0

ÔN tập thì hk2 môn vật lý

10 22 0
  • ÔN tập thì hk2 môn vật lý

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 23:27

ÔN TẬP 2 Câu 1 Khung dây tròn gồm 15 vòng có bán kính 12cm mang dòng điện 4,8A đặt trong chân không Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm khung dây là A 2,512 10 6T B 3,768 10 6T C 3,768 10 4T D 2,512 10 4T Câu 2 Một ống dây hình trụ có chiều dài 25(cm), được quấn 5000 vòng dây Độ tự cảm của ống dây là 16π(mH) Tiết diện của ống dây là A 2 (cm2) B 4 (cm2) C 40 (cm2) D 20 (cm2) Câu 3 Chọn phương án đúng nhất khi nói về một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện A Từ trường do dòng điện sinh ra có đường sứ. ÔN TẬP Câu 1: Khung dây tròn gồm 15 vịng có bán kính 12cm mang dịng điện 4,8A đặt chân không Độ lớn vectơ cảm ứng từ tâm khung dây : A 2,512.10-6T B 3,768.10-6T C 3,768.10-4T D 2,512.10-4T Câu 2: Một ống dây hình trụ có chiều dài 25(cm), quấn 5000 vịng dây Độ tự cảm ống dây 16π(mH) Tiết diện ống dây : A (cm2) B (cm2) C 40 (cm2) D 20 (cm2) Câu 3: Chọn phương án nói dây dẫn thẳng dài mang dòng điện : A Từ trường dịng điện sinh có đường sức vịng trịn bao quanh dây dẫn B Dây dẫn có tiết diện lớn cảm ứng từ sinh nhỏ C Nếu có hai dây dẫn mang dịng điện đặt cạnh chúng ln hút D Những vị trí cách dây dẫn xa cảm ứng từ lớn Câu 4: Khi cho cường độ dòng điện qua ống dây giảm từ 2A xuống đến thời gian 0,01s suất điện động tự cảm xuất ống dây 4V Độ tự cảm ống dây có giá trị : A 0,01 (H) B 0,04 (H) C 0,02 (H) D 0,03 (H) Câu 5: Hai dây dẫn thẳng, dài, song song mang hai dòng điện ngược chiều Từ trường hai dòng điện gây xung quanh có cảm ứng từ B1 B2 Cảm ứng từ tổng hợp điểm M cách hai dây nằm mặt phẳng chứa hai dây : A BM  B BM  B12  B22 C BM  B1  B2 D BM  B1  B2 Câu 6: Chiếu tia sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n, cho tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Góc tới i trường hợp xác định công thức : 1 A sin i  n B cot i  C cosi  n D tan i  n n Câu 7: Chọn câu : Từ trường tác dụng A lực hút lên vật đặt B lực từ lên điện tích đặt C lực từ lên nam châm đặt D lực đẩy lên vật đặt Câu 8: Một khung dây dẫn hình vng có diện tích 25cm2 đặt từ trường có cảm ứng từ 1,6.10-3T   Từ thơng qua khung dây 2.10-6Wb Góc hợp vectơ cảm ứng từ B pháp tuyến n hình vng : A 300 B 00 C 900 D 600 Câu 9: Lõi máy biến thường làm từ thép mỏng ghép cách điện với nhau, mục đích cách làm A giảm trọng lượng máy biến B tăng cường từ thông qua cuộn dây C làm cho từ thông qua cuộn dây biến thiên nhanh D giảm tác dụng có hại dịng điện phu-cơ Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10A, đặt từ trường 0,2T chịu lực N Góc lệch vectơ cảm ứng từ chiều dòng điện dây dẫn là: A 600 B 300 C 450 D 900 Câu 11: Một ống dây dẫn gồm 100 vòng dây quấn sát mang dịng điện khơng đổi 2A Cảm ứng từ lịng ống dây có độ lớn 10-3T Ống dây có chiều dài : A 0, 05 (m) B 0, 08 (m) C 0, 08 (m) D 0, 05 (m) Câu 12: Từ thơng qua mạch kính ban đầu có độ lớn 0 Trong 0,02s ta tăng đặn từ thông lên gấp lần so với giá trị ban đầu suất điện động cảm ứng xuất mạch có độ lớn : A 300 0 (V) B 200 0 (V) C 400 0 (V) D 250 0 (V) Câu 13: Lực từ trường tác dụng lên hạt điện tích chuyển động gọi : A Lực hấp dẫn B Lực Lorentz C Lực tĩnh điện D Lực Foucault Câu 14: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng ta chiếu tia sáng tới mặt phân cách hai môi trường suốt : A phần ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường, phần bị phản xạ lại B ánh sáng truyền thẳng qua mặt phân cách hai môi trường C ánh sáng bị phản xạ tồn trở lại mơi trường chứa tia tới D ánh sáng bị lệch phương truyền qua mặt phân cách hai môi trường Câu 15: Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất tỉ đối mơi trường A chân khơng B nước C D thủy tinh Câu 16: Khi chiếu tia sáng đơn sắc qua lăng kính cho tia ló khỏi lăng kính tia ló A ln song song với tia tới B ln hợp với tia tới góc 900 C bị lệch xa đáy với tia tới D bị lệch phía đáy so với tia tới Câu 17: Một ống dây có hệ số tự cảm L mang dịng điện i Từ thơng riêng gửi qua ống dây : L i A   L.i B   C   L.i D   i L Câu 18: Một chùm tia sáng truyền mơi trường có chiết suất Góc giới hạn phản xạ toàn phần xấp xỉ: A 57,290 B 68,740 C 49,570 D 64,160 Câu 19: Vật thật qua thấu kính phân kì ln cho : A ảnh ảo thấp vật B ảnh thật cao vật C ảnh thật thấp vật D ảnh ảo cao vật Câu 20: Trong mạch kín, dịng điện cảm ứng xuất khi: A mạch có dịng điện khơng đổi B từ thông qua mạch biến thiên theo thời gian C mạch đặt cố định từ trường D mạch có điện trở Câu 21: Một thấu kính có tiêu cự f Một vật sáng AB đặt trục chính, vng góc với trục thấu kính cách thấu kính khoảng d, qua thấu kính cho ảnh A’B’ cách thấu kính khoảng d’ Cơng thức thấu kính 1 A   B   C   D   f d d' f d d' f d' d f d d' Câu 22: Từ trường dạng vật chất tồn không gian A tác dụng lực đẩy lên vật đặt B tác dụng lực hút lên vật đặt C tác dụng lực từ lên nam châm hay dịng điện đặt D tác dụng lực điện lên điện tích đặt Câu 23: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2,5.106 m/s vào vùng khơng gian có từ trường B = 0,02T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300 Biết điện tích hạt proton 1,6.10-19C Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên proton A 10-15 N B 10-15 N C 10-15 N D 10-15 N Câu 24: Khi cường độ dòng điện chạy vòng dây dẫn tròn tăng lần, bán kính vịng dây giảm lần cảm ứng từ tâm vòng dây A giảm lần B giảm lần C tăng lần D tăng lần Câu 25: Khi chiếu tia sáng đơn sắc hướng từ đáy đến mặt bên lăng kính, qua lăng kính cho tia ló khỏi lăng kính tia ló A bị lệch phía đáy so với tia tới B ln vng góc với tia tới C song song với tia tới D bị lệch xa đáy với tia tới Câu 26: Trong học thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f A 15 cm B 40 cm C 20 cm D 30 cm Câu 27: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40(cm) Muốn nhìn rõ vật xa vơ cực mà khơng phải điều tiết người phải đeo sát mắt thấu kính A hội tụ có độ tụ 2,5(dp) B phân kì có độ tụ - 2,5(dp) C hội tụ có độ tụ 1(dp) D phân kì có độ tụ - 1(dp) Câu 28: Một ống dây có chiều dài l, số vịng dây N, tiết diện ngang S Độ tự cảm ống dây (viết hệ SI) đặt khơng khí là: N2 N N2 N2 7 7 A L  4 107 S B L  2 107 C D S L  2 10 l L  4 10 S l S l l Câu 29: Phát biểu sau nói từ thơng? Từ thơng A ln có giá trị âm B đại lượng đại số C ln có giá trị dương D ln có giá trị lớn khơng  Câu 30: : Một dây dẫn thẳng dài, mang dòng điện I đặt vùng khơng gian có từ I trường B hình vẽ Lực từ tác dụng lên dây dẫn có: A phương ngang hướng sang phải B phương thẳng đứng hướng xuống C phương thẳng đứng hướng lên D phương ngang hướng sang trái Câu 31: Một vật thật qua thấu kính phân kì A ln cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật B cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật C cho ảnh thật, chiều lớn vật D cho ảnh thật ảnh ảo tùy thuộc vào vị trí vật Câu 32: Một cọc cắm thẳng đứng bể rộng, đáy nằm ngang, chứa đựng nước Phần cọc nhô lên mặt nước dài 0,6m Bóng cọc mặt nước dài 0,8m; đáy bể dài 1,7m Biết chiết suất nước n Chiều sâu bể nước A 1,2 m B 1,5 m C 1,4 m D 1,7 m Câu 33: Từ thông qua khung dây giảm từ 1,2 Wb xuống 0,8 Wb khoảng thời gian 0,5s Suất điện động cảm ứng xuất khung dây có độ lớn là: A 0,4 V B 0,8 V C 0,2 V D 1,2 V   Câu 34: Trong từ trường B , electron bay với vận tốc v theo phương vuông với đường sức từ  Hình vẽ sau mơ tả xác lực Lo-ren-xơ f tác dụng lên electron ? - - Hình Hình Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 35: Một tia sáng truyền từ môi trường A đến mơi trường B với góc tới 45 góc khúc xạ 300 Vận tốc ánh sáng môi trường B A nhỏ vận tốc ánh sáng môi trường A B lớn vận tốc ánh sáng mơi trường A C nhỏ hơn, lớn vận tốc môi trường A D vận tốc môi trường A Câu 36: Phát biểu sau đúng? Cảm ứng từ điểm từ trường A vng góc với đường sức từ B nằm theo hướng lực từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với đường sức từ Câu 37: Một dây dẫn thẳng dài đặt chân khơng mang dịng điện cường độ I (A) Độ lớn cảm ứng từ từ trường dòng điện gây điểm M cách dây đoạn R (m) tính theo cơng thức I I I I A B  2 107 B B  4 107 C B  2 107 D B  2.107 R R R R Câu 39: Một ống dây dẫn hình trụ có chiều dài 10 cm, gồm 500 vòng dây quấn nối tiếp thành lớp, đặt khơng khí khơng có lõi sắt từ Dịng điện khơng đổi chạy qua ống dây có cường độ 15 (A) π Độ lớn cảm ứng từ bên ống dây (không kể từ trường Trái Đất) A 0,30 T B 0,15 T C 0,01 T D 0,03 T Câu 40: Một khung dây phẳng diện tích 24cm2 đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 600 có độ lớn 0,25 T Từ thơng qua khung dây A 2,4.10-6 Wb B 3,0.10-4 Wb C 1,2.10-6 Wb D 1,5.10-4 Wb Câu 41: Có ba mơi trường suốt chiết suất n1 < n2 < n3 Sẽ khơng có tượng phản xạ tồn phần tia sáng truyền theo chiều từ A n1 sang n2 B n3 sang n1 C n3 sang n2 D n2 sang n1 Câu 42: Một tia sáng từ nước có chiết suất n  khơng khí Góc giới hạn phản xạ toàn phần A igh = 41,40 B igh = 46,80 C igh = 36,90 D igh = 48,60 Câu 43: Nếu chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ lớn chiết suất mơi trường chứa tia tới góc khúc xạ A ln lớn góc tới B ln góc tới C lớn nhỏ góc tới D ln nhỏ góc tới ƠN TẬP Câu 1: Phát biểu đúng? Cảm ứng từ ống dây điện hình trụ A tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy ống dây B tỉ lệ với chiều dài ống dây D tỉ lệ nghịch với tổng số vòng dây ống dây C Câu 2: Vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f, cách thấu kính khoảng d, khơng khí Nếu f < d < 2f ảnh cho thấu kính ảnh A thật, có độ lớn vật B ảo, lớn vật C thật, nhỏ vật D thật, ln lớn vật Câu 3: Góc giới hạn (igh) phản xạ toàn phần tia sáng từ mơi trường có chiết suất n = sang mơi trường khơng khí (n0 = 1) A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 4: Sợi quang học ứng dụng tượng sau đây? A khúc xạ ánh sáng B truyền thẳng ánh sáng C phản xạ toàn phần D phản xạ phần ánh sáng Câu 5: Đặt vật thật AB vng góc với trục thấu kính (đặt khơng khí) cho ảnh A’B’ ngược chiều với AB Kết luận sau đúng? A Thấu kính cho thấu kính phân kì B Thấu kính cho thấu kính hội tụ C Ảnh A’B’ lớn vật AB D Ảnh A’B’ nhỏ vật AB Câu 6: Một electron bay vào khơng gian có từ trường có cảm ứng từ B = 0,5 (T) với vận tốc ban đầu  v0 = 2.107 (m/s) vng góc với B Biết electron có điện tích -1,6.10-19C Lực Lorentz tác dụng vào electron có độ lớn bằng: A 3,2.10-12 N B 1,6.10-12 N C 0,8.10-12 N D 7,2.10-12 N Câu 7: Lăng kính phản xạ tồn phần khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng A hình vng B tam giác C tam giác D tam giác vng cân Câu 8: Chiếu tia sáng đơn sắc với góc tới i = 60 từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n = Góc khúc xạ có giá trị A 450 B 600 C 300 D 35,260 Câu 9: Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất tỉ đối mơi trường A nước B thủy tinh C D chân khơng Câu 10: Phát biểu sau đúng? Độ lớn suất điện động tự cảm mạch điện kín tỉ lệ thuận với A điện trở mạch B thời gian dòng điện chạy qua mạch C cường độ dòng điện chạy mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch Câu 11: Phát biểu sau không đúng? A Suất điện động tự cảm có giá trị lớn dịng điện có cường độ lớn B Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dịng điện mạch gây gọi tượng tự cảm C Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm D Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ Câu 12: Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính góc tạo A phương tia tới lăng kính phương tia ló khỏi lăng kính B phương tia ló pháp tuyến C phương tia tới pháp tuyến D hai mặt bên lăng kính Câu 13: Giả sử có mặt phẳng diện tích S đặt từ trường B Gọi n vectơ pháp tuyến S Góc hợp B n  Từ thơng qua diện tích S xác định công thức: A   BS tan  B   BS cos  C   B cos  D   2BS cos  S Câu 14: Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị phản xạ lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 15: Để ảnh vật thật qua thấu kính hội tụ (khi đặt khơng khí) ảnh ảo ta phải đặt vật A cách thấu kính khoảng lớn hai lần tiêu cư C khoảng tiêu cự B cách thấu kính khoảng hai lần tiêu cự D khoảng tiêu cự Câu 16: Phát biểu sau đúng? Lực Lorentz A lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường B lực tương tác hai điện tích C lực tương tác hai nam châm D lực từ tác dụng lên hạt mang điện đứng yên từ trường Câu 17: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng ta chiếu tia sáng tới mặt phân cách hai môi trường suốt : A ánh sáng truyền thẳng qua mặt phân cách hai môi trường B ánh sáng bị lệch phương truyền qua mặt phân cách hai môi trường C ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại môi trường chứa tia tới D phần ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường, phần bị phản xạ lại Câu 18: Đặt vật sáng AB vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, cách thấu kính 30cm Ảnh A’B’ AB cho thấu kính cách thấu kính đoạn A 50cm B 25cm C 30cm D 60cm Câu 19: Một ống dây có hệ số tự cảm L mang dòng điện i Từ thông riêng gửi qua ống dây : L i A   L.i B   C   L.i D   i L Câu 20: Đường sức từ khơng có tính chất sau đây? A Chiều đường sức chiều từ trường B Qua điểm không gian vẽ đường sức C Các đường sức từ trường cắt D Các đường sức đường cong khép kín vơ hạn hai đầu Câu 21: Vectơ cảm ứng từ điểm từ trường có phương A trùng với đường sức từ B tiếp tuyến với đường sức từ điểm C song song với đường sức từ D vng góc với đường sức từ Câu 22: Một dây dẫn thẳng nằm ngang, mang dòng điện I đặt vùng khơng gian có từ trường B hình vẽ Lực từ tác dụng lên dây có: I A phương ngang, hướng sang trái B phương thẳng đứng, hướng xuống  C phương ngang, hướng sang phải D phương thẳng đứng, hướng lên Câu 23: Đối với thấu kính phân kì, tia tới song song với trục cho tia ló có đường kéo dài A vng góc với trục B qua tiêu điểm vật C song song với trục D qua tiêu điểm ảnh Câu 24: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì (khi đặt khơng khí) A ln lớn vật B lớn nhỏ vật C nhỏ vật D ngược chiều với vật Câu 25: Cơng thức tính độ lớn cảm ứng từ tâm vịng dây trịn có bán kính R mang dịng điện có cường độ I : I I I I A B  2.107 B B  2 107 C B  2 107 D B  2.107 R R R R Câu 26: Nếu chiết suất môi trường chứa tia tới lớn chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ góc khúc xạ: A ln góc tới B lớn nhỏ góc tới C ln lớn góc tới D ln nhỏ góc tới Câu 27: Dịng điện cảm ứng mạch kín có chiều A cho từ trường cảm ứng ln ngược chiều với từ trường ngồi B hồn tồn ngẫu nhiên C cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại biến thiên từ thông ban đầu qua mạch D cho từ trường cảm ứng chiều với từ trường Câu 28: Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ánh sáng truyền theo chiều từ môi trường chiết quang A sang môi trường chiết quang B sang môi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần C sang mơi trường chiết quang D sang môi trường chiết quang góc tới lớn góc giới hạn phản xạ tồn phần Câu 29: Một khung dây hình trịn bán kính 30cm gồm 10 vịng dây Cảm ứng từ tâm khung có độ lớn B = .10-5 T Cường độ dòng điện qua khung dây A 1,2A B 1,0A C 0,5A D 1,5A Câu 30: Một đoạn dây dẫn AB có chiều dài l = 0,4m đặt từ trường cho dây dẫn hợp  với vectơ cảm ứng từ B góc α = 300 Biết dịng điện chạy qua dây dẫn AB có cường độ I = 2A, cảm ứng từ B = 0,5T Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB A 0,2 N B 0,4 N C 0,1 N D 0,8 N Câu 31: Từ trường dạng vật chất tồn không gian A tác dụng lực từ lên nam châm hay dịng điện đặt B tác dụng lực hút lên vật đặt C tác dụng lực đẩy lên vật đặt D tác dụng lực điện lên điện tích đặt Câu 32: Từ trường gây dòng điện chạy dân dẫn thẳng, dài có đường sức từ A đường thẳng vng góc với B đường elip C đường thẳng song song cách D đường tròn đồng tâm Câu 33: Một điểm sáng A trục thấu kính cho ảnh thật A’ Biết A xa thấu kính gấp lần A’ AA’ = 80cm Tiêu cự thấu kính A 20cm B 15cm C 30cm D 10cm Câu 34: Một ống dây có độ tự cảm L = 50 mH Cường độ dòng điện chạy qua ống dây biến thiên theo thời gian t theo quy luật i = 0,4(3 - 2t), i tính ampe (A) t tính giây (s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây kể từ thời điểm t = đến thời điểm t = 1,5s có độ lớn A 2.10-3 V B 4.10-3 V C 2.10-2 V D 4.10-2 V Câu 35: Một khung dây hình chữ nhật cứng, phẳng có diện tích 36cm , gồm 10 vịng dây Khung dây đặt từ trường Vectơ cảm ứng từ có phương vng góc với mặt phẳng khung dây Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian đường biểu diễn Hình Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất khung dây kể từ thời điểm t = đến thời điểm t = 0,4s 0,4 t(s) A 3,6.10-6 (V) B 3,6.10-3 (V) Hình C 3,6.10-2 (V) D 3,6.10-4 (V) Câu 36: Ánh sáng truyền từ chân không qua mặt chất lỏng suốt với góc tới 450 có góc khúc xạ 300 Cho tốc độ ánh sáng chân không 3.108 (m/s) Tốc độ ánh sáng chất lỏng A 2,12.108 (m/s) B 108 (m/s) C 1,96.108 (m/s) D 1,5.108 (m/s) Câu 37: Có mơi trường suốt Với góc tới i: - Nếu tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2) góc khúc xạ 300 - Nếu tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (3) góc khúc xạ 450 Góc giới hạn phản xạ tồn phần mặt phân cách hai mơi trường (2) (3) có giá trị A 420 B 600 C 300 D 450 Câu 39: Dùng dây đồng có đường kính d = 1,2 mm để quấn thành ống dây dài Dây có phủ lớp sơn cách điện mỏng Các vòng dây quấn sát Khi cho dòng điện qua ống dây người ta đo cảm ứng từ ống dây B = 0,004T Biết ống dây có chiều dài l = 60 