0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 1

... PA: D Câu 44: HH 090 6CSV Đốt cháy hoàn toàn 2,7g nhôm khí oxi Hoà tan sản phẩm thu dung dịch HCl 10 % Khối lượng dung dịch HCl 10 % đủ để tham gia phản ứng là: A 1 095 g B 10 ,95 g C 1 09, 5g D 1 09, 9g PA: ... A 20ml B 200ml C 2ml D 0,2ml PA: B Câu 1 09 HH 092 9CSB Giấm ăn dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ: A 3-6% B 1- 3% C 2-5% D 2 -10 % PA: C Câu 11 0 HH 092 9CSB Dãy chất phản ứng với axit axetic ... PA: C Câu 10 4 HH 092 7CSV Một khí thiên nhiên chứa 90 % CH4, 4% C2H6, 3% CO2, 3% N2 thể tích Để đốt cháy 1m3 khí thiên nhiên thể tích không khí cần dùng là: A 97 00 lít B 96 00 lít C 19 4 0 lít D 19 4 lít...
 • 16
 • 4,600
 • 10
Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 4

... H2SO4 tác dụng với 1,7 mol NaOH PA: D Câu 43 HH 090 6CSV Tính lượng H2SO4 điều chế cho 24 kg SO3 hợp nước Biết hiệu suất phản ứng 90 % A 26 ,46 kg B 23,27 kg C 46 , 55 kg D 26 kg PA: A Câu 44 HH 090 6CSV ... trăm theo thể tích khí A 44 ,15% 55,85% B 46 ,15% 53,85% C 40 ,15% 59, 85% D 50,15% 49 , 85% PA: B Câu 20 HH 092 7CSV Đốt cháy 14, 56 lít hiđrocacbon A thu đượcc 43 ,68 lít CO2 46 ,8 g H2O (các thể tích ... PA: D Câu 11 HH 092 6CSH Trong dãy biến hóa sau H2O H2 Br2 CaC  X  Y  Z → → → X, Y, Z A Ca(OH)2; C2H2; C2H2Br4 B C2H4; C2H2; C2H4Br2 C C2H2; C2H4; C2H4Br2 D CH4; C2H4, C2H4Br2 PA: C Câu 12...
 • 15
 • 2,534
 • 5
Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm hoá 9 phần 2

... axetilen D cacbonic PA: A Câu 11: HH 0 92 6H: Trong sơ đồ sau: +X C2H2 C2H4 +Y C2H4Br2 +Y C2H2Br2 C2H2Br4 +Y X, Y là: A HCl, Br2 B H2, Br2 C H2,Cl2 D Cl2, Br2 PA: B Câu 12: HH 0 92 6H Cả etilen axetilen ... 2, 24 lít B 2, 42 lít C 4 ,22 lít D 5.6 lít PA: A Câu 19: HH 0 92 7CSV Metan cháy oxi tạo CO2 nước theo PTHH sau: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì: A lít khí O2 ... CO2 H2O có tỉ lệ số mol tương ứng 1 :2 A chất sau A C2H2 B C2H4 C CH4 D C6H6 PA: C Câu 15: HH 0 92 7CSH Đốt cháy hiđrocacbon A, tỉ lệ số mol A với số mol CO2 H2O 1 :2: 1 A : A C2H2 B CH4 C C2H4 D C2H6...
 • 15
 • 2,853
 • 6
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 1)

... hợp     mạch nhánh 36 Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo đường Hexose Di  điều kiện hiếu khí cho: A ATP B 31 ATP C ATP D ATP E 13 ATP 37 Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo đường ... 121 ATP điều kiện E ATP 38 Thoái hóa Glucid (đi từ Glycogen) theo đường Hexose Di  điều kiện yếm khí cho: A ATP B ATP C 31 ATP D ATP E 121 ATP 39 Thoái hóa Glucid (đi từ Glucose) theo đường ... C từ Aldose đến Cetose E Tất câu sai 52 Trong trình tổng hợp Glucose từ Pyruvat, chuỗi phản ứng sau, giai đoạn không thuận nghịch với trình thoái hóa Glucose: G (1) G6  (2) (3) F6  F1- Di ...
 • 11
 • 31,951
 • 99
tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm sinh phọc phần 1

tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm sinh phọc phần 1

... Trang: 10 Câu A) B) C) D) Đáp án Câu 10 A) B) C) D) Đáp án Câu 11 A) B) C) D) Đáp án Câu 12 A) B) C) D) Đáp án Câu 13 A) B) C) D) Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 ... A Câu2 4 Thứ tự đại hợp lý: A) Cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh B) Thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh ,trung sinh , tân sinh C) Cổ sinh , nguyên sinh , thái cổ,trung sinh , tân sinh ... án Câu 13 A) B) phân loại C) D) enzym ligaza Đáp án Câu 14 A) B) C) D) Đáp án Câu 15 A) B) C) D) Đáp án Câu 16 A) B) C) D) Đáp án Câu 17 cấy gen: A) B) C) D) Đáp án Câu 18 A) B) C) D) Đáp án Câu...
 • 49
 • 1,155
 • 7
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA 9

... ( X ) kim loại hóa trò III, ta có PTHH đúng? A X + Cl2  XCl2 B X + Cl2  XCl3 C 2X + Cl2  2XCl3 D 3X + Cl2  3XCl3 98 / Kim loại hóa trò III ( câu 97 ) là: A Al B Fe C Cu D Zn 99 / Trong hợp chất ... Cả H2 CuO dư 77/ Khối lượng chất dư là: ( Câu 76 ) A g B g C g D g 78/ Khối lượng Cu tạo thành là: : ( Câu 76 ) A 25,6 g B 19, 2 g C 12,8 g D 6,4 g 79/ Đốt cháy hoàn toàn 3,1 g P bình kín chứa ... đem PƯ là: A Mg B Zn C Cu D Al 95 / Một hợp chất có CTHH gồm phi kim liên kết với O, 89/ Cặp chất không xảy PƯ? A Fe + HCl B Zn + CuSO4 C Ag + HCl D Cu + AgNO3 90 / Trong hợp chất oxit kim loại...
 • 7
 • 8,129
 • 628
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9

... dịch HCl 0,2 M Thành phần phần trăm natri hợp kim là: A 39, 5% B 23% C 24% D 29% 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học GV: Nguyễn Ngọc Hùng 69 Cho hỗn hợp Al Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO ... B Axit sunfuric loãng, phenolphtalein không màu 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học GV: Nguyễn Ngọc Hùng C Dung dịch NaOH, giấy quỳ tím D Tất sai 39 Dãy gồm chất oxit axit: A Al2O3, NO,SiO2 B Mn2O7,NO, ... loãng: A Cu B Al C HCl D CO2 94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa Học GV: Nguyễn Ngọc Hùng 21 Dung dịch HCl tác dụng với chất sau đây: A Na2CO3 B Fe C NaOH D Cả A, B, C 22 Có thể dùng hóa chất sau để nhận biết...
 • 7
 • 5,168
 • 166
94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

94 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 HK I

... 94 câu h i trắc nghiệm Hóa Học B Natri cacbonat Canxi clorua C Natri hiđroxit axit clohiđric D Natri cacbonat axit clohiđric GV: Nguyễn Ngọc Hùng Dãy chất tác dụng v i dung dịch BaCl2 ... Nước, giấy quỳ tím B Axit sunfuric loãng, phenolphtalein không màu 94 câu h i trắc nghiệm Hóa Học GV: Nguyễn Ngọc Hùng C Dung dịch NaOH, giấy quỳ tím D Tất sai 39 Dãy gồm chất oxit axit: A Al2O3, ... sau: - Tỉ kh i lớn - Phản ứng v i Oxi nung nóng - Phản ứng v i dung dịch AgNO3 gi i phóng Ag - Phản ứng v i dung dịch H2SO4 loãng gi i phóng khí H2 mu i kim lo i hóa trị II Kim lo i X là: A Cu...
 • 7
 • 3,259
 • 145
Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 - phần 1 . ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm lớp 12 - phần 1 . ppt

.. . c below d in 10 The party begins at o'clock and I will pick you at 6.3 0 a on b up c away d of 11 It is John is knocking the door a which b whom c that d all are correct 12 Pick out .. . daily d safety 13 I don t have enough good words to _ her kindness a talk b draw c describe d say 14 He asked me if I to London a had been b have been c am d were 15 The Socialist .. . Vietnam into existence in 19 76 a come b came c has come d had come 16 The scenery was beautiful beyond _ a describe b description c descriptive d descriptively 17 Pick out the word which has...
 • 6
 • 705
 • 0
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần acid amin

... oxy hóa acid amin gồm: Amin Acid  cetonic Chọn tập hợp đúng: A 1, NH3 B 2, Acid carboxylic C 3, D 4, 25 NH3 vận chuyển thể chủ yếu dạng: A Kết hợp với acid glutamic tạo glutamin B Kết hợp với acid ... hoá chung acid amin là: Khử hydro Khử amin Chọn tập hợp đúng: A 1, 2, 3 Khử carboxyl Trao đổi amin Kết hợp nước B 1, 2, C 2, 3, 54  Amino Butyric Acid (G.A.B.A) là: Sản phẩm khử amin Acid glutamic ... disulfua E Liên kết muối * Câu hỏi sai: 71 Tất acid amin có hoạt tính quang học A Đúng B Sai 72 Trong thiên nhiên thường gặp loại D  acid amin A Đúng B Sai 73 Số đồng phân acid amin = n + 1, n số carbon...
 • 14
 • 21,370
 • 73
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần enzyme

