0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8

13 10,132 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 15:56

1 He isn’t fat. He’s ______________ . a. very fat b. thinc. teacher2 Look He ______________ soccer. a. playb. playsc. is playing3 Mai doesn’t want ______________ noodles. a. some b. anyc. a4 How ______________ bananas are there on the table? a. many b. much c. about5 Thu ______________ to school by car.a. goes sometimesb. sometimes goingc. sometimes goes6 She is going ______________ the citadel tomorrow.a. visitb. to visitc. visiting7 I’m going to stay ______________ my uncle.a. withb. toc. at
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8, Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8,

Từ khóa liên quan