0

Giáo án Vật lí lớp 8 chuẩn 2014

105 2,272 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 19:52

BÀI 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌCA. Mục Tiêu:1. Kiến thức: Hiểu được các dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ học. Nêu được hai ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ học.2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng trình bầy, kĩ năng nhận dạng, kĩ năng lập luận.3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.B. Chuẩn bị:1. Giáo viên: Khối gỗ xe con khối gỗ làm mốc.2. Học sinh: Đọc trước Bài 1. Chuyển động cơ học. Giáo án: Vật lý 8 Ngy son: / /2013 Ngày giảng: / /2013 BI 1. CHUYN NG C HC A. Mục Tiêu: 1. Kiến thức: - Hiu c cỏc du hiu nhn bit chuyn ng c hc. - Nờu c hai vớ d v tớnh tng i ca chuyn ng c hc. 2. Kỹ năng: - Rốn luyn k nng trỡnh by, k nng nhn dng, k nng lp lun. 3. Thái độ: - Trung thực, cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Khi g - xe con - khi g lm mc. 2. Học sinh: c trc Bi 1. Chuyn ng c hc. C. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Bài mới: Hot ng hc sinh Trợ giúp của giáo viên Hot ng 1: Tỡnh hung hc tp.(3) - HS lng nghe. - Gii thiu khỏi quỏt chng trỡnh vt lớ 8. - Li m u cho ton chng : Hng ngy chỳng ta luụn gp cỏc hin tng vt chuyn ng, ng yờn, vt ni chỡmnhng cõu hi ú s ln lt gii ỏp trong phn c hc. - Ta cn thng nht vi nhau th no bit mt vt chuyn ng hay ang ng yờn ? Hot ng2: Lm th no bit mt vt ang chuyn ng hay ang ng yờn. (11) Tho lun chung lp : -Nghe ting mỏy ụ tụ nh dn. -Thy ụ tụ hay xe p li gn hay ra xa ta. -Thy xe p li gn hay xa cỏi cõy bờn ng. - Nh ca , trỏi t, cõy ci - Vt chuyn ng khi ta nhỡn thy khong cỏch t vt ú n mt vt khỏc thay i. - Tho lun tr li C 2 , C 3 C 3 : vt c coi l ng yờn khi v trớ ca vt khụng thay i theo thi gian so vi vt c chn lm mc. - Lm sao bit mt ụ tụ, chic thuyn trờn sụng, cỏi xe p ang i trờn ng, mt ỏm mõy ang chuyn ng hay ng yờn ? -Thụng bỏo : trong Vt lớ bit mt vt chuyn ng hay ng yờn ngi ta da vo v trớ ca vt ú so vi vt khỏc, nu v trớ ú thay i thỡ vt ú ang chuyn ng. -Vt c chn so sỏnh gi l vt mc. - thụng thng chn nhng vt no lm mc? - khi no ta núi vt chuyn ng ? -Yờu cu HS tr li C2 v C3. -Khi no ta núi vt ng yờn Năm học: 2013- 2014 1 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Hoạt động 3 : Tìm hiểu về tính tương đối của chuyển động.(12‘) Thảo luận nhóm. -C4 So với ga thì hành khách đang chuyển động. Vì vị trí của hành khách so với nhà ga thay đổi. -C5 So với tàu thì hành khách đang đứng yên. Vì vị trí hành khách so với tàu không đổi. C 6 : ( 1 ) Đối với vật này. ( 2 ) Đứng yên. - Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 SGK và trả lời C4 và C5. - Từ những phân tích trên, hãy rút ra nhận xét và trả lời C6. - Chuyển động và đứng yên có tính tuyệt đối không?Vì sao ? - Thông báo “Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối”. Hoạt động 4 :Tìm hiểu các dạng chuyển động thường gặp.(10‘) Một vài HS được chỉ định ở lớp. C9. - Chuyển động thẳng : ô tô , xe máy - Chuyển động cong : chuyển động quả bóng chuyền - Chuyển động tròn : chuyển động tự quay của trái đất. - Yêu cầu HS xem hình 1.3 SGK xác định quỹ đạo của máy bay, quả bóng bàn, đầu kim đồng hồ. - Yêu cầu HS trả lời C9, tìm thêm một số ví dụ khác. Hoạt động 5 :Vân dụng.(7‘) - Học sinh trả lời. - Yêu cầu HS làm việc cá nhân, trả lời C10 chú ý là xe đang chạy. Hoạt động 6 : Hướng dẫn về nhà.(1‘) - Yêu cầu HS tự đọc phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi sau : 1. Chuyển động cơ học là gì ? Căn cứ ? 2. Vì sao nói chuyển động có tính tương đối ? 3. Vì sao khi nói một vật chuyển động, thì phải nói rõ so với vật mốc nào ? - BTVN: 1.1 – 1.6. SBT. - Đọc trước Bài 2. Vận tốc. * ChuÈn bÞ: vẽ sẵn bảng 2.1 và bảng 2.2. N¨m häc: 2013- 2014 2 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 25/08/2013 Ngµy gi¶ng: 8B:28/08/2013 8A:30/08/2013 Tiết 2. Bµi 2. VËn tèc. A. Mơc Tiªu: * HS TB – Ỹu: 1. KiÕn thøc: - Nêu được ý nghĩa của vận tốc là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. - Nêu được đơn vị đo của vận tớc. 2. Kü n¨ng: - Bước đầu vận dụng được cơng thức tính tốc độ t s v = . 3. Thái độ : - Trung thực, cẩn thận, có ý thức học tập bợ mơn. * HS Kh¸ - Giái: 1. KiÕn thøc: - Hiểu được ý nghĩa của vận tốc là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. 2. Kü n¨ng: - Vận dụng được cơng thức tính vận tốc t s v = . 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, hỵp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. Chn bÞ: 1. Gi¸o viªn: Chuẩn bị sẵn bảng 2.1 và bảng 2.2. 2. Häc sinh: Đọc trước Bài 2. Vận tốc. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1 )’ 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) ? Chuyển động cơ học là gì ? Căn cứ ? ? Vì sao nói chuyển động có tính tương đối. 3. Bµi míi: Hoạt động học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1: Tình huống học tập. (3’) - So sánh thời gian trên cùng một qng đường. - So sánh qng đường đi được trong cùng một thời gian. ? Trong cuộc chạy thi làm thế nào để phân biệt được ai về nhất nhì, ba … - Người chạy nhanh hơn là người có vận tốc lớn hơn ? Vận tốc là gì ? Đo vận tốc như thế nào ? Ta vào bài. Hoạt động 2: Tìm hiểu về vận tốc. (12’) - Thảo luận nhóm cùng 60m ai chạy ít thời gian hơn thì nhanh hơn. - HS tính và ghi vào bảng 2.1. Qng đường càng dài thì đi càng - u cầu HS tự đọc bảng 2.1 để trả lời C1.Giải thích cách làm. - Tại sao biết Hùng đứng thứ nhất ? - Yêu cầu học sinh thảo luận làm C 2 N¨m häc: 2013- 2014 3 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 nhanh. - Quãng đường chuyển động được trong 1 giây gọi là vận tốc C3.(1) Nhanh (2) Chậm (3) Quãng đường đi được (4) Đơn vò - Nhận xét lại kết quả làm của học sinh và thông báo quãng đường chạy được trong 1 giây gọi là vận tốc u cầu HS làm C3, xem như là một kết luận. Hoạt động 3: Lập cơng thức tính vận tốc. (10’) HS thảo luận nhóm tìm ra cơng thức v = s/t và suy ra s = v.t và t = s/v. Tìm một cơng thức tính độ lớn của vận tốc dựa vào qng đường s và thời gian t đi hết qng đường đó. - ghi công thức lên bảng và giải thích rõ từng đại lượng Hoạt động 4: Tìm hiểu đơn vị đo vận tốc. (5’) - Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s ; km/h ; ngồi ra còn có cm/s. C5.a) Mỗi giờ ơ tơ đi được 36km, xe đạp đi được 10,8km; mỗi giây tàu hỏa đi được 10m. b) ơ tơ: 36000 36 / 10 / 3600 m v km h m s s = = = Người đi xe đạp: 10800 3 / 3600 m v m s s = = Tàu hỏa: v = 10m/s Ơ tơ, tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau. Xe đạp chuyển động chậm nhất. - Theo công thức v = s t nếu s = 1m, t = 1s thì v = s m 1 1 đọc là mét trên giây - Căn cứ vào bảng 2.2 xem vận tốc có thể có những đơn vị nào ? - Giới thiệu đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và km/h . - Hướng dẫn HS cách đổi đơn vị bằng bài tập C5. - Giới thiệu dụng cụ đo vận tốc là tốc kế. Hoạt động 5:Vận dụng. (8’) C5: Đổi ra m/s rồi so sánh. C 6 : v tàu = 5,1 81 = 54km/h So sánh : 54 > 15 khơng có nghĩa là vận tốc khác nhau C 7 : Đổi 40 phút = 2/3 giờ Qng đường người đó đi được là : s = v.t = 12.2/3 = 8km/h C 8 : Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc là: s = 4.1/2 = 2km - u cầu HS trả lời các câu C5, C6, C7, C8. - Lưu ý HS về đổi đơn vị đo các đại lượng cho phù hợp. Hướng dẫn mẫu cho HS các bước làm một bài tập vật lí. (Tóm tắt đề - Vận dụng các cơng thức có liên quan – Thay số để tìm kết quả - Nhận xét và biện luận kết quả). Hoạt động 6 : Hướng dẫn về nhà.(1‘) - u cầu HS tự đọc phần ghi nhớ và đọc có thể em chưa biết. - BTVN: 2.1 – 2.5. SBT. - Đọc trước Bµi 3. Chun ®éng ®Ịu - Chun ®éng kh«ng ®Ịu N¨m häc: 2013- 2014 4 Giáo án: Vật lý 8 Ngy son: 01/09/2013 Ngày giảng: 8B: 04/09/2013 8A: 06/09/2013 Tit 3. Bài 3. Chuyển động đều Chuyển động không đều. A. Mục Tiêu: * HS TB Yếu: 1. Kiến thức: - Phõn bit c chuyn ng u, chuyn ng khụng u da vo khỏi nim tc . 2. Kỹ năng: - nờu c cỏc vớ d thng gp trong thc t. 3. Thỏi : - Trung thc, cõn thõn, co y thc hoc tõp bụ mụn. * HS Khá - Giỏi: 1. Kiến thức: - Hiu c chuyn ng u v chuyn ng khụng u. 2. Kỹ năng: - Mụ t c TN xỏc nh vn tc ca bỏnh xe ln trờn mỏng nghiờng v mỏng ngang, s lớ c cỏc s liu xỏc nh c vn tc ca bỏnh xe. 3. Thái độ: - Trung thực, cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Bỏnh xe Mỏng nghiờng v ngang Mỏy gừ nhp Bỳt mu ỏnh du. 2. Học sinh: - c trc Bài 3. Chuyển động đều Chuyển động không đều. C. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kim tra bi c: (3) ? Vit cụng thc tớnh vn tc . gii thớch i lng trong cụng thc. - Gv nhn xột cho im. 3. Bài mới: Hot ng hc sinh Tr giỳp ca giỏo viờn Hot ng 1: Du hiu nhn bit chuyn ng u hay khụng u. (22) - Cn c vo vn tc + v khụng i : chuyn ng u + v thay i chuyn ng khụng u - HS : tớnh vn tc cỏc quóng ng theo - Yờu cu HS t c nh ngha SGK, tr li cõu hi : -Cn c xỏc nh chuyn ng u hay khụng u ? Cn c nh th no ? - Gv treo bang phu Bang 3.1 SGK Năm học: 2013- 2014 5 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 công thức v = t s - HS trả lời. - Yêu cầu HS tính vận tốc trên mỗi quãng đường và trả lời trên quãng đường nào bánh xe chuyển động đều , chuyển động không đều. - Yêu cầu HS trả lời C2 Hoạt động 2: Tìm hiểu Vận tốc trung bình của chuyển động không đều.(10’) - Không phải là vận tốc của chuyển động đều cũng không phải là vận tốc của chuyển động không đều v tb = 6 20,0 = 0,03m/s - 2HS lên bảng tính - v tb = t s v tb trên mỗi đoạn đường khác nhau có giá trị khác nhau. - Trên mỗi đoạn nhỏ ab , bc, cd, chuyển động là đều hay không đều ? - Vận tốc v = t BC = 0,3 15,0 = 0,05m/s là vận tốc của chuyển động nào ? - Thông báo cho HS đối với chuyển động không đều vận tốc thay đổi liên tục. Nên vận tốc này gọi là vận tốc trung bình. - Trên đoạn ac = 0,20m vật đi hết 6s . vậy vận tốc tb là bao nhiêu ? - Yêu cầu học sinh tính vận tốc tb của trục bánh xe trên đoạn đường bc,cd - Vận tốc tb được tính theo công thức nào ? - Đối với đoạn đường không đổi vận tốc tb trên mỗi đoạn đường khác nhau có giá trị bằng nhau không ? Hoạt động 3: Vận dụng. (8’) - 2 HS lên bảng làm C 5, C 6 , 1 HS đứng tại chỗ trả lời C 4 C 5 : v tb1 = 30 120 = 4 m/s v tb2 = 24 60 = 2,5 m/s v tb = 2430 60120 + + = 3,3 m/s C 6 : v tb = t s Ò s = v tb . t =30.5=150km - Yêu cầu HS trả lời C4, C5, C6 Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà.(1‘) - Yêu cầu HS tự đọc phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi sau : a) Chuyển động đều và chuyển động không đều có gì khác nhau ? b) Công thức tính vận tốc trung bình ? c) Tại sao khi nói vận tốc trung bình phải nói rõ trên quãng đường nào ? - Làm C7 và các bài tập trong SBT. - Đọc trước Bµi 4. BiÓu diÔn lùc. N¨m häc: 2013- 2014 6 Giáo án: Vật lý 8 Ngy son: 08/09/2013 Ngày giảng: 8B: 11/09/2013 8A: 13/09/2013 Tit 4. Bài 4. Biểu diễn lực. A. Mục Tiêu: * HS TB Yếu: 1. Kiến thức: - Nờu c vớ d v tỏc dng ca lc lm thay i tc v hng chuyn ng ca vt. - Nờu c lc l mt i lng vect. 2. Kỹ năng: - Biu din c mụt sụ lc bng vộc t. 3. Thái độ: - Trung thực, cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm. * HS Khá - Giỏi: 1. Kiến thức: - Hiu c lc l mt i lng vect. 2. Kỹ năng: - Biu din c lc bng vộc t. 3. Thái độ: - Trung thực, cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Gia thi nghiờm, xe ln, nam chõm, lo xo. 2. Học sinh: - c trc Bài 4. Biểu diễn lực. C. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức: (1) 2. Kim tra bi c: (5) ? Chuyn ng u v chuyn ng khụng u cú gỡ khỏc nhau ? ? Cụng thc tớnh vn tc trung bỡnh ? - Gv nhn xột cho im. 3. Bài mới: Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo Viờn Hot ng 1:ễn li nhng yu t c trng ca lc. (13) Lm vt bin dng hay lm bin i chuyn ng ca vt. - Hc sinh tho lun lm cõu c 1 C 1 : Lc hỳt ca nam chõm lờn ming thộp lm cho chic xe chuyn ng nhanh hn - Hỡnh 4.2 lc tỏc dng ca vt vo qu búng , ngc li qu búng tỏc dng lc lờn vt lm c hai u b bin dng. - Lc tỏc dng lờn vt cú th gõy kt qu gỡ ? - Cho vớ d chng t lc cú ln, n v o lc l gỡ ? - Yờu cu hc sinh quan sỏt hỡnh 4.1 v 4.2 mụ t thớ nghim tr li cõu c 1 - Nhn xột cõu tr li v cht li cõu tr li ỳng nht Năm học: 2013- 2014 7 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Hoạt động 2: Tìm hiểu cách biểu diễn lực bằng hình vẽ. (15’) Thảo luận chung ở lớp. - Khơng. Vì các đại lượng này khơng có hướng. - Thảo luận nhóm và cử người phát biểu. HS lúng túng với từ "tỉ xích". - Để biểu diến lực người ta dùng một mũi tên có : + Gốc là điểm đặt của lực + Phương chiều trùng với phương chiều của lực + Độ dài biểu diễn cường độ lực theo tỉ xích cho trước + F : cường độ lực + F  : véc tơ lực - Thơng báo thuật ngữ đại lượng véctơ. Một đại lượng có hướng và độ lớn gọi là một đại lượng vectơ. Lực là một đại lượng vectơ. - Độ dài, khối lượng có phải là một đại lượng vectơ ? Vì sao ? - u cầu HS đọc mục 2 và trả lời các câu hỏi sau: - Biểu diễn một vectơ lực bằng gì ? - Gốc của vectơ lực ? -Hướng của vectơ lực ? - Độ lớn của vectơ lực theo tỉ xích cho trước. Minh hoạ cho HS hình 4.3 Kí hiệu F  và F khác như thế nào ? Hoạt động 3: Vận dụng. (10’) HS nghiên cứu C2. HS lên bảng thực hiện. Thảo luận chung ở nhóm. - HS K-G trả lời. C 3 : a./ F  1 : Điểm đặt tại A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ F = 20 N. b./ F  2 : Điểm đặt tại b, phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải, cường độ F = 30 N. c./ F  3 . Điểm đặt tại c, phương nằm xiên so với phương nằm ngang 1 góc 30 0 , chiều từ dưới lên, cường độ F=30 N. - u cầu HS nghiên cứu cá nhân C2. Vẽ trước hai vật để 2 HS lên vẽ lực tác dụng lên hai vật trên. - Giáo viên gợi ý trả lời câu C 3 a + Điểm đặt tại đâu ? phương , chiều, độ lớn Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà.(1‘) - u cầu HS tự đọc phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi sau : a.Vì sao nói lực là một đại lượng vectơ ? b.Hãy nêu cách biểu diễn vectơ lực. - Làm các bài tập trong SBT. * Chn bÞ:  Đọc trước Bµi 5. Sù c©n b»ng lùc – Qu¸n tÝnh. N¨m häc: 2013- 2014 8 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 16/09/2013 Ngµy gi¶ng: 8B: 18/09/2013 8A: 20/09/2013 Tiết 5. Bµi 5. Sù c©n b»ng lùc – Qu¸n tÝnh A. Mơc Tiªu: * HS TB – Ỹu: 1. KiÕn thøc: - Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động. - Nêu được qn tính của một vật là gì. 2. Kü n¨ng: - Biểu diễn được lực bằng vectơ. - Giải thích được một số hiện tượng đơn giản liên quan tới qn tính. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, hỵp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. * HS Kh¸ - Giái: 1. KiÕn thøc: - Hiểu được tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật chuyển động. - Hiểu được qn tính của một vật là gì. 2. Kü n¨ng: - Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan tới qn tính trong cuộc sống. 3. Th¸i ®é: - Trung thùc, cÈn thËn, hỵp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. B. Chn bÞ: 1. Gi¸o viªn: - Máy Atút. 2. Häc sinh: - Đọc trước Bµi 5. Sù c©n b»ng lùc – Qu¸n tÝnh. C. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: (1 )’ 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) ? Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn như thế nào? - Gv nhận xét cho điểm. 3. Bµi míi: HĐ Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu điều kiện để hai lực cân bằng. (8’) ?- Hai lực mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều. Thảo luận chung ở lớp: - Điểm đặt trên cùng một vật. - Thế nào là hai lực cân bằng ? - Khi hai lực cân bằng thì các yếu tố của chúng có quan hệ với nhau thế nào ? -Điểm đặt. N¨m häc: 2013- 2014 9 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 - Có cùng cường độ. - Cùng phương ngược chiều. - Phương cùng nằm trên cùng một đường thẳng - HS trả lời. -Cường độ. -Phương và chiều. - Vẽ hai lực tác dụng lên quả cầu hình 5.a. - Quan sát kỹ hơn hai lực T và P phương của hai lực này thế nào ? Phát biểu đầy đủ thế nào là hai lực cân bằng Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động. (10’) Thảo luận nhóm. - Vận tốc của vật sẽ không thay đổi - Lực khơng cân bằng làm cho vận tốc của vật thay đổi. - Vật chuyển động thẳng đều. - Căn cứ vào bảng 5.1 tính vận tớc. - HS trả lời. - Dự đốn vật sẽ chuyển động như thế nào? - Gợi ý: Hai lực cân bằng có tác dụng như là khơng có lực tác dụng vào vật, vật đứng n. - Nếu hai lực khơng cân bằng thì vận tốc của vật? - Lực cân bằng làm cho vận tốc của vật khơng đổi, như vậy vật chuyển động thế nào ? - Gv cho kết quả 5.1(đã làm trước thí nghiệm) u cầu HS tính vận tớc. ? Mợt vật đang chủn đợng mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ tiếp tục chủn đợng như thế nào? Hoạt động 3:Tìm hiểu về qn tính. (20’) Thảo luận ở lớp Khơng thể đi nhanh ngay hoặc dừng ngay lại được. C 6 : Ngả về phía sau . Vì có quán tính C 7 : Ngả về phía trước. Vì có quán tính C 8 : - Có thể làm cho xe đạp lập tức chạy nhanh được khơng ? khi bóp phanh đột ngột thì xe có dừng ngay lại khơng ? Vì sao ? - Tính chất khơng thể thay đổi vận tốc đột ngột gọi là qn tính. (tính giữ ngun hướng và vận tốc chuyển động của vật) - u cầu HS làm C6, C7, C8 nếu khơng kịp cho về nhà làm tiếp. Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà.(1‘) 1.u cầu HS đọc phần ghi nhớ. 2 Trả lời các câu hỏi: a. Hai lực thế nào thì cân bằng nhau? b. Nếu chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì vật thế nào ? c. Tại sao khi chịu tác dụng của lực thì vật khơng thể thay đổi vận tốc đột ngột được? - Làm các bài tập trong SBT. - Đọc trước Bµi 6. Lực ma sát * Chn bÞ: - Mçi nhãm: 1 lùc kÕ, 1 qu¶ nỈng, 1 miÕng gç. N¨m häc: 2013- 2014 10 [...]... chuẩn bị trước bài 8 - Chuẩn bị: (Mỗi nhóm) + Một bình trụ có đáy C và các lỗ A,B ở thành bình bòt bằng màng cao su mỏng (hình 8. 3 SGK ) + Một bình trụ thuỷ tinh có đóa D tách rời dùng làm đáy ( h 8. 4 SGK ) + Một bình thông nhau (Hoặc một đoạn ống nhựa trong) ( h 8. 6 SGK ) N¨m häc:16 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 06/10/2013 Ngµy gi¶ng: 8B: 09/10/2013 8A: 08/ 10/2013 Tiết 8 BÀI 8 ÁP SUẤT CHẤT... hình 8. 8 SGK N¨m häc:21 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 C8 Ấm có vòi cao hơn thì đựng được - u cầu HS làm C8 nhiều nước hơn vì ấm và vòi là bình thơng nhau nên mực nước ở ấm và vòi ln ln ở cùng mợt đợ cao Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà.(1') - Học thuộc phần ghi nhớ, đọc - Làm các bài tập trong SBT - Ơn tồn bộ các bài từ Bài 1 → Bài 8 N¨m häc:22 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày... * Chuẩn bị: + Khi nhúng vật rắn vào trong nược sẽ xảy ra hiện tượng gì? + Một cốc thuỷ tinh to đựng nước; một chiếc đinh, một miếng gỗ; một ống nghiệm nhỏ đựng cát có nút đậy kín N¨m häc:33 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 19/11/2013 Ngày giảng: (8A): 22/11/2013 (8B): 27/11/2013 TiÕt 14 Bµi 12 SỰ NỔI A Mục Tiêu: * HS TB – Yếu: 1 Kiến thức: - Giải thích được khi nào vật nổi, vậy chìm, vật. .. tốc trung bình trên cả đoạn đường: s +s 1 2 150 + 80 vtb = t + t = 30 + 25 ≈ 4,2m/s 1 2 Hoạt động 3 Hướng dẫn về nhà (1') N¨m häc:25 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 - Ơn tập lại các kiến thức đã học, xem lại các dạng bài tập đã chữa - Tiết sau kiểm tra một tiết N¨m häc:26 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 25/10/2013 Ngày giảng: (8A): 29/10/2013 (8B): 30/10/2013 TiÕt 11 KiĨm tra mét tiÕt I Mơc... nổi của vật 2 Kỹ năng: - Giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong đời sống 3 Thái độ: - Trung thùc, cÈn thËn chÝnh x¸c, hỵp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm * HS Khá - Giỏi: 1 Kiến thức: - Hiểu được khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng 2 Kỹ năng: - Vận dụng được lực đẩy Ác-si-mét để giải thích 3 Thái độ: - Trung thùc, cÈn thËn chÝnh x¸c, hỵp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm B Chuẩn bị: 1 Giáo viên:... nào để biết vật chuyển động đều hay khơng đều Vận tốc trung bình của CĐ khơng đều được tính theo cơng thức nào ? 4 Lực là một véc tơ được biểu diễn như thế nào ? 5 Lực là ngun nhân làm cho vật như thế nào ? 6 Thế nào là hai lực cân bằng ? Khi một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật sẽ như thế nào? 7 Tại sao khi có lực tác dụng mọi vật đều khơng thể thay đổi vận tốc đột ngột được ? 8 Có mấy... d.h ? Đơn vị? p: Áp st ë ®¸y cét chÊt láng ( pa ) hay N/m2 d : Träng lượng riªng cđa chÊt láng ( N/m2 ) h : ChiỊu cao cđa cét chÊt láng ( m ) N¨m häc:24 2013- 2014 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Hoạt động 2 Bài tập (23') - HS đọc đề - Gv treo bảng phụ đề bài - HS lên bảng tóm tắt và làm bài Bài 1 Bài 1: 1km = 1000m ; 1h = 3600s - u cầu HS lên bảng làm bài a 36km/h = 10m/s b 18km/h = 5m/s c 1m = 1/1000km ; 1s = 1/3600h... h×nh trơ chÊt láng cã g©y ¸p lùc lªn ®¸y b×nh - G©y biÕn d¹ng ®¸y b×nh kh«ng ? v× sao ? - ChÊt láng g©y ¸p st lªn ®¸y b×nh cã t¸c dơng bao nhiªu ? ¸p st nµy g©y ra hiƯn - Quan s¸t tr¶ lêi tỵng g× víi ®¸y b×nh ? - BiĨu diƠn thÝ nghiƯm h×nh 8. 3 cho häc C1 : Chøng tá chÊt láng g©y ¸p st lªn sinh quan s¸t tõ ®ã ®Ỉt c©u hái : ®¸y b×nh, thµnh b×nh ChÊt láng cã g©y ¸p st lªn ®¸y b×nh C2 : ChÊt láng g©y ra ¸p... ho¹t ®éng nhãm B Chuẩn bị: 1 Giáo viên: - Thước thẳng, phấn màu Lực kế 3N, giá TN, quả nặng, cốc nước, hình 10.3 2 Học sinh: - §äc tríc bµi 10 Lùc ®Èy ¸c- SI – MÐT C Tiến trình lên lớp: 1 ỉn định tổ chức: (1’) 2 Bµi míi: HĐHS Trợ giúp của giáo viên Hoạt động 1 T×m hiĨu t¸c dơng cđa chÊt láng lªn vËt nhóng trong nã.(12') - HS hoạt động nhóm tiến hành thí -u cầu HS làm TN hình 10.2 So sánh P nghiệm và... Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn:20 /10/2013 Ngày giảng: (8A):22/10/2013 (8B): 23/10/2013 Tiết 10 ÔN TẬP A Mục Tiêu: * HS TB – Yếu: 1 Kiến thức: - Nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài 9 Đánh giá kết quả học tập của HS 2 Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng trình bầy, kĩ năng nhận dạng Rèn luyện cho học sinh các bước giải bài tập vật lí 8 3 Thái độ: - Trung thùc, cÈn thËn chÝnh x¸c, hỵp t¸c . tốc. * ChuÈn bÞ: vẽ sẵn bảng 2.1 và bảng 2.2. N¨m häc: 2013- 2014 2 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 25/ 08/ 2013 Ngµy gi¶ng: 8B: 28/ 08/ 2013 8A:30/ 08/ 2013 Tiết 2. Bµi 2. VËn tèc. A. Mơc Tiªu: * HS TB –. (Hoặc một đoạn ống nhựa trong) ( h 8. 6 SGK ). N¨m häc: 2013- 2014 16 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 06/10/2013 Ngµy gi¶ng: 8B: 09/10/2013 8A: 08/ 10/2013 Tiết 8 . BÀI 8 . ÁP SUẤT CHẤT LỎNG A. Mơc. Đọc trước Bµi 5. Sù c©n b»ng lùc – Qu¸n tÝnh. N¨m häc: 2013- 2014 8 Gi¸o ¸n: VËt lý 8 Ngày soạn: 16/09/2013 Ngµy gi¶ng: 8B: 18/ 09/2013 8A: 20/09/2013 Tiết 5. Bµi 5. Sù c©n b»ng lùc – Qu¸n tÝnh A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lí lớp 8 chuẩn 2014, Giáo án Vật lí lớp 8 chuẩn 2014,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN