0

Giáo án hình học 7 soạn 2 cot chuan

140 1,690 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:16

Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết: 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh. Bước đầu làm quen với suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, thước đo góc. - HS: Thước thẳng, thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp (4’) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Đặt vấn đề: Khi ta xét về vị trí hai góc chúng có thể có chung đỉnh kề nhau, bù nhau, kề bù. Hôm nay ta xét vị trí mới về hai góc: * HĐ1: GV: Yêu cầu HS quan sát thao tác vẽ hình của GV hS Gv:Có nhận xét gì về cạnh OX và OX’, OY và OY’ Hs: * HĐ2: GV: O ˆ 1 và O ˆ 3 có chung đỉnh, một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia, được gọi là hai góc đối đỉnh. Thế nào là hai góc đối đỉnh? Hs GV: cho HS đọc trong SGK Hs: GV: Nêu một cách định nghĩa sai khác “thay từ mỗi bằng từ một” để khắc sâu cho HS. Hs: * HĐ3: Cho HS làm bài tập 1,2 được 1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh: * Định nghĩa: (SGK - 81) VD: ˆ O 1 và ˆ O 3 ˆ O 2 và ˆ O 4 là cặp góc đối đỉnh. 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh Ta có: O ˆ 1 và O ˆ 2 kề bù nên O ˆ 1 + O ˆ 2 =180 0 (1) O ˆ 2 + O ˆ 3 =180 0 (2) (vì kề bù) Từ (1) và (2) => O ˆ 1 = O ˆ 3 GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 chép sẵn vào bảng phụ. * GV vẽ góc A O ˆ B và nêu vấn đề: vẽ góc đỉnh của A O ˆ B Hs: * GV: Hai góc đỉnh này có tính chất gì? Hs: GV: Cho HS kiểm tra quan sát của mình bằng thước đo. Hs: GV: - Cho HS làm bài tập ?3 - Nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh Hs: * HĐ4: -GV: hướng dẫn để HS suy luận Hs: -Có nhận xét gì về góc O ˆ 1 và O ˆ 2 ? O ˆ 3 và O ˆ 2 ? Hs: -Qua bài tập rút ra kết luận * HĐ5: -Luyện tập: -Bài tập 3, bài tập 4 O ˆ 3 và O ˆ 4 kề bù nên O ˆ 3 + O ˆ 4 =180 0 (3) O ˆ 2 + O ˆ 4 =180 0 (kề bù) (4) Từ (3) và (4) => O ˆ 4 = O ˆ 2 T/c: (SGK) 4. Củng cố: - Thế nào là hai góc đối đỉnh? - Hai góc đối đỉnh có tính chất nào? 5. Dặn dò: - Thuộc tính chất của hai góc đối đỉnh. - Làm bài tập: 5,6,7,8,9 / 82;83 IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết: 2 LUYỆN TẬP GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2. Kỹ năng:Luyện cho học sinh thành thạo cách nhận biết hai góc đối đỉnh, cách vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước. Biết vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để giải bài tập, tập suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước đo góc, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Em hãy nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ? Hs2:Em hãy nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ? Hai góc đối đỉnh là hai góc có cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia. 10 3. Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: -Cho HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: - GV: kiểm tra việc làm bài tập của HS ở vỡ bài tập. Hs Gv:Vẽ góc kề bù với góc ABC ta vẽ như thế nào? Hs: -GV: hướng dẫn HS suy luận để tính số đo của A B ˆ C. Hs: -GV: hướng dẫn HS tính số đo của góc C B ˆ A ’ dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh. Hs: * HĐ2: Cho HS giải bài tập 6 GV: cho HS vẽ XOY=47 0 , vẽ hai tia đối OX ’ , OY ’ của hai tia OX và OY Hs: Gv:Nếu O ˆ 1 = 47 O => O ˆ 3 = ? -Góc O ˆ 2 và O ˆ 4 quan hệ như thế nào? 1. Bài tập 5 Vì ∠ABC kề bù với ∠ABC’ Nên: ∠ABC + ∠ABC’=180 0 =>∠ABC’=180 O - ∠ABC ∠ABC’=180 O - 56 O =124 O ∠ABC và ∠A’BC’đối đỉnh nên: ∠ABC = ∠A’BC’= 56 O Bài 6: Ta có: O ˆ 1 = 47 O mà O ˆ 1 = 3 (đđ) Nên O ˆ 3 = 47 O O ˆ 1 + O ˆ 2 = 180 0 (kề bù) nên O ˆ 2 = 180 O - O ˆ 1 = 180 O - 47 O = 133 O GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Tính chất gì? Hs: * HĐ3: - GV: cho HS làm bài tập 7. Hs: Gv:Cho 1 HS lên vẽ hình và viết trên bảng các cặp góc đối đỉnh Hs:. - GV: nhận xét cùng cả lớp - GV: nếu ta tăng số đường thẳng lên 4,5,6… N, thì số cặp góc đối đỉnh là bao nhiêu? Hãy xác lập công thức tính số cặp góc đối đỉnh? Hs: * HĐ4: -GV: cho HS làm bài tập 8 ở nhà. Hs: Gv:Một HS lên bảng làm. Cả lớp trao đổi về nhà để kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn. O ˆ 2 = O ˆ 4 vì đối đỉnh. Nên O ˆ 4 = 133 O XX ’ và ZZ ’ có hai cặp đối xứng là ∠XOZ và ∠X’OZ’; ∠X’OZ và ∠XOZ ’ ’ XX ’ và YY ’ có hai cặp đối đỉnh ∠XOY và ∠X’OY’; ∠X’OY và ∠XOY’ YY ’ và ZZ ’ có hai cặp góc đối đỉnh ∠YOZ và ∠Y’OZ’ và ∠YOZ với nhiều đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì số cặp góc đối đỉnh được tính theo công thức: N (n-1)n <1 ;nεC 4. Củng cố: - Hướng dẫn học sinh làm bài 9 / 83. 5. Dặn dò: - Ôn lại lý thuyết về góc vuông. - Làm các bài tập: 9,10. - Chuẩn bị giấy để gấp hình. IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 25/8/2013 TIẾT 3 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 1. Kiến thức:HS biết được thế nào là hai đường thẳng vuông góc và công nhận tính chất có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước, HS hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng. 2. Kỹ năng:HS biết dựng đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước, biết dựng đường trung trực của một đoạn thẳng. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, Êke, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, một tờ giấy gấp hình. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Vẽ góc vuông xBy. Vẽ góc x’By’ đối đỉnh với góc xBy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh với góc xBy ? Hai góc vuông không đối đỉnh với góc xBy là góc xBy’ và x’By 10 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: Gv: Yêu cầu Hs làm ?1 Hs: … Gv: Hướng dẫn Hs thực hiện đúng thao tác. Gv: Các góc tạo bởi các nếp gấp là góc gì? Hs: … Gv: Yêu cầu Hs làm ?2 Gv: Tìm mối quan hệ của 2 Ô , 3 Ô , 4 Ô so với 1 Ô ? Gv: Vậy, như thế nào là hai đường thẳng vuông góc? * HĐ2: Gv: Yêu cầu Hs làm ?3 Hs: … Gv: Hướng dẫn Hs vẽ 2 trường hợp. 1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc Ta có: 1 Ô = 0 90 (gt) 2 Ô + 1 Ô = 0 180 (kề bù) ⇒ 2 Ô = 0 180 - 0 90 = 0 90 3 Ô = 1 Ô (đđ)⇒ 3 Ô = 0 90 4 Ô = 2 Ô (đđ)⇒ 4 Ô = 0 90 Định nghĩa: Sgk/84. Ký hiệu: xx’⊥ yy’ 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc: * Điểm O nằm trên đường thẳng a. * Điểm O nằm ngoài đường thẳng a. * Tính chất thừa nhận: Sgk/85 3. Đường trung trực của đoạn thẳng: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 y xx’ B 21 4 3 y y’ x’x O 21 4 3 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Gv: Yêu cầu Hs làm ?4 * HĐ3: Gv: Yêu cầu HS quan sát hình 7. Gv: Đườngtrung trực của đoạn thẳng là gì? Hs: … Định nghĩa: Sgk/85. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 4. Củng cố: 1) Hai đường thẳng vuông góc. 2) Tính chất. 3) Đường trung trực của đoạn thẳng. - Yêu cầu học sinh làmbài tập 11,14/86. 5. Dặn dò: - Thuộc các định nghĩa về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đường thẳng - Làm các bài tập: 12,13/86 Sgk. IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 25/8/2013 TIẾT 4 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Củng cố các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng; kỹ năng về đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước. 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng suy luận. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 d BA M Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ, sách bài tập. - HS: Thước thẳng, thước đo độ, sách bài tập. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Hs1:Phát biểu định nghĩa hai đường thẳng vuông góc. Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng a và đi qua điểm A cho trước (a chứa điểm A) Hs2: Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng có độ dài = 4cm Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng. 3. Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: Hs:Lên bảng rèn kĩ năng vẽ hình Gv: Vẽ sẳn đường thẳng a và điểm A Gv: Cho HS làm bài tập GV: xem thao tác của HS vẽ để uốn nắn. GV: lưu ý cho HS khi vẽ hai đoạn thẳng vuông góc với nhau phải ký hiệu góc vuông * HĐ2: Cho HS làm bài tập 19 Hs: HS nên trình tự vẽ hình có thể cho HS thấy Vẽ theo nhiều cách: C 1 , C 2 GV: cho HS theo một số trình tự vừa nêu Hs: Bài 16 (trang 87) Bài 18 (trang 87) Bài 19 (87) C 1 : Vẽ ∠d 1 Od 2 = 60 0 Vẽ AB ⊥ d 1 Vẽ BC ⊥ d 2 C 2 : Vẽ AB Vẽ d 1 ⊥ AB Vẽ Od 2 sao cho ∠d 1 Od 2 = 60 0 Vẽ BC ⊥ d 2 Bài 20 (87) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 b a A d BA M Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 * HĐ3: Cho HS làm bài tập 20 Cho hai HS lên bảng vẽ hai trường hợp Cả lớp cùng vẽ vào giấy nháp GV: kiểm tra và uốn nắn HĐ5: -Bài tập làm thêm -GV: ghi bài tập mới lên bảng -Cho HS vẽ hình Gv:Hãy thảo thảo luận nhóm -Dựa vào đề bài và hình vẽ => OB l AA’ OA=OA’ và OB? AA’ Gv:Vậy có kết luận gì? -Cho HS tự suy luận và trình bày lời giải Ba điểm A, B, C thẳng hàng Bài tập mới: Cho AOB = 90 0 . vẽ tia đối của tia OA và lấy điểm A’ sao cho OA= OA’. Đường thẳng OB có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AA’ không? Vì sao? Vì A O ˆ B =90 0 nên OB ⊥ AOhay OB ⊥ AA’ (vì O C AA’) Mà OA=OA’ do đó OB là đường trung trực của đoạn thẳng AA’ (đn) 4. Củng cố: - Hướng dẫn học sinh làm các bài tập : 9, 10 , 11 trong sách bài tập. 5. Dặn dò: - Xem các bài tập đã sửa. - Ôn lại kiến thức đã học. - Đọc trước bài 3. IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 31/8/2013 Ngày dạy : 03/9/2013 TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Học sinh hiểu được các tính chất: cho hai đường thẳng và một các tuyến. Nếu một cặp góc so le trong bằng nhau thì… 2. Kỹ năng:Học sinh có kỹ năng nhận biết hai đường thẳng cắt một đường thẳng các góc ở vị trí so le trong, cặp góc đồng vị, trong cùng phía. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 II. Chuẩn bị: - GV: Thước đo góc, bảng phụ. - HS: Thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu tinh chất của hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ? Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. ∠xOy=∠x’Oy’ ∠xOy’=∠x’Oy 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: -GV: vẽ đường thẳng cắt hai đường thẳng a và b tại hai điểm A và B Hs: -GV giới thiệu về cặp góc so le trong A ˆ 3 và B ˆ 1 Hs: -GV: giới thiệu về cặp góc đồng vị A ˆ 1 và B ˆ 1 Hs: Gv:Cho HS làm bài tập ? 1 Hs: -Một HS lên bảng làm Gv:Cho HS cùng làm và kiểm tra Hs: * HĐ2: -GV: cho HS làm bài tập? 2 Hs: -GV: vẽ hình 13 -Cho HS làm câu a Hs: Gv:Dựa vào mối quan hệ đã biết để tính A ˆ 1 và B ˆ 3 -Cho HS làm câu b Hs: Gv:Cho HS trả lời câu hỏi: nêu quan hệ giữa các cặp góc A ˆ 2 và A ˆ 4 ; B ˆ 2 và B ˆ 4 1.Góc so le trong. Góc đồng vị Các góc so le trong A ˆ 3 và B ˆ 1 ; A ˆ 4 và B ˆ 2 Các góc đồng vị A ˆ 1 và B ˆ 1; A ˆ 2 và B ˆ 2 A ˆ 3 và B ˆ 3 ; A ˆ 4 và B ˆ 4 2.Tính chất: a) Tính A ˆ 1 và B ˆ 3 vì A ˆ 4 và A 1 kề bù nên A ˆ 4 + A ˆ 1 = 180 0 A ˆ 1 = 180 0 - A ˆ 4 = 135 0 B ˆ 2 + B 3 = 180 0 (2 góc kề bù) => B ˆ 3 = 180 0 -B 2 = 135 0 b) A ˆ 4 = A ˆ 2 (vì đđ) GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 x x’ y’ y O Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Hs: Gv:Cho HS làm câu C cặp góc đồng vị nào ta đã biết kết quả Hs: Gv:Vậy 3 cặp góc còn lại là cặp góc nào? Hs: Gv:Dựa vào kết quả bài tập hãy nêu nhận xét; nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng mà có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:? Hs: nên A ˆ 2 = 45 0 B ˆ 2 = B ˆ 4 (vì đđ) Nên B ˆ 4 =45 0 c) A ˆ 1 = B ˆ 1 =135 0 A ˆ 3 = B ˆ 3 =135 0 A ˆ 4 = B ˆ 4 =45 0 Tính chất (SGK) 4. Củng cố: - Học sinh làm bài tập 21/89. - Học sinh nhắc lại tính chất. 5. Dặn dò: - Làm bài tập 17, 18, 19 (trang 76 SBT). - Làm bài tập 22 (trang 89). IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 8/9/2013 Ngày dạy : 10/9/2013 TIẾT 6: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Ôn lại thế nào là 2 đường thẳng song song. Công nhận dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song. 2. Kỹ năng:Có kỹ năng về vẽ 1 đường thẳng đi qua 1 đường thẳng nằm ngoài đường thẳng và song song với đường thẳng đã cho. Sử dụng thành thạo êke, thước để vẽ hai đường thẳng song song. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 [...]... bài tập 1 ;2 SGK/1 07; 108 5 Dặn dò: - Học bài, làm bài tập 3, 5 SGK/108 - Đọc trước mục 2, 3 SGK/1 07 IV Rút kinh nghiệm: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Ngày soạn : 25 /10 /20 13 Ngày dạy :29 /10 /20 13 TIẾT 19: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: 1 Kiến thức:Thông qua bài tập nhằm khắc sâu cho học sinh về... = 60O Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 H B x 550 A - Cho học sinh đọc đề toán ? Vẽ hình ghi GT, KL - 1 học sinh lên bảng vẽ hình ghi GT, KL K E Xét ∆AHE vuông tại H: ∠A + ∠E = 90O (2 góc nhọn của tam giác vuông) ⇒∠E = 35O Xét ∆BKE vuông tại K: ⇒∠HBK = ∠BKE + ∠E (Đ/L góc ngoài của tam giác) ∠HBK = 90O + 35O = 125 O ⇒ x = 125 O Bài tập 7SGK/109 B H 1 2 ? Thế nào là 2 góc phụ... Dặn dò: - Làm các bài tập 25 , 26 , 27 , 29 (trang 91; 92 sách giáo khoa) - Học thuộc dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng // - Hướng dẫn bài tập 26 - Vẽ xAB = 1800 - Vẽ yAB so le trong với xAB và yBA= 120 0 IV Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 8/9 /20 13 Ngày dạy : 10/9 /20 13 TIẾT 7 : LUYỆN TẬP §3, §4 I Mục tiêu: 1 Kiến thức :Học sinh thuộc và nắm chắc... Bài tập 40;41/ 97 5 Dặn dò: - Bài tập về nhà: 42, 43,44,45/98 IV Rút kinh nghiệm: Giáo án Hình học 7 Nếu a// b ⇒ b // c Và a // c Ngày soạn 17/ 9 /20 10 Ngày dạy 28 /9 /20 10 Luyện tập: LUYỆN TẬP BÀI 6 I Mục tiêu: 1 Kiến thức:Nắm vững quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng ⊥ hoặc cùng // với đường thẳng thứ 3 2 Kỹ năng:Rèn kỹ năng phát biểu đúng một mệnh đề toán học. Bước đầu biết... = 86o 4 Củng cố: - Phát biểu lại các định lí 5 Dặn dò: - Học bài và làmbài tập 58, 59, 60 SGK/104 IV Rút kinh nghiệm: Tiết PPCT Tuần dạy GV: Lê Xuân Tam Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ 16 08 01/10 /20 10 - 14/10 /20 10 16/10 /20 10 Giáo án Hình học 7 3 4 7/ 4 7/ 3 Bài ôn tập chương: ÔN TẬP CHƯƠNG I (tt) I Mục tiêu:... thẳng song song? 5 Dặn dò: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 - Bài tập về nhà39/95 - Xem trước bài 6 : Từ vuông góc đến song song IV Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 22 /9 /20 13 Ngày dạỵ : TIẾT : 10 + 11 : 26 /9 /20 13 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG I Mục tiêu: 1 Kiến thức :Học sinh biết mối quan hệ giữa hai đường thẳng... Sgk GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 5 Dặn dò: - Học bài và làm bài tập51, 52, 53/101 Sgk IV Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : Ngày dạy: Luyện tập: LUYỆN TẬP 7 I Mục tiêu: 1 Kiến thức :Học sinh biết phát biểu định lí dưới dạng nếu … thì…, biết minh họa định lí bằng hình vẽ và tóm tắt định lí bằng GT, KL 2 Kỹ năng:Bước đầu biết... kết quả, cách trình bày GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Một HS lên bảng vẽ hình theo hướng dẫn BT56 SGK/104 - Muốn tính số đo x của góc O ta tính số đo nào ? ˆ ˆ - Nêu cách tính O 1 ; O 2? - c và b có // với nhau? ˆ - Hãy tính O 2 * Hãy vẽ hình 40, đặt tên các hình vẽ: - Quan hệ của hai đường thẳng a và b? BT 57 SGK/104 - Nhắc lại tính chất của hai iđt //?... lớp: 1 Ổn định lớp (1’) 2 Kiểm tra bài cũ (4’) GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Đề bài Giáo án Hình học 7 Biểu điểm 10 Đáp án Hãy nêu tính chất của hai đường Tính chất: Sgk/90 thẳng song? 3 Bài mới: Hoạt động của thầy và trò * HĐ1: Luyện tập ( 42 ) GV: gọi HS lên bảng làm bài tập 26 (91SGK) Hs; GV: gọi một HS đứng tại chỗ đọc đề bài 26 HS trên bảng vẽ hình theo cách diễn đạt... // b A 4 1 3 2 a b 4 1 3 2 B c b) A 4 1 3 2 GT a // b KL = A3 B1 = A2 B4 a b 4 1 3 2B c Hs: Làm bài tập 52 Gv: Gọi Hs nhận xét, chốt kết quả, cách BT 52/ 101 Sgk trình bày 1 O4 2 3 Điền vào chỗ trống: GT Ô1 đối đỉnh với Ô3 KL Ô1 = Ô3 1) 2 góc kề bù 2) 1800 ; 2 góc kề bù 3) (1) và (2) 4) (3) Hs: Làm bài tập 53 vào bảng nhóm BT53/1 02 Sgk Gv: Gọi Hs nhận xét, chốt kết quả, cách y trình bày 1 2 x’ 4O 3 = . Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 - Bài tập về nhà39/95. - Xem trước bài 6 : Từ vuông góc đến song song. IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn : 22 /9 /20 13 Ngày dạỵ : 26 /9 /20 13 TIẾT. thẳng: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 y xx’ B 21 4 3 y y’ x’x O 21 4 3 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Gv: Yêu cầu Hs làm ?4 * HĐ3: Gv: Yêu cầu HS quan sát hình 7. Gv: Đườngtrung trực. nên O ˆ 1 + O ˆ 2 =180 0 (1) O ˆ 2 + O ˆ 3 =180 0 (2) (vì kề bù) Từ (1) và (2) => O ˆ 1 = O ˆ 3 GV: Lê Xuân Tam Năm học : 20 13 -20 14 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 chép sẵn vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 7 soạn 2 cot chuan, Giáo án hình học 7 soạn 2 cot chuan,