0

Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7 (có đáp án chi tiết)

83 11,060 81

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2015, 16:27

PHềNG GIO DC V O TO VIT YấN CHNH THC ( thi cú 01 trang) K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2014 - 2015 MễN THI: NG VN Ngy thi: 3/4/2015 Thi gian lm bi 150 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1. (2,0 im) Trong bi th Ting hỏt gt, t cnh b nụng dõn tut lỳa ờm trng sỏng, nh th Nguyn Duy cú vit: Mnh sõn trng lỳa cht y Vng tuụn mỏy ting quay xp xỡnh Theo em, dũng th th nht, hai cỏch ngt nhp di õy, em chn cỏch ngt nhp no? Vỡ sao? - Mnh sõn/ trng lỳa cht y. - Mnh sõn trng/ lỳa cht y. Cõu 2. (4,0 im) Cho hai cõu th sau: Rn nỏt mc du tay k nn M em gi tm lũng son. (H Xuõn Hng, Bỏnh trụi nc) Hóy ch v phõn tớch ý ngha ca quan h t hai cõu th trờn. Cõu 3. (4,0 im) Trong bn Cng trng m ca Lý Lan, ngi m núi: i i con, hóy can m lờn, th gii ny l ca con, bc qua cỏnh cng trng l mt th gii kỡ diu s m ra. Theo em, th gii kỡ diu ú s l nhng gỡ? Hóy vit mt on núi lờn suy ngh ca mỡnh v th gii kỡ diu ú. Cõu 4. (10,0 im) Cỏc bi th tr tỡnh trung i Vit Nam cú ni dung rt phong phỳ nhng trung vo hai ch ln l tinh thn yờu nc v tỡnh cm nhõn o. Qua cỏc bi th Sụng nỳi nc Nam, Phũ giỏ v kinh (SGK Ng 7, mt, NXB giỏo dc), em hóy lm sỏng t ni dung tinh thn yờu nc ca th tr tỡnh trung i Vit Nam. ------ HT -----Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Giỏm th (H tờn v ký) . Giỏm th (H tờn v ký) PHềNG GIO DC V O TO VIT YấN Cõu HNG DN CHM K THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2014-2015 MễN THI: NG VN Ngy thi: 3/4/2015 (Hng dn chm gm 03 trang) ỏp ỏn im Hc sinh cú th khng nh la chn cỏch ngt nhp sau ú gii thớch lý la chn hoc cú th gii thớch lý sau ú khng nh la chn cỏch ngt nhp: - Nờu khỏi quỏt v cỏch ngt nhp: Mi cỏch ngt nhp cú sc gi t, gi cm 0.5 riờng. - Gii thớch lý v khng nh la chn cỏch ngt nhp: 1.5 + Theo cỏch ngt nhp th nht (Mnh sõn/ trng lỳa cht y), cõu th c (2.0 im) hiu: Trờn sõn, c lỳa, c trng u cht y, u trn ngp. Cnh tng ny va gi s no , va gi cm giỏc th mng. + Cỏch ngt nhp th hai (Mnh sõn trng/ lỳa cht y) thỡ gi c ngi c v mt mnh sõn trn ngp ỏnh trng, lung linh huyn o, trờn ú cht y lỳa. + Tuy nhiờn cỏch ngt nhp th hai cú phn khiờn cng, thiu t nhiờn. Do ú, cỏch ngt nhp th nht c coi l hp lý hn. (Nu hc sinh la chn cỏch ngt nhp th hai m lý gii hp lý cng c chp nhn) * Quan h t cú hai cõu th: Mc du, m. 1.0 * Phõn tớch c ý ngha ca vic s dng quan h t: 3.0 - Vic s dng cỏc quan h t mc du, m ch s i lp gia b ngoi ca 1.0 chic bỏnh trụi nc vi cỏi nhõn ca nú. Chic bỏnh trụi nc cú th rn hay (4.0 im) nỏt, khụ hay nhóo l tay ngi nn nhng dự th rn hay nỏt, khụ hay nhóo thỡ bờn cng cú nhõn mu hng son, ngt lm. - ú cng l s i lp gia hon cnh xó hi vi vic gi gỡn tm lũng son 0.5 st ca ngi ph n. - Vic s dng cp quan h t trờn to nờn cỏch núi dừng dc v dt khoỏt th 0.5 hin rừ thỏi quyt tõm bo v gi gỡn nhõn phm ca ngi ph n bt c hon cnh no. - Vic dựng cp quan h t trờn cng ó th hin thỏi cao, bờnh vc 1.0 ngi ph n ca H Xuõn Hng. * V hỡnh thc: Hc sinh din t mt on vn. 0.5 * V ni dung: Hc sinh vit on m bo cỏc ý sau: - Th gii sau cỏnh cng trng l c mt khung tri m c ca tui tr. 0.5 - Ngy mai, s bc qua cỏnh cng trng, bc vo mt th gii khỏc, th 2.0 gii m ú cú bit bao iu mi m ang ch i khỏm phỏ v chinh phc: (4.0 im) + Th gii ca tri thc, ca sng, ca mụi trng nhõn cỏch, + Th gii ca nhng bun vui, ngõy th v nhng k nim tinh nghch tui hc trũ, cú nhng cm xỳc xao xuyn tui mi ln, cú nim vui c im cao, v c nhng git nc mt khụng thuc bi, b pht ng xú lp, + Cú tỡnh cm gn bú vi thy cụ, bn bố, - Bc qua cỏnh cng trng l s bc vo v i trờn mt hnh trỡnh khỏc, 1.0 nhiu iu thỳ v v n ang ún ch. iu ú cú ngha l ang i n ng ca nhng khỏt khao v c m. Bc qua cỏnh cng trng l ang bc n mt tng lai ti sỏng. ú l mt th gii kỡ diu m trc mt con. 1. Yờu cu chung: Hc sinh thc hin cỏc yờu cu sau: - ỳng kiu ngh lun chng minh (lm sỏng t mt nhn nh qua bi ngh lun hc). - Bit dng kin thc ó hc v lm v hc lm bi, ú kt hp gii thớch, phỏt biu cm ngh, suy ngh m rng bng mt s bi th tr tỡnh trung i Vit Nam khỏc. - Khuyn khớch nhng bi lm cú s sỏng to, cú cm xỳc, giu cht vn. (10.0 2. Yờu cu c th: im) a. M bi: 1.0 - Gii thiu khỏi quỏt th tr tỡnh trung i Vit Nam rt phong phỳ nhng trung vo hai ch ln l tinh thn yờu nc v tỡnh cm nhõn o. - Gii thiu khỏi quỏt cỏc bi th Sụng nỳi nc Nam, Phũ giỏ v kinh ó th hin rừ tinh thn yờu nc ca dõn tc. b. Thõn bi: Hc sinh cú th lm theo nhiu cỏch khỏc nhau, nhng cn nờu c cỏc ý c bn sau: 8.0 - Gii thớch ni dung yờu nc c th hin qua th tr tỡnh trung i Vit Nam: 2.0 + L ni dung ln ca hc núi chung, ca th tr tỡnh trung i Vit Nam núi riờng. Ni dung yờu nc c th hin qua th trung i rt phong phỳ. + Ni dung yờu nc th hin s khng nh ch quyn v lónh th, nờu cao ý quyt tõm bo v t nc; th hin ho khớ chin thng v khỏt vng thỏi bỡnh thnh tr ca dõn tc; ng thi cng th hin s hũa hp vi cnh sc thiờn nhiờn nờn th, bỡnh d, s gn bú mỏu tht vi quờ hng thụn dó. - Bi th Sụng nỳi nc Nam: 3.0 + L bn tuyờn ngụn c lp u tiờn ca dõn tc ta, khng nh nc Nam l ca ngi Nam, ú l iu ó c sỏch tri nh sn: Sụng nỳi nc Nam vua Nam Vng vc sỏch tri chia x s + Bi th nờu cao ý quyt tõm bo v ch quyn ca t nc, k thự khụng c xõm phm, nu xõm phm thỡ s chuc ly tht bi thm hi: Gic gi c phm n õy Chỳng my nht nh phi tan v. => Liờn h: Qua bi th HS liờn h n ý quyt tõm bo v ch quyn v lónh th, lũng t ho v t tụn dõn tc. - Bi th Phũ giỏ v kinh: 3.0 + Th hin ho khớ chin thng ca dõn tc ta cuc chng quõn MụngNguyờn xõm lc: Chng Dng cp giỏo gic, Hm T bt quõn thự. + Th hin khỏt vng thỏi bỡnh thnh tr ca dõn tc ta thi i nh Trn v nim tin st ỏ vo s bn vng muụn i ca t nc: Thỏi bỡnh nờn gng sc, Non nc y ngn thu. => Liờn h: Qua bi th HS liờn h n nim tin vo chin thng, ý thc xõy dng, bo v v lũng yờu quờ hng t nc. c. Kt bi: Khng nh li ni dung tinh thn yờu nc ca th tr tỡnh trung i Vit Nam núi chung v hai bi th núi riờng. 1.0 Ubnd huyện đông hng Phòng giáo dục đào tạo đề thức đề khảo sát chọn nguồn học sinh giỏi Năm học 2013 2014 Môn : ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút Cõu 1( im) Cm nhn ca em v on th sau: Mt tri cng lờn t Bụng lỳa chớn thờm vng Sng treo u ngn c Sng li cng long lanh Bay vỳt tn tri xanh Chin chin cao ting hút. ( Trớch Thm lỳa Trn Hu Thung) Cõu 2( im) phn cui truyn Cuc chia tay ca nhng bỳp bờ ca tỏc gi Khỏnh Hoi, nhõn vt Thu ó trốo lờn xe theo m, bng tt xung, i nhanh v phớa ging v: t Em Nh qung tay vo V S . Bng mt on ngn (t 7-10 cõu), hóy trỡnh by suy ngh ca em v chi tit ny. Cõu 3( 12 im) Nhn xột v hai bi th Cnh khuya v Rm thỏng giờng ca H Chớ Minh, cú ý kin cho rng: Hai bi th ó cho thy v p tõm hn ca Bỏc: ú l s hũa hp thng nht gia tõm hn ngh s vi ct cỏch ca ngi chin s . Bng hiu bit ca em v hai bi th, hóy lm sỏng t ý kin trờn. ---------------Hết------------------ Họ tên. Số báo danh . Ubnd huyện đông hng Phòng giáo dục đào tạo HNG DN CHM CHN NGUN HC SINH GII NM HC 2013 2014 Mụn: Ng Vn Cõu1( im) 1. V k nng: - HS bit cỏch vit bi cm th cú b cc rừ rng, vit trụi chy, giu cm xỳc, th hin cht vn, bit cỏch dựng t t cõu - Li chun xỏc, khụng mc li chớnh t. 2. V kin thc: Hc sinh cú nhng cm nhn khỏc song cn m bo cỏc yờu cu sau: * Ch vi cõu th ch v bng vi nột phỏc ha, nh th ó v trc mt ngi c mt bc tranh ng quờ quen thuc, bỡnh d vo lỳa chớn. - Vo bui sm mai, mt tri ó lờn cao, ỏnh nng chan hũa khp khụng gian nh nhum thờm sc vng cho nhng bụng lỳa. - Trờn u ngn c, nhng ht sng mai ỏnh mt tri cng thờm lúng lỏnh nh muụn ngn ht ngc. - Bc tranh khụng ch cú mu sc ( mu vng ca nng, ca lỳa; mu xanh ca da tri) m cũn cú õm ca ting chim chin chin vang xa khuy ng c khụng gian, ting hút gi nim vui ca thiờn nhiờn, t tri v ca lũng ngi trc vng bi thu. * Bng bỳt phỏp t thc v vic s dng cỏc t ng cng, thờm mang ý ngha nhn mnh lm cho bc tranh thiờn nhiờn nh c m theo chiu rng ca cỏnh ng v chiu cao ca tri xanh, khung cnh tht khoỏng t, nờn th v y sc sng. * on th cho ta thy c mt hn th dõn dó v tm lũng gn bú vi quờ hng. CCH CHO IM - im 4- 5: ni dung, din t mch lc, giu cm xỳc, bit ch c cỏc nột c sc ca bi th, cú s sỏng to cỏch th hin. - im 2- 3: ni dung cha tht y , cỏch vit ụi ch cũn lỳng tỳng, thiu s sỏng to, cm xỳc cha rừ. - im 1: Bi quỏ s si, cha cú cm xỳc. Cõu2( im) 1. V hỡnh thc - HS biết cách viết đoạn văn hoàn chỉnh. - Li chun xỏc, khụng mắc li chớnh t. 2. V ni dung. HS nờu c nhng cm xỳc v suy ngh ca mỡnh nhng phi phự hp vi chi tit truyn. C bn ỏp ng c cỏc yờu cu sau: - Chi tit tng nh gõy bt ng nhng li phù hp phát triển tâm lí nhân vật vỡ cú liờn quan n việc Thy tru trộo lờn gin d Thnh chia Em Nh v V S - Chi tit cho ta thy Thy l mt em rt thng anh, thng nhng bỳp bờ, chấp nhận chia lỡa ch khụng bỳp bờ phi chia tay, mun anh luụn cú V S gỏc cho gic ng c ngon lnh. Ngi c va mn yờu trõn trng va xút xa thng cho cụ cú lũng v tha nhõn hu m chu ni au quỏ ln tui cũn nh ó phi chu cnh chia lỡa - Chi tit truyn cũn mang thụng ip m nh mun gi n ngi c: cuc chia tay ca cỏc em nh l rt vụ lớ, l khụng nờn cú, khụng nờn nú xy ra, chi tit ú cng gi ni khỏt khao chỏy bng ca tui th chỳng ta, ú l tui th cn c sng vũng tay yờu thng ca cha m, sng tỡnh cm m m ca gia ỡnh. 3. Cách cho điểm. - Từ 2-3 điểm với viết đảm bảo yêu cầu trên, viết mạch lạc, có cảm xúc - 1điểm cho có nội dung quỏ sơ sài, mắc lỗi tả. Câu 3( 12 điểm) Hc sinh cú th triển khai theo nhiu cỏch khỏc song cn m bo nhng yờu cu sau: 1. V hỡnh thc - Bài làm có b cc rừ rng, luận điểm đầy đủ xác. - Li chun xỏc, khụng mc li chớnh t, cảm xúc sâu sắc 2. V ni dung. *Gii thớch: HS cn gii thớch c: + Tõm hn ngh s: l tõm hn ca ngi cú tỡnh yờu tha thit, sng giao hũa vi thiờn nhiờn, cú nhng rung cm tinh t trc v p ca thiờn nhiờn. + Ct cỏch chin s: l lũng yờu nc, phong thỏi ung dung lc quan ca ngi chin s. * Chng minh: Hc sinh cn lm sỏng t hai lun im c bn: Lun im 1: V p tõm hn ngh s - ú l s say mờ trc v p ca õm ting sui t xa vng li. - L s rung cm trc cnh p ca ờm trng : + Trong bi th Cnh khuya: ờm trng gia rng Vit Bc, ỏnh trng ta xung vũm cõy c th, búng cõy in xung mt t nh muụn ngn bụng hoa lung linh huyn o, ip t lng to cho bc tranh nh cú tng bc, giao hũa qun quýt + Trong bi Rm thỏng giờng: vng trng ờm rm sỏng vng vc, soi t khp khụng gian. ip t xuõn c lp li ln to nờn mt v tr trn y sc xuõn. HS ly dn chng, phõn tớch lm rừ lun im ->ng sau bc tranh thiờn nhiờn tuyt p l tõm hn yờu thiờn nhiờn tha thit, s rung cm tinh t ca thi s H Chớ Minh. Lun im 2: Ct cỏch chin s - Ct cỏch chin s th hin lũng yờu nc : + Ni nim bn khon trn tr cho võn mnh ca t nc, thc ti canh khuya lo vic nc. (HS ly dn chng, phõn tớch lm rừ lun im) - Ct cỏch chin s th hin tinh thn lc quan, phong thỏi ung dung ca Bỏc: + C bi th u c lm thi kỡ u ca cuc khỏng chin chng Phỏp y gian kh nhng c hai bi ta u bt gp hỡnh nh ca Bỏc vi phong thỏi tht ung dung : + Th hin nhng rung cm tinh t di trc thiờn nhiờn t nc. Mc dự phi ngy ờm lo ngh vic nc, nhiu ờm khụng ng nhng khụng phi vỡ th m tõm hn Ngi quờn rung cm trc v p ca mt ờm trng rng. + Bc tranh thiờn nhiờn ờm rm thỏng giờng y sc sng tro rng ln ti sỏng va mang v p ca to vt va n d cho tỡnh hỡnh khỏng chin y trin vng lỳc by gi. ng sau bc tranh y l tinh thn lc quan, mt phong thỏi bỡnh tnh ung dung ca Bỏc. + Phong thỏi ung dung lc quan cũn th hin hỡnh nh thuyn ca v lónh t v cỏc ng sau lỳc bn vic quõn tr v lt i phi phi ch dy ỏnh trng. c bit vi ch th tr tỡnh, t tõm th ca mt chin s lun bn vic quõn giõy phỳt ó tr thnh mt thi s-mt tao nhõn mc khỏch gia thiờn nhiờn. * Khỏi quỏt: hai biu hin v p tõm hn ca Bỏc cú s hũa hp thng nht mt cỏch t nhiờn khụng tỏch ri. õy l v p th Ngi cng l v p nht quỏn ngi ca Bỏc. ú l mt phong cỏch cao khin chỳng ta thờm ngng m, kớnh yờu Bỏc. 3. Cách cho điểm. - Từ 10-12 điểm với viết có đủ nội dung, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, cảm xúc sâu sắc. - Từ 7-9 điểm cho thiếu 1-2 ý, cảm xúc cha sâu. - Từ 5-6 điểm cho tỏ hiểu đề song cha trọn vẹn nội dung, lập luận cha chặt chẽ, mắc nhiều lỗi tả - Từ 1-4 điểm cho viết yếu. * Lu ý: Trên định hớng chấm, trình chấm giám khảo cần linh hoạt vận dụng biểu điểm, trân trọng sáng tạo học sinh. --------------------- Hết--------------------------4 PHềNG GIO DC V O TO HUYN HONG HểA K THI CHN HC SINH GII LP NM HC: 2014 -2015 Mụn thi: Ng Ngy thi: 17/3/2015 Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) thi cú 03 cõu, gm 01 trang Cõu (4.0 im): Ch v phõn tớch giỏ tr ca cỏc bin phỏp tu t c s dng bi th sau: CNH KHUYA Ting sui nh ting hỏt xa, Trng lng c th búng lng hoa. Cnh khuya nh v ngi cha ng, Cha ng vỡ lo ni nc nh. (H Chớ Minh- Ng 7, I) Cõu (6.0 im): Cm nhn ca em v on sau bng mt bn ngn: T nhiờn nh th: cng chung xuõn. M thỏng giờng l thỏng u ca xuõn, ngi ta cng trỡu mn, khụng cú gỡ l ht. Ai bo c non ng thng nc, bm ng thng hoa, trng ng thng giú; cm c trai thng gỏi, cm c m con; cm c cụ gỏi cũn son nh chng thỡ mi ht c ngi mờ luyn xuõn. (Mựa xuõn ca tụi V Bng) Cõu (10 im): Trong bn Lũng yờu nc (Ng Tp 1), nh I. ấ-ren-bua ó vit: Dũng sui vo sụng, sụng vo i trng giang Vụn-ga, sụng Vụnga i bin. Lũng yờu nh, yờu lng xúm, yờu quờ tr nờn lũng yờu t quc. T vic hiu ni dung on trờn, em hóy trỡnh by suy ngh ca mỡnh v tỡnh yờu quờ hng t nc. ------------------ Ht -----------------------H tờn thớ sinh : Giỏm th s : S bỏo danh : Giỏm th s 2: . * Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm. TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS VII. Complete the second sentence so that it has a similer meaning to the first: 1. Can you lend me some money? Henry said to Susan. Henry . 2. Both of the chairs are uncomfortable Neither of. 3. They will have to change the date of the meeting again. The date 4. Peter spent three hours repainting his house. It 5. They ve lived here for six years . They moved 6. Ive never read a more romatic story. Its the. 7. Noone works harder than Barbara. Barbara 8. I havent met him for two years. Its 9. Richard can cook very well. Richard is a . 10. The films ending is dramatic. The film VIII. Read the passage and choose the best answer in the blanket: For many people, traveling by plane is an exciting experience. Others, however, find the whole idea quite terrifying, (1) . flying is no more dangerous (2) any other form of travel and some experts say it is considerably safer. It is known, however, that most accident occurs (3) .taking off and landing when a (4) decisions are vitally important. The people (5) . job it is to look (6) . the passengers, the stewards and stewardnesses play an important part in helping passengers to (7) safe and comfortable. Indeed for many passengers being (8) .such care of is all part of the total experience. (9) . other form of travel involves waiting for people in quite the same (10) , with food, drink, newspapers, magazins, music, and even video films. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A. although A. than A. while A. leaders A. whose A. for A.feel A. given A. Any A. way B. too B. as B. during B. chiefs B. which B. up B. rest B. kept B. No B. kind C. and C. then C. for C. drivers C. their C. after C. experience C. shown C. All C. sort D. because D. with D. through D. pilots D. that D. round D. lie D. taken D. Not D. part IX. Read the following passage then answer the questions below: PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS Every year people in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others study by themselves. A few learn English just by hearing the language in films, on telivision, in the office or among their friends. Most people must work hard to learn English. Why all these people learn English? Its not difficult to anwer this question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher studies because some of their books are in English at the college or university. Other people learn English because they want to read newspapers or magezines in nglish. 1. According to the writer. English is learn by . A. young children B. adults C. teenagers D. all are correct 2. In the line of the second part, the word it refers to A.country B. young childen C.English D. question 3. Where many boys and girls learn English? A. at home B. at school C. in evening classe D. in the office 4. Why adults learn English? A. Because they want to see movies in English B. Because they need it for their job. C. Because they are foced to learn it D. Because its not difficult to learn. 5. What of the following is NOT mentioned in the passge? A. Children like reading English newspapers B. People in many countries learn English C. English is one subject in school. D. Some books are written in English. -------------------------------------------------The end-----------------------------------------------------Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu kể từ điển Họ tên thí sinh: . SBD: PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS Câu I : (5 điểm)Mỗi câu cho 0,5 điểm 1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A Câu II : ( 10 điểm) . Mỗi câu cho 0,5 điểm 1. C 2. B 3. A 4. A 5. B 6. D 7. C 8. C 9. B 10. A 11. C 12. D 13. D 14. C 15. A 16. A 17. B 18. B 19. D 20. C Câu III : (15 điểm). Mỗi câu cho 1,5 điểm 1. There used to be a Church near the post office in my town 2. While I was opening the letter, the phone rang 3. I am very pleased to see Tom again after a long time. 4. You look thinner . Have you losen weight ? 5. Do you think you will make the radio work again. 6. I bought the book days ago 7. A man said to the girl there was a cafe nearby 8. When I saw Nancy yesterday she was driving a car 9. They have known each other for moths. 10. Nams teacher have taught / have been teaching him since he came here in 2000 CâuIV : (10 điểm) . Mỗi động từ cho điểm 1. repairing 2. not to cross 3. havent met 4. Has she worked . 5. reads - dicuss 6. have known - worked 7. walk - go Câu V : (15điểm) . Mỗi câu cho 1,5 điểm. 1. neighborhood 2. friendly 3. flights 4. height 5. knowledge 6. comfortable 7. childhood 8. weight 9. helpful 10. luckily Câu VI : ( 10 điểm) . Mỗi câu cho điểm 1. B to me - for me 6. A collect collection 2. C will - would 7. D in the radio - on the radio 3. D on March - in March 8. B play tennis - playing tennis 4. B gathering - gather 9. C so too 5. B hear - hearing 10. A turn in turn on Câu VII : ( 20 điểm) . Mỗi câu cho điểm 1. Henry asked me if I could lend him some money 2. Neither of the chairs are comfortable 3. The date of the meeting will have to be changed again 4. It took Peter three hours to repain his house. 5. They moved here six years ago. 6. Its the most romantic novel I have ever read. 7. Barbara is the hardest worker/ Bafbara works the hardest 8. Its two years I havent met him. 9. Richard is a good cooker 10. The film ends dramatically Câu VIII : (10 điểm) . Mỗi câu cho điểm 1.A 2.A 3.B 4.D 5.A PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS 6.C 7. A 8. D 9. B A Câu IX : (5 điểm) . Mỗi câu cho điểm 1. D 2. C 3. B 4. B 5. A - Tổng toàn 100 điểm : 10 = 10 điểm - Câu : Nếu học sinh có cách làm khác , cho điểm tối đa. PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP 10. TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS Kè THI HSG 2013 2014 MễN : Anh - Thi gian : 120 phỳt H v tờn: . . . . . . . . . . . . Lp : . . . . . . . . . . . . . . im bng s im bng ch Ch kớ giỏm th Ch kớ giỏm kho Mó phỏch Mó phỏch I) Three words have the same vowel sound one word doesnt. Which one is it? (0) is an example for you. (1,5ms) 0) a-cat b-cat â-that d-hate 1) a-book b-look c-floor d-cook 2) a-nine b-fine c-kind d-thing 3) a-set b-between c-get d-met 4) a-husband b-busy c-must d-bus 5) a-do b-go c-so d-no II) Choose the correct answer for each sentence. (0) is an example for you (3ms) 0) My mother believes that my brother is __________ than me. a) good b) gooder â better d) best 1) Theyre getting married _____________ the end of June. a) on b) in c) at d) during 2) Im sorry but you have to cook dinner _____________ a) alone you b) himself c) yourself d) on you 3) You use a _______________ to cook rice. a) steamer b) rice cooker c) saucepan d) frying pan 4) Looks! Nam has become ________________. a) to be tall and taller. b) to be taller and taller. c) tall and taller d) taller and taller. 5) Because he didnt like the first pair of trousers, he asked for ____________. a) the other ones b) other trousers c) an other trousers d) an other pair 6) If a patient cant walk, he can use _____________ to move around. a) an eye chart b) a stretcher c) a wheelchair d) a scale 7) Would you mind _______ in the front seat of the taxi, Mark? a) to sit b) sit c) to sitting d) sitting 8) Lan is ________ and she has a flower shop in Hanoi. a) a flower seller b) a florist c) a flower girl d) a flower lady 9) The family _____________ when the mailman came. a) was sleeping b) is sleeping c) has slept d) have slept 10) Paul is said __________ the brightest student in class. a) was b) being c) to be d) he was PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS III) Complete the following sentences with an appropriate form of the word in brackets. (0) is an example for you. (3ms) 0) They have all been absolutely (wonder) wonderful! 1) I dont like that film. Its very (bore) __________________. 2) Ho Chi Minh City is (large) _________________ city in Vietnam. 3) They boy fell asleep during (perform) __________________. 4) They waited for his (habit) _______________ response. 5) The male birds are more (colour) _________________ than the females. 6) Every pupil was very (excite ______________ about the holiday. 7) His parents are very proud of his (succeed) _______________. 8) David Beckham is my (favour) ______________. 9) I dont know how you (celebration) ______________ your birthday. 10) Some people feel that towns are too (noise) ______________ for them to live in. IV) Rewrite the following sentences without changing the meaning. (0) is an example for you. (3ms) 0) Tom wrote that letter. - That letter was written by Tom. 1) Is this bladder mended by Mr Green. - Does Mr Green ___________________________________________ 2) That girl is very intelligent. - What ________________________! 