0

Quyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam

100 0 0
  • Quyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH - - VÕ NGỌC TRIỀU QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM UẬN V N THẠC S ự ố tụ g UẬT HỌC ự - Mã số: 60380104 TS ƯƠNG THỊ M QUỲNH TP HỒ CHÍ MINH, N M 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các tài liệu số liệu nêu luận văn tuyệt đối xác trung thực Kết nghiên cứu nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Võ Ngọc Triều DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bản án sơ thẩm : BAST Bộ luật Hình : BLHS Bộ luật Tố tụng hình : BLTTHS Hội đồng xét xử : HĐXX Quyết định phúc thẩm : QĐPT Quyết định sơ thẩm : QĐST Tham gia tố tụng : TGTT Tiến hành tố tụng : THTT Tòa án nhân dân : TAND Tòa án nhân dân tối cao : TANDTC Tố tụng hình : TTHS Viện kiểm sát : VKS Viện kiểm sát nhân dân tối cao : VKSNDTC Xét xử phúc thẩm : XXPT Xét xử sơ thẩm : XXST MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM .7 1.1 Khái niệm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam .14 1.3 Đặc điểm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 18 1.4 Ý nghĩa quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG .27 CHƢƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 29 2.1 Khái quát quy định pháp luật quyền kháng cáo bị cáo trƣớc ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 29 2.1.1 Quy định pháp luật quyền kháng cáo bị cáo giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước năm 1960 29 2.1.2 Quy định pháp luật quyền kháng cáo bị cáo giai đoạn từ năm 1960 đến trước ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 1988 .33 2.1.3 Quy định pháp luật quyền kháng cáo bị cáo từ ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 1988 đến trước ban hành Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 .37 2.2 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 quyền kháng cáo bị cáo 39 2.2.1 Về đối tượng kháng cáo 39 2.2.2 Về giới hạn việc kháng cáo .42 2.2.3 Về thủ tục kháng cáo 43 2.2.4 Về thời hạn kháng cáo .46 2.2.5 Về bổ sung, thay đổi rút kháng cáo 49 2.3 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 53 2.3.1 Bảo đảm quyền giải thích quyền kháng cáo 53 2.3.2 Bảo đảm quyền nhận án, định sơ thẩm Tòa án .54 2.3.3 Bảo đảm quyền tham gia phiên tòa phúc thẩm .55 2.3.4 Bảo đảm quyền bổ sung tài liệu, đồ vật Tòa án cấp phúc thẩm .56 2.3.5 Bảo đảm quyền bào chữa phiên tòa phúc thẩm 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG .59 CHƢƠNG THỰC TIỄN THI HÀNH VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 61 3.1 Thực tiễn thi hành pháp luật quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam .61 3.1.1 Kết đạt qua thực tiễn thi hành pháp luật quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 61 3.1.2 Những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật quyền kháng cáo bị cáo nguyên nhân .64 3.2 Những giải pháp bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 73 3.2.1 Nội dung bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 73 3.2.2 Giải pháp bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 75 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình 75 3.2.2.2 Giải pháp khác 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN CHUNG 88 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quá trình giải vụ án hình thường trải qua nhiều giai đoạn tố tụng khác nhau, song giải vụ án giai đoạn xét xử sơ thẩm có ý nghĩa quan trọng Đây lần đầu tiên, trách nhiệm pháp lý quyền lợi hợp pháp người tham gia tố tụng xác định Trong giai đoạn này, Tịa án có trách nhiệm áp dụng biện pháp hợp pháp để xác định thật khách quan vụ án, làm rõ chứng xác định có tội chứng xác định vơ tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình bị cáo để án định sơ thẩm pháp luật nhằm xử lý người, tội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, việc giải vụ án giai đoạn xét xử sơ thẩm hình có sai lầm, vi phạm pháp luật người tiến hành tố tụng làm cho việc giải vụ án thiếu khách quan, quyền lợi ích hợp pháp bị cáo người tham gia tố tụng khác chưa bảo đảm Nhằm khắc phục sai lầm, vi phạm pháp luật xảy q trình giải vụ án hình giai đoạn xét xử sơ thẩm, pháp luật tố tụng hình nhà nước ta quy định cho bị cáo người tham gia tố tụng khác quyền kháng cáo án định sơ thẩm, để yêu cầu Tòa án cấp trực tiếp xét xử lại vụ án xét lại định sơ thẩm theo thủ tục phúc thẩm Quyền kháng cáo tố tụng hình quyền nhiều chủ thể bị cáo, quyền kháng cáo có tầm quan trọng đặc biệt So với người tham gia tố tụng khác, bị cáo người mang địa vị pháp lý người bị buộc tội, có khả bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mang tính nghiêm khắc nhà nước, hình phạt Nếu việc xét xử Tịa án người, tội có tác dụng lớn việc giáo dục bị cáo phòng ngừa chung, thơng qua bảo vệ quyền lợi hợp pháp người tham gia tố tụng Ngược lại, việc giải vụ án Tịa án có sai lầm, khơng pháp luật, điều xâm hại trước hết đến quyền lợi hợp pháp bị cáo, khơng tính mạng, danh dự, nhân phẩm tài sản mà làm giảm niềm tin nhân dân vào pháp luật Thực tiễn giải vụ án hình nước ta thời gian qua cho thấy, thông qua kháng cáo bị cáo, Tòa án cấp phúc thẩm phát thiếu sót, vi phạm án, định sơ thẩm kịp thời cải sửa tội danh, khung hình phạt áp dụng, mức hình phạt, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chí khơng trường hợp minh oan Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc thực thi pháp luật quyền kháng cáo chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo thực tế bộc lộ hạn chế định, làm cho quyền kháng cáo bị cáo chưa bảo đảm trọn vẹn, điều kiện thực lẫn hiệu từ việc kháng cáo đem lại Hạn chế nhiều nguyên nhân, có bất cập pháp luật quyền kháng cáo, chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tinh thần trách nhiệm, lực người tiến hành tố tụng việc thi hành pháp luật quyền kháng cáo bị cáo Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ thêm lý luận quy định pháp luật quyền kháng cáo bị cáo, từ hạn chế thực tiễn nguyên nhân nó, nhằm xây dựng giải pháp hoàn thiện, bảo đảm tốt quyền kháng cáo bị cáo cần thiết thời điểm Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu quyền kháng cáo chủ thể tố tụng hình nói chung bị cáo nói riêng tương đối mẻ Các nhà luật học, nhà nghiên cứu thể cách tiếp cận quyền kháng cáo bị cáo qua cơng trình liên quan nghiệm thu, đăng tải, kể như: - Các luận án luận văn chuyên ngành, có đề tài: “Đảm bảo quyền tự dân chủ công dân giai đoạn xét xử vụ án hình sự” “Bảo đảm quyền người người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình Việt Nam” tác giả Lại Văn Trình; “Bảo đảm quyền người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình sự” tác giả Nguyễn Tiến Đạt; “Giai đoạn xét xử phúc thẩm Những vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Huỳnh Lập Thành “Phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quyền Tòa án cấp phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Bùi Ngọc Hịa - Các sách chun khảo, viết có tên gọi: “Quyền kháng cáo người bị buộc tội tố tụng hình Việt Nam - Thực trạng giải pháp đảm bảo” tác giả Hồ Sỹ Sơn (Tạp chí Tịa án nhân dân, số năm 2010); “Hoàn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình quyền, nghĩa vụ bị can, bị cáo chế bảo đảm thực hiện” tác giả Chu Thị Trang Vân (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số năm 2010); “Tranh luận phiên tòa phúc thẩm” của tác giả Dương Thanh Biểu (NXB Tư pháp, Hà Nội, năm 2008); “Hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục phiên tịa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự” tác giả Phan Thị Thanh Mai (Tạp chí Luật học số năm 2003); “Thủ tục phúc thẩm luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Đinh Văn Quế (NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1998) Nhìn chung, quyền kháng cáo bị cáo cơng trình kể đề cập nghiên cứu hai góc độ, là: quyền người bị cáo tố tụng hình quyền tố tụng bị cáo pháp luật quy định, vấn đề có liên quan chặt chẽ Ở góc độ quyền người tố tụng hình sự, nhiều tác giả làm rõ vấn đề mang tính lý luận, để khẳng định quyền kháng cáo bị cáo khả công dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bày tỏ khơng đồng tình phán quyết định Tòa án sơ thẩm, yêu cầu tòa án cấp trực tiếp giải lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm mối liên hệ với việc bảo đảm quyền kháng cáo luật định, phương thức có hiệu để bảo đảm quyền người bị cáo, để đạt mục đích tố tụng hình Ở góc độ quyền tố tụng bị cáo, tác giả làm rõ vai trò quyền kháng cáo hợp pháp bị cáo, với tư cách pháp lý làm phát sinh trình tự giải vụ án hình theo thủ tục phúc thẩm, gắn với phạm vi thẩm quyền Tịa án cấp phúc thẩm Từ đó, vài tác giả nghiên cứu, đánh giá thực trạng đưa giải pháp bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo phạm vi khái quát, chưa làm rõ mối liên hệ quyền kháng cáo với quyền tố tụng khác với tư cách chế bảo đảm cho quyền kháng cáo bị cáo giải pháp đề xuất chủ yếu dừng lại mức độ hoàn thiện pháp luật để bảo đảm cho bị cáo khả thực quyền kháng cáo, mà chưa nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo đảm tính hiệu quyền kháng cáo gắn với việc thực thẩm quyền Tòa án cấp phúc thẩm Vì vậy, việc nghiên cứu quyền kháng cáo bị cáo góc độ quyền tố tụng tổng thể quy định pháp luật chế định quyền kháng cáo, để làm rõ toàn diện vấn đề lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo phương diện khả thực quyền luật định mà phương diện bảo đảm tính hiệu quyền kháng cáo, cần thiết Đây điểm mà tác giả tiếp tục nghiên cứu, thể luận văn Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu nêu có giá trị khoa học thực tiễn cao, tài liệu nghiên cứu quan trọng để giúp tác giả hồn thành luận văn Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm đạt hai mục đích: Thứ nhất, tiếp tục tìm hiểu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực trạng áp dụng pháp luật quyền kháng cáo, chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo Thứ hai, đề xuất giải pháp mặt pháp lý thực tiễn cách phù hợp, khả thi nhằm bảo đảm tốt quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau đây: - Làm rõ khái niệm, sở lý luận thực tiễn, đặc điểm ý nghĩa quyền kháng cáo bị cáo - Phân tích pháp luật hành quyền kháng cáo, chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo đánh giá thực trạng, bất cập, hạn chế pháp luật quyền kháng cáo, chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình nguyên nhân bất cập, hạn chế - Kiến nghị giải pháp hồn thiện pháp luật giải pháp mang tính thực tiễn để bảo đảm cho bị cáo khả thực quyền kháng cáo mà hiệu quyền kháng cáo thực tế 3.3 Phạm vi nghiên cứu Quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn Xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề điều kiện cho phép, tác giả tiếp cận, nghiên cứu quyền kháng cáo bị cáo chủ yếu góc độ quyền tố tụng quy định theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam, quan điểm khoa học pháp lý quyền kháng cáo bị cáo thực tiễn hoạt động quan tiến hành tố tụng việc bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo từ năm 2011 đến năm 2013 phạm vi toàn quốc Bên cạnh đó, quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam ban hành trước ngày Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 có hiệu lực, quy định luật pháp quốc tế số quốc gia quyền kháng cáo bị cáo tham chiếu để làm rõ cho nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin để làm rõ tính khách quan, khoa học nhiệm vụ nghiên cứu đặt sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Để phân tích, giải thích đánh giá nội dung quy định pháp luật, quan điểm khoa học pháp lý, quan điểm áp dụng pháp luật quan tiến hành tố tụng thực trạng quyền kháng cáo, chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam; đồng thời hệ thống hóa vấn đề phân tích, đánh giá thành tiêu chí nghiên cứu có tính khái quát cao - Phương pháp thống kê: Sử dụng để minh họa số liệu cho nhận định, đánh giá vấn đề nghiên cứu theo tiêu chí định - Phương pháp lịch sử: Nhằm làm rõ điều kiện, hoàn cảnh khách quan việc ban hành kế thừa quy định pháp luật, quan điểm lập pháp quyền quyền kháng cáo vấn đề bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam Bên cạnh đó, q trình thực đề tài, tác giả khảo sát thực tiễn giải vụ án giai đoạn xét xử, nghiên cứu hồ sơ vụ án tài liệu chuyên đề nghiệp vụ quan tiến hành tố tụng số địa phương để làm sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Đề tài nghiên cứu tương đối toàn diện vấn đề lý luận quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam So với quan điểm cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả, đề tài góp phần làm phong phú thêm lý luận quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình sự, làm sáng tỏ mối quan hệ quyền kháng cáo với quyền tố tụng khác bị cáo với ý nghĩa chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo thực tế, đồng thời đưa quan điểm bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo không dừng lại khả thực quyền mà cịn bảo đảm hiệu gắn với trách nhiệm việc áp dụng pháp luật xem xét nội dung, yêu cầu kháng cáo bị cáo, khơng việc quy định pháp luật quyền kháng cáo bị cáo mang tính hình thức Đề tài đánh giá khách quan thực trạng quyền kháng cáo bị cáo bất cập, hạn chế pháp luật, áp dụng pháp luật quyền kháng cáo, chế bảo đảm quyền kháng cáo bị cáo, từ đề xuất đồng giải pháp ... kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 7 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam. .. VỀ QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM .7 1.1 Khái niệm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn quyền kháng cáo bị cáo tố tụng. .. cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam .14 1.3 Đặc điểm quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 18 1.4 Ý nghĩa quyền kháng cáo bị cáo tố tụng hình Việt Nam 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam , Quyền kháng cáo của bị cáo trong tố tụng hình sự việt nam