Giáo án hình học 8 soạn theo chuẩn KTKN

148 2,730 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:44

Giáo án hình học 8 Ch ơng I : Tứ giác Tun 1 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 11/08 n 16/08/2014 Tiết 1. Đ1. Tứ giác i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác là 360 0 . + Kỹ năng: HS tính đợc số đo của một góc khi biết ba góc còn lại, vẽ đợc tứ giác khi biết số đo 4 cạnh và 1 đờng chéo. + Thái độ: Rèn t duy suy luận ra đợc 4 góc ngoài của tứ giác là 360 0 II. CHUẩN Bị: - GV: Com pa, thớc, 2 tranh vẽ hình 1 ( sgk ) Hình 5 (sgk) bảng phụ - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm iii- Tiến trình bài dạy 1. Bài mới : Hoạt động của GV- HS Nội dung * Hoạt động 1: Hình thành định nghĩa - GV: treo tranh (bảng phụ) B B . N Q . P C A M A C D H1(b) H1 (a) D - HS: Quan sát hình & trả lời - Các HS khác nhận xét -GV: Trong các hình trên mỗi hình gồm 4 đoạn thẳng: AB, BC, CD & DA. Hình nào có 2 đoạn thẳng cùng nằm trên một đ- ờng thẳng. - Ta có H1 là tứ giác, hình 2 không phải là tứ giác. Vậy tứ giác là gì ? - GV: Chốt lại & ghi định nghĩa - GV: 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có bất cứ 2 đoạn thẳng nào cùng nằm trên 1 đờng thẳng. + Cách đọc tên tứ giác phải đọc hoặc viết theo thứ tự các đoạn thẳng nh: ABCD, BCDA, ADBC 1) Định nghĩa B A C D H1(c) A B D C H2 - Hình 2 có 2 đoạn thẳng BC & CD cùng nằm trên 1 đờng thẳng. * Định nghĩa: Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đờng thẳng. Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 1 Giáo án hình học 8 +Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh của tứ giác. + Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh của tứ giác. * Hoạt động 2: Định nghĩa tứ giác lồi -GV: Hãy lấy mép thớc kẻ lần lợt đặt trùng lên mỗi cạch của tứ giác ở H1 rồi quan sát - H1(a) luôn có đặc điểm gì xảy ra ? - H1(b) (c) có đặc điểm gì xảy ra ? HS: - GV: Bất cứ đơng thẳng nào chứa 1 cạnh của hình H1(a) cũng không phân chia tứ giác thành 2 phần nằm ở 2 nửa mặt phẳng có bờ là đờng thẳng đó gọi là tứ giác lồi. - Vậy tứ giác lồi là tứ giác nh thế nào ? + Trờng hợp H1(b) & H1 (c) không phải là tứ giác lồi * Hoạt động 3: Nêu các khái niệm cạnh kề đối, góc kề, đối điểm trong , ngoài. GV: Vẽ H3 và giải thích khái niệm: GV: Không cần tính số mỗi góc hãy tính tổng 4 góc A + B + C + D = ? (độ) - Gv: ( gợi ý hỏi) + Tổng 3 góc của 1 là bao nhiêu độ? + Muốn tính tổng A + B + C + D = ? (độ) ( mà không cần đo từng góc ) ta làm ntn? HS: . + Gv chốt lại cách làm: - Chia tứ giác thành 2 có cạnh là đờng chéo - Tổng 4 góc tứ giác = tổng các góc của 2 ABC & ADC Tổng các góc của tứ giác bằng 360 0 - HS lên bảng trình bày cách làm - Qua bài toán GV yêu cầu HS rút ra định lý * Tên tứ giác phải đợc đọc hoặc viết theo thứ tự của các đỉnh. *Định nghĩa tứ giác lồi * Định nghĩa: (SGK) * Chú ý: Khi nói đến 1 tứ giác mà không giải thích gì thêm ta hiểu đó là tứ giác lồi 2/ Tổng các góc của một tứ giác B 1 A 1 2 C 2 D A 1 + B + C 1 = 180 0 A 2 + D + C 2 = 180 0 ( A 1 + A 2 )+ B+( C 1 + C 2 ) + D = 360 0 Hay A + B + C + D = 360 0 * Định lý: SGK 2. Luyên tập - Củng cố: - GV: cho HS làm bài tập 1 trang 66. Hãy tính các góc còn lại 3. BT - H ớng dẫn về nhà : - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi & tứ giác không phải là tứ giác lồi ? - Làm các bài tập : 2, 3, 4 (sgk) * Chú ý : T/c các đờng phân giác của tam giác cân Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 2 Giáo án hình học 8 Tun 1 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 11/08 n 16/08/2014 Tiết 2. Đ2. Hình thang i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang, hình thang vuông cáckhái niệm : cạnh bên, đáy , đờng cao của hình thang + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang vuông, tính đợc các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc. + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo II. CHUẩN Bị : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm iii- Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV: (dùng bảng phụ ) * HS1: Thế nào là tứ giác lồi ? Phát biểu ĐL về tổng 4 góc của 1 tứ giác ? * HS 2: Góc ngoài của tứ giác là góc nh thế nào ?Tính tổng các góc ngoài của tứ giác A B 1 1 1 B 90 0 C 1 75 0 120 0 1 C A 1 D D 1 2. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Nội dung * Hoạt động 1: Giới thiệu hình thang - GV: đa ra hình 13 SGK cho HS quan sát rồi đa ra nhận xét. - HS: AB // CD - GV : Vì sao? - HS chứng minh - GV: Tứ giác có 2 cạnh đối // gọi là hình thang và ta sẽ nghiên cứu trong bài học hôm nay. * Hoạt động 2: Định nghĩa hình thang - GV: Em hãy nêu định nghĩa thế nào là hình thang - HS nêu định nghĩa: - GV: hãy nêu cách vẽ hình thang ABCD - HS: + B1: Vẽ AB // CD + B2: Vẽ cạnh AD & BC - GV: giới thiệu cạnh. đáy, đờng cao 1) Định nghĩa Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song A B D H C * Hình thang ABCD : + Hai cạnh đối // là 2 đáy + AB đáy nhỏ; CD đáy lớn + Hai cạnh bên AD & BC Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 3 Giáo án hình học 8 * Hoạt động 3: Bài tập áp dụng - GV: dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu B C 60 0 60 0 A D (H. a) E I N F 120 0 G 105 0 75 0 115 0 H M K 1 (H.b) (H.c) - Qua đó em hình thang có tính chất gì ? - HS đa ra nhận xét * Hoạt động 4: Bài tập áp dụng ?2 * Hoạt động 5: Hình thang vuông - GV giới thiệu định nghĩa hình thang vuông. + Đờng cao AH ?1 (H.a) A= B = 60 0 AD// BC ABCD là hình thang - (H.b)Tứ giác EFGH có: H = 75 0 H 1 = 105 0 (Kề bù) H 1 = G= 105 0 GF// EH GFEH là hình thang - (H.c) Tứ giác IMKN có: N = 120 0 K = 120 0 IN không song song với MK MKNI không phải là hình thang * Nhận xét: + Trong hình thang, 2 góc kề một cạnh bên bù nhau (có tổng bằng 180 0 ) + Trong tứ giác nếu 2 góc kề một cạnh nào đó bù nhau Hình thang. * Bài toán 1 - Hình thang ABCD có 2 đáy AB & CD theo (gt) AB // CD (đn) (1) mà AD // BC (gt) (2) Từ (1) & (2) AD = BC; AB = CD ( 2 cắp đoạn thẳng // chắn bởi đơng thẳng //.) * Nhận xét 2: (sgk)/70. 2) Hình thang vuông Định nghĩa: SGK * Tứ giác ABCD có AB // CD , A = 90 0 ABCD là hình thang vuông. A B D C 3 .Luyện tập - Củng cố : Học bài. Làm các bài tập 6, 7, 8, 9 Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 4 Giáo án hình học 8 Tun 2 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 18/08 n 23/08/2014 Tiết 3 Đ3 : Hình thang cân I- mục tiêu: + Kiến thức: - HS nắm vững các đ/n, các t/c, các dấu hiệu nhận biết về HT cân + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo II. CHUẩN Bị : - GV: com pa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, com pa, bảng nhóm Iii- Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ:- HS1: GV dùng bảng phụ A D Cho biết ABCD là hình thang có đáy là AB, & CD. Tính x, y của các góc D, B 120 0 - HS2: Phát biểu định nghĩa hình thang & nêu rõ các khái y niệm cạnh đáy, cạnh bên, đờng cao của hình thang - HS3: Muốn chứng minh một tứ giác là hình thang x 60 0 ta phải chứng minh nh thế nào? B 2. Bài mới: Hoạt động của GV- HS Nội dung Ghi bảng Hoạt động 1:Định nghĩa Yêu cầu HS làm ?1 ? Nêu định nghĩa hình thang cân. GV yêu cầu HS đọc ghú ý: ?2 GV: dùng bảng phụ a) Tìm các hình thang cân ? b) Tính các góc còn lại của mỗi HTC đó c) Có NX gì về 2 góc đối của HTC? A B E F 80 0 80 0 110 0 100 0 D C 80 0 80 0 (a) G (b) H ( Hình (b) không phải vì F + H 180 0 - GV cho HS làm ít phút rồi chốt lại từng câu. * Nhận xét: Trong hình thang cân 2 góc đối bù nhau. * Hoạt động 2: Định lý 1: 1) Định nghĩa * Hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau * Chú ý: Tứ giác ABCD Tứ giác ABCD là hình thang cân AB // CD ( Đáy AB; CD) C = D hoặc A = B ?2 I 110 0 N P Q K 110 0 70 0 T S (c) M (d) a) Hình a,c,d là hình thang cân b) Hình (a): C = 100 0 Hình (c) : N = 70 0 Hình (d) : S = 90 0 c)Tổng 2 góc đối của HTC là 180 0 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 5 C Giáo án hình học 8 - GV cho HS vẽ hình rồi ghi GT, KL - GV: cho các nhóm CM & gợi ý G/S AD cắt BC tại O. - Hãy giải thích vì sao AD = BC ? ABCD là hình thang cân GT ( AB // DC) KL AD = BC O - Các nhóm CM: A 2 2 B 1 1 D C + Khi AD // BC thì ta suy ra đợc điều gì? - GV nêu chú ý SGK - HS đọc lại chú ý. * Hoạt động 3: Giới thiệu địmh lí 2 GT ABCD là hình thang cân ( AB // CD) KL AC = BD GV: Muốn chứng minh AC = BD ta phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ? HS: suy nghĩ và c/m. * Hoạt động 4: Giới thiệu các phơng pháp nhận biết hình thang cân. - GV hớng dẫn HS làm ?3. + Đờng thẳng m // CD, Vẽ điểm A; B m : ABCD là hình thang có AC = BD - GV: Qua bài toán rút ra định lý 3 - GV: Nh vậy, muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang cân ta có mấy cách để chứng minh ? là những cách nào ? Đó chính là các dấu hiệu nhận biết hình thang cân . - HS đa ra các dấu hiệu nhận biết 2) Tính chất a) Định lí 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau. * Chứng minh: a) AD cắt BC ở O ( Giả sử AB < DC) ABCD là hình thang cân nên + A 1 = B 1 ; C= D nên ODC cân ( 2 góc ở đáy bằng nhau) OD = OC (1) + A 1 = B 1 nên A 2 = B 2 OAB cân (2 góc ở đáy bằng nhau) OA = OB (2) Từ (1) &(2) OD - OA = OC - OB Vậy AD = BC b) AD // BC khi đó AD = BC * Chú ý: SGK b) Định lí 2: * Trong hình thang cân 2 đờng chéo bằng nhau. * Chứng minh: ADC & BCD có: + CD cạnh chung + ADC = BCD ( đ/n hình thang cân ) + AD = BC ( cạnh của hình thang cân) ADC = BCD ( c.g.c) AC = BD 3) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân ?3 A B m D C + Vẽ (D; R) cắt m tại A + Vẽ (C; R) cắt m tại B c) Định lí 3: * Hình thang có 2 đờng chéo bằng nhau là hình thang cân. * Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: SGK/74 3. Luyên tập - Củng cố: 4. BT - H ớng dẫn về nhà : Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 6 Giáo án hình học 8 Học bài.Xem lại chứng minh các định lí. Làm các bài tập: 11,12,15 (sgk) Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 7 Giáo án hình học 8 Tun 2 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 18/08 n 23/08/2014 Tiết 4: Luyện tập I- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất của hình thang, các dấu hiệu nhận biết về hình thang cân . + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang, hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, TC hình thang cân + Thái độ: Rèn t duy suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận. II. CHUẩN Bị: - GV: Compa, thớc, tranh vẽ bảng phụ, thớc đo góc - HS: Thớc, compa, bảng nhóm Iii- Tiến trình bài dạy 1- Kiểm tra bài cũ: - HS1: Phát biểu định nghĩa hình thang cân & các tính chất của nó ? - HS2: Muốn CM 1 hình thang nào đó là HTC thì ta phải CM thêm ĐK nào ? - HS3: Muốn CM 1 tứ giác nào đó là hình thang cân thì ta phải CM nh thế nào ? 2 - Bài mới : Hoạt động của GV-HS Ghi bảng GV: Cho HS đọc kĩ đầu bài & ghi GT&KL - HS lên bảng trình bày Hình thang ABCD cân (AB//CD) GT AB < CD; AE DC; BF DC KL DE = CF GV: Hớng dẫn theo phơng pháp đi lên: - DE = CF AED = BFC BC = AD ; D = C; E = F (gt) - Ngoài ra AED = BFC theo tr- ờng hợp nào ? vì sao ? - GV: Nhận xét cách làm của HS GT ABC cân tại A; D AB E AC sao cho AD = AE; KL a) BDEC là hình thang cân b) Tính các góc của hình thang. bit: A = 50 0 HS lên bảng chữa bài Chữa bài 12/74 (sgk) A B D E F C Kẻ AH DC ; BF DC ( E,F DC) => ADE ti E BCF tại F AD = BC ( cạnh bên của HT cân) ADE = BCF ( Đ/N) AED = BFC ( C/huyền -góc nhọn) 2.Chữa bài 15/75 a) ABC cân tại A (gt) B = C (1); AD = AE (gt) ADE cân tại A D 1 = E 1 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 8 B A C D E Giáo án hình học 8 b) A = 50 0 (gt) B = C = 0 0 180 50 2 = 65 0 D 2 = E 2 = 180 0 - 65 0 = 115 0 GV: Cho HS làm việc theo nhóm -GV: Muốn chứng minh tứ giác BEDC là hình thang cân đáy nhỏ bằng cạnh bên ( DE = BE) thì phải chứng minh nh thế nào ? - Chứng minh : DE // BC (1) B ED cân (2) - HS trình bày bảng Từ (1), (2) &(3) B 1 = C 1 BDC & CBE có B = C; B 1 = C 1 ; BC chung BDC = CBE (g.c.g) BE = DC mà AE = AB - BE AD = AB - DC=>AE = AD Vậy AED cân tại A E 1 = D Ta có B = E 1 ( = 2 180 0 A ) ED// BC ( 2 góc đồng vị bằng nhau) Vậy BEDC là hình thang có đáy BC &ED mà B = C BEDC là HT cân. ABC cân & ADE cân E 1 = 2 180 0 A ; B = 2 180 0 A D 1 = B(vị trí đồng vị) DE // BC Hay BDEC là hình thang (2) Từ (1) & (2) BDEC là hình thang cân . 3. Chữa bài 16/ 75 ABC cân tại A, BD & CE GT Là các đờng phân giác KL a) BEDC là hình thang cân b) DE = BE = DC A Chứng minh a) ABC cân tại A ta có: AB = AC ; à B = à C E D (1) 2 2 B 1 1 BD & CE là các đờng phân giác nên có: B 1 = B 2 = 2 B (2); C 1 = C 2 = 2 C (3) b) Từ D 2 = B 1 ; B 1 = B 2 (gt) D 2 = B 2 BED cân tại E ED = BE = DC 3- Luyên tập - Củng cố: Gv nhắc lại phơng pháp chứng minh, vẽ 1 tứ giác là hình thang cân. - CM các đoạn thẳng bằng nhau, tính số đo các góc tứ giác qua chứng minh hình thang. 4- BT - H ớng dẫn về nhà : - Làm các bài tập 14, 18, 19 /75 (sgk) Xuõn Cm, Ngy .thỏng.nm 2014 BGH duyt Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 9 C Giáo án hình học 8 Tun 3 Ngy son : 10/08/2014 Ngy dy : T 25/08 n 30/08/2014 Tiết 5 : Đ4. Đờng trung bình của tam giác, của HèNH thang (Tiết 1) I. Mục tiêu : - Kiến thức: H/s nắm vững đ/n đờng trung bình của tam giác, ND ĐL 1 và ĐL 2. - Kỹ năng: H/s biết vẽ đờng trung bình của tam giác, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đờng thẳng song song. - Thái độ: H/s thấy đợc ứng dụng của ĐTB vào thực tế yêu thích môn học. II. CHUẩN Bị: - HS: Ôn lại phần tam giác ở lớp 7. III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ: GV: ( Dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu ) Các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai? hãy giải thích rõ hoặc chứng minh ? 1- Hình thang có hai góc kề hai đáy bằng nhau là một hình thang cân? 2- Tứ giác có hai đờng chéo bằng nhau là hình thang cân ? 3- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và hai đờng chéo bằng nhau là HT cân. 4- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bằng nhau là hình thang cân. 5- Tứ giác có hai góc kề 1 cạnh bù nhau và có hai góc đối bù nhau là HT cân. Đáp án: + 1- Đúng: theo đ/n; 2- Sai: HS vẽ hình minh hoạ 3- Đúng: Theo đ/lý 4- Sai: HS giải thích bằng hình vẽ 5- Đúng: theo t/c 2. Bài mới: Hoạt động của GV - HS Ghi bảng * Hoạt động 1: Qua định lý hình thành đ/n đờng trung bình của tam giác. - GV: cho HS thực hiện bài tập ?1 + Vẽ ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB + Qua D vẽ đờng thẳng // BC đờng thẳng này cắt AC ở E + Bằng quan sát nêu dự đoán về vị trí của điểm E trên canh AC. - GV: Nói & ghi GT, KL của đ/lí - HS: ghi gt & kl của đ/lí + Để có thể khẳng định đợc E là điểm nh thế nào trên cạnh AC ta chứng minh đ/ lí nh sau: - GV: Làm thế nào để chứng minh đợc AE = EC - GV: Từ đ/lí 1 ta có D là trung điểm của AB E là trung điểm của AC Ta nói DE là đờng trung bình của ABC. I. Đ ờng trung bình của tam giác Định lý 1: (sgk) GT ABC có: AD = DB DE // BC KL AE = EC A D 1 E 1 B 1 C F + Qua E kẻ đờng thẳng // AB cắt BC ở F Hình thang DEFB có 2 cạnh bên // ( DB // EF) nên DB = EF DB = AB (gt) AD = EF (1) A 1 = E 1 ( vì EF // AB ) (2) D 1 = F 1 = B (3). Từ (1),(2) &(3) ADE = EFC (gcg) AE= EC E là trung điểm của AC. Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 10 [...]... đi qua trung điểm của đ/chéo hình thang 3 Chữa bài 26 /80 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 14 Giáo án hình học 8 A Chữa bài 26 /80 GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình ,ghi GT, KL GT - AB//CD//EF//GH - AB = 8cm; EF= 16cm KL x=?; y =? 8cm B C x D 16cm E F G Y H - CD là đờng TB của hình thang ABFE(AB//CD//EF) GV gọi HS lên bảng trình bày AB + EF 8 + 16 CD = = = 12cm - HS theo dõi so sánh bài làm của mình, nhận 2... tập 28 Ôn các bài toán dựng hình ở lớp 6 và 7 - Đọc trớc bài dựng hình trang 81 , 82 SGK 8 - Giờ sau mang thớc và compa Tun 4 Ngy son : 31/ 08/ 2014 Ngy dy : T 01/09 n 06/09/2014 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 15 Giáo án hình học 8 Tiết 8 : Đ6 Đối xứng trục I Mục tiêu: - Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa 2 điểm đối xứng với nhau qua 1 đt, hiểu đợc đ/n về 2 đờng đối xứng với nhau qua 1 đt, hiểu đợc đ/n về hình. .. biết các hình đã học Duyệt của BGH Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 35 Giáo án hình học 8 Ngy son : 05/10/2014 Ngy dy : T 06/10 n 11/10/2014 Tun 9 I Mục tiêu: Tiết 18 : Đ11 Hình thoi - Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa hình thoi, các T/c của hình thoi, các dấu hiệu nhận biết về hình thoi, T/c đặc trng hai đờng chéo vuông góc& là đờng phân giác của góc của hình thoi - Kỹ năng: Hs biết vẽ hình thoi (Theo định... = 180 0 ( Do Ê+D) mà Â=600 nên EHD = 1200 suy ra BHC= EHD = 1200 BFC = 1200 HS ghi nhớ để học bài và tự làm lại các bài tập đã giải tại lớp Ghi nhớ các bài tập cần làm Ghi nhớ nội dung cần chuẩn bị cho tiết học sau Ngy son : 31/ 08/ 2014 Ngy dy : T 08/ 09 n 13/09/2014 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 19 Giáo án hình học 8 Tiết 10 Đ7 Hình bình hành I Mục tiêu: - Kiến thức: HS nắm vững đn hình bình hành là hình. .. A đờng cao AH Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của ABC qua AH C B H + GV: Hình đx của cạnh AB là hình nào? * Định nghĩa: Đt d là trục đx cảu - Hình đx của cạnh AC là hình nào ? hình H nếu điểm đx với mỗi điểm - Hình đx của cạnh BC là hình thuộc hình H qua đt d cũng thuộc GV: thế nào là 2 hình đối xứng nhau? hình H Hình H có trục đối xứng HĐ4: Bài tập áp dụng - Làm các BT 35, 36, 38 SGK - Đọc phần có... Tun 7 Tiết 14 : Đ9 Hình chữ nhật Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 27 Giáo án hình học 8 I Mục tiêu: - Kiến thức: HS nắm vững đ/nghĩa hình chữ nhật, các T/c của hình chữ nhật, các DHNB về hình chữ nhật, T/c trung tuyến ứng với cạnh huyền của 1 tam giác vuông - Kỹ năng: Hs biết vẽ hình chữ nhật (Theo định nghĩa và T/c đặc trng) + Nhận biết HCN theo dấu hiệu của nó, nhận biết tam giác vuông theo T/c đờng trung... A + D = 180 0 ; B + C = 180 0 A + B = 180 0 ; C + D= 180 0 mà A1 = A2 (gt) D1 = D2 (gt) A1 + D1 = A2 + D2 = Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 34 Giáo án hình học 8 - GV: Chốt lại tổng 2 góc kề 1 cạnh = 180 0 Theo cách vẽ các đờng AG, BF, CE, DH là các đờng gì? Ta có cách CM ntn? A B E H 180 0 = 900 2 AHD có A1+ D1 = 900 H=900 ( Cm tơng tự G= E= F= H = 900 ) Vậy EFGH là hình chữ nhật... Cm 17 Giáo án hình học 8 Tiết 9 luyện tập A Mục tiêu : 1 Kin thc: -HS củng cố các kiến thức về đối xứng trục 2 K nng: -Vận dụng thành thạo các kiến thức về đối xứng trục để giải bài tập -Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác 3 Thỏi : -Thái độ học tập nghiêm túc B Chuẩn bị : - GV: Hình 61-tr .88 - SGK; các hình vẽ minh họa bài tập 40-tr .88 - SGK, - HS: Làm các bài tập đã ra về nhà c Hoạt động dạy học: Hoạt... BC = 25 = 12,5 2 2 4- BT - Hớng dẫn về nhà: - Học bài CM các dấu hiệu 1, 2, 3 - Thực hành vẽ HCN bằng các dụng cụ khác - Làm các bài tập: 59, 61,62,63,64 SGK/99 HD: Bài 64: C/m: G= E= F= H = 900 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 30 Giáo án hình học 8 Tun 8 Ngy son : 21/09/2014 Ngy dy : T 29/09 n 04/10/2014 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 31 Giáo án hình học 8 Tiết 16 : Đ10 I Mục tiêu: Đờng thẳng song song... minh 1 hình tứ giác là hình chữ nhật - Thái độ: Rèn t duy lô gíc - p2 chuẩn đoán hình II CHUẩN Bị: - GV: Bảng phụ, thớc, tứ giác động HS: Thớc, compa III tiến trình bài dạy: 1 Kiểm tra bài cũ a) Vẽ hình thang cân và nêu đ/nghĩa, t/c của nó? Nêu các DHNB 1 hình thang cân b) Vẽ hình bình hành và nêu định nghĩa, T/c và dấu hiệu nhận biết hình bình hành 2 Bài mới: Hoạt động của GV - HS Ghi bảng * HĐ1: Hình . 6 Giáo án hình học 8 Học bài.Xem lại chứng minh các định lí. Làm các bài tập: 11,12,15 (sgk) Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 7 Giáo án hình học 8 Tun 2 Ngy son : 10/ 08/ 2014 Ngy dy : T 18/ 08 n. Xuõn Cm 2 Giáo án hình học 8 Tun 1 Ngy son : 10/ 08/ 2014 Ngy dy : T 11/ 08 n 16/ 08/ 2014 Tiết 2. Đ2. Hình thang i- mục tiêu + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về hình thang, hình thang. bài dựng hình trang 81 , 82 SGK 8. - Giờ sau mang thớc và compa. Tun 4 Ngy son : 31/ 08/ 2014 Ngy dy : T 01/09 n 06/09/2014 Ngụ ỡnh Nguyờn-THCS Xuõn Cm 15 Giáo án hình học 8 Tiết 8 : Đ6. Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 8 soạn theo chuẩn KTKN, Giáo án hình học 8 soạn theo chuẩn KTKN, Giáo án hình học 8 soạn theo chuẩn KTKN