Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 (có đáp án chi tiết)

86 11.6K 36
Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHềNG GD&T BèNH GIANG KIM TRA HC K I NM HC 2013 - 2014 MễN: NG VN - LP CHNH THC Thi gian lm bi: 90 phỳt ( bi gm 01 trang) Cõu (3 im). Cho on trớch sau: Nhng li ny cỏi tin nh vy c? M thng chỏnh Bu thỡ ớch l ngi lng khụng sai ri. Khụng cú la lm cú khúi ? Ai ngi ta hi õu ba tc nhng chuyn y lm gỡ. Chao ụi! Cc nhc cha, c lng Vit gian! Ri õy bit lm n, buụn bỏn sao? Ai ngi ta cha. Ai ngi ta buụn bỏn my Sut c cỏi nc Vit Nam ny ngi ta ghờ tm, ngi ta thự hn cỏi ging Vit gian bỏn nc . Li cũn bao nhiờu ngi lng, tan tỏc mi ngi mt phng na, khụng bit h ó rừ cỏi c s ny cha?. a. on trớch trờn thuc bn no? Do sỏng tỏc? Hon cnh sỏng tỏc tỏc phm? b. on trờn l suy ngh ca nhõn vt no? Nhõn vt ú ang hon cnh no? c. Ngh thut xõy dng nhõn vt on trờn cú gỡ c sc? Cõu (2 im). Vn dng hiu bit v cỏc phộp tu t trỡnh by cm nhn ca em v on th sau bng mt on vn: Nhúm bp la p iu nng m Nhúm nim yờu thng, khoai sn ngt bựi Nhúm ni xụi go mi s chung vui Nhúm dy c nhng tõm tỡnh tui nh . (Bng Vit - Bp la) Cõu (5 im). Trong vai ụng s k li tỏc phm Lng l Sa Pa ca Nguyn Thnh Long. -------------------HT------------------- H tờn hc sinh:S bỏo danh: . Ch kớ giỏm th 1: Ch kớ giỏm th . PHềNG GD&T BèNH GIANG HNG DN CHM KIM TRA HC Kè I NM HC 2013 2014 Mụn Ng (Hng dn chm gm 03 trang) A. YấU CU CHUNG - Giỏm kho phi nm c ni dung trỡnh by bi lm ca hc sinh ỏnh giỏ c mt cỏch khỏi quỏt, trỏnh m ý cho im. Vn dng linh hot ỏp ỏn, nờn s dng nhiu mc im mt cỏch hp lý; khuyn khớch nhng bi vit cú cm xỳc v sỏng to. - Hc sinh cú th lm bi theo nhiu cỏch riờng nhng ỏp ng c cỏc yờu cu c bn ca , din t tt cho im. B. YấU CU C TH Cõu Mc ớch Yờu cu a. Mc ớch: Kim tra k nng c hiu bn, phỏt hin giỏ tr ca chi tit, ngh thut xõy dng nhõn vt tỏc phm truyn. b. Yờu cu: * V k nng: hc sinh bit bỏm sỏt bn ngụn t, bit phỏt hin cỏc giỏ tr ngh thut, dng ý ca tỏc gi vic xõy dng nhõn vt. * V ni dung kin thc: Hc sinh cn trỡnh by cỏc ý sau: a. - on trớch trờn thuc bn "Lng" Kim Lõn sỏng tỏc. - Hon cnh sỏng tỏc tỏc phm: sỏng tỏc nm 1948 thi kỡ u ca cuc khỏng chin chng Phỏp. b. Suy ngh ú l ca nhõn vt ụng Hai ễng ang hon cnh au kh, nhc nhó nghe tin lng Ch Du lm Vit gian theo Tõy. c. Ngh thut t s on trớch trờn rt c sc vic khc nhõn vt ca tỏc gi: - Xõy dng nhõn vt qua ngụn ng c thoi ni tõm (s dng nhiu cõu hi tu t) nhm mc ớch núi lờn nhng suy ngh ca nhõn vt. - Lm ni bt quỏ trỡnh u tranh ni tõm ca ụng Hai sau nghe tin lng mỡnh theo gic: bn khon khụng tin, ri bt buc phi tin vỡ cú bng chng v ri nhc nhó, lo lng cho tng lai ca gia ỡnh, ca ngi lng . * Hc sinh cú th khụng ch cõu hi tu t, cho im ti a ý c thoi ni tõm. a. Mc ớch: Kim tra kin thc v ting Vit: cỏc phộp tu t v cm nhn c cỏi hay ca cỏc phộp tu t y vic th hin ni dung on trớch th. b. Yờu cu: im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - V k nng: hc sinh bit vit thnh on vn. Din t mch lc, trụi chy, thuyt phc. - V ni dung kin thc: Hc sinh cn trỡnh by cỏc ý sau: - ip t "nhúm" to nhc iu cho th, nhn mnh ý. - Phộp n d: t "nhúm" cú hai lp ngha- ngha t thc v n d. + Nhúm l lm cho la bộn vo nhiờn liu chỏy lờn. + Nhúm l nhen lờn, gi lũng chỏu nhng tỡnh cm tt p: Hỡnh nh bp la gn lin vi hỡnh nh ngi b, tỡnh yờu thng b dnh cho chỏu t nhng th gin d i thng nht (khoai sn ngt bựi), hũa tỡnh lng ngha xúm (ni xụi go mi x chung vui), nhen nhúm lờn lũng chỏu c m, k nim m lũng, nim tin thiờng liờng, kỡ diu, nõng bc chỏu trờn mi chng ng i (nhúm dy c nhng tõm tỡnh tui nh), c. Biu im: * im 2: Vit ỳng on vn, ý, sỏng to, din t lu loỏt. * im 1: m bo 1/2 s ý, cũn mc li din t. * im 0,5: Cm nhn cha ỳng hng, mc nhiu li din t, * im : Bi lm lc , sai c ni dung v phng phỏp. a. Mc ớch: Kim tra k nng c hiu bn, phỏt hin giỏ tr ca hỡnh nh bn, ỏnh giỏ c ý ngha, vai trũ ca nhõn vt; khc sõu ch bn, rốn k nng t s an xen miờu t, biu cm, ngh lun, i thoi, c thoi ni tõm, . b. Yờu cu: * V k nng: hc sinh bit bỏm sỏt bn ngụn t, bit phỏt hin v phõn tớch giỏ tr ngh thut, bit cm nhn v hỡnh nh nhng ngi lao ng mi XHCN, bit trỡnh by thnh mt bn hon chnh theo hỡnh thc t s an xen miờu t, biu cm, ngh lun, i thoi, c thoi, c thoi ni tõm, . th hin c vai trũ ca ngi k chuyn ngụi th nht- vai ụng s. * V ni dung kin thc: Hc sinh cn bỏm sỏt bn trỡnh by cỏc ý sau: - M bi: Gii thiu nhõn vt v s vic (ngi k chuyn v cuc gp g n tng) -Thõn bi: + Miờu t hỡnh nh thiờn nhiờn Sa Pa qua cm nhn ca ngi k chuyn. + K v cuc gp g tỡnh c vi anh niờn. (Hc sinh da vo bn, cú th thay i trt t, lc bt mt s on khụng quan trng. Trong ú th hin c thỏi , tỡnh cm v nhng bỡnh lun, ỏnh giỏ ca ngi k vi nhng suy ngh tớch cc, nhng vic lm v thỏi ca nhõn vt anh niờn) + Nhng suy ngh ca ngi k chuyn v chớnh mỡnh, v cụng vic v v ngh thut hi ha. - Kt bi: Kt thỳc s vic, li khuyờn dnh cho th h tr * an xen li t s cỏc yu t miờu t, c thoi ni tõm, ngh lun . hp lớ. *Hc sinh cú th trỡnh by theo cỏch khỏc song m bo vai k, nhng ý k trờn, an xen cỏc yu t khỏc hp lớ cho im nh biu im chm. c. Biu im chm: * im : Bi lm m bo cỏc yờu cu trờn. Cú k nng lm t s an xen miờu t, biu cm, ngh lun, i thoi, c thoi, c thoi ni tõm . Cú c nhng on hay, bi hay. * im : t nhng yờu cu chớnh. B cc tng i hp lý. Din t gn, ớt li din t. * im : Bi lm cha sỏng to, cha bit an xen hp lớ yu t miờu t, biu cm, ngh lun, i thoi, c thoi, c thoi ni tõm . Cũn mc li din t. * im : K cũn sai lc, cha sõu, cha bit an xen yu t miờu t, biu cm, ngh lun, i thoi, c thoi, c thoi ni tõm .Cha cú b cc hp lớ, cũn mc nhiu li din t. * im : Lc sang ngh lun, mc nhiu li din t, cha cú b cc. * im : Bi lm lc hoc ch vit vi dũng, sai c ni dung v phng phỏp. Lu ý : Giỏm kho nghiờn cu k Mc ớch, Yờu cu v Biu im cho cỏc im l cũn li. PHềNG GIO DC V O TO THANH OAI THI HC SINH GII LP (Vũng 2) Nm hc: 2014 2015 Mụn: Ng Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi gm trang). ( CHNH THC) Cõu (6 im) Vn ho v i ngi Nga Macxim Gorki tng phỏt biu: "Chi tit nh lm nờn nh ln". Hóy phõn tớch chi tit "chic búng" tỏc phm "Chuyn ngi gỏi Nam Xng" ca Nguyn D lm rừ iu ú. Cõu (4 im) Trong bi Vỡ tụi vit tiu thuyt, L Tn núi: Mi tụi chn ti, tụi u chn nhng ngi bt hnh xó hi bnh tt, vi mc ớch lụi ht bnh tt ca h ra, lm cho mi ngi chỳ ý v tỡm cỏch chy cha. Em hiu ý kin ca nh nh th no? * Lu ý: Bi vit khụng quỏ mt trang giy thi. Cõu (10 im) Vit v m, Ch Lan Viờn gi gm: Con dự ln l ca m, i ht i, lũng m theo con. (Con cũ) Nguyn Duy tõm s: Ta i trn kip ngi Cng khụng i ht my li m ru (Ngi bun nh m ta xa). Nguyn Khoa im cng ó tng t bch: V chỳng tụi mt th qu trờn i. By mi tui m i ch c hỏi Tụi hong s ngy bn tay m mi Mỡnh cũn mt th qu non xanh. (M v qu) Nhng B.Babbles li núi: S mng ca ngi m khụng phi l lm ch da cho cỏi m l lm ch da y tr nờn khụng cn thit. Cm nhn ca anh (ch) v ngi m qua cỏc ý kin trờn? T ú, trỡnh by nhng suy ngh ca anh (ch) v vai trũ ca ngi m. HT. PHềNG GIO DC V O TO HUYN THANH OAI HNG DN CHM THI HC SINH GII LP (Vũng 2) Nm hc: 2014 2015. Mụn: Ng vn. Cõu (6 im): Yờu cu chung: * Hỡnh thc (1 im): - Hc sinh bit dng kin thc v k nng ngh lun suy ngh trỡnh by v mt tỏc phm hc. ú l vai trũ ca mt chi tit ngh thut mt tỏc phm hc. - Bi vit lp lun cht ch. Vn vit mch lc, sỏng; chuyn ý linh hot, khụng mc cỏc li. * V ni dung kin thc (5 im): a. Nờu c vai trũ ca chi tit ngh thut tỏc phm hc (1 im): - Chi tit l mt nhng yu t nh nht to nờn tỏc phm ( .), lm nờn mt chi tit nh cú giỏ tr ũi hi nh phi cú s thng hoa v cm hng v ti nng ngh thut. - Ngh thut l mt lnh vc c thự: Tm vúc ca ngi ngh s cú th c lm nờn t nhng yu t nh nht. Nh ln cú kh nng sỏng to c nhng chi tit nh nhng giu giỏ tr biu t, gúp phn c lc vic th hin ch t tng ca tỏc phm. Chi tit ngh thut khụng ch l yu t cu thnh tỏc phm m cũn l ni gi gm nhng quan nim ngh thut v ngi, v cuc i .ca nh vn, ni kớ thỏc nim u t, trn tr ca nh trc cuc i. Nh ch thc s l ngi th kớ trung thnh ca thi i (H.Balzac) cú kh nng lm sng dy cuc i trờn trang sỏch bt u t nhng chi tit nh. La chn chi tit xõy dng nờn tỏc phm ngh thut khụng ch th hin bn cht sỏng to ca ngi ngh s m cũn bc l ti nng, tm vúc t tng ca ngi cm bỳt. b. ỏnh giỏ giỏ tr ca chi tit "chic búng" "Chuyn ngi gỏi Nam Xng" (4 im): * Giỏ tr ni dung (2 im): - "Chic búng" tụ m thờm nột p phm cht ca V Nng vai trũ ngi v, ngi m. ú l ni nh thng, s thu chung, c mun ng nht "xa mt nhng khụng cỏch lũng" vi ngi chng ni chin trn; ú l tm lũng ngi m mun kha lp s trng vng, thiu ht tỡnh cm ngi cha phi xa nh i chinh chin lũng a th. - "Chic búng" l mt n d cho s phn mng manh ca ngi ph n ch phong kin coi trng nam quyn. H cú th gp bt hnh dự nguyờn nhõn gõy l vụ lý. Vi chi tit ny, ngi ph n hin lờn l nn nhõn ca bi kch xó hi. - "Chic búng" cũn xut hin cui tỏc phm "Ri chc lỏt, búng nng loang loỏng m nht dn m bin i mt khc ho sõu thờm giỏ tr hin thc v nhõn o ca tỏc phm. - Chi tit ny cũn l bi hc v hnh phỳc muụn i: Mt ỏnh mt nim tin, hnh phỳc ch cũn l chic búng h o. * Giỏ tr ngh thut (2 im): - To kch tớnh, tng sc hp dn cho tỏc phm: Chi tit "chic búng" to nờn ngh thut tht nỳt, m nỳt cho truyn, to lờn mõu thun bt ng, hp lý: + Bt ng: Mt li núi ca tỡnh mu t li b chớnh a ngõy th y vo vũng oan nghit; chic búng ca tỡnh chng ngha v, th hin ni khỏt khao on t, s thu chung son st li b chớnh ngi chng nghi ng v "tht tit" . + Hp lý: ch nam quyn cựng vi cnh ng chia ly bi chin tranh l nguyờn nhõn sõu xa dn n bt hnh ca V Nng. - To s hon chnh, cht ch cho ct truyn. Chi tit ny cũn l s sỏng to ca Nguyn D (so vi chuyn c tớch, "Miu v chng Trng") to nờn v p lung linh cho tỏc phm v mt kt thỳc tng nh cú hu nhng li nhn mnh hn bi kch ca ngi ph n. Biu im: - im 5, 6: Bi vit ỏp ng tt cỏc yờu cu trờn, cú rừ kh nng hiu , t tt, vit giu cm xỳc. Din t sỏng, mch lc. Ch vit sch p, khụng mc cỏc li. - im 3, 4: Bi vit ỏp ng c bn cỏc yờu cu v ni dung song cũn thiu cht ch lp lun v cha tht cm xỳc. - im 2: Hiu nhng dng thao tỏc ngh lun cha thun thc. Din t ụi ch cha tht sỏng; cũn mc mt vi li chớnh t hoc dựng t. - im 1: Ch yu l k li truyn; lp lun cha cht ch, thiu rừ rng. Mc mt s li dựng t, vit cõu, chớnh t. - im 0: Hon ton lc . Cõu (4 im): 1. Gii thớch (2 im). Mi chn ti Mc ớch sỏng tỏc chng. Chn nhng ngi bt hnh xó hi bnh tt Tỏc phm phi thm nhun giỏ tr hin thc. Lụi ht bnh tt ca h ra, lm cho mi ngi chỳ ý v tỡm cỏch chy cha) -> Dựng chng lm v khớ ci to xó hi. => Quan im sỏng tỏc ngh thut tin b ca L Tn: Ngh thut phi gúp phn xõy dng v ci to cuc sng, lm cho cuc sng tr lờn tt p hn. 2. Phõn tớch, chng minh bng cỏc tỏc phm ngh thut m HS bit (1 im). 3. M rng (1 im): - Cú c cỏi nhỡn ỳng n v sc mnh ca chng núi riờng v ngh thut núi chung ci to v xõy dng xó hi. - Cú c khỏt vng gúp phn xõy dng xó hi ngy cng tt p. Cõu (10 im) 1. Yờu cu chung: - Thy c s th hin phong phỳ v vai trũ ca ngi qua cỏc ý th v nhn nh. - Thy c vai trũ quan trng ca ngi m cuc i mi ngi. II. Yờu cu c th: HS cú th cú nhiu cỏch trin khai bi lm, nhng cui cựng hng ti cỏc ý c bn sau: 1. Trỡnh by c cm nhn v giỏ tr ni dung, ngh thut ca cỏc dn chng ó nờu bi (4 im). - Cõu th ca Ch Lan Viờn: + ip t ng cp hỡnh nh ''m, con'' ''vn'', li th lc bỏt mang õm hng li ru, cht trit lý nhng tr tỡnh thit tha + Hai cõu th ngn va th hin cm xỳc v tỡnh m ca nh th va th hin s tri nghim rỳt quy lut tỡnh cm ca muụn i luụn cn cú m, m luụn dừi theo con, m l ngun sc mnh nõng tõm hn con. Hai cõu th khụng ch khỏi quỏt ý ngha ca tỡnh mu t gin d gn gi, cao c thiờng liờng, bt dit m cũn tụ m ting lũng thit tha ca m i vi con, nim xỳc ng dõng tro ca i vi m. S cm nhn tri nghim ca nh th cng l s ng vng ca muụn ngi cuc i thu nhn tỡnh yờu bao la ca m i vi bt chp mi bin thiờn ca cuc i - Cõu th ca Nguyn Duy: + Cõu th ti hoa, c bit l th lc bỏt phng pht phong v ca dao nhng mang m cht trit lý cỏc cp ý i i trn kip vi khụng i ht, kip ngi vi li m ru + V p ca hai cõu th th hin cm xỳc va lng ng, va thiờng liờng nhng tht trit lý. My li m ru l biu tng cho tỡnh cm yờu thng vụ b m m dnh cho con. Cỏch núi i trn kipvn khụng i ht khng nh tỡnh mu t l vụ cựng thiờng liờng, cao c; l vụ cựng, vụ tn, khụng gỡ cú th n ỏp ht c. - Cõu th ca Nguyn Khoa im: + S sõu sc ca t th kt hp vi nhng cỏch th hin v ngụn t c ỏo to nờn mt cht suy tng riờng. + Hai cõu th cui y n ý, va l s bn khon v trỏch nhim ca bn thõn, va l s lo lng v mt iu tt yu: bn tay m mi mang nhiu hm ý. Cú l ú l iu au xút nht i vi mi ngi con, v cng au xút hn cũn l mt th qu non xanh thỡ m ó i xa ri. Nhng cõu th l s thc tnh tõm thc nh th v ngi c. - Cõu núi ca B.Babbles: + Cỏch núi ngn gn, hm sỳc, mang tớnh trit lý cao. + Vai trũ v cỏch dy ỳng n ca ngi m t lp cuc sng. 2. Khng nh cỏch nhỡn v ngi m khụng mõu thun (2 im): - Nhng li th v hỡnh nh ngi m l li t bch ca ch th tr tỡnh (ngi con), l li t thỳ chõn thnh v cm ng ca a v s ln lao ca tỡnh mu t trc bc i lng l m cng tht nghit ngó ca thi gian. ng thi, õy cng l ting lũng, tm lũng ca hng v m. Trong tỡnh mu t bao la v i kia, a no cng ch l mt th qu non xanh c ch che, nõng niu bn tay m, a no dự ln n õu cng khụng i ht my li m ru l ca m - Li núi ca B.Babbles li nhn mnh tm quan trng ca vic giỏo dc cỏi bit sng ch ng, tớch cc, khụng da dm. Ngi m luụn dang rng vũng tay che ch, yờu thng nhng cng cn dy khụng li, bit t ng v bc i bng chớnh ụi chõn ca mỡnh, tc l lm cho ch da y tr nờn khụng cn thit 3. Nờu dn chng chng minh (2 im): Lỳc bn va lm chm i, m buụng tay khụng gi bn mong bn cú th i vng hn. M luụn l ngi giỳp ta gii quyt khú khn nhng mt lỳc no ú chỳng ta s phi t lm ly. Nu ta vp ngó, m s ch cho ta nhng ch sai ta t ng lờn trờn ụi chõn ca mỡnh. Sau mi ln nh vy, chỳng ta cú th rỳt nhiu bi hc cho bn thõn. ri sau ny, trờn ng i di rng, nhiu chụng gai s cú nhiu ln ta chựn bc bn tay m s khụng chỡa kộo ta dy m n lỳc ú chỳng ta s t bit phi lm th no. Ngay cuc sng hng ngy cng vy, t nhng vic nh nht m cng dy cho ta lm t nh chỳng ta quen dn vi vic t lp 4. M rng (2 im): - Vic lm n ỏp cụng n cha m: Mun giỳp m, mun hc cỏch t lp . - Phờ phỏn nhng biu hin, nhng thỏi , hnh vi cha ỳng vi o lớ lm ca mt s ngi cuc sng hin nay. - Giỏ tr ca cuc sng hin ti - Liờn h, m rng n nhng tỡnh cm gia ỡnh khỏc. - Kt lun : Nhng dự thỡ tỡnh yờu thng m m dnh cho chỳng ta s khụng bao gi thay i. Mt bi hc quý giỏ hc c Ch Lan Viờn, Nguyn Duy, Nguyn Khoa im v B. Ba-let. * Lu ý: Ch t im ti a bi vit cú cm xỳc, b cc cht ch, din t tt, khụng mc li din t, ỳng quy nh v s trang. THANG IM - im 9-10: m bo ý c bn, b cc hp lớ, lun im rừ rng, phong sỏng, ch vit rừ rng, khụng mc li ng phỏp, chớnh t, din t, nng lc cm th tt, cú kh nng khỏi quỏt m rng sõu , bit t chc bi ngh lun. - im 7-8: m bo ý c bn, b cc hp lớ, lun im rừ rng, phong sỏng, ch vit rừ rng, khụng mc li ng phỏp, chớnh t, din t, bc l nng lc cm th, bit t chc bi ngh lun. - im 5-6: m bo ý c bn, b cc hp lớ, lun im rừ rng, biu cm, ch vit rừ rng, khụng mc li ng phỏp, chớnh t, din t, bit t chc bi ngh lun. - im 3-4: m bo phn ln ý c bn, ớt mc li din t, chớnh t - im 1-2: Bi s si, din t vng, nhiu li chớnh t, ng phỏp, din t - im 0: Bi quỏ s si/lc , cu th, mc nhiu li v chớnh t, ng phỏp, khụng bit vit bi ngh lun. Lu ý: õy l bi thi phỏt hin HS nng khiu nờn khuyn khớch cỏc em trờn c s ý c bn, cú nhng phỏt hin riờng, c ỏo. Tuy nhiờn s sỏng to phi cú logic, cú sc thuyt phc PHềNG GD-T THCH THNH TRNG TRUNG HC C S THNH MINH thi chớnh thc THI CHN HC SINH GII LP NM HC 2013 2014 MễN THI: NG VN (Thi gian lm bi 150 phỳt khụng k thi gian giao ) Cõu (4 im): Vit on phõn tớch hiu qu ngh thut ca cỏc bin phỏp tu t c s dng hai dũng th sau: Di trng quyờn ó gi hố u tng la lu lp loố õm bụng (Truyn Kiu Nguyn Du) Cõu (3 im): Trong truyn ngn Lng, Kim Lõn luụn nhõn vt chớnh (ụng Hai) dnh tỡnh yờu sõu nng, cm ng hng v lng Ch Du. Vy theo em, ti nh khụng t tờn truyn l Lng Ch Du m li ly nhan cho truyn l Lng. Cõu (3 im): Núi v lũng ghen t cú ngi cho rng: gia lũng ghen t v s thi ua cú mt khong xa cỏch nh gia xu xa v c hnh cũn Et-mụn-ụ- khuyờn: ng rn ghen t lun vo tim. ú l rn c lm gm mũn úc v i bi tim. Hóy phỏt biu nhng suy ngh ca em v nờu trờn bng mt bi ngn (khụng quỏ mt trang giy thi). Cõu (10 im): Mi quan h gia bp la i v Bp la th Bng Vit. - Ht - Hng dn gii thi hc sinh gii lp mụn Vn Cõu 1: 1. V hỡnh thc: on phi trỡnh by rừ rng, mch lc, din t lu loỏt, vit cú cm xỳc. 2.V ni dung: on ch y v phõn tớch rừ giỏ tr ca cỏc bin phỏp tu t c s dng hai dũng th ó cho, t ú lm rừ ti nng bc thy ca i thi ho Nguyn Du vic s dng cỏc bin phỏp ngh thut c ỏo miờu t cnh: - Bin phỏp nhõn hoỏ; Quyờn ó gi hố -> õm ting chim cuc khc khoi gi hố bỏo hiu bc i ca thi gian - Bin phỏp n d: La l -> hoa lu n nh nhng m la . - Chi ch: ip õm ph õm l (la lu lp loố) kt hp vi cỏch s dng t lỏy tng hỡnh lp loố -> gi t chớnh xỏc mu sc, trng thỏi lp lú,lỳc n lỳc hin ca bụng hoa lu tỏn lỏ di ỏnh trng. -> S quan sỏt tinh t, kh nng s dng ngụn ng v ti nng t cnh bc thy ca ngũi bỳt Nguyn Du ó lt t c cỏi hn ca cnh. -> Tt c lm hin lờn mt bc tranh hố p, sinh ng ni lng quờ yờn , bỡnh. Cõu 2: Yờu cu hc sinh lớ gii c vỡ Kim Lõn khụng t tờn truyn l Lng Ch Du m li ly nhan cho truyn l Lng. - Kim Lõn khụng t tờn cho truyn ca mỡnh l Lng Ch Du, vỡ nhan ny thiu tớnh khỏi quỏt Lng Ch Dul mt danh t riờng ch mt lng quờ c th. Do ú, tỡnh yờu lng c th hin cng ch bú hp phm vi cỏ nhõn mt lng quờ, mt a phng c th m thụi - Nhan Lng cú tớnh khỏi quỏt cao. Lng l danh t chung ch mi lng quờ trờn t nc ta. Vỡ vy, t tờn truyn l :Lng, Kim Lõn mun tỏc phm ca mỡnh khụng ch th hin tỡnh yờu lng yờu nc ca mt nhõn vt ụng Hai, m sõu rng hn, tỏc gi cũn mun núi n mt tỡnh cm bao trựm, ph bin ú l tỡnh yờu lng quờ, yờu t nc mi ngi dõn Vit Nam thi k khỏng chin chng Phỏp trờn khp mi T quc. Cõu 3: Yờu cu chung * V k nng: -Hc sinh bit cỏch lm mt bi ngh lun xó hi dung lng khụng quỏ mt trang giy vit -B cc bi vit mch lc ,din t lu loỏt ,vn vit cú cm xỳc chõn thnh. * V kin thc: - Hc sinh hiu ỳng ngha ca nhn nh trờn: khuyờn ngi ta cuc sng khụng nờn ghen t. Yờu cu c th Bi lm cn m bo nhng ý sau: M bi: Dn dt gii thiu ý kin trờn khỏi quỏt c ý ngha ca c cõu núi khụng nờn cho lũng ghen t tn ti dự ch l suy ngh mi ngi. Thõn bi: - Nờu khỏi nim v ghen t v nhng biu hin ca lũng ghen t. - Phõn bit gia ghen t v thi ua: gia ghen t v thi ua cú mt khong xa cỏch nh gia xu xa v c hnh. - Tỏc hi ca lũng ghen t:ng cho rn ghen t lun vo tim. - T ú nhc nh mi ngi ý thc sng ỳng n. Kt bi: -Khng nh li gia ghen t v thi ua l mt khong cỏch v giỏ tr li khuyờn ca Et-mụn-ụ. -Nờu ý thc ca mỡnh vic trau di o c. Cõu 4: Yờu cu: *Hỡnh thc: Kiu bi ngh lun hc. *Ni dung: Hc sinh cú th vit theo nhiu cỏch khỏc song cn m bo nhng ý sau: M bi: Cm nhn chung nht v bi th v tỡnh cm b chỏu ng sau hỡnh nh bp la. Thõn bi: - Hỡnh nh bp la ngun cm xỳc v b, v nhng hi c p ca tui th, v tỡnh b chỏu - Bp la i: + L hỡnh nh quen thuc mi gia ỡnh Vit Nam + Gi sc sng, tỡnh cm gia ỡnh v s bỡnh yờn, no m. - Bp la th Bng Vit: + Hỡnh nh bp la gn lin vi b khin cho ngi c liờn tng n mi quan h kỡ l, thiờng liờng. + Ni nh v bp la c gi nh bng nhiu giỏc quan, bng trớ tng tng: th giỏc, cm giỏc, khu giỏc, xỳc giỏcMi hỡnh nh gn vi bp la ó c tỏi hin chõn tht, rừ rng t mt thi kớ c xa xụi. + Bp la gn vi b: hỡnh nh bp la p iuchớnh l s húa thõn ca tỡnh cm b dnh cho chỏuNu bp la ci rm gn vi cm nhn v mựi khúi, vi d v sng mi cũn cay, thỡ b gn vi tui th chỏu va nh ngi chm súc va nh mt ngi bn ln.(dn chng) + Nhng kớ c tui th ựa v tõm tng chỏu Nh v bp la, nhc v bp la l nhc v b vi nhng cụng vic xoay quanh bp la, v tỡnh cm ca mt ngi b ụn hu, tn to.(dn chng) + Qua dũng hi tng hỡnh nh bp la khụng cũn l bp la bỡnh thng m l mt hỡnh nh biu tng c tr i tr li bi th, tõm trớ chỏu vi s hũa quyn tuyt vi gia cỏi m ỏp ca bp la i v bp la lũng ngi. ( dn chng) + T bp la, tỡnh cm ca b ó c hỡnh tng húa tr thnh ngn la, l mt hnh trỡnh t cỏi n s gin d n nhng cỏi thiờng liờng cao c, t cỏi thc n cỏi linh hn.Bp la kớ c tui th chớnh l hin hu ca mt tỡnh yờu nng nn, m m b dnh cho chỏu. + Trong tỡnh cm ca b cú tỡnh yờu quờ hng, t nc ca nhng ngi xa quờ, nh b l nh quờ hng t nc. Kt bi: - Hnh trỡnh t bp la i n bp la th Bng Vit l hnh trỡnh ca tỡnh yờu, ni nh, s bit n v sc sng mónh lit. - Bp la dũng hi tng nhng s rc sỏng vi ngn la tỡnh yờu v nim tin mónh lit, khụng bao gi vt tt. S GIO DC & O TO C MAU CHNH THC THI HC SINH GII VềNG TNH LP THCS NM HC 2009-2010 Mụn thi: Ng Ngy thi: 04 04 2010 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (8 im) Nh s phm Xu-khụm-lin-xki nhn nh: Nu a tr dng dng vi nhng gỡ ang din trỏi tim ca ngi bn, ngi anh em, ca b m mỡnh hoc ca bt c mt ng bo no m em gp, nu a tr khụng bit c mt ngi khỏc iu ang xy trỏi tim ngi ú thỡ a tr chng bao gi tr thnh ngi chõn chớnh. Hóy by t ý kin ca mỡnh v trờn. Cõu 2: (12 im) Cm nhn ca em v mt nhõn vt m em cú n tng sõu sc nht Truyn Kiu ca Nguyn Du. ----------- HT ---------- S GIO DC & O TO C MAU CHNH THC THI HC SINH GII VềNG TNH LP THCS NM HC 2010-2011 Mụn thi: Ng Ngy thi: 20 03 2011 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (8 im) Cú mt cu ng nghch thng b m khin trỏch. Mt ngy n, gin m, cu chy n mt thung lng cnh khu rng rm. Ly ht sc mỡnh, cu hột ln: "Tụi ghột ngi". T khu rng cú ting vng li: "Tụi ghột ngi". Cu hong ht quay v s vo lũng m khúc nc n. Cu khụng hiu c t rng li cú ngi ghột cu. Ngi m nm tay con, a cu tr li khu rng. B núi: "Gi thỡ hóy hột tht to: Tụi yờu ngi". L lựng thay, cu va dt ting thỡ cú ting vng li: "Tụi yờu ngi". Lỳc ú ngi m mi gii thớch cho hiu: "Con i, ú l qui lut cuc sng ca chỳng ta. Con cho iu gỡ, s nhn iu ú. Ai gieo giú thỡ gt bóo. Nu thự ghột ngi thỡ ngi cng thự ghột con. Nu yờu thng ngi thỡ ngi cng yờu thng con. (Qu tng cuc sng NXB Tr TP H Chớ Minh) Hóy trỡnh by suy ngh ca em qua cõu chuyn trờn. Cõu 2: (12 im) Cm nhn ca em v hai kh th bi Sang thu ca Hu Thnh: Bng nhn hng i Ph vo giú se Sng chựng chỡnh qua ngừ Hỡnh nh thu ó v Sụng c lỳc dnh dng Chim bt u vi vó Cú ỏm mõy h Vt na mỡnh sang thu (Ng lp Tp hai, NXB Giỏo dc 2010, trang 70) ----- HT ----- S GIO DC & O TO C MAU CHNH THC THI HC SINH GII VềNG TNH LP THCS NM HC 2008-2009 Mụn thi: Ng Ngy thi: 01 03 2009 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (3 im) Cm nhn ca em v v p ca nhng cõu th bi on thuyn ỏnh cỏ ca Huy Cn " Mt tri xung bin nh hũn la. Súng ó ci then, ờm sp ca. on thuyn ỏnh cỏ li khi, Cõu hỏt cng bum cựng giú khi." (Sỏch Ng vn, lp 9, 1, NXBGD 2006, trang 139) Cõu 2: (5 im) Suy ngh ca em v cõu núi Thng ngi nh th thng thõn. Cõu 3: (12 im) Hóy vit li cm n mt nhõn vt hc v nhng n tng v bi hc m nhõn vt y li em. ----------- HT ---------- S GIO DC V O TO LONG AN CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII LP CP TNH MễN: NG VN NGY THI: 07/4/2011 THI GIAN: 150 PHT (Khụng k thi gian phỏt ) Cõu1: (4 im) c k on th sau v tr li cỏc cõu hi di õy: Võn xem trang trng khỏc vi, Khuụn trng y n, nột ngi n nang Hoa ci ngc tht oan trang, Mõy thua nc túc, tuyt nhng mu da. a) Hóy ch cỏi hay ca t tht on th trờn. b) Xỏc nh v núi lờn tỏc dng cỏc bin phỏp tu t c dựng on th trờn. Cõu 2: (4 im) Vit mt bn ngn ú cú s dng ng (gch chõn xỏc nh) trỡnh by cm nhn ca em v nn bo lc hc ng. Cõu 3: (12 im) S khỏm phỏ v th hin v p tỡnh cm gia ỡnh - tỡnh cha - qua hai tỏc phm: Chic lc ng ca Nguyn Quang Sỏng v Núi vi ca Y Phng. --- Ht--- S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII LP CP TNH LONG AN MễN THI: NG VN NGY THI: 11/4/2012 THI GIAN: 150 PHT (Khụng k thi gian phỏt ) THI CHNH THC Cõu 1: (4 im) Cho on sau: Ma xuõn xụn xao, phi phi. Nhng ht ma nh, mm mi, ri m nh nhy nhút. Ht n tip ht an xung mt t ( .). Mt t ó kit sc bng thc dy, õu ym ún ly nhng ht ma m ỏp, lnh. t tri li du mm, li cn mn tip nha cho cõy c. Ma xuõn ó mang li cho chỳng cỏi sc sng y, trn lờn cỏc nhỏnh lỏ mm non. V cõy tr ngha cho ma bng c hoa thm trỏi ngt. (Ting ma - Nguyn Th Thu Trang) a) Xỏc nh v nờu tỏc dng ca bin phỏp tu t t vng chớnh c dựng on trờn. b) Ch rừ tớnh liờn kt ca on vn. Cõu 2: (4 im) Vit mt bn ngn phõn tớch ý ngha ca cõu sau: Khi tõm hn ta ó rốn luyn thnh mt si dõy n sn sng rung ng trc mi v p ca v tr, trc mi cỏi cao quớ ca cuc i, chỳng ta l ngi mt cỏch hon ho hn. (Theo dũng -Thch Lam) Cõu 3: (12 im) Hóy phõn tớch bi th on thuyn ỏnh cỏ ca Huy Cn lm rừ ý kin:on thuyn ỏnh cỏ l bi th y ỏnh sỏng. --- Ht--- S GIO DC V O TO H TNH ----------------- THI CHNH THC K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP NM HC 2010-2011 -----------------------------Mụn thi: NG VN Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 17/ 03/2011 ( thi cú 01 trang, gm cõu) Cõu (4 im ) Nhn xột v cỏch kt thỳc Chuyn ngi gỏi Nam Xng ca Nguyn D, cú ý kin cho rng: Truyn kt thỳc cú hu, th hin c c mong ca ngi v s cụng bng cuc i, song ý kin khỏc li khng nh : Tớnh bi kch ca truyn tim n cỏi kt lung linh kỡ o. Hóy trỡnh by suy ngh ca em v hai ý kin trờn. Cõu (4 im) LI LM V S BIT N Hai ngi bn cựng i qua sa mc. Trong chuyn i, gia hai ngi cú xy mt cuc tranh lun, v mt ngi ni núng khụng kim ch c mỡnh ó nng li mit th ngi kia. Cm thy b xỳc phm, anh khụng núi gỡ, ch vit lờn cỏt: Hụm ngi bn tt nht ca tụi ó lm khỏc i nhng gỡ tụi ngh. H i tip, tỡm thy mt c o, v quyt nh i bi. Ngi b mit th lỳc nóy bõy gi b ui sc v chỡm dn xung. Ngi bn ó tỡm cỏch cu anh. Khi ó lờn b, anh ly mt ming kim loi khc lờn ỏ: Hụm ngi bn tt nht ca tụi ó cu sng tụi. Ngi hi: Ti tụi xỳc phm anh, anh vit lờn cỏt, cũn bõy gi anh li khc lờn ỏ ? Anh ta tr li : Nhng iu vit lờn cỏt s mau chúng xoỏ nho theo thi gian, nhng khụng cú th xoỏ c c nhng iu tt p ó c ghi tc trờn ỏ, lũng ngi . Vy mi chỳng ta hóy hc cỏch vit nhng ni au bun, thự hn lờn cỏt v khc ghi nhng õn ngha lờn ỏ. (Dn theo Ng 9, mt, NXB Giỏo dc, 2009, tr 160). T cõu chuyn trờn, em hóy vit mt bi ngn (khong 300 t) bn v s tha th v lũng bit n ca ngi cuc sng. Cõu (12 im) S khỏm phỏ v th hin v p tỡnh cm gia ỡnh qua bi th Con cũ (Ch Lan Viờn), Bp la (Bng Vit), Núi vi (Y Phng). (Ng 9, NXB Giỏo dc, 2009). Ht Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp THCS năm học 2010 - 2011 Đề thức Môn thi: Ngữ Văn - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu (8,0 im). Vn bn Li lm v s bit n khộp li vi thụng ip: Hóy hc cỏch vit nhng ni au bun, thự hn lờn cỏt v khc ghi nhng õn ngha lờn ỏ. (Ng 9, 1, trang 160, NXB Giỏo dc, nm 2009) Suy ngh ca em v trờn? Cõu (12,0 im). Nim vui ca nh chõn chớnh l c lm ngi dn ng n x s ca cỏi p. Hóy khỏm phỏ x s ca cỏi p qua bn Lng l Sa Pa (Nguyn Thnh Long, Ng 9, 1) v Sang thu (Hu Thnh, Ng 9, 2). - - - Hết - - - Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp THCS năm học 2010 - 2011 Đề thức Môn thi: Ngữ Văn - bảng B Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu (8,0 im). Vn bn Li lm v s bit n khộp li vi thụng ip: Hóy hc cỏch vit nhng ni au bun, thự hn lờn cỏt v khc ghi nhng õn ngha lờn ỏ. (Ng 9, 1, trang 160, NXB Giỏo dc, nm 2009) Suy ngh ca em v trờn? Cõu (12,0 im). Nhng cm nhn tinh t bi th Sang thu ca Hu Thnh (Ng 9, 2, trang 70, NXB Giỏo dc, nm 2009). - - - Hết - - - Họ tên thí sinh: . Số báo danh: PHềNG GIO DC V O TO TH X PHC YấN KHO ST HC SINH LP LN NM HC 2011-2012 MễN: NG VN Thi gian lm bi: 120 phỳt Cõu 1. (2,0 im) c cõu sau õy v tr li cỏc cõu hi bờn di: Np sng gin d v m ca Bỏc H, cng nh cỏc v danh nho xa, hon ton khụng phi l mt cỏch t thn thỏnh hoỏ, t lm cho khỏc i, hn i, m õy l li sng cao, mt cỏch di dng tinh thn, mt quan nim thm m v cuc sng, cú kh nng em li hnh phỳc cao cho tõm hn v th xỏc. (Ng - Tp mt) a. Cõu trờn c trớch bn no, ca ? b. Hóy gii ngha: - Danh nho - Di dng tinh thn Cõu 2. ( 2,0 im) Tỡm ngha gc, ngha chuyn v phng thc chuyn ngha ca cỏc t in m cỏc cõu th sau: a. Ngy xuõn ộn a thoi Thiu quang chớn chc ó ngoi sỏu mi. (Truyn Kiu- Nguyn Du) b. Ngy xuõn em hóy cũn di Xút tỡnh mỏu m thay li nc non. (Truyn Kiu- Nguyn Du) Cõu 3. (6,0 im) Vit bi gii thiu v Nguyn Du v Truyn Kiu. Ht./. Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. PHềNG GD&T PHC YấN HNG DN CHM V BIU IM KHO ST HC SINH LP LN NM HC 2010-2011 Mụn Ng Cõu 1. (2,0 im) a. Cõu trờn c trớch bn Phong cỏch H Chớ Minh ca Lờ Anh Tr (1,0 im) b. Hóy gii ngha: - Danh nho: Nh nho ni ting (0,5 im) - Di dng tinh thn: Bi b cho sng khoỏi v tinh thn, gi cho tinh thn vui kho (0,5 im) Cõu 2. (2,0 im) a. Ngha gc (0,5 im) b. Ngha chuyn (0,5 im) Chuyn theo phng thc n d (1,0 im) Cõu 3. (6,0 im) Vit bi gii thiu v Nguyn Du v Truyn Kiu * V k nng: hc sinh bit lm bi thuyt minh. Lu ý n dng cỏc bin phỏp ngh thut v yu t biu cm . thuyt minh. Bi vit cú b cc rừ rng, din t lu loỏt, khụng mc cỏc li chớnh t, dựng t, t cõu . * V kin thc: bi vit cn nờu c nhng ni dung c bn sau: 1. Gii thiu v Nguyn Du (1765-1820) - Cuc i: Tờn ch T Nh, hiu Thanh Hiờn. Quờ Nghi Xuõn- H Tnh. Gia ỡnh cú truyn thng chng, nhiu i lm quan . Cuc i gn vi nhng thng trm ca thi i XHPK khng hong trm trng, ngha nụng dõn ni dy khp ni, nh cao l phong tro Tõy Sn . - Con ngi: cú sng phong phỳ, hiu bit sõu rng .l thiờn ti hc, l nh nhõn o ch ngha ln. - S nghip sỏng tỏc: + Ch Hỏn: Nam trung ngõm, Bc hnh lc, Thanh Hiờn thi + Ch Nụm: Truyn Kiu, Vn chiờu hn . 2. Gii thiu v Truyn Kiu 2.1 Ngun gc lai lch: Da vo ct truyn Kim Võn Kiu truyn ca Thanh Tõm Ti Nhõn (Trung Quc). TK gm 3254 cõu th lc bỏt . 2.2 Túm tt truyn (Nờu ý c bn) a. Gp g v ớnh c b. Gia bin v lu lc c. on t 2.3. Giỏ tr - Giỏ tr ni dung: + Giỏ tr hin thc: tỏc phm ó phn ỏnh sõu sc hin thc xó hi phong kin ng thi vi c b mt tn bo ca tng lp thng tr v s phn ca nhng ngi b ỏp bc au kh, c bit l s phn bi kch ca ngi ph n. + Giỏ tr nhõn o: nim thng cm sõu sc trc nhng kh au ca ngi; lờn ỏn, t cỏo nhng th lc tn bo s trõn trng cao ngi t v p hỡnh thc, phm cht n nhng c m, nhng khỏt vng chõn chớnh. - Giỏ tr ngh thut: + Ngụn ng hc ht sc giu v p t ti nh cao ngụn ng NT . + Th loi th lc bỏt c in mu mc . + Ngh thut t s cú bc phỏt trin vt bc, ngh thut miờu t thiờn nhiờn a dng, ngh thut t cnh ng tỡnh c sc, ngh thut xõy dng nhõn vt . ỏnh giỏ chung: Truyn Kiu l kit tỏc hc ca thiờn ti Nguyn Du. Thang im: - 5-6 im: ỏp ng c nhng yờu cu nờu trờn, vit cú cm xỳc, din t sỏng - 3-4 im: c bn ỏp ng c nhng yờu cu nờu trờn, din t tng i tt, cú th cũn cú mt vi sai sút nh -1- im: cha nm c ni dung yờu cu ca bi, hu nh ch bn bc chung chung. B cc ln xn, mc nhiu li din t, dựng t, t cõu - im: khụng hiu , sai lc v c ni dung v phng phỏp. Lu ý chung: im ca bi thi l tng im ca cỏc cõu cng li; cho t n 10 im. im l lm trũn tớnh n 0,5 S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII LP CP TNH LONG AN MễN THI: NG VN NGY THI: 11/4/2012 THI GIAN: 150 PHT (Khụng k thi gian phỏt ) THI CHNH THC Cõu 1: (4 im) Cho on sau: Ma xuõn xụn xao, phi phi. Nhng ht ma nh, mm mi, ri m nh nhy nhút. Ht n tip ht an xung mt t ( .). Mt t ó kit sc bng thc dy, õu ym ún ly nhng ht ma m ỏp, lnh. t tri li du mm, li cn mn tip nha cho cõy c. Ma xuõn ó mang li cho chỳng cỏi sc sng y, trn lờn cỏc nhỏnh lỏ mm non. V cõy tr ngha cho ma bng c hoa thm trỏi ngt. (Ting ma - Nguyn Th Thu Trang) a) Xỏc nh v nờu tỏc dng ca bin phỏp tu t t vng chớnh c dựng on trờn. b) Ch rừ tớnh liờn kt ca on vn. Cõu 2: (4 im) Vit mt bn ngn phõn tớch ý ngha ca cõu sau: Khi tõm hn ta ó rốn luyn thnh mt si dõy n sn sng rung ng trc mi v p ca v tr, trc mi cỏi cao quớ ca cuc i, chỳng ta l ngi mt cỏch hon ho hn. (Theo dũng -Thch Lam) Cõu 3: (12 im) Hóy phõn tớch bi th on thuyn ỏnh cỏ ca Huy Cn lm rừ ý kin:on thuyn ỏnh cỏ l bi th y ỏnh sỏng. --- Ht--- [...]... thí sinh: S báo danh: Ngư i coi thi s 1: Ngư i coi thi s 2: S GIÁO D C VÀ ÀO T O H I DƯƠNG KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH L P 9 THCS NĂM H C 2012-2013 MÔN THI: NG CHÍNH TH C VĂN Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao Ngày thi: 27/3/2013 ( thi g m: 01 trang) Câu1 (2,0 i m): Chi ti t chi c lư c ngà có ý nghĩa như th nào trong truy n ng n cùng tên c a Nguy n Quang Sáng?... Thành Long, hãy làm sáng t nh n nh trên - H T - HƯ NG D N CH M THI H C SINH GI I Năm h c 2012-2013 Môn: Ng văn - L p 9 A YÊU C U CHUNG - Giám kh o ph i n m ư c n i dung trình bày trong bài làm c a h c sinh ánh giá ư c m t cách khái quát, tránh m ý cho i m V n d ng linh ho t áp án, nên s d ng nhi u m c i m m t cách h p lý; khuy n khích nh ng bài vi t có c m xúc và sáng t o - H c sinh có th làm bài theo... Viên, Ng văn 9, T p hai) Chân ph i bư c t i cha Chân trái bư c t i m M t bư c ch m ti ng nói Hai bư c t i ti ng cư i Ngư i ng mình yêu l m con ơi an l cài nan hoa Vách nhà ken câu hát… (Nói v i con- Y Phương, Ng văn 9, T p hai) - H t S GIÁO D C & ÀO T O QU NG BÌNH KÌ THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 9 THCS NĂM H C 2012 - 2013 Môn thi: NG VĂN (Khóa thi ngày 27 tháng 3... ÀO T O QU NG BÌNH THI CHÍNH TH C S BÁO DANH:……… KÌ THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 9 THCS NĂM H C 2012 - 2013 Môn thi: NG VĂN (Khóa thi ngày 27 tháng 3 năm 2013) Th i gian làm bài: 150 phút (không k th i gian giao ) Câu 1 (4,0 i m) Bài h c giáo d c mà em nh n ư c t câu chuy n dư i ây: Ng n gió và cây s i M t ng n gió d d i băng qua khu r ng già Nó ng o ngh th i tung t t c các sinh v t trong r ng,... Ng văn 9, t p m t, NXB Giáo d c 20 09, tr.22) T câu chuy n trên, em suy nghĩ gì v lòng nhân ái c a con ngư i trong cu c s ng Câu 3 (10 i m) Phân tích nh ng thành công v ngh thu t miêu t , kh c h a nhân v t c a thi hào Nguy n Du qua các o n trích Truy n Ki u em ã h c và c thêm - H T - S GIÁO D C VÀ ÀO T O T NH T NH ĂK NÔNG KÌ THI CH N H C SINH GI I L P 9 C P NĂM H C 2010 – 2011 Môn thi: ... u gian kh và hi sinh nhưng cũng th t trong sáng, p T hình nh nh ng con ngư i y g i lên cho ta nh ng suy nghĩ v ý nghĩa c a cu c s ng, c a lao ng t giác, v con ngư i và v ngh thu t” Qua truy n ng n “L ng l Sa Pa”, em hãy làm sáng t nh n xét trên Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H và tên thí sinh: SBD: PHÒNG GD& T VĨNH TƯ NG HD CH M HSG L P 9 NĂM H C 2013-2014 MÔN: NG VĂN Câu 1: * Bài... kh c sâu ch văn b n, hình thành kĩ năng ngh lu n v tác ph m truy n b Yêu c u: * V kĩ năng: h c sinh bi t bám sát văn b n ngôn t , bi t phát hi n và phân tích giá tr ngh thu t, bi t c m nh n v hình nh nh ng con ngư i lao ng m i XHCN, bi t l p lu n và trình bày thành m t văn b n hoàn ch nh * V n i dung ki n th c: H c sinh c n bám sát l i nh n nh trên và văn b n trình bày các ý sau: - Gi i thi u chung:... ã có s ng i u khi vi t v v p c a tình c m thi ng liêng này… +Tuy v y, hai tác gi có s khác bi t v dân t c, khác bi t v tư tư ng th m m và l i s ng nên trong khi b c l tình c m chung v n th p thoáng nh ng nét riêng… - H t - 0,5 0,5 0,5 PHÒNG GD& T BÌNH GIANG CHÍNH TH C THI CH N H C SINH GI I VÒNG I NĂM H C 2012-2013 MÔN : NG VĂN – L P 9 (Th i gian làm bài: 150 phút) Câu 1 (2 i... Trung Qu c: “ Phương th o liên thi n bích/ Lê chi s i m hoa” + Kh năng rung ng tinh t c a thi nhân trư c cái p c a mùa xuân ( Không cho i m t i a nh ng bài vi t không trình bày úng hình th c c a m t o n văn) Câu 2: * Yêu c u chung: HS hi u , vi t sát ch ã nêu Bi t cách làm m t bài văn ngh lu n có b c c h p lí, l p lu n ch t ch Trình bày ý m ch l c, rõ ràng Văn vi t trong sáng, có c m xúc * Yêu c u c... sáng t o nh ng tác ph m ngh thu t có giá tr * Thang i m : - M bài, k t bài t yêu c u m i ph n ư c i m - Thân bài…… i m : Ý th nh t (A) Ý th hai (B) i m Lưu ý chung: Trên ây ch là nh ng g i ý cơ b n v cách ch m Giám kh o linh ho t khi ch m bài c a h c sinh Khuy n khích nh ng bài vi t có ch t văn, có tính sáng t o S GIÁO D C VÀ ÀO T O T NH ĂK NÔNG CHÍNH TH C KỲ THI CH N H C SINH GI I C P T NH L P 9 . Phương, Ngữ văn 9, Tập hai) Hết SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: NGỮ VĂN (Khóa thi ngày 27 tháng 3 năm. còn lại. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 (Vòng 2) Năm học: 2014 – 2015 Môn: Ngữ văn Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 1 trang). Câu 1 (6 điểm) Văn hào vĩ đại. nhiên sự sáng tạo phải có logic, có sức thuyết phục… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: NGỮ VĂN ĐỀ THI CHÍNH

Ngày đăng: 26/09/2015, 16:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan