0
Tải bản đầy đủ (.docx) (95 trang)

Cơ cấu, tổ chức bộ máy hoạt động của công ty

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 41 -43 )

Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự - Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất)

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất

Mô hình tổ chức điều hành quản lý công ty bao gồm các bộ phận sau: Giám đốc → Phòng Ngành hàng → Khối kinh doanh → Phòng Marketing → Phòng Kế toán → Phòng Hành chính nhân sự.

Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

Giám đốc:

Là người sở hữu công ty, đại diện tư cách pháp nhân cho công ty. Giám Giám đốc Phòng Ngành hàng Phòng Hành chính nhân sự Phòng Kế toán Phòng Marketing Khối kinh doanh

đốc là người phụ trách chung, có trách nhiệm quản lý mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc đưa ra các chiến lược phát triển, ban hành những quyết định lớn có ảnh hưởng tới hoạt động của công ty.

Phòng Ngành hàng:

Quản lý toàn bộ hàng hóa của công ty; theo dõi, đưa ra định hướng và thúc đẩy giá trị giao dịch, doanh thu dịch vụ từ ngành hàng; xây dựng, phát triển cộng đồng người mua, người bán; đo lường, thống kê và xây dựng mục tiêu doanh số kinh doanh của ngành hàng; thúc đẩy và phối hợp với bộ phận kinh doanh để hoàn thành mục tiêu đề ra về số người bán, cơ cấu và số lượng sản phẩm; phối hợp với bộ phận Marketing để đưa ra chương trình thúc đẩy người mua và người bán; phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng đảm bảo giao dịch thành công.

Khối Kinh doanh (các cửa hàng):

Khối kinh doanh bao gồm các cửa hàng, có nhiệm vụ bán hàng, theo dõi doanh thu bán hàng từng ngày, kiểm tra xem các mặt hàng nào bán chạy, mặt hàng nào không bán được; bố trí hàng hóa, trưng bày hàng sao cho người mua dễ dàng tiếp cận với hàng hóa; đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra.

Phòng Marketing:

Thu thập thông tin thị trường để xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, thị trường mới. Xác định phạm vi thị trường cho những sản phẩm hiện tại và dự báo nhu cầu của sản phẩm hàng hóa mới, hướng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng, nghiên cứu xu hướng phát triển của khối lượng và cơ cấu nhu cầu, xác định những đặc thù của các khu vực và các đoạn của thị trường.

Phòng Kế toán:

Chịu trách nhiệm toàn bộ thu chi tài chính của công ty, đảm bảo đầy đủ chi phí cho các hoạt động lương, thưởng, mua máy móc, vật liệu… và lập phiếu thu chi cho tất cả những chi phí phát sinh. Lưu trữ đầy đủ và chính xác

các số liệu về xuất, nhập theo quy định của công ty.

Phòng Hành chính nhân sự:

Tuyển dụng, đề xuất các quy chế tiền lương, thưởng cho công nhân viên lên Giám đốc; Quản lý, tổ chức, thực hiện các chế độ nghỉ việc, BHXH, BHYT cho nhân viên trong công ty; Duyệt và trình các loại giấy tờ, thắc mắc… lên Giám đốc; Xây dựng lịch công tác, giao ban, họp; Quản lý sổ sách, văn phòng phẩm, tài sản và người ra vào trong công ty; Chỉ đạo, đôn đốc công nhân viên chấp hành điều lệ, nội quy làm việc trong công ty cũng như quy định khác về pháp luật và Nhà nước đối với người lao động.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 41 -43 )

×