m, điện trở suất đồng 1,76.10-8 .m Lấy 2 = 10 Độ lớn hiệu điện đặt vào hai đầu ống dây A 3,52 V B 7,04 V C 1,76 V D 0,88 V Câu 40: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vịng dây, diện tích vịng 54 cm2 Khung dây quay quanh trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung), từ trường có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay có độ lớn 0,2 T Từ thơng cực đại qua khung dây A 0,81 Wb B 0,27 Wb C 0,54 Wb D 1,08 Wb ÔN TẬP Câu 1: Từ trường có đường sức từ : A ln có dạng đường trịn B đường cong khép kín C song song cách D đường tròn đồng tâm Câu 2: Người ta phát từ trường từ trường tác dụng A lực hút lên vật đặt B lực đẩy lên vật đặt C lực từ lên nam châm đặt D lực từ lên điện tích đặt Câu 3: Phát biểu đúng? A Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường thẳng song song với dòng điện B Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vng góc với dây dẫn C Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường thẳng song song cách D Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường tròn Câu 4: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường Lực từ lớn tác dụng lên đoạn dây dẫn A Đoạn dây dẫn đặt song song với đường sức từ B Đoạn dây dẫn đặt vng góc với đường sức từ C Đoạn dây dẫn đặt hợp với đường sức từ góc 450 D Đoạn dây dẫn đặt hợp với đường sức từ góc 600 Câu 5: Phát biểu sau không đúng? Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường tỉ lệ thuận với: A cường độ dòng điện đoạn dây B chiều dài đoạn dây C cảm ứng từ điểm đặt đoạn dây D góc hợp đoạn dây đường sức từ Câu 6: Phương lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dịng điện khơng có đặc điểm sau đây? A Lực từ tác dụng lên dịng điện có phương vng góc với dịng điện B Lực từ tác dụng lên dịng điện có phương vng góc với mặt phẳng chứa dịng điện đường cảm ứng từ C Lực từ tác dụng lên dịng điện có phương vng góc với đường cảm ứng từ D Lực từ tác dụng lên dịng điện có phương tiếp tuyến với đường cảm ứng từ Câu 7: Cho hai dòng điện I1 I2 chạy hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song với Khẳng định sau nhất: A hai dây dẫn hút I1 I2 ngược chiều B hai dây dẫn đẩy I1 = I2 C hai dây dẫn hút I1 I2 chiều D hai dây dẫn hút I1 = I2 Câu 8: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt từ trường vng góc với véctơ cảm ứng từ Dịng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 3.10-3N Cảm ứng từ từ trường có giá trị: A 0,8T B 0,08T C 0,16T D 0,016T Câu 9: Một đoạn dây dẫn có dịng điện I chạy qua đặt từ trường lực từ tác dụng lên dịng điện có độ lớn 10mN, tăng cường độ dòng điện qua doạn dây dẫn thêm 2A lực từ tác dụng lên dây dẫn 20mN Cường độ dòng điện qua đọan dây dẫn ban đầu A 2A B 4A C 0,5A D 1A Câu 10: Cảm ứng từ tâm vòng dây trịn có bán kính R mang dịng điện I xác định biểu thức: A B = 2π.10–7I.R B B = 2π.10–7 I R C B = 2.10–7 I R D B = 4π.10–7 I R Câu 11: Chọn câu sai Trong từ trường dịng điện chạy dây dẫn có hình dạng định, cảm ứng từ điểm M : A phụ thuộc vào vị trí điểm M B phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn C khơng phụ thuộc vào môi trường xung quanh D tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường Câu 12: Cảm ứng từ điểm M nằm từ trường dòng điện thẳng, dài cách dòng điện khoảng r có độ lớn BM Tập hợp điểm mà cảm ứng từ có độ lớn với cảm ứng từ M A đường trịn bán kính r B đường thẳng qua M song song với dây dẫn C mặt trụ trịn có đường kinh tiết diện 2r D hai đường thẳng song song đối xứng qua dây dẫn Câu 13: Một dịng điện có cường độ I chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M cách dây khoảng 2cm có độ lớn B = 4.10-5T.Cường độ dòng điện qua dây dẫn A 40A B A C 4A D 2A Câu 14: Một ống dây có dịng điện A chạy qua độ lớn cảm ứng từ lòng ống 0,04 T Nếu tăng cường độ dòng điện qua ống dây lên 10A độ lớn cảm ứng từ lịng ống dây A 1T B 0,06T C 0,2T D 0,1T Câu 15: Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt song song, cách 30 cm khơng khí, có hai dịng điện chiều, có cường độ I1 = 10 A, I2 = 20 A chạy qua Điểm M mà cảm ừng từ tổng hợp hai dịng điện gây A nằm mặt phẳng hai dây dẫn, khoảng hai dây dẫn cách I1 đoạn 10cm B nằm mặt phẳng hai dây dẫn, khoảng hai dây dẫn cách I2 đoạn 10cm C nằm mặt phẳng hai dây dẫn, khoảng hai dây dẫn cách I1 đoạn 10cm D nằm mặt phẳng hai dây dẫn, khoảng hai dây dẫn cách I2 đoạn 10cm Câu 16: Lực Lorenxơ có phương: A Trùng với phương cảm ứng từ B Trùng với phương vận tốc C Vng góc với mặt phẳng tạo vectơ vận tốc vectơ cảm ứng từ D Nằm mặt phẳng tao vectơ vận tốc vectơ cảm ứng từ Câu 17: Một electron bay vào khoảng khơng gian có từ trường có độ lớn cảm ứng từ B=2.10 -2 T, với vận tốc ban đầu 2.105m/s theo phương vng góc với đường sức từ Lực Lorenxơ tác dụng lên electron có độ lớn A (N) B 3,2.10-15 (N) C 6,4.10-16 (N) D 6,4.10-14 (N) Câu 18: Từ thông qua diện tích A đại lượng vectơ B ln có giá trị dương C đại lượng vô hướng D có giá trị khác Câu 19: Một khung dây kín đặt từ trường Từ thơng qua mặt phẳng vòng dây lớn A mặt phẳng khung dây vng góc với đường cảm ứng từ B mặt phẳng khung dây song song với đường cảm ứng từ C mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 450 D mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 600 Câu 20: Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 3(cm)x4(cm) đặt từ trường có cảm ứng từ B=5.10-4T Vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến góc 60o Từ thơng qua khung hình chữ nhật A 3.10-3 (Wb) B 3.10-7 (Wb) C 5,2.10-7 (Wb) D 6.10-7 (Wb) Câu 21: Một khung dây phẳng điện tích 20cm gồm 100 vịng đặt từ trường B=0,2T, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung góc 30o Người ta cho từ trường giảm khoảng thời gian 0,02s Suất điện động xuất khung khoảng thời gian từ trường biện thiên.là A 0,1V B 10V C 1V D 1,73V Câu 22: Một khung dây kín gồm 1000 vịng dây, diện tích vịng 100cm 2,điện trở khung dây R=16Ω Đặt khung dây vào từ trường có vectơ song song với trục ống dây độ lớn tăng -2 4.10 T/s Công suất tỏa nhiệt ống dây A 10-2W B 1W C 100W D 0,1W Câu 23: Suất điện động tự cảm mạch điện tỉ lệ với A điện trở mạch B từ thông cực đại qua mạch C từ thông cực tiểu qua mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch Câu 24:Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dịng điện với cường độ A chạy qua Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V Câu 25: Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 26: Nếu chiết suất môi trường chứa tia tới nhỏ chiết suất môi trường chứa tia khúc xạ góc khúc xạ A ln nhỏ góc tới B ln lớn góc tới C ln góc tới D lớn nhỏ góc tới Câu 27: Cho hai môi trường suốt đồng tính, chiết suất n1, n2 Chiết suất tỉ đối môi trường hai môi trường : c c v v A n21 = B n21 = C n21 = D n21 = v2 v1 v1 v2 Câu 28: Chiếu ánh sáng đơn sắc từ chân không vào khối chất suốt với góc tới 450 góc khúc xạ 300 Chiết suất tuyệt đối môi trường A B C D / Câu 29: Một người thợ săn cá nhìn cá nước theo phương