0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Mô hình phân tích nhân tố :

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 51 -51 )

Về mặt tính toán, phân tích nhân tốhơi giống với phân tích hồi qui vì cả hai đều biểu diễn như là một kết hợp tuyến tính của các nhân tố cơ bản. Lượng biến thiên của một biến được giải thích bởi những nhân tố chung trong phân tích được gọi là Communality. Biến thiên chung của các biến được mô tả bằng một số ít các

nhân tố chung (common factor) cộng với một nhân tốđặc trưng (unique factor) cho mỗi biến. Những nhân tố này không bộc lộ rõ ràng. Nếu các biến được chuẩn hóa thì mô hình nhân tốđược thể hiện bằng phương trình:

Trong đó:

Xi: Biến thứ i chuẩn hóa;

Aij: Hệ số hồi qui bội chuẩn hóa của nhân tốj đối với biến i ;

F: Các nhân tố chung;

Vi: Hệ số hồi qui chuẩn hóa của nhân tố dặc trưng i đối với biến i ;

Ui: Nhân tố dặc trưng của biến i ;

m: Số nhân tố chung;

Các nhân tố đặc trưng có tương quan với nhau và các nhân tố chung. Bản thân các nhân tố chung cũng có thể được diễn tả như những kết hợp tuyến tính của các biến quan sát:

Trong đó:

Fi: Ước lượng trị số của nhân tố i ;

Wi: Quyền số hay trọng số nhân tố;

k: Số biến.

Chúng ta có thể lựa chọn các quyền số hay trọng số nhân tố sao cho nhân tố thứ nhất giải thích được phần biến thiên nhiều nhất trong toàn bộ biến thiên. Sau đó, ta chọn một tập hợp các quyền số thứ hai sao cho nhân tố thứ hai giải thích được phần lớn biến thiên còn lại, và không có tương quan với nhân tố thứ nhất. Nguyên tắc này được áp dụng như vậy để tiếp tục chọn các quyền số của chúng, không giống như các giá trị của các biến gốc, là không tương quan với nhau. Hơn nữa, nhân tố thứ nhất giải thích được nhiều nhất biến thiên của dữ liệu, nhân tố thứ hai giải thích được nhiều thứ nhì…(Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc).

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 51 -51 )

×