0

Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

22 33,252 114

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2014, 18:30

Câu 1: ( 4 điểm) Cùng một lúc có hai xe xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 60 km, cả hai chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc v1 = 30 kmh, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc v2 = 40 kmh (cả hai xe đều chuyển động thẳng đều). a. Tính khoảng cách giữa hai xe sau một giờ kể từ lúc xuất phát. b. Sau khi xuất phát được 1 giờ 30 phút, xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt tới vậntốc v’1 = 50 kmh. Hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Vật lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề chính thức ĐỀ BÀI (Đề gồm 02 trang) Câu 1: ( 4 điểm) Cùng một lúc có hai xe xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 60 km, cả hai chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc v 1 = 30 km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc v 2 = 40 km/h (cả hai xe đều chuyển động thẳng đều). a. Tính khoảng cách giữa hai xe sau một giờ kể từ lúc xuất phát. b. Sau khi xuất phát được 1 giờ 30 phút, xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt tới vận tốc v’ 1 = 50 km/h. Hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Câu 2: ( 4 điểm) Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa một lít nước ở 20 0 C. a. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi lượng nước nói trên; biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là C 1 = 880 J/kg.K, C 2 = 4200J/kg.K. b. Tính lượng củi khô cần có để đun sôi lượng nước nói trên. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10 7 J/kg và hiệu suất sử dụng nhiệt của bếp lò là 30%. Câu 3: ( 5 điểm) Cho mạch điện hình 1. R 2 Biết U AB = 2V, R 1 = 3 Ω . R 2 = R 3 = R 4 = 4 Ω . Điện trở am A pe kế và dây nối không đáng kể. R 1 1 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Tính số chỉ am pe kế. A B U AB Hình 1 R 4 Câu 4: (4 điểm) Từ một trạm thủy điện nhỏ cách nhà trường 5 km người ta dùng dây tải điện thường có đường kính 4 mm, điện trở suất 1,57 mΩ −8 10. . Nhà trường cần lưới điện 200V, tiêu thụ công suất 10 kW. a. Tính điện trở của dây tải điện. b. Tính hiệu điện thế đầu đường dây do trạm thủy điện cung cấp. c. Tính độ sụt thế trên đường dây, công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của đường dây. d. Nếu muốn có hiệu hiệu suất 80% thì dây phải có đường kính bằng bao nhiêu. (Giả thiết là các dụng cụ điện đều có tính chất điện trở) Câu 5: ( 3 điểm) A . Phía trên mặt phản xạ của gương . B phẳng G có hai điểm A và B: hình 2. a) Nêu cách vẽ đường đi tia sáng /////////////////////////////////////// G từ A đến gương G rồi bị phản xạ qua B. Hình 2 b) Hãy chứng minh đường đi của tia sáng như trên là ngắn nhất trong mọi đường đi từ A đến gương rồi qua B. Hết Họ và tên thí sinh:……………………………… Số báo danh……………………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………………………………………. 2 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG Đề chính thức HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Vật lý (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu thứ (….điểm) Ý Nội dung Thang điểm 1 (4 điểm) a - Quãng đường các xe đi được trong 1 giờ: Xe 1: s 1 = v 1 t = 30.1 = 30 km Xe 2: s 2 = v 2 t = 40.1 = 40 km - Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ : l = AB – s 1 + s 2 = 60 – 30 +40 = 70 km 0,5 0,5 1,0 b - Sau khi xuất phát được 1 giờ 30 phút, quãng đường các xe đi được là : Xe 1 : s’ 1 = v 1 t’ = 30.1,5 = 45 km Xe 2 : s’ 2 = v 2 t’ = 40.1,5 = 60 km - Khoảng cáh giữa hai xe lúc đó : l’ = AB – s’ 1 + s’ 2 = 60 – 45 + 60 = 75 km - Giả sử sau khoảng thời gian t kể từ lúc tăng tốc xe I đuổi kịp xe II. Quãng đường chuyển động của các xe : Xe 1 : s’’ 1 = v’ 1 t = 50t Xe 2 : s’’ 2 = v 2 t = 40t - Hai xe gặp nhau ta có : s’’ 1 – l’ = s’’ 2 ⇔ tt 407550 =− suy ra t = 7,5 giờ - Vị trí gặp nhau của hai xe cách A một khoảng L L = s’ 1 + s 1 = 50.7,5 + 45 = 420 km (Tức cách B: L'= 40.7,5 = 340 km) 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 2 (4 điểm) a - Nhiệt lượng ấm nhôm thu vào để tăng nhiệt độ từ t 1 = 20 0 C đến khi sôi t 2 = 100 0 C Q 1 = m 1 .C 1 (t 2 – t 1 ) - Nhiệt lượng nước thu vào để tăng nhiệt độ từ t 1 = 20 0 C đến khi sôi t 2 = 100 0 C Q 2 = m 2 .C 2 (t 2 – t 1 ) - Nhiệt lượng cầm cung cấp : Q = Q 1 + Q 2 = (m 1 .C 1 + m 2 .C 2 ) (t 2 – t 1 ) = (0,25.880 + 1.4200)(100 – 20) = 353600J = 353,6KJ 0,5 0,5 1,0 - Nhiệt lượng do củi khô cung cấp : Q’ = q.m 0,5 3 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) b - Mặt khác H = %100 'Q Q Suy ra 30% = kg q Q m mq Q 118,0 %30 %100 .%100 . ≈=⇒ 0,5 1,0 3 (5 điểm) B R 4 I 4 I 1 R 1 R 3 R 2 I I A A A I 3 I 2 Mạch điện được vẽ lại như trên. Cấu tạo của mạch điện là [( R 2 // R 3 ) nt R 4 ] // R 1 0,5 0,5 Suy ra R 23 = 32 32 RR RR + = 2 Ω R 234 = R 23 + R 4 = 6 Ω R AB = 1234 1234 . RR RR + = 2 Ω 1 Dòng điện trong mạch chính : I = U AB / R AB = 1 A Dễ thấy I 4 = U AB / R 234 = 3 1 A U 4 = I 4 R 4 = 3 4 V 1 U 2 = U AB – U 4 = 3 2 V I 2 = U 2 /R 2 = 6 1 A 0,5 0,5 I A = I – I 2 = 6 5 A 1 a Ω== 5,12' s l R d ρ 0,5 - Dòng điện trên dây tải điện cũng là cũng là dòng điện toàn 0,5 4 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 4 (4 điểm) b phần nơi tiêu thụ: A U P I 50 200 10000 === - Hiệu điện thế đầu đường dây do trạm thủy điện cung cấp: U 0 = U + IR d = 200 + 50.12,5 = 825V 0,5 c - Độ sụt thế trên đường dây: U d = IR d = 50.12,5 = 625V - Công suất hao phí: WIUP d 3125050.625. ===∆ - Hiệu suất: H = %24,24 825 2000 00 ≈== U U P P 0,5 0,5 0,5 d Muốn có hiệu suất 80% thì H’ = Ω=⇒= + = 1'8,0 '50200 200 ' 0 d d R RU U mm R l d d l R d d 14 1. 10.10.57,1.4 ' 4 ' 4/' ' 48 2 ≈==⇒= − ππ ρ π ρ 0,5 0,5 5 (3 điểm) a b A B /////////// I’ /////////// I ////////////////// G B’ a) Đầu tiên ta dựng B’ đối xứng với B qua mặt gương G. Nối A với B’ cắt G tại I thì I là điểm tới. Đường đi tia sáng phản xạ trên G là A- I- B. 0,5 0,5 Giả sử còn có con đường A – I’ – B là ngắn nhất. Ta có ∆ BIB’ là cân nên AI + IB = AB’ Ta thấy độ dài là AI’ + I’B = AI’ + I’B Theo tính chất tam giác: AI’ + I’B > AB’ = AI + IB Vậy đường đi tia phản xạ trên gương từ A chỉ tới I qua B là ngắn nhất. 0,5 0,5 1 5 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Hết - Lưu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài toàn phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân không làm tròn số. + Nếu thí sinh giải theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho điểm tối đa bài đó. Đề số 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Vật lý Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Một vật được ném thẳng đứng từ điểm O ngay trên mặt đất đi lên, đến điểm A thì thế năng bằng nửa động năng ban đầu tại O. Vật tiếp tục chuyển động lên trên một đoạn nữa thì thế năng tăng thêm 200J và có giá trị bằng động năng ban đầu. Tính cơ năng của vật. Câu 2: ( 4 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: R = Ω4 , R 1 là bóng đèn (6V - 3W), R 2 là biến trở, U MN = U 0 không đổi bằng 10V. a. Xác định R 2 để đèn sáng bình thường b. Xác định R 2 để công suất tiêu thụ của mạch song song cực đại. Câu 3: ( 5 điểm) 6 ĐỀ BÀI (Đề gồm 02 trang) Đề dự bị 02.02 I M N B A R R 2 R 1 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Có hai bình nước, bình 1 chứa m 1 = 3,6 kg nước ở nhiệt độ t 1 = 60 o C, bình 2 chứa m 2 = 0,9 kg nước ở nhiệt độ t 2 = 20 o C. Đầu tiên rót một lượng nước có khối lượng m từ bình 1 sang bình 2. Sau đó khi nước trong bình 2 đã cân bằng nhiệt người ta lại rót một lượng nước có khối lượng m từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ nước trong bình 1 khi cân bằng nhiệt là t 1 ’ = 59 o C. a) Tính nhiệt độ nước trong bình 2. b) Người ta tiếp tục lặp lại thao tác trên thêm một lần nữa, tìm nhiệt độ sau cùng ở mỗi bình ( Nước không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài). Câu 4: (4 điểm) Cần truyền công suất điện là 100 MW. Điện trở dây dẫn 10 Ω . Nếu dùng hiệu điện thế 500KV thì mỗi ngày tiết kiệm được bao nhiêu điện năng so với dùng hiệu điện thế 100KV. Tính số tiền điện tiết kiệm được trong một năm. Biết giá điện là 700 đồng/KWh. Câu 5: ( 4 điểm) Một gương phẳng hình tròn bán kính 10 cm đặt trên bàn nằm ngang cách trần nhà 2m, mặt phản xạ hướng lên trên. Ánh sáng từ bóng đèn pin (xem là nguồn sáng điểm) nằm trên trục đi qua tâm, vuông góc với mặt phản xạ và cách trần nhà 1m. a. Tính đường kính vệt sáng trên trên trần nhà. b. Cần phải dịch bóng đèn về phía nào (theo phương vuông góc với mặt phản xạ của gương) một đoạn bao nhiêu để đường kính vệt sáng tăng gấp đôi? ______________________________Hết__________________________ Họ và tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh:…………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:………………………………………………… 7 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Đề dự bị Môn: Vật lý (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu thứ (điểm) Ý Nội dung Thang điểm 1 (3 đ) Gọi động năng ban đầu vật tại O là: Wđo Thế năng vật tại A là: W tA = 2 1 Wđo 1 Khi lên đoạn nữa ta có: W tA + 200 = Wđo 1 Suy ra: 2 1 Wđo + 200 = Wđo Wđo = 400 J Cơ năng vật bằng động năng ban đầu nên W = 400 J 0,5 0,5 2 (4 đ) a) - Các giá trị định mức của đèn: P đ = 3W, U đ = 6V, R1 = A P U I P U đ đ đ đ đ 5,0;12 2 ==Ω= - Đèn sáng bình thường thì U R2 = U đ = 6V I = = R U R A R UU đ 1 4 610 0 = − = − AIII 5,05,01 12 =−=−=⇒ Vậy R 2 = Ω== 12 5,0 6 2 2 I U 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 b) Gọi x là điện trở tương tương của mạch song song thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là: = + = + == 22 0 2 2 )4( 100 )( x x xR U xxIP AB 2 216 100 xx x ++ Chia cả tử và mẫu cho x ta có: x x P AB ++ = 16 2 100 Để P AB cực đại thì mẫu phải số cực tiểu khi đó 16/x = x suy ra x = 4 Ω Ta có Ω= − = − =⇒+= 6 412 4.12111 1 1 2 21 xR xR R RRx 1,0 0,5 0,5 8 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 3 (5 đ) a) Khi rót nước từ bình 1 sang bình 2 thì Q toả = c m ( 60 o – t’ 2 ), Q thu = c m 2 ( t’ 2 – 20 o ) Vì Q toả = Q thu nên m ( 60 o – t’ 2 ) = 0,9( t’ 2 – 20 o ) * 0,5 0,5 Sau đó: Q’ toả = c ( m 1 –m )( t 1 – t’ 1 ) = c ( 3,6 – m ) Q’ thu = cm ( t’ 1 – t’ 2 ) = cm (59 o – t’ 2 ) Vì Q’ toả = Q’ thu nên 3,6 – m = m ( 59 o – t’ 2 ) 1 Rút ra m = 36/( 60 o – t’ 2 ) Thay vào * được t’ 2 = 24 o c là nhiệt độ bình 2 m = 0,1 kg 0,5 0,5 b) Khi lặp lại thao tác: Rót nước từ bình 1 sang bình 2: Q toả = cm ( t’ 1 – t 2x ) = c.0,1( 59 o – t 2x ) Q thu = cm 2 ( t 2x – t’ 2 ) = c. 0,9( t 2x – 24 o ) Cho Q toả = Q thu giải ra được t 2x = 27,5 o c là nhiệt độ bình 2 1 Còn khi rót nước từ bình 2 sang bình 1: Q’ toả = c( m 1 – m)( 59 o – t 1x ) = c. 3,5 ( 59 o – t 1x ) Q’ thu = cm( t 1x –t 2x ) = c. 0,1(t 1x – 27,5 o ) Cho Q’ toả = Q’ thu giải ra được t 1x = 58,125 o c là nhiệt độ bình 1. 1 4 ( 4đ) Công suất hao phí trên dây dùng hiệu điện thế 500KV là: P 1 = R .P 2 /U 1 2 = 400KW 1 Công suất hao phí trên dây dùng hiệu điện thế 100KV là: P 2 = R .P 2 /U 2 2 = 10000KW 1 Công suất tiết kiệm được: P 2 –P 1 = 9600KW Trong một ngày đêm tiết kiệm được: 24h.9600KW = 230400KWh 0,5 0,5 Trong 1 năm tiết kiệm được: 0,5 9 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 365.230400 = 84096000KWh Số tiền tiết kiệm được: 84096000.700= 58867200000 đồng 0,5 5 (4 đ) a) - Vẽ hình ( AB là gương) - Xét ∆ S’IA đồng dạng '' HAS∆ ta có: BA IS IHIS BA IS HS BA AB BA HA IA HS IS ' ' ' ' '' '''' ' + ==⇒ == Mà SI = S’I cmBA AB IS IHSI BA 30'' 10 1 21 ' '' =⇒ + = + =⇒ (Đường kính vệt sáng trên trần nhà là 30 cm). 1,0 1,0 B Để đường kính vệt sáng tăng lên gấp đôi ta phải di chuyển bóng đèn đến gần gương. Lúc này: cmm IHIH SI IHSISI SI IHSI AB BA 404,0 5 2 55 6 6 10 60'' ===== += + ===⇒ Nghĩa là bóng đèn đã dịch lại gần gương một đoạn: 100 – 40 = 60 (cm) 2,0 Hết - Lưu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân không làm tròn số. 10 H A I S’ S B’ A’ B [...]... Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) -Hết - Lu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân + Nếu thí sinh giải theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho điểm tối đa bài đó s 4: sở giáo dục và đào tạo cao bằng Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Cấp tỉnh. .. sinh: Số báo danh: Hộ tên, chữ ký của giám thị 1: sở giáo dục và đào tạo cao bằng Hớng dẫn chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 20 09- 2010 Môn: Vật Lý ( Hớng dẫn chấm gồm 4 trang ) Câu ý Nội dung 1 Tính vận tốc v 1 của ca nô và v 2 của dòng nớc: Vận tốc ca nô đối với dòng sông: S - Lúc suôI dòng: v = v 1 + v 2 = t1 S - Lúc ngợc dòng: v ' = v 1 - v 2 = t2 Điểm (1 ) (2 )... Lấy (1 ) cộng (2 ) vế với vế, ta có: S S 2v 1 = t + t2 1 Từ (1 ) suy ra: S 1 S v1 = ( + ) t2 2 t1 S S S 1 S - v1 = - ( + ) t1 t1 t2 2 t1 S 1 S v2 = ( ) 2 t1 t 2 v2 = Thay số: 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 18 Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) 1 60 60 ( + ) = 25 (km / h) 2 2 3 1 60 60 v2 = ( ) = 5 (km / h) 2 2 3 v1 = 2 a) Nhiệt lợng nớc thu vào: Q1 = m1 c1 ( t 2 - t1 ) Q 1 = 2 ì 4200 ( 100...Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) + Nu thớ sinh gii theo cỏch khỏc m lp lun cht ch, tớnh toỏn chớnh xỏc thỡ vn cho im ti a bi ú s 3: S GIO DC V O TO CAO BNG THI CHN HC SINH GII LP 9 CP TNH NM HC 20 09- 2010 Mụn: VT Lí Thi gian: 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) CHNH THC BI ( gm 02 trang) Cõu 1 ( 4 im): a) Mt ụ tụ, trong na u quóng ng chuyn... toàn bài là tổng điểm của các phần + Các câu, các ý học sinh có thể làm theo cách khác, nếu lập luận chặt chẽ thì vẵn cho điểm tối đa Hết Lu ý chung toàn bài: + Điểm toàn bài là tổng điểm các bài thành phần, vẫn giữ lại 2 số hạng thập phân 21 Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) + Nếu thí sinh giải theo cách khác mà lập luận chặt... 672000 (J) Q 1 = 672 (kJ) Nhiệt lợng do ấm thu vào: Q 2 = m 2 c 2 ( t 2 - t1 ) Q 2 = 0,5 ì 880 ( 100 - 20 ) = 35200 (J) Q 2 = 35,2 (kJ) Nhiệt lợng cần thi t là: Q = Q 1 + Q 2 = 672 + 35,2 = 707,2 (kJ) b) Chỉ có 50% nhiệt lợng do dầu tỏa ra là có ích nên nhiệt lợng toàn phần do dầu tỏa ra là: Q ' = 2Q = 2 ì 707,2 = 1414,4 (kJ) = 1414400 (J) Vì Q ' = qm nên lợng dầu cần thi t là: m= 3 1414400 Q' 0,03 (kg)... tiờu im 12 S O y Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) chớnh ca thu kớnh ? Trỡnh by cỏch v -Ht H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: S GIO DC V O TO CAO BNG Mụn : VT Lí ( Hng dn chm gm 04 trang) CHNH THC Cõu HNG DN CHM THI CHN HSG LP 9 CP TNH NM HC 20 09- 2010 í Ni dung a Gi chiu di quóng ng l S, thi gian i c quóng ng l t t= S ( v1 + v 2 ) S S + =... RV RRV U U = R A + R + RV RR A + R A RV + RRV hay RR A + R + RR V = RR A + R A R V + RR V 2 19 1,0đ Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) R 2 = R A RV 0,5đ RA R2 = RV 0,5đ 2 R A = 10 = 0,1 ( ) Từ (1 ) ta có: 4 0,5đ 1000 U ( R + R + RV ) U= 1 A RV 10 0(0 ,1 + 10 + 1000) 1010,1 U = 101,01 (V) U= = 1000 10 a) Cờng độ định mức I d của dòng điện qua đèn và điện trở của đèn lần lợt là... cộng là sáu bóng Vậy: Cách thứ nhất cho phép thắp sáng nhiều bóng đèn hơn 0,5đ b) Hiệu suất của mỗi cách mắc - Cách thứ nhất H= Pcoich NP NP 9. 12 6 = 0,6 H = = d = d = = 60% Ptoanphan UI UqI d 30.3.2 10 0,5đ 6.12 = 0,2 ,Vậy H = 20 0 0 30.6.2 0,5đ - Cách thứ hai H= Căn cứ vào hiệu suât, ta chọn cách mắc thứ nhất Vì vừa có hiện suất 20 Cỏc thi hc sinh gii mụn vt lớ lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) cao hơn và... Năm học 20 09- 2010 Môn: vật lý ( Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề ) Câu 1 (4 điểm) Hai bến A, B của một con sông thẳng cách nhau một khoảng AB = S Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất thời gian là t 1 , còn ngợc dòng từ B đến A mất thời gian là t 2 Lập biểu thức tính vận tốc v 1 của ca nô và v 2 của dòng nớc? Ap dụng: S = 60 km, t 1 = 2h, t 2 = 3h Câu 2 (4 điểm) a.Tính nhiệt lợng cần thi t . Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Đề số 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Vật lý Thời. 100 o C là: Q 1 = m 1 .C 1 (t 2 - t 1 ) = 1. 4200. ( 100 – 20) = 336000 (J) = 336 (kJ) 0,5 13 ĐỀ CHÍNH THỨC Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) - Nhiệt lượng nước. = 96 00KW Trong một ngày đêm tiết kiệm được: 24h .96 00KW = 230400KWh 0,5 0,5 Trong 1 năm tiết kiệm được: 0,5 9 Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) 365.230400 = 84 096 000KWh Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án), Các đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án),

Từ khóa liên quan