20 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

40 7.1K 23
20 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là một bộ đề thi được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 8 củng cố và nâng cao kiến thức môn hóa học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 8 học tập tốt bộ môn hóa lớp 8.

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Đề 1: Câu 1 (2,0 điểm):Lập phương trình hóa học theo các sơ đồ sau: 1/ FeS 2 + O 2 > Fe 2 O 3 + SO 2 2/ KOH + Al 2 (SO 4 ) 3 > K 2 SO 4 + Al(OH) 3 3/ Fe x O y + CO > FeO + CO 2 4/ Al + Fe 3 O 4 > Al 2 O 3 + Fe Câu 2(1,0 điểm): Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số các loại hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Xác định số p, số n, số e của nguyên tử nguyên tố đó. Câu 3 (2,0 điểm): Dẫn từ từ 8,96 lít H 2 (đktc) qua a gam oxit sắt Fe x O y nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn). 1/ Tìm giá trị a? 2/ Lập công thức phân tử của o xit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất. Câu 4: (2,0 điểm) Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0 C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. 1/ Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. 2/Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc. Câu 5: (3,0 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2 SO 4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H 2 SO 4 . Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m? Cho: Fe = 56; Al = 27; Cu = 64; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5. Đáp án: Câu Đáp án Điểm 1(2,0đ)                                             2(2,0đ)  !"#$%#&'()*+  !"#,& /!.01!2!"#3!4,& /5#&'() *6+ ,5 *+  7#&'()*+++     3 (2,0đ) 1  ,8  +,8   ,8  +,8  +9 ,88.5,8 +9,  ++&, :;a ++&,    1 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) 2          ,8 ,8 ,  ++&, +9 ,  = 6+&, <=.'4#!>'8.#?#5)    #&'()+,@),@ +9++ +9'4#!>'       4(2,0đ) AAB)1    →   1   CD1*!E>EF&!85#85GH1#!1-GH'   I = 9+91JGI &./#GHAB)!K#F?J"$L#1'(,51-JMJM'!1N &,51-O'!G&!85#85I $PQ#5 ,81AB #&'(, R&1AB +, 1 , 1'SJG  +, 1 , 1$&-M1 6, 1AB  +++I   + 1 ++,8I:;):  +I+T#       5(3,0đ)   +   +,8  + U m ,8 !.#!V,W58' '-XJJ' ''(*!E>) →    ↑   !8-Y!1;#$E8#853! .GH3! .GH' '-X #Z#!V,) I+ !.#!V,W58' '-XJJ    '(  *!E>)     →        ↑  U m ,8 →  IU I m ,8 !.'!8,&,W58' '[' '[#Z#!V,, I IU I m PN'\#!Z$%3! .GH]' '-X    '^*!E.#Z #!V,I(), I IU I m + <.E.-GH',+       Đề 2: Câu 1( 1,5 điểm): Cho các chất Na, H 2 O, CaCO 3 , KClO 3 ,P và các điều kiện cần thiết. Viết PTHH để điều chế: NaOH, CO 2 , O 2 , H 3 PO 4 Câu 2 ( 1,5 điểm): Giải thích hiện tượng + Cho kim loại kẽm vào dung dịch axit clohiđric 2 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) + Dẫn luồng khí hiđro đi qua bột đồng ( II) oxit nung nóng Câu 3( 3 điểm): Khi sục 200 g khí sunfuric( SO 3 ) vào 1lít axit sunfuric 17% ( D = 1,12 g/ml) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Câu 4 ( 4 điểm): Hòa 99,8 g CuSO 4 vào 164 g H 2 O. Làm lạnh dung dịch tới 10 0 C thu được 30 g tinh thể CuSO 4 . 5H 2 O. Biết độ tan của CuSO 4 khan ở 10 0 C là 17,4 g. Xác định xem CuSO 4 . 5H 2 O ban đầu có lẫn tạp chất hay tinh khiết? Tính khối lượng tạp chất nếu có. P_*_) `a PbAbC Pcde \1  N,) fP.01'!DC& C&   → C&  fP.01'!D  &   → t   & fP.01'!D     → t   fP.01'!D  A  A  → t A     A       →   A  ,g.A-GH' N,D1#!.D1 013./#F7 N, ,g. A -GH' N, D1#!.D1 013./ #F7 N, \1  N,) !.!83.,8".3h,W58J1JY'!&.#'8! F.''('!K#3!T #!8_#F&J8*!E> i → i     ↑ jk1l3!T! F8 m1&$L#-lcc8.#1('!K# F?,51-JM'!1N#!5!,51-O'n&-l   1 → t 1   F?-F?-O     \1  N,)   \      JJ JJ    U              H SO H SO d u SO H O H O V D g C g mol g m m m n m n = × = × = = × = × = = = = − = ⇒ = >    *!E>!D# A)     →     !8A),8,8        3 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)          H SO SO H SO mol g n n m = = = × =  &.#.!F&#7A j1JY'!#!1-GH')     JJ   JJ        o o o o  H SO ct H SO g g m C m m m = + = = + = = × = × =     \1  N,)   1 I  I  C O H O g m = + = <=.3! .GH#"*'!K##F81  I  $&-M15D1 3!4'(#;*'!K##!p+ !.5,"!1   #!p3! .GH1  I  '8!S&#& 5)66+6 F8J1JY'!&13!.5,"!'()   1   I U     I     C O H O x x x x m m = − = − = − + = − [.D#     1 U khan C C O g T = V#&'(#q ) U  U    U x x x g − = − ⇒ = :;1  I  '(k#*r'!K#W5'(3! .GHU         ĐỀ 3: Câu 1. (2,0 điểm). Xác định công thức hóa học của A; B; C và viết phương trình hóa học hoàn thành chuỗi biến hóa sau: (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) KMnO 4 → A → Fe 3 O 4 → B → H 2 SO 4 → C → HCl Câu 2. (2,0 điểm) Tính khối lượng của hỗn hợp gồm: 4,5.10 23 nguyên tử oxi; 7,5.10 23 phân tử khí cacbonic; 0,12.10 23 phân tử ozon. Câu 3. (1,5 điểm) Xác định lượng muối KCl kết tinh lại khi làm lạnh 604g dung dịch muối KCl bão hòa ở 80 0 C xuống 20 0 C. Cho biết độ tan của KCl ở 80 0 C là 51(g) và ở 20 0 C là 34 (g). Câu 4. (2 điểm) 4 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định nguyên tử khối của X, tên gọi của nguyên tố X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X. Câu 5. (2,5 điểm) Đồng nitrat bị nhiệt phân huỷ theo sơ đồ phản ứng sau: Cu(NO 3 ) 2(r) > CuO (r) + NO 2(k) + O 2(k) Nung 15,04 gam Cu(NO 3 ) 2 sau một thời gian thấy còn lại 8,56 gam chất rắn. a, Tính % về khối lượng Cu(NO 3 ) 2 đã bị phân huỷ. b, Tính tỷ khối của hỗn hợp khí thu được đối với H 2 . (Fe=56, Mg=24, C=12, O=16, Na=23, H=1, Al=27; Cu = 64; N = 14; K = 39 ) Đáp án: Câu Đáp án Điểm 1 (2đ) 5  [)  )   W.D#-M-n*!G2#Fp!!(&!='!.-n 013./)-@*# !4'\$%!8Q'#!.D1 013./*!E>#F7,L#s&  N,I e   o t →    e  e      o t →            o t →         →         8te → e         as →   2 (2đ)     I U U   I O O n mol m gam= = ⇒ = × =      UI     I CO CO n mol m gam= = ⇒ = × =      I     I O O n mol m gam= = ⇒ = × =  ! .GH'n&!H*'!K#5)+U&,  3 (1,5đ) PL#&'n&]  + IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ⇒ +  I + ! .GH'!K##&#F8&,J1JY'!5)&,  ! .GHGu''S".5)+&,  5 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) PL#&'n&]  +   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ⇒ + I  =  ! .GH'!K##&#F8&,J1,4.  5&,  :;3! .GH3D##.!-GH'3!.5,"!#7  1    5+&,  4 (2đ) <=. *F8#8#F8!"#!\1V#s'n&1V# v5)*  2#F8#F8!"#!\1V#s'n&1V# v5) w;*!/*!G2#Fp!)    =− =+   np np   .E.F&#&-GH')*++  C1V#s3! .'n&1V# v5)+U  ⇒ w51V# !4,3T!./1!8_!='5  2-l'K1#"81V#s)  +13  5 (2,5đ) 1C     o t → 1C     b*Jx-Y!1;#$E8#853! .GH#&'() ! .GH'n&!g!H*3!T&1*!E>++&,  <=. ,81C    #!&,.&*!E>5)&,8 +9,C  ,  +&I&@I+  +9&+,8  ,81C    #!&,.&*!E>5,8  ! .GH1C     #!&,.&*!E>5)I+&,  o1C    $Y*!\!1y+  I Uo  =  g!H*3!T&1*!E>l,)C  ),8W5  ),8 I I    hh M + = = +  q3! .'n&!g!H*3!T8Wu.  5)  @    hh H d = =  6 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Đề 4: Bài 1: (3,5 điểm) Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau (ghi điều kiện phản ứng nếu có) a) KClO 3 → O 2 → P 2 O 5 → H 3 PO 4 b) CaCO 3 → CaO → Ca(OH) 2 Bài 2: (4 điểm) Nung nóng để phân hủy hoàn toàn 632 gam kali pemanganat KMnO 4 . a) Viết phương trình hóa học của phản ứng. b) Tính khối lượng mangandioxit tạo thành sau phản ứng? c) Tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng (ở đktc)? (O = 16 ; K = 39 ; Mn = 55) Bài 3: (4 điểm) Đốt 9,2 gam Na trong bình chứa 4480 ml oxi (đktc) Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? (O = 16 ; Na = 23) Bài 4: (3 điểm) Trong hợp chất oxit của lưu huỳnh có chứa 2 gam lưu huỳnh và 3 gam oxi Tìm công thức hóa học đơn giản nhất của hợp chất (O = 16 ; S = 32 ) Bài 5: (2,5 điểm) Em giải thích vì sao sau khi nung nóng một cục đá vôi thì khối lượng nhẹ đi còn khi nung nóng một que đồng thì khối lượng lại nặng thêm? Bài 6: (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 120 gam than đá (có lẫn tạp chất không cháy). Sau phản ứng thu được 264 gam khí CO 2 Tính tỷ lệ phần trăm về khối lượng tạp chất có trong than đá? (C = 12 ; O = 16) Đáp án: Câu Đáp án Điểm  3,5 N, &   → o t   ↑   A  →A    A      →  A   $&   → o t &  ↑ &  →&    N,  N,  N,  N,  N,  4 N, &e   → o t   e  e    ↑ $  e  +,e  )ee  +)+ ,8!8A)>,8e  *!\!n #"8,8e  :;,8e  *!\!n#"8,8e   +I)+,8 →! .GHe  #"8#!5!&1*!E>5) ,e  +e  Iee  +IU+U&, '!8A'>,8e  *!\!n#"8#!5!,8   :;,8  *!\!n#"8#!5!,8  →+I)+,8   N,  N,  N,  N,  N,  N, 7 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) z-3#',8'!K#3!T'(:+T#V#!N#T'!3!T8.#!1-GH' 5) :  +  I+I+ T#   N,  4 N, ,+T# z 013./#.V1'!1{,8'!K#3!T'(#!N#T'!$%T# →  +:)+)+,8 C&  +,C&  )eC&+)+,8 C&  →C&   ,8,8 w;*#q/)     〈 &1*!E>'!K#JG58. &JX&W58&#F.-N#T! !8A'>,8C&*!E>Wu.,8   :;,8C&*!E>Wu.,8   +I)+,8  ,88.'SJG5)6+,8 ! .GH8.'SJG5) ,  +  Ie  +I+&,  N,  N,  N,  N,  N,  N,  N,  N,  N,  3 N, H*'!K#'('4#!>'!(&!='J"'!15     (x, y là số nguyên dương)  ! .GH'n&!H*'!K#),  ++&, |#!5!*!M*!M#FZ,W03! .GH'_'1V# ) o+ ooI  I =  o+ ooI  I =  &'(#y/) y x +   )   +    !=+W5+#!DW58'4#!>'J"'!1#&'('4 #!>'!(&!='5    N,  N,  N,  N,  N,  N,  2,5 N, !.1(-_W4.&  h*!\!n#!5!&W5 3!T  #!8_#F&85.V5,'!83! .GH!} I &  →&  S3!.1(,L#m1-l#!p3! .GH".Q#!V,Wp -l!(&!H*Wu.8.#"88.#-lI 1  →1 U điểm  điểm 0,75 điểm  điểm  3 N,   →   &,&, &,&, →+I)+U&, ! .GH#"*'!K#'(#F8#!&-_5) ,#'+,#-,+6U+&, o#"*'!K#'(#F8#!&-_5) o#'+ o  I +o  điểm  điểm  điểm  điểm 8 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Đề 5: Bài 1: (2,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 1. Fe 2 O 3 + CO → 2. AgNO 3 + Al → Al(NO 3 ) 3 + … 3. HCl + CaCO 3 → CaCl 2 + H 2 O + … 4. C 4 H 10 + O 2 → CO 2 + H 2 O 5. NaOH + Fe 2 (SO 4 ) 3 → Fe(OH) 3 + Na 2 SO 4 . 6. FeS 2 + O 2 → Fe 2 O 3 + SO 2 7. KOH + Al 2 (SO 4 ) 3 → K 2 SO 4 + Al(OH) 3 8. CH 4 + O 2 + H 2 O → CO 2 + H 2 9. Al + Fe 3 O 4 → Al 2 O 3 + Fe 10. Fe x O y + CO → FeO + CO 2 Bài 2: (2,5 điểm) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H 2 SO 4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H 2 SO 4 . Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m? Bài 3: (2,5 điểm) Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0 C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc. Bài 4: (2,5 điểm) Thực hiện nung a gam KClO 3 và b gam KMnO 4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau. a. Tính tỷ lệ b a . b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo thành của hai phản ứng. Đáp án: Bài 1: (2,5 điểm)85#!5!'_'*!G2#Fp!*!E>) (Hoàn thành mỗi phương trình cho 0,25 điểm) I     →  I C  →C     I &  →&      I       →     I C&      →  C&    I I     →       UI       →       I       →     I     →     I     →   Bài 2: (2,5 điểm)   +   +,8~  + U m ,8  !.#!V,W58' '-XJJ' ''(*!E>) →    ↑   9 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)  !8-Y!1;#$E8#853! .GH3! .GH' '-X#Z#!V,) I+ U !.#!V,W58' '-XJJ    '(  *!E>)     →        ↑  U m ,8 →  IU I m ,8  !.'!8,&,W58' '[' '[#Z#!V,, I IU I m  PN'\#!Z$%3! .GH]' '-X    '^*!E.#Z#!V, I(), I IU I m +  <.E.-GH',+  Bài 3: (2,5 điểm) AAB)1    →   1    CD1*!E>EF&!85#85GH1#!1-GH'   I =  9+91JGI  ./#GHAB)!K#F?J"$L#1'(,51-JMJM'!1N& ,51-O'!G&!85#85I  PQ#5 ,81AB#&'(, R&1AB +, 1 , 1'SJG  +, 1 , 1$&-M1 6, 1AB   +++I    + 1 ++,8I:;):  +I+T#  Bài 4: (2,5 điểm)   →    a → U  a  I  a  e  →  e  e       b → U I b  U I b  I  b   U I U I U  bba +=   U UII UU ≈ + = b a   II  )I   ≈= b aba   Đề 6: Câu 1 ( 2,0 đ): a. Viết PTHH thực hiện nh€ng biến đổi hóa học sau ( Ghi r• điều kiện- nếu có): S (1) SO 2 (2) SO 3 (3) H 2 SO 4 (4) CuSO 4 b. Tổng số hạt trong nguyên tử nguyên tố X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Tính số n, p, e trong X ? 10 [...]... ng (1 ) l: 0,1.24 = 2,4 g Gi s Mg khụng cũn d thỡ khi lng Cu l 11,2 2,4 = 8, 8 g S mol Cu l 8, 8 : 64 = 1,375 mol Theo PTHH (2 ) nCuO = nCu = 0,1375 mol => Khi lng oxit l: 0,1375 80 = 11g trỏi vi gi thit l 12 gam oxit Vy Mg cũn d sau phn ng (1 ) x 24 8, 8 x => Khi lng Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8 , 8 x) .80 (8 , 8 x).5 Khi lng CuO l : m CuO = = 64 4 x Theo PTHH(3)... ng (1 ) l: 0,1.24 = 2,4 g Gi s Mg khụng cũn d thỡ khi lng Cu l 11,2 2,4 = 8, 8 g S mol Cu l 8, 8 : 64 = 1,375 mol Theo PTHH (2 ) nCuO = nCu = 0,1375 mol => Khi lng oxit l: 0,1375 80 = 11g trỏi vi gi thit l 12 gam oxit Vy Mg cũn d sau phn ng (1 ) x 24 8, 8 x => Khi lng Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8 , 8 x) .80 (8 , 8 x).5 Khi lng CuO l : m CuO = = 64 4 x Theo PTHH(3)... 4, 48 lớt Bi 4: (2 ,5 im) 2KClO3 2KCl + 3O2 a 122,5 2KMnO4 a 3a (7 4,5) 22,4 122,5 + 2 K2MnO4 + MnO2 b b 197 1 58 2.1 58 + a b b 74,5 = 197 + 87 122,5 2.1 58 2.1 58 a 122, 5(1 97 + 87 ) = 1, 78 b 2.1 58. 74,5 3a b a 22,4 : 22,4 = 3 4.43 2 2 b 28 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 + O2 b b 87 22,4 2.1 58 + 2 ======================================== 15: 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 (. .. 2Fe2O3 + 8 SO2 (1 ) 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 (2 ) FeO + H2 Fe + H2O (3 ) Cõu 1 FexOy + (y-x)CO xFeO + (y-x)CO2 (4 ) (1 .5im) 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe (5 ) Cỏc phn ng C (1 ) (3 )(4 )(5 ) l phn ng oxi hoa kh Cht kh l FeS2 , H2, CO, Al vỡ chỳng l cht chim oxi ca cht khỏc Rút cỏc dung dch vo 4 ng nghim tng ng Bc 1 dung qu tớm nhn bit ra NaOH lm qu tớm chuyn mu xanh v HCl lm Cõu 2 qu tớm chuyn mu (1 .5 im)... 29 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 ( Cể P N CHI TIT) 7,5.1023 = 1, 25mol mCO2 = 1, 25 ì 44 = 55 gam 6.1023 0,12.1023 nO3 = = 0, 02mol mO3 = 0, 02 ì 48 = 0,96 gam 6.1023 nCO2 = (2 ) Khi lng ca hp cht l: 24 + 55 + 0,96 = 79,96 gam 0,5 0,5 0,5 tan ca KCl 80 0C = 51(g) 604g x(g) x= 604.51 = 204 (g) 151 Khi lng cht tan KCl trong 604 gam dung dch l: 204 (gam) Khi lng nc cũn li l: 604 - 204 = 400 (gam)... t: to 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2 (2 ,5) p dng nh lut bo ton khi lng, ta cú: Khi lng ca hn hp khớ sau phn ng = 15,04 - 8, 56 = 6, 48 (gam) Gi s mol Cu(NO3)2 tham gia phn ng l: a mol 30 0,25 0,5 0,25 0,5 +13 5 0,5 0,5 0,25 0,25 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 ( Cể P N CHI TIT) => m NO2 + m O2 = 2a 46 + a/2 32 = 6, 48 => a = 0,06 (mol) S mol Cu(NO3)2 tham gia phn ng l 0,06 mol Khi lng Cu(NO3)2 tham... = 200 + 1 120 = 1 320 g C % ( H 2 SO4 ) Cõu 4 (4 ,0 im): m CuSO4 5 H 2O m 435, 4 = ct ì 100% = ì100% = 32, 98% mdd 1 320 = 160 + 5. 18 = 250 g Gi khi lng tp cht trong CuSO4 5H2O ban u l x (g) ( nu khụng cú tp cht thỡ x =0) - Khi lm lnh xung 100C thỡ khi lng CuSO4 5H2O cong hũa tan l: 99 ,8 30 x = 69 ,8 x ( g) - Trong dung dch sau khi lm lnh cú: 160 m CuSO4 = (6 9 ,8 x) 250 = 44, 672 0, 64 x 90 m H2O = (6 9 ,8. .. mang in l 18 nờn : 2p n = 18 ( 2) T (1 ) v (2 ) tỡm c : n = 20 ; p = 19 0,25 m ct 100% p dng cụng thc C% = m dd x 100%=15% x+170 x = 30 (g) 2 a/ Trờn b mt h nc vụi tụi trong t nhiờn cú lp vỏng mng l do khớ CO2 cú trong khụng khớ ó PHH vi nc vụi trong Ca(OH)2 to cht rn khụng tan CaCO3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O 11 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 ( Cể P N CHI TIT)... 672 0, 64 x 90 m H2O = (6 9 ,8 x) 250 + 164 = 189 ,1 28 0,36 x 26 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 8 ( Cể P N CHI TIT) Bit T CuSO 4 khan (1 00 C ) = 17, 4 g nờn ta cú t s: 44, 672 0, 64 x 17, 4 = 189 ,1 28 0,36 x 100 x = 20, 375 g Vy CuSO4 5H2O cú ln tpj cht v cú khi lng 20, 375 g ======================================== 0,5 0,5 0,5 14: Bi 1: (2 ,5 im) Hon thnh cỏc phng... Bi 1: (2 ,5 im)Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng : (Hon thnh mi phng trỡnh cho 0,25 im) 11 Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 12 3AgNO3 + Al Al(NO3)3 + 3Ag 13 2HCl + CaCO3 CaCl2 + H2O + CO2 14 2C4H10 + 13O2 8CO2 + 10H2O 15 6NaOH + Fe2(SO4)3 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 16 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8 SO2 17 6KOH + Al2(SO4)3 3K2SO4 + 2Al(OH)3 18 2CH4 + O2 + 2H2O 2CO2 + 6H2 19 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 +9Fe 27 20 THI HC SINH GII . KCl bão hòa ở 80 0 C xuống 20 0 C. Cho biết độ tan của KCl ở 80 0 C là 51(g) và ở 20 0 C là 34 (g). Câu 4. (2 điểm) 4 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Tổng số. 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) Đề 1: Câu 1 (2 ,0 điểm):Lập phương trình hóa học theo các sơ đồ sau: 1/ FeS 2 + O 2 > Fe 2 O 3 + SO 2 2/ KOH + Al 2 (SO 4 ) 3 . @:.D#*!G2#Fp! !(& amp;!=')            N, (Mỗi PTHH được 0,3 điểm) 15 Ttt(1 ) Ttt(2 ) Ttt(5 ) Ttt(3 ) Ttt(4 ) 20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)              ii      11   @<=.#V'_''!K#) w.  

Ngày đăng: 17/08/2014, 16:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan