0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ

49 822 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 12:28

Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. I CNG V HÓA HC HU C 1. Hp cht hu c là hp cht ca cacbon A. vi hiđro. B. vi oxi. C. vi hiđro, oxi và nhiu nguyên t khác. D. tr CO, CO 2 , mui cacbonat, xianua, 2. Theo thành phn nguyên t, hp cht hu c đc chia thành A. hiđrocacbon và các cht không phi hiđrocacbon. B. hiđrocacbon và các hp cht cha oxi. C. hiđrocacbon và dn xut ca hiđrocacbon. D. hiđrocacbon và các hp cht có nhóm chc. 3. Trong thành phn phân t cht hu c nht thit phi có A. nguyên t cacbon và hiđro. B. nguyên t cacbon. C. nguyên t cacbon, hiđro và oxi. D. nguyên t cacbon và nit. 4. Các cht hu c có đim nào sau đây chung? A. Tan tt trong nc. B. Bn vi nhit. C. Kh nng phn ng cao. D. D bay hi. 5. Liên kt hoá hc trong phân t cht hu c A. ch yu là liên kt cng hoá tr. B. ch yu là liên kt ion. C. ch yu là liên kt cho nhn. D. ch gm các liên kt cng hoá tr. 6. Các cht hu c có đim chung là A. phân t luôn có cacbon, hiđro và oxi. B. nhit đ nóng chy cao. C. kh nng phn ng cao. D. phân t luôn có cacbon. 7. Phn ng hoá hc ca các cht hu c thng A. xy ra nhanh và to ra hn hp sn phm. B. xy ra chm và to ra mt sn phm duy nht. C. xy ra chm và to ra hn hp sn phm. D. xy ra chm và to ra hn hp sn phm đng phân ca nhau. B CÂU HI TRC NGHIM HÓA HC PHN 3: HÓA HC HU C Giáo viên: PHM NGC SN Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - 8. Các cht hu c có đim chung là A. phân t luôn có cacbon, hiđro và oxi. B. nhit đ nóng chy cao. C. kh nng phn ng chm và không theo mt hng xác đnh. D. phân t luôn có cacbon, nit và hiđro. 9. Nhóm cht nào di đây đu là dn xut ca hiđrocacbon ? A. CH 2 Cl 2 , CH 2 Br–CH 2 Br, NaCl, CH 3 Br, CH 3 CH 2 Br. B. CH 2 Cl 2 , CH 2 Br–CH 2 Br, CH 2 =CHCOOH, CH 3 Br, CH 3 CH 2 OH. C. FeCl 2 , CH 2 Br–CH 2 Br, CH 2 =CHCl, CH 3 Br, CH 3 CH 2 Br. D. Hg 2 Cl 2 , CH 2 Br–CH 2 Br, CH 2 =CHCl, Na 2 SO 4 , CH 3 CH 2 Br. 10. Mc đích ca phân tích đnh tính là A. tìm công thc phân t ca cht hu c. B. tìm công thc đn gin nht ca cht hu c. C. xác đnh phân t khi ca cht hu c. D. xác đnh các nguyên t trong phân t cht hu c. 11. Mc đích ca phân tích đnh lng là A. tìm công thc phân t ca cht hu c. B. xác đnh thành phn phn trm khi lng các nguyên t trong phân t cht hu c. C. xác đnh phân t khi ca cht hu c. D. xác đnh các nguyên t trong phân t cht hu c. 12. Công thc đn gin nht cho bit A. s nguyên t ca các nguyên t trong phân t. B. t l ti gin v s nguyên t ca các nguyên t trong phân t. C. phân t khi ca cht hu c. D. th t liên kt giâ các nguyên t trong phân t. 13. Công thc phân t cho bit A. s nguyên t ca các nguyên t trong phân t. B. t l ti gin v s nguyên t ca các nguyên t trong phân t. C. phân t Khi ca cht hu c. D. th t liên kt giâ các nguyên t trong phân t. 14. Khi đt cháy cht hu c X bng oxi không khí thu đc hn hp khí và hi gm CO 2 , H 2 O, N 2 . iu đó chng t : A. Phân t cht X chc chn phi có các nguyên t C, H, O, N. B. Phân t cht X chc chn phi có các nguyên t C, H, có th có các nguyên t O, N. C. Phân t cht X ch có các nguyên t C, H. D. Phân t cht X chc chn phi có các nguyên t C, H, O. 15. Kt lun nào sau đây đúng ? A. Các cht có cùng công thc đn gin nht s có cùng công thc phân t. B. Nhiu cht khác nhau có công thc đn gin nht ging nhau. C. Các cht khác nhau có th có cùng công thc đn gin nht nhng s có công thc phân t khác nhau. Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - D. Các cht đng phân ca nhau s có công thc đn gin nht khác nhau. 16. Hai cht CH 3 COOH và HCOOCH 3 khác nhau v A. công thc phân t. B. công thc cu to. C. loi liên kt hoá hc. D. s nguyên t hiđro. 17. Hai cht CH 3 COOH và HCOOCH 3 ging nhau v A. công thc phân t. B. công thc cu to. C. loi nhóm chc. D. mch cacbon. 18. Hai cht CH 3 COOH và CH 2 =CHCH 2 COOH ging nhau v A. công thc phân t. B. công thc cu to. C. loi liên kt hoá hc. D. loi nhóm chc. 19. Hai cht CH 3 COOH và CH 3 CH 2 CH 2 COOH khác nhau v A. công thc phân t. B. loi nhóm chc. C. loi liên kt hoá hc. D. loi mch cacbon. 20. Trong phân t cht hu c, các nguyên t cacbon có th liên kt vi nhau to thành mch A. thng có nhánh, thng không nhánh hoc mch vòng. B. h (không nhánh, có nhánh) hoc mch vòng. C. thng hoc mch vòng. D. mch vòng hoc mch không vòng, có nhánh. 21. ng đng là hin tng các cht A. có công thc phân t khác nhau mt s nhóm CH 2 , nhng có tính cht hoá hc tng t nhau do chúng có cu to hoá hc ging nhau. B. có cùng công thc phân t và có tính cht hoá hc tng t nhau do chúng có cu to hoá hc ging nhau. C. có công thc phân t khác nhau mt s nhóm CH 2 , có tính cht hoá hc khác nhau mc dù chúng có cu to hoá hc ging nhau. D. có công thc phân t khác nhau mt s nhóm CH 2 , nhng có tính cht hoá hc tng t nhau mc dù chúng có cu to hoá hc không ging nhau. 22. Các cht CH 3 COOH và CH 3 CH 2 CH 2 COOH là A. đng phân ca nhau. B. đng đng ca nhau. C. đng dng ca nhau. D. đng hình ca nhau. 23. ng phân là hin tng các hp cht khác nhau A. có công thc phân t khác nhau nhng có tính cht ging nhau. B. có cùng công thc phân t. C. có công thc cu to khác nhau, có tính cht ging nhau. D. có công thc phân t khác nhau và có công thc cu to khác nhau. 24. Các cht CH 3 CH(CH 3 )COOH và CH 3 CH 2 CH 2 COOH là A. đng phân nhóm chc ca nhau. B. đng đng ca nhau. C. đng dng ca nhau. D. đng phân cùng chc, khác nhau v mch cacbon. Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - 25. Các cht CH 3 CH 2 COOCH 3 và CH 3 CH 2 CH 2 COOH là A. đng phân cùng chc, khác nhau v mch cacbon. B. đng đng ca nhau. C. đng phân khác chc ca nhau. D. đng phân v v trí nhóm chc. 26.  tách các cht rn ra khi hn hp có th dùng phng pháp A. chng ct thng. B. chng ct phân đon. C. kt tinh li. D. chng ct 27. ng phân cu to gm A. đng phân mch cacbon, đng phân nhóm chc và đng phân không gian. B. đng phân khác nhau v v trí không gian. C. đng phân mch cacbon, đng phân nhóm chc và đng phân v trí nhóm chc. D. đng phân nhóm chc và đng phân v trí nhóm chc. 28. Các cht đng phân mch cacbon ca nhau A. hoàn toàn khác nhau v tính cht hoá hc. B. ch khác nhau v tính cht hoá hc. C. có tính cht hoá hc tng t nhau. D. có các tính cht hoàn toàn khác nhau. 29. Cho các cht có công thc cu to sau CH 3 CH 2 CHCHCH 3 CH 3 CH 3 (X) CH 3 CH 2 CH 2 C CH 3 CH 3 CH 3 (Z) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (M) CH 3 CH 2 CHCH 2 CH 3 CH 3 (Q) CH 3 CHCH 2 CHCH 3 CH 3 CH 3 (T) Các công thc biu din các cht đng phân ca nhau là A. X, Z, Q. B. X, Z, M, Q. C. X, M, Q. D. X, Z, M, T. 30. Cho các cht CH 4 O, C 2 H 6 O, Công thc chung ca các cht trong dãy đng đng ca X là A. C n H 2n+2 O. B. C n H n+2.2 O. C. C n H 2n+4 O. D. C n H 2n O 2 . 31. Hp cht hu c X có phn trm khi lng C, H bng 53,33%, 6,67 % còn li là oxi. T khi hi ca X so vi hiđro bng 30. Công thc phân t ca X là A. CH 2 O. B. C 2 H 4 O 2 . C. C 3 H 8 O. D. C 3 H 6 O. Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - 32. Cho các cht sau : CH 3 CH 2 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH 3 CH 2 CHCH 2 CH 3 CH 3 CH 3 CH 2 CHCHCH 3 CH 3 CH 3 (X) (Y) (Z) Kt lun nào sau đây đúng ? A. Ba cht là đng đng ca nhau. B. Ba cht là đng phân ca nhau. C. Ba cht thuc ba dãy đng đng khác nhau. D. Z là đng đng ca X và Y ; X và Y là đng phân ca nhau. 33. Cho các công thc cu to sau : CH 3 CH 2 CHCHCH 3 CH 3 CH 3 (X) CH 3 CH 2 CHCHCH 3 CH 3 CH 3 (Y) CH 3 CH 2 CH 2 C CH 3 CH 3 CH 3 (Z) (M) CH 3 CH 2 CH CHCH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CHCH 2 CHCH 3 CH 3 CH 3 (T) Nhng công thc cu to nào biu th cùng mt cht ? A. Các công thc X, Y, Z. B. Các công thc X, Y, Z, T. C. Các công thc X, Y, T. D. Các công thc X, Y, M. 34. Cho các cht có công thc cu to sau : CH 3 CH 2 CHCHCH 3 CH 3 CH 3 (X) CH 3 CH 2 CHCHCH 3 CH 3 CH 3 (Y) CH 3 CH 2 CH 2 C CH 3 CH 3 CH 3 (Z) CH 3 CHCH 2 CHCH 3 CH 3 CH 3 (T) Kt lun nào sau đây là đúng ? A. Các cht X, Y, Z là đng đng ca nhau B. Các cht Z, T là đng đng ca X. C. Các cht X, Y, T là đng đng ca nhau. D. Các cht X, Y, Z, T là đng phân ca nhau. 35. Cho các công thc cu to sau : CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (X) (Y) (Z) Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (M) (R) (T) Nhng công thc cu to nào biu th cùng mt cht ? A. X, Y, Z, T. B. X, Y, M, R. C. X, Z, M. D. X, Y, Z, M. 36. Cht có công thc cu to nào di đây là đng phân ca CH 3 CH 2 COOH ? A. CH 3 CH 2 OCOCH 3 . B. HOCH 2 COCH 3 . C. CH 3 CH 2 OCH 2 CHO. D. HOCH 2 COOCH 3. 37. Cht có công thc cu to nào di đây là đng đng ca CH 3 CH 2 COOH ? A. CH 3 CH 2 OCOCH 3 . B. HOCH 2 COCH 3 . C. CH 3 CH= CH–COOH. D. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 COOH. 38. Oxi hoá hoàn toàn 5,90 gam cht hu c X cha mt nguyên t nit trong phân t thu đc 8,10 gam nc, 6,72 lít khí CO 2 và 1,12 lít khí nit (th tích khí đo  đktc). Công thc phân t ca X là A. C 2 H 7 N. B. C 3 H 7 N. C. C 3 H 9 N. D. C 2 H 2 NO 2 . 39. t cháy hoàn toàn 3,70 gam cht hu c X phân t cha C, H, O ri dn sn phm cháy ln lt qua bình (1) đng axit H 2 SO 4 đc sau đó đi vào bình (2) đng nc vôi trong (d), thy khi lng dung dch axit tng 4,50 gam, trong bình (2) có 20,00 gam kt ta.  cùng điu kin, th tích hi ca 3,70 gam X bng th tích ca 1,40 gam khí nit. Công thc phân t ca X là A. C 2 H 6 O. B. C 4 H 8 O . C. C 4 H 10 O. D. C 3 H 6 O 2 . 40. Hp cht hu c X có công thc đn gin nht là C 2 H 4 O. T khi hi ca X so vi không khí xp x 3,03. Công thc phân t ca X là A. C 2 H 4 O. B. C 5 H 12 O . C. C 4 H 8 O 2 . D. C 3 H 9 O 3 . 41. Cho các quá trình phân ct liên kt hoá hc sau : a. 2 CH 3 CH 3 CH 3 b. C 2 H 5 MgBr C 2 H 5 MgBr + + c. CH 3 CH 2 MgCl  C 2 H 5 – + MgCl + d. Cl Cl 2 2 Quá trình nào là phân ct đng li ? A. Quá trình a, b, c. B. Quá trình b, c, d. C. Quá trình a, b, d. D. Quá trình a, d. 42. Cho các quá trình phân ct liên kt hoá hc sau : a. 2 CH 3 CH 3 CH 3 b. C 2 H 5 MgBr C 2 H 5 MgBr + + c. CH 3 CH 2 MgCl  C 2 H 5 – + MgCl + Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 - d. Cl Cl 2 2 Quá trình nào là phân ct d li ? A. Quá trình a, b, c. B. Quá trình b, c. C. Quá trình a, b, d. D. Quá trình a, d. 43. Phn ng nào sau đây không phi là phn ng th ? A. CH 2 =CH 2 + Br 2  CH 2 BrCH 2 Br B. C 2 H 6 + 2Cl 2 askt C 2 H 4 Cl 2 + 2 HCl C. C 6 H 6 + Br 2 CtFe 0 , C 6 H 5 Br + HBr D. C 2 H 6 O + HBr Ctxt 0 , C 2 H 5 Br + H 2 O 44. Phn ng nào sau đây là phn ng th ? A. CH 2 =CH 2 + Br 2  CH 2 BrCH 2 Br B. C 2 H 4 + 2Cl 2 askt C 2 H 4 Cl 2 C. C 6 H 6 + 3Cl 2 askt C 6 H 6 Cl 6 D. C 2 H 6 O + HBr Ctxt 0 , C 2 H 5 Br + H 2 O 45. Cho phn ng 2CH 3 CH 2 OH xtt o , CH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 + H 2 O Phn ng trên thuc loi phn ng A. cng. B. th. C. tách. D. este hoá. 46. Cho phn ng CHCH + CH 3 COOH xtt o , CH 3 COOCH=CH 2 Phn ng trên thuc loi phn ng A. cng. B. th. C. tách. D. este hoá. 47. Phn ng gia axetilen và bc nitrat trong dung dch amoniac thuc loi phn ng A. cng. B. th. C. tách. D. este hoá. 48. Phát biu nào sau đây v phn ng trong hoá hu c là đúng ? A. Phn ng th luôn thuc loi phn ng oxi hoá kh. B. Phn ng cng không thuc loi phn ng oxi hoá kh. C. Phn ng tách thuc loi phn ng oxi hoá kh. D. Phn ng th có th thuc loi phn ng oxi hoá kh. 49. Cho các phn ng sau : a. clo tác dng vi metan ; b. hiđro tác dng vi etilen. c. axit axetic tác dng vi etanol. d. axit HBr tác dng vi etanol, e. etanol tác dng vi H 2 SO 4 đc sinh ra etilen. g. brom tác dng vi benzen khi có mt bt st. Nhng phn ng nào thuc loi phn ng th ? A. Các phn ng a, b, c, d. B. Các phn ng a, b, c, d, e. Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 - C. Các phn ng a, c, d, g. D. Các phn ng b, c, d, e. 50. Cho các phn ng sau : a. clo tác dng vi metan ; b. hiđro tác dng vi etilen. c. axit axetic tác dng vi etanol. d. axit HBr tác dng vi etanol, e. brom tác dng vi axetilen. g. brom tác dng vi benzen khi có mt bt st. Nhng phn ng nào thuc loi phn ng cng ? A. Các phn ng b, e. B. Các phn ng b, c, d, e. C. Các phn ng a, c, d, g. D. Các phn ng b, d, e. II. HIROCACBON ANKAN 1. Ankan là hiđrocacbon trong phân t có A. liên kt đn C–C dng mch h và C–H. B. liên kt đn C–C dng mch h hoc mch vòng. C. liên kt đôi cacbon –cacbon. D. liên kt ba cacbon –cacbon. 2. Hiđrocacbon no là nhng hiđrocacbon A. trong phân t ch có liên kt đn. B. trong phân t ch có mt liên kt đôi. C. trong phân t có mt vòng no. D. trong phân t có ít nht mt liên kt đôi. 3. Ankan là hiđrocacbon có công thc phân t dng A. C n H 2n . B. C n H 2n+2. C. C n H 2n–2 . D. C n H 2n–6 . 4. Ankan có đng phân cu to A. mch cacbon không nhánh và mch cacbon có nhánh. B. mch vòng và không vòng. C. khác nhau v v trí liên kt đôi. D. mch vòng và mch h. 5. Phn trm khi lng cacbon trong phân t ankan Y bng 83,33%. Công thc phân t ca Y là A. C 2 H 6 . B. C 3 H 8 . C. C 4 H 10 . D. C 5 H 12 . 6. Phn trm khi lng cacbon trong phân t ankan Y bng 82,76%. Công thc phân t ca Y là A. C 2 H 6 . B. C 3 H 8 . C. C 4 H 10 . D. C 5 H 12 . 7. Theo chiu tng s nguyên t cacbon trong phân t, phn trm khi lng cacbon trong phân t ankan Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 - A. không đi. B. gim dn. C. tng dn. D. bin đi không theo quy lut. 8. Cho công thc cu to ca ankan X : CH 3 CHCH 2 CH 3 CH 3 Tên ca X là : A. neopentan. B. isobutan. C. 2–metylbutan. D. 3–metylbutan. 9. Cho hp cht X có công thc cu to : CH 3 CH CH 2 C CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CH 3 Tên gi ca hp cht X là : A. 2,4–đietyl–4–metylhexan B. 3–etyl–3,5–đimetylheptan C. 5–etyl–3,5–đimetylheptan D. 2,2,3–trietylpentan. 10. Có bao nhiêu ankan đng phân cu to có công thc phân t C 5 H 12 ? A. 3 đng phân. B. 4 đng phân. C. 5 đng phân. D. 6 đng phân. 11. Ankan 2–metylbutan to đc bao nhiêu gc ankyl (gc hoá tr I) ? A. Hai gc. B. Ba gc. C. Bn gc. D. Nm gc. 12. Phân t hiđrocacbon nào sau đây có nguyên t cacbon bc IV ? A. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 B. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 C. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 D. CH 3 C CH 3 CH 3 CH 3 13. Khi cho butan tác dng vi brom thu đc sn phm monobrom nào sau đây là sn phm chính ? A. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Br. B. CH 3 CH 2 CHBrCH 3 . C. CH 3 CH 2 CH 2 CHBr 2 . D. CH 3 CH 2 CBr 2 CH 3 . 14. Khi nhit phân mt ankan X trong điu kin không có không khí thu đc khí hiđro và mui than, thy th tích khí thu đc gp 5 ln th tích ankan X (đo  cùng điu kin v nhit đ, áp sut). Công thc phân t ca X là A. CH 4 . B. C 2 H 6 . C. C 3 H 8 . D. C 4 H 10 . 15. t cháy hoàn toàn 2,20 gam mt ankan X thu đc 3,36 lít khí CO 2 (đktc). Công thc phân t ca X là A. CH 4 . B. C 2 H 6 . C. C 3 H 8 . D. C 4 H 10 . Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 10 - 16. Hiđrocacbon X có công thc cu to sau : CH 3 - CH -CH -CH 2 - CH 3 CH 3 CH 3 Tên ca X là A. 3,4 –imetylpentan. B. 2,3–imetylpentan. C. 2,2,3–trimetylpentan. D. 2,2,3–trimetylbutan. 17. Khi butan tác dng vi brom theo t l mol 1 : 1 thu đc sn phm chính là A. CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Br. B. CH 3 CH 2 CH 2 CHBr 2 . C. CH 3 CH 2 CHBrCH 3 . D. CH 3 CH 2 CBr 2 CH 3 . 18. Ankan X có công thc phân t C 5 H 12 tác dng vi clo to đc 4 dn xut monoclo. Tên ca X là A. pentan. B. isopentan. C. neopentan. D. 2,2–đimetylpropan. 19. Cho isopentan tác dng vi Br 2 theo t l s mol 1 :1, có ánh sáng khuch tán thu đc sn phm chính monobrom có công thc cu to là A. CH 3 CHBrCH(CH 3 ) 2 B. CH 3 CH 2 CBr(CH 3 ) 2 C. (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 Br D. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 Br. 20. Hiđrocacbon X có công thc phân t C 5 H 12 khi tác dng vi clo to đc 1 dn xut monoclo duy nht. Tên ca X là A. pen tan. B. isopentan. C. 2,2–đimetylpropan. D. 2,3–đimetylpropan. 21. Hiđrocacbon Y có công thc cu to CH 3 C CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CH 3 Khi tác dng vi clo, Y có th to đc bao nhiêu dn xut monoclo đng phân cu to ca nhau ? A. 3 đng phân. B. 4 đng phân. C. 5 đng phân. D. 6 đng phân. 22. Brom hoá ankan X ch to đc mt dn xut monobrom Y duy nht. Y có t khi hi so vi không khí bng 5,207. Ankan X có tên là A. n– pentan B. isobutan C. isopentan D. neopentan. 23. Hiđrocacbon X có công thc phân t C 5 H 12 khi tác dng vi clo to đc 3 dn xut monoclo đng phân ca nhau. Tên ca X là A. isopentan. B. n–pentan. C. neopentan. D. 2–metylbutan. 24. Hiđrocacbon C 3 H 8 tác dng vi clo có th to đc bao nhiêu dn xut điclo đng phân ca nhau ? A. 2 đng phân. B. 3 đng phân. C. 4 đng phân. D. 6 đng phân. 25. Ankan Y tác dng vi brom sinh ra hn hp 2 dn xut monobrom có t khi hi so vi hiđro bng 61,5. Tên ca Y là A. butan. B. propan. [...]... chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c 132 2 : A 2 metylpenta 1,3 C 2 metylbuta 1,3 Hidrocacbon th m 133 A B benzen C D 134 A B C B penta 1,4 D isopenten không ? xH2x 6 xH2x 6 4 D 135 k CO2 A C7H8 C C5H8 B C6H6 D C6H14 136 : CH3 CH3 A 1,4 C 1,3 B D xilen 137 CH3 CH3 ? A C Ba Hocmai.vn B Hai D ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 22 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h... Trang | 23 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c CH3 CH3 CH3 CH2CH3 CH3 CH3 A CH3 B 143 Stiren có C D ? CH=CH2 CH2CH3 CH=CH2 CH=CH2 CH3 CH3 A B C D 144 ? Br CH2CH3 A Br CH2CH3 B Br CH2CH3 C Br Br CH2CH3 D 145 CH2CH3 và không ? A B C D T n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t - Trang | 24 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c 146 3 (có axit H2SO4 làm xúc... t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c 3 A C B D A n C B D 4 5 : A CH2O C C3H6O B C2H4O D C4H8O 6 : A CH2O C C3H6O B C2H4O D C4H8O 7 A B C D 8 5H10 A 2 B 3 9 C 4 D 5 C 4 : D 5 5H10 A 2 B 3 10 5H10 A B C D 11 A B C D liên 12 4H8 A 2 B 3 C 4 ? 13 A B Hocmai.vn D 5 3 3 3 ng chung c a h c trò Vi t 3)2]OH), 3 T n: 1900 58-58-12 - Trang | 29 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c C NO3... 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 1,12 lít A 20,00% C 75,00% B 50,00% D 25,00% CH3 50 51 52 5H10 Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 13 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c A C B D A xiclobutan C xiclopropan B xiclopentan D metylxiclopropan A xiclobutan C metylxiclopropan B xiclopentan D xiclopropan A.1,2 C 1,3 B 1,3 D 1,4 53 54 55 2 metylpropan 56 A C4H8... xiclobutan D A 1,80 gam C 3,60 gam B 2,70 gam D 5,40 gam A Hai C B Ba D 60 61 ANKEN 62 anken A C Hocmai.vn B D ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 14 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c 63 A B C D C C C C 64 : A CnH2n+2., C CnH2n B CnH2n D CnH2n 3 2 65 66 67 4H8 A 2 B 3 Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên là A metylbuten 2 C pent 2 en Anken 3 metylpent 2 C 4 CH3CH CH=CHCH3... C Z D T C 3 (T) D 4 70 A B C C C D 71 a cis pent 2 en ? C=CH A Hocmai.vn CH3 CH3CH2 CH3CH2 C=C CH3 ng chung c a h c trò Vi t B T H H n: 1900 58-58-12 - Trang | 15 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c CH3CH2 C=C C H H H CH3CH2 C=C H D CH3 CH3 72 metylbutan ? A 1 B 2 C 3 C 73 D 4 D Sáu 4H8 A Hai B Ba 74 A gi ng nhau v B gi ng nhau v C khác nhau v D gi ng nhau v tính ch t hoá h c, khác... gam D 16,0 gam 80 17,82% A C3H6 C C4H10 : B C4H8 D C5H10 81 2 : A C3H6 C C4H10 Hocmai.vn B C4H8 D C5H10 ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 16 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c 82 : B C3H6 và C4H8 D C3H6 và C5H10 2 A C2H4 và C3H6 C C2H4 và C4H10 83 2 : A CnH2n C CnH2n+2 B CnH2n 2 D CnH2n 4 2H4 và C2H6 84 : B 25% A 20% C 75% 85 D 50% : 2 A C B D 2SO4 86 CH3 C=C... 75% D 50% 88 C C4H8 D C5H10 89 ? A B C D Crackinh butan 2SO4 3 90 ? A B C D 2SO4 91 brom 0,10 M? Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 17 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c A 2,0 lít B 1,0 lít C 1,5 lít D 2,5 lít 92 ? A 6,72 lít Có bao nhiêu ch ? A 93 B 8,96 lít C 10,08 lít B ANKIN 94 ankin: A C 95 Trong phân t A C2H2 96 D 11,20 lít 4H8 tác C D B D k C C4H6... C4H8 101 D 5 : A CH2=CHCH2CH3 C CH2=C(CH3)2 102 B CH3CH=CHCH3 D CH3CH=C(CH3)2 3H6 và C4H8 brom : Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 18 - Tài li u h c t p chia s B câu h i tr c nghi m Hóa h c A C hai anken B D hai xicloankan 103 5H8 ? A t C B n ch t B Sáu ch t D Ba ch t 104 A 2 B 3 C.5 D 6 105 2 A C2H2 B C3H4 C C4H6 D C5H8 106 3 trong NH3 : A 75% B 40% C 50% D 25% 107 2 (các... Nhi t phân metan D ng v i cacbon ANKA IEN 112 A ankan 113 : Hocmai.vn : B anken ng chung c a h c trò Vi t C ankin T D xicloankan n: 1900 58-58-12 - Trang | 19 - Tài li u h c t p chia s A C B câu h i tr c nghi m Hóa h c n B gi m d n D bi i không theo quy lu t i 114 ? c phân t d ng CnH2n 2 c phân t d ng CnH2n 2 u thu c lo ng phân hình h c kh i l n không tác d ng v i brom (dung d ch) không ? A B C D 115 . sn phm đng phân ca nhau. B CÂU HI TRC NGHIM HÓA HC PHN 3: HÓA HC HU C Giáo viên: PHM NGC SN Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng. hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - I. I CNG V HÓA HC HU C 1. Hp. đn gin nht nhng s có công thc phân t khác nhau. Tài liu hc tp chia s B câu hi trc nghim Hóa hc Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ,

Từ khóa liên quan