Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8 (có đáp án chi tiết)

256 33K 110
Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8 (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHềNG GIO DC V O TO HUYN HềA AN THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2011-2012 Mụn: Ng - Lp Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) BI CHNH THC Cõu (5,0 im ) "Khi b tre rớu rớt ting chim kờu Khi mt nc chp chn cỏ nhy Bn bố tụi tm nm tm by By chim non bi li trờn sụng Tụi gi tay ụm nc vo lũng Sụng m nc ụm tụi vo d" . (T Hanh " Nh sụng quờ hng" ) Nhn xột ca em v ngh thut s dng t ng, hỡnh nh v cỏc bin phỏp tu t on th trờn. Cõu 2( 3,0 im) Vit mt on ngn (khong 10 cõu) núi lờn suy ngh ca em v bo v mụi trng. Cõu (12,0 im ) Ni au n v v p ca ngi nụng dõn trc cỏch mng thỏng Tỏm qua hỡnh tng nhõn vt Ch Du tỏc phm "Tt ốn" ( Ngụ Tt T). HNG DN CHM Mụn: Ng Lp Cõu 1: (5,0 ) Yờu cu hc sinh vit mt on phõn tớch ngh thut s dng t ng, hỡnh nh v cỏc bin phỏp tu t on th: - T tng hỡnh, tng thanh: rớu rớt, chp chn , . - Hỡnh nh: tm nm, tm by; by chim non, . - Ngh thut n d, nhõn húa. Cõu 2: ( 3,0) Cõu : (12,0 ) *Yờu cu: 1.V k nng: Thụng qua vic phõn tớch c im ca hai nhõn vt: Ch Du ( Tt ốn - Ngụ Tt ), Lóo Hc (Lóo Hc Nam Cao) chng minh mt cú tớnh khỏi quỏt: Ni au n v v p ca ngi nụng dõn trc cỏch mng thỏng Tỏm 2.V hỡnh thc: Yờu cu bi vit cú phn: M bi, thõn bi, kt bi. A. M bi: ( 1,0 ) Gii thiu nhõn vt ch Du vi tỏc phm "Tt ốn" ca Ngụ Tt T v nhõn vt Lóo Hc vi tỏc phm " Lóo Hc" ca Nam Cao. B. Thõn bi: ( 9,0) - Phõn tớch s phn ca ca ch Du, lóo Hc thy c ni au n v th xỏc ln tinh thn ca h .( Dn chng) - Phõn tớch nhng phm cht lm nờn v p ca ngi nụng dõn: Lóo Hc ụn hu, giu lũng t trng v rt mc thng yờu con. Ch Du thụng minh, m ang, thỏo vỏt , yờu chng, thng , .( Dn chng) - Khỏi quỏt: Ch Du v lóo Hc chớnh l hỡnh nh ngi nụng dõn trc Cỏch mng thỏng Tỏm, h b xó hi Phong kin bn cựng hoỏ, au n v th xỏc ln tinh thn .nhng tõm hn h sỏng, thu chung, giu lũng t trng .ú l nột p ngn i ca ngi nụng dõn Vit nam . C. Kt bi: ( 2,0) - Suy ngh v s phn ngi nụng dõn trc Cỏch mng thỏng Tỏm. - Liờn h hỡnh nh ngi nụng dõn ngy * Lu ý: - Bi vit cú th a nhng lun im khỏi quỏt trc ri ly nhng dn chng minh cho nhng lun im ú. Hoc cú th thụng qua phõn tớch c im nhõn vt tng tỏc phm ri rỳt nhn nh cú tớnh khỏi quỏt chung . - Bi lm phi cú b cc rừ rng , bit phõn tớch , bit lp lun cht ch lm rừ ý cn chng minh. Dn chng a phi ton din, tiờu biu. Cm ngh ca ngi vit phi chõn tht , sõu sc . TIấU CHUN CHO IM : im 12: m bo c cỏc yờu cu ó nờu v cú tớnh sỏng to. im 8- 10: ỏp ng c tng i nhng yờu cu chớnh. B cc tng i hp lý. ụi cũn mc li din t. im 4-6 : Bi lm cha n mc trung bỡnh B cc cha tht cht ch, cha gn, sai li din t nhiu . im 1-2: Bi vit cú nhiu sai lch v ni dung v phng phỏp . im 0: Sai nghiờm trng v ni dung t tng - Hoc b giy trng Hoc ch mt vi dũng chiu l . Trờn õy l nhng nh hng, quỏ trỡnh chm bi giỏo viờn cn linh hot dng hng dn chm nh im bi lm hc sinh cho chớnh xỏc, hp lý; cn trõn trng nhng bi vit cú nhiu ý tng, giu cht v sỏng to. UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO ---------------------------- THI CHN HC SINH GII MễN: NG VN Thi gian: 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) -----------------------------Cõu 1: Phõn tớch nhng iu em cm nhn l hay cỏc cõu th sau: Nhng mi nm mi vng Ngi thuờ vit õu? Nhng ngi muụn nm c Hn õu bõy gi? (ễng - V ỡnh Liờn ) Cõu 2: Cuc i v tớnh cỏch ca ngi nụng dõn Vit Nam qua hai bn: Tt ốn (Ngụ Tt T) v Lóo Hc (Nam Cao) --------------HT----------- UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO ---------------------------Cõu HNG DN CHM HC SINH GII MễN: NG VN ỏp ỏn - Vit ỳng hỡnh thc on - Cõu th ó s dng thnh cụng cõu hi tu t. Cỏc cõu hi tu t u bc l cm xỳc bn khon day dt ca tỏc gi. - Cõu hi th nht th hin nim thng cm, ngm ngựi trc cnh ụng khỏch , khỏc vi trc bao nhiờu ngi xỳm quanh, tm tc khen ụng ti vit ch. - cõu th hai, trc s vng búng ca ụng , nh th ct lờn li hi nh thng tht, xút xa, bõng khuõng tic nui. Hi Nhng ngi muụn nm c cng l li t cho th h mỡnh v bn thõn mỡnh lp ngi mi, lp ngi hin i. Cõu hi cũn hng ngi c nhng suy ngh thm lng, sõu xa. a. M bi. - Gii thiu v Ngụ Tt T, Nam Cao v ti sỏng tỏc ca hai nh vn. - Hai tỏc phm thnh cụng ca hai nh vit v ti ngi nụng dõn l Tt ốn v Lóo Hc. - im ging v khỏc gia hai tỏc phm vit v cựng mt ti. b. Thõn bi. b1. Hai tỏc phm u cho ngi c thy c v tỡnh cnh nghốo kh, b tc ca ngi nụng dõn bn cựng xó hi thc dõn na phong kin. * Cuc sng kh cc ca lóo Hc. - Lóo Hc l mt lóo nụng quay qut nghốo v cụ qunh, c cuc i lóo l mt chui mt mỏt v bt hnh. + V lóo mt sm, lóo phi sng cnh g trng nuụi con. + Khi trng thnh, nghốo quỏ khụng ci ni v, ut c b nh i n in cao su. + Cụ n tui gi, lóo ch bit lm bn vi cu vng k vt nht m trai lóo li. + Nhng ri mt mựa, kộm, m au, lóo lõm vo ng cựng phi bỏn cu vng i. õy l chn thng ln tõm hn v cuc sng ca lóo. + Lóo cht vỡ dn vt, au kh, tuyt vng. => Cỏi cht ca lóo Hc phn ỏnh s phn bi thm ca ngi nụng im 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 1,25 dõn Vit Nam xó hi c: Sng mũn, cht thm, cht th xỏc, cht tinh thn. * Cuc sng kh cc ca ch Du. + Khụng khớ cng thng, ngt ngt ca lng ụng Xỏ su thu ó y gia ỡnh ch Du vo mc ng cựng: Ch phi bỏn chú, bỏn a t rut ra- ch t tng khỳc rut m cựng khụng tr c mún n nh nc. +Anh Du b chỳng ỏnh trúi gn cht nờn ch ó liu mng chng c li tờn cai l. B bt gii lờn huyn, ch Du khụng thoỏt nhng th lc en ti ca xó hi thc dõn phong kin nh tri ph T n. Kt thỳc truyn l hỡnh nh ch Du vựng chy ngoi tri ti en nh mc chy trn lóo gi. => Ni kh trm b ca ngi nụng dõn b2. T hai tỏc phm ny chỳng ta thy c v p tõm hn cao quý, lũng tn ty hi sinh vỡ ngi thõn ca nhng ngi nụng dõn y. * V p ca lóo Hc. - Lóo Hc giu lũng yờu thng v giu lũng t trng. + Lóo Hc giu lũng yờu thng. /. Vi cu Vng: Lóo l ngi nng tỡnh ngha, cú tm lũng mn thng loi vt, ngi chung thy. Lóo chm súc cu Vng, trũ chuyn vi nú Khi phi bỏn cu Vng i, lóo lõm vo bi kch tinh thn au n. Lóo ó chn cỏi cht au n vt vó nh t trng pht mỡnh v chia se vi ni au ca cu Vng. /. Lóo Hc l cõu chuyn v tỡnh ph t thiờng liờng, cm ng. - Lóo Hc luụn canh cỏnh ni nh con, mong ngúng tr v. - Mi hnh ng ca lóo u hng v con: Sng tn tin, chm ch lm vic vun vộn cho con, bỏn c cu Vng khụng phm vo s tin dnh cho con. Dự kộm trin miờn, lóo cng khụng bỏn mnh vn. Lóo ó chn cỏi cht trn o lm cha, li ting thm cho con. + Lóo Hc giu lũng t trng. - T chi s giỳp ca ụng Giỏo. - Gi ụng Giỏo tin nh hng xúm lo ma chay. * V p ca ch Du. - Ch Du l hỡnh tng ep , tiờu biu cho v p ca ngi ph n nụng dõn xó hi xa. + Ch Du l ngi ph n yờu thng chng: Chm súc chng õn cn, chu ỏo, cu anh thn cht. ú l cỏch yờu thng ca mt ngi n b luụn bit che ch v