... Cofactor liên kết lõng lẽo với phần protein enzym B Cofactor liên kết chặt chẽ với phần protein enzym C Nhóm ngoại protein tạp, số cấu tạo vitamin D Câu A, C E Câu B, C 54 Trung tâm hoạt động ... thành enzym hoạt động do: A Yếu tố hoạt hóa gắn vào trung tâm hoạt động enzym B Do môi trường phản ứng, tác dụng enzym enzym khác C Do tự phát D Câu A, B E Câu A, B, C 60 Trypsinogen là: Một phức ... hoạt hóa chất ức chế D Nồng độ chất E Các câu 67 pH sau gần pH thích hợp pepsin: A B C D E 10 68 Sulfamid có tác dụng ức chế vi khuẩn do: A Ức chế tổng hợp protein B Làm rối loạn chuyển hóa acid...
 • 10
 • 19,165
 • 64
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần glucid (phần 2)

... 78 Glucid tham gia tạo hình trong: A Acid nucleic B Glycoprotein C Glycolipid D Các câu B, C E Các câu A, B, C 79 Glucid tham gia tạo hình trong thành phần acid nucleic: A Đúng B Sai 80 Ở vi sinh ... nhánh glycogen 97 Enzym tiêu hoá chất glucid gồm: A Disaccarase B Amylose 1-6 transglucosidase C.Amylase D Câu A B E Câu A C 98 Các enzym tiêu hoá chất glucid thể người gồm: A Amylase, saccarase, ... Ung thư E Tất câu 70 Uống thuốc ngủ đồng thời uống rượu dẫn đến hậu quả: A Giảm tác dụng thuốc B Tăng tác dụng thuốc C Không có ảnh hưởng lẫn D Có ảnh hưởng số thuốc ngủ E Tất câu sai 71 Công...
 • 8
 • 13,725
 • 272
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần lipid

... ca lipid cọ acid bẹo , al col v mäüt säú thnh pháưn khạc âỉåüc phán vo loải : A Lipid thưn B Phospholipid C Lipid tảp D Steroid E Lipoprotein 11 Nhỉỵng cháút sau âáy l lipid thưn : A Phospholipid ... sau âáy l lipid tảp : A Cerebrosid, triglycerid, sterid B.Cerid, phosphoglycerid, glycolipid C Glycerid, sterid, glycolipid D.Cererosid, glycolipid, sphingolipid E sterid, cerid, sphingolipid 13 ... lipid thưn : A Phosphoglycerid B Sphingolipid C Glycolipid D Lipoprotein E Sterid 31 Cháút no l lipid tảp : A Triglycerid B Diglycerid C Cerid D Sterid E Glycolipid 32 NhỉỵngCoenzym no sau tham gia...
 • 9
 • 16,910
 • 428
câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin

câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin

... xương: A Vitamin D B Vitamin nhóm B D Vitamin C C Vitamin tan dầu E Vitamin B6 27 Vitamin có vai trò chống oxy hoá: A Vitamin B1 B Vitamin B2 C Vitamin B5 D Vitamin B12 E Vitamin C Vitamin E ... coenzyme C Câu A đúng, câu B sai D Câu A sai, câu B E Câu A B 25 Vitamin sau có vai trò bảo vệ thượng bì: A Vitamin C B Vitamin A D Vitamin B12 C Vitamin B1 E Vitamin K 26 Vitamin có vai trò tác ... triển, sinh sản, tiết dịch nhầy, chống nhiễm trùng A Vitamin D B Vitamin K D Vitamin A E Vitamin C 34 Vitamin có vai trò chống oxy hoá: C Vitamin F A Biotin B Vitamin E, Vitamin C D Vitamin D C Vitamin...
 • 5
 • 17,731
 • 332

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh phần vitamin nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namcâu hỏi trắc nghiệm hóa hữa cơ 11câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ 12câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10800 câu hỏi trắc nghiêm hóa học lớp 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 101000 câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 11dap an cau hoi trac nghiem hoa sinh phan enzymecâu hoi trac nghiem hoa sinh phan acid nucleiccau hoi trac nghiem hoa sinh phan chat chi diem ung thucau hoi trac nghiem hoa sinh phan cac xet nghiem chan doan benh tim machcâu hỏi trắc nghiệm hóa 9câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán phần 1câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