thẳng đứng Cá cách mặt nước 40 cm, mắt người cách mặt nước 60 cm Chiết suất nước Mắt người nhìn thấy ảnh cá cách mắt khoảng A 95 cm B 85 cm C 80 cm D 90 cm Câu 30: Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng A ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại khi chiếu tới mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị phản xạ toàn trở lại gặp bề mặt nhẵn C ánh sáng bị đổi hướng đột ngột truyền qua mặt phân cách môi trường suốt D cường độ sáng bị giảm truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt Câu 31: Trong ứng dụng sau đây, ứng dụng tượng phản xạ toàn phần A gương phẳng B gương cầu C cáp dẫn sáng nội soi D thấu kính Câu 32: Cho chiết suất nước 4/3, benzen 1,5, thủy tinh flin 1,8 Không thể xảy tượng phản xạ toàn phần chiếu ánh sáng từ A từ benzen vào nước B từ nước vào thủy tinh flin C từ benzen vào thủy tinh flin D từ chân không vào thủy tinh flin Câu 33: Một nguồn sáng điểm đáy bể nước sâu m Biết chiết suất nước 1,33 Vùng có ánh sáng phát từ điểm sáng ló mặt nước A hình vng cạnh 1,133 m B hình trịn bán kính 1,133 m C hình vng cạnh 1m D hình trịn bán kính m Câu 34: Góc lệch tia sáng truyền qua lăng kính góc tạo A hai mặt bên lăng kính B tia tới pháp tuyến C tia tới lăng kính tia ló khỏi lăng kính D tia ló pháp tuyến Câu 35: Trong khơng khí, số thấu kính sau, thấu kính hội tụ chùm sáng tới song song A thấu kính hai mặt lõm B thấu kính phẳng lõm C thấu kính mặt lồi có bán kính lớn mặt lõm D thấu kính phẳng lồi Câu 36: Trong nhận định sau, nhận định không ánh sáng truyền qua thấu kính hội tụ là: A Tia sáng tới song song với trục thấu kính, tia ló qua tiêu điểm vật chính; B Tia sáng đia qua tiêu điểm vật ló song song với trục chính; C Tia sáng qua quang tâm thấu kính thẳng; D Tia sáng tới trùng với trục tia ló trùng với trục Câu 37: Nhận định sau tiêu điểm thấu kính? A Tiêu điểm ảnh thấu kính hội tụ nằm trước kính; B Tiêu điểm vật thấu kính hội tụ nằm sau thấu kính; C Tiêu điểm ảnh thấu kính phân kì nằm trước thấu kính; D Tiêu điểm vật thấu kính phân kì nằm trước thấu kính Câu 38: Đối với thấu kính phân kì, nhận xét sau tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật C Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật D Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí vật Câu 39: Đặt vật AB = (cm) thẳng góc trục thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính khoảng d = 12 (cm) ta thu : A ảnh thật A’B’, cao 2cm B ảnh ảo A’B’, cao 2cm C ảnh ảo A’B’, cao cm D ảnh thật A’B’, cao cm Câu 40: Vật AB đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12 cm, qua thấu kính cho ảnh ảo A1B1, dịch chuyển AB xa thấu kính thêm cm Khi ta thu ảnh thật A2B2 cách A1B1 đoạn 72 cm Vị trí vật AB ban đầu cách thấu kính A cm B 12 cm C cm D 14 cm ... ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chiều lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật C Vật thật cho ảnh ảo, chiều nhỏ vật D Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí vật. .. qua tiêu điểm vật C song song với trục D qua tiêu điểm ảnh Câu 24: Ảnh vật thật qua thấu kính phân kì (khi đặt khơng khí) A ln lớn vật B lớn nhỏ vật C nhỏ vật D ngược chiều với vật Câu 25: Cơng... 57,290 B 68,740 C 49,570 D 64,160 Câu 19: Vật thật qua thấu kính phân kì ln cho : A ảnh ảo thấp vật B ảnh thật cao vật C ảnh thật thấp vật D ảnh ảo cao vật Câu 20: Trong mạch kín, dòng điện cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập thì hk2 môn vật lý,