0

Giáo án hóa học 9 năm học 2014 chuẩn KTKN

153 1,068 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:39

Tiết 1. ÔN TẬP ĐẦU NĂMI.Mục tiêu:1.Kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hoá lại những nội dung cơ bản của hóa học 8. Trong đó khắc sâu những phần cơ bản, nhằm chuẩn bị trực tiếp cho việc học nội dung mới Những nội dung cần đề cập trong tiết ôn tập, các khái niệm cơ bản, định luật bảo toàn khối lượng, mol và tính toán hóa học, các loại chất đã học và dung dịch 2.Kĩ năng:Rèn kĩ năng làm bài tập hóa học.3. Thái độ: GD lòng yêu thích môn học. Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Ngy son: 10.8.2013 Ngy ging:12.8.2013 Tit 1. ễN TP U NM I.Mc tiờu: 1.Kin thc: - Giỳp hc sinh h thng hoỏ li nhng ni dung c bn ca húa hc 8. Trong ú khc sõu nhng phn c bn, nhm chun b trc tip cho vic hc ni dung mi - Nhng ni dung cn cp trong tit ụn tp, cỏc khỏi nim c bn, nh lut bo ton khi lng, mol v tớnh toỏn húa hc, cỏc loi cht ó hc v dung dch 2.K nng: Rốn k nng lm bi tp húa hc. 3. Thỏi : GD lũng yờu thớch mụn hc. II. Chun b: III. Tin trỡnh bi ging. 1.n nh t chc(1) 9A:. 9B: 2. Kim tra bi c(0) 3. Bi mi(35) Gii thiu bi :GV hi :Phng phỏp hc tp mụn húa hc nh th no l tt? HS tr li. GV b sung v yờu cu hc sinh nhng vic cn chun b v dng c hc tp, sgk, thỏi hc tp hc tt mụn húa hc Hoạt động ca thầy v trò Ni dung Hot ng 1: Kin thc cn nh(15) Gv : Cho hc sinh tr li cỏc cõu hi . ? Nguyờn t l gỡ ? ? Cho bit mi quan h gia cỏc ht mang in ? ? Phõn t l gỡ ? ?Phn ng húa hc l gỡ ? ? K tờn cỏc PHH ó hc ? HS: nờu tờn cỏc PHH ó hc trong chng trỡnh lp 8. ? Phỏt biu nh lut bo ton khi lng ? ? Cho bit cụng thc chuyn i gia khi lng v lng cht ? ? Vit cụng thc chuyn i gia lng cht v th tớch ? ? Vit cụng thc tớnh nng % v I . Kin thc cn nh . 1. Nguyờn t . - L nhng ht vụ cựng nh v trung hũa v in . Nguyờn t gm ht nhõn mang in tớch dng v lp v to bi electron mang in tớch õm. - S P = S e . 2. Phõn t . - Phõn t l ht i din cho cht gm mt s nguyờn t liờn kt vi nhau v th hin y tớnh cht húa hc ca cht . 3. Phn ng húa hc . - L quỏ trỡnh lm bin i cht ny thnh cht khỏc . 4. nh lut bo ton khi lng . A + B C + D m C + m D = m A + m B 5. Cỏc cụng thc chuyn i m = n . M ; V = n . 22,4 C% = dd ct m m .100% C M = V n ( mol/lit) Nguyễn Thị Bích Phợng 1 Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó nồng độ mol/lít ? Hoạt động 2 : Giải bài tập(25’) Bài tập 1 : Hoàn thành các PTHH sau và cho biết đó là loại PƯ nào ? a. C + O 2 → o t … b. KClO 3 → o t KCl + … c. H 2 + O 2 → o t … d. H 2 + CuO → o t …+…. đ. Fe + CuSO 4 - - → FeSO 4 + … e. Al + HCl - - → AlCl 3 + … Gv: yêu cầu 3 học sinh hoàn thành PTHH và 1 học sinh nêu tên loại phản ứng . Bài tập 2. GhÐp nèi th«ng tin cét A víi cét B sao cho phï hîp - GV giao cho HS về nhà làm II . Bài tập . Bài 1. a. C + O 2 → o t CO 2 b. 2KClO 3 → o t 2KCl+ 3O 2 ↑ c. H 2 + O 2 → o t H 2 O d. H 2 + CuO → o t Cu+ H 2 O đ. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu e. 2Al +6HCl → 2AlCl 3 +3H 2 ↑ Bài 2. 4. Củng cố, đánh giá(5’) Gv củng cố từng phần qua sơ đồ: Chất, phản ứng hóa học, mol, vận dụng công thức Để làm bài tập trong những trường hợp cụ thể. 5. Dặn dò(1’) T1: xem lại bài tập tính theo phương trình hóa học, nồng độ mol, nồng độ % của dung dịch. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 12.8.2013 Ngày giảng:14.8.2013 Tiết 2. ÔN TẬP ĐẦU NĂM NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 2 Tªn hîp chÊt GhÐp Lo¹i hîp chÊt 1. axit a. SO 2 ; CO 2 ; P 2 O 5 2. muèi b. Cu(OH) 2 ; Ca(OH) 2 3. baz¬ c. H 2 SO 4 ; HCl 4. oxit axit d. NaCl ; BaSO 4 5. oxit baz¬ e. K 2 O, FeO, MgO Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú I.Mc tiờu: 1.Kin thc: Vn dng kin thc lm 1 s bi tp liờn quan n nh lut bo ton khi lng, mol v tớnh toỏn húa hc, dung dch 2.K nng: Rốn k nng lm bi tp húa hc. 3. Thỏi : GD lũng yờu thớch mụn hc. II. Chun b: III. Tin trỡnh bi ging. 1.n nh t chc(1) 9A:. 9B: 2. Kim tra bi c(0) 3. Bi mi(40) Vo bi: Hụm nay cỏc em s vn dng nhng kin thc liờn quan n nh lut bo ton khi lng, mol v tớnh toỏn húa hc, dung dch lm 1 s bi tp Hoạt động ca thầy v trò Ni dung - Yờu cu HS lờn lm bi tp 2 - GV a ra ỏp ỏn: 1- c; 2- d; 3- b; 4- a; 5- e. Bi tp 3. Hũa tan 6,5 gam km kim loi cn dựng va V(ml)dd HCl 1M . a. Vit PTHH xy ra ? b. Tớnh V v th tớch khớ hiro thoỏt ra ktc ? Hs : tho lun theo nhúm tỡm cỏch gii bi tp . Gv : Yờu cu 1 HS túm tt v vit PTHH Hs : i din cho 1 nhúm lờn cha phn b. Gv: tng kt v nhn xột cỏc bc gii bi tp nh lng. Bi tp 4. Bi 2. Loại hợp chất Ghép Tên hợp chất 1. axit a. SO 2 ; CO 2 ; P 2 O 5 2. muối b.Cu(OH) 2 ;Ca(OH) 2 3. bazơ c. H 2 SO 4 ; HCl 4.oxit axit d. NaCl ; BaSO 4 5.oxit bazơ e. K 2 O, FeO, MgO Bi 3. a. Zn + 2HCl ZnCl 2 +H 2 b. Ta cú : n Zn = M m = 65 5,6 =0,1(mol) - theo PTHH ta cú: n HCl = 2n Zn = 2.0,1= 0,2( mol) - vy th tớch dd HCl l: V= M C n = 1 2,0 = 0,2(l) = 200(ml) - Theo PTHH ta cú: n H 2 = n Zn = 0,1 mol vy th tớch ca H 2 ( ktc) l : V H 2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit Bi 4 Giải: - Ta cú: n Fe = 56 4,8 = 0,15 (mol) Nguyễn Thị Bích Phợng 3 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Hòa tan 8,4 g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ) a. Tính thể tích khí thu đợc ở (ĐKTC) b. Tính khối lợng axit cần dung Tính nồng độ % của dd sau phản ứng Bi tp 5. Hũa tan m 1 gam bt km cn dựng va m 2 gam dung dch HCl 14,6 %. Phn ng kt thỳc, thu c 0,896 lit khớ (ktc). a. Tớnh m 1 , m 2 . b. Tớnh nng % ca dung dch sau phn ng . - Gi HS nờu hng gii, GV hng dn - Yờu cu HS v nh lm - PTHH Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 n H 2 = n FeCl 2 = n Fe = 0,15 (mol) n HCl = 2.n H 2 = 0,15 .2 = 0,03 (mol) a. V H 2 (ktc) = 0,15 . 22,4 = 3,36 (l) b. m HCl = 0,3 . 36,4 = 10,95 (g) m dd = 95,10 95,10 . 100 = 100 (g) c. Dung dch sau phn ng cú FeCl 2 m FeCl 2 = 0,15 .127 = 19,05 (g) m H 2 = 0,15 .2 = 0,3 (g) m dd sau phn ng = 8,4 + 100 -0,3 = 108,1 (g) C% FeCl 2 = 1,108 05,19 .100% = 17,6 % Bi 5: HS v nh lm a. m 1 = 2,6(g) m 2 = 20(g) b. 2 % ZnCl C 24,07 % 4. Dn dũ(1) Chun b dng c v sgk , sbt,mụn húa hc lp 9.N/c bi mi : Tớnh cht húa hc ca oxit.Khỏi quỏt v s phõn loi oxit RT KINH NGHIM: Ngy son: 17.8.2013 Ngy ging:19.8.2013 CC LOI HP CHT Vễ C Nguyễn Thị Bích Phợng 4 CHNG I: Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó Tiết 3. Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất hóa học của oxit axit tác dụng được với nước, dd bazơ, oxit bazơ. oxit bazơ tác dụng được với nước, dd axit, oxit axit. - Hs biết được cơ sở để phân loại oxit bazơ và oxit axit là dựa vào những tính chất hóa học của chúng . -Kiến thức trọng tâm: Tính chất hóa học của oxit 2.Kĩ năng: - Quan sát TN và rút ra tính chất hóa học oxit axit và oxit bazơ - Viết được pthh minh họa tính chất hóa học - Phân biệt một số oxit cụ thể - Vận dụng tính thành phần % về khối lượng của oxit trong hỗn hợp 2 chất 3. Thái độ: GD lòng yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - Các hóa chất :CuO, CaO, CO 2 , P 2 O 5 , (đối với CO 2 và P 2 O 5 sẽ được điều chế ngay tại lớp), H 2 O, CaCO 3 , P đỏ, dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH) 2 - Các dụng cụ thí nghiệm: cốc thuỷ tinh, ống nghiệm, thiết bị điều chế CO 2 (từ CaCO 3 , HCl) dụng cụ điều chế P 2 O 5 bằng cách đốt P đỏ trong bình thuỷ tinh III. Tiến trình bài giảng. 1.Ổn định tổ chức(1’) 9A:…………………. 9B:……………… 2. Kiểm tra bài cũ(5’) ?Đọc tên và phân loại các oxit sau :CuO, SO 2 , P 2 O 5 , ZnO, Fe 2 O 3 , NO 2 ? 3. Bài mới(30’) Từ phần kiểm tra bài cũ gv nêu những hợp chất trên là oxit, vậy oxit có những tính chất hóa học như thế nào? Đó là nội dung của bài học hôm nay Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1:Tính chất hóa học của oxit bazơ(12’) ?Có phải tất cả các oxít bazơ đều tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hay không? -Gv hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: + Ống nghiệm 1: bột CuO màu đen + Ống nghiệm 2: bột CaO màu trắng Cho vào cả 2 ống nghiệm 1-2ml H 2 O, lắc nhẹ, hút ở mỗi ống nghiệm 1 giọt dung dịch nhỏ vào giấy quỳ → quan sát và nhận xét. - Gv giới thiệu phiếu học tập trong đó nêu rõ cách tiến hành thí nghiệm, phần hiện tượng ,PTHH để trống ( nếu có) - Gv yêu cầu hs nêu hiện tượng quan sát được, I. Tính chất hóa học của oxit 1. Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? a. Tác dụng với nước : - Phương trình hóa học: CaO + H 2 O NaOH NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 5 Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó nhận xét viết pthh - Gv bổ sung và kết luận ?Sản phẩm tạo thành ở 2 ống nghiệm thuộc loại hợp chất nào? ?Lấy vd về 1 số oxit bazơ tác dụng với nước ở điều kiện thường?Viết phương trình hóa học? - Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: + Ống nghiệm 1: bột CuO màu đen + Ống nghiệm 2: bột CaO màu trắng Cho vào cả 2 ống nghiệm 1-2ml HCl, lắc nhẹ, quan sát và nhận xét. - Học sinh: làm thí nghiệm và nêu hiện tượng quan sát được, viết phương trình phản ứng. * Bài tập 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: Fe 2 O 3 + HCl FeCl 3 + … Al 2 O 3 + H 2 SO 4 … + H 2 O ?Em có kết luận gì về khả năng phản ứng của oxit bazơ? ?Hãy kể 3 oxit bazơ có thể tác dụng với oxit axit tạo thành muối và 3 oxit bazơ không tác dụng với oxit axit? * Bài tập 2: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: BaO + CO 2 … Na 2 O + SO 3 … - Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về tính chất hóa học của oxit bazơ - Gv bổ sung và kết luận Hoạt động 2:Tính chất hóa học của oxit axit(12’) -Gv làm thí nghiệm: đốt P đỏ sau đó cho sản phẩm vào nước và thử dung dịch bằng quỳ tím ?Cho biết các hiện tượng xảy ra và giải thích, rút ra kết luận? - Gv bổ sung và kết luận - Yêu cầu HS lấy thêm vd - Gv tiến hành thí nghiệm điều chế CO 2 từ CaCO 3 và dung dịch HCl bằng bình kíp cải tiến, dẫn khí CO 2 vào nước vôi trong cho đến khi xuất hiện vẫn đục thì dừng lại - Gv yêu cầu hs trình bày kết quả quan sát - Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm ) b.Tác dụng với axit: CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O đen không màu xanh CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O trắng không màu Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước c.Tác dụng với oxit axit : CaO + CO 2 → CaCO 3 - Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối 2. Oxit axit có những tính chất hóa học nào? a-Tác dụng với H 2 O Nhiều oxit axit tác dụng với H 2 O tạo thành dung dịch axit. P 2 O 5 + 3H 2 O → 2H 3 PO 4 b-Tác dụng với bazơ : CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước c. Tác dụng với oxit bazơ NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 6 Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó được - Từ tính chất( c) của mục (1) g/v yêu cầu hs nêu t/c của oxit axit với oxit bazơ - Gv bổ sung và kết luận * Bài tập 3: Hoàn thành các phương trình hóa học sau: SO 2 + CaO … CO 2 + K 2 O … - Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về t/c hóa học Hoạt động 3: Khái quát về sự phân loại oxit (6’) - HS: nghiên cứu thông tin SGK ?Oxit được phân loại như thế nào?Cơ sở để phân loại? - Gv bổ sung và kết luận - Gv thông báo thêm oxit bazơ ,oxit axit sẽ được học trong hoá học 9. Oxit lưỡng tính và oxit trung tính sẽ được học các lớp sau Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối CO 2 +BaO  BaCO 3 II. Khái quát về sự phân loại oxit Dựa vào tính chất hóa học oxit được chia thành 4 loại: - Oxit bazơ - Oxit axit - Oxit trung tính - Oxit lưỡng tính 4. Củng cố, đánh giá(6’) * Bài tập 4: Hòa tan 13g hỗn hợp Mg và MgO cần vừa đủ 300ml dung dịch HCl C M . a. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất rắn ttrong hỗn hợp (Mg= 23,08%; MgO= 76,92%) b. Tính C M của dung dịch HCl đã dùng(2,5M) 5. Dặn dò(1’) BTVN: 1,2,4,5 SGK/6 Đọc trước bài sau RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 19.08.2013 Ngày giảng: 21.08.2013 Tiết 4. Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG CANXI OXIT (CaO) I. Mục tiêu : 1.Kiến thức: NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 7 Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó -Biết được tính chất vật lí và hóa học của CaO và sản xuất CaO trong công nghiệp -Biết các ứng dụng của CaO 2.Kĩ năng: - Dự đoán, kiểm tra, và kết luận được về tính chất hóa học của CaO - Viết được pthh minh hoạ tính chất hóa học - Vận dụng tính thành phần % về khối lượng của oxit trong hỗn hợp 2 chất 3. Thái độ: GD lòng yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: -Tranh mẫu vật, phần mềm mô phỏng hoạt động của lò nung vôi -Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm: Cốc thuỷ tinh 100ml, đèn cồn, dung dịch phenolphtalein, nước, CaO. III. Tiến trình bài giảng. 1.Ổn định tổ chức(1’) 9A:…………………. 9B:……………… 2. Kiểm tra bài cũ(5’) ?Nêu các tính chất hóa học của oxit bazơ? Viết phương trình phản ứng minh họa. ?Bài tập 1 SGK/6? 3. Bài mới(23’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Canxi oxit có những tính chất nào? (15’) - Cho học sinh quan sát mẫu vôi sống: ?Nhận xét về trạng thái, màu sắc? - Gv bổ sung và kết luận - Gv giới thiệu CaO có đầy đủ tính chất của 1 oxit bazơ -Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm: Cho 1 mẩu nhỏ CaO vào ống nghiệm 1 → nhỏ từ từ H 2 O vào, cho thêm vài giọt dd phenolphtalein ?Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng? -Giới thiệu: + Phản ứng trên được gọi là phản ứng tôi vôi, phản ứng toả nhiệt mạnh, sản phẩm tạo thành là Ca(OH) 2 + CaO có tính hút ẩm mạnh nên dùng để làm khô một số chất ,gv nêu cách bảo quản CaO (trong không khí ) -Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm: nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm 2( đã có sẵn CaO) ?Quan sát và nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng? -Liên hệ: ?Tính chất hoá học này được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? I. Canxi oxit có những tính chất nào? 1. Tính chất vật lí. Chất rắn, màu trắng, t o nóng chảy khoảng 2585 0 C 2. Tính chất hóa học. a.Tác dụng với nước :(p/ứ tôi vôi ) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Ca(OH) 2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dung dịch bazơ b.Tác dụng với axit : CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O CaO t/d với dung dịch axit tạo thành muối và nước NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 8 Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó ?Vôi sống để lâu ngày trong không khí có lợi hay có hại ? ?Muốn hạn chế phản ứng này thì phải xử lí như thế nào? ⇒ ?Qua các thí nghiệm trên, em rút ra kết luận gì về tính chất hóa học của CaO? Hoạt động 2: Canxi oxit có những ứng dụng gì? (3’) ?Các em đã biết những ứng dụng nào của CaO? ?Tại sao CaO lại có những ứng dụng ấy? Hoạt động 3: Sản xuất canxi oxit như thế nào?(5’) ?Nguyên liệu và nhiên liệu của quá trình sản xuất vôi? -Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi, viết các PTHH xảy ra -Gv bổ sung và kết luận c.Tác dụng với oxit axit CaO + CO 2 CaCO 3 -CaO là một oxit bazơ II. Canxi oxit có những ứng dụng gì? Dùng trong công nghiệp luỵện kim, công nghệp hoá học ,khử chua đất trồng, xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường III. Sản xuất canxi oxit như thế nào? 1. Nguyên liệu : Đá vôi, than đá, củi, dầu khí tự nhiên. 2. Các phản ứng hoá học xảy ra C + O 2 t o CO 2 CaCO 3 900 o C CaO + CO 2 4. Củng cố, đánh giá(7’) Bài tập: Viết phương trình hóa học cho mỗi biến đổi sau: Ca(OH) 2 (2) CaCO 3 (1) CaO (3) CaCl 2 (5) (4) Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 5. Dặn dò(1’) BTVN: 1, 2, 3, 4 SGK/9 RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 23 .8.2013 Ngày giảng: 26.08.2013 Tiết 5. Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG(tiếp) LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SUNFURƠ) SO 2 I. Mục tiêu : 1.Kiến thức: -Biết được tính chất vật lí và hoá học của SO 2 . Cách điều chế SO 2 trong phòng TN và trong công nghiệp NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 9 Gi¸o ¸n Ho¸ 9 Trêng THCS L¬ng Phó -Biết các ứng dụng của SO 2 2.Kĩ năng: - Dự đoán, kiểm tra, và kết luận được về tính chất hoá học của SO 2 - Viết được pthh minh hoạ tính chất hoá học - Vận dụng tính nồng độ dd 3. Thái độ: GD lòng yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: -Hoá chất: Nước cất, quỳ tím, Na 2 SO 3 , dd H 2 SO 4 , dd Ca(OH) 2 -Dụng cụ: phễu, bình cầu, ống dẫn khí, cốc thuỷ tinh III. Tiến trình bài giảng. 1.Ổn định tổ chức(1’) 9A:…………………. 9B:……………… 2. Kiểm tra bài cũ(10’) ?Nêu các tính chất hóa học của CaO? Viết phương trình phản ứng minh họa. ?Bài tập 4 SGK/9?(C M 2 )(OHBa = 0,5M; m BaCO 3 =19,7g) 3. Bài mới(23’) Giới thiệu bài :?Em hãy cho biết sản phẩm phản ứng cháy của lưu huỳnh trong oxi là chất gì? Hs trả lời: lưu huỳnh đioxit .Gv: hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ hơn các tính chất và ứng dụng của lưu huỳnh đioxit Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Lưu huỳnh đioxit có những tính chất gì?(15’) -Gv yêu cầu hs nghiên cứu sgk: ?Nêu tính chất vật lí của SO 2 ? -Gv yêu cầu hs tái hiện lại các tính chất hóa học của oxit axit ?Nếu SO 2 là 1 oxit axit  SO 2 có những tính chất hóa học nào? -Gv tiến hành thí nghiệm như hình vẽ 1.6 ?Nhận xét hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng? -Gv: SO 2 là 1 trong những nguyên nhân gây ra mưa axit -Gv tiến hành thí nghiệm như hình 1.7 ?Nhận xét hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng? - Dựa vào tính chất hóa học của oxit axit t/c của SO 2 ,gv yêu cầu hs nêu tính chất này ?Qua các tính chất trên, em rút ra kết luận gì? Hoạt động 2: Lưu huỳnh đioxit có những ứng dụng gì?(3’) -Gv có thể chuẩn bị phiếu học tập ở dạng bảng chưa hoàn chỉnh (hoặc ở bảng phụ )và yêu cầu h/s hoàn chỉnh bảng I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất gì? 1. Tính chất vật lí Chất khí,không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí 2. Tính chất hoá học a.Tác dụng với nước SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 Axit sunfurơ b.Tác dụng với bazơ SO 2 +Ca(OH) 2 → CaSO 3 +H 2 O c.Tác dụng với oxit bazơ SO 2 + Na 2 O → Na 2 SO 3 Kết luận : SO 2 là một oxit axit II. Lưu huỳnh đioxit có những ứng dụng gì? Sản xuất H 2 SO 4 ,chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy, chất diệt nấm mốc. NguyÔn ThÞ BÝch Phîng 10 [...]... Ngy soạn:14 /9/ 2013 Tit 9: kiểm tra Ngy ging:16 /9/ 2013 I Mc tiờu: - Kiểm tra nhận thức của học sinh trong nửa học kì I - Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra - Giáo dục ý thức tự giác II Chun b: Bài kiểm tra III Tin trỡnh bi ging: 1 ổn nh lp(2): 9A: 9B: 2 Bi mi(40): * MA TRN KIM TRA : Ni dung Nhn bit Nguyễn Thị Bích Phợng Mc nhn thc Thụng hiu Vn dng Cng Vn dng mc 18 Giáo án Hoá 9 kin thc Tớnh cht... Nguyễn Thị Bích Phợng 20 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Tổ chuyên môn : Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Ngy soạn:15 /9/ 2013 Ngy ging: 18 /9/ 2013 Tit 10 Bài 6: THC HNH tính chất hóa học của oxit và axit I Mc tiờu: Thụng qua cỏc thớ nghim thc hnh khc sõu kin thc v tớnh cht húa hc ca oxit, axit Tip tc rốn luyn k nng v thực hành hóa học, gii cỏc bi tp thực hành hóa học Giỏo dc ý thc cn... thành ma axit là: a Cacbon đioxit b Axit sunfuhiđric c ozon d Lu huỳnh đioxit Cõu 7 Công thức hóa học của các axit trong dãy nào dới đây tơng ứng với các oxit axit sau: N2O5, SO3, CO2: a HNO2, H2SO4, H2CO2 b HNO3, H2SO4, H2CO3 c HNO2, H2SO4, H2CO3 d HNO3, H2SO3, H2CO3 Nguyễn Thị Bích Phợng 19 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Cõu 8 Có 3 lọ mất nhãn đựng 3 chất rắn màu trắng: CaO, BaCl2, CaCO3 Loại... Ngy son: 07 .9. 2013 Ngy ging: 09. 09. 2013 Tit 7 Bi 4: MT S AXIT QUAN TRNG I Mc tiờu : 1.Kin thc: - Cỏc tớnh cht vt lớ, tớnh cht húa hc ca H2SO4 - Cỏc tớnh cht, ng dng ca H2SO4 c (tỏc dng vi kim loi, tớnh hỏo nc) (kin thc trng tõm) - Phng phỏp sn xut H2SO4 trong cụng nghip - Nhng ng dng quan trng ca H2SO4 trong sn xut v trong i sng Nguyễn Thị Bích Phợng 13 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú... v, GV chm v ca 1 s HS 5 Dn dũ (2): BTVN: 1,2,3,4, SGK/27; 1,2( SBT) RT KINH NGHIM: Nguyễn Thị Bích Phợng 26 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Tổ chuyên môn : Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Ngy son: 29/ 9/2013 Ngy ging:30 /9/ 2013 Tit 13 Bi 8: MT S BAZ QUAN TRNG CANXI HIROXIT- THANG pH I Mc tiờu: 1.Kin thc:HS bit: -Tớnh cht ca nhng baz quan trng l Ca(OH)... A.Nc ct cú pH = 7 , B.Nc chanh ộp cú pH 7, D.Nc rung chua cú pH>7 5 Dn dũ(1) BTVN: 1,3,4 SGK/30 RT KINH NGHIM: Tổ chuyên môn : Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Ngy son: 29/ 9/2013 Ngy ging:02/10/2013 Tit 14 Bi 9: TNH CHT HểA HC CA MUI I Mc tiờu: 1.Kin thc: Hc sinh bit -Nhng tớnh... thc hnh - ỏnh giỏ, cho im nhúm lm tt - Phờ bỡnh nhúm lm cha tt(nu cú) - HS v sinh phũng thc hnh RT KINH NGHIM: Nguyễn Thị Bích Phợng 22 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Tổ chuyên môn : Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Ngy son:22 /9/ 2013 Ngy ging:23 /9/ 2013 Tit 11 Bi 7: TNH CHT HểA HC CA BAZ I.Mc tiờu: 1.Kin thc: -HS bit c nhng tớnh cht hoỏ hc chung ca baz (tỏc dng vi axit), tớnh cht... tinh, kp g - Phiu hc tp III Tin trỡnh bi ging 1.n nh t chc(1) 9A: 9B: 2 Kim tra bi c(0) 3 Bi mi(30) Hot ng ca GV v HS Hot ng 1: Tỏc dng ca d/d ba z vi cht ch th mu: (8) - HS lm thớ nghim: + TN1: Nh 1 git dung dch NaOH lờn Nguyễn Thị Bích Phợng Ni dung 1 Tỏc dng ca dung dch baz vi cht ch th mu: Dung dch ba z(Kim) lm i mu cht ch th: 23 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú mu giy qu + TN2: Nh 1-2 git dung dch... Bi tp 4,5(SGK/25): GV hng dn 5 Dn dũ (2): BTVN: 3,4,5 SGK/25 RT KINH NGHIM: Nguyễn Thị Bích Phợng 24 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú Tổ chuyên môn : Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Ngy son:22 /9/ 2013 Ngy ging:25 /9/ 2013 Tit 12 Bi 8: MT S BAZ QUAN TRNG NATRI HIROXIT I Mc tiờu: 1.Kin thc:HS bit : -tớnh cht ca nhng baz quan trng l NaOH cú y tớnh cht... NaOH III Tin trỡnh bi ging: 1 ổn nh lp(2): 9A: 9B: 2 Kim tra bi c(10): ? Bi tp3(SGK/25) ? Nờu tớnh cht húa hc ca baz? Vit phng trỡnh phn ng minh ha? 3 Bi mi(30): Hot ng ca GV v HS Hot ng 1: Tớnh cht vt lớ: (5) - HS lm thớ nghim: + Ly viờn NaOH ra s quan sỏt + Cho viờn NaOH vo ng nghim+ 2ml Nguyễn Thị Bích Phợng Ni dung I Tớnh cht vt lớ: 25 Giáo án Hoá 9 Trờng THCS Lơng Phú H2O lc u, s tay vo thnh . tổ chức(1’) 9A:…………………. 9B:……………… 2. Kiểm tra bài cũ(10’) ?Nêu các tính chất hóa học của CaO? Viết phương trình phản ứng minh họa. ?Bài tập 4 SGK /9? (C M 2 )(OHBa = 0,5M; m BaCO 3 = 19, 7g) 3. Bài. Ngy duyt: Ngi duyt: Chc danh: Ngy soạn:14 /9/ 2013 Ngy ging:16 /9/ 2013 Tit 9: kiểm tra I. Mc tiờu: - Kiểm tra nhận thức của học sinh trong nửa học kì I - Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra - Giáo. và kết luận - Gv thông báo thêm oxit bazơ ,oxit axit sẽ được học trong hoá học 9. Oxit lưỡng tính và oxit trung tính sẽ được học các lớp sau Oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 9 năm học 2014 chuẩn KTKN, Giáo án hóa học 9 năm học 2014 chuẩn KTKN,