tn ty . Phm cht y l ca ngi n b t lc cỏnh sinh v ht lũng vỡ trng trỏch gia ỡnh. 1,25 0,5 1,5 1,5 + Ch l ngi ph n khụng cam chu, ch cú sc mnh ca trớ tu v lũng can m, cú sc sng mnh m v tinh thn phn khỏng tim tng, b y ti bc ng cựng, ch ó vựng dy chng tr quyt lit, th hin thỏi bt khut. => Kt lun: ch Du l sc mnh ca tỡnh yờu thng, ca tim 0,5 tng phn khỏng. Cũn lóo Hc l ý thc v nhõn cỏch, l lũng t trng dự nghốo úi. b3. Cuc i v tớnh cỏch ca ngi nụng dõn ó c hai nh 0,5 th hin bng nhng nột ngh thut c ỏo: Khc nhõn vt qua li núi, c ch, ni tõm, ngh thut k chuyn hp dn c. Kt bi. - Khng nh li giỏ tr ca hai tỏc phm v rỳt bi hc ---------------------HT------------------- 0,5 UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC-O TO ------------ THI CHN HC SINH GII MễN: NG VN Thi gian: 120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (3im) Cm nhn ca em v bc tranh t bỡnh on th sau: No õu nhng ờm vng bờn b sui Ta say mi ng ung ỏnh trng tan ? õu nhng ngy ma chuyn bn phng ngn Ta lng ngm giang sn ta i mi? õu nhng bỡnh minh cõy xanh nng gi, Ting chim ca gic ng ta tng bng? õu nhng chiu lờnh lỏng mỏu sau rng Ta i cht mnh mt tri gay gt, ta chim ly riờng phn mt? (Nh rng- Th L) Cõu 2: (7im) Hin cú rt nhiu trng hc ún cho hc sinh bng mt cõu chõm ngụn: Vo õy ln lờn s thụng thỏi, i phc v tt hn t nc v ng loi ca bn. Trỡnh by suy ngh ca em v cõu chõm ngụn trờn. ----------------------------------------------- UBND HUYN THY NGUYấN HNG DN CHM THI CHN HSG PHềNG GIO DC-O TO MễN: NG VN -------------Cõu ỏp ỏn im Cõu * Hỡnh thc, k nng - Vit di dng mt bi cm nhn ngn, din t trụi 0.25 chy mch lc, vit cú cm xỳc, li sỏng, gi cm. Cõu * Ni dung cn t - Gii thiu c cnh khu rng c hin lờn gi nh n d vóng on ca bi th ( Trớch dn). - õy l mt b tranh t bỡnh tuyt p. C bn cnh, cnh no cng cú nỳi rng hựng v, honh trỏng, ni bt gia cỏc cnh l hỡnh nh h uy nghi, nh rng n chỏy rut. - Dỏng iu ca nú c khc ho ht sc phong phỳ, kỡ v v th mng. Khi thỡ c hin lờn nh mt chng thi s lóng mn, ho hoa ng ung ỏnh trng tan bờn b sui; thỡ ging mt nh hin trit thõm trm lng ngm tri t thay i sau ma bóo; li nh mt bc vng hin lnh cú chim ca hu quanh gic ng; v cui cựng, nú chớnh l nú, v chỳa t rng gi tn bo, d di, lm ch bong ti, lm ch v tr. - Mnh mt tri l mt hỡnh nh mi l th Th L. + Mt tri õy khụng phi l mt cu la vụ tri vụ giỏc m l mt sinh th. Trong c v tr bao la rng ln, ch cú mt k nht c chỳa sn lõm coi l i th, ú l mt trũi. - Nhng c i th ỏng gm ú cng b chỳa sn lõm nhỡn bng mt khinh b, ngo mn: mt tri gay gt nhng cng ch l mt mnh - Cõu th Ta i chtgay gt, bn chõn ngo ngh ca thỳ d nh ó gim p lờn bu tri v cỏi búng ca nú ó trựm kớn c v tr. Tm vúc ca chỳa t rng gi ó c nõng lờn mc phi thng v kỡ v n tt nh. * Hỡnh thc, k nng. - Vit mt bi ngh lun b cc ba phn, sỏng rừ, mch lc, d di khụng quỏ hai trang giy thi. - Vn dng linh hot cỏc thao tỏc gii thớch, bỡnh lun, chng minh mt cỏch thnh tho lm sỏng t . - Din t trụi chy, lin mch, hn ch mc li v chớnh t, dựng t, vit cõu. a/ M bi: - Trong cuc i cú l iu thit thũi nht, thiu thn v kh au nht ca ngi l khụng c cp sỏch n trng. - n trng khụng ch c sng nim vui bố bn m iu quan trng c ln lờn s thụng thỏi. phc v tt hn t v ng loi b/ Thõn bi: Gii thớch cõu chõm ngụn. 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 Tổng hợp Đề HSG - Khối - - V hỡnh thc : Hon chnh on theo cỏch trỡnh by ni dung on vn. - V ni dung : + Hỡnh nh so sỏnh cú sc liờn tng ln. + Hon cnh thc ti ca Hng. + Tõm trng trụng ngúng, khỏt khao c gp m. + T hỡnh nh so sỏnh nhn mnh ni h thn, ti cc v tuyt vng ca Hng nu ú khụng phi l m. Cõu : ( im ) Lm rừ cỏc ý sau : 1- Hỡnh thc : m bo on vn. 1- Ni dung : Cm nhn cỏi hay v ni dung v ngh thut qua hai hỡnh nh : + Hỡnh nh ngi sau nhng ngy lao ng trờn bin vi ln da nhum nng, nhum giú v v mn mũi ca súng, ca dong rờu, ca nc i dng ó thm sõu vo tng ng gõn th tht ca ngi dõn chi nờn h tr v mang nguyờn v nng ta ca bin v p ln lao, phi thng . + Hỡnh nh thuyn tr nờn cú hn, mt tõm hn rt tinh t, nờn nú ang lng nghe cht mui thm dn vo da tht nú. + Ngh thut : T thc, sỏng to c ỏo, nhõn húa, n d. Cõu : ( im ) m bo cỏc yờu cu sau : 1, Xỏc nh yờu cu : - Th loi : phỏt biu cm ngh v nhõn vt kt hp vi lp lun chng minh - Ni dung : Cm nhn v p tõm hn ca lóo Hc. 2, Hỡnh thc : ( im ) m bo yờu cu sau: - B cc : phn m bi, thõn bi, kt bi - Hnh mch lc, rừ rng, khụng sai li chớnh t. 3, Ni dung : ( im ) m bo cỏc phn sau: A/ Phn m bi : ( 0,5 im ) Gii thiu tỏc gi, tỏc phm Khỏi quỏt phm cht ( v p tõm hn ) ca nhõn vt. B/ Thõn bi : ( im ) m bo ý sau : * í : Lóo Hc ngi nụng dõn nghốo, lng thin m bt hnh. - Ti sn nht ca lóo : Cú ba so vn, mt tỳp lu, vng - V cht, cnh g trng nuụi - Tui gi sng qunh hu, m au, hoa mu mt sch bóo, lng mt ngh vộ si, lóo khụng cú vic lm, gớa go t, bỏn cu vng, tỡm cho mỡnh cnh gii thoỏt. * í : Lóo Hc ngi giu lũng nhõn hu. - i vi trai. - i vi vt c bit l cu vng. * í : Lóo Hc, ngi sch, giu lũng t trng. - Nghốo nhng gi cho mỡnh sch khụng theo gút Binh T cú n. - T chi s giỳp ca ụng giỏo. - Bt c d phi bỏn lóo dn vt lng tõm. - Gi tin lm ma liờn ly n xúm lng. * Ngh thut : Miờu t tõm lý nhõn vt qua ngoi hỡnh v ni tõm, cỏch k chuyn xen ln trit lý sõu sc. Giáo viên viên thực hiện: Bùi Khắc Lợi 69Trờng THCS Phan Đình Phùng Tổng hợp Đề HSG - Khối - C/ Kt bi : ( 0,5 im ) - Khng nh li cm ngh. - ỏnh giỏ s thnh cụng ca tỏc phm. Giáo viên viên thực hiện: Bùi Khắc Lợi 70Trờng THCS Phan Đình Phùng PHềNG GD&T THANH OAI chớnh thc THI OLYMPIC LP Nm hc 2012-2013 Mụn thi: Ng Thi gian lm bi :120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 11 thỏng nm 2013 Cõu 1. (4 im) Hc sinh c on th sau : Nhng mi nm mi vng Ngi thuờ vit õu? Giy bun khụng thm ; Mc ng nghiờn su ( V ỡnh Liờn, ễng ) a, Phng thc biu t ca on th ? Xỏc nh cỏc trng t vng cú on th ? b,Ch cỏc bin phỏp ngh thut s dng on th. Phõn tớch giỏ tr biu t ca chỳng. Cõu 2: (6 im) Ni da Ngi n b no dt a nh i trờn ng kia? Khuụn mt tr p chỡm vo nhng xa no a ang lm chm mun chy lờn, hai chõn nú c nộm v phớa trc, hai bn tay hoa hoa mt iu mỳa kỡ l. V cỏi ming lớu lo khụng thnh li, hỏt mt bi hỏt cha tng cú. Ai bit õu, a bc cũn cha vng li chớnh l ni da cho ngi n b sng. Ngi chin s no b c trờn ng kia? ụi mt anh cú cỏi ỏnh riờng ca ụi mt ó nhiu ln nhỡn vo cỏi cht. B c lng ta trờn cỏnh tay anh, bc tng bc run ry. Trờn khuụn mt gi nua, khụng bit bao nhiờu np nhn an vo nhau, mi np nhn cha ng bao ni cc nhc gng gi mt i. Ai bit õu, b c bc khụng cũn vng li chớnh l ni da cho ngi chin s i qua nhng th thỏch. ( Nguyn ỡnh Thi, Tia nng, NXB hc, H Ni, 1983) T ý ngha ca bn trờn, hóy trỡnh by suy ngh ca em v ni da ca mi ngi cuc sng. Cõu (10 im) Cú ý kin cho rng : Ch Du v Lóo Hc l nhng hỡnh tng tiờu biu cho phm cht v s phn ca ngi nụng dõn Vit Nam trc cỏch mng thỏng Tỏm. Qua on trớch: Tc nc v b ( Ngụ Tt T ), Lóo Hc ( Nam Cao ), em hóy lm sỏng t nhn nh trờn. ------------HT------------(Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm) H tờn hc sinh . S bỏo danh . PHềNG GD&T HNG DN CHM THANH OAI THIOLYMPICLP8 Nm hc: 2012-2013 Mụn thi: Ng chớnh thc Cõu (4 im) a, Phng thc biu t : Biu cm (0,5 im) Cỏc trng t vng : (1,5 im) - Vt dng : giy, mc , nghiờn (0,5 im) - Tỡnh cm : bun, su (0,5 im) - Mu sc : , thm (0,5 im) c, Cỏc bin phỏp ngh thut s dng on th: ip ng (mi); cõu hi tu t (Ngi thuờ vit õu?); nhõn hoỏ(giy-bun, mc-su). (1 im) Phõn tớch cú cỏc ý : - S sng st trc s thay i quỏ bt ng mi nm mi vng. (0,25 im) - Hỡnh nh ụng gi tiu tu, lng l bờn gúc ph , ngi trờn ph ụng nhng ch ụng ngi thỡ vng v, tha tht ngi thuờ vit. (0,25 im) - Mt cõu hi nghi cú t nghi nhng khụng mt li gii ỏp, hi õm tan loóng vo khụng gian hun hỳt- tõm trng xút xa ngao ngỏn. (0,25 im) - Cỏi bun, cỏi su nh ngm vo cnh vt(giy, nghiờn), nhng vt vụ tri vụ giỏc y cng bun cựng ụng, nh cú linh hn cm thy cụ n lc lừng. (0,25 im) Quỏ trỡnh phõn tớch HS cú th ch bin phỏp ngh thut kt hp vi phõn tớch luụn Cõu 2: (6 im) Ni da * Yờu cu v k nng: (1 im) - Bi vit cú b cc v cỏch trỡnh by hp lớ. - H thng ý ( lun dim)rừ rng v c trin khai tt. Din t tt, khụng mc li chớnh t, li dựng t v ng phỏp. * Yờu cu v ni dung: (5 im) - Nhn xột khỏi quỏt cõu chuyn: Nguyn ỡnh Thi ó ghi li cm xỳc ca mỡnh bi th Tia nng v ni da ca mi ngi cuc sng bi vỡ mi ngi chỳng ta cng cn cú mt im ta hay mt ni da cú c mt cuc sng thnh t, hnh phỳc. (0,5 im) - Gii thớch c th no l ni da v biu hin ca ni da: + Ni da l ni mi ngi nng ta gp khú khn cuc sng, l ni tip cho h sc mnh, nim tin, ng lc hot ng, l ni mang li cm giỏc m ỏp, bỡnh yờn gp súng giú. (0,5 im) + Ni da bi th th hin biu hin bờn ngoi, ngi ph n l ni da cho cu bộ, ngi chin s l ni da cho b c. Tuy nhiờn khớa cacnhj tinh thn, cu cng l ni da cho ngi ph n, b c cng l ni da cho ngi chin s. (0,5 im) + Trong cuc sng cú nhng ni da khỏc nhau: v mt vt cht thỡ ú l tin bc ca ci Xột v mt tinh thn thỡ ú l nng ngi thõn yờu gia ỡnh nh ụng b, cha m, anh ch, nhng bn bố thõn thit, nhng k nim, nhng giỏ tr thiờng liờng, u im, mt mnh ca bn thõn(0,5 im) Ch c ý ngha ca ni da: + Giỳp ngi cm thy bỡnh yờn, thn, vt qua mi khú khn th thỏch, cú ng lc phn u lờnTa cm thy vui, hnh phỳc, yờn tõm, vng vng cuc sng (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (0,5im) - Bi hc v ni da: + Bt c cng cn cú mt ni da nhng ng thi li l ni da cho ngi khỏc. (0,5 im) + Cn phi cú thỏi trõn trng nhng ni da tt p m mỡnh cú c, ng thi cng l ni da ý ngha cho ngi khỏc (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (0,5 im) + Phờ phỏn nhng ngi ch bit da dm, th lm iu xu xa: nhng kiu ụng chỏu cha da vo quyn th, tin bc ca cha m. Cng cn lờn ỏn nhng k ch bit l thuc vo ngi khỏc m khụng tin vo sc mỡnh lờn. Hoc nhng ni chn nhng ni da khụng tt t c mc ớch bng bt c giỏ no (1 im) + Qua bi th chỳng ta thm thớa mt iu rng, si dõy neo vng chc nht vi cuc i ca mi ngi l s yờu thng. ú l ch da vng chc nht ca ngi cuc i, giỳp ngi vt qua nhng bun phin v cay ng. v nh th mi bon chen, toan tớnhlựi li phớa sau. (0,5 im) Cõu (10 im) Cú ý kin cho rng : Ch Du v Lóo Hc l nhng hỡnh tng tiờu biu cho phm cht v s phn ca ngi nụng dõn Vit Nam trc cỏch mng thỏng Tỏm. Qua on trớch: Tc nc v b ( Ngụ Tt T ), Lóo Hc ( Nam Cao ), em hóy lm sỏng t nhn nh trờn. 1) Yờu cu chung: - Vn ngh lun chng minh (lm sỏng t mt nhn nh qua bi ngh lun hc). - Yờu cu HS bit dng kin thc ó hc v lm v hc lm bi, ú cú kt hp vi phỏt biu cm xỳc, suy ngh v m rng bng mt s bi vn, bi th khỏc lm phong phỳ thờm cho bi lm. - Khuyn khớch nhng bi lm cú s sỏng to, cú cm xỳc, giu cht 2) Yờu cu c th: 1, M bi : Hc sinh dn dt v nờu c ngh lun : Ch Du v Lóo Hc l nhng hỡnh tng tiờu biu cho phm cht v s phn ca ngi nụng dõn Vit Nam trc cỏch mng thỏng Tỏm. (1 im) 2, Thõn bi: a. Ch Du v Lóo Hc l nhng hỡnh tng tiờu biu cho phm cht tt p ca ngi nụng dõn Vit Nam trc cỏch mng . * Ch Du : L mt mu mc va gn gi va cao p ca ngi ph n nụng thụn Vit Nam thi kỡ trc cỏch mng : Cú phm cht ca ngi ph n truyn thng, cú v p ca ngi ph n hin i. C th : - L mt ngi v giu tỡnh thng : n cn chm súc ngi chng m yu gia v su thu. (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) - L ngi ph n cng ci, dng cm bo v chng . (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) * Lóo Hc :Tiờu biu cho phm cht ngi nụng dõn th hin : - L mt lóo nụng cht phỏt, hin lnh, nhõn hu (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) - L mt lóo nụng nghốo kh m sch, giu lũng t trng (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) b. H l nhng hỡnh tng tiờu biu cho s phn au kh, bi thm ca ngi nụng dõn Vit Nam trc cỏch mng : * Ch Du S phn iờu ng : Nghốo kh, b búc lt su thu, chng m v cú th b ỏnh, b bt li. (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) * Lóo Hc : S phn au kh, bi thm : Nh nghốo, v cht sm, trai b lng i lm phu cao su, thui thi sng cụ n mt mỡnh; tai ho dn dp, au kh vỡ bỏn cu vng; to c mún no n mún ny, cui cựng n b t t. (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) c. Bc chõn dung Ch Du v Lóo Hc ó tụ m giỏ tr hin thc v tinh thn nhõn o ca hai tỏc phm. Nú bc l cỏch nhỡn v ngi nụng dõn ca hai tỏc gi. C hai nh u cú s ng cm, xút thng i vi s phn bi kch ca ngi nụng dõn ; au n, phờ phỏn xó hi bt cụng, tn nhn. Chớnh xó hi y ó y ngi nụng dõn vo hon cnh bn cựng, bi kch; u cú chung mt nim tin mi v kh nng chuyn bin tt p ca nhõn cỏch ngi. Tuy vy, mi nh cng cú cỏch nhỡn riờng : Ngụ Tt T cú thiờn hng nhỡn ngi nụng dõn trờn gúc u tranh giai cp, cũn Nam Cao ch yu i sõu vo phn ỏnh s thc tnh nhn thc v nhõn cỏch mt ngi Nam Cao i sõu vo th gii tõm lý ca nhõn vt, cũn Ngụ Tt T ch yu miờu t nhõn vt qua hnh ng bc l phm cht (1 im) 3, Kt bi : Khng nh li . (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . (1 im) V hỡnh thc : (1 im) B cc rừ rng, y , trỡnh by sch p, din t lu loỏt, ớt sai chớnh t. Bi lm ỳng th loi. (hc sinh phõn tớch lớ gii v dn chng) . Lu ý chung * Khuyến khích có ý tởng sáng tạo, phát độc đáo mà hợp lý, có sức thuyết phục, viết có cá tính, giọng điệu, cảm xúc riêng. THI HS GII VN THI GIAN: 120 PHT CU (1,5 ) Phõn tớch bin phỏp ngh thut c tỏc gi s dng cõu th sau: " Chic thuyn im bn mi tr v nm Nghe cht mui thm dn trongth v" (Quờ hng - T Hanh) CU (2,5 ) Hóy vit mt on nờu lờn suy ngh ca em t cõu sau: " Gia mt vựng si ỏ khụ cn, cú nhng loi cõy mc lờn v n nhng chựm hoa tht p" CU (6,0 ) Trong bi th " Mt khỳc ca xuõn", nh th T Hu cú vit: " Nu l chim, chic lỏ Thỡ chim phi hút, chic lỏ phi xanh L no vay m khụng tr Sng l cho õu ch nhn riờng mỡnh" Em hóy nờu suy ngh ca mỡnh v l sng c th hin bn cõu th trờn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CU 1: (1,5 ) - Bin phỏp ngh thut c s dng : nhõn húa (0,25) - Bng bin phỏp nhõn húa: tỏc gi khụng ch din t hỡnh nh thuyn nm im trờn bn m cũn cm thy nú nh ang lng nghe, ang cm nhn cht mn mũi ca bin c. Hỡnh nh thuyn vụ tri ó tr nờn cú hn. V , cng nh ngi dõn chi, thuyn lao ng y cng thm m v mui mn ca bin khi, ú l s vt v nhng trn y hnh phỳc.(0,75) - Cõu th th hin s tinh t ti hoa v mt tm lũng gn bú sõu nng vi ngi, cuc sng lao ng ca quờ hng.(0,5) CU (2,5) HS vit trn on vn, ni dung c bn t c cỏc ý sau: - T mt hin tng ca thiờn nhiờn: ( mt ni m tng chng nh khụng th tn ti s sng cú nhng loi cõy mc lờn v n nhng chựm hoa tht p) din t sc chu ng, sc sng kỡ diu ca nhng loi cõy. - Hin tng thiờn nhiờn ú, gi suy ngh gỡ v v p ca nhng ngi - mụi trng khú khn khụng khut phc ý ngi. Trong hon cnh nghit ngó l lỳc ngi th hin ngh lc phi thng, sc chu ng v sc sng kỡ diu nht. i vi h, nhiu s gian kh, khc nghit ca hon cnh li chớnh l mụi trng giỳp h tụi luyn, giỳp h vng vng hn cuc sng. Thnh cụng m h t c tht cú giỏ tr, tht rc r vỡ nú l kt qu nhng c gng phi thng. CU (6,0) Yờu cu: HS th hin c suy ngh ca mỡnh v quan niờm sng c th hin qua bn cõu th (ch khụng phõn tớch bn cõu th ú) Nhng gi ý chớnh: V ni dung: í 1: + Mi ngi sng cuc i khụng ch l hng th cuc sng m cũn phi bit phc v cho cuc sng. + on th nờu lờn mt l sng, mt quan nim sng tt p. ú l: mi cỏ nhõn u phi cú trỏch nhim vi cuc i chung, phi cng hin cho cng ng, cho xó hi, cho nhng ngi xung quanh mỡnh. (dn chng) + Mi ngi s sng trn hn bit chia s, bit sng vỡ ngi khỏc. Xó hi hnh phỳc hn mi ngi u hng n cỏi chung, cỏi cao c. (dn chng) - í 2: Liờn h cuc sng hin ti v trỏch nhim cỏ nhõn. V din t: - Hnh cht ch, trụi chy, mch lc, giu mu sc cỏ tớnh (Trờn õy l nhng gi ý c bn, hc sinh cú th cú nhng cỏch trỡnh by khỏc, theo yờu cu ca . Gỏm kho cn c gi ý v bi lm c th ca hc sinh cho im phự hp) BIU IM CHM: CU 2: im 2,0 - 2,5: Vit trn on vn, m bo cỏc ni dung nờu ỏp ỏn. im 1,5 - [...]... CH M THI CH N HSG PHềNG GIO D C V O T O MễN: NG VN 8 Cõu ỏp ỏn * í ngha c a ti ng chim tu hỳ u v cu i bi th l: + u: 1 (2,0 ) - Ti ng chim g i b y, g i b n, õm thanh trong sỏng - Ti ng chim bỏo hi u c nh mựa hố p , tng b ng, trn y nh a s ng, khi th c khỏt v ng t do + L n cu i: - Ti ng kờu kh c kho i, gi c gió, thi u t - Ti ng kờu khi n nh th c m th y b c b i, kh au, day d t - Thụi thỳc ng i chi. .. thõn thi t, l hỡnh nh thi n nhiờn ti p T ú HS lm bi ph i m b o c cỏc ý sau: - D n d t v n v nờu c v n c n lm sỏng t m t cỏch m ch l c - Khi Bỏc trong nh tự c a T ng Gi i Th ch thỡ trng l ng i b n tri õm, tri k g n gi, ng viờn, s chia: Ng m trng, ờm thu, Trng thu, Gi i is m - Khi Bỏc chi n khu Vi t B c thỡ trng l hỡnh nh thi n nhiờn ti mỏt, thanh bỡnh, l ng i b n luụn cú m t trong lỳc bn vi c quõn, chia... ch m nh i m bi lm h c sinh sao cho chớnh xỏc, h p lý; c n trõn tr ng nh ng bi vi t cú nhi u ý t ng, giu ch t vn i m ton bi l n 0,25 i m - H T - UBND HUY N TH Y NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I MễN: NG VN 8 Th i gian: 120 phỳt( Khụng k th i gian giao ) Cõu 1: (2 i m): Trong truy n ng n Lóo H c c a nh vn Nam Cao (Ng vn 8, t p 1), n u b chi ti t Lóo H c t t... NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O -Cõu 1 H NG D N CH M THI CH N HSG MễN: NG VN 8 ỏp ỏn 1.Yờu c u v hỡnh th c: Yờu c u h c sinh trỡnh by d i d ng m t vn b n ng n ho c m t o n vn tng i hon ch nh 2.Yờu c u v n i dung: - Chi ti t lóo H c t t b ng b chú l m t chi ti t quan tr ng gúp ph n t o nờn c s c ngh thu t c a tỏc ph m - N u khụng cú chi ti t ny thỡ vi c k t thỳc truy n s m t tớnh b t ng v khụng... liên tiếp rơi xuống, cái âm vang của từng giọt mồ hôi nghe đều đều rất rõ Câu thứ hai đợc tác giả dân gian vận dụng biện pháp ntu từ so sánh v nói quá có tác dụng cụ thể hóa hình ảnh giọt mồ hôi túa ra, rơi xuống v gây ấn tợng về công việc c y đồng buổi ban tra vô cùng vất vả khó nhọc Câu thứ t đợc chia th nh hai vế tơng phản đối lập từng cum từ ngữ: dẻo thơm >< đắng cay, một hạt >< muôn phần Phép đối... thuy t minh (gi i thi u) v vn ngh lu n (ch ng minh) Ph i h p c hai m t cỏch nhu n nhuy n - N m v ng ki n th c v tỏc gi H Chớ Minh, tỏc ph m " Nh t ký trong tự " v bi th "Ng m trng " ( b n phiờn õm v d ch th ) - Di n t t t B Yờu c u c th : H c sinh cú th linh ho t gi i quy t v n Sau õy l m t s ý c b n : 1 Gi i thi u tỏc gi : - H Chớ Minh ( 189 0 - 1969) tờn g i th i niờn thi u l Nguy n Sinh Cung, lỳc i... UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I -MễN: NG VN 8 Th i gian: 120 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Cõu 1: (2.5 i m) Dõn chi l i ln da ngm rỏm n ng, C thõn hỡnh n ng th v xa xm; Chi c thuy n im b n m i tr v n m Nghe ch t mu i th m d n trong th v (T Hanh Quờ hng) C m nh n c a em v o n th trờn Cõu 2: (2.5 i m) Viết đoạn văn nêu nhận xét của em về nhõn v t ụng giỏo... GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I MễN: NG VN 8 Th i gian: 120 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Cõu 1: Cho o n vn: c nh th , hoa - h c - trũ th nh ng cỏnh son xu ng c , m t ng giõy phỳt xa b n h c sinh! Hoa ph ng ri, ri Hoa ph ng ma Hoa ph ng khúc Tr ng t ng t, khụng ti ng tr ng, khụng ti ng ng i Hoa ph ng m, hoa ph ng nh Ba thỏng tr i ng ng Hoa ph ng p v i ai, khi h c sinh ó i c r i!... D C- O T O THI CH N H C SINH GI I MễN: NG VN 8 Th i gian: 120 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Cõu 1: (3 i m) C m nh n c a em v b c tranh t bỡnh trong o n th sau: No õu nh ng ờm vng bờn b su i Ta say m i ng u ng ỏnh trng tan ? õu nh ng ngy ma chuy n b n phng ngn Ta l ng ng m giang sn ta i m i? õu nh ng bỡnh minh cõy xanh n ng g i, Ti ng chim ca gi c ng ta tng b ng? õu nh ng chi u lờnh lỏng mỏu... PHềNG GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I MễN NG VN 8 Th i gian: 120 phỳt ( Khụng k th i gian giao ) Cõu 1 (2 i m) Nờu ý ngha ti ng chim tu hỳ m u v k t thỳc bi th Khi con tui hỳ" c a T H u Cõu 2 (3 i m) C m nh n c a em v ph n trớch sau: T ng nghe: Vi c nhõn ngha c t yờn dõn, Quõn i u ph t tr c lo tr b o Nh n c i Vi t ta t tr c, V n xng n n vn hi n ó lõu Nỳi sụng b cừi ó chia, Phong t c B c Nam . ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA AN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Ngữ văn - Lớp 8 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Câu 1 (5,0 điểm. giàu chất văn và sáng tạo. UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN 8 Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu. ra bài học 0,5 HẾT UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: NGỮ VĂN 8 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu

Ngày đăng: 23/09/2015, 16:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan