0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 11

36 5,996 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 16:46

Cho điện dung của các tụ là C1 = 0,5F ; C2 = 1F. Hiệu điện thế của hai nguồn điện không đổi là U1 = 5V; U2 = 40V. Lúc đầu khóa K mở và các tụ chưa tích điện (hình – 1). aĐóng khóa K vào vị trí (1), tìm điện tích mỗi tụbChuyển khóa K sang vị trí (2), tìm điện tích mỗi tụ trong trường hợp này. Ngay khi khóa K đóng vào vị trí (2), điện lượng dịch chuyển qua K sẽ là bao nhiêu, theo chiều nào? ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 11 – MÔN LÝ Năm học: 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút (Mỗi bài 2 điểm) Bài 1. Cho hai điện tích điểm dương q 1 và q 2 = 4q 1 đặt cách nhau 30cm trong không khí. Phải chọn điện tích điểm thứ ba q 0 như thế nào, đặt tại đâu, để cả hệ thống ba điện tích đạt cân bằng? Bài 2. Cho ba điện tích điểm q 1 , q 2 , q 3 lần lượt đặt tại ba đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD trong không khí. Xác định hệ thức giữa q 1 , q 2 , q 3 để cường độ điện trường tại D bằng 0. Bài 3. Mạch tụ như hình vẽ: Cho điện dung của các tụ là C 1 = 0,5µF ; C 2 = 1µF. Hiệu điện thế của hai nguồn điện không đổi là U 1 = 5V; U 2 = 40V. Lúc đầu khóa K mở và các tụ chưa tích điện (hình – 1). a/ Đóng khóa K vào vị trí (1), tìm điện tích mỗi tụ b/ Chuyển khóa K sang vị trí (2), tìm điện tích mỗi tụ trong trường hợp này. Ngay khi khóa K đóng vào vị trí (2), điện lượng dịch chuyển qua K sẽ là bao nhiêu, theo chiều nào? Bài 4. Một electron chuyển động theo theo phương song song và cùng chiều với đường sức của điện trường đều có cường độ 3640 V/m. Cho biết electron bắt đầu đi vào điện trường tại điểm M với vận tốc ban đầu 3,2.10 6 m/s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu vào điện trường thì electron lại trở về điểm M ? Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Cho điện tích và khối lượng của electron là q = - 1,6.10 -19 C; m = 9,1.10 -31 kg . Bài 5. Một hòn bi nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh, không co dãn, đầu kia của sợi dây được treo vào một cái đinh O cố định , chiều dài sợi dây  = 30 cm (hình – 2). Hỏi tại điểm thấp nhất A phải truyền cho hòn bi một vận tốc theo phương ngang nhỏ nhất bằng bao nhiêu để nó có thể quay tròn trong mặt phẳng thẳng đứng? Cho g = 10 m/s 2 . Bỏ qua các lực cản. HẾT 1 A • → v O • (hình -2) - + U 2 + - U 1 C 2 C 1 (1) (2) • K (hình – 1) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG K11 – 2012 – 2013 Bài 1: * Điều kiện q 0 cân bằng: F 10 = F 20 0,25đ 2010 FF  ↑↓ 0,25đ Tìm được: q 0 nằm giữa q 1 , q 2 ; r 10 = 10cm, r 20 = 20cm 0,5đ * Điều kiện q 1 cân bằng: F 01 = F 21 0,25đ 2101 FF  ↑↓ 0,25đ Suy được: q 0 < 0 ; q 0 = 4q/9 0,25đ * Điều kiện q 2 cân bằng: F 02 = F 12 ; 1202 FF  ↑↓ ; q 2 = 9q 0 0,25đ Bài 2 : 0 321 =++= EEEE D  ⇒ 231 EEE  −=+ 2 E  // BD ; E 1D = E 3D 0,5đ ⇒ q 1 q 3 > 0 ; q 1 = q 3 = q 0,5đ ⇒ q 2 trái dấu q 1 , q 3 0,5đ ⇒ q 2 = - 22q hay q 1 = q 3 = -q 2 / 22 0,5đ Bài 3 : a/ K ≡ (1) → q 1 = 2,5µC ; q 2 = 0 0,5đ b/ K ≡ (2) → 2q 1 ’ + q 2 ’ = U (1) 0,25đ ĐLBTĐT tại K → q 2 ’ – q 1 ’ = q 1 (2) 0,25đ Giải (1), (2) → q 1 ’ = 12,5µC ; q 2 ’ = 15µC 0,5đ ∆q = q K ’ – q K = -15µC 0,5đ Bài 4 . Gia tốc của electron a = - F/m = - 6,4.10 14 m/s 2 (0,5đx2) Thời gian cần tìm t = 2(-v 0 /a) = 10 -8 s (0,5đx2) Bài 5 . + Muốn hòn bi quay tròn trong mp thẳng đứng thì lực căng dây T B ≥ 0 (0,5đ) Tại B : T B + mg = mv 2 /  ⇒ T B = m(v 2 /  - g) ≥ 0 ⇒ v 2 B MIN = g  (0,5đ) + ĐLBTcơ năng (gốc thế năng tại A) : 1/2mv 2 A = mg.2  + 1/2mv 2 B ⇒ v A(MIN) = g5 = 15 (m/s) (1đ) 2 HẾT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 12 – MÔN LÝ Năm học : 2012-2013 Thời gian làm bài : 90 phút (Mỗi câu 2 điểm) Bài 1. Hai vật có khối lượng bằng nhau m = 1 kg đặt trên một mặt bàn nhẵn nằm ngang và được gắn vào tường nhờ hai lò xo có độ cứng k 1 = 100 N/m và k 2 = 400 N/m. Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách giữa hai vật là d 0 = 0,2 m. Người ta kích thích cho hai vật đồng thời dao động điều hòa dọc theo trục x, chiều dương được chọn như (hình – 1): vật thứ nhất bị đẩy về phía bên trái, còn vật thứ hai bị đẩy về phía bên phải rồi đồng thời buông nhẹ. Biết động năng cực đại của mỗi vật là E 0 = 0,5 J. 1/ Lập phương trình dao động của hai vật. 2/ Trong quá trình dao động, hãy tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật. Bài 2. Con lắc đơn có chiều dài  = 1 m, vật nặng có khối lượng 100 g, dao động tại nơi có g = 10m/s 2 . Bỏ qua mọi ma sát. 1/ Khi đưa vật nặng lên cao để dây treo có góc lệch rad 2 0 10 − = α rồi thả nhẹ cho vật dao động thì lực tác dụng lên điểm treo và lên vật nặng thay đổi như thế nào? 2/ Treo con lắc trên vào trần một chiếc xe đang lên dốc với chuyển động thẳng nhanh dần đều gia tốc a = 2m/s 2 , dốc nghiêng một góc α = 30 0 so với phương ngang . Kích thích để con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong mặt phẳng thẳng đứng chứa vectơ gia tốc → a . Tìm chu kì dao động của con lắc. Bài 3 . Trên mặt nước có hai nguồn A, B phát sóng cùng biên độ, ngược pha, cách nhau 20 cm, có bước sóng cm3 = λ . Gọi I là trung điểm AB. Dựng hình vuông AIMN nằm trên mặt nước. Trên đoạn IN, tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A. Cho biết pha ban đầu của nguồn A bằng 0. Bài 4 . Một bộ nguồn gồm 16 nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 1 Ω ) được mắc thành hai dãy song song: một dãy có x nguồn, một dãy có y nguồn. Bộ nguồn được mắc với một điện trở ngoài R = 15 Ω , người ta nhận thấy cường độ dòng điện qua dãy có y nguồn bị triệt tiêu. Tìm x và y. Bài 5 . Một hòn bi nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh, không co dãn, đầu kia của sợi dây được treo vào một cái đinh O cố định, chiều dài sợi dây  = 30 cm (hình – 2). Hỏi tại điểm thấp nhất A phải truyền cho hòn bi một vận tốc theo phương ngang nhỏ nhất bằng bao nhiêu để nó có thể quay tròn trong mặt phẳng thẳng đứng? Cho g = 10 m/s 2 . Bỏ qua các lực cản. HẾT 3 k 1 x • • k 2 1 2 (hình -1) A • → v O • (hình -2) ĐÁP ÁN HSG - LÝ 12. Bài 1. 1/ Chọn gốc tọa độ là VTCB của mỗi vật . Ta có x 1 = 10cos(10t + π ) (cm) (0,5đ) x 2 = 5cos(20t) (cm) (0,5đ) 2/ Khoảng cách giữa hai vật d = d 0 – (x 1 - x 2 ) = 20 + 5(2cos10t + cos20t) (0,5đ) d = 20 + 10[(cos10t + 1/2) 2 – 3/4] d min = 20 + 10(-3/4) = 12,5 cm (0,5đ) Bài 2. 1/ T = mg(3cos α - 2cos 0 α ) 0,99995 N ≤ T ≤ 1,0001 N (0,5đ) →→→ += TPF 10 -4 ≤ F ≤ 10 -2 N (0,5đ) 2/ →→→ −= agg' ⇒ g’ 2 = g 2 + a 2 + 2gasin α g = 124 m/s 2 (0,5đ) T = 2 'g  π = 1,88 s (0,5đ) Bài 3 . u A = A cos t ω , u B = A cos( t ω + π ) u =       −+−       −− 2 )(cos 2 )(cos2 2112 π λ π ω π λ π ddtddA (0,5đ) 2 )( 21 π λ π ϕ −+=∆ dd AM = 2k π (0,5đ) d 1 + d 2 = (2k + 1/2)3 (0,5đ) M ∈ IN nên 20 < d 1 + d 2 < 10 + 10 5 ⇒ k = 4 ; 5 : có 2 điểm (0,5đ) Bài 4 . I y = 0 ⇒ I = x x xrR xe + = + 15 2 (1) (0,5đ) U AB = ye = (16 –x)2 (2) U AB = RI = 15I (3) Từ (1) , (2) và (3) ⇒ x x +15 2.15 = (16- x)2 (0,5đ) x 2 + 14x – 240 = 0 (0,5đ) x = 10 ; y = 6 (0,5đ) Bài 5 . + Muốn hòn bi quay tròn trong mp thẳng đứng thì lực căng dây T B ≥ 0 (0,5đ) Tại B : T B + mg = mv 2 /  ⇒ T B = m(v 2 /  - g) ≥ 0 ⇒ v 2 B MIN = g  (0,5đ) + ĐLBTcơ năng (gốc thế năng tại A) : 1/2mv 2 A = mg.2  + 1/2mv 2 B ⇒ v A(MIN) = g5 = 15 (m/s) (1đ) 4 S 2: Trng THPT Qunh Lu 4 THI HC SINH GII TRNG MễN VT L NM 2011-2012 ( Thi gian lm bi 150 phỳt ) Cõu 1 : (6) 1) Cho mch in nh hỡnh: E = 15V, r = 2,4 ; ốn 1 cú ghi 6V 3W, ốn 2 cú ghi 3V 6W. a) Tớnh R 1 v R 2 , bit rng hai ốn u sỏng bỡnh thng. b) Tớnh cụng sut tiờu th trờn R 1 v trờn R 2 . c) Cú cỏch mc no khỏc hai ốn v hai in tr R 1 , R 2 (vi giỏ tr tớnh trong cõu a) cựng vi ngun ó cho hai ốn ú vn sỏng bỡnh thng? 2) Cho 2 mch in nh hỡnh v : Ngun in 1 cú 1 = 18V, in tr trong r 1 = 1. Ngun in 2 cú sut in ng 2 v in tr trong r 2 . Cho R = 9 ; I 1 = 2,5A ; I 2 = 0,5A. Xỏc nh sut in ng 2 v in tr r 2 . Cõu 2:(3) Cho hai im A v B cựng nm trờn mt ng sc ca in trng do mt in tớch im q > 0 gõy ra. Bit ln ca cng in trng ti A l 36V/m, ti B l 9V/m. a) Xỏc nh cng in trng ti trung im M ca AB. b) Nu t ti M mt in tớch im q 0 = -10 -2 C thỡ ln lc in tỏc dng lờn q 0 l bao nhiờu? Xỏc nh phng chiu ca lc. Cõu 3:(5) Hai qu cu kim loi nh ging nhau c treo vo mt im bi hai si dõy nh khụng dón, di = 40 cm. Truyn cho hai qu cu in tớch bng nhau cú in tớch tng cng q = 8.10 -6 C thỡ chỳng y nhau cỏc dõy treo hp vi nhau mt gúc 90 0 . Ly g = 10 m/s 2 . a. Tỡm khi lng mi qu cu. b. Truyn thờm in tớch qcho mt qu cu, thỡ thy gúc gia hai dõy treo gim i cũn 60 0 . Xỏc nh cng in trng ti trung im ca si dõy treo qu cu c truyn thờm in tớch ny? Cõu 4 (4). Cho một lợng khí lý tởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình ABCDECA biểu diễn trên đồ thị (hình 4). Cho biết P A =P B =10 5 Pa, P C =3.10 5 Pa, P E =P D =4.10 5 Pa, T A =T E =300K, V A =20lít, V B =V C =V D =10lít, AB, BC, CD, DE, EC, CA là các đoạn thẳng. a) Tính các thông số T B , T D , V E . b) Tính tổng nhiệt lợng mà khí nhận đợc trong tất cả các giai đoạn của chu trình mà nhiệt độ của khí tăng. Cho ni nng ca n mol khớ lý tng n nguyờn t c tớnh : U = 0 3 ( ) 2 nR T T 5 R 1 E, r R 2 1 2 A B C O P A P C P E P E D C B A V A V C V E V Hình 4 Bi 5 (2). Hãy trình bày một ý tởng đo vận tốc đầu của đầu đạn có khối lợng nhỏ khi bắn đạn ra khỏi nòng súng bằng phơng pháp va chạm. HT 6 Hướng dẫn chấm Câu 1(6 đ) 1) a) vì hai đèn sáng bình thường nên: U AC =U 1 =6V; U CB =U 2 =3V. Suy ra: U AB =9V (0,75) Áp dụng định luật Ôm, ta có cường độ dòng điện qua nguồn: A r U I AB 5,2 4,2 915 = − = − = ξ (0,75) Do đó: + Cường độ dòng điện qua R 1 là: I 1 =I-I đ1 =2,5-0,5=2A Suy ra : R 1 = 3Ω ; (0,5) + Cường độ dòng điện qua R 2 là: I 2 =I-I đ2 =2,5-2=0,5A Suy ra: R 2 = 6Ω ; (0,5) b) P 1 = 12W ; P 2 = 1,5W ; (0,5) c) (R 1 nt Đ 2 )//(Đ 1 nt R 2 ). (0,5) 2) -Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch +Mạch 1: ξ 1 + ξ 2 = I 1 (R + r 1 + r 2 ) ⇔ 18 + ξ 2 = 2,5(9 + 1 + r 2 ) ⇔ ξ 2 = 2,5r 2 + 7 (1) (0,75) +Mạch 2: ξ 1 – ξ 2 = I 2 (R + r 1 + r 2 ) ⇔ 18 – ξ 2 = 0,5(9 + 1 + r 2 ) ⇔ ξ 2 = -0,5r 2 + 13 (2) (0,75) Từ (1) và (2) ta có : 2,5r 2 + 7 = - 0,5r 2 + 13 ⇔ r 2 = 2Ω. (0,5) Thay vào (1) ta được : ξ 2 = 2,5.2 + 7 = 12V. (0,5) Câu 2(3 đ) q A M B E M a) Ta có: q E k 36V / m A 2 OA = = (1) (0,25) q E k 9V / m B 2 OB = = (2) (0,25) q E k M 2 OM = (3) (0,25) Lấy (1) chia (2) 2 OB 4 OB 2OA OA ⇒ = ⇒ =    ÷   . (0,5) Lấy (3) chia (1) 2 E OA M E OM A ⇒ =    ÷   (0,5) 7 Với: OA OB OM 1,5OA 2 + = = 2 E OA 1 M E 16V M E OM 2,25 A ⇒ = = ⇒ =    ÷   (0,5) b) Lực từ tác dụng lên q o : F q E M 0 =   (0,25) vì q 0 <0 nên F  ngược hướng với E M  và có độ lớn: F q E 0,16N M 0 = = (0,5) Câu 3 5điểm a 1,5đ Ban đầu khi cân bằng mỗi quả cầu chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P, Lực điện F và lực căng của dây treo T 0=++ TFP F = Ptanα kq 1 2 /r 2 = mgtanα m = kq 1 2 /r 2 gtanα = 0,045 kg = 45 g 0.25 0,25 0,5 0,5 b 2đ 1,5 Khi truyền thêm điện tích q’ hai quả cầu cùng tích điện dương. F’ = Ptanα’ kq 1 q 2 ’ /r’ 2 = mgtanα’ q 2 ’ = r’ 2 mgtanα’/kq 1 = 1,15.10 -6 C E 1 = kq 1 /( 2/3 ) 2 = 3.10 5 V/m E 2 = kq 2 ’/( 2/ ) 2 = 2,6.10 5 V/m E = 2 2 2 1 EE + = 3,97.10 5 V/m ≈ 4.10 5 V/m tanα = E 1 /E 2 = 3/2,6 → α = 49 0 Hình vẽ Nếu sau khi truyền q’ hai quả cầu cùng mang điện tích âm: q 1 ’ = q 2 ’ kq 1 ’ 2 /r’ 2 = mgtanα’ q 1 ’ 2 = r’ 2 mgtanα’/k → q 1 ’ = - 2,15.10 -6 C E 1 = kq 1 ’/( 2/3 ) 2 = 1,6.10 5 V/m E 2 = kq 2 ’/( 2/ ) 2 = 4,8.10 5 V/m E = 2 2 2 1 EE + ≈ 5.10 5 V/m tanα = E 1 /E 2 = 1,6/4,8 → α ≈ 18 0 Hình vẽ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 8 P T F’ q 1 q 2 ’ E E 2 E 1 α P T F’ q 1 ’ q 2 ’ E E 2 E 1 α S 3: S GD & T NGH AN TRNG THPT THANH CHNG THI HC SINH GII TRNG NM HC 2012-2013 MễN: VT Lí 11 Thi gian lm bi : 150 phỳt Cõu 1(5 ). Hai vt m 1 = 5kg, m 2 = 10kg, ni vi nhau bng mt si dõy nh khụng dón, t trờn mt phng ngang khụng ma sỏt. Tỏc dng mt lc F = 18N cú phng ngang lờn m 1. 1. Phõn tớch cỏc lc tỏc dng lờn tng vt. Tớnh vn tc v quóng ng ca mi vt, sau khi bt u chuyn ng c 2 giõy. 2. Bit dõy chu lc cng ti a 15 N. Hi khi 2 vt chuyn ng dõy cú b t khụng? 3. Tỡm ln ca lc kộo F dõy b t? 4. Kt qu cõu 3 cú thay i khụng nu ma sỏt trt gia vt v mt phng ngang l à ? 4,0đ Cõu 4 a) áp dụng phơng trình trạng thái P A V A =nRT A nR=20/3 T B =P B V B /nR=150K, T D =P D V D /nR=600K. V E =nRT E /P E =5 lít. b) Khí nhận nhiệt trong quá trình đẳng tích BD và một giai đoạn trong quá trình biến đổi ECA: Q 1 =Q BD =n. JTTR BD 4500)150600( 3 20 . 2 3 )( 2 3 == P=V/5+5 (1) (V đo bằng lít, P đo bằng 10 5 Pa) T=PV/nR )5 5 2 ( 20 3 VV += (2) (T đo bằng 100K) T=T max =468,75K, khi V m =12,5 lít, T tăng khi 12,5 lít V5, V m ứng với điểm F trên đoạn CA. Xét nhiệt lợng nhận đợc Q trong quá trình thể tích tăng từ V đến V+V (trên đoạn EF) 2 3 . VPTRnQ += Từ (1), (2) ta tìm đợc: Q=(-4V/5+12,5)V. Dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn ECF luôn có Q>0 Trong giai đoạn này, nhiệt lợng nhận đợc là: Q 2 =U+A, với U=n. JTTR E 5,1687)( 2 3 max = A là diện tích hình thang EFV m V E =2437,5JQ 2 =1687,5+2437,5=4125J Tổng nhiệt lợng khí nhận đợc là: Q=Q 1 +Q 2 =8625J 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Cõ u 5 (2,0 điểm): + Bắn trực tiếp vào một con lắc cát đủ dày. Coi va chạm là mềm thì mu 0 = (M + m)V (M + m)V 2 /2 = (M + m)gl(1 - cos) + Ta có: )cos1(2 0 + = gl m mM u +Biểu thức này cho phép thực hiện và đo đạc để tính vận tốc ban đầu u 0 của đạn. 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 9 5. Kết quả câu 1 và 3 có thay đổi không nếu lực F đặt ở vật m 2 ? Câu 2( 5 đ) . Cho mạch điện như hình vẽ (H1): trong đó E 1 = 6V; r 1 = 1Ω; r 2 = 3Ω; R 1 = R 2 = R 3 = 6Ω. 1.Vôn kế V (điện trở rất lớn) chỉ 3V. Tính suất điện động E 2 . 2.Nếu đổi chỗ hai cực của nguồn E 2 thì vôn kế V chỉ bao nhiêu? Câu3( 4 đ) Cho 3 nguồn điện được mắc như hình vẽ (H2). E 1 = 2V, E 2 = 3V, E 3 = 4 Ω, . r 1 = r 2 = r 3 = 1Ω 1. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn? 2. Mắc một vôn kế V có điện trở R V = 9 Ω vào hai điểm A và B(mắc thuận), vôn kế chỉ bao nhiêu? Câu 4(3 đ ). Cho 3 điểm A, B, C nằm trên trục chính của một thấu kính: AB = 18cm, BC = 4,5cm. Nếu đặt vật sáng ở A ta thu được ảnh ở B. Nếu đặt vật đó ở B thì ta thu được ảnh ở C. Hỏi thấu kính gì và tiêu cự của thấu kính bằng bao nhiêu? Câu 5(3 đ ). Một cái vòng có đường kính d khối lượng m và điện trở R rơi vào một từ trường từ độ cao khá lớn. Mặt phẳng của vòng luôn nằm ngang. Tìm vận tốc rơi đều của vòng, nếu độ lớn của cảm ứng từ B biến thiên theo độ cao h theo định luật: ).1( 0 hBB α += ; α là hằng số. Bỏ qua sức cản không khí. Coi gia tốc trọng trường g không đổi. HẾT 10 E 2 ,r 2 H2 A V E 1 ,r 1 E 2 ,r 2 R 1 R 2 R 3 B C D H.1 . . B A E 3 ,r 3 [...]... GII 0.25 0,5 1 IM E2,r2 E3,r3 C B E1,r1 A V 0,25 12 Lu ý: Hc sớnh gii cỏch khỏc, ỳng vn cho im ti a S 4: S GD V T THANH HO TRNG THPT ễNG SN I THI HC SINH GII CP TRNG Nm hc 2 011- 2012 Mụn thi: Vt lý lp 11 H v tờn: Ngy thi: / / 2012 S bỏo danh: Thi gian: 150 phỳt d2 Cõu 1: (5 im) Cho mch in (hỡnh 1) gm: E1 = 9V, r1 = 1,5 ; E2 = 4,5V, r1 = 3 , R1 = 6 , R2 = 3 d F C1 = 0,6 à A , C2... tip v vụn k mc song song vi búng ốn + c s ch ca vụn k ampe k nhn c U v I + Thay cỏc s liu nhn c vo cụng thc (4) tớnh nhit ca dõy túc S 6: S GD & DDT NGH AN Kè THI HC SINH GII TRNG NM 2 011- 2012 TRNG THPT PHM HNG THI THI MễN VT L LP 11 (Thi gian lm bi 120 phỳt) Cõu 1.(5 im)Cho s mch in nh hỡnh v Bit in tr ca it lý tng D theo chiu thun bng khụng v theo chiu nghch l vụ cựng ln; in tr trong ca cỏc... Q1=Q2=Q2=QAM/3=4500/3=1500(nC) Hiu in th mi t: Q 1500 = 2,5(V ) U1=U2=U3= 1 = C1 600 U4 =-Ub-U1=7,5(V) 0,5 0,5 0,25 0,25 Chỳ ý: Trong cỏc bi toỏn nu thớ sinh gii bng cỏch khỏc ỳng ỏp s cho im ti a 22 S GD & DDT NGH AN Kè THI HC SINH GII TRNG NM 2 011- 2012 TRNG THPT PHM HNG THI THI MễN VT L 10 (Thi gian lm bi 120 phỳt) Cõu 1(5 im).Lm th no xỏc nh h s ma sỏt ca mt thanh trờn mt mt phng nghiờng m ch dựng mt lc k(hỡnh v)?Bit... Xx + in E v E0 3.Tớnh t s C2 K E1 + P2 cụng sut ca ốn R2 v ốn R1 P1 xX E0;r0 D D R4 X x B E;r Hỡnh 3 H v tờn thớ sinh .SBD 32 S 13: S GD & T H TNH THI HC SINH GII TNH LP 11 THPT NM 2007 Mụn: Vt lý - Thi gian 180 phỳt chớnh thc (Dựng cho hc sinh thớ im phõn ban) Bi 1: Hai xe ụtụ ng thi xut phỏt t A v B trờn cựng mt ng thng i lai gp nhau Xe th nht chy vi gia tc khụng i trờn chuyn ng u v 1 1 qung... 1,5 cm Xỏc nh chiu cao v v trớ ca vt AB H v tờn thớ sinh .SBD S 14: S GD&T NGH AN TRNG THPT PHAN THC TRC THI TH CHN HSG OLYMPIC NM HC 2012 - 2013 MễN VT Lí 11 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) p p2 Cõu 1 (4 im): Mt mol thc hin quỏ trỡnh biu din bng on thng 1-2 trờn th (p,V) Bit cỏc giỏ tr p1, V1, p2, V2 a Tỡm quy lut bin thi n ca nhit T theo th tớch V v v th T = f(V)? b... T H TNH THI HC SINH GII TNH LP 11 THPT NM 2007 Mụn: Vt lý - Thi gian 180 phỳt chớnh thc 31 Bi 1: Hai xe ụtụ ng thi xut phỏt t A v B trờn cựng mt ng thng Xe th nht xut phỏt t A chy vi gia tc khụng i trờn chuyn ng u v 1 1 qung ng AB, qung ng tip theo 3 3 1 qung ng cũn li chuyn ng chm dn vi gia tc cú ln 3 1 qung ng u tiờn.Trong khi ú xe th hai xut phỏt t B chuyn 3 1 1 1 ng nhanh dn u trong thi gian... nch U =10 V Dõy ni cú in tr khụng ỏng k Tớnh a in dung b t? M N E b in tớch v hiu in th mi t? A C1 C2 C3 C4 B H3 -HT S GD & DDT NGH AN Kè THI HC SINH GII TRNG NM 2 011- 2012 TRNG THPT PHM HNG THI Cõu1 (5 ) HNG DN CHM BI THI HSG 11 MễN VT L Xột hiu in th gia hai u a, b khi it thụng mch: + 20 0 = 2 1 2 R 2 = V R1 + R 2 3 1 Tng tr ca hai u a, b: R0 = R1R 2 20 = k R1 + R 2 3 1 S tng... th hai chuyn ng nhanh dn 3 1 1 1 u trong thi gian i t B n A, thi gian chuyn ng u v thi gian chm dn 3 3 3 bng gia tc trờn u ri dng li ti A Vn tc chuyn ng u ca hai xe l nh nhau v bng 70 km/h 1 Tỡm khong cỏch AB, bit rng thi gian chy ca xe th nht di hn xe th hai 2 phỳt 2 V ng ph thuc to vo thi gian ca hai xe trờn cựng mt h trc Chn trc Ox theo hng AB, gc O ti A mc thi gian khi cỏc xe xut phỏt Bi 2: Cho... l = f1 + f2 = 10 cm 1 im 1 im 1 im 2 im 1 im 1 im Chỳ ý: Nu HS lm theo cỏch khỏc m vn ỳng ỏp s v bn cht vt lớ thỡ vn cho im S 9: S GIO DC & O TONGH AN TRNG THPT ễNG HIU THI HC SINH GII TRNG NM HC: 2 011- 2012 MễN: VT Lí KHI 11 Thi gian lm bi : 150 phỳt 29 Câu 1: (5 điểm) Mt qu cu nh khi lng m= 0,1g mang in tớch q = 10 -8C c treo bng si dõy khụng u gión v t vo in trng u E cú ng sc nm ngang Khi qu... SI1 phn x ton phn ti J 0,5 Tia phn x JR mt bờn AC1 truyn thng ra ngoi khớ 0 , 0 0 0 0 Gúc lch D = 180 (i1 + i1 ) = 180 (60 + 60 ) = 60 0,5 0,5 S 5: TRNG THPT 2013 T VT Lí CễNG NGH THI CHON I TUYN OLYMPIC CHNH THC MễN THI: VT Lí Thi gian lm bi: 180 phỳt Bi 1(4 im) hai u mt thanh nh cỏch in cú gn hai viờn bi nh A,B cú khi lng m1, m2 v dang tớch in q1, q2 tng ng Thanh cú th quay khụng ma sỏt quanh . Thay các số liệu nhận được vào công thức (4) để tính nhiệt độ của dây tóc. ĐỀ SỐ 6: SỞ GD & DDT NGHỆ AN KÌ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM 2 011- 2012 TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ. ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 11 – MÔN LÝ Năm học: 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút (Mỗi bài 2 điểm) Bài 1. Cho hai điện tích điểm dương q 1 và q 2 = 4q 1 đặt cách nhau. C 4 B H3 HẾT SỞ GD & DDT NGHỆ AN KÌ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM 2 011- 2012 TRƯỜNG THPT PHẠM HỒNG THÁI HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HSG 11 MÔN VẬT LÍ Câu1 (5 )đ .Xét hi u i n th gi a hai u a,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 11, Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 11,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn