0

Giáo án hình học 8 soạn 3 cot

221 1,648 31

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 15:52

Lớp: 8A Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Lớp: 8B Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… CHƯƠNG I: TỨ GIÁC Tiết 01: §1: TỨ GIÁC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được các ĐN tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của một tứ giác lồi. - HS bước đầu biết vẽ hình, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tứ giác lồi. 2. Kỹ năng: - HS biết vận dụng các kiến thưc trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản. 3. Thái độ: - Chuẩn bị chu đáo, tự giác và nghiêm túc học tập. II, Phương pháp kỹ thuật dạy học - Nêu vấn đề, vấn đáp III. Chuẩn bị của GV và HS: 1. Giáo viên: - Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu 2. Học sinh: - Bảng nhóm, thước thẳng. IV. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 2. Nội dung bài mới: HĐ của GV H§ cña HS KT cÇn ®¹t HĐ 1 : Giới thiệu chương trình - Giới thiệu chương trình hình học 8 gồm 4 chương. + Chương I: Tứ giác +Chương II: Đa giác. Diện tích của đa giác. + Chương III: Tam giác đồng dạng. + Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp. - G.thiệu nd cơ bản của chương. - HS nghe GV giới thiệu nội dung. HĐ 2 : Định nghĩa 1 - Trong mỗi hình dưới đây hình gồm mấy đoạn thẳng? Đọc tên các đoạn thẳng ở mỗi hình? (GV đưa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ) - Bốn đoạn thẳng trên có đặc điểm gì? - GV nhấn mạnh lại: Hình gồm 4 đoạn thẳng khép kín trong đó bất kỳ 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng ( như hình a, b, c) là một tứ giác. - Vậy tứ giác ABCD là hình được ĐN như thế nào? - Đưa ĐN lên bảng phụ, GV nhắc lại sau đó gọi 2 HS đọc lại ĐN. - Yêu cầu mỗi HS tự vẽ vào vở 2 hình tứ giác và đặt tên cho mỗi tứ giác đó. - Từ ĐN tứ giác hãy cho biết hình d có phải là tứ giác không? - Gv giới thiệu: tứ giác ABCD còn được gọi là tứ giác BCDA; BDAC…. Các điểm A, B, C, D gọi là các đỉnh. Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA gọi là các cạnh. - HS quan sát đề bài và hình vẽ trên bảng phụ rồi trả lời. - HS quan sát lại và trả lời. - HS nghe và ghi bài - HS trả lời . - HS nghe, đọc lại - 1 HS lên bảng vẽ, HS dưới lớp vẽ vào vở. - HS xác định: ko phải là tứ giác. - HS nghe, ghi bài. 1. Định nghĩa. A B C D A B C D A B C D - Mỗi hình a, b, c là một tứ giác ABCD. * ĐN Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. 2 - Yờu cu HS c tờn t giỏc bn va v v ch rừ cỏc yu t v nh, cnh ca nú. - Cho HS tr li ?1 (SGK 64) - GV gii thiu: T giỏc ABCD hỡnh a l t giac li. - Vy t giỏc li l t giỏc nh th no? - Nhn mnh N t giỏc li v nờu chỳ ý SGK 65 - a ?2 lờn bng ph cho HS tho lun nhúm lm vo phiu hc tp. - Ycu HS tr li ?2 theo nhúm + gv treo ỏp ỏn +gi HS nhn xột theo ỏp ỏn + gv nhn xột chung -GV tng hp 1 s khỏi nim liờn quan qua ?2 - HS tr li. - HS tr li ?1. - Hs tr li nh N SGK. - HS nghe. - HS tho lun theo nhúm lm vo phiu hc tp. - Chia nhúm v lm ?2 vo giy - Cỏc nhúm trao i bi nhn xột chộo da vo ỏp ỏn ca gv - Ghi v ND ?2 tỡm hiu 1 s khỏi nim ?1: - T giỏc hỡnh a luụn nm trong mt na mt phng cú b l ng thng cha bt kỡ cnh no ca t giỏc. - T giỏc ABCD hỡnh a l t giac li. * N t giỏc li Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đờng thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. * Chỳ ý Khi nói tứ giác mà không nói gì thêm ta hiểu là nói đến tứ giác lồi. ?2: A D C B Q N P M a, hai nh k nhau:A&B, B&C, C&D, D&A - hai nh i nhau:A&C, B&D, b, ng chộo: AC,BD c, hai cnh k nhau: AB&BC, BC&CD, CD&AD, AD&AB - hai cnh i nhau:AB&CD, BC&AD d, gúc - hai gúc i nhau: e, im nm trong: M, P im nm ngoi: N, Q H 3 : Tng cỏc gúc ca mt t giỏc - Tng cỏc gúc ca mt tam giỏc bng bao nhiờu ? - GV v hỡnh lờn bng. - HS tr li - HS v hỡnh vo v. 2. Tng cỏc gúc ca mt t giỏc. ?3. 3 - Hãy cho biết tổng các góc của một tứ giác bằng bao nhiêu độ? - Hãy giải thích tại sao bằng 360 0 . - Hãy phát biểu Đlý về tổng các góc của một tứ giác? - GV nhắc lại, yêu cầu HS viết GT, KL của Đlý. - HS: bằng 360 0 - HS dựa vào hình vẽ giải thích. - HS phát biểu. -1 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào vở. b)Nèi A víi C. XÐt ∆ ABC cã: µ µ ¶ 0 1 2 180A B C + + = . (1) XÐt ∆ ACD cã: ¶ ¶ µ 0 2 1 180A D C + + = . (2) Tõ (1) vµ (2) ta cã; µ ¶ µ ¶ µ µ 0 1 2 1 2 360A A C C B D + + + + + = → ¶ µ ¶ µ 0 360A B C D + + + = *Định lý: Tổng các góc của một tứ giác bằng 360 0 . 3. Luyện tập, củng cố . - GV cho HS làm bài 1 (SGK – 66) (GV đưa đề bài lên bảng phụ) * Bài 1 (SGK - 66) Hình 5 Hình 6 a. x = 360 0 - (110 0 + 120 0 + 80 0 ) = 50 0 b. x = 360 0 – (90 0 + 90 0 + 90 0 ) = 90 0 c. x = 360 0 – (90 0 + 90 0 + 65 0 ) = 115 0 d. x = 360 0 – (75 0 + 120 0 + 90 0 ) = 75 0 a. x = ( ) 0 0 0 0 360 65 95 100 2 − + = b. 2x + 3x + 4x + x = 360 0 10x = 360 0 x = 36 0 Nªu c©u hái cñng cè: + ĐN tứ giác ABCD? + Thế nào là tứ giác lồi? + Phát biểu Đlý về tổng các góc của 1 tứ giác? 4. H íng dÉn vÒ nhµ - Học thuộc Đn, Đlý trong bài - Tập CM Đlý tổng các góc của 1 tứ giác - Làm bài tập 2,3,4 SGK - 66,67) - Đọc có thể em chưa biết - Nghiên cứu trước bài 2 2 1 2 1 D C B A 4 Lớp: 8A Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Lớp: 8B Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Tiết 02: §2: HÌNH THANG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm được các ĐN hình thang (HT), hình thang vuông (HTV), các yếu tố của HT. - HS bước đầu biết cách CM một tứ giác là HT, HTV. 2. Kỹ năng: - HS biết vẽ HT, HTV, biết tính số đo các góc của HT, HTV. - Bước đầu biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra một tứ giác là HT. 3. Thái độ: -Hăng hái học tập, có ý thức tự giác. II, Phương pháp kỹ thuật dạy học - Vấn đáp, nêu vấn đề, hoạt động nhóm III. Chuẩn bị của GV và HS: 1. Giáo viên: - Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu 2. Học sinh: - Bảng nhóm, thước thẳng. IV. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - HS 1 : ĐN tứ giác ABCD? Thế nào là tứ giác lồi? - HS 2 : Phát biểu ĐN về tổng các góc của một tứ giác. Cho hình vẽ. Tứ giác ABCD có gì đặc biệt? Giải thích? Tính góc C của tứ giác ABCD? 2. Nội dung bài mới: HĐ của GV H§ cña HS KT cÇn ®¹t HĐ 1 : Định nghĩa - Giới thiệu tứ giác ABCD có AB//CD là một HT. - Vậy thế nào là HT? chúng ta sẽ được biết qua bài này. - HS nghe. 1. Định nghĩa. 5 - Yêu cầu HS xem SGK – 69, gọi 1 HS đọc ĐN HT. - GV vừa vẽ hình vừa hướng dẫn HS cách vẽ, dùng thước thẳng và êke. - Giới thiệu các yếu tố của HT. - Yêu cầu HS thực hiện ?1 ( đưa đề bài lên bảng phụ) - Cho HS thảo luận nhóm làm ?2 (đưa hình vẽ lên bảng phụ) Nửa lớp làm câu a Nửa lớp làm câu b Sau đó gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày. a. b. - HS quan sát SGK - Vẽ hình vào vở theo HD của GV. - HS nghe và ghi vở - HS quan sát trên bảng phụ và trả lời miệng. - HS thảo luận nhóm làm ?2. - Đại diện 2 nhóm lên trình bày. + HT ABCD (AB//CD) - AB, DC là cạnh đáy - BC, AD là cạnh bên - BH là 1 đường cao ?1: a. Tứ giác ABCD là HT. b. Hai góc kề 1 cạnh bên của HT bù nhau vì đó là 2 góc trong cùng phía của 2 đường thẳng //. ?2: a. GT HT ABCD (AB//CD) AD//BC KL AD = BC; AB = CD CM: Nối AC. Xét ∆ ADC và ∆ CBA có: µ µ 1 1 A C= ( 2 góc so le trong của AD//BC) cạnh AC chung ¶ ¶ 2 2 A C= ( 2 góc so le trong của AB//DC) ADC CBA ⇒ ∆ = ∆ (g.c.g) AD BC BA CD =  ⇒  =  (2 cạnh tương ứng) b. GT HT ABCD (AB//CD) AB = CD KL AD = BC; AD//BC CM: Xét ∆ DAC và ∆ BCA có: AB = DC (gt) µ µ 1 1 A C= ( so le trong) 6 - Yêu cầu 2 HS đọc nhận xét. - Hs đọc nhận xét. AC chung ⇒ ∆ DAC = ∆ BCA (c.g.c) ⇒ ¶ ¶ 2 2 A C= ( 2 cạnh tương ứng) ⇒ AD//BC và AD = BC * Nhận xét (SGK - 70) HĐ 2 : Hình thang vuông - Hãy vẽ một HT có một góc vuông và đặt tên cho HT đó. - Cho HS đọc nội dung ở mục 2 và hỏi: + Hãy cho biết HT bạn vừa vẽ là HT gì? + Vậy HTV là gì? + Để CM 1 tứ giác là HT ta cần CM điều gì? + Để Cm 1 tứ giác là HTV ta cần CM điều gì? - 1 HS lên bảng vẽ, HS dưới lớp vẽ vào vở. - HS đọc mục 2 và trả lời các câu hỏi của GV. 2. Hình thang vuông. Hình thang ABCD có AB//CD, µ 0 90A = , khi đó µ 0 90D = . Ta gọi ABCD là hình thang vuông. *ĐN Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông - Để CM 1 tứ giác là HT cần CM 2 cạnh đối song song. - Để CM 1 tứ giác là HTV cần CM 2 cạnh đối song song và có 1 góc bằng 90 0 . 3. Luyện tập, củng cố . - GV đưa đề bài bài 7 (SGK – 71) lên bảng phụ yêu cầu HS quan sát và làm. - Nêu câu hỏi củng cố: + ĐN HT, HTV? + Để CM tứ giác là HT, HTV ta cần CM điều gì? 4. Hướng dẫn về nhà . - Nắm vững ĐN HT, HTV và 2 nhận xét. - Ôn ĐN, tính chất tam giác cân. - Làm bài tập: 6, 7(a, b), 8, 9 ( SGK – 71) - Đọc trước § 3: Hình thang cân 7 Lớp: 8A Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Lớp: 8B Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Tiết 03: §3: HÌNH THANG CÂN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hiểu ĐN, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân (HTC) - HS vẽ được HTC, biết sử dụng ĐN và tính chất của HTC trong tính toán, CM. Biết cách CM 1 tứ giác là HTC. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận CM hình học. 3. Thái độ: - Chuẩn bị chu đáo, có ý thức tự giác. II, Phương pháp kỹ thuật dạy học - Vấn đáp, nêu vấn đề, hoạt động nhóm, dẫn dắt gọi mở III. Chuẩn bị của GV và HS: 1. Giáo viên: - Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu 2. Học sinh: - Ôn tập các kiến thức về tam giác cân. - Bảng nhóm, thước thẳng. IV. Tiến trình dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: - GV nêu câu hỏi kiểm tra: Phát biểu ĐN HT, HTV. Nêu nhận xét về HT có 2 cạnh bên song song, HT có 2 cạnh đáy bằng nhau? 2. Nội dung bài mới: HĐ của GV H§ cña HS KT cần đạt HĐ 1 : Định nghĩa - Thế nào là tam giác cân? Nêu tính chất về góc của tam giác cân? - Giới thiệu: HT ABCD (AB//CD) trên hình 23 (SGK – 72) là 1 HTC. Vậy thế nào là 1 HTC? - GV HD HS vẽ HTC vào vở + Vẽ đoạn DC + Vẽ · xDC ( µ D <90 0 ) + Vẽ · DCy = µ D - HS nêu lại ĐN, TC tam giác cân. - HS quan sát hình 23 và trả lời. - HS vẽ HTC vào vở theo HD của 1. Định nghĩa: Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. * ĐN (SGK – 72) 8 + Trên tia Dx lấy điểm A (A ≠ D) + Vẽ AB//DC (B ∈ Cy) - Tứ giác ABCD là HTC - Tứ giác ABCD là HTC khi nào? - Cho HS đọc chú ý (SGK- 72) - Cho HS hoạt động cá nhân làm ?2. (gọi từng HS trả lời lần lượt từng hình) GV. - HS trả lời. - HS đọc chú ý. - HS làm ?2 - Tứ giác ABCD là HTC ( đáy AB, CD) µ µ / /AB CD C D   ⇔  =   hoặc µ µ / /AB DC A B    =   * Chú ý: (SGK – 72) ?2: a. + Hình 24a là HTC vì: AB//CD do µ µ 0 180A C+ = Và µ µ 0 80A B= = + H.24b không phải là HTC + H.24c là HTC + H.24d là HTC b. H.24a: µ 0 100D = 24c: µ 0 70N = 24d: $ 0 90S = c. Hai góc đối của HTC bù nhau HĐ 2 : Tính chất - Em có nhận xét gì về 2 cạnh bên của HTC? - Đó chính là nội dung Đlý 1 (SGK – 72) - Nêu GT, KL của Đlý? - Cho HS đọc SGK phần CM. - GV giới thiệu cho HS cách làm khác đề CM: vẽ AE//BC, CM tam giác ADE cân; AD = AE = BC. - Tứ giác sau có là hình thang ko? - HS trả lời. - HS nêu GT, KL - Đọc phần CM - HS nghe. - HS quan sát và trả lời: ko vì 2 góc kề một đáy ko bằng nhau. 2. Tính chất * Đlý 1 (SGK – 72) GT ABCD là HTC (AB//CD KL AD = BC CM: a,AD cắt BC tại O (g/s AB <CD) ABCD là h.thang cân nên D = C A 1 = B 1 Ta có D = C => ODCV cân (2 góc ở đáy = nhau) nên OD = OC (1) Ta có B 1 = A 1 nên B 2 = A 2 => OBAV cân (2 góc ở 9 AB//DC và µ D = 90 0 - Giới thiệu chú ý. - Hai đường chéo của HTC có t/c gì? GV yêu cầu HS vẽ 2 đ/c của HTC và nêu nhận xét. - Gọi 1 ,2 HS đọc lại Đlý và nêu GT, KL. - Cho HS đọc phần CM trong SGK sau đó yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày lại. - HS đọc chú ý. - HS vẽ 2 đ/c của HTC và nhận xét. - HS đọc Đlý và viết GT, KL. - HS đọc và trình bày lại. đáy=nhau) => OA = OB (2) Từ (1) và (2) =. AD = OD - OA => AD = BC BC = OC - OB b, AD//BC khi đó AD = BC (h.thang có 2 cạnh bên // thì 2 cạnh bên = nhau) * Chú ý (SGK – 73) * Đlý 2 (SGK -73) GT ABCD là HTC (AB//DC) KL AC = BD * CM A B D C gt ABCDlà h.thang cân (AB // CD ) kl AC = BD CM: xét ∆ ADC và ∆ BCDcó CD cạnh chung, ADC = BCD(ĐNh.t.cân) AD = BC (cạnh bên h.thang cân) Do đó: ∆ ADC = ∆ BCD(cgc) => AC = BD HĐ 3 : Dấu hiệu nhận biết - Đưa ?3 lên bảng phụ, cho học - HS thảo luận 3. DÊu hiÖu nhËn biÕt: 10 [...]... (cựng DH) DE = EH (lý 3) AD + CH 2 24 + x 32 = 2 x = 32 .2 24 x= 40 BE = 3 Luyn tp, cng c - Cho HS lm bi 24 (SGK 80 ) v bi tp sau: Cỏc cõu sau ỳng hay sai: 1 TB ca HT l on thng i qua trung im 2 cnh bờn ca HT 2 TB ca HT i qua trung im 2 ng chộo ca HT 3 TB ca HT song song vi 2 ỏy v bng na tng 2 ỏy 4 Hng dn v nh - Nm vng N v 2 lý v DTB ca HT - BTVN: 23 25 26 (SGK 80 ); 37 38 40 (SBT 64) - Tit sau... lun nhúm lm nhúm lm ?3 - Cho hc sinh nờu d oỏn - a ra ni dung nh lý 3 (SGK - 74) lờn bng ph - V nh lm bi 18 v cm l ny - lý 2 v 3 cú quan h gỡ? ?3: - HS d oỏn - HS c lý 3 * Đlý 3 (SGK 74) nh lý 3: SGK/ 74 - HS nghe - l hai l thun v GT ABCD h.thang(AB//CD) AC = BD o W ABCD l h.thang cõn - nờu du hiu nhn KL * Dấu hiệu nhận biết - Cú nhng du hiu no bit nh sgk (SGK-74) nhn bit HTC? 3 Luyện tập, củng cố... = 2 2 = 8 (cm) b Vỡ EI l ng trung bnh ca ABD nờn: 1 2 1 2 EI = AB = 6 = 3( cm) - Vỡ FK l ng trung bỡnh ca ABC nờn: 1 2 1 2 KF= AB = 6 =3( cm IK = EF - (EI + KF) = 8 - (3 + 3) = 2 (cm) IK // AB // C; IK = CD AB 2 3, Cng c GV nhc li cỏc dng CM t ng trung bỡnh + So sỏnh cỏc on thng+ Tỡm s o on thng+ CM 3 im thng hng + CM bt ng thc+ CM cỏc ng thng // 4, Hng dn v nh - Xem li bi gii.- Lm bi tp 28 ễn cỏc... BTVN: 35 36 37 (SGK 87 , 88 ) - Tit sau luyn tp Lp: 8A Lp: 8B Ngy dy: /./201 Ngy dy: /./201 Tit TKB: Tit TKB: S s: S s: Vng: Vng: Tit 10: LUYN TP I Mc tiờu: 1 Kin thc: - Cng c kin thc v hai hỡnh X nhau qua mt ng thng (1 trc), v hỡnh cú trc X 2 K nng: - Rốn k nng v hỡnh X ca mt hỡnh (dng hỡnh n gin) qua mt trc X - K nng nhn bit 2 hỡnh X nhau qua mt trc, hỡnh cú trc X trong thc t 3 Thỏi... (gt) - Hóy tớnh EF? on EF KA = KC (CM trờn) - 1 HS lờn bng tớnh KF l TB ca ABC - Cho HS c lp nhn xột AB 6 KF = = = 3 (cm) - HS nhn xột 2 2 CM tng t: EI = 3 (cm) AB + CD (t/c TB HT) 2 6 + 10 = = 8 (cm) 2 + EF = IK = EF (KF + EI) = 8 (3 + 3) = 2 (cm) 3 Cng c - GV HD HS lm bi 27 (SGK 80 ) 22 GT T giỏc ABCD: EA = ED KA = KC; BF = FC a So sỏnh EK v CD KL KF v AB b EF AB + CD 2 a EK l TB ca ADC EK... - HS quan sỏt hỡnh - ng thng d gi l trc i v v nghe GV xng ca 2 hỡnh gii thiu * N (SGK 85 ) - HS nghe - HS ly vớ d 28 * KL (SGK 85 ) * VD: Hai chic lỏ mc X nhau qua cnh lỏ, H3: Hỡnh cú trc X 3 Hỡnh cú trc X - Cho HS lm ?3 GV v hỡnh - HS c ?3 v v ?3: lờn bng hỡnh vo v - Gi 1 HS tr li ?3 - HS tr li - Vy im X vi mi im ca ABC qua ng cao AH õu? - Ngi ta núi AH l trc X ca ABC, GV gii thiu trc N trc X... Da vo t/c TB ca HT v tam giỏc 4 Hng dn v nh - ễn li N v cỏc lý v TB ca tam giỏc v HT - ễn li cỏc bi toỏn dng hỡnh ó bit (SGK 81 , 82 ) - BTVN: 37 38 (SBT 64) - c trc Đ5: Dng hỡnh bng thc v compa Dng hỡnh thang Lp: 8A Lp: 8B Ngy dy: /./201 Ngy dy: /./201 Tit 8: Tit TKB: Tit TKB: S s: S s: Vng: Vng: LUYN TP I.Mc tiờu 1, Kin thc : - HS vn dng c lớ thuyt gii toỏn nhiu trng hp khỏc nhau... Cha bi tp 36 (SGK 87 ) 30 * Bi 36 (SGK 87 ) a Theo bi ra ta cú: Ox l ng trung trc ca on thng AB OA = OB (1) Oy l ng trung trc ca on thng AC OC = OA (2) T (1) v (2) OB = OC 1 à ả b AOB cõn ti O O1 = O2 = ãAOB ( ả ả AOB + ã AOC = 2 O2 + O3 M ã 2 ) ã ã BOC = 2 xOy = 2.500 ã BOC = 1000 2 Ni dung bi mi: H ca GV HĐ của HS KT cần đạt Luyn tp - GV a hỡnh 59 lờn bng ph, yờu cu HS lm bi 37 (SGK -87 ) Gi 2... ph, yờu cu HS lm bi 37 (SGK -87 ) Gi 2 HS lờn bng v trc X ca cỏc hỡnh - HS quan sỏt bng ph * Bi 37 (SGK 87 ) - 2 HS lờn bng - H 59a cú 2 trc X v - H 59b, c, d, e, i mi hỡnh cú 1 trc X - H 59g cú 5 trc X - H 59h ko cú trc X - Cho HS c lp nhn xột - Yờu cu HS lm tip bi 39 - HS nhn xột * Bi 39 (SGK 88 ) (SGK 88 ) - Hs c bi - Gi HS lờn bng v hỡnh - 1 HS lờn bng v hỡnh, HS di lp lm vo v CM: AD + DB < AE +... cnh ca tam giỏc 2 TB ca tam giỏc thỡ song song vi cnh ỏy v bng na cnh ỏy 3 ng thng i qua trung im ca 1 cnh ca tam giỏc v song song vi cnh th 2 thỡ i qua trung im cnh th 3 4 Hng dn v nh - Nm vng N, TB ca tam giỏc, 2 lý - Lm BT: 21 22 (SGK 79) 34 35 36 (SBT 64) - c trc Đ 4: ng trung bỡnh ca hỡnh thang Lp: 8A Lp: 8B Ngy dy: /./201 Ngy dy: /./201 Tit 06: Tit TKB: Tit TKB: S s: S s: . 7(a, b), 8, 9 ( SGK – 71) - Đọc trước § 3: Hình thang cân 7 Lớp: 8A Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Lớp: 8B Ngày dạy: … /……./201 Tiết TKB:… Sĩ số: …. Vắng:… Tiết 03: 3: HÌNH THANG. 90 0 c. x = 36 0 0 – (90 0 + 90 0 + 65 0 ) = 115 0 d. x = 36 0 0 – (75 0 + 120 0 + 90 0 ) = 75 0 a. x = ( ) 0 0 0 0 36 0 65 95 100 2 − + = b. 2x + 3x + 4x + x = 36 0 0 10x = 36 0 0 x = 36 0 Nªu. bằng 36 0 0 . 3. Luyện tập, củng cố . - GV cho HS làm bài 1 (SGK – 66) (GV đưa đề bài lên bảng phụ) * Bài 1 (SGK - 66) Hình 5 Hình 6 a. x = 36 0 0 - (110 0 + 120 0 + 80 0 ) = 50 0 b. x = 36 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 8 soạn 3 cot, Giáo án hình học 8 soạn 3 cot,