3)This living-room isnt as big as that kitchen. - That kitchen ______________________________________________ 4) Khanh said You ought to take a break, Huy - Khanh advised ____________________________________________ 5) Weve never met such a famous singer before. - Its the first time ___________________________________________ 6) Her hair is long and black. - She has __________________________________________________ V) Do as directed in parentheses. (0) is an example for you. (3ms) 0) I (go) to Dalat years ago. (Supply the correct verb form) - I went to Dalat years ago. 1) The weather was fine. We could go camping. (Combine into one sentence using enough . . . . . . . . to) - _______________________________________________________ 2) Everyone stopped (laugh) when we (come). (Supply the correct verb form) - _______________________________________________________ 3) He gave him back the money last Sunday. (Change into the passive voice) - _______________________________________________________ 4) Putting the knives __________ an electrical socket is dangerous. (Fill in the blank with the suitable preposition) 5) Jeans cant be worn at work. (Change into active voice) - _______________________________________________________ PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS 6) The boy said to the girl Did you go out last night?. (Change into reported speech) - _______________________________________________________ VI) Complete the following sentences based on the given cues. (0) is an example for you. (1,5ms) 0) get up / six oclock / I / often / at. - I often get up at six oclock. 1) you / mind / the west lake / telling / would / us / about ? - _______________________________________________________ 2) could / I / visit / someday / wish / I - _______________________________________________________ 3) My brother / in central Vietnam / was / 1972 / in / born - _______________________________________________________ 4) Se you / to / I am / how glad / again ! - _______________________________________________________ 5) A parting meeting / have / before leaving / youd better - _______________________________________________________ VII) Read the article and choose the best answer. (0) is an example for you (3ms) TRAVELLING IN THE LAKE DISTRICT The Lake District is very popular (0) ___________ holidays all year round. Roads leading into the area have been improved in (1) ___________ years. Inside the area itself, however, many roads are (2) _____________ and winding with steep hills and it may not be safe to drive (3) ____________ roads like this when they are (4) _______________ in ice. For the mountain walker a word of warning every season visitors (5) ______________ lost or are injured and (6) _____________ to be rescued by the Mountain Rescue teams. This kind of problem can be (7) __________________ by following a few simple rules. When exploring the mountains, wear warm clothing, sensible boots, take a map, compass and whistle and a small (8) _________________ of food. Dont go (9) ______________ alone and always tell someone where you (10) __________ to go to. 0) a-to b-with â for d-as for 1) a-recent b-next c-last d-close 2) a-thin b-slim c-narrow d-shallow 3) a-along b-above c-by d-in 4) a-wrapped b-covered c-drowned d-filled 5) a-have b-be c-make d-get 6) a-must b-should c-need d-ought 7) a-encouraged b-prevented c-arranged d-organised 8) a-quantity b-weight c-length d-limit 9) a-for b-by c-with d-off 10) a-look b-seem c-plan d-know VIII) Read the following passage and choose the best answer: (2ms) Computing is now at the same stage as printing was when the first printing presses were used. Before printing presses were invented, only rich people like kings and dukes PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS could afford to buy books. Often these people were unable to read and hadnt enough time to learn. In any case, the books were so big that it was difficult for anyone to relax with a book as we today. They wanted booked because they were expensive and there was something magical about them. Only a few people were able to write, and it took an extremely long time to write a book. Monks and other people who could write said ordinary people could not learn to read. The position with computers is very similar today. A few years ago, computers were very large and expensive. Business managers and rich people ordered them but they didnt know how to use them. In many countries, however, the situation has now completely changed. Lots of people not only own microcomputer but also know how to use them. Questions: 1) What happened before printing presses were invented? - _____________________________________________________________ 2) Why were books wanted before printing presses were invented? - _____________________________________________________________ 3) What is common feature of a book and a computer? - _____________________________________________________________ 4) What situation has thoroughly changed nowadays? - _____________________________________________________________ _____ THE END_____ PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS P N V HNG DN CHM TETS 27 I) Mi cõu ỳng 0,3 1-c 2-d 3-b 4-d 5-a II) Mi cõu ỳng 0,3 1-c 2-c 6-c 7-d 3b 8-b 4-d 9-a 5-a 10-c III) Mi cõu ỳng 0,3 1-boring 2-the largest 5-colourful 6-excited 9-celebration 10-noisy 3-performance 8-success 4-dicussion 8-favourite IV) Mi cõu ỳng 0,5 1) Does Mr Green mend this bladder? 2) What an intelligent girl! 3) That kitchen is bigger than this living-room. 4) Khanh advised Huy to take a break. 5) Its the first time we met such a famous singer. 6) She has long black hair. V) Mi cõu ỳng 0,5 1) The weather was fine enough for us to go camping. 2) . . . . . . laughing . . . . . . . came 3) He was given the money back last Sunday. 4) into PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS 5) They cant wear jeans at work. 6) The boy asked the girl if she had gone out the night before. VI) Mi cõu ỳng 0,3 1) Would you mind telling us about the west lake? 2) I wish I could visit Hue someday. 3) My brother was born in central Vietnam in 1972. 4) How glad I am to see you again! 5) Youd better have a parting meeting before leaving. VII) Mi cõu ỳng 0,3 1-a 2-c 6-d 7-b 3-a 8-a 4-b 9-d 5-d 10-c VIII) Mi cõu ỳng 0,5. 1) Only kings and dukes had enough money to buy books. 2) Because books were expensive and magical. 3) They were large and expensive at first 4) A person who buys a computer knows how to use it. PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS Kè THI HSG 2013 2014 MễN : Anh - Thi gian : 120 phỳt H v tờn: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp : . . . . . . . . . . . . . . im bng s im bng ch Ch kớ giỏm th Ch kớ giỏm kho Mó phỏch Mó phỏch I.Choose the word or phrase which best completes each of the following sentences. Write your answers in the table below(2pts) 1. Jack is. His jokes often make his friends laugh a lot. A. generous B. humorous C.easy-going D. unusual 2. Im sorry. Im notto help you lift the table. A. enough strong B. too strong C. strong enough D. enough strength. 3. We.in our present house for years. A. live B. have lived C. are living D. lived. 4. We used to wash clothes by hand. Now we have a. A. washing machine B. dishwasher C. hair dryer D. refrigerator. 5. It took me a long time to get used glasses. A. to wear B. to wearing C. wear D. wore. 6.Last night he didnt go home 10 oclock. A. until B. at C. after D. in front of 7."Dont shout", I said to Jim. A. I told Jim don't shout B. I told to Jim not to shout C. I told Jim not to shout D. I said to Jim don't shout. 8. Hoa was very surprised when she looked at in the mirror. A. she B. hers C. herself D. her 9. She went to market without. anything. A. buy B. to buy C. bought D. buying 10. Since we have to be there by 8.30, we. take a taxi. A. had better B. may C. ought D. are able to 11. Ive never seen such an interesting A. performing B. performer C. performance D. performed 12. Its at least a month since.John. A. I last seen B. I have last seen C. I last see D. I last saw 13. I like my sisters house. It is a A. new beautiful house B. beautiful house new C. beautiful new house D. new house beautiful 14. Living in the country is not expensive. And it isnt complex . A. either B. too C. neither D. so 15. The new shopping mall is quite the present shopping area. A. different from B. the same C. like to D. similar 16. What ? She is very nice. PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS A. did Sandra like B. is Sandra like C. does Sandra like D. was Sandra like 17. Thank you very much the Christmas gift . A. of B. with C. for D. about 18. she plays the piano! A. How well B. How good C. What well D. What good 19. Life here is very . A. peace B. peacefully C. peaceful D. peacefulness 20. It is raining outside, and Tom brought his umbrella with him he wouldnt get wet. A. so as to B. in order C. so that D. in order to ANSWERS: 1. 2. 11. 12. 3. 13. 4. 14. 5. 15. 6. 16. 7. 17. 8. 18. 9. 19. 10. 20. II. Use the correct form of the words in brackets to complete sentences (2pts) 1. Bell experimented with ways of transmiting .over a long distance. (SPEAK) 2. The tiger wanted to see the farmer's . (WISE) 3. The scouts the work (VOLUNTEER) 4. Nowadays, scouting is popular (WORLD) 5. After his parents died, he was sent to an. ( ORPHAN) 6. Huy makes friends very easily because he is very ( SOCIAL) 7. Cook the meat in the for at least 30 minutes. ( STEAM) 8. My friend, Nga plays the piano. ( BEAUTIFUL). 9. The lost shoe is one of the . stories I like best. ( TRADITION) 10. Our teacher always. us to work hard. (COURAGE) ANSWERS: 1. 5. 6. 7. 8. 10 III. Complete the sentences using the correct form of the verbs in the brackets (2pts) 1. They (watch) their favorite TV programmes at the moment. 2. Mary and John are neighbors. They ( know) each other for a long time. 3. They ( arrive) in New york yesterday? 4. I havent met him since he ( move ) to Ho Chi Minh City 5. My mother is tired enough ( cook) tonight. 6. The teacher asked me ( not make) noise in class. 7. The boys like ( play ) games but hate doing lessons. 8. His doctor advised him ( give) up smoking. 9. Look at those black clouds. It( rain). 10. This is the first time I (be) to Ha Noi. ANSWERS: 1. 5. 6. 7. 8. 10 IV. Fill in each numbered blank with a suitable word (2pts) PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS The country is (1) .beautiful than a town and more pleasant to live in. Many people think so, and go to the country (2) the summer holiday though they can't live (3) . all the year round. Some have cottage built in a village (4) that they can go there whenever they (5) find the time. English villages are not alike, but (6) . some ways they are not very different from (7) .other. Almost every village (8) .a church, the round or square tower of which can (9) seen from many miles around. Surrounding the church is the church yard, (10) people are buried. ANSWERS: 1. 5. 6. 7. 8. 10 V. The following sentences belong to a passage about Cinderella, but they are not in the correct order. Put them in their correct order to make a full passage. There are examples for you. Write your answers in the spaces below. ( 2,0 pts ) A.Once upon a time there was a girl called Cinderella who did all the work in the kitchen while her lazy sisters did nothing. B. So she went to the ball in a beautiful dress and a wonderful coach. C. She danced with the prince but at midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. D. One night her sisters went to a ball at the palace. E. The prince wanted to see her again and went to every house in the capital until he found that the shoe was the right size for Cinderella. F. Cinderella was left at home, very sad. After a time her fairy godmother appeared and told Cinderella that she could go to the ball - but to return home by midnight. G. She and the prince were married and lived happily ever after. ANSWERS: 1.A 2. 3. 4. . 5. 6. 7. G VI. Read the following passage and choose the best answer(2pts) Every year students in many countries learn Enghlish . Some of these students are young children . Others are teenagers . Many are adults. Some learn at school , others study by themselves. A few learn English just by hearing the language , in film , on television , in the office , or among their friends . But not many are lucky enough to that . Most people must work hard to learn another language . Learning another language ! Learning English ! Why all these people want to learn English ? It is difficult to answer that quetion . Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects . They study their own language , and mathematics and English . ( In England , or America , or Australia , many boys and girls study their own language , which is English and mathematics and another language , perhaps French , or German , or Spainish ) Many adults learn English because it is useful for their work . Teenagers often learn English for their high studies , because some of their books are in English at the college or university . Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English . 1. According to the writer , A. only adults learn English . B. no children like learning English C. English is only useful to teenagers . D. English is popular in much of the world . 2. Many people learn English by PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS A. watching videos only . B. hearing the language in the office . C. talking with the film star D. working hard on their lesson. 3. Many boys and girls learn English because A. English can give them a job. B. it's included in their study courses. C.their parents make them . D.they have to study their own language . 4. In America or Australia many school children study A. English as a foreign language . B. English and Mathematics only . C. such foreign languages as French , German , and Spanish . D. their own language and no foreign language . 5. Many adults learn English because A. their work is useful . B. they want to go abroad . C. most of their books are in English D. it helps them in their work . ANSWERS 1. 2. 3. 4. 5. VII. There are five mistakes in the passage. Find and correct them (1pt) Everyone know that in studying foreign languages, practice is the key of fluency. All foreign language learner even the advanced ones need practice. There has a fact that a learner can know a lot of grammar rules and vocabulary, however, they cant speaking well yet. So the learners must know how use what they have learned apart from the ability to explain grammar rules. ANSWERS 1. 2. 3. 4. 5. VIII. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the sentence printed before (4pts) 1. Its a long time since we became close friends. We have 2. No one is more intelligent than her in our school. She 3. Can I borrow your bike, Nga?, Nam asked. Nam asked Nga 4. Lan is 1.60m tall and Hoa is 1.60 tall, too. Lan 5. Apples are usually cheaper than oranges. Apples are not 6. Hed rather play golf than tennis. He prefers 7. You shouldnt translate each sentence into Vietnamese, my brother told me My brother told 8. When did you start playing the piano? How long? 9. Your younger brother is too weak to lift that box Your brother is not . 10. Hung is interested in collecting stamps Hungs PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS IX-Choose the words that has the underline pronounced differently from the others. Identify your answer by writing the corresponding word or phrase on your answer paper. 1.A. though B. enough C. cough D. rough 2.A. chair B. cheap C. chorus D. child 3.A. missed B. closed C. called D. planned 4.A. fat B. any C. gas D. hat 5.A physics B. basic C. sailor D. subject X. Use the suggested words and phrases to make a full sentence. 1. Those buses / not going / airport / neither / taxis. 2. You / not / want / sell / house last year ? 3. He / stop / smoke / save / money . 4. My brother / not drive / carefully / I. 5. It / difficult / prevent / people / park here. 6) watching/ the living room/ father/ in/ at the moment/ My/ is/ TV. 7) interested/ history/ John/ the/ of/ is/ Vietnam/ in. 8) is/ the/ to/ She/ strong/ suitcase/ not/ lift/ enough 9) time/ your/ will/ What/ be/ here/ aunt/ ? TETS 26 KEYS I. 1B 2C 3B 4A 5B 6A 7C 8C 9D 10A 11C 12D 13A 14A 15A 16B 17C 18A 19C 20C II. 1. SPEECH 2. WISDOM 3. VOLUNTARY 4. WORLDWIDE 5. ORPHANAGE 6. SOCIABLE 7. STEAMER 8. BEAUTIFULLY 9. TRADITIONAL 10. ENCOURAGES III. 1. are watching 2. have known 3. Did they arrive 4. moved 5. to cook 6. not to make 7. playing 8. to give 9. is going to rain 10. have been IV. 1. more 2. for 3. there 4. so 5. can 6. in 7. each 8. has 9. be 10. where V. 1A 2D 3F 4B 5C 6E 7G VI. 1D 2D 3B 4C 5D VII. 1. know knows 2. learner learners 3. has is 4. speaking speak 5. use to u se VIII. 1. We have become/have been close friends for a long time 2. She is the most intelligent student/girl in our school. 3. Nam asked Nga to lend him her bike./Nam asked Nga if he could borrow her bike. 4. Lan is the same height as Hoa/ Lan is as tall as Hoa/ Lan and Hoa are the same height. PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP TI LIU LUYN THI HSG LP FOR 7TH FORMS GIFTED STUDENTS 5. Apples are not as expensive as oranges. 6. He prefers golf to tennis/ He prefers playing golf to (playing) tennis 7. My brother told me not to translate each sentence into Vietnamese. 8. How long have you played the piano 9. Your brother is not strong enough to lift that box. 10. Hungs hobby is collecting stamps. . Those buses are not going to the airport and neither are taxis. 62. Didnt you want to sell the house last year ? 63. He stops smoking to save money 64. My brother doesnt drive carefully as I do. 65. It is difficult to prevent people from parking here PREPARED & RELEASED BY BèNH THPT LIN SN, LP THCH - VP [...]... Câu 2 (7, 0 điểm): C m nh n c a em v hỡnh nh vầng trăng chi n khu v tấm lòng chi n sĩ - nghệ sĩ Hồ Chí Minh qua hai bi th Cảnh khuya (19 47) v Rằm tháng Giêng (1948) -H t H v tờn thớ sinh: .S bỏo danh: Ch ký c a giỏm th s 1:. Ghi chỳ: - Thớ sinh khụng s d ng ti li u - Cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm PHềNG GIO D C V O T O THI TH Y KH O ST H C SINH GI I C P HUY N NM H C 201 3 -201 4 Mụn:... th l n Gi i thi u hon c nh sỏng tỏc bi th: bi th c Bỏc H vi t chi n khu Vi t B c nm 19 47, trong nh ng nm u gian kh c a cu c khỏng chi n ch ng th c dõn Phỏp 1 i m - Nờu c m ngh chung: bi th miờu t c nh trng chi n khu Vi t B c, th hi n tỡnh c m v i thi n nhiờn, tõm h n nh y c m, lũng yờu n c sõu n ng v phong thỏi ung dung, l c quan c a Bỏc H 1 i m - Bi th th hi n tỡnh yờu thi n nhiờn tha thi t c a tõm... Giỏo d c), em hóy lm sỏng t ý ki n trờn H v tờn: ; S bỏo danh: PHềNG GD& T THI TH Y H NG D N CH M BI KH O ST H C SINH GI I C P HUY N NM H C 201 3 -201 4 Mụn: Ng vn 7 I H ng d n chung - Giỏo viờn c n n m v ng yờu c u c a h ng d n ch m ỏnh giỏ t ng quỏt bi lm c a h c sinh, trỏnh tr ng h p m ý cho i m ho c b sút ý trong bi lm c a h c sinh - Do c trng c a b mụn Ng vn nờn giỏo viờn c n ch ng, linh ho t trong... tui hc sinh cũn phi c biu hin bng nhng hnh ng thit thc c th nh: Chm hc, chm lm, tớch cc rốn luyn tu dng tr thnh ngi cú ớch cho xó hi 4 Khng nh tỡnh yờu nc l thi ng liờng, cn thit Liờn h, rỳt ra suy ngh ca bn thõn * Lu ý: Giỏm kho cn c vo thc t lm bi ca hc sinh cho cỏc mc im phự hp Trõn trng nhng bi vit th hin s sỏng to v cú sc thuyt phc 1.0 PHềNG GIO D C V O T O HUY N HềA AN THI CH N H C SINH GI...PHềNG GIO DC V O TO HUYN HONG HO HNG DN CHM THI CHN HSG LP 7 NM HC 201 4 -201 5 MễN: NG VN 7 Hng dn chm ny gm 03 trang I Yờu cu chung Giỏm kho cn: - Nm bt k ni dung trỡnh by ca thớ sinh ỏnh giỏ c mt cỏch tng quỏt v chớnh xỏc, trỏnh m ý cho im - Vn dng linh hot hng dn chm, nờn s dng nhiu mc im mt cỏch hp lớ c bit... ni m sõu s c nh t c a em v i ngụi tr ng, qua ú th hi n s g n bú tha thi t.(2,0 ) 3 K t bi :(1,0 ) - Khỏi quỏt nh ng suy ngh, tỡnh c m c a em dnh cho mỏi tr ng - Suy ngh v trỏch nhi m h c t p, rốn luy n x ng ỏng v i mỏi tr ng em yờu PHềNG GIO D C V O T O HUY N HềA AN THI CH N H C SINH GI I C P HUY N NM H C 201 1 -201 2 Mụn: Ng vn L p 7 Th i gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k th i gian giao ) CHNH TH C bi:... nhi u l i chớnh t , t cõu, di n t tr (2,0 i m) => Giỏo viờn c n linh ho t trong lỳc ch m bi tr 1 i m PHềNG GIO D C & O T O HUY N KHOI CHU THI CH N H C SINH GI I C P HUY N Nm h c 201 1 - 201 2 Mụn: Ng vn - L p 7 CHNH TH C ( Th i gian: 90 phỳt (khụng k th i gian giao thi g m cú 01 trang) ) Câu 1 (3,0 điểm): Ma xuõn Khụng ph i ma ú l s bõng khuõng gieo h t xu ng m t t n ng m, m t t lỳc no cng ph p ph ng,... dõn cho n c l i g p c nh thi n nhiờn quỏ p C m h ng th c a Ng i vỳt lờn Ta nh t h i, Bỏc cha ng vỡ c nh khuya p hay cha ng vỡ lo n i n c nh cú l c hai i p t cha ng cu i cõu th th ba, u cõu th th t khộp m gi a hai tõm tr ng; say thi n nhiờn v lo vi c n c, gi a hai th gi i ng tiờn v chi n khu, gi a hai tõm h n ng i chi n s v ng i thi s c hai cõu th ta th y Bỏc tỡnh yờu thi n nhiờn v lũng yờu n c... tớch tỏc d ng c a nú trong vi c bi u t n i dung o n th CU 3 (6 i m): C m xỳc v lng quờ (thnh ph , th xó) trong bu i hong hụn PHềNG GD- T HOI NHN TR NG THCS TAM QUAN THI CH N H C SINH GI I C P TR NG NM H C 201 3- 201 4 Mụn: Ng Vn 7 Th i gian: 120 phỳt ( khụng k v th i gan phỏt ) Cõu 1: (6.0 i m) Em hóy ch ra v phõn tớch tỏc d ng giỏ tr ngh thu t c a phộp tu t c s d ng trong kh th sau: Trờn ng hnh quõn... liờn t ng n nh ng cõu th t trng, t hoa trong Chinh ph ngõm c a ng Tr n Cụn Hoa gi i nguy t, nguy t in t ng t m Nguy t l ng hoa, hoa th m t ng bụng Nguy t hoa, hoa nguy t trựng trựng - Hai cõu th giỳp t c m nh n b c tranh thi n nhiờn p, giu ch t hoa, ch t th, ch t nh c v m ỏp tỡnh ng i Ph i cú tỡnh yờu thi n nhiờn, cú tõm h n thi s Bỏc m i c m nh n c c nh thi n nhiờn p nh v y b.Hai cõu th sau di n t . những sáng tạo của học sinh. Hết PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOẰNG HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 NĂM HỌC: 201 4 -201 5 Môn thi: Ngữ văn Ngày thi: 17/ 3 /201 5 Thời gian làm bài: 120 phút. TẠO VIỆT YÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC -201 4 201 5 MÔN THI: NGỮ VĂN 7 Ngày thi: 3/4 /201 5 Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu. YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 201 4 -201 5 MÔN THI: NGỮ VĂN 7 Ngày thi: 3/4 /201 5 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Đáp án Điểm 1 (2.0 điểm) Học sinh có thể khẳng định lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan