINH GIOÛI TÆNH LÔÙP 12 THPTKhoaù ngaøy : 01 thaùng 12 naêm 2006---------------------- --------------------MOÂN THI : VAÄT LYÙTHÔØI GIAN : 180 phuùtBaøi 1:Cho maïch ñieän xoay chieàu coù sô ñoà nhö hình veõ. Hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu maïch:Ku = U 2 sin t (V). Phaàn töû X coù theå laø ñieän trôû, cuoän daây hoaêc tuï ñieän.1- Khoùa K ñoùng : Tìm heä thöùc lieân laïc giöõaR vaø C ñeå coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB laøANBXcöïc ñaïiRC2- Bieát raèng khi khoùa K ñoùng: UR = 200V ; UC = 150Vkhi khoùa K ngaét: UAN = 150V; UNB = 200Va) Xaùc ñònh phaàn töû X.b) Tính heä soá coâng suaát cuûa maïch AB khi Kngaét. Baøi 2:Moät con laéc goàm moät vaät naëng coù khoái löôïng m=100g ñöôïc treo vaøoñaàu döôùi cuûa moät loø xo thaúng ñöùng ñaàu treân coá ñònh. Loø xo coù ñoäcöùng K=20N/m, vaät m ñöôïc ñaët treân moät giaù ñôõ naèm ngang(hình veõ).Ban ñaàu giöõ giaù ñôõ ñeå loø xo khoâng bò bieán daïng, roài cho giaù ñôõ chuyeånñoäng thaúng xuoáng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác a=2m/s2. Laáy g=10m/s2.1- Hoûi sau bao laâu thì vaät rôøi khoûi giaù ñôõ?2- Cho raèng sau khi rôøi giaù ñôõ vaät dao ñoäng ñieàu hoaø.Vieát phöông trình dao ñoäng cuûa vaät. Choïngoác thôøi gian luùc vaät vöøa rôøi giaù ñôõ, goác toïa ñoä ôû vò trí caân baèng, truïc toïa ñoä thaúng ñöùng, chieàudöông höôùng xuoángBaøi 3:Hai oâ toâ ñoàng thôøi xuaát phaùt töø A vaø B chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu nhau. O toâ thöù nhaát chaïy vôùigia toác khoâng ñoåi treân 1/3 quaõng ñöôøng AB, 1/3 quaõng ñöôøng tieáp theo chuyeån ñoäng ñeàu vaø 1/3quaõng ñöôøng coøn laïi chuyeån ñoäng chaäm daàn vôùi gia toác coù ñoä lôùn baèng gia toác treân 1/3 quaõngñöôøng ñaàu tieân. Trong khi ñoù oâ toâ thöù hai chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu trong 1/3 thôøi gian ñi töø Btôùi A, 1/3 thôøi gian chuyeån ñoäng ñeàu, vaø 1/3 thôøi gian chaäm daàn ñeàu vaø döøng laïi ôû A. Vaän toácchuyeån ñoäng ñeàu cuûa hai xe laø nhö nhau vaø baèng 70km/h. Tìm khoaûng caùch AB, bieát raèng thôøigian chaïy cuûa xe thöù nhaát daøi hôn xe thöù hai 2 phuùt.Baøi 4:Moät xi lanh naèm ngang ñöôïc chia laøm hai phaàn baèng nhau bôûi moät pittoâng caùch nhieät. Moãiphaàn coù chieàu daøi lo = 30cm, chöùa moät löôïng khí nhö nhau ôû 27oC. Nung noùng moät phaàn xi lanhtheâm 10oC vaø laøm laïnh phaàn kia ñi 10oC. Hoûi pittoâng di chuyeån moät ñoaïn baèng bao nhieâu vaø veàphía naøo.Boû qua beà daøy cuûa pittoâng vaø söï trao ñoåi nhieät giöõa xi lanh vôùi moâi tröôøng xung quanh.Baøi 5: Coù 24 pin gioáng nhau, moãi pin coù suaát ñieän ñoäng e = 1,5 V, ñieän trôû trong r = 1 Ω , ñöôïc maéchoãn hôïp thaønh moät boä nguoàn goàm x nhaùnh song song, moãi nhaùnh coù y nguoàn noái tieáp. Boä nguoànthu ñöôïc duøng ñeå thaép saùng bình thöôøng cho moät maïng goàm 5 boùng ñeøn gioáng nhau loaïi 3V1,5W maéc noái tieáp.1- Tìm cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñeøn, ñieän trôû cuûa moãi ñeøn , ñieän trôû cuûa boä ñeøn vaøhieäu ñieän theá ñaët vaøo boä ñeøn.2- Xaùc ñònh sô ñoà maéc boä nguoàn noùi treân vaø veõ sô ñoà caùch maéc.Baøi 6:Cho moät tuï ñieän coù ñieän dung C1 = 0,5 µ F ñöôïc tích ñieän ñeán hieäu ñieän theá U1=90V roài ngaétkhoûi nguoàn. Sau ñoù laáy moät tuï ñieän khaùc coù ñieän dung C2 = 0,4 µ F chöa tích ñieän gheùp song songvôùi tuï C1 ñaõ tích ñieän nhö treân thì chuùng phaùt ra tia löûa ñieän.Tính naêng löôïng cuûa tia löûa ñieän naøy.-HEÁT- BaøiyùBaøi21Noäi dung-löôïc giaûiÑieåm4,0ñieåm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2,00* Choïn truïc toïa ñoä Ox thaúng ñöùng, chieàu döông höôùng xuoáng, goác O laø vò trí caân baèng cuûa m.* 0,25Ban ñaàu loø xo khoâng bieán daïng vaät ôû vò trí B. Goác thôøi gian luùc cho giaù ñôõ chuyeån ñoäng.ur ur uur* 0,50*Khi chöa rôøi giaù ñôõ, m chòu taùc duïng cuûa:troïng löïc, löïc ñaøn hoài, phaûn löïc P, F , NururuurrTheo ñònh luaät II Newton: P + F + N = ma* 0,75*Giaû söû ñeán C vaät rôøi giaù ñôõ, khi ñoù N= 0, vaät vaãn coù gia toác a=2m/s2:ur urrP + F = ma . Chieáu leân Ox: P – F = ma hay mg – k.BC = ma.m( g − a ) 0,1(10 − 2)== 0, 04m = 4cmSuy ra: BC =k20BmC*Maët khaùc : goïi t laø thôøi gian töø luùc baét ñaàu chuyeån ñoäng ñeán luùc rôøi giaù ñôõ, ta coù2BC =* 0,50O1 22 BC2.0, 04== 0, 2sat ⇒ t =2a22,00* 0,50x……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*Taàn soá goùc:ω=k20== 10 2 radsm0,1*-Ñoä giaõn cuûa loø xo ôû vò trí caân baèng: BO = ∆l =-Vaän toác vaät taïi C :VC = at = 2.0,2 = 0,4 m/s.mg 0,1.10== 0, 05m = 5cmk20 x = −OC = −1cmÑieàu kieän ñaàu: t=0 v = 40cm / s A = 3cmBaøi1*Giaûi ñöôïc 20ππ01ϕ ≈ −20 = − 180 = − 9 radPhöông trình x = A sin(ω t + ϕ ) = 3sin(10 2t −*2a*K ñoùng maïch goàm R,C noái tieáp: P = I 2 .R =*PmaxyminR=ZC*K ñoùng: U = U R2 + U C2 =RC=22UU RR= 2=2ZR + Z C2UR+π922CZR1ω2002 + 1502 = 250V22*K ngaét: Tacoù U = U AN+ U NB=uuuur uuuur2002 + 1502 = 250V ⇒ U AN ⊥ U NB* 0,50* 0,50* 0,506ñieåm2,00*1,00)cm=2Uy*1,004,002,00* 0,50* 0,50 *Ñoaïn AN : tgϕ1 =− Z C −U C −150* 0,503=== − . uAN treã pha so vôùi I moät goùc ϕ1 . Suy ra uNBRUR2004nhanh pha ϕ2 so vôùi i.* 0,50*Nhö vaäy X phaûi laø cuoän daây vöøa coù ñieän trôû thuaàn r, vöøa coù ñoä töï caûm L.Vôùi 0< ϕ2 0.- Ta có :- M t khác ta có :U2MN2L2r= U + U = 2522AB0,5222R2r2L2C= (U R + U r ) + (U L - U C ) = U + 2U R U r + U + U + U - 2U L U C42= U 2R + 2U R U r + U MN+ U C2 - 2U L U C = 1752⇒ 7U L - U r = 25- Gi i h ph✙✚ư(2)ng trình (1) và (2) : U L = 7 (V) và U r = 24 (V)ơ- H s công su t c a o n m ch : cosϕ =✚61,0(1) U✒✫U R2 + (U L - U C )2 =U AB =5✦✖ - G i E, r l n l✤✕ư✑✘✍✔✔t là su t i n ✍✚✍✫0,5UR + Ur25 + 24== 0,28U AB175ng và i n tr trong c a ngu n i n.✍✚✦✑✪✍✚0,51,0 - L n th nh t, m c m ch i n n i ti p g m cquy, ampe k và i n tr R0.✕✭ ✜✔✍✚✖✛✪Dòng i n ch y qua m ch là I1 :✍✒2,5✚✔ ✔- L n th hai, thay i n tr Rx vào v trí R0✕✭✍m ch trong tr✔ư✚✦✥ng h p này là :✏✛EI1 =R0 + r✚✦(1)0,5m ch i n trên. Dòng i n qua✦✔✍ERx + rI2 =✘✍✚✍✚(2)xác nh 3 i l ng E, r, Rx ta c n ít nh t ba ph ng trình. Do ó c nph i có thêm m t ph ng trình n a. L n th ba, ta m c R0 và Rx n i ti p vào✬☞✍✥✍✙✔✫ưư✘ơ★m ch i n trên r i o c✔✍✚✪- Gi i h 3 ph✙✚ư✕✍ư✏ng✍✫ ✕ư✭ơ✜✖dòng i n I3 trong m ch : I3 =✍✍✚✔✛ER0 + Rx + r✤✭☞✍ư✏✜✍✫✍✚✪- Gi i h pt (1), (2) và (3’) ta có: R x =✚✜✔✦✔EI4 =R 0R x+rR0 + Rx✙0,51,0Chú ý: H c sinh có th trình bày cách m c R0 // Rx r i m c vào m ch trênm c th ba. Khi ó, c ngdòng i n trong m ch chính là :✜(3)I (I - I )ng trình (1), (2) và (3) ta có : R x = 2 3 1 R 0 .I1 (I3 - I 2 )ơI1 (I4 - I 2 )R0 .I 2 (I 4 - I1 )0,5✕(3’)✒(cho 1,5 )l n✕ K× thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2007-2008Së GD&§T NghÖ An§Ò chÝnh thøcM«n thi: VËT Lý líp 12 THPT- b¶ng aThêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Bài 1. (4,0 điểm)M t dây d n c ng có i n tr không áng k ,c u n thành khung ABCD n m trongcm t ph ng n m ngang,có AB và CD song song v i nhau, cách nhau m t kho ng l=0,5m,t trong m t t tr ng u có c m ng t B=0,5T h ng vuông góc v i m t ph ng c akhung nh hình 1. M t thanh d n MN có i n tr R=0,5Ω có th tr t không ma sát d c theohai c nh AB và CD.kéo thanh MN tr t u v i v n t c v=2m/sa) Hãy tính công su t c h c c n thi trd c theo các thanh AB và CD. So sánh công su t này v i côngB MABsu t t a nhi t trên thanh MN và nh n xét.b) Thanh ang tr t u thì ng ng tác d ng l c. Sau órthanh còn có th tr t thêmc o nng bao nhiêu n u CvDkh i l ng c a thanh là m=5gam?NBài 2(4,0 điểm)Hình 1V t n ng có kh i l ng m n m trên m t m t ph ng nh nn m ngang,c n i v i m t lò xo có c ng k, lò xoc g n vào b c t ng ng t i i mA nh hình 2a. T m t th i i m nào ó, v t n ng b t u ch u AkFmtác d ng c a m t l c không i F h ng theo tr c lò xo nhhình v .a) Hãy tìm quãngng mà v t n ng ic và th i gianHình 2av t i h t quãngng y k t khi b t u tác d ng l c chon khi v t d ng l i l n th nh t.cb) N u lò xo không không g n vào i m A màkFMn i v i m t v t kh i l ng M nh hình 2b, h s ma sátmgi a M và m t ngang là µ. Hãy xác nhl nc al cFHình 2bsau ó v t m dao ng i u hòa.Bài 3.(3.0 điểm)Hai ngu n sóng k t h p S1 và S2 cách nhau 2m dao ng i u hòa cùng pha, phát ra haisóng có b c sóng 1m. M t i m A n m kho ng cách l k t S1 và AS1⊥S1S2 .a)Tính giá tr c c i c a l t i A cóc c c i c a giao thoa.b)Tính giá tr c a l t i A cóc c c ti u c a giao thoa.ABài 4(2,5 điểm)M t ampe k nhi t có i n tr không áng k m c vào m ch∼Ko giá tr hi u d ng c a dòng i n xoay chi u trong m ch i n nh hìnhR3. Khi khóa K óng, ampe k ch I1=1A. Khi khóa K ng t thì ampe kch bao nhiêu? i t là lý t ng, R là i n tr thu n.Hình 3Bài 5(3,0 điểm)dòng i n trong m t m ch dao ng LC là i = I 0 cos ωt. Sau 1/8Bi u th c c a c ngchu k dao ng thì n ng l ng t tr ng c a m ch l n h n n ng l ngi n tr ng bao nhiêu l n? Sau th i gian bao nhiêu chu k thì n ngl ng t tr ng l n g p 3 l n n ng l ng i n tr ng c a m ch?V0Bài 6(3,5đ)M t cái loa i n ng v i màng rung có di n tích S=300cm2, kh i Sl ng m=5g và có t n s dao ng riêng là f0=100Hz. T n s dao ngriêng c a nó s là bao nhiêu khi g n nó lên mi ng m t cái h p r ng cóth tích V0=40lít nh hình 4 .Trong khi h th ng ho t ng, coi nhi tc a khí trong h p là không i. L y áp su t khí quy n p0=105Pa.Hình 4-------------H t------------✝✁ ✄☎✆✠✄✄✡ư✟✂☞✡☛✌ ✍✄ư✟☞✄☛ ✏ư✄✑✍✌ ư✎✂✌ư☛✎✒✝✁ ✄☎✆ư✟✓✔✕✗✘✝✠✄ơư✓✄✑✌✙✟✕✌✓✕✚☎✙✄ư✄✑✄✟✎✛✜✝✘ư✄ư✟✄✄✟✏ư✔✠ư✟✒✠✙✡☛☞ư ✢☛✟✡✠✄✣ư✌ ✄ ✄✝ư✟✏ ư✄✔✂✝ư ✏✣✄✄✙✂✗☛✄✎✤ ✛✄✟✂✄✒✥✌ưư✜✛✦✄✏ ư✙☛✄✄ư✏✟✘✙✕✄✄✝✣✗✏ ư✄✎✘✄✗✛✜✕✙✔✎✂✘✣✝✄✄ư✟✠✠✌ ✠✙ưư☎✟✝☛✄✄✧ ✌✄✤✄✙✄ ✄✒✜✑★✘✄ ✄✑✟✝✌ư ✡✝✄✆✍✎✝✄✄✄✔✤✜✤✒ư✔✄✟✔✒✜✝✒✝✄✄ư✔✟✜✒✘✝ ☎✄☎✆✣✝✄✄✔✄☎✄☎✑✄☎ư✔✤✛✒✘✣✘✄✩✠✗✆✩ư✄☎✆✪✝✏ ư✄ ✄☎ ✄ ✔✂✄✒ ✬ư✏ư✌✟✬✔✫✎ươ✟✒✗✄☎✏ ư✏✬✫✕ư✏ ư✗✌✬ư✟✄☎✏ ư✟✔✎✒✠ ✄☎✄✗ ✌☎✠✗ư✄✠ ✄ ✟✣✭✦☎  ✒✝✠ư☎✄ ☎✄ ✔✕ ✄✕✝✥✒✮Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh:.....................1 K× thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2007-2008Së GD&§T NghÖ AnH−íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm ®Ò chÝnh thøcM«n: vËt lý líp 12 thpt- b¶ng aBài 1. (4đ)Khi thanh MN chuy nM→N.✝✕✄ ✄☎✍☎✑ng thì dòng i n c m ng trên thanh xu t hi n theo chi u✂0.25đ✡✏Cư✄ ng✄☎✍dòng i n c m ng này b ng:E BvlI= =.RR✂✠✄✦✌ ưKhi ó l c t tác d ng lên thanh MN s h✜✎ng ngB 2l 2v.Ft = BIl =R✛ư✑✌✙✄c chi u v i v n t c v và có✟ ✌0.5đl n:0.5đu nên l c kéo tác d ng lên thanh ph i cân b ng v i l c t .0.25đVì v y công su t c h c (công c a l c kéo)c xác nh:B 2l 2v 2P = Fv = Ft v =.R0.25đc:Thay các giá tr ã cho nh nP = 0,5W .0.25đCông su t t a nhi t trên thanh MN:B 2l 2 v 2Pn = I 2 R =.R0.25đCông su t này úng b ng công su t c h c kéo thanh. Nh v y toàn b công c h csinh rac chuy n hoàn toàn thành nhi t (thanh chuy n ng u nên ng n ng khôngt ng), i u ó phù h p v i nh lu t b o toàn n ng l ng.0.25đb) Sau khi ng ng tác d ng l c, thanh ch còn ch u tác d ng c a l c t .l n trungbình c a l c này là:Ft B 2 l 2 v.F==22R0.5đc thêm o nng S thì công c a l c t này là:Gi s sau ó thanh tr t2 2B l vS.A = FS =2R0.25đng n ng c a thanh ngay tr c khi ng ng tác d ng l c là:1Wđ = mv 2 .20.25đTheo nh lu t b o toàn n ng l ng thì n khi thanh d ng l i thì toàn bng n ngnàyc chuy n thành công c a l c t (l c c n) nên:✝✡✄ Do thanh chuy n✄ng✑✍✜✌✛✜✎✕✙✄ơư✓✄✟✒✄✙✄✜✤ư✟✤✕✚☎✕✡✕✝✄✄ơư✄✙ ✓ơ✝✓✝ư☎✄ ✄✑✄ ✬✟✬✄✑✄✌✄✙✍✬ư✟✟✤ ✎✒✛✜✩✤✛✒✜✎✌✪✜✍✄ư✄ư✟✄✄✟✏ư✔  ✒✬✌✪✜✎ư✒✎✛✜✘✄✙✍✬ư✄ ✟✔✤✎✝✄ư✍✟✒✜✎✜2✄ ✬ 1 2 B 2l 2vmv =S.22R0.25đT✄ó suy ra:✎mvR= 0,08(m) = 8cm.B 2l 2S=0.25đBài 2(4đ)a) Ch n tr c t ah ng d c theo tr c lò xo, g c t av t sau khi ã có l c F tác d ng nh hình 1. Khi ó, v trí banv trí cân b ng, lò xo b bi n d ng m t l ng x0 và:FF = −kx0 ⇒ x0 = − .k0.25đx bât k thìbi n d ng c a lò xo là (x–x0),T it anên h p l c tác d ng lên v t là:− k ( x − x0 ) + F = ma.✠✄✓ ✌ ư✄✓✓✙✡ trùng vào v trí cân b ng c au c a v t có t alà x0. T i✓✛✛✄ư✜✄✗✄✛✡✤✤ ✄ ✓✔✒✘ư✔✤✒✙✟✤kFm✘✄✔ ✄ ✓x0✔✫✒O✙✟✜Hình 1✛0.5đ✝✙✄ưc:Thay bi u th c c a x0 vào, ta nh nF− k  x +  + F = ma ⇒ − kx = ma ⇒k✟✂✒x"+ω 2 x = 0.0.25đTrong ó ω = k m . Nghi m c a ph ng trình này là:x = A sin(ωt + ϕ ).✄☎ươ✒0.25đư✙✙✄✄✑✌✫✘✙✗✄m. Th i gian k t khi tác d ng l ckc c i phía bên ph i) rõ ràng là b ng 1/2ng i u hòa v i chu k T = 2π Nh v y v t dao✕✙✄✔✄ ✙ ✔✂✏✏✎✛✜✡✄F lên v t n khi v t d ng l i l n th nh t (t i lychu k dao ng, v t th i gian ó là:Tmt = =π.2k✎✝✍✔✜✄✫0.5đKhi t=0 thì:F A = k ,⇒ ϕ = − π .2Fx = A sin ϕ = − ,kv = ωA cos ϕ = 00.5đV y v t dao ng v i biênF/k, th i gian t khi v t ch u tác d ng c a l c F n khiv t d ng l i l n th nh t là T/2 và nó ic quãngng b ng 2 l n biêndao ng. Doó, quãngng v t ic trong th i gian này là:2F.S = 2A =k0.5đFdao ng là A = .b) Theo câu a) thì biênksau khi tác d ng l c, v t m dao ng i u hòa thì trong quá trình chuy n ng c am, M ph i n m yên.0.5đl n c c i khibi n d ng c a lò xo t c c iL c àn h i tác d ng lên M t✘✙✙✄ ✌✄ ✏✙✄✎✗✙✛✡✄✄ư✔✄✏✒✜✗ư✄ ✄ ✟✎✄✤✕✂✄✏ ư✙✄✄ư✏✟✄ ✄ ✝✝✙✪✛✄ ✄✑✄ ✜✒✡✍★✘✄✄✄ ✌✄✔✜✄✔✛✜3 ✄✔✄✔✒✔✜ ✕✕✡khi ó v t m xa M nh t (khi ó lò xo giãn nhi u nh t và b ng: x0 + A = 2 A ).✄✙✄✑✝★✙v t M không b tri:ư✄✪✤✄ngh c c✩✔✜✄t thì l c àn h i c c✟✜✄✜k .2 A < µMgưi không✔⇒ k .2 .cv✟ư✄t quá✟ ✌0.25đl n c a ma sát✒F< µMg .k0.25đT✄✄✑☎✄ ó suy ra i u ki n c a✎✌✒l n l c F:✜F<µmg2.0.25đBài 3.(3đ)a) i u ki nt i A có c c i giao thoa là hi ungi t A n hai ngu n sóng ph i b ng s nguyên l n b c sóng(xem hình 2):✝✑☎✄✄☎✔✄✄✏ư✔✪✜✘★✡✄✠k=2✗✍✌ ưS1✎lAdl 2 + d 2 − l = kλ.k=1k=0S2✌V i k=1, 2, 3...0.5đHình 2Khi l càng l nng S1A c t các c c i giao thoa có b ct i A có c c i ngh a là t i Acàng nh (k càng bé), v y ng v i giá tr l n nh t c a lng S1A c t c c i b c 1 (k=1).0.5đThay các giá tr ã cho vào bi u th c trên ta nh nc:✣✌✄✏ ư✄✙✔✜✕✚✙✌✝✌✄✄✔✂✤ ✔✒✔✜✣✄✏ư✄✙✔✜✝✄✙✄ư✟✤✂l 2 + 4 − l = 1 ⇒ l = 1,5(m).✝✑☎0.5đ✝✄b) i u ki nt i A có c c ti u giao thoa là:✔✪✜λl 2 + d 2 − l = (2k + 1) .2Trong bi u th c này k=0, 1, 2, 3, ...✝✂0.5đλd 2 − (2k + 1) 2l=.(2k + 1)λ2Ta suy ra :0.5đ☛Vì l > 0 nên k = 0 ho c k = 1.T* V i k =0 thì l = 3,75 (m ).* V i k= 1 thì l ≈ 0,58 (m).✄ó ta có giá tr c a l là :✎✤✒✌✌0.5đBài 4(2,5đ)Khi khóa K óng, dòng i n trong m ch là I1, nên nhi t lb ng:Q1 = I12 RT .✄✄☎☎✔✡ư✚ ng t a ra trong m t chu k✟0.5đKhi khóa K ng t: Rõ ràng nhi t l ng ch t a ra trên m ch trong m t n a chu k (m tn a chu k b i t ch n l i). N a chu k có dòng i n ch y trong m ch thì c ngdòngi n hoàn toàn gi ng nh tr ng h p khóa K óng (vì i t lý t ng).0.5đVì v y nhi t l ng t a ra trong th i gian m t chu k ch b ng m t n a so v i khi K1óng: Q2 = Q1 .20.5đ✣☎ư✚ ✟ ✔ ✩✫✠✄☛✄☎✏ ư✔ ✫✔ ✤✄✔✫✠✄✠☎ư✏ư✄✄✆ư✟✡✙☎ư✚✏  ✌✟✫✄✫4✩   ✣☎✄☎✏ ưG i I2 là giá tr hi u d ng c a dòng i n trong tr ng h p K ng t thì:TQ2 = I12 R = I 22 RT .2✓✟✤✛✒0.5đT✄ó suy ra:✎I12= I 222I1≈ 0,707( A).2I2 =⇒0.5đBài 5(3đ)Sau th i gian t k t th i i m t=0 thì n ng l ng t tr11Wt = Li 2 = LI 02 cos 2 ωt.22✝✝✏✏✄✬ư✡✏ ưng c a m ch b ng:✟✎✔✎✒0.5đ✥✬T ng n ng lư✄ ng dao✟ng c a m ch:✔✒1 2LI 0 .2W = Wt max =0.5đ✝✏✄✬ưNên vào th i i m t, n ng l✄☎✏ng i n trưng c a m ch là:1Wđ = W − Wt = LI 02 sin 2 ωt.2✟✔✒✠0.5đ✡✙✬ưVì v y, t s gi a n ng l✏ ư✬ư✄☎✏ ưng t tr ng và n ng l ng i n trWt cos 2 ωt== cot g 2ωt.2Wđ sin ωt✟ng b ng:✟✧✎WtπT 2π T = cot g 2  .  = cot g 2 = 1.thì:4Wđ8 T 8Nh v y sau 1/8 chu k thì n ng l ng t tr ng b ng n ng l ng i n tr0.5đ✝Vào th i i m t =✏✄✡ư✙✬ư✏ư✬ư✟✄☎✏ưng.✟✫✎0.5đ✕✬Khi n ng lư✏ng t tr✟ư✌✬ư✄☎✏ng l n g p 3 n ng l ng i n trWt 2π = cot g 2  .t  = 3.Wđ T ưng thì:✟✎0.25đT✄ó suy ra:✎ 2πcot g  Tt = 3π2πt=T6⇒⇒ t=T.120.25đBài 6(3,5đ)Cói th coi màng rung c a loa nh m t con l c lò xo và t n s daonh theo c ng c a h màng rung:kω0 = 0 .m✝✣ư✗✠ ✄ ✄ng riêng✒✄✄ ✤✂T✄ưó tính✎c xác✒✗✄ư✟☎✟✄c 0.25đ✠✄c ng c a màng theo t n s daok 0 = ω 02 m.✂ ng riêng:✒✝✡0.25đchênh l ch áp su t tác d ng lên✕✚✄Khi màng di chuy n kh i v trí cân b ng thì t o ramàng loa v i áp l c:F = ( p − p0 ) S .✔✤ ☎✛✌✜0.5đTrong ó p0 là áp su t khí bên ngoài h p, p là áp su t khí bên trong h p. N u coi nhi t✕✄✕ ✘ 5☎ ✝✄ ✄là không thay✥✠✠✙ i thì có th áp d ng lu t Bôil -Mari t cho kh i khí trong h p:pVpV = p0V0 ⇒ p = 0 0 .Vơ✛✝0.5đ✝✙✄ưThay bi u th c này vào bi u th c c a l c, ta nh nV −VF = p0 S 0.V✂✂✒c:✟✜0.25đd ch chuy n c a màng loa k t v trí cân b ng.Trong ó V0 − V = Sx , v i x làNgoài ra, áp l c F luôn luôn có xu thy màng loa v v trí cân b ng và vì s thay i thtích là r t bé nên có th coi V ≈ V0 . Vì v y có th vi t l i bi u th c c a áp l c:✝✄✌✄✝✡ ✤✒✎✝✤✡✄✝✑ ✄✜✤✕✝✝✘✥✜✝✙✔✂F =−✒✜2p0 Sx.V00.5đư✙ Nh v y không khí trong h p tư✄ngơưư ✄ng nh m t lò xo cóp S2k1 = 0 .V0ơ c ng k1 mà:✂0.25đ✡✙✄Vì v y ✥ ☎c ng t ng c ng c a h b ng:✂✒p0 S 2.V0k = k 0 + k1 = ω02 m +✗T✄✎✄ó ta xác✄✤như✟ω1f ==2π 2π0. 5đ✠✄c t n s dao ☎ng riêng c a h là:✒p0 S 2k12ω0 +==m 2πmV0p0 S 2≈ 146( Hz ).f + 24π mV0200.5đ6 Së GD&§T NghÖ AnK× thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2007-2008§Ò chÝnh thøcM«n thi: VËT Lý líp 12 THPT- b¶ng bThêi gian: 180 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)Bài 1. (5,0 điểm)c u n thành khung ABCD n m trongM t dây d n c ng có i n tr không áng k ,m t ph ng n m ngang,có AB và CD song song v i nhau, cách nhau m t kho ng l=0,5m,ct trong m t t tr ng u có c m ng t B=0,5T h ng vuông góc v i m t ph ng c akhung nh hình 1. M t thanh d n MN có i n tr R=0,5Ω có th tr t không ma sát d c theohai c nh AB và CD.a) Hãy tính công su t c h c c n thi tkéo thanh MN tr t u v i v n t c v=2m/srd c theo các thanh AB và CD. So sánh công su t này v i côngB MABsu t t a nhi t trên thanh MN và nh n xét.b) Thanh ang tr t u thì ng ng tác d ng l c. Sau órthanh còn có th tr t thêmc o nng bao nhiêu n u CvDkh i l ng c a thanh là m=5gam?N✝✁ ✄☎✆✠✄✄✡ư✟✂☞✡☛✌ ✍✄ư✟☞✄☛ ✏ư✄✑✍✌ ư✎✂✌☛✎✒✝✁ư ✄☎✆ư✟✓✔✕✗✘✝✠✄ơư✓✄✑✌✙✟✕✌✓✕✚☎✙✄ư✄✑✄✟✎✛✜✝✘ư✄ư✟✄✄✟✏ư✔✠ư✟✒Hình 1Bài 2(5,0 điểm)V t n ng có kh i l ng m n m trên m t m t ph ng nh n n m ngang,cn iv im tlò xo cóc ng k, lò xoc g n vào b c t ng ng t i i m A nh hình 2a. T m t th ii m nào ó, v t n ng b t u ch u tác d ng c a m t l c không AkFmi F h ng theo tr c lò xo nh hình v .a) Hãy tìm quãngng mà v t n ng ic và th i gianv t i h t quãngng y k t khi b t u tác d ng l c choHình 2an khi v t d ng l i l n th nh t.cb) N u lò xo không không g n vào i m A màkFMn i v i m t v t kh i l ng M nh hình 2b, h s ma sátmgi a M và m t ngang là µ. Hãy xác nhl nc al cFHình 2bsau ó v t m dao ng i u hòa.✠✙✡☛☞ư ✡✢✠☛✄ư✟✣✄ ✄✏ ư✄✄✟✄✄✥✌✙ư✏✔✂✣✂✎✗☛✄ ✤✄  ✝ư✂✝✌✟ư✛ư✒✜✦✛✄✏ ư✙☛✄✄ư✏✟✘✙✕✄✄✝✣✗✏ ư✄✎✘✄✗✛✜✕✙✔✎✂✘✣✝✄✄ư✟✠✠✌ ✠✙ưư☎✟✝☛✄✄✧ ✌✄✤✄✙✄ ✄✒✜✑Bài 3.(3,5 điểm)Hai ngu n sóng k t h p S1 và S2 cách nhau 2m dao ng i u hòa cùng pha, phát ra haisóng có b c sóng 1m. M t i m A n m kho ng cách l k t S1 và AS1⊥S1S2 .a)Tính giá tr c c i c a l t i A cóc c c i c a giao thoa.b)Tính giá tr c a l t i A cóc c c ti u c a giao thoa.★✘✄ ✄✑✟✝✌ư ✡✝✄✆✍✎✝✄✄✄✔✤✜✤✒ư✔✄✟✔✒✜✝✒✝✄✄ư✔✟✜✒Bài 4(3,5 điểm)M ch i n n i ti p g m m t t i n 10µF và m t ampe k xoay chi u có i n tr khôngáng kc m c vào m t hi u i n th xoay chi u t n s 50Hz.t ng s ch c a ampe klên g p ôi ho c gi m s ch ó xu ng còn m t n a giá tr ban u, c n m c n i ti p thêm vàom ch trên m t cu n dây thu n c m có t c m b ng bao nhiêu?✠✄✘★✘☎ ✄☎ ✑✄☎✆✔✛✝✄✣✄✘ư ☎✄✗☎✠✝✠✑✘✬✟✪✕✠✄☛✠✍✗✄ ✗✣✠✒✘✄ ✩✗ ✩✤✡ ✍✄ ✍✔✜Bài 5(3,0 điểm)Bi u th c c a c ngdòng i n qua m t m ch dao ng LC là i = I 0 cos ωt. Sau 1/8chu k dao ng thì n ng l ng t tr ng c a m ch l n h n n ng l ng i n tr ng baonhiêu l n? Sau th i gian bao nhiêu chu k thì n ng l ng t tr ng l n g p 3 l n n ng l ngi n tr ng c a m ch?-------------H t------------✝✏ư✄ ✄☎ ✄ ✔✂✄✒ ✬ư✏ư✌✟✫✬✔✎ươ✕✏✬ư✏ ư✟✫✄☎✄✏☎✏ư✟✒✗✌✗✬ư✟✎ư✔✒✮Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh:.....................7 K× thi chän häc sinh giái tØnhN¨m häc 2007-2008Së GD&§T NghÖ AnH−íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm ®Ò chÝnh thøcM«n: vËt lý líp 12 thpt- b¶ng BBài 1. (5đ)Khi thanh MN chuy nM→N.✝✕✄ ✄☎✍☎✑ng thì dòng i n c m ng trên thanh xu t hi n theo chi u✂0.5đ✡✏Cư✄ ng✄☎✍dòng i n c m ng này b ng:E BvlI= =.RR✂✠✄✦✌ ưKhi ó l c t tác d ng lên thanh MN s h✜✎ng ngB 2l 2v.Ft = BIl =R✛ư✑✌✙✄c chi u v i v n t c v và có✟✝ ✌0.5đl n:0.5đ✡✄ Do thanh chuy n✄ng✑✍✌u nên l c kéo tác d ng lên thanh ph i cân b ng v i l c t .0.25đc xác nh:Vì v y công su t c h c (công c a l c kéo)2 2 2B l v.P = Fv = Ft v =R0.25đc:Thay các giá tr ã cho nh nP = 0,5W .0.25đCông su t t a nhi t trên thanh MN:B 2l 2 v 22.Pn = I R =R0.5đCông su t này úng b ng công su t c h c kéo thanh. Nh v y toàn b công c h csinh rac chuy n hoàn toàn thành nhi t (thanh chuy n ng u nên ng n ng khôngt ng), i u ó phù h p v i nh lu t b o toàn n ng l ng.0.25đl n trungb) Sau khi ng ng tác d ng l c, thanh ch còn ch u tác d ng c a l c t .bình c a l c này là:F B 2l 2v.F= t =22R0.5đc thêm o nng S thì công c a l c t này là:Gi s sau ó thanh tr tB 2l 2 vA = FS =S.2R0.5đng n ng c a thanh ngay tr c khi ng ng tác d ng l c là:1Wđ = mv 2 .20.5đng n ngTheo nh lu t b o toàn n ng l ng thì n khi thanh d ng l i thì toàn bnàyc chuy n thành công c a l c t (l c c n) nên:1 2 B 2l 2vS.mv =22R✜✛✜✎✕✙✄ơư✓✄✟✒✄✙✄✜✤ư✟✤✕✚☎✕✡✕✝✄✄ơư ơ✝✄✙✓✓✝ư☎✄ ✄✑✄ ✬✟✬✄✑✄✌✄✙✍✬ư✟✟✤ ✎✒✛✜✩✤✛✒✜✎✌✪✜✍✄ư✄ư✟✄✄✟✏ư✔  ✒✬✌✪✜✎ư✒✎✛✜✘✄✙✍✬ư✄ ✟✔✤✎✝✄ư✍✟✒✜✎✜8✄ ✬ 0.25đT✄ó suy ra:✎mvR= 0,08(m) = 8cm.B 2l 2S=0.25đBài 2(5đ)a) Ch n tr c t ah ng d c theo tr c lò xo, g c t av t sau khi ã có l c F tác d ng nh hình 1. Khi ó, v trí banu c a v t có t alà x0. T i v trí cân b ng, lò xo b bi nd ng m t l ng x0 và:FF = −kx0 ⇒ x0 = − .k✠✄✓ ✌ ư✄✓✓✙✗✄ư✄✔✘ ✓✒k✤✡✙✤✄✛✤Fm✔✒ trùng vào v trí cân b ng c a✛✜✄✡ ✓✛✤ư✟x0OHình 10.5đbi n d ng c a lò xo là (x–x0), nên h p l c tác d ng lên v t là:T i t a x bât k thì− k ( x − x0 ) + F = ma.0.5đc:Thay bi u th c c a x0 vào, ta nh nF− k  x +  + F = ma ⇒ − kx = ma ⇒ x"+ω 2 x = 0.k0.5đTrong ó ω = k m . Nghi m c a ph ng trình này là:x = A sin(ωt + ϕ ).0.25đmNh v y v t dao ng i u hòa v i chu k T = 2π. Th i gian k t khi tác d ng l ckF lên v t n khi v t d ng l i l n th nh t (t i lyc c i phía bên ph i) rõ ràng là b ng 1/2chu k dao ng, v t th i gian ó là:Tmt = =π.2k0.5đKhi t=0 thì:FFA= ,x = A sin ϕ = − ,k⇒ kϕ = − π .v = ωA cos ϕ = 020.5đV y v t dao ng v i biênF/k, th i gian t khi v t ch u tác d ng c a l c F n khiv t d ng l i l n th nh t là T/2 và nó ic quãngng b ng 2 l n biêndao ng. Doó, quãngng v t ic trong th i gian này là:2F.S = 2A =k0.5đFdao ng là A = .b) Theo câu a) thì biênksau khi tác d ng l c, v t m dao ng i u hòa thì trong quá trình chuy n ng c am, M ph i n m yên.0.5đl n c c i khibi n d ng c a lò xo t c c iL c àn h i tác d ng lên M tkhi ó v t m xa M nh t (khi ó lò xo giãn nhi u nh t và b ng: x0 + A = 2 A ).0.5đ✘✄✔ ✄ ✙✓✔✟✫✒✜✛✝✙✄ư✟✂✒✄☎ươ✒✝ư✙✙✄ ✄✑✌✏✫✘✙✗✄✄✔✙ ✄✔✂✏✜✍✔✎ ✛✡✙✄✎✕✜✄✫✘✙✙✄ ✌✄ ✏✙✄✎✗✙✛✡✄✄ư✔✄✏✒✜✗ư✄ ✄ ✟✎✄✤✕✂✄✏ ư✙✄✄ư✏✟✄ ✄ ✝✝✙✪✛✄ ✄✑✄ ✜✒✡✍★✘✄✄✄ ✌✄✔✜✙✑9✄✡✄✔✒✕✄ ✔✜✕✄✄✔✛✔✜ ✝★✙v t M không b trngh c c i:ư✄✄t thì l c àn h i c c✟✪✤✜✄ưi không✔✜cv✟ư✄t quá✟ ✌l n c a ma sát✒✄✔✩✜k .2 A < µMg⇒ k .2 .F< µMg .k0.5đT✄✄✑☎✄ ó suy ra i u ki n c a✎✌l n l c F:✒✜F<µmg2.0.25đBài 3.(3đ)a) i u ki nt i A có c c i giao thoa là hi ungi t A n hai ngu n sóng ph i b ng s nguyên l n b c sóng(xem hình 2):✝✑☎✄✄☎✔✏ưk=2✜✘✄✄✔✪★✡✄✠✗✍✌ ưS1✎lAdl 2 + d 2 − l = kλ.k=1k=0S2✌V i k=1, 2, 3...0.5đHình 2Khi l càng l nng S1A c t các c c i giao thoa có b ccàng nh (k càng bé), v y ng v i giá tr l n nh t c a lt i A có c c i ngh a là t i Ang S1A c t c c i b c 1 (k=1).0.5đThay các giá tr ã cho vào bi u th c trên ta nh nc:✣✌✄✏ ư✄✙✔✜✕✚✙✌✝✌✄✄✔✂✤ ✔✒✔✜✣✄✏ư✄✙✔✜✝✄✙✄ư✟✤✂l 2 + 4 − l = 1 ⇒ l = 1,5(m).✝✑☎0.5đ✝✄b) i u ki nt i A có c c ti u giao thoa là:✔✪✜λl 2 + d 2 − l = (2k + 1) .2Trong bi u th c này k=0, 1, 2, 3, ...✝✂0.5đλd 2 − (2k + 1) 2l=.(2k + 1)λ2Ta suy ra :0.5đ☛Vì l > 0 nên k = 0 ho c k = 1.0.5đ✄T ó ta có giá tr c a l là :* V i k =0 thì l = 3,75 (m ).* V i k= 1 thì l ≈ 0,58 (m).✎✤✒✌✌0.5đBài 4.(3,5đ)Dòng i n ban✄☎✗✄u:I1 =✠U= UωC.ZC✘✠ ✄Khi n i ti p thêm cu n dây có 0.25đ✘✍t c m L thì s ch c a ampe k là:UU=I2 =.Z C − Z L 1 (ωC ) − ωL✜✩✒0.25đt ng c ngdòng i n lên hai l n, t c là gi m t ng tr c a m ch xu ng còn m tn a giá tr ban u thì có th có hai kh n ng:0.25đt c m L1:* Kh n ng th nh t ng v i✝✗✬✏ ư✄ ✄✠☎✍✥✆ ✔✪✂✗✝✄ ✍✬✤✕✍✬✌✂✂✄ ✍✜10✒ 11− ωL1 =.ωC2ωC0.5đ✄Khí ó:1ω 2 L1C = 0,5 ⇒ L1 =≈ 0,5( H ).2ω 2C0.5đ✍✬✌✄ * Kh n ng th hai ng v i✂✍t c m L2:11=.ωL2 −ωC 2ωC✂✜0.5đ✄Khí ó:ω 2 L2C = 1,5 ⇒ L2 = 3L1 = 1,5( H ).✝✠✍✏ư✄ ✄0.25đu, t c là t ng t ng tr c a m ch✗☎ ✄✬gi m c ngdòng i n xu ng còn m t n a banlên g p ôi, ng v it c m L3:12ωL3 −=.ωC ωC✌✄ ✆✂✕✄✥✔ ✪✒✍✂✜0.5đ✄c: ω L3C = 3 ⇒Ta tìmL3 = 6 L1 = 3( H ) .2ư✟0.5đBài 5(3đ)Sau th i gian t k t th i i m t=0 thì n ng l ng t tr11Wt = Li 2 = LI 02 cos 2 ωt.22✝✝✏✏✄✬ư✡✏ ưng c a m ch b ng:✟✎✔✎✒0.5đ✥✬T ng n ng lư✄ng dao✟ ng c a m ch:✔✒1 2LI 0 .2W = Wt max =0.5đ✝✏✄✬ưNên vào th i i m t, n ng l✄☎✏ng i n trưng c a m ch là:1Wđ = W − Wt = LI 02 sin 2 ωt.2✟✔✒✠0.5đ✡✙✬Vì v y, t s gi a n ng lư✏ư✬ư✄☎✏ ưng t tr ng và n ng l ng i n trWt cos 2 ωt== cot g 2ωt.2Wđ sin ωt✟ ✟✧✎ng b ng:WtπT 2π T = cot g 2  .  = cot g 2 = 1.thì:84Wđ T 8Nh v y sau 1/8 chu k thì n ng l ng t tr ng b ng n ng l ng i n tr0.5đVào th i i m t =✝✏✄✡ư✙✬ư✏ư✬ư✟✟✫✎Khi n ng l✟ư✏ng t tr✎ư✌☎✏ưng.0.5đ✕✬✄✬ư✄☎✏ng l n g p 3 n ng l ng i n trWt 2π = cot g 2  .t  = 3.Wđ T ✟ưng thì:0.25đT✄✎ó suy ra: 2πcot g  Tt = 3⇒2ππt=T6⇒ t=T.120.25đ11 së Gi¸o dôc vµ §µo t¹oK× thi chän häc sinh giái tØnh líp 12 thpt, 12 btthThanh Ho¸N¨m häc 2005- 2006§Ò dù bÞ§Ò thi m«n: VËt lÝ líp12 THPT - B¶ng AThêi gian lµm bµi: 180 phót.Bµi 1 (3,0 ®iÓm):Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã ph−¬ng tr×nh : x = t2 – 6t + 10 (m)1/ VÏ ®å thÞ to¹ ®é – thêi gian , ®å thÞ vËn tèc – thêi gian vµ ®å thÞ gia tèc – thêi gian cña chuyÓn ®éng .2/ M« t¶ chuyÓn ®éng cña vËt .3/ TÝnh qu ng ®−êng vËt ®i ®−îc sau 5 gi©y kÓ tõ thêi ®iÓm t0 = 0 .Bµi 2 (3,0 ®iÓm):Mét nguån ®iÖn cã suÊt ®iÖn ®éng E = 24 V vµ ®iÖn trë trong r = 6 Ω ®−îc dïng ®Ó th¾p s¸ng c¸c bãng®Ìn.1/ Cã 6 bãng ®Ìn lo¹i 6 V –3 W , ph¶i m¾c c¸c bãng nh− thÕ nµo ®Ó chóng s¸ng b×nh th−êng?2/ TÝnh hiÖu suÊt cña tõng c¸ch m¾c ? c¸ch m¾c nµo cã lîi h¬n ?3/ Víi nguån ®iÖn trªn ,ta cã thÓ th¾p s¸ng b×nh th−êng tèi ®a bao nhiªu bãng ®Ìn lo¹i 6V- 3 W.Nªu c¸c c¸ch m¾c ®Ìn .Bµi 3 (4,0 ®iÓm):ABCho c¬ hÖ gåm vËt M, c¸c rßng räc R1, R2 vµ d©y treo cã khèi l−îng kh«ngR1®¸ng kÓ, ghÐp víi nhau nh− h×nh 1. C¸c ®iÓm A vµ B ®−îc g¾n cè ®Þnh vµogi¸ ®ì. VËt M cã khèi l−îng m=250(g), ®−îc treo b»ng sîi d©y buéc vµotrôc rßng räc R2. Lß xo cã ®é cøng k=100 (N/m), khèi l−îng kh«ng ®¸ng kÓ,mét ®Çu g¾n vµo trôc rßng räc R2, cßn ®Çu kia g¾n vµo ®Çu sîi d©y v¾t quaR1, R2 ®Çu cßn l¹i cña d©y buéc vµo ®iÓm B. Bá qua ma s¸t ë c¸c rßng räc,coi d©y kh«ng d n. KÐo vËt M xuèng d−íi vÞ trÝ c©n b»ng mét ®o¹n 4(cm) råibu«ng ra kh«ng vËn tèc ban ®Çu.1) Chøng minh r»ng vËt M dao ®éng ®iÒu hoµ.R22) ViÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt M.Bµi 4 (4,0 ®iÓm):MM¹ch dao ®éng gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 50mH vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 5µF .2≈ 10.H×nh 1LÊy1/ TÝnh tÇn sè dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch.2/ Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 b¶n tô ®iÖn lµ U0 = 12V. TÝnh n¨ng l−îng cña m¹ch.3/T¹i thêi ®iÓm hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 b¶n tô lµ u = 8V. H y t×m n¨ng l−îng ®iÖn , n¨ng l−îng tõ, vµ dßng ®iÖntrong m¹ch.4/ NÕu m¹ch cã ®iÖn trë thuÇn R = 10-2 Ω th× ®Ó duy tr× dao ®éng trong m¹ch víi hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a 2 b¶ntô U0 = 12V, ph¶i cung cÊp cho m¹ch n¨ng l−îng bæ sung víi c«ng suÊt lµ bao nhiªu? Bµi 5 (4,0 ®iÓm):1/ Ba ®iÓm A,B,C trªn trôc chÝnh cña 1 TKHT. §Æt ®iÓm s¸ng ë A th׶nh ë B. §Æt ®iÓm s¸ng ë B th× ¶nh ë C. AB = 24cm; AC = 48cm.X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ tiªu cù cña thÊu kÝnh.BAC2/ Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng cña I©ng, cho biÕt kho¶ng c¸ch gi÷a 2 khe s¸ng lµ a=6(mm),kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa 2 khe s¸ng ®Õn mµn quan s¸t lµ D =1,2(m). Thùc hiÖn giao thoa víi ¸nhs¸ng tr¾ng (cã b−íc sãng 0,4( µm) ≤ λ ≤ 0,75( µm) )a) TÝnh bÒ réng quang phæ bËc nhÊt.b) Cã thÓ quan s¸t ®−îc bao nhiªu v¹ch tèi trªn mµn?Bµi 6 (2,0 ®iÓm):H y tr×nh bµy mét ý t−ëng ®o vËn tèc ®Çu nßng cña ®Çu ®¹n cña sóng b¾n ®¹n khèi l−îng nhá b»ngph−¬ng ph¸p va ch¹m.HÕtHä vµ tªn thÝ sinh: .......................................................................................... Sè b¸o danh: .................................. së Gi¸o dôc vµ §µo t¹oK× thi chän häc sinh giái tØnh líp 12 thpt, 12 btthThanh Ho¸N¨m häc 2005- 2006h−íng dÉn chÊm ®Ò dù bÞ m«n vËt lÝ líp 12 thpt - b¶ng aBµi 1 (3,0 ®iÓm):1/ + Ph−¬ng tr×nh to¹ ®é – thêi gian: x = t2 – 6t +10 (m) vµ ®å thÞ+ Ph−¬ng tr×nh vËn tèc – thêi gian: v = x’ = 2t – 6 (m/s) vµ ®å thÞ+ Ph−¬ng tr×nh gia tèc – thêi gian: a = v’ = 2m/s2vµ ®å thÞv(m/s)x(m)(0,5®)(0,5®)(0,5®)a(m/s2)100103t(s)2-630t(s)2/ + To¹ ®é ban ®Çu (t0 = 0) ta cã x0 =10 m; v0 = - 6 m/s; a = 2 m/s2+ Trong thêi gian t ≤ 3 s v ≤ 0 ; a > 0 : ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu+ T¹i thêi ®iÓm t = 3 s v = 0 ®æi chiÒu vËn tèc+ t > 3 s , v > 0 , a > 0 :ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu3/ + Qu¶ng ®−êng ®i ®−îc gåm 2 phÇn:v02= 9 m vËt l¹i gÇn gèc to¹ ®é+ Trong thêi gian t1 = 3 s ⇒ S1 = −2aat 2=4m2+ VËy trong thêi gian 5 s vËt ®i ®−îc S = s1 + s2 = 9 + 4 = 13 mBµi 2 (3,0 ®iÓm):t(s)(0,25®)(0,25®)(0,25®)(0,25®)(0,25®)+ Trong thêi gian t2 = 5 –2 = 3s ⇒ S2 =(0,25®)Pd=0,5A vµ ®iÖn trë cña ®ÌnUdU2(0,25®)R® = d = 12 ΩPd1/ + C−êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ ®iÖn trë cña ®Ìn cña ®Ìn I® =+ Gi¶ sö c¸c ®Ìn m¾c thµnh y d y song song ,mçi d y cã x ®Ìn m¾c nèi tiÕp:- C−êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh : I = yI®-Theo ®Þnh luËt «m cho m¹ch kÝn : I =(0,25®)EE=> y I® =xRdR+r+ry⇒ I®x R®+ y I®r = E => 2x + y = 8 (1).(0,25®)Sè ®Ìn lµ N = x.y = 6 (2)Tõ (1) vµ (2) ta cã x2 –4x +3 =0⇒ x=1hoÆc x = 3VËy cã hai c¸ch m¾c ®Õ ®Ìn s¸ng b×nh th−êng: m¾c thµnh 6 d y, mçi d y 1 ®Ìn hoÆc m¾c thµnh 2d ysong song mçi d y 3 ®Ìn nèi tiÕp.(0,25®) U1.6100% =100% = 25 %(0,5®)E24U3. 6+ C¸ch m¾c thø hai : HiÖu suÊtH = 100% =100% = 75 %(0,5®)E24+ C¸ch m¾c thø hai cã lîi h¬n v× hiÖu suÊt lín h¬n(0,25®)3/ + Theo (1) ®Ó c¸c ®Ìn s¸ng b×nh th−êng th× 2x + y = 8 = const(0,25®)+ Ta cã tÝch 2xy lín nhÊt khi 2x = y (x>0 vµ y>0) ⇒ x = 2 vµ y = 4(0,25®)+ CÇn m¾c thµnh 4 d y song song, mçi d y 2 ®Ìn nèi tiÕp(0,25®)Bµi 3 (4,0 ®iÓm):A- Chän trôc Ox th¼ng ®øng h−íng xuèng, gèc to¹ ®é O ë VTCB cña M.Brrrrr1)- T¹i VTCB cña vËt M ta cã: P + 2T0 + F0 = 0 hay P + 3F0 = 0 (1)(0,5®) R1(0,5®)- Tõ (1) suy ra: mg=3k l0 (2)rr rrrrr- T¹i vÞ trÝ vËt M cã to¹ ®é x bÊt k× ta cã: P + 2T + F = ma hay P + 3F = ma (3) (0,5®)(0,5®)- ChiÕu (3) lªn trôc to¹ ®é Ox ta cã: mg - 3k( l0+3x) = ma = mx’’ (4)9k9kx = 0 ®Æt ω 2 =ta cã x' '+ω 2 x = 0 (5)(0,5®) T F- Tõ (2) vµ (4) ta cã : x' '+Tmm- Ph−¬ng tr×nh (5) cã nghiÖm x = A sin (ωt + ϕ ) trong ®ã A, , lµ nh÷ng h»ng sè. (0,5®)R22)- Chän gèc thêi gian lµ lóc th¶ vËt. T¹i thêi ®iÓm t =0 ta cã:9k= 60(N)(0,5®)4 = Asin suy ra A = 4 (cm) vµ = /2; ω =Mm0 = Acos .VËy ph−¬ng tr×nh dao ®éng lµ x = 4sin(60t+ /2) (cm)(0,5®)Bµi 4 (4,0 ®iÓm):11=a/ f == 100 (Hz)(0,5®)2 LC2 50.10 −3.5.10 −6P11(0,5®)b/ E = C U 02 = .5.10-6.122 = 36.10-5 J2211(0,5®)c/ E® = Cu2 = .5.10-6.82 = 16.10-5 J221Et = E® - Et = 20.10-5 J = Li2(0,5®)22E t2.20.10 −5⇒i== 0,04 5 A=(0,5®)L50.10 −3I 2 .R(0,5®)d/ P = PnhiÖt = I2R = 02CU 02211 22UC 0 = LI 0 ⇒ I 0 =⇒(0,5®)L22C.R.U 02 5.10 −6.10 −2.12 2P=== 72.10-6 W(0,5®)−32L2.50.10Bµi 5 (4,0 ®iÓm):1/ + ¶nh ë B lµ ¶nh ¶o. V× nÕu lµ ¶nh thËt th× khi ®Æt vËt ë B theo nguyªn lýthuËn nghÞch cña chiÒu truyÒn a/s ¶nh ph¶i ë A chø kh«ng ph¶i ë C(0,5®)+ ¶nh ¶o cho bëi TKHT xa kÝnh h¬n vËt thËt ⇒ TK ë ngoµi A,B vÒ phÝa A. NÕu TK n»m ngoµi B, CvÒ phÝa C th× vËt ë B cho ¶nh ¶o ë C gÇn kÝnh h¬n vËt kh«ng thâa m n(0,5®)+TK ë trong kho¶ng A, C c¸ch A kho¶ng: x( x > 0) vµ ¶nh ë C lµ ¶nh thËt (kh¸c phÝa ®èi víi B).1 1111(0,5®)=+Theo c«ng thøc TK ta cã: = +f x − (x + 24) x + 24 48 − x2/ + C¸ch m¾c thø nhÊt : HiÖu suÊtH=  ✁✁✁✄✁✄☎✄☎✂ 12472==fx ( x + 24 ) ( x + 24 )( 48 − x )x(x + 24)= 18 cm(0,5®)242/ a. BÒ réng quang phæ bËc nhÊt trªn mµn lµ k/c tõ v/s tÝm bËc 1 ®Õn v/s ®á bËc 1 (cïng bªn v©n trungt©m)(0,5®)3D.D.Dd- t= ( d - t) = 1, 2 .10 .0,35.10-3 = 0,072 mm(0,5®)1 =aaa6b. Giao thoa a/s tr¾ng ta thu ®−îc v©n trung t©m lµ v©n s¸ng tr¾ng, xung quanh lµ c¸c gi¶i mµu nh− cÇuvång ®á ngoµi tÝm trong. Chän gi¸ trÞ kh«ng ©m cña k ta cã:.D.Dt≈ 1,1(0,5®)(k+1) tk. d=> (k+1) T k λd => k−aadtVËy kÓ tõ gi¸ trÞ k = 2 th× trªn mµn kh«ng cßn v¹ch tèi, do ®ã quan s¸t ®−îc 4 v¹ch tèi. (0,5®)Bµi 6 (2,0 ®iÓm):+ B¾n trùc tiÕp vµo mét con l¾c c¸t ®ñ dµy. Coi va ch¹m lµ mÒm th×αmu0 = (M + m)V(0,5®)l(M + m)V2/2 = (M + m)gl(1 - cosα)(0,5®)M +m+ Ta cã: u 0 =2 gl (1 − cos α ) BiÓu thøc nµy cho phÐp thùc hiÖnmvµ ®o ®¹c ®Ó tÝnh vËn tèc ban ®Çu u0 cña ®¹n.(1,0®)48 - x = 3x ⇒ x = 12 cmf=✁✂Δ✄✄✝✁✆☎✄☎☎✝✝mru0M UBND tØnh th¸i nguyªnSë gi¸o dôc vµ ®µo t¹océng hoµ x héi chñ nghi viÖt nam§éc lËp – Tù do – H¹nh phóckú thi chän häc sinh giái líp 12 - Vßng 1N¨m häc 2007- 2008§Ò thi M«n: VËt lýThêi gian: 180 phót - (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)mBµi 1:hCho c¬ hÖ nh− h×nh vÏ. Lß xo nhÑ cã ®é cøng k = 40N/mAmang ®Üa A cã khèi l−îng M = 60g. Th¶ vËt khèi l−îngm = 100g r¬i tù do tõ ®é cao h = 10cm so víi ®Üa. Khi r¬ikch¹m vµo ®Üa, m sÏ g¾n chÆt vµo ®Üa vµ cïng ®Üa dao ®éng2®iÒu hßa theo ph−¬ng th¼ng ®øng. LÊy g = 10m/s .a/ViÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng cña hÖ, chän gèc täa ®éO t¹i vÞ trÝ c©n b»ng cña hÖ, chiÒu d−¬ng h−íng xuèng, gècthêi gian lµ lóc m ®ang dao ®éng qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕnd¹ng theo chiÒu d−¬ng.b/TÝnh qu ng ®−êng hÖ vËt ®i ®−îc sau 2,15 gi©y kÓ tõ lóc hÖ vËt b¾t ®Çu dao ®éng.c/TÝnh kho¶ng thêi gian lß xo bÞ gi n trong mét chu kú.Bµi 2:RCho m¹ch ®iÖn nh− h×nh vÏ. Cuén d©yABcã ®é tù c¶m L = 1,5/* (H), ®iÖn trëN-4thuÇn R0; tô cã ®iÖn dung C = 2.10 /9*(F)L,R0 MCHiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®iÓm A vµ MlÖch pha mét gãc 5*/6 so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm M vµ N, ®ång thêi hiÖu ®iÖnthÕ gi÷a hai ®iÓm A vµ M cã biÓu thøc uAM = 100*6sin(100*t + */6)(V). C«ng suÊt tiªuthô cña c¶ m¹ch lµ P = 100*3(W).a/TÝnh R0; R.b/ViÕt biÓu thøc tøc thêi cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm AB.Bµi 3:yMét electr«n bay vµo ®iÖn tr−êng ®Òu gi÷a haib¶n tô A vµ B víi vËn tèc v0 hîp víi b¶n B métHgãc *, kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n lµ d.ACho UAB, v0, d kh«ng ®æi.a/NÕu UAB < 0. Chøng minh r»ng electr«nd®Õn gÇn b¶n A nhÊt khi * = */2. T×m ®iÒu kiÖnv0cña ®éng n¨ng electr«n ®Ó bµi to¸n tho¶ m n.*b/NÕu UAB > 0 vµ biÕt r»ng electr«n ®Ëp vµoBOxb¶n A t¹i M. T×m ®é dµi lín nhÊt cña HM.(bá qua khèi l−îng cña electr«n)Bµi 4:Cho ampe kÕ cã ®iÖn trë RA kho¶ng 10 «m; v«n kÕ cã ®iÖn trë RV kho¶ng 5000 «m; mét®iÖn trë Rx cã gi¸ trÞ trong kho¶ng 10«m < Rx < 15«m, mét nguån ®iÖn mét chiÒu cãhiÖu ®iÖn thÕ U kh«ng ®æi. H y thiÕt kÕ mét s¬ ®å x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña Rx víi ®é chÝnhx¸c cao nhÊt dùa vµo sè chØ cña c¸c dông cô ® cho.=== HÕt === kú thi chän häc sinh giái líp 12 - Vßng 1M«n VËt lÝ - N¨m häc 2007- 2008®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓmBµi 1: (3®) tr.11-02a/VËn tèc cña m ngay tr−íc khi ch¹m ®Üa: v = *2gh = *2m/s = 1,4 m/sKhi ch¹m ®Üa m va ch¹m mÒm víi M, vËn tèc cña hÖ (m+M) ngay sau va ch¹m lµ:v0= m.v/(m+M) = 0,1.1,4/0,16 = 0,88 m/sT¹i vÞ trÝ c©n b»ng O lß xo bÞ nÐn mét ®o¹n *l0= (m+M).g/k = 1,6/40 = 0,04m = 4cmPh−¬ng tr×nh dao ®éng: x = A sin(*t + *) (1), ph−¬ng tr×nh vËn tèc: v = *A cos(*t + *) (2)víi * = *k/m = 5*10rad/s ; chu kú T = 0,4 sT¹i thêi ®iÓm t = 0, hÖ cã täa ®é x0= - 4cm; vËn tèc v0= 0,88m/s. Thay vµo (1) vµ (2) ta cã hÖ:- 4.10-2 = A sin*0,88 = *A cos *Gi¶i hÖ ta ®−îc A = 6,12cm; * = - 0,7rad. VËy x = 6,12.sin(5*10t - 0,7) cm.b/Sö dông mèi liªn hÖ gi÷a chuyÓn ®éng trßn ®Òu vµ dao ®éng ®iÒu hßaVËt dao ®éng b¾t ®Çu ®i tõ ®iÓm N theo chiÒuxd−¬ng t−¬ng øng víi chÊt ®iÓm chuyÓn ®éngM1N1trßn ®Òu b¾t ®Çu ®i tõ M. Sau 1 chu kú vËt dao®éng ®i ®−îc qu ng ®−êng 4A, chÊt ®iÓm c®trßn ®Òu l¹i trë vÒ M.§iÓm0,250,250,250,250,250,5OPNMKho¶ng thêi gian 2,15 s = 5 chu k× + 0,15 sSau 5 chu k× vËt dao ®éng ®i ®−îc qu ng ®−êng 5.4A = 20.6,12 = 122,4 cm.trong 0,15 s cßn l¹i b¸n kÝnh OM quÐt ®−îc gãc * = *t = 2,36 rad = 1350. VËt c® trßn ®Òu ®i tíiM1, t−¬ng øng vËt d® ®i tíi N1 qu ng ®−êng ®i thªm lµ NN1.NN1= NO + ON1= OM.(cos 400 + cos50) = 6,12.(0,77 + 0,99) = 10,81cmQu ng ®−êng cÇn t×m s = 4A + NN1= 133,21cmc/Kho¶ng thêi gian lß xo bÞ gi n trong mét chu kú lµ kho¶ng thêi gian vËt c® trßn ®Òu ®i hÕtcung PM: t = POM/* = 1,4/5*10 = 0,09 s.Bµi 2: (3®)a/ (1,25®) uMN = uC lu«n trÔ pha h¬n i lµ */2 hay i sím pha h¬n uMN lµ */2uAM = uL + uR0 lu«n sím pha h¬n i => uAM sím pha h¬n i lµ */3ta cã tg*/3 = ZL/R0 = *3 => R0= *L/*3 = «mC−êng ®é hiÖu dông I = UAM/ZAM = 100*3/ = AC«ng suÊt tiªu thô cña c¶ m¹ch: P = I2(R + R0) => R = P/I2 - R0 = «mb/(1,75®)BiÓu thøc cña h®t: uAB= U0sin(*t + *u)víi U0= I0.Z = I0*(R + R0)2 + (ZL- ZC)2 = Vpha ban ®Çu cña uAM lµ */6 => pha ban ®Çu cña i lµ *i = - */6®é lÖch pha gi÷a uAB vµ i lµ * víi tg* = (ZL- ZC)/(R + R0) = => * = radvËy *u= * + *i = radCuèi cïng uAB = *sin(*t + *) V0,250,250,250,500,250,250,250,250,250,250,250,500,250,250,25 Bµi 3: (3®) tr.121-02a/XÐt gãc * bÊt kú, UAB < 0.Theo trôc Ox => Fx= 0; e chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo Ox víi vx= v0cos*.theo Oy => Fy = - e.E = may => ay = - e.E/m = - e.U/md.0,250,25=> e c® nh− vËt nÐm xiªn víi quü ®¹o parab«n.gäi I lµ ®iÓm gÇn b¶n A nhÊt trªn quü ®¹o (®Ønh parab«n)0,75vyI2 - v02 sin2*= 2ayyI = - 2eUyI/md________víi vyI = 0 => yI = v02 sin2*md/2eU (1)I2theo (1) th× yImax khi sin * = 1 => * = */2VËy e ®Õn gÇn A nhÊt khi * = */2.++++++++F§iÒu kiÖn ®Ó bµi to¸n tho¶ m n: e kh«ng ch¹m b¶n A => yIma x < d => m.v02/2 < eUb/Ph−¬ng tr×nh c® cña e theo Ox:x = v0 . cos*.tph−¬ng tr×nh c® cña e theo Oy:y = v0sin*.t + eUt2/2mdnÕu * gi¶m th× v0.sin* gi¶m, v0.cos* t¨ng, khi e ch¹m b¶n A th× y = d = const, do ®ã khi t t¨ngth× x t¨ng => HMmax khi * = 0 => e c® nh− vËt nÐm ngangph−¬ng tr×nh quü ®¹o cña e: y = eUx2/2mdvo2thay y = d, ta cã xmax = HMmax = v0.d*2m/eUBµi 4: (1®)Cã thÓ m¾c c¸c dông cô ® cho theo hai s¬ ®å:RxIx RxI IxI+A- +ARA IvRA RvRvIvVVS¬ ®å 1S¬ ®å 2S¬ ®å 1: Sai sè t−¬ng ®èi cña phÐp ®o lµ: *Rx/Rx= Rx/(Rv+ Rx)S¬ ®å 2: Sai sè t−¬ng ®èi cña phÐp ®o lµ: *Rx/Rx= RA/RxVíi ®iÒu kiÖn ®Ò bµi: RA**Rx; Rv >> RxVËy cÇn m¾c theo s¬ ®å 1, sai sè nhá h¬n => kÕt qu¶ cña phÐp ®o sÏ chÝnh x¸c h¬n0,250,250,250,500,250,250,500,250,25  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛Soá maät maõBài 1: (C - 3 i m)✎✍✌✡✏✏✂13c làm✔✑✑a. Tìm th i gian t i thi um tv n✒✑ng viên lái môtô vt qua m t khúc quanh có✓☛✒✁✒✒dài b ngng tròn bán kính R. Cho h s ma sát ngh gi a bánh xe và m tng là µ, m tngnghiêng m t góc α so v i m t ph ng n m ngang.b. Tính công su t gi i h n c a ng c lúc y. Coi các bánh xe u là bánh phát ng.Bài 2: (Nhi t - 3 i m)Trong m t xy lanh th ng ng, thành cách nhi t có hai pit-tông: pit-tông A nh (tr ngl ng có th b qua) và d n nhi t, pit-tông B n ng và cách nhi t. Hai pit-tông và áyBxylanh t o thành hai ng n, m i ng n ch a 1 mol khí lí t ng l ng nguyên t và cóhchi u cao h = 0,5m. Ban u htr ng thái cân b ng nhi t. Làm cho khí nóng lênAth t ch m b ng cách cho khí (qua áy d i) m t nhi t l ng Q = 100J. Pit-tông A cóhma sát v i thành bình và không chuy n ng, pit-tông B chuy n ng không ma sátv i thành bình. Tính l c ma sát tác d ng lên pit-tông A.Bài 3: ( i n m t chi u - 3 i m)Có m t s èn (3V- 3W) và m t s ngu n, m i ngu n có su t i n ng ξ = 4V, i n tr r = 1Ω.èna. Cho 8 èn. Tìm s ngu n ít nh t và cách ghép èn, ghép ngu nsáng bình th ng. Xác nh hi u su t cách ghép.b. Cho 15 ngu n. Tìm s èn nhi u nh t và cách ghép èn, ghép ngu nèn sáng bình th ng. Xác nh hi u su t cách ghép.Bài 4: (Dao ng i u hòa - 3 i m)T i m A trong lòng m t cái chén tròn M t trên m t sàn ph ng n m Mngang, ng i ta th m t v t m nh (hình v ). V t m chuy n ng trong m tph ng th ng ng, n B thì quay l i. B qua ma sát gi a chén M và m.mm chuy n ng t A n B. Bi t A cách i m gi a Ia. Tìm th i gianc a chén m t kho ng r t ng n so v i bán kính R. Chén ng yên.IAb. Tính h s ma sát ngh gi a chén và sàn.Bài 5: ( i n xoay chi u - Dao ng i n t - 3 i m)Kc n p i n n hi u i n th U0 r i m c v i hai cu n dâyT i n có i n dung Ccót c m L1 và L2 qua khoá K (hình v ). Ch ng minh sau khi óng khoá K, trongm nh dao ng s di n ra dao ng i u hòa c a các dòng i n.CL1 L2+Bài 6: (Quang - 3 i m)Có i m sáng S trên quang tr c chính c a m t th u kính h i t m ng L, S cách th ukính m t kho ng a = 20cm. V cùng m t phía v i i m sáng, t i i m H cách th ukính h i t m t kho ng là a1= 30cm ta d ng m t g ng ph ng G nghiêng m t góc α = 450 so v iquang tr c chính. Th u kính cho hai nh c a i m sáng S. Tính kho ngcách gi a hai nh ó bi t r ng th u kính h i t có tiêu c f = 5cm.Bài 7: (Th c hành - 2 i m)BCCho m t kh i g hình h p có c nh BC dài h n áng k so v i c nh ABt trên m t t m ván n m ngang (hình v ), m t cái bút chì và m t cáith c. Hãy tìm cách làm thí nghi m và trình bày cách làmxác nhADg n úng h s ma sát gi a kh i g và t m ván. Gi i thích cách làm.✡✑✂✕ ✑✂✑✂✑✓✁✖✗✁✗✁✁✙✔✘✒✗✚✚✘✑✑✛✣✑ơ✜✒✒✎✤✍✙✑✥✕✦✧✒✏✩★✕✕✑✓✁✗✪✪✥✬✭✛✫✁✁✮✔✣✑✯✕✬✕✛✔✑✘✕✓☛☛✁✒✁✏✏✘✑✑✒✒✘✰✴✱✎✤✍✲✳✡✡✵✵✚✑✑✒✒✡✕✑✑✫✵✕✬✒✚✵✑✏✑✑✑✚✂✑✶✕✁✵✡✚✑✵✣✏✑✑✚✑✂✑✶✕✁✴✍✎✍✍✳✙✏✔✑✑✷✒✗✗✏✂✸★✁✙✒✹✑☛☛✒✗✙✑✥✑✺★✛✖✏✂✏✏✑✑✑✒✚✺✬✑✖✻✸✜✺✷✘✑✥✒✡✕ ✖✴✎✤✍✍✲✤✍✳✼✵✑✕✑✕✑✑✓✱✕✑✺✕✑✕✻✺✘✛✁✑✒✸✒✹✥✑✰✽✑✹✑✑✣✑✕✛✒✒✜✎✍✏✚✚✑★✱✜✒✒✱✏✸✣✘✏✑✚✑✛✒✒✙✸✘ơ✒✱✒✰✒✁✚✒✏✸✑✱✸✜✔✸✑✚✺✖✒✱✰✎✍✾✡✏✑✛✒✫✚✘ơ✛✒✔✑✹✗✒✒✒✏✘✕✑✁✡✯✑✡✚✕✸✖✫--- H t --✿✑✶  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛✲ÁP ÁN✎✍Bài 1: (C - 3 i m)✌✡✏✏✂13c làm✔✑✑a. Tìm th i gian t i thi um tv n✒ng viên lái môtô v✑t qua m t khúc quanh có✓☛✒✁✒✒dài b ngng tròn bán kính R. Cho h s ma sát ngh gi a bánh xe và m tng là µ, m tngnghiêng m t góc α so v i m t ph ng n m ngang.b. Tính công su t gi i h n c a ng c lúc y. Coi các bánh xe u là bánh phát ng.Gi ir ur ur ur uur uuuura.ma = P + R = P + N + Fmsn(1)(0,25 )Chi u lên Oy: 0 = −mg − Fmsn sin α + N cos α⇔ −mg + N cos α = Fmsn sin α ≤ µ N sin α(2)(0,5 )mg⇒N≤cos α − µ sin α✡✑✂✕ ✑✂✑✂✑✓✁✖✗✁✗✁✁✙✔✘✒✗✚✚✘✑✑✛✣✑ơ✜✒✒ ✍✺✍2mVmax= Fmsn cos α + N sin α ≤ µ N cos α + N sin αRgR ( µ + tgα )gR ( µ + tgα )T (2) và (3) ⇒ V ≤⇒ Vmax =1 − µ tgα1 − µ tgαV y v n ng viên ch y u v i t c t i a, ta có tmin là:✺Chi u lên Ox:✷✡✑✑✣(3)✍(0,25 )✍(0,5 )✡✘✑✑✛☛☛✒✒tmin =sVmax=2π R3R (1 − µ tgα )1 − µ tgα2π=3gR ( µ + tgα )g ( µ + tgα )✍(0,5 )b. Ta có: P = F.V F = Fmsn max = µ NPmax khi V = VmaxPmax =µ mgcos α − µ sin α✍(0,25 )gR ( µ + tgα )✍(0,5 )1 − µ tgαRNyRPOFmsnxα✁✍Hình v ................................................................................................................................. (0,25 )  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☛☞Ph n này là phách✎✤✍Bài 2: (Nhi t - 3 i m)Trong m t xy lanh th ng ng , thành cách nhi t có hai pit-tông: pit-tông A nh(tr ng l ng có th b qua) và d n nhi t, pit-tông B n ng và cách nhi t. Hai pit-tôngvà áy xylanh t o thành hai ng n, m i ng n ch a 1 mol khí lí t ng l ng nguyên tvà có chi u cao h = 0,5m. Ban u htr ng thái cân b ng nhi t. Làm cho khí nónglên th t ch m b ng cách cho khí (qua áy d i) m t nhi t l ng Q = 100J. Pit-tông Acó ma sát v i thành bình và không chuy n ng, pit-tông B chuy n ng không masát v i thành bình. Tính l c ma sát tác d ng lên pit-tông A.Gi i• G i:ban u, nhi tsau cùng c a h là T0 và T1· nhi t· p0 là áp su t ban u c a h• Xét ng n trên :ng áp t T0 n T1, th tích c a nó t ng t V0 n V1 :· Khí t ng nhi tVV1 = 0 T1T0pV· Công A khí sinh ra : A = P0 (V1 − V0 ) ⇔ A = 0 0 (T1 − T0 ) = R (T1 − T0 )T0i: Khí nóng ng tích t T0 n T1 áp su t t ng t p0 n p1:• Xét ng n dTp1 = 1 p0T0✙✑✥✕✦✒✏★✧B✩✕✕✓✁✗✑✪✪✥✬h✭✛✫✁✁✮✔✣✑✯✕✬A✕✛✔✑✘✕✓☛☛✁✒✁✏h✏✘✑✑✒✒✘✰✱ ✧✕✑✑✯✕✑✕✒✒✜✚✑✯✕✜✪✙✏✪✕✑✑✑✒✺✪✷✑✜✺✷✍(0,25 )✍(0,5 )✙✚✪✘✑✁✑✺✪✷Áp d ng nguyên lý I cho h : ∆U = Q − A = Q − R (T1 − T0 )✑✺✷✍(0,25 )✕✱⇔ 5R (T1 − T 0 ) = Q − R (T1 − T0 ) ⇔ 6R (T1 − T0 ) = Q• L c ma sát F tác d ng lên pit-tông A là: F = ( p1 − p0 ) S✰✱p0 V0R(T1 − T0 ) = (T1 − T0 )T0 hh100Q⇒F === 33,3( N )6h 6.0,5⇒F=✍(0,25 )✍(0,5 )✍(0,25 )✍(0,5 )✍(0,5 )  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛✴✎✤✍Bài 3: ( i n m t chi u - 3 i m)Có m t s èn (3V- 3W) và m t s ngu n, m i ngu n có su t i n ng ξ = 4V, i n tr r = 1Ω.a. Cho 8 èn. Tìm s ngu n ít nh t và cách ghép èn, ghép ngu nèn sáng bình th ng. Xácnh hi u su t cách ghép.b. Cho 15 ngu n. Tìm s èn nhi u nh t và cách ghép èn, ghép ngu nèn sáng bình th ng.Xác nh hi u su t cách ghép.Gi ia. G i x là s ngu n i n; m là s dãy c a b ngu n; n là s ngu n i n trong m i dãynrTa có: x = m.n; ξb = nξ; rb =mG i y là s bóng èn; p là s dãy bóng èn; q là s bóng trên m i dãy. Ta có: y = p.qC ng dòng i n qua m ch chính I = p.I mxnrn2 rm =Ta có: U = ξb - Irb = nξ − I ⇒ U = nξ −(1)(0,25 )p.I dm V i nmx I = p.I dm✲✳✡✡✵✵✚✑✑✒✒✡✕✑✑✫✵✕✬✒✚✵✑✏✑✑✑✂✁✚✑✶✕✵✡✚✑✵✣✏✑✑✑✂✁✚✑✶✕ ✡✵✡✑✵✡✵✕✑✕✧✜✡✒✫✡✡✑✑✧✫✂✑✑✕✛✁ ✒✘ypprI dm 2ySo sánh (1) và (2) ta có:n − ξ n + U dm = 0xpyPh ng trình (3) có nghi m khi: ∆ = ξ 2 − 4rpdm ≥ 0xx 4rpdmx 3⇒ ≥⇒ ≥2ξyy 4* Khi y = 8 thì x ≥ 6 nên s ngu n t i thi u là 6 ngu n.126Thay y = 8 và x = 6 vào (4) ⇒ ∆ = 0 nên n = ; ta l i có n = ;pmV i m; n; p; q là các s nguyên d ng nên:mnpqCách 12342Cách 21624Mà U = q.U m=yU dmp✍q=✘V i✕✁✵✡✏(0,25 )(3)(0,25 )✍(4)ơ✡✍(2)✍(0,25 )✵✍(0,25 )p=✛8q✍(0,25 )✡✘ơ✁✍(0,25 )qU dm= 50% = H 2ξbnξx 3b. Khi x = 15 thìc 20 bóng.≥ ⇒ y ≤ 20 nên s bóng èn nhi u nh t có th m cy 4301520Thay x = 15; y = 20 vào (4) ⇒ ∆ = 0 nên n =; ta l i có n = ; p =pmqV i m; n; p; q là các s nguyên d ng nên:mnpqCách 153102Cách 2115210Hi u su t: H1 =✚✕U=✡✚✑✣✏✻✑✓✁✛✍(0,25 )✍(0,25 )✍(0,25 )✡✘ơ✁Hi u su t: H1 =✚✕Uξb=qU dm= 50% = H 2nξ✍(0,25 )✍(0,25 )  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛✴✍✎✍✍Bài 4: (Dao ng i u hòa - 3 i m)T i m A trong lòng m t cái chén tròn M t trên m t sàn ph ng n m ngang, ng i ta th m t v tm nh (hình v ). V t m chuy n ng trong m t ph ng th ng ng, n B thì quay l i. B qua ma sátgi a chén M và m.a. Tìm th i gianm chuy n ng t A n B. Bi t A cách i m gi a I c a chén m t kho ng r tng n so v i bán kính R. Chén ng yên.b. Tính h s ma sát ngh gi a chén và sàn.Gi ir ur uura. Ta có:ma = p + N* Chi u lên ph ng ti p tuy n:xmat = − P sin α ≈ mg(0,25 )RgV i: ω 2 =(0,25 )⇒ x" + ω 2 x = 0R1T ó cho th y m dao ng i u hoà, th i gian i t A n B là chu k dao ng.2TR(0,25 )∆t = = π2guur uuur uur' uuuur r(1)b. Chén ng yên nên:PM + N M + N + Fmsn = 0✳✙✏✔✑✑✷✒✂✗✗✸✁✙✒☛✙✏★✹✑✑✥✑✺★✛☛✒✗✖✏✂✏✏✑✑✑✒✺✺✬✚✑✸✷✖✜✒✻✘✑✥✡✕ ✖ ✺✺✺ơ✁✍✘✍✚✑✑✷✑✣✂✑✒✑ ✺✷✑✒✍✑✥✺* Chi u (1) lên phơ✁✁ng Oy:góc l ch α, m có:✕✑T (2) và (3) ta✷✺✓✁* Chi u (1) lên Ox:yMOOc:(0,25 )(0,25 )N ' sin α − Fmsn = 0 ⇔ N sin α = Fmsn ≤ µ NN sin α ( N sin α ) max⇔µ≥≥NM( N M ) minµ≥(m sin 2α✍(0,25 )✍✍ N sin α = mg ( 3cos α − 2 cos α 0 ) sin αα0 bé; α ≤ α0 N M = Mg + mg cos α ( 3cos α − 2 cos α 0 )⇒ ( N sin α )max ; ( N M )min khi α = α0☛P✍(2)(4)N M = Mg + mg cos α ( 3cos α − 2 cos α 0 )V y:N'✘(0,25 )NMFmsnV i N' = N mV 2mV 2=−=+ mg cos αNmgNcosαRR⇔22 mV + mgh = mgh mV = mgR ( cos α − cos α )00 2 2⇒ N = mg ( 3cos α − 2 cos α 0 )(3)xα NmIA− PM + N M − N ' cos α = 0✍(0,25 )✍(0,25 )✍(0,25 )✍(0,25 )✍2 M + m cos α2)(0,25 )  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛✴✎✤✍✍✤✍Bài 5: ( i n xoay chi u - Dao ng i n t - 3 i m)c n p i n n hi u i nT i n có i n dung Cth U0 r i m c v i hai cu n dây cót c m L1 và L2qua khoá K (hình v ). Ch ng minh sau khi óng khoáL1K, trong m nh dao ng s di n ra dao ng i u hòac a các dòng i n.Gi iXét t i th i i m t b t k sau khi óng K.Ch n b n A kh o sát và chi u m t m ng nh hình v .* i v i vòng kín C; L1:qAqAq A'"''u cA + e1 = 0 ⇔− L1i1 ⇒ i1 =⇒ i1 =CCL1CL1✲✳✑✕✑✕✑✓✱✕✑✺✕✑KK✼✑✕✛✁✵✻✺✘✑✸✒✒✹✰✥✑✹✑✑✣✛✒✑C✑✽L2L1+L2Cf✒✕✜ ✎✁✄✍ ✍✂✏✸✻✑✸✣✹✧✛✁✡✘☎(0,25 )✍(0,25 )Mà iC = − q A' ⇒ q A' = − iCiCCL1Do óù i1" = −✑*✍(0,25 )(1)✍i v i vòng kín L1; L2:u L1 = u L 2 ⇔ e1 = e2 ⇔ − L1i1' = − L2 i2'L(2)⇒ i2" = 1 i1"L2✡✘☎*✶nh lu t nút m ch cho ta:iC = i1 + i2 ⇒ iC" = i1" + i2"(0,25 )✍(0,25 )✍✛☎☛(0,25 )(3)✍iCLi(L + L2 ) i = 0 (*)− 1 C ⇒ iC" + 1CCL1 CL1 L2CL1 L2d* M t khác: L1i1' = L2 i2' ⇒ (L1i1 − L2 i2 ) = 0 ⇒ L1i1 − L2 i2 = constdtMà t = 0; i1 = 0; i2 = 0 ⇒ const = 0LDo óù L1i1 = L2 i2 ⇒ i2 = 1 i1(4)L2(L + L2 ) i = 0 (**)Thay (1) và (4) vào ph ng trình c a ic ta có: i1" + 11CL1 L2( L + L2 ) i = 0T ng t tai2" + 1c:2CL1 L2(0,25 )T (1) (2) vaø (3) ⇒ iC" = −✍✷(0,25 )✍✗(0,25 )✑✍(0,25 )✍ơ✁✜✑ơ✓✁✰✁V y t (*) (**) và (***) ⇒ trong m ch x y ra dao✸✑✑✛☛✷✒✣(***)✑✕ng i u hòa c a các dòng i n.✜(0,25 )✍(0,25 )✍+A  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛✎✍Bài 6: (Quang - 3 i m)Có i m sáng S trên quang tr c chính c a m t th u kính h i t m ng L, S cách th u kính m tkho ng a = 20cm. V cùng m t phía v i i m sáng, t i i m H cách th u kính h i t m t kho ng làa1= 30cm ta d ng m t g ng ph ng G nghiêng m t góc α = 450 so v i quang tr c chính. Th u kínhcho hai nh c a i m sáng S. Tính kho ng cách gi a hai nh ó bi t r ng th u kính h i t có tiêu cf = 5cm.Gi i✏✚✚✑★✱✜✒✒✏✸✣✘✱✒✏✑✚✑✸✛✒✒✱✒✙✚✘ơ✰✒✁✒✱✏✸✔✑✸✸✜✑✚✺✖✒✱✰ S1GlLSOH’✍S’(0,5 )·Haa1S1’✵ơS✑✸✛t o nh:LSGS✸Xét nh S’:✍S’(0,25 )LS1S1’.af= 6, 7cmOS' =a− f✍(0,25 )✸Xét nh S1:HS1 vuông góc OHHS1= l = a1 – aXét nh S1’:Coi HS1 là v t sáng và H’S1’ là nh th t qua th u kính L:a .fOH . f= 1= 6cmOH ' =0 H − f a1 − fH ' S1' OH 'OH ' ( a1 − a ) f=⇒ H ' S1' = HS1=HS1OHOH( a1 − f )Kho ng cách gi a S’S1’: ✍(0,25 ) ✸✚✸☛☛ ✍(0,25 )✍(0,25 )✸✖S S = H ' S1'2 + H ' S '2Trong ó:f 2 ( a1 − a ) aa. fa1. fa1 2' '''−= f−= cmH S = OS − OH ==a − f a1 − f a − f a1 − f  ( a − f )( a1 − f ) 3V y:f ( a1 − a )f2≈ 2,1cmS ' S1' =1+2( a1 − f )(a − f )''1✍(0,25 )✑✍(0,5 )☛✍(0,5 )  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uTHI HSG BSCL - N m h c 2008 - 2009Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☞Ph n này là phách☛✎✍Bài 7: (Th c hành - 2 i m)Cho m t kh i g hình h p có c nh BC dài h n áng k so v i c nh ABt trên m t t m ván n m ngang (hình v ), m t cái bút chì và m t cáixác nhth c. Hãy tìm cách làm thí nghi m và trình bày cách làmg n úng h s ma sát gi a kh i g và t m ván. Gi i thích cách làm.✾✡✏✑✛✒✫✘ơ✛✒✚✔✑✹✗✒✒✒✕✑✑BC✏✘✶✁✡✯✑✡✚✕✸✖✫ADGi i ✡✑✥t kh i g d ng✗☎✫✹ng nh hình v .✰✁✡ ✑Dùng bút chì k KL chia ôi m t bên kh i g . t m ibút chì trênng KL và y nh nhàng kh i g b ngm t l c theo ph ng ngang, song song v i c nh nhnh t AB c a nó (hình v ).✗✗☎✫✁✡✑✂✔✂✑✦✁✫✘★ơ✒✰✛✁C✚✹DLF✜M✏✑✯✑✑✬✯✑✺✂✑Ban u, i m t c a bút chì g n K. Khi ó n u ynh kh i g thì nó s tr t ch m trên m t t m ván. D chchuy n d n i m t c a bút chì d c theong KL vc m t i m M màphía L và y nh trên thì s tìmn u i m t c a l c phía d i nó thì kh i g s tr t,còn n u i m t c a l c phía trên nó thì kh i g s bnhào mà không tr t.(0,5ñ)✗✜✡✚✹✶✦✓✫✁✏☛✗✏✯✑✑✑✂✣✧✗✜✁✏✂✑✹✑K✑✓✁✁✒✏✺✡✑✑✬✘✹✓✗✜✰✁✫✏✺✑✬✗✄✑✜✹✰AB✁✡✑✶✫✓✁✘Dùng th✑c o AB = a; KM = b✁nh theo công th c µ =✡✑✕✹✑✑Khi ó h s ma sát s✶✥c xác✓✁a.2b(0,5ñ)✡✸✺DC✔✂✑✑✑✂✑✑c thì lúc ó l c y F b ngGi i thích: N u y nh cho kh i g tr tl n c a l c ma sát tr t gi a kh i g và m t ván. N u h p l c c a tr ng l c Pc a kh i g thì nóc a kh i g và l c y F có giá tr còn r i vào m t châns tr t, còn n u h p l c này có giá l ch ra bên ngoài m t chânthì nó s b. Khi i m t c a l c úng vào i m M thì giá c a h p l c s i qua mépc a chân (hình v ). Khi ó:✦✓✓✫✁✁✰✒F✡✘✺✓✜✰✓✁✖✫✧✗✰✜M✰✡✡✑✂✶✑✺ơ✜✹✫✰✗✺✑✺✹✰α✗✏✏✑✑✑✑✹✑✓✗✑✜✺✰✹✜PB✰a✑✜F µmga==µ= .Pmg2btgα =(0,5ñ)Hình v ............................................................................. (m i cái 0,25 x 2 = 0,5 )☎✁✍✍✆☞✠✍Ph i có lý gi i (n u h p lý) và công th c nh ✞✍ã nêu✝ ư✍trên m i✡c✝ư✎☛✍✍si m là 0,5 .--- H t --✿* Chú ý: T t c các bài toán trên n u gi i cách khác i✆✍✂  ✍✆✆n k t qub✶✓✁✄✫✕✓✑✜✴✍ ✍úng✎✍☞✍u cho i m t i a.A  T nh: An GiangTr ng: THPT Chuyên Tho i Ng c H uPHAÀY LAØPHAÙH - 2009THIHSGN NAØBSCL-N mh cC2008Môn Lý (NGH )S m t mã✂✄☎✁✆✝✞✝☎✟✝✞✝✞✠✡☛☞Ph n này là phách  ✄UBND T NH THÁI NGUYÊNS GD& T✁✂▼☎✂CHÍNH TH C✄C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc l p - T do - H nh phúc✂✞✟✆✠✝✡☛K THI CH N H C SINH GI I C P T NH◆☞☞✌✍✎✒L P 12 - MÔN: V T LÍ – (Vòng 1) - N m h c 2008 - 2009Th i gian: 180 phút - (Không k th i gian giao )Bài 1 (Dao ng c h c)Con l c lò xo th ng ng, v t n ng có kh i l ng m = 400g, dao ng v i c n ng toànph n E = 25mJ. T i th i i m t = 0, kéo m xu ng d i v trí cân b nglò xo giãn 2,6cmng th i truy n cho m v n t c 25cm/s h ng lên ng c chi u d ng Ox, l y g = 10m/s2.a/ Vi t ph ng trình dao ng. Ch n g c t a O là v trí cân b ng.b/ T i th i i m t1 v t có li 1cm. Tính li c a v t t i t2 = t1 + t; v i t = 7,962 giây.Bài 2 (Sóng c h c)Trên m t ch t l ng có hai ngu n sóng k t h p t i A và B, bi u th c sóng t i A và B cód ng: uA = 2cos(100πt)(cm) và uB = 2cos(100 t + )(cm). Cho v n t c truy n sóng v = 50cm/s và AB = 10 cm. Hãy vi t bi u th c sóng t ng h p t i M trên m t ch t l ng do hai ngu nA và B gây ra v i MA = d1 và MB = d2. Tìm i u ki n v hi ung i (d2 - d1) dao ngc c i. Tính s i m dao ng v i biênc c i trên o n ABt ng h p t i M có biên(không k A và B) và xác nh v trí c a chúng i v i B.Bài 3 ( i n xoay chi u)Cho m ch i n xoay chi u nh hình v .C1R0, LRABCho uAB = 160 2 sin100πt (V).A1. i u ch nh cho R = R1; L = L1.K C2Khoá K m , Ampe k ch 1A, dòng i nπVnhanh pha h n uAB là . Vôn k ch 120V6πso v i dòng i n trong m ch. Tính R1, L1, C1,và hi u i n th hai u vôn k nhanh pha3R0. Bi t RA = 0, RV = ∞.2. Khi K óng, gi nguyên L = L1, i u ch nh R = R2 = ?công su t tiêu th trên nóc c i. Bi t C2 = C1.Bài 4 (Nhi t h c)M t bình ch a khí oxy (O2) nén áp su t p1 = 1,5.107 Pa và nhi tt1 = 370C, có kh il ng (c bình) là M1 = 50kg. Sau m t th i gian s d ng khí, áp k ch p2 = 5.106 Pa vànhi tt2 = 70C. Kh i l ng bình và khí lúc này là M2 = 49kg. Tính kh i l ng khí còn l iJtrong bình lúc này và tính th tích c a bình. Cho R = 8,31.mol.K✏✑✓✕✔✖✔✖✗✘ơ✚✒ơ✛✜✢✣✟✤✥ư✧✢✞★✬✬✭✪✡✫✢✥ư★✮✢ơ✢✯✫✰✟✥ư★ư✧✰ư✱✭ơ✲ư✢✞✓✥✓✢✞✮✬✡✫✢✟✢✞✢✞✳✟✡✴★✴ơ✚✬✤✱✵✯✲✧✡✡✶✣✶✟✡✥✰✬✲✣✷✧✡✤✱✵✯✬★✢✰✸✰✸✢ư✫✢✢✢✞✬✷✧✡✢✞✠✢✡✥✢✢✞★✢✞✠✢✡✢✡✬✭✭✢✹✺✳✢✥★✗✡✢✂✸✰✰ư✻✼✽✲✼✢✸ơ✲✸✢✸✲✢✪✼✲★✢✸✡✲✬✢✠✢✡✾✢✰✼✢✱✿✲✺✚✞ư✣✧✽❀✸✢✱✞✞✥ư✸✫❁✿✢✞✥✲✼✧✥ư✧✡✬✳❃Bài 5 ( i n m t chi u)❂❄❅R3Cho m ch i n nh hình v . Trong ó R3 = R4 = 3 , hai èn có i n11E, rtr b ng nhau. Khi E = 15V, r = 1 ho c E = 18V, r = 2 thì côngR4su t m ch ngoài v n là P = 36W và hai èn u sáng bình th ng.a. Tính công su t và hi u i n th nh m c c a m i èn? S d ng ngu n i n nào l i h n?b. Ngu n i n nào có hi u su t 50% mà hai èn v n sáng bình th ng?=== H t ===✡✢✸ư✻✢❆✢✢✸✂✽✮✱❆✡✤❇✂❆✢✢✰ư✫✭ơ✱✯✢✸✸✢✸✸✲✢✣✳✱❈✢✢❁❇✿✯ư✫❉❏❊Chú ý: Thí sinh không❋●❍❑▲c s d ng b t c tài li u nào■✢✸✧ ☛K THI CH N H C SINH GI I C P T NH☞☞✌✍✎✒L P 12 - MÔN: V T LÍ – (Vòng 1) - N m h c 2008 - 2009H NG D N CH M VÀ BI U I M (g m 03 trang)✏✑Ư✓✆✁✂✄☎☎✂Bài 1✬✂4(m)ki VTCB, lò xo dãn 2,6 cma/ T i VTCB k.∆l0 = m.g ⇒ k.∆l0 = 0,4.10 = 4 → ∆l0 =✡✬0,25T i th i i m t = 0, kéo m xu ng d4→ x = 2,6 - ∆l0 = 0,026 - (m)=> k > 153,8 N/mkChi u d ng Ox h ng xu ng ⇒ x > 0T i t = 0: x = 0,026 m/s > 0; v = - 0,25 m/s < 011C n ng toàn ph n E = kx 2 + mv 2 = 25.10−3 J22141Ta có ph ng trình: k(0,026 − )2 + .0,4.0, 252 = 25.10-32k2=> k = 250 (N/m) → ω = 25 (rad/s)3πT i t = 0: x = 1cm > 0; v = -25cm/s < 0 => ϕ =rad; A = 2 cm.43πV y ph ng trình dao ng là x = 2 sin(25t + ) (cm).4b/T i t1 v t dao ng M, hình chi u c a v t P ho cQQ tùy thu c v n t c d ng hay âm.M25Sau t = 7,962 s ≈ s, bán kính OP ho c OQ quétOπM'c góc = . t = => P n N, Q n K => hìnhNchi u c a N, K trùng nhau M' => t i t2 => x = - 1 cm.✡✫✢✥ư★i m0,25ơ✰ưư★✥✡✒ơ✪ơư0,25✡0,25ơ✟ư✢✡✟✢✞✞✽✲✳✟✽✤ơ✞✟✥✴✢ưP0,25K0,250,50ư✤✝✧✲✞✴✶✢✳✲✢✽✲✡Bài 2d1)]vdDao ng t B truy n t i M: u2M = 2cos[100 (t - 2 ) + ]vDao ng t ng h p t i M: uM = u1M + u2Md + d2d − d1 π π) +  v i A = 4cos 100π( 2)− uM= Acos 100π(t − 12v22v2Daong t A truy n t i M: u1M = 2cos[100 (t ✟✢✞✢✞✟✢✞✷✰★✰✧✶★✶0,25✶✡0,25★ d − d1  π ⇒ A max khi cos 100π  2 −  = 1 = cos kπ 2v  2 1thay s tac: d 2 − d1 = k +(1) v i k ∈ Z (d1, d2 tính b ng cm)2Ta có d2 + d1 = AB = 10cm(2)kT (1) và (2) ta có: d 2 = 5, 25 +(3) mà 0 < d2 < 10 (4)2Gi i (4) tac - 10,5 < k < 9,5 => k nh n 20 giá tr => có 20 i m Amax✥✢ư✧★0,250,25✮0,250,25✟✬✭❀✢ư✧✟✢0,25 ✭✭Thay các giá tr c a k t kmin = - 10 t i kmax = 9 vào (3) tac các v trí c a cáci m Amax i v i B.Bài 3:UdUL1. Khi R = R1, L = L1; I = 1A, Ud = 120V; K mvec t . T gi nta cóTa có gi nUI* U R 0 = d = 60V ⇒ R 0 = 60ΩUR023ULCUAB* UL =U d = 60 3V ⇒ ZL1 = 60 3 Ω20,6 3⇒ L1 =H ≈ 0,33HUCπU* U LC = AB = 80V ⇒ ZC1 − ZL1 = 80 Ω => ZC1 = 184 Ω → C1 17,3 µF23* U R1 + U R 0 =U AB = 80 3 V ⇒ R 1 = 80 3 − 60 = 78,6 Ω22. Khi K óng, công su t tiêu th trên R:U2RU2PR = I 2 R = 2=R 02 + (ZC − ZL1 ) 2R + 2RR 0 + R 02 + (ZC − ZL1 ) 2R0 + R +R1Theo Cô si PRmax khi R = R 2 = R 02 + (ZC − ZL1 ) 2 , v i ZC = ZC1= 92 .2Thay s tac: R2 61,2✟✳★✢ư✧✳✬✢✢✥★0,25✽ơ❀✢✟✯❀✢✯ ✢✱✢ư ✧❆❆Bài 4G i m là kh i l ng bình r ng; m1 và m2 là kh i l ng khí O2 trong bình lúcvà lúc sau. Ta có:m1 = M1 - m (1)m2 = M2 - m (2)mTheo ph ng trình tr ng thái ch t khí P.V = R.T , ta có :µp1p2R(3) (V là th tích c a bình)==m1.T1 m 2 .T2 µ.VT (1), (2), (3) ta có: m2 = 0,585 (kg)R.T2 .m 2Th tích bình (b ng th tích khí): V = Vb == 8,5.10-6 (m3) = 8,5 (lít)µ.P2✓✥ư✧❈✥ư✧✢✪0,250,25✡0,250,500,25uơư0,25✿★✥0,25✱0,250,25✬✳✟✬0,500,50✬✮Bài 5a. * Công su t ngu n i n cung c p cho m ch ngoài:P = EI - rI2 ⇒ rI2 - EI + P = 0• Khi E = 15V, r = 1 =>I2 - 15I + 36 = 0Nghi m c a ph ng trình: I1 = 3A, I2 = 12A. Khi ó c.su t m ch ngoài P = RI2.i n tr m ch ngoài: R1 = 4 , R2 = 0,25 .✱✯✢✸✱0,50✡0,25❆ơ✸✂✸✳✽ư✡✢❆❆✱✡0,25 • Khi E = 18V, r = 2 => 2I2 - 18I + 36 = 0Nghi m c a ph ng trình: I1 = 3A, I2 = 6A. .tr m.ngoài: R1 = 4 , R2 = 1 .*Vì i n tr m ch ngoài không i nên: R = R1 = 4(1)R (R + R 3 + R 4 )M t khác: R = d d(2)2R d + R 3 + R 4❆ơ✸✳✢ư✸✂✽✡✢✽❆✷❆0,25❆✤T (1) và (2) R d2 − 2R d − 24 = 0 ⇒ R d = 6Ω* Hi u i n th nh m c c a èn 1: Ud1 = R1I1 = 12VU2Công su t nh m c c a èn 1: Pd1 = d1 = 24WRdU d1* C ngdòng i n qua èn 2: I 2 == 1ARd + R3 + R4Hi u i n th và công su t nh m c c a èn 2:Ud2 = I2Rd = 6Vvà Pd2 = Ud2I2 = 6WRHi u su t c a ngu n i n:H=R+r4= 80%• Ngu n E = 15V; r = 1H1 =4 +14H2 == 66,7%• Ngu n E = 18V, r = 24+2V y s d ng ngu n E = 15V; r = 1 l i h n.b. Xác nh E và r c a ngu n i n:R* H== 50% , v i R = 4 nên r = 4R+rdòng i n m ch ngoài: I = 3AHai èn sáng bình th ng: P = 36W. C ng* Su t i n ng c a ngu n i n: E = I.(R+r) = 24V.✟✭✸✢✸✲✢✣✳✢0,25✭✱ư✫✢✢✣✞✳✢✢✸✢✭✸✢✸✲✸✱✱✳✯✢✢✣✳✢0,25✸✯❆✯❆  0,25ơ✟❁✿✯❆✧✭✢✳✯✢✸★✢ư✱✢✸✢❆✫✞ư✳✯✢0,25❆✫✢✞✢✸✽✡0,25✸GHI CHÚ :1) Trên ây là bi u i m t ng quát c a t ng ph n, t ng câu.2) H c sinh làm bài không nh t thi t ph i theo trình t c a H ng d n ch m. M i cách gi ikhác, k c cách gi i nh tính d a vào ý ngh a v t lý nào ó, l p lu n úng, có c n c , k tqu úng c ng cho i m t i a t ng ng v i t ng bài, t ng câu, t ng ph n c a h ng d nch m này.✕✁✕✖☎✄✖✄✂✆✡❉✆✞✝✚✂✟✠✝✚✕✖☛✌✖✌✌❉✎✍✖✞✝✝☞✕✖✖✑☎✎✖✄✄✡✄ơ✆✝✏✟✠✂✟✠ ✆ ✂SKÌ THI CH N H C SINH GI I BSCLN M H C 2008 - 2009GIÁO D C VÀ ÀO T O KIÊN GIANG✁✄✠✡THPT CHUYÊN HU NH M N----------✞T✟☞✌☎☞☎✝☛☎✎✌THINGH - MÔN V T LÝTh i gian làm bài 180 phút✍✏ƠCâu 1:(C H C)nh.M t s i dây nh 2 u bu c vào 1 v t n ng và 1 thùng cát r i v t qua 1 ròng r c cKh i l ng c a cát b ng kh i l ng c a thùng và b ng 1 n a kh i l ng c a v t n ng.Ban u các v t u tr ng thái ng yên. T i th i i m t = 0,qua 1 l nháy thùng,cát b t u ch y u ra ngoài. Bi t r ng toàn b cát ch y h t ra kh i thùng sau th i giant0. Xác nh v n t c c a v t n ng th i i m 2t0Câu 2:(NHI T H C)M t ng nghi m ch a khí hy rô có nút y là m tpittông kh i l ng không áng k , d ch chuy n không ma sáthtrong ng. Lúc u ng ngoài không khí có áp su t P0 .lChi u dài ph n ng ch a và L. Ng i ta t ng vào m tch u thu ngân có kh i l ng riêng d, ng ng th ng, áyng cách m t thoáng Hg m t kho ng h > L (hình v ).a. Tính chi u dài m i l c a ph n ng ch a ? (Nhi tng xem nh không i).b. Cân b ng c a nút khi ng trong Hg có b n hay không ?Câu 3:(DÒNG I N M T CHI U)ACCho m ch i n nh hình v .13☎✒✓✕✔✖✒✜✗✥✜✥✜✓✣✣✗✕✧★✤✕✩✖✯✕✢✕✗✘✫✩✣✬✕✢✘✤✭✮★✕✰✥✧✜✗✦✪✰✕✕✗✓✤✖✚✚✛✜✓✕✙✘✒★✫✯✮✫✬✕✤✱✜✒✲✳✪✕✜✕✬✕✓✗✒✬✢✣✜✕✧✜✖✴★✜✖✪✫✕✜✘✒✣✗✜✵✶✜✕✓✪✕✣✜✘✒✯✷✧✜✖✸✪✳✕✜✒✕✤✥✹✣✜★✧✤✝✕✩✺✻✼✳✷✣✴✯✕✳★✕✜✧T t c các i n tr m ch ngoài u gi ng74Enhau và b ng R0 = 2 Ω. B ngu n g m nDpin m c n i ti p , m i pin có su t i n nge và i n tr trong r =1Ω . B qua i n tr265c a các dây n i .ng m ch ngoài1- Tính i n tr t ngvà c ng dòng i n qua b ngu n ,Bbi t r ng c ng dóng i n qua nhánhDB b ng 0,5 A.2- N u n pin m c song song v i nhau thì c ng dòng i n qua nhánh DB b ng0,3 A . Tìm s pin n và su t i n ng e c a m i pin .3- M c l i b ngu n thành hai nhánh , m t nhánh g m m t pin , nhánh th hai g mcác pin còn l i m c n i ti p , c c d ng c a các nhánh quay v cùng m t phía .Tìm c ng dòng i n qua nhánh AC và các nhánh c a b ngu n .Câu 4:(DAONG I U HÒA)Ba qu c u có th tr t không ma sát trên m t thanh c ng,m nh n m ngang.Bi t kh il ng 2 qu c u 1 và 2 là m1 = m2 = m ;lò xo có c ng K và kh i l ng không ángmdài tk .Qu c u 3 có kh i l ng m3 = .Lúc u 2 qu c u 1,2 ng yên, lò xo có2rnhiên l0 .Truy n cho m3 v n t c v0 n va ch m àn h i vào qu c u 1✩✥✚✕✙✒✰✜✳✭✙✴★✕✳✮✕✕✒✳★✜✤✕✳★✕ơơ✣✫✕✩✣✒✕✳✙✒✣✰✥✫✕✒✕✳✣✥✰✚✫✸✜✕✒✕✥✳✣✴✕✳✕✭✒✤✚✙✒✩✚✒✕✧✣✙✒✤✻✝✝✼✬✖✒✤✳✣✯✙✪ơ✾✕✒✰✜✩✫✙✒✒✓✪✰✥✯✜✣✯✓✖✕✒✜✪✬✕✓✣✣✯✜✖✕✓✖✯✖✕✪✕✣✧✒✾✗✜✰✕✩✕✙✯✖F ✜✯✯✰✬✖✕1. Sau va ch m,kh i tâm G cu các qu c u 1,2 chuy ncu G.2. Ch ng minh r ng hai qu c u 1 và 2 dao ngi u hoà ng c pha quanh v trí cnh i v iG.Tìm chu k và biêndao ng cu các v t.✩✒✣✯✥✪✕✧✯✖✕✜✢✓✕✢✒✜✕✣✸✕ ✒✕✒✯✗Câu 5:( I N XOAY CHI U):1Cho m ch nh hình v : L = H ;volt k✝✜✗ng nh th nào?Tìm v n t cr32v0 1✺✼R✰✷✩π✣c.Hi ucó RV = ∞ ;R và C thay ii n tht vào hai u m ch :u = 220 2 cos100π t (V )✕✹✕✳✓✣BCA•M•L✰✕✳✕✘✕✖✩V1.V i R = 100 3(Ω) ,ch n C sao cho s ch volt kt c c i.Tìm s ch c c a và giátr C khi ó2. .V i giá tr nào cu C thì s ch volt k gi không i khi R bi n i?✰✜✕✛✸✕✩✢✜✕✩✾✁✢✾✁✕✢✰✜✯✰✕✸✁✹✕✹✂Câu 6:(QUANG HÌNH H C)t m t v t sáng AB vuông góc v i m t tr c chính c a th u kính h i t L2 có tiêu cf2. Trên màn E t cách v t AB m t o n a = 7,2 f 2 , ta thuc nh c a v t .nh . T nh ti n th u kính L2 d c theo tr c chính1- Gi a v t AB và qua màn E cn v trí cách màn E 20 cm . t thêm m t th u kinh L1 ( tiêu c f1 ) ng tr cv i L2 vào trong kho ng gi a AB và L2 , cách AB m t kho ng 16 cm thì thuc m t nh cùng chi u và cao b ng AB hi n lên trên màn E . Tìm các tiêu c f1và f2 .2- Bây gi gi v t AB cnh , còn màn E thì t nh ti n ra xa AB n v trí m i cáchv trí c 23 cm . Tìm kho ng cách gi a hai th u kính và v trí m i c a chúngqua h th u kính v t cho m t nh hi n trên màn E có cùng chi u và cao g p 8 l nv t AB.☎✘✒✗✴✒✸✄✕✘✗✒✕✢✯✓✗✣✰✕✾☎✕✩✜✗✒✤☎✤✴✢✛✂☎✰✕✢✘✴✒✕✯✒✸✕✙✾✄☎✯✂✒✓✯✥✧✳✣✾✫✜✗✰✕✢✰✢✕✢✸✂✢✴✯✆✕✸✂✴✳✢✗✒✯✳✤✴✧✖✗ƠNG ÁN TH C HÀNH)Câu 7:(PH✝✞✰✕✢✕✳★Xác nh i n tr c a 1 miliampe k . Cho các d ng c :- 1 ng t i n- 1 ngu n i n có su t i n ng và i n tr trong xác nhc giá tr c a nó ng v i t ng v trí c a con ch y- 1 bi n tr có th bi t- 1 s i n tr ã bi t và 1 s dây n i( có i n tr nhdùng)✤✚✕☎✙✕✴✳✰✕✳✕✒✕✕✳★✕★✕✢✓✣✰✕✳✢✰✬★✜☎✳✪✤✜✜✢✸✕✳★✮✩✤✟✕✤✬  ✁✂✄S☎✠✠OCNH NINH✔✆✝✞✕✡ONH✟O✞✖☛THI☞NN M✌✍✎✍✗C SINHI L P 12C 2008 - 2009✎✍✏✎✑✒✓✘②③④⑤Môn: V T⑥THINH TH CTh i gian m⑦✢✬✣✤✥i: 180✤✦✧✙-✚✛ng I✜t (không k th i gian giao★✩✢✪)✫✭thi g m 04 câu trong 01 trang✮✰✵✯✱✳✸✴✹✺✻Câu 1. (6 i m) Ba v tkh i l ng l n l t m1, m2 và m3 (v imm1 = m2 = 3 = 100g)c treo v o 3 xoc ng l n l tk1k2k32cân b ng (VTCB), ba v tk1, k2, k3 (v i k1 = k2 = 40N/m). ing n m trên m tng th ng n m ngang ( nh ).Bi t O1O2 = O2O3 = 2cm. ch ch ng th i choba v t daong i u a theo c chc nhau: t VTCB truy n cho m1 v nm1m2m3t c v01 = 60cm/s h ng th ng ng lên trên; m2cnh ng tO1O2O3m t i ma d i VTCB, chVTCB m tn 1,5cm.n c Ox h ng th ng ng xu ng d i, g c O i VTCB, g c th i gian c b t u dao ng.1. Vi t ph ng nh dao ng i u a a m1 m2.2.i ch ch m3 nh thotrong su tnh dao ng ba v t luôn n m trên ng m tng th ng? nh k3.ng ch c c i gi a m1 m3 trongnh dao ng (không c n ch ra v trí c th c a3. nhm1, m2 và m3 ng v i kho ng cách c c i ó).Câu 2. (6 i m) Con l c n g m m t v t nh kh i l ng m treo vào s i dây nh không dãn chi u dài .Kích thích cho con l c dao ng i u hòa v i chu kì T. L y g = 10m/s2 và 2 10.1. Ch n m c tính th n ng t i v trí th p nh t c a m. Ch ng tng n ng và th n ng c a con l c bi nthiên tu n hoàn v i chu kì T/2. Tính theo T kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p ng n ng b ng thn ng.2. Tìm chi u dài và chu kì dao ng nh c a con l c bi t r ng n u gi m chi u dài dây treo m t l ng= 36cm thì chu kì con l c gi m i 0,4s.3. Gi s biêndao ng là A. Tìm th i gian ng n nh t v t m i t VTCB n liA/2, và th i gianA/2 n liA.ng n nh t i t li4. M t con l c n khác chi u dài ’ dao ng i u hòa t i cùng 1 n i v i chu kì T’ = 1,5s. Tính chukì dao ng nh c a con l c n có chi u dài b ng + ’.5. V i con l c ban u, n u thay dây n i b ng m t thanh c ng ng ch t, ti t di n u dài có kh il ng m, u trên có th quay quanh b n l , u d i g n v t m thì chu kì dao ng nh b ng baoml 2.nhiêu? Cho mômen quán tính c a thanh i v i tr c i qua u thanh và vuông góc v i nó là I =3Câu 3. (4 i m) mép m t mâm m ng hình tròn có bán kính R = 50cm có g n m t cái chuông i nnh phát ra m t âm có t n s f0 = 1kHz. Cho mâm quay u quanh tr c cnh i qua tâm và vuông gócv i m t c a mâm. Máy thu t cnh trong m t ph ng ch a mâm (nh ng n m ngoài ph n di n tíchmâm) thuc âm có t n s n m trong d i t n cór ng f = 100Hz. Tìm t cgóc c a mâm. Chot c truy n âm trong không khí v0 = 340m/s.Câu 4. (4 i m) Trên m t n c trong m t ch u r t r ng có haingu n phát sóng n c ng b S1, S2 (cùng ph ng, cùng t n s ,S2S1rcùng biênvà pha ban u) dao ng i u hòa v i t n sf = 50Hz, kho ng cách gi a hai ngu n S1S2 = 2d. Ng i ta t m ta nh a tròn bán kính r = 1,2cm (r < d) lên áy n m ngang c ach u sao cho S2 n m trên tr c i qua tâm và vuông góc v i m ta; b dày a nh h n chi u cao n c trong ch u. T ctruy n sóng ch n c sâu là v1 = 0,4m/s.Ch n c nông h n (có a), t ctruy n sóng là v2 tùy thu c b dày c a a (v2 < v1). Bi t trung tr cc a S1S2 là m t vân c c ti u giao thoa. Tìm giá tr l n nh t c a v2.✷✲✷✶✶✸✼✺✹✽✳✾✿❀✼❁✷✷✶✲❂✶❉✻✠❃✱❄❉✿●❊❁✼❅❆❇❈❉❋✳❍■✶❄❏✳❑❈✼❆▲❋✿❁▼✱❈◆✼◆✼✳✽✿❖✿❖€✳❖✱◗✵●✻✼✼✳▼✳✾✺✷✶❂✶❆✲◗❘❁✼✳✻✿❖❁✼❚❃❙❈✶❄❅●❯✳❱❇❇❈✵✻❆❆✵✼❲✵✻✶❂❨❃❋✶❏✹✸❳✼✼❁❆◆❍✼❁✼✳✽✿❬✺ơ✶❆❇❄❏✳▼€❘✳✺✵❉✼❖❍❪❭❈❆❈✶✼❁✱✿❊❁❫✲❆❇●✼❋✠✶❈✸✠€✳❚▼✿❖✼❃✺❖❍❪❈❴✻❵▼✼❂❆❃✼❘❁❬❫❄❇❛❅❲✼❴✰❨✵✯✼▲❁✱◆✴✾ơ✷✷✶❨❜◆✼❁✼✻❡❞❝✵❏❏❱❢❃❬❅❝✴❝✼❁❨❢❢❏❬❂✸✸✻▼❏❉❋✼❁❏❢❵❢◆❨✼❁✴❏❉❏◆❬▼❁✷✶❨▼❣✼❜❨▼✼❁✼❁❏❋✱❤✼✼❝❨✼❁❋◗❏✼✼❝❁✼✼❁◗❨◆❁◆✼✼❁✼❃✻ơơ❜❨✼❁✴◆❬❉✼ơ❜❨✸✻❏✵❜❉❏✼❁✼✸❘◆✼✸▼◆▲✐❂✵✼❝❜❨✼❉✻✱✼❁✴✷✶✶✵❬✸✼✻✼✼✻❲✰ ❨✯❁✸✴✴❁✵◆❁✼✼❬❥❉✸✼✐❥✸❅●✼❅✵✐✼❲✵✻✼✵❥❉❂✶✸✼✵▼✼❁❁❦✼❁❬✷✶✵◆✼❁✰✯✻❥❁✱❁✶❝✸▲✻✼▲✵❁ơ✶✶✸✼❁◆✼✼❁▼✸✼✵✻▲❋❵✼❁✶❥❉✼❧✼❬❴❉✱✼✻❲◆✼❧❥◆✼❧✵✴✻◆✱✼♠❁✻ơ✶✵♠✻✼❧✶◆✼◆❁❏❁❬✼❧ơ✶❴❘❬❁✻❴❬❅❝---------------H T--------------♥t♦♣q, tênrs✉sinh :...............................................; S①✈to danh :..............; S CMND:…………...................①Ch kí giám th 1:……………..…………….; Ch kí giám th 2:………………………………................✇✇  ✁✂✄S✔✠OCNH NINH☎✠✆✝✞✟✕✖✡ONHO✞HƯNG D N CH MTHINC SINHN MC 2008 – 2009✁✓✂☛☞✌✗✍✍✎✍✎✏✑I L P 12✒✓✎✘Môn: V T LÝ -✛✜ng I✄N i dung☎i m✆Câu 1 (6 i m)✝✆1.=✞1✞2==✞k1= 20rad/sm1πPt m1: x1 = 3cos(20t +1,50,5k1) (cm)2k2k30,50,5Pt m2: x2 = 1,5cos20t (cm)m12. O1O2 = O2O3✟m2O1rA1x1 + x32x2 =m3O2OO30,5xhay x3 = 2x2 – x1 (1)Dao ng c a m3 là t ng h p c a 2 daong i u hòa cùng ph ng, cùng t n s nênk3 = 80N/m3=Dùngphngpháp gi nFre-nen:rrr✟✠✠✡✠✞✡☛☞✍✞✎✌☛ơ✑rA2✒✟✎ơ✓✠r2 A20,5✔A3 = 2 A2 + (− A1 )T gi n suy raA3 = (2 A2 ) 2 + A12 = 3 2 cm3 = - /4 rad✕3,0✓✠✔r− A1✖✗πx3 = 3 2 cos(20t -✟π60 2 sin(20t t=04) (cm); v3 = x3’ = -4) (cm/s)x03 = 3 2 cos( -✟1,0rA3π) = 3cm; v03 = - 60 2 sin(-4π✘4) = 60cm/s0,5✘V y, ban u kéo m3 xu ng d i VTCB 3cm r i truy n cho nó v nt c 60cm/s h ng xu ng.3. Kho ng cách m1 và m3:d = ( x3 − x1 ) 2 + O1O32rXét x = x3 – x1 là m t dao ng i u hoà cóA2ph ng trình d ngx = Acos(20t + ). Dùng ph ng pháp gi nFre-nen:rr rr✠✒✑✒✎✙✎✙✔✍0,5✒✓✡✎ơ✠✡✠0,5✍✚✖✎1,5ơA = A3 + (− A1 )A=A12 + A32 − 2 A1 A3 cos1350 = 3 5 cmd = (3 5 cos(20t + ϕ )) 2 + 42✟dMax = (3 5 ) 2 + 42✛7,81cm✓✠✔r− A1A30,5rA0,5 Câu 2 (6 điểm)1. * Pt dao ng có d ng = 0cos( t + )Et = mg (1 – cos ) = 2mg sin2( /2) mg 2/2 ✠✡✞ ✖✚✁✁✁ ✛  E E+ cos(2ωt + 2ϕ ) (E = mg α 02 /2)2 2E EEd = mv2/2 = m 2( ’)2/2 = Esin2( t + ) = − cos(2ωt + 2ϕ )2 2Et = Ecos2( t + ) =✞✁✖0,5✁✞ ✖✂Et, Ed bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc ’ = 2T’ = T/222cos(2ωt + 2ϕ ) = 0* Ed = Et cos ( t + ) = sin ( t + )✞✟✑✞✟1,5✙✖(✖✖π2t=✟✗✄− 2ϕ )T+k4π✂✑☎✟0,5✟Kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p✓✞✒✞2ππ2 t+2 = +kT2✟✑✠T40,5✂ng n ng = th n ng:✡✆✆Tt = tk+1 – tk =4lgg2. T = 2= 2 T2; ’ = 2 T’2g4π4πg10- ’ = 2 (T2 - T’2) 0,36 = 2 (T2 – (T – 0,4)2)4π4πg= 2 T2 = 1m4π0,5✝✁0,25✁✟✗1,0✁✁✟✟T = 2s;✟0,5✁3. D a vào liên h chuy nng tròn u và dao ngi u hòa:Th i gian ng n nh t v tdao ng i t O (s = 0) nO’ (s = A/2) b ng th i gianchuy n ng tròn u trêncung MON.✞✠✟✡✠✠✠✍✠✡✍O✘✟✄✡✠✡✠✕✠☞✠✠-T✎A✄✡✠π /6TT=2π12t=✛✍0,50,50,333s0,5T4 = T 2 + T ' 2 = 2,5s1,00,167s✞th i gian ng n nh t i t A/2 t i A: t’ =✄✡✁1,0NMng t :ơsAO’A/2☛✂1,50,25g✁4. + ’=4π✕✙(T2 + T’2); + ’=✁25. Ch n chi u d✍✌✠☛g✁4π2π /3TT=2π6T42✟ng theo chi u góc l ch . Ph ✎ơ✍✎✟ơ✛ng trình✠✡ng l c✁✁  ✞0,5lh c : - P sin - P sin = (I + m 2) ’’29 gnh : sin’’ + . . =08 l84 2T=T5 =1,886s93 ✌1,0 ✛   ✟ ✍0,5✛✟Câu 3 (4 điểm)T c dài c a m t i m b t k vành mâm là :v = ω R.Khi còi v trí C b t k trên vành mâm góc gi a v và TC là ϕ .T n s máy thuc✒✠✡☛✏✑✒✡✠✑☛✠✎✌✠☛✎✎☎ rvf0v cos ϕ1+v0f=✖t n s này ph thu cgiá tr góc . nh nngu n âm ra xa máythu và ng c l i tùngu n âm l i g nmáy thu.- T n s c c i thuc khi cos ϕ = - 1✑✒C✡ ✖✖✑T✌✔O✖✎✌✔✚✑✠✎✒0,5✚✑✠✞0,5✚✌✂✂TC là m t ti p tuy n và v ng✁✡-T✎✎c chi u TC . fmax =✌✍f01 + v / v0ng t t n s c c ti u : fmin =ơ✑✞✒✞f01 − v / v0✠1,00,5✂-r ng c a d i t n :✡✡☛✓∆ f = fmax -✑fmin = f0 .2v / v 01 − v / v0222 f 0 vv0v02 − v 2=0,5thay s : v2 + 6800v – 115600 = 0 v 17m/sω = v/R = 17/0,5 = 34rad/sCâu 4 (4 điểm)Gi s ph ng trình dao ng c a hai ngu n có d ng:u1 = u2 = Acos2 ftG i M là trung i m S1S2.Ph ng trình sóng do S1 truy n n M:✛✁✒✓✎✄ơ✠✡☛✔✚✗✠✌0,50,50,5✠✂✎ơ✍d)v1u1M = A1cos2 f(t ✗Ph✎0,5✂ng trình sóng do S2 truy nơ✠✍r d −r))u2M = A2cos2 f(t - ( +v2v1✠n M:0,5✗v2 < v1✙ơ✝✂✟✡l ch pha✖= 2 f(t -✖✗✟✝✟0,5u1M s m pha h n u2M✟= 2 f( (✗r d −rd))) - 2 f(t - ( +v2v1v1✗r r− )v2 v1✝T i M là vân c c ti u✚(✞✖✟= (2k + 1) v i k = 0, 1, 2,….✗✠r r2k + 10,6− ) =thay s v2 =v2 v12fk+2✒v2 l n nh t k nh nh t = 0v2Max = 0,3m/s.0,50,5✙0,5✁✙☛✍☛0,5  ✝✂S GDDT PHÚ TH✄THI THCH N H C SINH GI IL P 12N M H C 2013-2014MÔN V T LÝ✁☎✆✆✞✟✆✠☛H , tên thí sinh:.........................................................S báo danh:................................✡✏✍✎PH N I: TR C NGHI M KHÁCH QUAN( 10 i m):Câu 1:Cho m ch i n nh hình v . i n áp t vào haiu o n m ch có giá tr hi u d ng khôngiAnh ng t n s thay ic. Khi t n s f = f1 thì hs công su t trên o n AN là k1 = 0,6, H s côngsu t trên toàn m ch là k = 0,8. Khi f = f2 = 100Hzthì công su t trên toàn m ch c c i. Tìm f1 ?A. 80HzB. 50HzC. 60Hz☞✌✒✓✕✑✒✘✓✔✒✗✓✑✑✒✙L, rR✖✒✛✜✜✘✒✛✒✘✓M✢✔✜C✚✔✣✜✒NB✓✑✣✑✣✒✑✤✑D. 70HzururCâu 2: Trong quá trình lan truy n sóng i n t , véct c m ng t B và véct i n tr ng E luônA. dao ng vuông pha.B. dao ng cùng pha.C. dao ng cùng ph ng v i ph ng truy n sóng.D. cùng ph ng và vuông góc v i ph ng truy n sóng.Câu 3: Cho m ch i n xoay chi u R,L,C m c n i ti p cu n dây th n c m có ZL=3ZC. T i th i i m t hi ui n th gi a hai u b n t là 30V hi u i n th gi a hai u i n tr thu n 60 V thì hi u i n th gi a haiu o n m ch làA. 60 2 VB. 60VC. 0 VD. 50VCâu 4: Chi u n l t 3 b c x có b c sóng theo t: λ1 : λ2 : λ3 = 5 : 4 : 3 vào ca t t c a m t t bàoquang i n thì nh nc các electron có v n t c ban u c c i t: v1: v2 : v3 = 1: k :3. Trong ó kb ng :C. 5D. 3A. 2B. 2Câu 5:i n n ng m t tr m i nc truy n i d i hi u i n th 20kV, hi u su t trong quá trình truy nt i là H1 = 80%. Coi công su t truy n t i tr m là không i, mu n hi u su t trong quá trình truy n t i t ngn H = 95% thì ta ph iA. gi m hi u i n th xu ng còn 5kV.B. gi m hi u i n th xu ng còn 10kV.D. t ng hi u i n th lên n 40kV.C. t ng hi u i n th lên n 80kV.Câu 6: N i hai c c c a m t máy phát i n xoay chi u m t pha vào hai u o n m ch AB g m i n trthu n m c n i ti p v i m t cu n dây thu n c m. B qua i n tr c a máy phát. Khi roto quay u v i t cn vòng/phút thì c ngdòng i n hi u d ng trong o n m ch là 1(A) . Khi roto quay v i t c3n vòngdòng i n hi u d ng trong o n m ch là 3(A) . N u roto quay u v i t c2n vòngphút thì c ngphút thì c m kháng c a o n m ch là:B. 2R 3C. R 3D. 2R / 3A. R / 3Câu 7: Con l c lò xo th ng ng, lò xo cóc ng k = 100N/m, v t n ng có kh i l ng m = 1kg. Nâng v tlên cho lò xo có chi u dài t nhiên r i th nhcon l c dao ng. B qua m i l c c n. Khi v t m t i v tríth p nh t thì nó tngc g n thêm v t m0 = 500g m t cách nh nhàng. Ch n g c th n ng là v trí cânb ng. L y g = 10m/s2. H i n ng l ng dao ng c a h thay i m t l ng b ng bao nhiêu?A. Gi m 0,375JB. T ng 0,125JC. Gi m 0,25JD. T ng 0,25JCâu 8: Khi x y ra hi n t ng giao thoa sóng n c v i hai ngu n k t h p ng c pha S1và S2. i u nào sauây mô t úng nh t tr ng thái dao ng c a nh ng i m n m trênng trung tr c c a S1S2:ng yên, không dao ng.B. Dao ng v i biênbé nh t.A.C. Dao ng v i biêncó giá tr trung bình. D. Dao ng v i biênl n nh t.✥✒✓★✒ơ✒✓✪ơ✦✩✦✔✫✒✫✥✒✫✬ơơ✔✔✥✬ơơ✔✔✥✒✜✒✘★✪✒✓✑✮✒✘★✓✰✘✯✫✭✓✒✮✓✑✮✒✮✓✒✚✘✒✓✱✘✓✒✓✰✰✒✑✑✮✜✘✬✮✓✫✢✲✔✩✑✔✳✲✴✜✒✓✵✒✵✒✘✒✓✒✢✔✶✤✑✳✥✓✷✱✫✒✓✲✮✒✒✬✓✒✣✓✥✓✢✖✑✔✣★✔✥✜★✱✒✣✛✥✓★✷✑✮✒★✮★✓✒✜✮✓★✮✷✓✒✓✒✓✜✓✮✮✒✷✜✓✒✮✓✒✥✫✤✜✒✸✓✫✒✘✒✒✴✑✓✮✥✘✬✫✫✘★✒✭✓✱✜✒✹✱✑✬✒✫✴✜✪✒✫✒✓✓✒✔✬✚✑✒✫✒✓✓✑✒✫✜✒✚★✥✒✔✫✑✮✪✒✬✑✒✴✑✑✺✜✒✒✫✵✗✵✢✭✩✩✥✸✔✯★✒✒✫★✵✬✻✤✣✭✹✫✒✵✙✤✮✫✷✢✻✔✭✼✣✙✶✷✒✫✓✒✛✫✢✹✢✔★✴✔✷★✷✸★✓✬✮✥✬✢✢✔★✢✔✔✣✒✤✜✒✶✼✣✯✒✒✫✶✒✑✴✖✒✰✪✔✤✣✒✖✫✒✫✬✒✫✬✒✫✩✣✒✫✬✒✫✙✒✫✬✴ ✸✮✮✯Câu 9: Ánh sáng t hai ngu n k t h p có b c sóng λ1 = 500 nm n m t cái màn t i m t i m mà hi ung i hai ngu n sáng là ∆d = 0,75 µm. T i i m này quan sátc gì n u thay ánh sáng trên b ng ánhsáng có b c sóng λ2 = 750 nm?A. T c c ti u giao thoa chuy n thành c c i giao thoa.B. T c c i giao thoa chuy n thành c c ti u giao thoa.C. C hai tr ng h p u quan sát th y c c ti u.D. T c c i c a m t màu chuy n thành c c i c a m t màu khác.Câu 10: Trong o n m ch i n xoay chi u RLC , phát bi u nào sau ây sai?A. N u là o n m ch i n xoay chi u RLC song song thì luôn có th dùng ph ng pháp t ng h p daong i u hoà cùng ph ng cùng t n stìm m i liên h gi a c ng dòng i n hi u d ng ch y quao n m ch và c ngdòng i n hi u d ng ch y qua t ng ph n t .B. N u là o n m ch i n xoay chi u RLC n i ti p thì luôn có th dùng ph ng pháp t ng h p dao ngi u hoà cùng ph ng cùng t n stìm m i liên h gi a hi u i n th hi u d ng gi a hai u o n m chvà hi u i n th hi u d ng trên t ng ph n t .C. Công su t tiêu th trên c o n m ch luôn b ng t ng công su t tiêu th trên các i n tr thu n.D. Công su t tiêu th trên c o n m ch luôn t ng n u ta m c thêm vào trong m ch m t t i n hay m tcu n dây thu n c m.Câu 11: Ba i m O, A, B cùng n m trên m t n ang th ng xu t phát t O. T i O t m t ngu n i mphát sóng âm ng h ng ra không gian, môi tr ng không h p th âm. M c c ng âm t i A là 80dB, t iB là 40dB. M c c ngâm t i i m M trong o n AB có MB = MA là :A. 34dBB. 46dBC. 26 dBD. 51dB✬✒✫✫✒✓✢✦✔✑✸✒✪✯✒✮✒✶✒✢✔✑✔✬✔✯✯✒✦✤✤✑✯✯✒✦✤✑✤✥★✪✣✯✒✢✔✤✯✒✦✫✤✑✒✴✫✤✑✴✥✒✒✑✯✓✒✑✮✥✒✒✯✓✛ơ✑✑✒✫✢✔✥✜✒✯✘✜✒✓✪✒✫✒✓✓ơ✔✒✪✑✒✑✰✫✒✓✓✚✮✑✥✒✒✔✚✑✘✔✦✜ ✮✯✓✛✒ơ✑✒✫✢✑✔✥✜✯✘✜✮✒✓✓✒✓✓✒✘✒ơ✔✰✚✰✑✑✮✓✒✓✓✘✚✦ ✣✶★✣✒✛✚✑✓✱✘✚✣✮★✒✷✚✫✒✑✘✑✫✑✭✒✑✓✫✚★✯✶✺✒✫✒✣✸✪✒✔ ✦✺✗✯✫✒✑✣✒✬✪✔✪✔✚✩✒✫✔✑✑✯✪✩✒✁ng✂✒✔✒✑✄Câu 12:✫t n tronơ✑☎✑✒✫✷✞ng n ng 2 MeV b n✆✭t nhân 36 Li ang✒✄o✝✑✒★✄ng yên gây ra✄n ng✟✩✩t✑nhân, o ra t Htα. tαt nhân H bay ra theo c h ng h p v i h ng t i a n tron0030 .qua b cl y s gi a c kh i l ng t nhân b ng snh ng c t ng ng 15γgi a c s kh i ang.n ng thu n ng l ngA. 1,66 MeV.B. 1,33 MeV.C. 0,84 MeV.D. 1,4 MeV.Câu 13: Trong thí nghi m Y-âng v giao thoa ánh sáng, ánh sáng n s cc s d ng có b c sóng ,v i hai khe sáng S1 , S2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoac quan sát trên m t màn nh M song songv i hai khe và cách hai khe m t kho ng D. N u ta d i màn M l i g n thêm 50cm theo ph ng vuông gócv i m t ph ng ch a hai khe sáng thì kho ng vân thay i m t l ng b ng 250 l n b c sóng. Tính a?A. 20mm;B. 2mm;C. 1mm;D. 3mm;31✄✑✑✠✞✄✞✑✝✡✑31✄✑✝✬☎✞✞✰✜✩✩✑✴✜✶✜✄☎✝✠✢☛✰✏✔✑✠✏✜✄☎✹✍✝ơ✔✜✎✔✬☎✞ơ✆✬✔✣✌☞✬✢☛☛☎✑★✄✷✌✞✢☎✰✴✩✒✔✥✓✒✒✬ơ✓✢✭✬✔✚ ✒✫✔★✢✔✮✬✫★✪✘ơ✑✔✺✬✶✗★✒✛✫✘✬✢✩✔✣Câu 14:21084Pôlôni✌✞✄ch tPo✟ng✆✄,✎t ra☛✯t α✄✟✑✑✔✞chuy n✝✄✞✄nh✠t nhân✄✔✕✔✖. Chu☎✑n☛✣21084✌✞✫✞✄✚✄✓✛✵✒☎✴✗✪✄✓✔y. M tngnghi m nh nc m t m u Po nguyên ch t, sau th i gian tth y lPo 138gi a kh i l ngkh i l ng P0210 0,5.atA. 164y.B. 82y.C. 276y.D. 148y.Câu 15: M t con l c n dao ng i u hòa trong thang máy ng yên t i n i có gia t c tr ng tr ng g =9,8m/s2 v i n ng l ng dao ng là 150mJ, g c th n ng là v trí cân b ng c a qu n ng. úng lúc v n t cc a con l c b ng không thì thang máy chuy n ng nhanh d n u i lên v i gia t c 2,5m/s2. Con l c s ti pt c dao ng i u hòa trong thang máy v i n ng l ng dao ng :A. 150 mJ.B. 129,5 mJ.C. 111,7 mJ.D. 188,3 mJ.Câu 16: M t sóng d ng trên m t s i dây có d ng u = 40 sin(2,5πx)cosωt (mm), trong ó u là lit i th ii m t c a m t ph n t M trên s i dây mà v trí cân b ng c a nó cách g c toO o n x (x o b ng mét, to b ng giây). Kho ng th i gian ng n nh t gi a hai l n liên ti p m t i m trên b ng sóng có l n c a lib ng biênc a i m N cách m t nút sóng 10cm là 0,125s. T c truy n sóng trên s i dây làA. 320 cm/s.B. 160 cm/s.C. 80 cm/s.D. 100 cm/s.Câu 17: Khi êlectron quo d ng th n thì n ng l ng c a nguyên t hi rôc tính theo công th c 13,6(eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên t hi rô chuy n t quo d ng n = 3 sang quo d ng nn2= 2 thì nguyên t hi rô phát ra phôtôn ng v i b c x có b c sóng b ngA. 0,4102 m.B. 0,4350 m.C. 0,4861 m.D. 0,6576 m.☞✢✟✙✔✠✜✜✜✄✢✰✔✞✌✞✢✣✢☎✔✌☛✠✗✙✞✞☞✙☞✙✙✥✫✒✒✫✜✒✒✪ơơ✭✩✜✬✠✴✞☞✙✠✞☎✔✝✞☞✷✒✑✮✼✔✶✫✜✷★✗✵✢✔✙✶✯✴✖✥✒✴✫✘✜✒✒✮✬✕✭✭✥✒✫✒✬✷✒✫✢✚✔✫✫✒✒✫✪✢✦✑✑✯✒✶✫✜✶✘✒✫✒✒✢✴✙ ✶✒✑✮✪✯✘✭✫✴✣★✶✒a✣21084✫✘✫✫✒✒✰✜✒✫✬✚✯✒✑✯✒✫✴✥✒✫✢✴✱✒✷✒✒✢✤✑✦✢✩✔✴✔ ✩✯✒✒✦ ✤✒✑✦✤✶✒ ✥✬✩✬✩✥✑✔✥✥✑✦✏ ✜✷✒✓✬✬✒✛✘Câu 18: Khi t ng i n áp c a ng R nghen t U lên 2U thì b c sóng gi i h n c a tia X thay i 1,9 l n.V n t c ban u c c i c a electron thoát ra t catot b ng:eU2eU2eU4eUA.B.C.D.9m e9m e3m e9m eCâu 19: M t v t tham gia ng th i hai dao ng i u hoà cùng ph ng, cùng t n s và có d ng nh sau:x1 = A1 cos(4t ) cm, x2 = 2,5 3 cos(4t + ϕ2) cm (t tính b ng giây) . Bi t ph ng trình dao ng t ng h p x =2,5cos(4t +ϕ ) cm. Hãy xác nh ϕ2.A. 2π/3B. π/6C. 5π/6D. π/2Câu 20: M t ngu n sáng có công su t P = 2W, phát ra ánh sáng có b c sóng = 0,597µm t a ra u theong kính con ng i c a m t là 4mm và m t còn có th c m nh nc ánh sáng khim i h ng. N u coit i thi u có 80 phôtôn l t vào m t trong 1s. B qua s h p th phôtôn c a môi tr ng. Kho ng cách xangu n sáng nh t mà m t còn trông th y ngu n làA. 470 kmB. 27 kmC. 274 kmD. 6 kmCâu 21: Cho N lò xo gi ng nhau cóc ng k0 và v t có kh i l ng m0. Khi m c v t v i m t lò xo và choTdao ng thì chu k c a h là T0.có h dao ng có chu k là 0 thì cách m c nào sau ây là phù h p2nh t?A. C n 2 lò xo ghép song song và m c v i v t. B. C n 4 lò xo ghép song song và m c v i v t.C. C n 2 lò xo ghép n i ti p và m c v i v t.D. C n 4 lò xo ghép n i ti p và m c v i v t.Câu 22: Cho m ch i n RL n i ti p, cu n dây thu n c m, L bi n thiên t 0 → ∝. i n áp hi u d ng t vàorng gì?hai u o n m ch là U. H i trên gi n véc t qu tích c a u mút véc t I làUA. N ang trònng kínhB. o n th ng I = kU , k là h s t l .Rơ✴✦✔✜✑✴✶✵✒✘✒✤✑✴✦✸✫✵✥✒✪✒✫✜✒✘ơ✔✶✑✔✮✒✫✛ơ✢✔✒✙✸✣✥✫✬✒✓✔✹✮✯✬✒✪★✵✒ơ✼✜✔✔✢✔✴✭✭✯✔✣✪✼✸✭✹✣✣✤✚★✴✔✸✭✜✜✒✫✵✵✬✫✢✩✔✭✯✒✫✓✓✒✫✒✢✴ ✖✭ ✣✘✬✵✘✬✭✜✜✬✵✮✘✬✭✜✒✵✭✮✘✵✭✮✮✓✫✘★✓✑✦✓✒✖✗✚✸✒✘✒★✒✒✘✒ơ✑✑✪ơ✹✴✤✔✺✒✪✒✔ ✜✪✓✔✖UC. M t n a hiperbol I =✫ ✏u 2 i2+ =1U 02 I02D. N a elip R 2 + Z2L✓✑πt i n áp xoay chi u u = U 0 cos  100π t +  (V ) vào hai3✥✗Câu 23:✒✖✓✒✘✫✫★✘✒u m t cu n c m thu n có✫★t c m✤1(H). th i i m i n áp gi a hai u cu n c m là 100 2 (V) thì c ngdòng i n qua cu n2πc m là 2(A). Bi u th c c a c ng dòng i n qua cu n c m làππB. i = 2 2 cos  100π t −  ( A) .A. i = 2 3 cos  100π t −  ( A) .66ππC. i = 2 2 cos  100π t +  ( A) .D. i = 2 3 cos  100π t +  ( A) .66Câu 24:t bi u o sau ây sai khi i v dao ng i u a a con l c n?A. Khi v t n ng i quac n b ng l c c ng dây c c i t cav tl n c c i.B. Chu dao ng a con l c khôngthu c o kh i l ng a v t n ng.C. C n ng a dao ng b ng th n ng c c i.D. Chuy n ng a v t tcân b ng rabiên chuy n ng ch m d n u. L=✯✪✒✒✓✒✘✫★✪✰✒✫✒✓✫✔✯★✪✩✒✴✫✒✓✫★✔✯✥✄✒✞✌✥✒✞☛✫✒✄✒✚✆✒✙✴✶✵✗ơ☎✙✒✛✭✜✘✷✒✒✞✫✵☎✙✝✠✤✗✤✑✒☎✫✬✒✆✴✝✤✑✜✕✒✔✫✵✞✢✟✴✭✚✶✷✒ơ✫✄☎✔✝✗☎✴✮✫✷✒☎✴✤✯✑✶✒✫✵✯✛✛✌✥✒✞✫✵✘✒☎✴✦✝✙✠✗✙✝✠✗Câu 25:Chän ph¸t biÓu sai khi nãi vÒ n¨ng l−îng trong m¹ch dao ®éng LC:A. N¨ng l−îng cña m¹ch dao ®éng gåm cã n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng tËp trung ë tô ®iÖn vµ n¨ng l−îng tõ tr−êng tËptrung ë cuén c¶mB. Khi n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng trong tô gi¶m th× n¨ng l−îng tõ tr−êng trong cuén c¶m t¨ng lªnC. n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng vµ n¨ng l−îng tõ tr−êng cïng biÕn thiªn ®iÒu hoµ víi tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒuD. T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng n¨ng l−îng ®iÖn tr−êng vµ n¨ng l−îng tõ tr−êng lµ kh«ng ®æi✏✎PH N T LU N:(10 i m)Câu 1: L ng kính có ti t di n là tam giác vuông cân ABC vuông t i nh A chi t su t c a l ng kính iv i ánh sánglà 1,5. Chi u tia sáng tr ng t i m t bên AB c a l ng kính theo ph ng vuông góc v i AB.Vng i c a tia sáng và gi i thích.☞✁✂✮✮✷✓✣✜✒✑✷✒✴✏✮✬✒✬✗✷✬ơ✹✕✒✭✒★ơ✔✴✴✔ ✁☎ ✂✝ơ✂✁✆✂✞✂✆✝✠✠✡✌✎☛✍✂Câu 2: M t con l c n có chi u dài 1m, u trên c nh u d i g n v i v t n ng có kh i l ng m. th i i m banu a con l c l ch kh i v trí cân b ng 60 r i th nh . Khi con l c i qua v trí góc l ch 30 so v i v trí cân b ng khácc a v t n ng th i i mbên, v t n ng ang i lên thì dây t. B qua m i s c c n, l y g=10m/s2=π2. Tìm t ct=0.75s.Câu 3 : M t cái h p có kh i l ng m=0,6kg tr t ngang trên sàn m t thang máy H s ma sát tr t gi aáy h p và sàn thang máy là 0,36. Cho g=9,8m/s2. Khi thang máy chuy n ng i lên nhanh d n u v i giat c có l n b ng 1,2m/s2 . Tính l c ma sát tr t tác d ng lên h p.Câu 4: M t t i n xoay có i n dung t l thu n v i góc quay các b n t . T có giá tr i n dung C bi ni giá tr C1=10pF n C2 = 490pF ng v i góc quay c a các b n t là các b n t ng d n t 00 n 1800.T i nc m c v i m t cu n dây có h s t c m L = 2µH làm thành m ch dao ng l i vào c a 1m t máy thu vô tuy n i n.b tc sóng 19,2m ph i quay các b n t m t góc là bao nhiêu tính t vtrí i n dung C l n nh t.Câu 5: Trình bày ph ng án thí nghi m xác nh l c y Ácsimet c a n c . D ng c v t n ng , ba c cng n c trong ó có m t c c chia v ch, l c k và n c, giávà dây treo.☞✟✁✂✆✒✂✏✑✓✟✁✞✔✒✂✞✏✠✞✕✟✜✘✡☛✂✂✂✖✑✖✯✒✔✫✵✱✪✜✜✫✫✢✓✢✔✢✔✔✯✒✰✥✫✜✒✴✗✫✗✒✫✒✘✒✬✶✒✫✬✫✢✤✔✚✮✫✒✓✒✓✓✚✵✬★✒✚✏✚✓✙✮✒✛✮✒✬✙★✩✚✜✒✓✒✬✫✫★✴✷✘✒✦✙✯✓★✜✒✒✫✱✢✚✔✭✤✮✑✴✯✫✒✓✒★★✫✢✖✭✔✚✦✙✣✒✓✬✜✓✒✒✬✚✵ơ✔✙✜✒✬✤✒✔✤✴✮✫✬✑✤✒✔✜H t✛✔✚✚✗✙  ✄UBND T NH THÁI NGUYÊNS GD& T✁✂☎✂CHÍNH TH C❆✄C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc l p - T do - H nh phúc✂✞✟✆✠✝✡☛K THI CH N❇☞✌I TUY N✍✎L P 12 - MÔN: V T LÍ – (Vòng 2) - N m h c 2008 - 2009Th i gian: 180 phút - (Không k th i gian giao ) g m 02 trang.Bài 1 (Dao ng c )M t s i dây m nh, ng ch tc u n thành n a vòng tròn bánRkính R (hình v bên).a/ Xác nh tr ng tâm c a n a vòng tròn ó.b/ t n a vòng tròn ó lên m t ph ng ngang l ch kh i v trí cânb ng m t chút. Gi s r ng không x y ra s tr t. Tính chu kì daong nh c a n a vòng tròn. B qua ma sát l n. Gia t c tr ng tr ng là g.Bài 2 ( i n t )M t dây d n có ti t di n ngang S = 1,2 mm2, i n tr su t =c u n thành n a vòng tròn APQ có bán kính OQ1,7.10-8 m= r = 24cm (hình v ). Hai o n dây OQ và OP cùng lo i v i dâyBPtrên, OQ cnh, OP quay quanh O sao cho P luôn ti p xúc v iQcung tròn. H th ng t trong t tr ng u B = 0,15T. T i th i AOi m t0 = 0, OP trùng OQ và nh n gia t c góc không i.1Sau giây, dòng i n c m ng trong m ch có giá tr c c i. Xác nh và giá tr c c3i c a dòng i n.Bài 3 ( i n xoay chi u)M ch i n nh hình v bên. Bi t R = 50 , cu n dây thu nC1RL110−3MC2c mL=H , t C2 =F , u AB = 100 2 sin100πt (V).BA2π5π10−4a/ V i C1 =F . Thay th o n m ch h n h p trên b ng m t o n m ch n i ti pπt ngng và tính công su t tiêu th c a m ch.b/ Thay i C1, tính giá tr c c i c a hi u i n th hi u d ng gi a hai u C1.Bài 4 (Nhi t h c)M t pittông kh i l ng m, giam m t mol khí lí t ng trong m t xi lanh(hình v ). Pittông và xi lanh u cách nhi t, pittôngc treo b ng s i dâym nh ban u cách áy xi lanh m t kho ng h. Khí trong xi lanh lúc u cóáp su t b ng áp su t khí quy n p0, nhi tT0. Ph i cung c p cho khí m tnâng pit tông lên v trí cách áy m t kho ng 2h.nhi t l ng bao nhiêuhBi t n i n ng c a m t mol khí là U = C.T (C là h ng s ), gia t c tr ngtr ng là g. B qua m i ma sát.✏✑✒✓✕✙✔✔✖✖✗✘✗✚ơ✞✜✢✣✤✥✣ư✜✧★✩✣✂✬✓✫★✰✣✪✢✯✫✘★✬✭✰✮✢★✲✠✯ư✯✪✜✒✧✓ư✱✳✞✴✸✵✣ư✜✮✧✣✣✧✮✶✥✷★✩✣✡✡✪✹✵✮✣✣✣✞✞★✧✣✬✺✼ư✱✣✟✹✻✡✧✽✣✱✾✿✣✣✡✫✣✘✢✡✪✠✣✡✣✪✽✪✠✮✲✡✮✗✣✮ư✢✩✵✸✞❀❁✹ươ✣✵ươ✣✡✥✣✾✡❁✪✠✣❂✫✡✜✰✞✣✡✡✡✫✮✣✮✵✮❁❄✣✲❅✞✧ư✜✞✩✣✢✣✥✮✵ư✻✣✰ư✞✱❀✥✼✣✫✯✮✞✜✒ư✼✶✣ư✞✜✰✜✢✮✣✣✞✢✥✪✞✣✰✓1❀✞✞✧✢✧✓❀✧✵ Bài 5 (Quang h c)yM t chùm tia sáng h p t i p vuông góc v i b n m tsong song t i i m A có t a xA = 0 (hình bên).nBChi t su t c a b n bi n i theo công th c: n x = A .xd1−RTrong ó nA và R là nh ng h ng s , v i: nA = 1,40,AxR = 10(cm). Chùm sáng r i b n t i B d i góc ló = 60o.Hãy tính:a/ Chi t su t nB t i i m B.b/ T axB c a i m B.Bài 6Cho các d ng c : Hai vôn k có i n tr ch a bi t và không l n l m, ngu n i n, cáccácdây n i (b qua i n tr ). Hãy trình bày ph ng án ti n hành thí nghi m, v sm ch i n, l p công th c xác nh su t i n ng c a ngu n i n trên.❅ ✞✹✣✟✹✢✬✁✡✣✼✓✣✞✿✵✥✫✢✵✣✣✾❄✰✱✵✓✥✣✡✞✫✣✣✧✢✹✡ư✁✹✼✼✂❁✧✯❁✣✵✮✣✮✶ư✶ư✵✹ơ✵✮✿✡✣✮✟✣✼✣✪✥✣✮✣✞✫=== H t ===✤✣✮✄☎Chú ý: Thí sinh khôngư✝✞✠✡☛c s d ng b t c tài li u nào✟2✤✣✩ơ✮✣✤ ☛K THI CH N☞✌✍I TUY N✎L P 12 - MÔN: V T LÍ – (Vòng 2) - N m h c 2008 - 2009H NG D N CH M VÀ BI U I M (g m 03 trang)✏✑✒✓✙Ư✁✂✄☎✂☎Bài 1 (2 )a/ Tr ng tâm G n m trên Ox. Chia cung thành vô s cung nhdl = R.d , t a x = Rcos . Chi u dài cung L = .R.✣✓✰✆Hoành✣✓✣✧✆✞1tr ng tâm x G =L✞✓π2✞ư✣✪xG0,25nh lí sin => CG = R(1−(1)❁2Mô men quán tính v i tr c C: IC = IG + m.CG 2 = 2mR 2 (1 − ) .πgg2RThay vào (1): ϕ" = −ϕ = −ω2 .ϕ v i ω =⇒ T = 2π2R2RgBài 2 (1,5 )1T i th i i m t t thông = B. S = Br 2 γt 2 .41Su t i n ng c m ng e = ' = Br 2 γt .2ρ.ri n tr c a m ch R =(4 + γt 2 ) .2SeBrγStBrγS.Dòng i n qua m ch I = ==2R ρ(4 + γt ) ρ( 4 + γt)t44radTheo Cô si Imax khi = γt ⇒ γ = 2 = 36 2 .ttsBrSc I max =Thay vào ta≈ 3,81A2ρtBài 3 (2 )ng th a mãn các i u ki n:a/ M ch i n t ngA* Góc l ch pha (gi a uMB và i): MB = 'MB => tan MB = tan 'MB.* T ng tr ZMB = Z'MB.✹0,252ơ✹✼0,252)πPh ng trình mô men: M C = IC .γ ⇒ − mg.CG.sin ϕ = IC .ϕ "Mô men quán tính v i tr c O: IO = mR2 = IG + m.OG24=> IG = m(R2 - OG2) = mR 2 (1 − 2 ) .πb/ Xét OGC theodlO2R∫π x.dl = π = OG.i m✯✝✻−✂0,250,250,25O✠GCP0,25❁0,25✹✣✡✱✣✼✟✺0,25✞✿✥✂✣✮✮✣✶✫✣✞0,25✟✢0,25✡✮0,25✡✣ư0,250,25✜✣✡✣✮✾✮ươ✣❄ươ✯✣✆✻✮✆✆✶3✆M Z'MBB0,25 ZL = ω.L = 50Ω ; Z1 = R 2 + ZL2 = 50 2Ω ; ZC2 =* T gi n✺✢1= 50Ω .ωC 2I − I sin ϕ1 Z − ZC2 ZL: tan ϕMB = 2 1==1 > 0I1cosϕ1ZC2 .R21✣✤I2I✁MBUMB✁1I1πZ> 0 => o n MB có tính dung kháng => ZMB = R '2 + ZC2 ' ⇒ 1 = C' ' (1)4R222c:* T gi n : I = I1 + I2 − 2I1I2 sin ϕ1 ; thay các I vào taZ1ZC2= 50 2Ω = R '2 + ZC2 ' (2)ZMB =22Z1 + ZC2 − 2ZC2 ZLT (1) và (2) ta có R' = ZC' = 50 .V y m ch t ngng g m R', C', C1 m c n i ti p nhau.UU2hi u d ng: I =* C ngA==ZAB5R '2 + (ZC ' + ZC1 )2⇒ ϕMB =✺✢✂✣0,250,25✡✤✣✺ư✜0,250,25✸✂✟✡ư✱ư✣✞ơ✣ư✮ơ✤✧✵❁2* Công su t: P = I .R' = 20W.U.ZC1b/ U C1 = I.ZC1 =(3)R ' 2 + (ZC ' + ZC1 ) 20,25✥R '2 + ZC2 'Kh o sát hàm UC1 theo bi n ZC1 ta có (UC1)max khi ZC1 == 100Ω .ZC '✢thay vào (3) ta0,25✵✣ư✜c: (UC1)max = 100 2 ✸141 V.40,25 Bài 4 (1,5 )T, áp su t khí là* L c c ng dây ban u = P = mg. Khi nung khí t i nhi tmgthì dây b t u chùngp = p0 +S mg pp=> Quá trình là ng tích: 0 = ⇒ T =  1 + T0T0 TpS0 mg=>bi n thiên n i n ng: ∆U1 = C.∆T = C(T − T0 ) = CT0 .p0SCmghMà p 0Sh = RT0 ⇒ ∆U1 =R* Ti p t c nung pittong i lên. Khi nung t i nhi t T1, pittong cách áy 2h:V VQuá trình là ng áp: 0 = 1 ⇒ T1 = 2T .T T1Cmghbi n thiên n i n ng: ∆U 2 = C(T1 − T) = C.T = C.T0 +RCông mà khí th c hi n: A = p.∆V = RT0 + mgh . 2C * Nhi t l ng c n cung c p: Q = U1 + U2 + A = (C + R)T0 + mgh  1 +R Bài 5 (2 )i2 i3a/ Chia b n thành các l p r t m ng b ng các m ti1ph ng vuông góc v i tr c Ax sao cho chi t su t trongm i l p g n nh không i và b ng n1, n2, n3..., ph n tiac xem nh o n th ng.sáng i trong m i l pAn1 n2 n3sin i1 n 2 sin i 2 n 3+ nh lu t khúc x := ;= ....sin i 2 n1 sin i3 n 2⇒ n1 sin i1 = n 2 sin i 2 = n 3 sin i3 = ... = k(const). Hay : n x sin i x = kk nAx(1)+ T i A: ix = 90o; nx = nA. V y k = nA => sin i x ===1−nx nxRn+ T i B thì (1) cho: sin i B = A .nB✣✠✒✣ ❀✹✮✣✞✥✂✣✣✂✞✵✵✂✒❁✞✣✞✮✣✞✣0,25✒✠ư✹0,25✭✵✮0,25✭✞✣0,25❀✜0,25✮❀✞✥0,25✞✁✢✹✭✥✹❂✹❀✣✂✪✟✰✬❁ư✵✣❂✯✹✣ư✾✥✰❀✜ư✣✡0,25✭x✡✡✟0,250,250,25✡+✂✪nh lu t khúc x t i B: n B sin(90o − i B ) = sin α ⇔ n B cosi B = sin α .✟✡✡⇒ sin α = n B 1 − sin 2 i B = n B 1 −nn2A2B(2)+ T (2): n 2B = n 2A + sin 2 α . Thay s : n B = 1,646nxR(n B − n A )b/ Theo (1): A = 1 − B ⇒ x B == 1, 49cmnBRnB✺0,250,25✧50,25 0,25Bài 6 (1 )- Ph ng án :L p các sm ch i n, m c và c các s ch trong m i s: U1, U2, U1’, U2’.m ch i n. G i E là su t i n ng c a ngu n i n; RV1 , RV2 là i n tr-V 3sc a hai vôn k✣ươ✂✟ơ✩ơ✣✣✤✡✤✣✡✫✣✮✣✮✓✓✧✥✣✮❂ ✣✞✫ơ✤✣✣✤✮✣✮✶✵V2V1✿- L p công th c : Theo✟I1U1=;R v1E = U1 + r.I1I2=✣✪U2nh lu t Ôm cho m ch kín, ta có :✟✡E = U 2 + r.I 2(2)R v1U '2✂S✿ơ✣✤0,25V2(1)R v2U1= U1 + r.V1th 3, hai vôn k m c n i ti p ta có :✵✧U1'✵== U 2 + r.U2(3)R v2R v20,25(4)R v10,25Kh r trong (2) và (3) k t h p v i (4) tac:''U .U (U - U )0,25=> E = 1 2' 2 '1U1 U 2 - U 2 U1GHI CHÚ :1) Trên ây là bi u i m t ng quát c a t ng ph n, t ng câu.2) H c sinh làm bài không nh t thi t ph i theo trình t c a H ng d n ch m. M i cáchgi i khác, k c cách gi i nh tính d a vào ý ngh a v t lý nào ó, l p lu n úng, có c nc , k t qu úng c ng cho i m t i a t ng ng v i t ng bài, t ng câu, t ng ph n c ah ng d n ch m này.★✵✕✖✕✜✹✣ư✁✜✄✖✳✳✂✠✆❅❅✝✄☎✂ư✟☎✕✆✆✆✖✡✖☞☞✖☞✌✝☛✕✍✏✄✆✍✖✖✖✳✳✳ơ✄✎ư✟✠ư✟☎6✂ ✄ S GD & T H U GIANG✁K THI HSG BSCL L N TH✂✟✟thi & áp án✝✞✁xu t✞☎16✆N M H C 2008-2009✠✡☛Môn thi : V T LÝ☞Câu 1 (3 điểm)✍✔✌✎✏✏✍✒✎✖✕✎✏✒✕✎✗✎✘Kh o sát chuy n ng c a m t v t t khi b t u chuy n ng th ng ch m d n u cho n khid ng l i h n. Quãngng ic trong giây u tiên dài g p 15 l n quãngng ic tronggiây cu i cùng. Tìm v n t c ban u c a v t. Bi t toàn b quãngng v t ic là 25,6m.✑✓✖✢✎✛ư✎✎ư✙✎✕✕✎✛ư✎✎✜ư✜✓✣✣✒✎✕✒✘✏✎✛ư✒✎✎ư✜✑Đáp ánng c a v t trên hình v .Bi u di n quãng- Xét o nng AB trong giây u tiên:✤✥✦ư★✩✪✫✬✦✦ư★✦1 2aa.1 = v A +22s AB = v A .1 +- Xét o nCâu14đ✦ư(1)★✪✦✪✮vCDvD0,25✮✯✦CvAv D = vC + a.1 = 0 ⇒ vC = - a1aas CD = v C .1 + a.12 = - a + = (2)222aa- T (1) và (2) tac:v A + = 15. ( - ) ⇒2222v -v- v2ng AD: s AD = D A = A ⇒- Xét c quãng2a2a2Ta có: a = - 0,8 (m/s )V y v n t c ban u c a v t là: v A = 6,4 (m/s)✱Bng CD trong giây cu i cùng:✬✦A✭ưư✰★✦✭✩✪0,250,5v A = - 8a .25,6 =- (- 8a) 2.2a0,500,50,50,5 ✁Câu 2 (3 i m) M t hình h p có chi u dài l = 0,4 m ti t di n ngang là hình vuôngc nh a = 0,1 m, t n m ngang. M t vách ng n có b dày và kh i l ng không ángk chia hình h p thành hai ph n, vách ng n cóAath chuy n ng t nh ti n d c theo chi u dài h p.Thành h p và vách ng n u cách nhi t. Khi htr ng thái cân b ng thì vách ng n n m chínhagi a h p, thu ngân ch a m t n a th tích ph nabên trái và phía trên cùng có m t l nh A thông2v i khí quy n. Ph n bên ph i ch a m t kh i khíl ng nguyên tnhi t T0 = 3000K (hình 2).(H2)1. Tính áp su t kh i khí ng n bên ph i khi váchng n v trí cân b ng.2. Nh m t dây t nóngc a vào bên ph i h p ng i ta nung nóng d n kh i khívách d ch chuy n sang trái cho n lúc nó ch m vào thành h p.a. Tính nhi t kh i khí tr ng thái cu i.b. Tìm công mà kh i khí ã th c hi n và nhi t l ng ã cung c p cho kh i khí.B qua ng n ng c a thu ngân.Cho kh i l ng riêng c a thu ngân ρ = 13,6 .103 kg/m3, áp su t khí quy n pk =1,012.105 pa, gia t c tr ng tr ng g = 10m/s2. B qua s thay i th tích theo nhi t. ✂✂✄☎✆✝ ✞✟✂✠✄✡ư☞ ✁✂✁✌✠✁ ✂✍☎✂✎✠ ✄✄✂✆✆✏✝✟✠✟✁✑✂✒✓✂✔✌✂✕✖✁✗✌ư✙✔✘✏✆✚✠✏ ✂✡✂✡✍✓✠✘✟✛✂ ✡✁ ư☞ ư✘✂ư✛✌✡✁✝ ✍ ☎✂✝✆ ✂✡✏✡✖ ✂✠✢✡ ✜✆✆ư☞ ✚✡✒✁✡ư☞✢✒✚✁✡ ✎ư✛✖✜ ✣✆✂Đáp án✟Câu 21..L c do kh i thu ngân tác d ng lên vách ng n:✣3✧✤✥0+F=✢✦ρga32 .a. a = ρg a228✩★✢✪✣ng n ph i b ng t ng áp su t do kh i thu ngân và khí quy n gây ra:✥F1P0 = Pk + = Pk + ρga = 1,029.105 paS8✍✎2a..G i v0 là th tích khí banh p:✕✎✬u, nhi t✫✏✍✌✧.áp su t khí✎0.5✏✎0.5✣✧c a kh i khí khi vách ng n v a ch m vào thành✙✑✓1+ρga)2(PkP0 v 0 PvPv2T0 = 640,31 K=⇒T==ToTP0 v 0P0✣✎✬✍✏✛✎0.5✔✎✎✕✌b.G i th y T1 là nhi tc a kh i khí t i th i i m th y ngân b t u ch y ra, ta có:vPV1ρ ga0 .25T1 =T0 = ( PK +)(v0 + 0 )T0 / PV0 0 = 480,2KPV220 0.Công su t kh i khí th c hi ny toàn b không khí ng n trái ra ngoài và nângkh i thu ngân lên nó b t u ch y ra:0,25l aal.a 2l.a 3✙✑✫✑✑✎✢✣✍✎✬✎✭✏★✧✤✣✍✎✔✎✕✌✥✎A1 = Pk .a. + mg = Pk+ ρ..g2 24416 ✣✍✎✬.Công kh i khí th c hi n✣✎✭✤✏y toàn b kh i thu ngân ra ngoài:✥2✎1laA 2 = ρ∆v = (Pk + ρga).240.25✣✪✏✎✬.Công t ng c ng mà kh i khí ã th c hi n:✤3la 2A = A1 + A 2 = (2Pk + ρga).= 425,2 (J)445.N i n ng khí bi n thiên: ∆U = nC v ∆T = (Pv − P0 v 0 )215  22 l=  Pk + ρga  a l − P0 .a .  = 565,5 (J)2 22✏✎0.25✘✧.áp d ng nguyên lý I ta có:✦Q = ∆U + A = 990,7 (J)✎0.25✎0.25 Câu 3: (3 điểm)Cho m ch i n nh hình v . Ngu n i ncó E = 8V, r =2 Ω .✁✎ư✬✎ ✬✙KA+ -i n tr c a èn là R1 = 3 Ω ; R2 = 3 Ω ; ampe k có i ntr không áng k .R1E,rR2a, K m , di chuy n con ch y C ng i ta nh n th y khii n tr ph n AC c a bi n tr AB có giá tr 1 Ω thì ènCABt i nh t. Tính i n tr toàn ph n c a bi n tr .b, Thay bi n tr trên b ng m t bi n tr khác và m cvào ch bi n tr cm ch i n trên r i óng khoá K. Khi i n tr ph n AC b ng 6 Ω thì ampe k ch5A. Tính i n tr toàn ph n c a bi n tr m i.3Đáp án✬✎★✘✎✬✑✂✍✎★✍✢✛★ư✒✙✎✬✕★✘✎★✑✣✄✢✎✬✕★✘★✑✔✩✘✏★✘★✩✁☎✘★✎★✎✬✎✬✕★✘✙✆✎✬✕★✘★✑✞✎Câu 3: (3 )+ a, G i R là i n tr toàn ph n, x là i n tr ph n AC.E rKhi K mở, ta v l i m ch i n nh hình bên.A- i n tr toàn m ch là:R-xxR123( x + 3)− x + ( R − 1) x + 21 + 6 R BRDC2+r =Rtm = R − x +x+6x+6E8( x + 6)⇒ I== 2;R tm − x + ( R − 1) x + 21 + 6 R24( x + 3)- H. .t gi a hai i m C và D: U CD = E − I ( R + r − x) = 2;− x + ( R − 1) x + 21 + 6 RU24- C ng dòng i n qua èn là: I1 = CD = 2;R1 + x − x + ( R − 1) x + 21 + 6 Rt c c i.- Khi èn t i nh t t c I1 t min, và khi ó m u sb R −1- Xét tam th c b c 2 m u s , ta có: x = −==1;2a2+ - Suy ra R = 3 ( Ω ).E, rR1b, Khi K đóng, ta ch p các i m A và B l i v i nhauR'-6nh hình v . G i R' là giá tr bi n tr toàn ph n m i. AB17 R '− 60C R2 D- i n tr toàn m ch lúc này: Rtm =4( R '− 3)x=6- T các nút ta có: I = I A + I BC hay I A = I − I BC .✎✬✕★✎✬✕★✫✎ ✙✬ư✬✙★✙✂✍✎✎0,50,250,5✟✛ư✎✏✎✣✎✬✢0,25✣✎✎✎✎✙✎✙✠✙✤✡0,25✣✒★✠✡0,25✍✒✎✙✞ư✘ ✫✬✕★✄✞0,25★✙✂✓0,25✁✎✎ư✛ư✎✏✎✛ ư✬-T sta tínhc c ng dòng i n m ch chính và c32( R '− 3)48I=; I BC =;17 R '− 6017 R '− 60532( R '− 3)485- Theo gi thi t I A = A, ta có:−= ;317 R '− 60 17 R '− 60 3- T ó tínhc : R' = 12 ( Ω )✜ơ✓✌✎✎ng✏qua BC:0,25✘✎ư✜✓✙0,25✝ ✔ ✟✏✎✗✎✬✏✎✗✏✘✎Câu 4( 3 i m) . M t con l c n có chi u dài l th c hi n dao ng i u hoà trên m t chi c xe angl n t do xu ng d c không ma sát. D c nghiêng m t góc α so v i ph ng n m ngang.a) Ch ng minh r ng: V trí cân b ng c a con l c là v trí có dây treo vuông góc v i m t d c.b) Tìm bi u th c tính chu kì dao ng c a con l c.Áp d ng b ng s l =1,73 m; α =300; g = 9,8 m/s2.ơ✤✣✧✣✣✩✏ươ✤✞✩✔✩✠✣✑✄✄✍✞✁✔✎✏✑✠✣✩✦Đáp ánCâu 4✣✍✣✎✣✏0,5+ Gia t c chuy n ng xu ng d c c a xe là a = gsinα.Xét h quy chi u g n v i xe+ Tác d ng lên con l c t i m t th i i m nào ó có 3 l c:Tr ng l ng P,l c quán tính Fvà s c c ng T c a dây treo.✑✔✘✬✞✔T✍✏✛✎✎✙✦✤0,25Fư✜✫0,25✤✧P✑✠αx✩T i v trí cân b ngr r rTa có: P + F + T = 0+ Chi u ph ng trình trên xu ng ph ng OX song song v i m t d c ta có:Psinα - F + TX = 0MàF = ma = mgsinαsuy raTX = 0.i u này ch ng tv trí cân b ng dây treo con l c vuông góc v i Ox✙✄✣✘0,25✣ưươơ✞✔✩✗★✂✂✁✠✄0,250,250,25✞✍✩✔ư✘+ V trí cân b ng nh trên thì tr ng l c bi u ki n c a con l c làP' = Pcosα. T c là gia t c bi u ki n là g' = gcosα.✫✄✑✤✣✍✘✠0,5✔✒✎+ V y chu kì dao✏ ng c a con l c s làllT = 2π= 2π≈ 2,83 (s).g'g cos α✑0,5 ✍✎✎✗✬ư✘ Câu 5 (3 i m) Cho m ch i n xoay chi u nh hình v . Bi t uAB= 180 2 Cos(100πt) (V), R1 = R2 = 100 Ω, cu n dây thu n c m✙✏3H, tπcó L =✕✎✬✘✬✎✎i n có i n dung C bi nLMc.✜✍✎✬ưi✘✬✎✬✎hi u i n th hi u d ng gi a hai i m M, N✦✍R1✪✎✦✍✎1. Tìm Cti u.✌tc c✙✤✟ABC✔✏✍✘✎✬R2N100µF , m c vào M và N m t ampe k có i n tr2. Khi C =π 3★✣✎✘không áng k thì s ch ampe k là bao nhiêu?✝Đáp án✁✌✎✎ưư 1.Gi n véc tc v nh hình bên..T gi n suy ra UMN c c ti u khi M trùng v i N ..Hay: UMN= 0 → UR1 = UC → I1R1 = I2ZC , UR2 = UL→ = I2R2= I1ZL✜ơ✌Câu5A✍✁✎✓✤✞R R 100R1 ZC=↔ ZC = 1 2 =ΩZLR2ZL3→✍✒→ C=UR1UABUR2UCπ0,5ULN100 3✎BMµF = 55( µF )✎0,5✪✎✎★2.Ch p M và N thành i m E.T ng tr ,i n trong m i nhánh :✏✬✬✎✬✘✛l ch pha gi a hi u i n th và cư✟✎ng✏dòng☎✎✎✬0,5UEBICIAϕ2ILIϕ1I R1 U AE1I111Rπ→ ϕ1 = = 2 + 2 → Z1 = 50 3 (Ω) .Tg ϕ1 = - C = - 1 = 26Z1 R1 Z CI R1ZC31IR111π→ ϕ2 == 2 + 2 → Z2 = 50 3 (Ω) . Tg ϕ 2 = L = 2 =26Z 2 R2 Z LIR2ZL3✛ ư✎ng✏ư✬hi u d ng trong m ch chính nh nhau nên: UAE = UEB = Uπ.M t khác U AE và U EB u l ch v hai phía tr c I m t gócnên:6U AB= 60 3 (V) :UAE = UEB =π2 cos( )6.Ch n chi u d ng qua các nhánh nh hình v ..Vì Z1 = Z2 và c0,5d✙✦✎✗✬✗✏✎0,25✦✁✗ưư0,25 ơ✫✎0,25.Gi n véc t bi u di n I R1 + I A = I L nh hình bên.c:.T ó taπ= 0,6(A)IA= I 2 R1 + I L2 − 2 I R1I L cos6✍✁✌✎ ươ✎✎ư✜✓0,25 R1MCNALBAR2300600IR1ILIA Câu 6: ( 3 điểm)Cho h hai th u kính h i t m ng, tiêu c l n l t là f1 và f2, t ng tr c cách nhau m tkho ng a. Hãy xác nh m t i m A trên tr c chính c a h sao cho m i tia sáng qua A sau khi l nl t khúc x qua hai th u kính thì ló ra kh i h theo ph ng song song v i tia t i.✢✁✏✬✕✂ư✎✎✏✜✦✤✦✁✍✌✎✏✎✕✬✑✦✄✫✢ưư✬✂✜✙ơ✞✞Đáp án0,25Câu6✗ư Xét tia sáng truy n nh hình vO1O2A →B →CAIO1 ∼CJO2 ; BIO1 ∼BJO2 nênIO1 O1B d1'==;JO 2 O 2 B d 2IO1 O1A d1==.JO 2 O 2 C d '2T✎✓IO2J0,250,25d1' d1d1' d '2ó: = ' hay . =1.d1 d 2d2 d20,25'2'1✬0,25B ✠✬CO1d df1f 2=1. =d1 d 2 d1 (a − f1 − f 2 ) − f1a + f1f 2f1ad1 =.a − (f 1 + f 2 )Bài toán có nghi m ng v i hình v khi(f1+f2) < a.Bi n lu n :(f1+f2) = a; i m A xa vô cùng.(f1+f2) > a(f1+f2) < a Ch ng minh t ng t ta c ng cód1' d '2f1a; i m A là o. =1 và d1 =a − (f 1 + f 2 )d1 d 2k=0,25BA✞✒✍✎IO1AC★O2J0,250,25ươ✤✠✆✍✎✌★sau O1.0,250,250,5  ✂✟✄✟✄Câu 7 ( 2 i m) : Cho các d ng c sau: M t cu n ch và m t ng hHãy trình bày m t ph ng ánxác nh th tích l p h c c a em  ✁✁ ✁ ✟✝✟✞ơ✁✟☎✠Đáp án✔✎✏✙✁✒n b ng cách: L y s i ch làm dây treo còn cu n ch làm v t n ng✜ơ✝✝✁ng h✎✎o chu kì dao✏✎ng c a con l c✎★✬n ó✂góc l ch nhl+ Tính chi u dài c a dây treo con l c b ng công th c: T = 2πvà l y nó làm th cgo+ Dùng cu n ch o dài các c nh c a c n bu ng, r i tính dài t th c dây ã t o ratrênơ✑✔ư✑✠✁✏✎✎✏✧✞✍0,5✁✎✏ư✙✎✙✑✝★0,25✢✩✗✎0,25✔✁✎+ DùngCâu7✢✩✏+ T o m t con l c✓✞0,5✩+ Tính th tích l p b ng công th c v = a.b.h✞✠0,5  ✆S✁✂✞K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPT C P T NHN M H C 2010 - 2011GIÁO D C VÀ ÀO T ONG THÁP✄✝✂☎✝✟☛-------------------------------------------------------------------------chính th c✂✿✠✡✝-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❀THI MÔN: V T LÍTh i gian làm bài: 180 phút (không k th i gian phátNgày thi: 10 tháng 10 n m 2010( thi g m có: 02 trang)✂☞✌✎✍✍✏✑)✒✔✕✓✗✖Câu 1: ( 3 i m)Hai v t n i nhau b ng s i dây lý t ng v t qua ròngr c nh vàc gitr ng thái nh hình v . V t treon ng g p ôi so v i v t n m trên bàn. Coi góc α ã bi t,b qua ma sát gi a v t v i m t bàn và ma sát ròng r c.Hãy tìm gia t c c a các v t và l c c ng dây ngay saukhi buông chúng ra.✙✘✚✣✢✛✜✤✦✥✢✛✜✪✮✫✩★✧✦✘✜✬✭✚✘✘✦✬✪✢✤✧✙✘✒✯✰✗✖Câu 2: ( 3 i m)M t thanh OA nh m c b n l v i t✣✱✔✲✥✬✳✢ng✜O và ch u✴✵✦✶✦✱✬✦✚✪l n 2N t t i A.gi thanh n ml c th ng ng F cóngang, ng i ta dùng dây BC nh hình v . Bi t OB = 2BA,dây BC nghiêng góc α = 300 v i thanh OA.a.Tính l c c ng dây BCb.Xác nh l n và h ng ph n l c c a b n ltlên thanh.★✰✓✷✳✧✭✩✜✜✬✒✰✦✦✱✬✬✴✲✔✲✜✰✦✪✯✗✖Câu 3: ( 3 i m)Hai bình ch a cùng lo i khí hình c u. T s th tích là V1/V2 = 6/7.Kh i l ng khí hai bình là nh nhau. Hai bình n i nhau b ng ngnh , n m ngang, th tích ng không áng k . Gi a ng có gi tkhí hai bình là T1 và T2.th y ngân ng n cách hai bình. Nhi ta. Khi nhi t T1 = 300 K thì gi t th y ngân gi a ng.T2.Tìm nhi t∆Tb. N u m i bình u t ng nhi t cùng kho ng nhi tthì gi t th y ngân d ch chuy n v phía nào?c. N u T’1 = 340K; T’2 = 288K thì gi t th y ngân r i vàom t bình, áp su t cân b ng m i là p. Tính t s p/p1. V i p1 là áp su t ban u bình 1.✸✶✙✹★✷✙✙✚✙✛✜✜✚✮✙✙✦✤✷✷✒✺✦✧✱✯✺✦✱✙✢✤✯✺✦✧✱✭✦✔✒✺✲✺✦✱✻✔✤✯✴✭✷✤ơ✯✫✱✚✬✙✹✫✬✦✸✗✖Câu 4: ( 3 i m)Cho m ch i n nh hình v . Các ngu n có su t i n ngvà i n tr trong là E1 = 9V; E2 = 5V; r1 = r2 = 2Ω. èn có ghi3V – 3W, t có i n dung C = 0,5µF. R là bi n tr .1. Khi khóa K ma. èn sáng bình th ng. Tính giá tr R và hi u i nth U1 gi a hai c c ngu n E1.sáng èn và giá tr c a hi u i n th U1 thayb. Khi cho R t ng lên thình th nào?✦★✺✕✩✫✦✺✦✱✜✦✺✢✓✭✦✺✢✽✢✳✓✓✭✺✜✦✺✴✕✧✰✭✒✦✱✦✺✴✭✜1✯✦✺✦✾i ✦2. Khi khóa K ónga. èn sáng bình th ng. Tính i n tích trên t Cb. Cho R t ng i n tích t C thay i th nào?✳✓✓✦✺✜✒✦✽✭✺✦✾✽✗✖Câu 5: ( 3 i m)M t lò xo cóc ng k = 16 N/m, m t uc gi cnh u kia g n v i v t M =240g ang ng yên trên m t ph ng ngang. M t viên bi kh i l ng m =10g bay v i v nt c v0 =10 m/s theo ph ng ngang n g n dính vào v t M và sau ó viên bi cùng v tchuy n ng trên m t ph ng n m ngang. B qua m i ma sát và s c c n c a không khí.a. Tìm v n t c c a v t sau khi g n viên bi vào.b. Ch ng t h dao ng i u hòa, suy ra chu k và biêndao ng.✱✦✱✶✱✦✸✙✦✜✦✦✶✪✣✬✘✴✙✬✛✘✜✣✦ơ✸✦✧✱✭✙✦✛✵✘✦✘✜✵✦✱✚✪✮✶✤✲✷✯✙✘✣✘✯✶✮✺✦✱✔✦✱✦✱✗✖Câu 6: ( 3 i m)M t th u kính có hai m t l i gi ng nhau bán kính R, chi t su t n = 1,5. M t v tsáng AB tr c th u kính và vuông góc v i tr c chính c a th u kính, màn t sau th ukính và vuông góc tr c chính. i u ch nh sao cho nh c a v t hi n rõ nét trên màn và caog p 2 l n v t.nh c a v t hi n rõ nét trên màn và cao g p 3 l n v t thì ph i t ngkho ng cách t v t n màn thêm 10 cm so v i ban u. Tính bán kính R c a th u kính.✫✱✢✕✪✭✙✫✬✬✽✽✘✘✓✷✲✦✘✪✺✯✁✫✺✸✦✬✦✘✲✸✯✗✖Câu 7: ( 2 i m)cóCho các d ng c sau: Qu c u ng ch t, cu n ch , bình chial ng, l c k nh y. Hãy nêu m t ph ng án tìm kh i l ng riêng c a ch t l ngbình. Nêu i u ki n thí nghi m có th thành công.H T✸✲✽✦✕✫✙✱★ơ✦✜✺✷✫✛✜✺✦✱✫✦✰✁✭✔✱✽✰✦✒✫✂✮✘✫✯✭✘✲✓✲✱✯✔✸✫✫✜✫✦ ✷✄2✯✮✦✰ng ch tng trong  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✏✑✏✍✎✑THINGHMÔN V T LÝ✒✓✕✔Câu 1 (3 i m ): C h cM t cái nêm có kh i l ng 2m, có d ng ABCD nh hình v , góc θ1 = 300,góc θ2 = 450, có th tr t không ma sát trên m t sàn ngang. V t nh kh inh Al ng m b t u tr t không ma sát trên m t nêm AB và BC tkhông v n t c u.a.Xác nh gia t c c a nêm?b.Bi t AB = BC = 0,5m. Xác nh quãngng mà nêm tr tctkhi v t m b t u tr t t A n C?✗m✖✙✘✛✢✜✚✚✣✙✦✛✚✧★✛✩✤✥★✛✚✚✤θ1✫✪✙★✩✥✙★✬✭✮★✧✬★✯✩✛✚✚✪★✛✥★✛✚✮★✚✪θ2✕✔✰Câu 2 (3 i m ): Nhi tM t mol ch t khí lí t ng th c hi n chu trình bi n i sau ây: t tr ng thái 1 v i áp su t p1 = 105 Pa, Nhi tng nhi t n tr ng thái 2 có p2 = 2,5 .104 Pa, r i b nén ng áp n tr ng thái 3 cóT1 = 600K, giãn nT3 = 300K r i b nén ng nhi t n tr ng thái 4 và tr l i tr ng thái 1 b ng quá trình ng tích.a) Tính các th tích V1, V2 , V3 và áp su t p4. Vth chu trình trong t ap,V (Tr c hoành V, tr c tung p)b) Ch t khí nh n hay sinh bao nhiêu công, nh n hay t a bao nhiêu nhi t l ng trong m i quá trình và trong cchu trình?5R; công 1 mol khí sinh trong quá trình giãn nCho bi t: R = 8,31 J/mol.K ; nhi t dung mol ng tích CV =2Vng nhi t t th tích V1 n th tích V2 là: A =R.T.Ln( 2 )V1Câu 3 (3 i m ): T nh i n – Dòng i n m t chi u✱✮✘✲✲★✱✴✚✳✷★✵★✮✴★✶✜✪✮✬★✷✴★✘✮✬✜✸✴✸★✷★✜✹★✲✜✣✱✜★✜✷✸✢★✬★✺✘✻✻✱✦✥✴✽✛✥✚✼✮✴✣★✷✮✴★✷✲✣★✪✕❀✔✔✰✔✰✾✿✮✸✱✮Cho m ch i n nh hình v . Bi n tr AB là 1 dây ng ch t, dài l = 1,3m, ti t di n S = 0,1mm2,i n tr su t ρ = 10 - 6 Ωm .U là hi u i n th không i. Nh n th y khi con ch y các v trí cách u A ho cu B nh ng o n nh nhau b ng 40cm thì công su t to nhi t trên bi n tr là nh nhau. Xác nh R0 và t scông su t t a nhi t trên R0 ng v i 2 v trí c a C?★✜✴✢✲★✴✚✱★✴✮✲✴★✱✴★✵✜✲✬★✥✹★✩★✮✽❁✤✱✜✴✙✲✚★✚✱✦✴✶✬❂✭+φUφ_-R0CA✩B✬✫ ✕❀✔✔✔Câu 4 (3 i m ): Daong i u hòa✿1mL2 i v i tr c vuông3góc v i thanh và qua tr ng tâm C c a thanh. Thanh tr t không ma sát bên2L 3trong n a vòng tròn tâm O bán kính R =. Ch ng minh thanh dao ng3i u hòa? Tìm chu k dao ng c a thanh?✸✘✱★M t thanh✙★ng ch t AB = 2L, momen quán tính I =✶✺✶✻✛✭✚★✘❂ ✁★★✘✭✂✕❀✔✔✰Câu 5 (3 i m ): Dòng i n xoay chi u.Cho m ch i n nh hình v :M t i n tr thu n R,m t t i nC,hai cu n c m lí t ng L1 = 2L, L2 = L và các khóa K1,K2(RK = 0)c m c vào m t ngu n i n không i (có su ti n ng ε , i n tr trong r = 0).Ban u K1 óng, K2 ng t.Sau khi dòng i n trong m ch n nh, ng i ta óng K2, ng tK1. Tính hi u i n th c c i t và IL2 max. ?Câu 6 ( 3 i m ): Quang hình h cc t vuông góc v i tr c chính c a th u kính h i t tiêu c 20cm. Sau th u kính ng i taM t v t sáng ABt m t màn E cnh, cách v t 92cm. Gi a v t AB và th u kính ng i ta t m t b n m t song song có b dày6cm vuông góc v i tr c chính. Khi di chuy n th u kính trong kho ng gi a b n m t song song và màn ng i tath y có hai v trí c a th u kính cho nh rõ nét thên màn, hai v trí này cách nhau 30cm.1) Xác nh chi t su t c a b n m t.nh, bây gi b n m t song songc t sau th u kính, ng i ta t nh ti n b n m t2) Gi v t và màn csong song trong kho ng gi a v t và màn c ng nh n th y r ng có hai v trí c a th u kính cho nh rõ néttrên màn. Xác nh hai v trí này.Câu 7 ( 2 i m ): Ph ng án th c hành.Làm th nào xác nh h s ma sát c a m t thanh trên m t m t ph ng nghiêng mà ch dùng m t l c k (hìnhnghiêng c a m t ph ng là không i và không l n cho thanh b tr t.v )?Bi t★✜✴✢✘★✴✲✩✘★✚✘✽✴✻✲✚✧★✸✱✘✛★✴★✵✚✧★✴★✘★✴✲★✩★✧★✴✵✜★✬✯★✚✮✴★✴★✲✜✳✻✕✔✗✱✘★★✛✥✘✤✻✻✳✚✱✘✤✯✭✙★✱✶✚★✁✬✯✥❁✥★✚✣✽✤✤✱✶✽✽✻✱✘✯❁✤✚✱✬✽✬✭✮★✱✬✽✭✙★❁✤✱✬✯✽★✥✯✚✤✱✬✽✚✹✤✱✽✬❁★✮★✛✤✬✥✄✽✥✭✬✕✔✖ư✆✮✙★✬✮✴✘✮✢✘✷✭★✘✷✭✤★✵★✤✶✭H T✝✫✳✣★✘✬✛✚  ✂✂✆☎S GIÁO D C & ÀO T OTRNG THPT THÀNH PH✁✠NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✍✎✏ÁP ÁN✕✔Câu 1 (3 i m ): C h cM t cái nêm có kh i l ng 2m, có d ng ABCD nh hình v , góc θ1 = 300, góc θ2 = 450, có th tr t không manh Asát trên m t sàn ngang. V t nh kh i l ng m b t u tr t không ma sát trên m t nêmAB và BC tkhông v n t c u.a.Xác nh gia t c c a nêm?b.Bi t AB = BC = 0,5m. Xác nh quãngng mà nêm tr tc t khi v t m b t u tr t t A n C?áp án✗✖✙✣✘✛✢✜✚✙✧✦✤★✛✥✛✚✚✩★✛✚✚✤✫✪✙★✩✥✙★✬✭✮✧★✬★✯★✛✚✮★✛✚✚✪✩✥★✛✚✪ ✕ L i gi iCâu1✁i m✂✔3ra.Trên o n AB, v t có gia t c a1' .+ Áp d ng nh lu t II Niut n chi u lên AB :mgcosθ1 + Fqsinθ1 = m a1'✙★✜✥✮★✬ơ✻'1✥★⇒ a = gcosθ1 + a1sinθ1 (1)+ Gia t c c a v t m i v i m t t theo ph ng ngang là :a1' x - a1 = a1' sinθ1 - a1+ Theo ph ng ngang, i v i h :m( a1' x - a1) – 2ma1 = 0⇒ a1' sinθ1 = 3a1 (2)g sin 2θ1T (1) và (2) ⇒ a1 == 1,57m / s 22(3 − sin 2 θ1 )+ t ng t khi v t tr t trên BC :g sin 2θ 2a2 == 2m / s 22(3 − cos 2 θ 2 )b. G i quãngng nêm tr t là S, d ch chuy n c a v t theo phS’Áp d ng nh lu t b o toàn ng l ng theo ph ng ngang :m(S’-S) – 2mS = 0111= (ABsinθ1 +BCcosθ2) ≈ 0,2m⇒ S = S’ = DC333✙✙0,5✱★✶★★ơ✭✥✤0,5✚✙★✶✴ơ✚★0,5✪✛ơ✚✳✥✚★0,5✣★✺✯★✻✬✘✬ơ✚✽✥★✛✚★✭✘✛ơ✚✚✥✚ng ngang là★0,5★0,5  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✍✎✏ÁP ÁN✕✔✰Câu 2 (3 i m ): Nhi tM t mol ch t khí lí t ng th c hi n chu trình bi n i sau ây: t tr ng thái 1 v i áp su t p1 = 105 Pa, Nhi tT1 = 600K, giãn nng nhi t n tr ng thái 2 có p2 = 2,5 .104 Pa, r i b nén ng nhi tt n tr ng thái 3 có T3= 300K r i b nén ng nhi t n tr ng thái 4 và tr l i tr ng thái 1 b ng quá trình ng tích.th chu trình trong t ap,V (Tr c hoành V, tr c tung p)a) Tính các th tích V1, V2 , V3 và áp su t p4. Vb) Ch t khí nh n hay sinh bao nhiêu công, nh n hay t a bao nhiêu nhi t l ng trong m i quá trình và trong cchu trình?5R; công 1 mol khí sinh trong quá trình giãn nCho bi t: R = 8,31 J/mol.K ; nhi t dung mol ng tích CV =2ng nhi t t th tích V1 n th tích V2 là:VA =R.T.Ln( 2 )V1ÁP ÁNc:a) Áp d ng ph ng trình tr ng thái tìm33V1 ≈ 0,05mV2 = 0,2 mV3 = 0,1 m3p4 = 5.104 Pa………………………………….(0,25 )th nh hình v :✱✮✘✲✱✴✚★✵★✳✲★✷✴★✷✴★✘✮✬✜✮✬✴✸★✸✶✜✪✮★✷✴★✜✹★✲✜✣✱✜★✜✷✸✢★✬★✺✘✻✻✱✦✥✥✴✽✛✚✼✮✴✣★✷✮✴★✷✲✣★✪ ★✜ơ✻✚✛✚✔✸✬ ✢✚∆ U = 0 : Nhi tb) *Quá trình 1 -2 : T = constnh nc b ng công sinh raQ1 = A1 = R T LnV2≈ 6912J……………………………………………………………(0,5 )V1*Quá trình 2 – 3 :5∆ U = Cv . ∆ T = R(T3 – T2) = - 6232,5 J………………….(0,25 )2Khí nh n công A2 :A2 = p2 (V3 – V2) = - 2500J …………………………………(0,5 )Khí t a nhi t Q2 :Q2 = ∆ U2 + A2 = - 8732,5 J ……………………………….(0,25 )✴✹★✛✥✚✔✔✥✔✦✴✔*Quá trình 3 – 4 : ∆ U3 = 0Khí nh n công và t a nhi t:VQ3 = A3 = R T Ln 4 = - 1728J……………………………..(0,25 )V3*Quá trình 4 -1 : V = const ⇒ A4 = 0Khí nh n nhi t:Q4 = ∆ U4 = Cv . ∆ T = 6232,5 J …………………………..(0,25 )*V y trong c chu trình thì:- Khí nh n nhi t:Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 2684 J ………….. ……………(0,25 )- Khí sinh công :A = A1 + A2 + A3 = 2684J …… ………….. ………………(0,25 )✦✴✥✔✴✥✔✽✥✴✥✔✔  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✍✎✏ÁP ÁNCâu 3: (3 ñieåm)✮✸✱✮Cho m ch i n nh hình v . Bi n tr AB là 1 dây ng ch t, dài l = 1,3m, ti t di n S = 0,1mm2, i ntr su t ρ = 10 - 6 Ωm .U là hi u i n th không i. Nh n th y khi con ch y các v trí cách u A ho c u Bnh ng o n nh nhau b ng 40cm thì công su t to nhi t trên bi n tr là nh nhau. Xác nh R0 và t s côngsu t t a nhi t trên R0 ng v i 2 v trí c a C?★✜✴✢✲★✴★✚✱✮✲✴★✱✴★✵✲✜✬★✩★✥✹★✮✜❁✤✱✽✩✴✙✲★✚✬✫✚✱✦✴✶✬❂✭+φUφ_-R0CABCaâu 3 : (3 ñieåm)✮★✴✮✲✲G i R1, R2 là i n tr c a bi n tr✺✭R1 =4R13✯✺I1 =✜★✴✲✭UU) R1 = () R2 …………………………………….(0,5 ñ)R0 + R1R0 + R 2R1 R2 =G i I1, I2 là c✬★✚ng6R ………………………………………………………(0,5 ñ)13✘13UU=R0 + R1 10 R★✴✩✲ng v i 2 v trí trên c a con ch y C; R là i n tr toàn ph n c a bi n tr :9R ……………………………………………(0,5 ñ)13R2 =P1 = P2 ⇔ (R0 =✶❂✯dòng i n qua R0 trong 2 trng h p trên✛✚I2 =13UU…………(0,5 ñ)=R0 + R2 15 RI1 = 1,5I2 ………………………………………………………………….(0,5 ñ)P1= 2,25 …………………………………………………………………(0,5 ñ)P2✭✴  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✍✎✏✕✔✸✘ÁP ÁN❀✔Câu 4 (3 i m ): Dao✔ng i u hòa✿✱★M t thanhng ch t AB = 2L, momen quán tính I =C c a thanh. Thanh tr★✙✶✶i v i tr c vuông góc v i thanh và qua tr ng tâm✚ ✁★dao✘★★ng i u hòa? Tìm chu k dao✘ng c a thanh?✭✂✔43AC AB3==+ Ta có : cos OAˆ C =R2R2R⇒ OC =2+ Áp d ng nh lu t b o toàn c n ng , g c th n ng t i O :11Rmv2 + Iθ’2 - mg cosθ = const222mR 2R1Mà v = θ’ và I = mL2 =2342RRθ’2 - mg cosθ = const⇒m42c:+ L y o hàm 2 v và xét góc nh , ta2mRmgRθ '.θ "+θ '.sin θ = 022⇒ R. θ " + g. θ = 0g⇒ θ " + θ = 0 : V t dao ng i u hòa.Rggt ω2 =⇒ω =RRR⇒ T = 2πg✙★✬✽✱★0,5✮  ✜ơ✻✥★0,5★0,5✮★✦✜★✛✚★0,5✁★✥✘✺✻t không ma sát bên trong n a vòng tròn tâm O bán kính R =✛✭1mL23★★0,5 ✤★0,52L 3. Ch ng minh thanh3❂  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✍✎✏ÁP ÁN✕✔Câu 5:(3 i m)Cho m ch i n nh hình v :M t i n tr thu n R,m t t i n C,haicu n c m lí t ng L1 = 2L, L2 = L và các khóa K1,K2 (RK = 0)c m c vào m t ngu n i n không i (có su t i n ng ε , i ntr trong r = 0).Ban u K1 óng, K2 ng t. Sau khi dòng i n trongm ch n nh, ng i ta óng K2, ng t K1. Tính hi u i n th c ci t và IL2 max. ?★✜✴✢✘★✴✲✩✘★✚✘✽✴✻✲✚✧★✸✱✘✛★✴★✵★✴★✘★✴✚✧✲★✩★★✧✵✜★✬✯✮★✴★✴✚★✜✴✳✲✻✣★Gi i:(3 i m)✂✧★★✴✵★+K1 óng, K2 ng t, dòng i n n✧✬nh qua L1: I 0 =εR✧★✘K1 ng t, K2 óng: Vì 2 cu n m c song song⇔ 2L (I0 – i1) =Li2 (1)u L1 = u L2 = uAB ==> - 2L (i1 – I0) = Li22 LI 02 2 Li12 Li22 CU 2=++2222⇔ IC = 0 ⇔ i1 = i2 = IIC = i1 – i2 ⇒ UCmax★(2)(0,5)(3)(0,25)(2) và (3) ⇒ CU 02 = 2 LI 02 − 2 Li12 − Li 22 = 2 LI 02 − 3LI 2(1) ⇒ 2 LI 0 = Li 2 + 2 Li1 = 3LI ⇒ I =★(0,5)★★(0,25)2I 03★(0,25)2 22L ε 2LLI 0 ⇒ U 0 = I 0=33C R 3Ci n phóng h t i n thì I1 và I2 c c i⇒ CU 02 =★(0,25)✮+Khi t★✻✴★✴★✜✳2 LI 02 2 LI 12max LI 22max=+222(4)(1) ⇒ 2L (I0 – I1max) = LI2max ⇒ I0 – I1max =1I2max2★(0,25)★(5)(0,25)⇒ I0 + I1max = I2max (6)(0,25)(4) ⇒ 2 LI 02 = 2 LI 12max + LI 22max ⇒ 2 I 02 = 2 I 12max + I 22max⇒ 2( I 0 − I 1 max )( I 0 + I 1 max ) = I 22max(5)(6)⇒ I2max =44εI0 =33R★★(0,25)===================  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✞☞✌✏✏✑✏✍✎✑ÁP ÁNTHINGHMÔN V T LÝ✒✓✕✔Câu 6 ( 3 i m ): Quang hình h cM t v t sáng ABc t vuông góc v i tr c chính c a th u kính h i t tiêu c 20cm. Sau th u kính ng i tat m t màn E cnh, cách v t 92cm. Gi a v t AB và th u kính ng i ta t m t b n m t song song có b dày6cm vuông góc v i tr c chính. Khi di chuy n th u kính trong kho ng gi a b n m t song song và màn ng i tath y có hai v trí c a th u kính cho nh rõ nét thên màn, hai v trí này cách nhau 30cm.3) Xác nh chi t su t c a b n m t.4) Gi v t và màn cnh, bây gi b n m t song songc t sau th u kính, ng i ta t nh ti n b n m tsong song trong kho ng gi a v t và màn c ng nh n th y r ng có hai v trí c a th u kính cho nh rõ néttrên màn. Xác nh hai v trí này.ÁP ÁNa)G i :L: kho ng cách A1A2.l: kho ng cách gi a 2 v trí th ukính.l = 30cm.L2 − l 2⇒ L2 – 4Lf – l2 = 0f =4L⇔ L2 – 80L – 900 = 0L = 90cm⇒L = - 10cm ( Lo i )✗✱✘★★✛✥✘✤✻✻✳✚✱✘✤✯✭✙★✱✶✚★✁✬✯✥✣❁✥★✚✱✶✽✤✽✤✽✻✱✘✯❁✤✚✱✬✽✬✭✮★✱✬✽✭✤✙✱★❁✬✯✥✽★✚✱✽✯✤✬✥✭ ✺✽✱✬❁✜⇒ A1A2 = 90cm……………………………….………………………..(0,5 )Theo AA2 = 92cm⇒d i nh qua b n:AA1 = AA2 - A1A2= 92 – 90 = 2cm…………………………………………………(0,5 )AA1 = e(1 − 1 )nA1 A2 e − AA11⇒ = 1=nee6⇒n== 1,5 ……………………………………………………….(0,5 )6−2✔✁★ ✘✯✽✤✽✬✽✽✱✥✄✬✚✹✬❁★✮★✛✤✽✔✔ b)S✔ t o nh:✖✁✂TKAB →A’1B’1 BMSS→ A’2B’2d1d’1 d2d’2A’1A’2 = e(1 − 1 ) 2cmn’ ’⇔ A 1B 1 luôn cách màn 2cm⇒ Kho ng cách nh – v t AA’1 qua th u kính làAA’1 = 92 – 2 = 90cm……………………………………….. (0,5 )⇔ d’1 + d1 = 90 cm (1)…………………………………….. (0,5 )111=+(2)Ta có:f d1' d 1(1) và (2) ⇒ d1 = 30cmd2 = 60cmV y th u kính v trí cách v t 30cm ho c 60cm………………………..(0,5 )✱✽✽✥✔✔✱✲✥✬✔✥✤  ✂✂S GIÁO D C & ÀO T ONG THPT THÀNH PHTR✁✠✆☎NG THÁPCAO LÃNH✄✡☛✆✟C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMc L p - T Do - H nh Phúc✝✂✌✏✏✑✏✞☞✍✎✑ÁP ÁNTHINGHMÔN V T LÝ✒✓✕✔Câu 7 (2 i m ): Th c hành.Làm th nào xác nh h s ma sát c a m t thanh trên m t m t ph ng nghiêng mà ch dùng m t l c k (hìnhv )?Bi t nghiêng c a m t ph ng là không i và không l n cho thanh b tr t.✆✮✙★✬✮✴✘✘✷✭✢✘✳✣★✘✷✭ ✫✤✮★✵★✤✶★✭✬✛✚áp án câu 7:Th c hành.✆✣✣ ng lên u: FL = µ Pcos α + Psin α (1).ng xu ng u: FX = µ Pcos α - Psin α (2).F − FXF + FX; cos α = Lsin2 α + cos2 α = 1.(1) và (2)sin α = L2P2PFL − FX 2FL + FX 2) +() =1(2P2PFL + FXµ=24 P 2 − (FL − FX )✣✁★ thanh chuy nthanh chuy n✘★✣★✙✘★✹ ✁✮✣★o FL, FX, P b ng l c k và s d ng công th c trên✳ ✻❂suy ra µ===================★(0,25 )(0,25 )★(2 × 0,25 )★★(0,5 )★(0,5 )  ✄✄C NG HÒA Xà H I CH NGH A VI T NAMUBND T NH THÁI NGUYÊNS GD& T☎✁✞✆✝✟c l p - T do - H nh phúc✂✠✡☛☞✂CHÍNH TH C❍■K THI CH N H C SINH GI I C P T NH✌✑✌✍✎✏L P 12 - MÔN: V T LÍ – (Vòng 1) - N m h c 2009 - 2010Th i gian: 180 phút - (Không k th i gian giao )✔✒✓✖✗✕Bài 1c n i v i nhauHai v t A và B có kh i l ng m1= 250g và m2= 500gBb ng m t s i dây m nh v t qua m t ròng r c có kh i l ng không áng kCnh hình bên. V t B t trên m t xe l n C có kh i l ng m3 = 500g trên m tAbàn n m ngang. H s ma sát gi a B và C là 1 = 0,2; gi a xe và m t bàn là 2= 0,02. B qua ma sát ròng r c. Ban u v t Ac ging yên, sau ó2buông tay cho h ba v t chuy n ng. L y g = 10m/s .a/ Tìm gia t c c a các v t và l c c ng c a s i dây.d i c a v t B trên xe Cb/ Tìm v n t c c a v t B so v i xe C th i i m 0,1s sau khi buông tay vàtrong th i gian ó.Bài 2Cho h hai th u kính h i t m ng, tiêu c l n l t là f1 và f2, t ng tr c cách nhau m t kho ng a. Hãyxác nh m t i m A trên tr c chính c a h sao cho m i tia sáng qua A sau khi l n l t khúc x qua hai th ukính thì ló ra kh i h theo ph ng song song v i tia t i.Bài 3L,rCRCho m ch i n xoay chi u nh hình v (h.1). Hi u i n th xoaychi u hai u m ch có bi u th c: uAB = U0.sin100πt (V), b qua i nABMNtr các dây n i. Các hi u i n th hi u d ng: UAN = 300 (V),(h .1)UMB = 60 3 (V). Hi u i n th t c th i uAN l ch pha so v i uMB m t✚✚✙✢✣✜✜✛✤✘✕✛✧✚✩✢✜★✥✦✜✥✛✚✙✢✪✫✪✜✛✥✤✛✚✪✬✭✮✰✢✱✭✙✮✢✢★✲✢✜✯✛✩✭✳✙✢✬✥✚✙✫✜✴✵✴✚✩✙✙✣✰✶✢✢✶✴✶✙✥✴✢✳✱✢✪✢✸✜✬✥✷✯✵✛✷✥✦✩✢✹✳✢✱★✥✷✴✜✬✺✛✣✣ơ✯✬✛✾✼✢✽✢✺✬✛✼✬✬✩✢✱✲✢✺✯✬✾✚✰✢✬✬✬✷✾✢✲✬π✶✣✬✬1. Cu n dây có h s t c m L =✚✥✣✢✰✢✥2✬✵✾✢✦✬✲✴✷3.10−3i n C=✬✩✢✲✬✾✿✬✾✩✰✬✢(H) v i i n tr r, i n dung c a t✢(F).16ππ 3a/ Tính i n tr r. Vi t bi u th c hi u i n th t c th i gi a hai i m A, N.b/ Thay i R n khi công su t tiêu th trên nó c c i. Tính giá tr c a R lúc này.Bài 4c treo vào m t i m A cnh b ng m tM t con l c g m qu c u kim lo i kh i l ng m = 0,1kgo n dây m nh códài l = 5m.a qu c u ra kh i v trí cân b ng (sang ph i) n khi dây treo nghiêngv i ph ng th ng ng m t góc 0 = 90 r i buông cho nó dao ng t do không v n t c u.L y g = 2 = 10m/s2.a/ Tính chu k dao ng T c a con l c, vi t ph ng trình dao ng c a con l c. Ch n g c t alà v trícân b ng, chi u d ng h ng sang ph i, g c th i gian là lúc con l c i qua v trí cân b ng l n th hai.b/ Tích i n cho qu c u v i i n tích q r i t con l c trong i n tr ng u n m ngang có E = 105V/m.Con l c dao ng nh v i chu k T’= x.T. Tính q theo x? Bi n lu n.Bài 5Trên m t n c có hai ngu n sóng n c A và B cách nhau 16cm ang dao ng vuông góc v i m t n c cócùng ph ng trình x = asin50πt (cm). Bi t C là m t i m trên m t n c, thu cng c c ti u, gi a C vàng trung tr c c a o n AB có m tng c c i. Kho ng cách AC = 17,2cm; BC = 13,6cm.a/ Tính b c sóng và v n t c truy n sóng trên m t n c?b/ Trên c nh AC có m y i m dao ng v i biênc c i (không k hai i m A và C) ?góc✶✢✬✭✳✢✢✹✺✷✧✵✴✚✸✩✱✢✺✥✢✤✢✹✜✛✛✥✥✾✤✢✚✢✜✦✱✹✢✺✦✥❀✛✦✯✦❁✣✚✢✲✸ơ✢✙✢✱❂✛✥✥✵✳❃✾✧❄✧✢✚✢✢ơ✥✤✴★✛✼✥✚✹✥✧✣★✴✤✶✢✹✱✲ơ✛✛✦✧✢✱✬✣✢✦✸✢✼✪✢✶✬✬✤✢✛✧✢✣✥✪❄✙✯✬✣✸✣✢✛✢✛✣✪✣✥✾✛✩✩✢✪✣✢✶ơ✛✢✥✶✢✢✶✵✥✛✢✺✛✛✺✴✥✚✣✛✵✦✼✙✪✣✛✛✳✩✢✩✢✣✢✩✢✢✺✺✥✥✵❅=== H t ===c s d ng b t c tài li u nàoChú ý: Thí sinh không❊✗❆❇❈❋❉●✵✭ Ư✁HNG D N CH M THI HSG V T LÍ 12 - N m h c 2009-2010✂✄✎☎✆✝(g m 03 trang)Bài 1 (2 )a/ L c ma sát gi a B và C: FBC= µ1.m2g = 1 N => là l c phát ng làm C chuy n ng trên bàn.G i a3 là gia t c c a xe C i v i m t bàn,Áp d ng nh lu t II Niuton cho xe C, ta có: FBC - µ2.N3 = m3.a3c a3 = 1,6 m/s2V i N3 = P2 + P3 = (m2 + m3).g => Thay s tarrra 3 cùng h ng FBC t c cùng h ng v i v n t c v 2 c a BG i a2 là gia t c c a B i v i bàn.Áp d ng nh lu t II Niuton cho v t B ta có: T - µ1. N2 = m2.a2V i N2 = P2 = m2g => Thay s tac: T – 1 = 0,5a2(1)Áp d ng nh lu t II Niuton cho v t A:m1.g – T = m1 a1 => 2,5 – T = 0,25 a1(2)V i a1 = a2T (1) và (2) suy ra: a1 = a2 = 2 m/s2 ; T = 2 Nrr rb/ Gia t c c a B i v i xe C là: a BC = a 2 − a 3 => aBC = a2 – a3 = 0,4 m/s2Sau khi buông tay 0,1s => v n t c c a B i v i xe C là: v = aBC.t = 0,04 m/st2d i c a B trên xe C là: S = aBC. = 2 mm.2☛✞✩✢✵✭✵✚✢✥✥✂i m0,25✚✢✣✪★✴✢✹✙✷0,25✚✣✢✜✛✚✣✲✣✛✣✙✛✚✴✚✢✣★✴✢✹✙✙✷✚✣✢✜✛✢✹✙0,25✙✷✣✟✚✚✢✣✴✚✚✙✢✣✴✶❀✥0,250,250,250,250,25✴✞Bài 2 (2 )Xét tia sáng truy n nh hình v 1.O1O2A →B →CAIO1 ∼ CJO2 ; BIO1 ∼ BJO2 nênIO1 O1B d1'==;JO 2 O 2 B d 2IO1 O1A d1.==JO 2 O 2 C d '2I✼✽✠✠T✠BA✛✠✟0,25O1Jh.1d 1' d '2d1' d1=hayó:. =1.d 2 d '2d1 d 2✢CO2BIAO1d 1' d '2f1f 2=1. =d 1 d 2 d1 (a − f1 − f 2 ) − f1a + f1f 2f 1a.d1 =a − ( f1 + f 2 )Bi n lu n:Khi (f1+f2) < a => Bài toán có nghi m ng v i hình v 1Khi (f1+f2) = a => d1 =i m A xa vô cùng.Khi (f1+f2) > a => d1 < 0 i m A là o sau O1. (h.2)0,25CO20,250,250,25Jk=0,25h.2✙✬✲✣0,5✽✬✩✢✰✡✩✢✰✦✞Bài 3 (2 )a) Tính r: Z L = ω.L =1003Ω; ZC =1ωC=1603- Ta có: ϕAN + ϕMB = π/2. Suy ra: tgϕAN = −Ω.1tgϕMB,t✢✟ó:ZLR+rV y : ZL.(ZC – ZL) = r.(R + r), hay: U L (U C − U L ) = U r (U R + U r )✙=rZC − Z L0,25.(1) M t khác: U AN = (U r + U R ) + U L2✪2=2U MBVà:2Ur2(2)+ (U L − U C )2UL2UrT (1), ta rút ra: (U R + U r ) =2✟2(3)(U C − U L )2(4)2Thay (4) vào (2):=2U AN2UL(U C − U L ) +22Ur2UL=UL2Ur(U C − U L ) 2 + U r2 (5)2✢Thay (3) vào (5), taUL✾✢✿Bi ni ta có:Urc:✜✛=2U AN30060 3U  2=  L  .U MB Ur 5=0,253, suy ra: r = ZL.35=100 35 3= 20Ω0,25(6)✩✲Bi u th c uAN:- Ta có: u AN = U 0AN sin(100πt + ϕuAN ) .✢+ Biên : U0AN = 300 2 (V)+ Pha ban u: ϕu AN = ϕi + ϕAN = ϕu − ϕ + ϕAN = −ϕ + ϕAN✥✢✱Mà: tgϕ =Z L − ZC(8)R+r100  160 100 −3 33== 100Ω20Z L (ZC − ZL )T m c a/ ta có: R + r =✟(7)✷Suy ra: R = 80ΩThay vào (8), ta tính✜✛ZL✺R+r=100=100 349πV y: ϕu AN = 190 + 300 = 490 =✙(9)(10)13⇒ ϕAN = 300✩✲0,25(11)(12)(rad)180- Bi u th c: u AN = 300 2 sin(100πt +✁0,25c: tgϕ = - 0,346 → ϕ = -190✢Ta l i có: tgϕAN =r49π180(13))(V)0,25✄✂✂☎L u ý: HS có th gi i b ng gi n✆vect .✝ 2b/ Công su t tiêu th trên R: PR = I R =U R2✳✷(R + r) + (Z L − ZC )22U=r + (ZL − ZC )2R+Theo Cô si: PRmax khi R = r + (Z L − ZC ) = 40 .222R0,252+ 2r0,25✞✞Câu 4 (2 )a/ Ph ng trình dao✢ơ✛✥ng: α = α 0 co s(ω t + ϕ)ng trình v n t c: v = −ωα 0 l. sin(ω t + ϕ)✚Ph✙ơ✛+ Ta có: ω =gl=105= 2(rad / s) => T =2πω=2π2≈ 4, 44 (s)0,25 9πgóc α 0 = 9 =0✢+ Biênπ=(rad)180 20+ Ch n g c th i gian là lúc v t qua VTCB l n 2: x0 = 0, v0 > 0πt = 0 ta có: α = α 0 co s ϕ = 0 ⇒ co s ϕ = 0 ⇒ ϕ = ±mà v0 > 0 =>2ππV y ph ng trình: α = .co s( 2.t − )(rad)202( Có th vi t ptd d i d ng s = s 0 sin(ωt + ϕ) vôùi s0 = α 0 .l )✥0,25✚✶✙✱★=- π20,25✙ơ✛0,25✾✩✢✣✺✛2 qE 2b/ T’ = x.T => 2π= x.2π⇒ g ' = 2 mà ( g ') = g + a =  +gg'gxml⇒g2x4lg22220,252mg qE   qE 2 12 ⇒ g  4 − 1 =   ⇒ q = ± 2 1 − xx Emx m=g +210Thay s : q = ±0,25−51 − x (C).2xBi n lu n: Bài toán có nghi m khi x < 1.✚40,25✙✬✬0,25✞Bài 5 (2 )a. T n s góc✚✱= 50 => f = 25 HzλT i C: d1 - d2 = (2k+1).(hình bên)2Theo : k = 1 ⇒ = 2,4cm.⇒ v = .f = 60cm/s.c c i trên o n ABb. S i m dao ng v i biênd1 – d2 = k .d1 + d2 = AB => d1 = 1,2k + 8mà 0 < d1 < 16 => - 6,7 < k < 6,7c c i trên o n ABV y có 13 i m dao ng v i biên=> Sng c c i i qua AC là: 8.✁0,25❃k=0 k=1✺0,25C✼✂✢d1✂✚0,250,25d2✩✢✢✣✢✢✢✺✥✥✺✵BA✂0,250,25✩✙✢✢✣✢✢✢✺✥✥✺0,250,25✵✚✢✶✢✢✺✛✵GHI CHÚ :1) Trên ây là bi u i m t ng quát c a t ng ph n, t ng câu.2) H c sinh làm bài không nh t thi t ph i theo trình t c a H ng d n ch m. M i cách gi i khác, k c cáchgi i nh tính d a vào ý ngh a v t lý nào ó, l p lu n úng, có c n c , k t qu úng c ng cho i m t i at ng ng v i t ng bài, t ng câu, t ng ph n c a h ng d n ch m này.✖✗✄✖✝☎✗❊✆✆❊❅✟☎❆✖✡✟✟✠✞☛✞❅✟✗☞✌✍✍✗✍✎✗✠❊✝❆ơ❋✡✆✆✆☎❆✡☛❋✖✟✗✏✗✑✗ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTỈNH ĐỒNG THÁPKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPTCẤP TỈNH NĂM HỌC 2013 – 2014ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI MÔN: VẬT LÝNgày thi: 29/9/2013Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề)(Đề thi gồm có: 02 trang)Câu 1: (3,0 điểm)Một thanh kim loại AB đồng chất phân bố đều, chiều dài l = 0,6m,khối lượng M = 1,6kg. Đầu B có mang quả nặng m = 0,7kg coi như chấtđiểm, AB có thể quay quanh trục nằm ngang đi qua điểm A (Hình 1).1) Đầu B được nối bằng một sợi dây nhẹ vào điểm O cố định. ĐiểmO nằm trên đường thẳng đứng đi qua A và cách A đoạn 0,6m. Biết dây OBdài l = 0,6m. Tính lực căng dây OB.2) Người ta cắt dây, tính động năng của cơ hệ và vận tốc của mkhi thanh AB có vị trí thẳng đứng. Bỏ qua ma sát. Cho g = 10m/s2.OBAHình 1.Câu 2: (3,0 điểm)Một cái thang có khối lượng m = 15kg được đặt trên sàn nhám vàdựa vào tường nhẵn không ma sát dưới góc nghiêng α (Hình 2). Hệ số masát giữa thang và sàn là k = 0,7. Cho g = 10m/s2.1) Thang đứng yên cân bằng, tìm các lực tác dụng lên thang nếu gócoα = 45 .2) Tìm các giá trị của góc α để thang đứng yên, không trượt trên sàn.αHình 2.Câu 3: (3,0 điểm)Một bình đựng khí Ôxi nén có dung tích 20 lít. Ôxi trong bình có nhiệt độ 17oC và áp suất1,03.107N/m2.1) Tính khối lượng Ôxi có trong bình.2) Áp suất của Ôxi trong bình sẽ bằng bao nhiêu nếu một nửa lượng khí Ôxi đã được dùngvà nhiệt độ lúc đó là 13oC.Câu 4: (3,0 điểm)Cho mạch điện như hình 3. UAB = 6V, không đổi.Khi K mở, ampe kế A1 chỉ 1,2A.Khi K đóng ampe kế A1 và A2 lần lượt chỉ 1,4Avà 0,5A.Điện trở của các ampe kế rất nhỏ. Tụ điện cóđiện dung C = 3µF.1) Tính R1, R2, R3.2) Tính điện tích của tụ điện sau khi K đóng.1AR1KA1R2BR3A2Hình 3.C Câu 5: (3,0 điểm)Cho cơ hệ như hình 4.Các lò xo nhẹ, có độ cứng lần lượt là k1 = 120N/m ;k2 = 80N/m.Thanh ngang khối lượng M = 1,5kg. Vật nhỏ khốilượng m = 0,5kg rơi tự do từ độ cao h = 20cm xuống vàgắn chặt vào thanh, hệ bắt đầu dao động. Coi thanh luônnằm ngang. Bỏ qua lực cản, ma sát. Cho g = 10m/s2.1) Chứng minh hệ dao động điều hòa. Tính chu kỳdao động.2) Tìm biên độ dao động của hệ.mk1k2hMHình 4.Câu 6: (3,0 điểm)Một vật sáng AB đặt cố định, song song và cách màn ảnh 1,8m. Một thấu kính hội tụ cótiêu cự f, được đặt trong khoảng giữa vật và màn. Trục chính của thấu kính vuông góc với vật vàmàn, điểm A nằm trên trục chính.1) Cho f = 25cm. Xác định vị trí thấu kính để có ảnh rõ nét trên màn.2) Xác định tiêu cự của thấu kính để chỉ có một vị trí của nó cho ảnh rõ nét trên màn?Câu 7: (2,0 điểm)Cho các dụng cụ gồm: một cân điện tử, một bình thủy tinh có chia độ để xác định thể tích,một khí áp kế đo áp suất khí trong bình, một pít-tông đậy kín bình và một ít gạo ăn. Hãy trình bàymột phương án đo khối lượng riêng của gạo.-----HẾT-----Họ và tên thí sinh: ______________________Số báo danh: _______________________Chữ ký GT1: ___________________________Chữ ký GT2: _______________________2 so cr4o oVg vA EA.orAoTINH DONG THAPrV rur cHgN Hec srNH cr6r Lop t2 THprcAp riNn NAvr Hec 2ot3 - zotltttx\i H Ttf,/LnUoNc oAN cuAlr on+++olv: vdr r,.fNgiy thiz 291912013 1(Hur6mg Ofin ch6m gdm c6:O/Gang1I. Hurirng din chung1) N€u hgc sinh ldm bdi kh6ng theo c6ch n6u trong ddp an nhtmg dring, chinh x6c, chltch6 thi cho dri sO ei0m cria cdu d6.2) ViQc chi ti6t h6a (ntlu c6) thang ditin,.trong hufng d6n c.h5ry ph6i bAo d6m khdng ldrns*i lgch huiSr-rg d5n ch6rm vi phai dugc th6ng nhAt thyc hiQn irong tO ch6m.II. D6p 6n vir thang tli6mNOI DUNGl. Phuone trinh cdnmomen ddi vdi truc quaI* aMe:"2 cos30u me/cos30o/r:K+)+ mleT:15N2. chgn m6c th6 ndng t4i vi tri tWr: Msr(l + qlg)'rvr): Fls.a2 -+ mg/(l + sin 3oo)nftICt rra' ) + rutrl( r +^()- ru$ +th€ nlng b[ng d0 tdnW',r: 13.5 Jwd: Qt2)Ia2MP+^fi W6=tA-* *to/^ v'=fJ*ro'/Jf:) :7 ,8 rad/S'G::) v : O/ : 4,6e8 m/Sml'*'CD3.0 iti6mNOI DUNGdlrng cua 4lr,rc: P, F,,r, phin luc cria sdn Nlvd phin luc cria tucrng NzPhucrne trinh c6n bf,ne luc:1. Thang chiu t6cP+Nt+Nz+F.,=6:-;,Nr:p:lll2\cosa: N,/sincr:yNz:F*r:*:::75(N)2. Di0u ki6n F-" ld ma s6t n:, -l-(kNr:kpLlana:):)tanq,o,>-ll2k: lll,4)-35.5o6,' 1(3,0 d lemDIEMNQI DUNGAp dUng phucrng trinh M-C:PV: (m/u)RT1.:) Ir:PV,U:)l,o3.to7 .?0.10-332m:0,25---------!--RTm2,70,250,58,31.2904kg0,52.i"Y : (m'l;.r)RT':)D':'_\-"0,25:R.T'0,252Vp.,. _ 2735,412 8,31.286r320,5'2o.lo_,:) 0'= 50.87.10'N/m0,5Cflu 4: (3.0 di emEIEMNOI DUNG(1)Rt + Rz : U/Ir : 611,2:5:6:>(RzU1 * U3K d6ns: Rr nt//Rr)=> 1,4Rr + 0,5Rr:6 (2)Uz : Ur &, Ior: Ir' - Ig : 0,9:)'ff9R : 0.5Rr(3)Giai h0 phuong trinh (1), (2), (3) -> R1 : 3C); R2:9(-); R3 = 3,6C);:I :> DiQn tich cua tu q C.IJc 5,4pCi. I( mo: mach Rr nt Rz :)0,50.250.250,250.25@a,7s0i a,25==CE0 drOmNOI DUNGg6cttQ tai vi tri cdn bdng cria hr1(}v[l4q)dring,tgattQthing1. Chqn trqc tgaTai vtcb: (M + m)g - (kr + k2)A/: 0Tai vitri x b6t ky, Fir+ F;^L+F,,@:> -(x + AItk, -(x + ADk2 +"nil* (M + ffix"k,+k."'2.X:0:)Xr, +'"1m+MVfly h0 dao rlQng di6u hda vdi chu k!: 1' :2nT:0.6'2.todn:)v6n t6c cta r.r ngay tru6t: va chpmvo =Ggi x6 ld d0 dan th6m cria hQ ld xo khi m g[n vdn I\4 : x6dao0,250,250,250.25Va ch4m mAm :) vdn tdc cira hQ ngay sau va chnmBiOn0,250,25^l=!+\lh,+k,SCo n5.ng brioDIEMcta h0: Az : (YoLko')* xsvrn:,{igh:2wtls0,25v-.'m+M = 0,5m I s0,25: ,*8, :2,5cmh+k20,5-!-0,25:> A :2,5^6aro:5,6cm0,25'2./3\i €flu 6:dio mNQI DUNG1.DIEMd+d':1,8 (m) (1);L* ' = Idd'f0,25(2\0,25(l) & (2):> d'" - I,$d' * 1,8f : 0(3)yqr f : 0,25m:> Gi6i (3):> c6 2 nghi0m: d' : l,5m hay d':0,3mThdu kinh d{t ciich mdn 1,5m hay 0,3m d€u cho f,nh 16 n6t tr€n mdn.2. L'1,8' -7,2fi.3) rhat .6 rrghtern k6,:) f: O 45m:0,51.0------l0,?.50,54LI DUNG86 gao trons binh, ddy kin bdne pit-t6ne. Goi v"ld th6 tich sao.Ldn l, dec 6binhth6 tich binh VLdn 2, tuonvi tri pitiYz: Vza - vAp dpng dinh luflt B-M cho chdt khi::.>Pt!^(v,s-Vr)-4-P,V2-P,4 Vr-4_yVr:4 (u,tvt ;- !, Vt - !*vr,rvo: Vr, - Vm-> kh6iIcua------HET-----005)50,250,251v* -LVn:4r,x-4\b='=')I !_tich khi V0/0,?5,*)|o2s1---l0,25 [...]... KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 (4 điểm): Trên một tấm ván nghiêng một góc α so với mặt phẳng nằm ngang có một vật nhỏ Ván đứng yên thì vật cũng đứng yên (Hình vẽ) Cho ván chuyển động sang phải với G gia tốc a song song với đường nằm ngang Tính giá trị cực đại của a để vật. .. thu được một vùng sáng hình tròn có diện tích nhỏ nhất.Tính diện tích vùng sáng đó -Hết - 2 Bảng A – Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (4 điểm): Chọn hệ quy chi u xOy gắn với tấm ván G G - Vật chịu các lực tác... tích nhỏ nhất của vùng sáng: (0,25 đ) -Hết - 5 Bảng A – Ngày 1 Họ và tên thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG B) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) ĐỀ Câu 1 (4 điểm): Ba chi c xe đồng thời xuất... THPT Lý Thái Tổ ========== Đề chính thức KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2014 – 2015 Môn thi: Vật lý 12 THPT Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ============== Câu 1 (2 điểm): Cho một con lắc lò xo có chi u dài tự nhiên l0=10cm, độ cứng K=100N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật có khối lượng m=0,25kg (lấy g=10m/s2) a Tính... hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V Khi C = 3C0 thì  cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là φ2 = (2 -φ1) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V a Tính U0 b Tính điện áp hiệu dụng trên tụ điện trong hai trường hợp trên Hết MỘT PHƯƠNG ÁN GIẢI VÀ CHO ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014 – 2015 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu 1 2,0đ Điểm 0,25 0,25 Nội dung chi tiết a)- Lập luận tại VTCB... đổi Thấu kính trên là thấu kính gì ? Tiêu cự của thấu kính bằng bao nhiêu? -Hết - 2 Bảng B – Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG B) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (4 điểm): a Gọi thời gian xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai và thời gian xe thứ hai... B (0,25 đ) A B RĐ R3 R Đ + R3 135 R Đ + 45 × 90 ⇒ R ADC = R Đ + 45 R ADC = R2 + (0,25 đ) Cường độ dòng điện: I2 = 90 ( RĐ + 45 ) U AB = RACD 125 RĐ + 90 × 45 3 Bảng A – Ngày 1 2(R Đ + 45) 3RĐ + 90 R3 45 × 2(R Đ + 45) 30 ⇒ I Đ' = I2 = = (RĐ + 45) (3RĐ + 90) RĐ + 30 RĐ + R3 I2 = (0,25 đ) (2) (0,25 đ) Theo đề bài khi K đóng và K mở thì đèn sáng bình thường nên: I Đ = I Đ' Từ (1) và (2) ⇒ 60 30 = ⇒ RĐ =... dụng: trọng lực P , lực quán tính Fqt hướng sang trái, G G phản lực N của ván, lực ma sát Fms như hình vẽ G N y x G Fqt G Fm s (0,5 đ) K P - Nếu vật còn ở trên ván thì N > 0 (1) (0,25 đ) - Nếu vật đứng yên trên ván thì tổng hình chi u các lực xuống hai trục phải (0,25 đ) bằng 0 và lực ma sát trượt không vượt giới hạn Fms ≤ μ N (2) G G G G G Ta có: (3) (0,25 đ) Fms + P + Fqt + N = 0 Chi u (3) xuống Ox:Fms... ✧ ✣ ✯ ✭ ✣ ✲ ✣ ❀ ✛ ✣ ❀ ✂ ✳ ❁ ✣ ✗ ✭ ✣ ✗ ✸ ✣ ✯ ✭ ✣ ✯ _ H t _ ☞ H và tên thí sinh: S báo danh: ✾ ✛ Ch kí giám th 1: Ch kí giám th 2: ✙ ❀ ✙ ❀   S GIÁO D C VÀ ÀO T O H ID NG ✁ ✂ ☎ H NG D N CH M KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH H I D NG L p 12 THPT n m h c 2013 - 2014 Môn thi: V T LÝ ( áp án g m 06 trang) ✄ ☛ ✆Ơ ✞   ✁ ✂ ✞ ✟ ✌ ✠ ✍ ✡ ☛ Ơ ✎ ✏ ✒ ✔ ... n cao c a pit- tông ơ ✳ ✜ ✤ ơ ✢ ★ ✱ 1,5 ✢ ✫ ✚ ✜ ✫ ng trình (3) gi i ra: h2 =3h1 V y ✭ 7 ✚ cao c a ✭ 1,5   S GIÁO D C VÀ ÀO T O H ID NG ✁ ✂ ☎ KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH H I D L p 12 THPT n m h c 2013 - 2014 Môn thi: V T LÝ Th i gian làm bài: 180 phút ( thi có 4 câu và g m 02 trang) ✄ ✞ ✆ Ơ ✞ ✟ ✌ ✍ ✠ ✡ ☛ NG Ơ ✎ ✏ ❑ ▲ CHÍNH TH C ✑ ▼ ✒ ✓ ✔ _ ✖ Câu 1 (2,0 i m) M t khung ... KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu (4 điểm): Trên ván nghiêng góc... GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 05 trang)... ✌ ✎ D ☎ ✆ KÌ THI CH N I TUY N THI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPT N M H C 2 012 – 2013 Môn thi : V T LÝ, vòng I Th i gian làm : 180 phút ✄ ✍ ☛ ✏ ✒ THI CHÍNH TH C ✞ ✑ ✓ ✔ ✟ ✕ ✠ ( thi có 01 trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 (có đáp án chi tiết),

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan