0

Giáo án Hình học lớp 8 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015

27 1,402 38

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:13

TIẾT 1 – TUẦN 1 NGÀY SOẠN : 15/8/2014 NGÀY DẠY : 23/8/2014 TỨ GIÁC 1) Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng số đo các góc của tứ giác lồi - Biết vẽ, gọi tên các yếu tố, tính số đo các góc của một tứ giác lồi b) Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào giải các bài toán thực tiễn đơn giản c) Thái độ: Tích cực trong việc tiếp thu và tìm tòi kiến thức mới 2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a) Chuẩn bị của học sinh: Xem nd bài ở nhà; Thước thẳng, thước đo góc, êke, Vở ghi. b) Chuẩn bị của giáo viên: - Dự kiến phương pháp: Phát triển tư duy suy luận cho HS, nêu vấn đề, vấn đáp, nhóm, . . . . - Biện pháp: GDHS ý thức vận dụng vẽ hình chính xác và chứng minh toán khoa học và lôgic . -Phương tiện: Thước thẳng, bảng phụ H.1; H.2; H.5; H.6 - Yêu cầu học sinh: Học bài 1 và làm câu hỏi SGK, bài tập SGK và SBT . - Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. + HS: SGK . 3) Tiến trình bài dạy : a) Kiểm tra bài cũ: (06p): Dặn dò tập vở. b)Dạy bài mới(33p) Lời vào bài :(03p): Giới thiệu chương và bài. Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh (15 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Treo bảng phụ H.1; H.2 - Các hình 1a,b,c là các tứ giác, chúng có đặc điểm chung gì ? ? Vậy tứ giác là hình như thế nào ? - Cho HS làm?1 - Giới thiệu định nghĩa tứ giác lồi - Giới thiệu chú ý (SGK) - Cho HS làm - Trả lời : Chúng đều có 4 đỉnh - Trả lời - Đọc SGK - HS đọc, quan sát và lên bảng điền vào bảng phụ a)Hai đỉnh kề nhau :A và B, C và D Hai đỉnh đối nhau : A và C, B và D b)Đường chéo : AC và BD c)Hai cạnh kề : AB và BC, BC và CD, CD và AD ,AD và AB Hai cạnh đối nhau : AB và CD, BC và AD 1. Định nghĩa: -Tứ lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác - Tứ giác ABCD có: - A,B,C,D là các đỉnh - Các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA gọi là các cạnh của tứ giác - ?1 Tứ giác ABCD trên hình là tứ giác luôn nằm trong 1 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nao của tứ giác - Định nghĩa: Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một mặt phẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác ?2: Hoạt động 2: Tổng các góc của một tứ giác(15p) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 1 ? 2a GV hi:Tng cỏc gúc ca mt tam giỏc bng bao nhiờu? - Cho HS làm a - Vẽ tứ giác ABCD bất kì và yêu cầu HS tính A + B + C + D Gợi ý: Vẽ AC hoặc BD ? Rút ra kết luận gì ? -Hc sinh tr li A + B + C +D = A 1 + A 2 + B + C 1 + C 1 + D = (A 1 + B + C 1 ) + (A 2 + D + C 2 ) = 180 0 + 180 0 = 360 0 - Phát biểu 2. Tng cỏc gúc ca mt t giỏc ?3 A + B + C +D = A 1 + A 2 + B + C 1 + C 1 + D = (A 1 + B + C 1 ) + (A 2 + D + C 2 ) = 180 0 + 180 0 = 360 0 nh lớ: Tng 3 gúc ca mt tam giỏc bng 360 c) Cng c - luyn tp (04p): - Nhn xột lp hc d) Hng dn hc sinh t hc nh ( 2 p) - Hc k bi, cỏc nh ngha v nh lớ - Lm cỏc BT/SGK e) B sung: TIT 2 TUN 1 NGY SON : 15/8/2014 NGY DY : 23/8/2014 LUYN TP 2 ? 3a 1 C A B D 2 2 1 1) Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng số đo các góc của tứ giác lồi - Biết vẽ, gọi tên các yếu tố, tính số đo các góc của một tứ giác lồi b) Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào giải các bài toán thực tiễn đơn giản c) Thái độ: Tích cực trong việc tiếp thu và tìm tòi kiến thức mới 2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a) Chuẩn bị của học sinh: Xem nd bài ở nhà; Thước thẳng, thước đo góc, êke, Vở ghi. b) Chuẩn bị của giáo viên: - Dự kiến phương pháp: Phát triển tư duy suy luận cho HS, nêu vấn đề, vấn đáp, nhóm, . . . . - Biện pháp: GDHS ý thức vận dụng vẽ hình chính xác và chứng minh toán khoa học và lôgic . -Phương tiện: Thước thẳng, bảng phụ ghi BT 1. - Yêu cầu học sinh: Học bài 1 và làm câu hỏi SGK, bài tập SGK và SBT . - Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. + HS: SGK . 3) Tiến trình bài dạy : a) Kiểm tra bài cũ: (06p): - Hãy nêu định nghĩa tứ giác? - Tứ giác lồi là tứ giác như thế nào? - Tổng số đo của tứ giác? b)Dạy bài mới(33p) Lời vào bài :(03p): Giới thiệu chương và bài. Hoạt động 1: Luyện tập (30 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Cho học sinh làm bài tập 1 sách giáo khoa trang 66 (Treo bảng phụ) - Hướng dẫn học sinh cách làm bài tập hình 5a. - Cho HS lên bảng tính bài tập 5a - Cho HS 2 lên bảng tính bài tập 5b - Cho HS 3 lên bảng tính bài tập 5c Hình 5a Tứ giác ABCD có: A + B + C + D = 360 0 110 0 +120 0 +80 0 +x =360 0 310 0 + x = 360 0 x = 50 0 Hình 5b Tứ giác EFGH có: E + F + G + H = 360 0 90 0 + 90 0 + x + 90 0 =360 0 270 0 + x = 360 0 x = 90 0 Hình 5c Tứ giác ABDE có: A + B + D + E = 360 0 65 0 + 90 0 + x + 90 0 =360 0 Bài 1 sgk/66 Hình 5a Tứ giác ABCD có: A + B + C + D = 360 0 110 0 +120 0 +80 0 +x =360 0 310 0 + x = 360 0 x = 50 0 Hình 5b Tứ giác EFGH có: E + F + G + H = 360 0 90 0 + 90 0 + x + 90 0 =360 0 270 0 + x = 360 0 x = 90 0 Hình 5c Tứ giác ABDE có: A + B + D + E = 360 0 65 0 + 90 0 + x + 90 0 =360 0 3 - Cho HS 4 lên bảng tính bài tập 6a - Cho HS5 lên bảng tính bài tập 6b - Hướng dẫn bt hình 5d Gợi ý: 2 góc kề bù tổng bằng 180 0 - Cho học sinh hoạt động theo nhóm. 245 0 + x = 360 0 x = 115 0 Hình 6a Tứ giác QPSR có: Q+ P + S + R = 360 0 X + x + 65 0 + 95 0 =360 0 2x + 160 0 = 360 0 x = 100 0 Hình 6b Tứ giác MNPQ có: M+ N + P + Q = 360 0 3X + 4x + x + 2x =360 0 10x = 360 0 x = 36 0 Hình 5d I 2 = 180 0 – 90 0 = 90 0 (kề bù) K 2 = 180 0 – 60 0 = 120 0 (kề bù) M 2 = 180 0 – 105 0 = 75 0 (kề bù) Tứ giác IKMN có: I 2 + K 2 +M 2 +N = 360 0 90 0 + 120 0 + 750 + x =360 0 x = 75 0 245 0 + x = 360 0 x = 115 0 Hình 6a Tứ giác QPSR có: Q+ P + S + R = 360 0 X + x + 65 0 + 95 0 =360 0 2x + 160 0 = 360 0 x = 100 0 Hình 6b Tứ giác MNPQ có: M+ N + P + Q = 360 0 3X + 4x + x + 2x =360 0 10x = 360 0 x = 36 0 Hình 5d I 2 = 180 0 – 90 0 = 90 0 (kề bù) K 2 = 180 0 – 60 0 = 120 0 (kề bù) M 2 = 180 0 – 105 0 = 75 0 (kề bù) Tứ giác IKMN có: I 2 + K 2 +M 2 +N = 360 0 90 0 + 120 0 + 750 + x =360 0 x = 75 0 c) Củng cố - luyện tập (04p): d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 p) e) Bổ sung: TIẾT 3 – TUẦN 2 NGÀY SOẠN : 21/8/2014 NGÀY DẠY : 30/8/2014 HÌNH THANG 1) Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang. - Biết cách chứng minh một tứ giác là hình thang, hình thang vuông 4 - Biết vẽ một hình thang, hình thang vuông. Biết tính số đo các góc của hình thang, hình thang vuông - Biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra một tứ giác là hình thang vuông b) Kĩ năng: Vận dụng dể giải 1 số bài tập trong sách giáo khoa và sbt c) Thái độ: Có ý thức chuẩn bị bài ,trong lớp chú ý nghe giảng và tích cực xây dựng bài 2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a) Chuẩn bị của học sinh: Xem nd bài ở nhà; Thước thẳng, thước đo góc, êke, Vở ghi. b) Chuẩn bị của giáo viên: - Dự kiến phương pháp: Phát triển tư duy suy luận cho HS, nêu vấn đề, vấn đáp, nhóm, . . . . - Biện pháp: GDHS ý thức vận dụng vẽ hình chính xác và chứng minh toán khoa học và lôgic . -Phương tiện: Bảng phụ H.15, thước thẳng, êke - Yêu cầu học sinh: Học bài 2 và làm câu hỏi SGK, bài tập SGK và SBT . - Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. + HS: SGK . 3) Tiến trình bài dạy : a) Kiểm tra bài cũ: (06p): ? Nêu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi - Vẽ hình minh hoạ ? Nêu định lí về tổng các góc của một tứ giác b)Dạy bài mới(33p) Lời vào bài (03p): Nêu mục tiêu bài học Hoạt động 1: Định nghĩa (20p) 5 Hoạt động 2: Hình thang vuông(10 p) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Gv: Hình thang là hình như thế nào? - Giới thiệu đáy lớn, đáy nhỏ, cạnh bên, đường cao - Treo bảng phụ ? Giải thích? (Tại vì hai góc trongcùng phía ) - Cho HS làm Cho hình thang ABCD (AB//CD) a) AD//BC chứng minh AB = DC; AC = BD ? Rút ra nhận xét gì ? -Yờu cầu học sinh đọc nhận xột sgk b) AB = CD chứng minh AD//BC; AD = BC - Rút ra nhận xét gì ? - Yêu cầu học sinh đọc sgk - Phát biểu a) Là HT (AD//BC) b) Là HT (GF//EH) c) Không là HT Hai góc kề một cạch bên của hình thang bù nhau -học sinh vận dụng kiến thức cũ chứng minh bài toỏn -HS: rỳt ra nhận xột :Hỡnh thang cú hai cạnh bờn song song thỡ hai cạnh bờn bằng nhau,hai cạnh đỏy bằng nhau. -Học sinh đọc nhận xột thứ nhất sgk -HS: chứng minh theo sự hướng dẫn của giỏo viờn -HS: rút ra nhận xét: 1. Định nghĩa :/ Đ/N: Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song -Hình thang ABCD(AB//CD) + Các đoạn thẳng AB,CD gọi là các cạnh đáy +Các đoạn thẳng AD,BC gọi là các cạnh bờn +AH là đường cao của hình thang ?1: A,Hỡnh thang:a,c ?2, a.,xét ∆ ABD và ∆ DCA có: A 1 = D 1 (AB//DC); AD chung A 2 = D 2 (AB//CD) ⇒ ∆ ABD= ∆ DCA(g.c.g) X ⇒ AB = DC; AC = BD b) Xét ∆ ABC và ∆ CDA có: AB = CD; A 1 = C 1 ; AC chung ⇒ ∆ ABC= ∆ CDA(c.g.c) ⇒ AD = BC A 2 = C 2 ⇒ AD//BC 6 ?1 ?2 A D C B 1 BA D C 1 2 2 c) Củng cố - luyện tập (04p): - Nhận xét lớp học d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 p) - Học kĩ định nghĩa và nhận xét - Làm các BT7b,8,9,10/SGK - Đọc trước bài :hình thang cân giờ sau học e) Bổ sung: TIẾT 4 – TUẦN 2 NGÀY SOẠN : 21/8/2014 NGÀY DẠY : 30/8/2014 LUYỆN TẬP 1) Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang. - Biết cách chứng minh một tứ giác là hình thang, hình thang vuông - Biết vẽ một hình thang, hình thang vuông. Biết tính số đo các góc của hình thang, hình thang vuông - Biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra một tứ giác là hình thang vuông b) Kĩ năng: Vận dụng dể giải 1 số bài tập trong sách giáo khoa và sbt c) Thái độ: Có ý thức chuẩn bị bài ,trong lớp chú ý nghe giảng và tích cực xây dựng bài 2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a) Chuẩn bị của học sinh: Xem nd bài ở nhà; Thước thẳng, thước đo góc, êke, Vở ghi. b) Chuẩn bị của giáo viên: - Dự kiến phương pháp: Phát triển tư duy suy luận cho HS, nêu vấn đề, vấn đáp, nhóm, . . . . - Biện pháp: GDHS ý thức vận dụng vẽ hình chính xác và chứng minh toán khoa học và lôgic . -Phương tiện: Bảng phụ ghi bài tập 7, thước thẳng, êke - Yêu cầu học sinh: Học bài 2 và làm câu hỏi SGK, bài tập SGK và SBT . - Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. + HS: SGK . 3) Tiến trình bài dạy : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng GV : thế nào là tam giác vuông ? GV : Ta định nghĩa hình thang vuông tương tự GV : Hình thang vuông có mấy góc vuông ? HS :- Có 1 góc vuông - Có 2 góc vuông 2. Hình thang vuông Đ/N: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông 7 a) Kiểm tra bài cũ: (06p): ? Nêu định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi - Vẽ hình minh hoạ ? Nêu định lí về tổng các góc của một tứ giác b)Dạy bài mới(33p) Lời vào bài (03p): Nêu mục tiêu bài học Hoạt động 1: Luyện tập (30p) 8 c) Củng cố - luyện tập (04p): - Nhận xét lớp học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Cho học sinh làm bài tập 5 sách giáo khoa trang 71 (Treo bảng phụ) - Hướng dẫn học sinh cách làm bài tập hình 21a. - Cho HS1 lên bảng tính bài tập hình 21a - Cho HS2 lên bảng tính bài tập hình 21b - Cho HS2 lên bảng tính bài tập hình 21c - Hình 21a Vì AB//CD (gt), ta có hai góc trong cùng phía là: A + D = 180 0 Hay x + 80 0 = 180 0 X = 180 0 – 80 0 X = 100 0 Tương tự B + C = 180 0 Hay 40 0 + y = 180 0 X = 180 0 – 40 0 X = 140 0 - Hình 21b Vì AB//CD (gt) B 2 = C = 50 0 (sole trong) Vậy y = 50 0 A = D 2 = 70 0 (đồng vị) Vậy x = 70 0 - Hình 21c Vì AB//CD (gt), ta có hai góc trong cùng phía là: A + D = 180 0 Hay x + 65 0 = 180 0 y = 180 0 – 65 0 y = 115 0 Tương tự B + C = 180 0 Hay 90 0 + x = 180 0 X = 90 0 Bài tập 7 sách giáo khoa trang 71 - Hình 21a Vì AB//CD (gt), ta có hai góc trong cùng phía là: A + D = 180 0 Hay x + 80 0 = 180 0 X = 180 0 – 80 0 X = 100 0 Tương tự B + C = 180 0 Hay 40 0 + y = 180 0 X = 180 0 – 40 0 X = 140 0 - Hình 21b Vì AB//CD (gt) B 2 = C = 50 0 (sole trong) Vậy y = 50 0 A = D 2 = 70 0 (đồng vị) Vậy x = 70 0 - Hình 21c Vì AB//CD (gt), ta có hai góc trong cùng phía là: A + D = 180 0 Hay x + 65 0 = 180 0 y = 180 0 – 65 0 y = 115 0 Tương tự B + C = 180 0 Hay 90 0 + x = 180 0 X = 90 0 Bài tập 7 sách giáo khoa trang 71 Vì AB//CD (gt), ta có hai góc trong cùng phía là: A + D = 180 0 A = 100 0 D = 80 0 Tương tự B + C = 180 0 C = 60 0 B = 120 0 9 d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 p) - Học kĩ định nghĩa và nhận xét - Làm các BT7b,8,9,10/SGK - Đọc trước bài :hình thang cân giờ sau học e) Bổ sung: TIẾT 5 – TUẦN 3 NGÀY SOẠN : 28/8/2014 NGÀY DẠY : 6/9/2014 HÌNH THANG CÂN 1) Mục tiêu: a) Kiến thức: - Nắm được các định nghĩa, các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân - Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh một tứ giác là hình thang cân b) Kĩ năng: Rèn luyện tính chính xác và lập luận chứng minh hình học c) Thái độ: tích cực, tự giác, ham học hỏi. 2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a) Chuẩn bị của học sinh: Xem nd bài ở nhà; Thước thẳng, thước đo góc, êke, Vở ghi. b) Chuẩn bị của giáo viên: - Dự kiến phương pháp: Phát triển tư duy suy luận cho HS, nêu vấn đề, vấn đáp, nhóm, . . . . - Biện pháp: GDHS ý thức vận dụng vẽ hình chính xác và chứng minh toán khoa học và lôgic . -Phương tiện: Bảng phụ, thước thẳng, êke - Yêu cầu học sinh: Học bài 3 và làm câu hỏi SGK, bài tập SGK và SBT . - Tài liệu tham khảo: + GV: Nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. + HS: SGK . 3) Tiến trình bài dạy : a) Kiểm tra bài cũ: (06p): ? Nêu định nghĩa, tính chất của hình thang, của tam giác cân ? b)Dạy bài mới(33p) Lời vào bài (03p): Nêu mục tiêu bài học Hoạt động 1: Định nghĩa (10p) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng GV : Khi học về tam giác ,ta đã biết 1 dạng đb của tam giác đó là tam giác cân . Thế nào là tam gíac cân ? ,nêu tính chất về góc của tam giác cân. -GV nói :Trong hình thang có 1 dạng hình thang đặc biệt đó là hình thang cân -GV Cho HS làm - Ta gọi ABCD là hình thang cân - Cã hai gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau - Ph¸t biÓu -học sinh trả lời 1. Định nghĩa ?1,Hình thang ABCD trên hình có: D=C Đ/N: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau Tứ giác ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) 10 ?1 B CD A [...]... i xng * nh ngha: SGK /86 ?4 -Ch cỏi in hoa A cú 1 trc i xng -Tam giỏc u ABC cú 3 trc i xng -ng trũn tõm O cú vụ s trc i xng *nh lớ: SGK /87 c) Cng c - luyn tp (04p): Nhn xột lp hc d) Hng dn hc sinh t hc nh ( 2 p): - Hc k thuc, hiu cỏc nh ngha, nh lớ v tớnh cht trong bi - BTVN: 35, 36, 39 (SGK /87 , 88 ) TIT SAU HC BI T T e) B sung: 21 TIT 11 TUN 6 NGY SON: 18/ 9 /2014 NGY DY: 28/ 9 /2014 LUYN TP 1) Mc tiờu:... - GV Treo bng ph BT-26 - GV Da vo nh lớ ng trung bỡnh ca - Hỡnh thang ABEF cú CD l ng trung bỡnh Ghi bng 1 1 Bi 26 : CD = (AB + EF) x = (8 2 2 1 + 16) = 12 (cm) EF = (CD + GH) 2 18 hỡnh thang - GV Cho HS c BT-27 - GV Cho HS c BT- 28 -GV Cho HS lờn bng v hỡnh GV ? Hỡnh thang ABCD cú ng trung bỡnh l gỡ ? GV? Ta chng minh da vo nh lớ no ? GV? tớnh cõu b) ta da vo tớnh cht no GVCho HS lm BT44/SBT -. .. chỳ ý -sgk 12 AB // CD (ỏy AB, CD) A = BhoặcC = D -Hc sinh c chỳ ý sgk -GV yờu cu HS Nêu chú ý - GV Cho HS làm -Hc sinh tr li ?2 - GV Cho HS giải thích câu trả lời của mình Hot ng 2: Tớnh cht(10 p) Hot ng ca GV Hot ng ca HS -GV: Cho HS v 1 hỡnh thang cõn v tin hnh o hai cnh bờn - Ta i chng minh tớnh cht ny - GVCho HS vit GT KL - Xột AD//BC v AD//BC - Nu AD//BC nú ct nhau ti O Xột OAB v OCD - Va... nghĩa - GV Cho HS lm ?1 HS:Các cạnh đối của ABCD song ?1 Hóy quan sỏt t giỏc ABCD trờn ABCD là hình bình hành hỡnh 66 tr 90 sgk,cho bit t giỏc song với nhau ú cú gỡ c bit AB // CD - Ta gọi những hình nh ABCD là AD // BC -HS : hình bình hành + Có các cạnh đối song song với ? Thế nào là hình bình hành ? A B nhau ? Hình bình hành có phải là hình Là hình thang thang không - Hai cạnh bên song song ? Hình. .. thang cõn ? -GV? chng minh mt hỡnh thang cõn ta cn chng minh iu gỡ ? - Yờu cu hc sinh lm bi tp 16 sgk/75 b)Dy bi mi(33p): Li vo bi (03p): Nờu mc tiờu bi hc Hot ng 1: luyn tp(30p) 14 Hot ng ca GV Hot ng ca HS - Cho HS c BT-17 - c bi - V hỡnh v HS v hỡnh - V hỡnh A - Cho HS lờn bng vit GT - Lờn bng KL - Gi giao im ca AC v BD gúc OCD = gúc ODC D l O Xột OCD ta cú iu gỡ ? OC = OD GT - Tng t xột ... - Va ghi bng va gii thớch cho HS - Trng hp 2: AD//BC Treo bng H.27 v ging cho HS - a ra chỳ ý nh SGK - V v rỳt ra kt lun: Hai cnh bờn bng nhau - OAB cõn: OA = OB - OCD cõn: OC = OD AD = BC - Rỳt ra kt lun Hot ng 3: Tớnh cht (tt) (05 p) Hot ng ca GV - GV :Cho HS v hỡnh thang cõn v tin hnh o hai ng chộo -GV : yờu cu hc sinh nhn xột _GV :T ú ta cú nh lớ 2 sgk/73 -GV : Gi 1 hc sinh c ni dung nh lớ -. .. ? - T giỏc ABCD l hỡnh thang cõn AB // CD A = BhoặcC = D AB // CD A = BhoặcC = D (ỏy AB, CD) -Hc sinh c chỳ ý -GV yờu cu HS Nêu chú ý sgk - GV Cho HS làm ?2 - GV Cho HS giải thích câu trả lời của -Hc sinh tr li mình Hot ng 2: Tớnh cht(10 p) Hot ng ca GV Hot ng ca HS -GV: Cho HS v 1 hỡnh thang cõn v tin hnh o hai cnh bờn - Ta i chng minh tớnh cht ny - GVCho HS vit GT KL - Xột AD//BC v AD//BC - Nu... cho HS - Trng hp 2: AD//BC Treo bng H.27 v ging cho HS - a ra chỳ ý nh SGK - V v rỳt ra kt lun: Hai cnh bờn bng nhau - OAB cõn: OA = OB - OCD cõn: OC = OD AD = BC - Rỳt ra kt lun Hot ng 3: Tớnh cht (tt) (05 p) Hot ng ca GV - GV :Cho HS v hỡnh thang cõn v tin hnh o hai ng chộo -GV : yờu cu hc sinh nhn xột _GV :T ú ta cú nh lớ 2 sgk/73 -GV : Gi 1 hc sinh c ni dung nh lớ - Ta i chng minh nh lớ ny - GV... lm ?2 - V hỡnh trong giy nhỏp v - Ta núi hai on thng AB v trờn bng AB i xng vi nhau qua ng thng d GV yờucu hs c li nh - ng ti ch tr li nh SGK ngha tr 85 sgk -Hc sinh cm sgk c li nh ngha - Treo bng ph H.53 -Hc sinh tr li ? Nờu nhng hỡnh i xng vi nhau ? Tm trong thc t hỡnhnh -Hc sinh ghi kt lun sgk tr 85 hai hỡnhi xng vi nhau qua mt trc Hot ng 03: Hỡnh cú trc i xng(10p) Hot ng ca GV Hot ng ca HS - GV... bng nhau l hỡnh thang cõn c) Cng c - luyn tp (04p): - Lm bi tp sỏch giỏo khoa - Nhn xột lp hc d) Hng dn hc sinh t hc nh ( 2 p) - Hc k bi v lm cỏc bi tp: 11,12,13,14,15,16 sgk/74,75; Chun b luyn tp e) B sung: TIT 6 TUN 3 NGY SON : 28/ 8 /2014 NGY DY : 6/9 /2014 HèNH THANG CN (TT) 1) Mc tiờu: a) Kin thc: - Nm c cỏc nh ngha, cỏc tớnh cht, du hiu nhn bit hỡnh thang cõn - Bit v hỡnh thang cõn, bit s dng nh . Củng cố - luyện tập (04p): - Nhận xét lớp học d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 p) - Học kĩ định nghĩa và nhận xét - Làm các BT7b ,8, 9,10/SGK - Đọc trước bài :hình thang cân giờ sau học e). bảng - Cho HS đọc đề BT-17 - Vẽ hình và HS vẽ hình - Cho HS lên bảng viết GT – KL - Gọi giao điểm của AC và BD là O. Xét ∆ OCD ta có điều gì ? - Tương tự xét ∆ OAB - Cho HS làm BT- 18 - Vẽ hình. giác cân. -GV nói :Trong hình thang có 1 dạng hình thang đặc biệt đó là hình thang cân -GV Cho HS làm - Ta gọi ABCD là hình thang cân - Cã hai gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau - Ph¸t biÓu -học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học lớp 8 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015, Giáo án Hình học lớp 8 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015,