0
Tải bản đầy đủ (.docx) (95 trang)

Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 43 -45 )

Bảng 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020

(Đơn vị tính: đồng)

TT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 117.099.695.080 122.889.036.938 136.099.502.550

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3 Doanh thu thuần 117.099.695.080 122.889.036.938 136.099.502.550 4 Giá vốn hàng bán 97.971.516.138 104.167.237.405 114.065.747.717

5 Lợi nhuận gộp 19.128.178.941 18.721.799.533 22.033.754.833

6 Doanh thu hoạt động tài chính 550.553.176 772.679.919 896.056.007

7 Chi phí tài chính 3.965.382.629 3.302.309.411 3.505.255.215

Trong đó: Chi phí lãi vay 3.197.673.420 3.115.105.430 3.125.223.428

8 Phần lãi/ lỗ trong công ty liên doanh liên kết

9 Chi phí bán hàng 8.678.315.532 7.645.244.924 9.076.006.511

10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.534.998.805 6.581.974.966 6.471.260.461

11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động

12 Thu nhập khác 24.517.187 71.233.112 318.755.160

13 Chi phí khác 83.807.734 78.564.872 50.539.328

14 Lợi nhuận khác (59.290.547) (7.331.759) 268.215.831

Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên doanh liên kết

15 Tổng lợi nhuận trước thuế 440.744.604 1.957.618.391 4.145.504.483

16 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 73.166.750

17 Lợi nhuận sau thuế 440.744.604 1.957.618.391 4.072.337.733

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất)

Từ bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Công ty từ năm 2018 – 2020 luôn tăng trưởng mạnh qua các năm. Năm 2019, Công ty có lợi nhuận sau thuế tăng 1.516.873.787 đồng so với năm 2018. Đến năm 2020 con số lợi nhuận sau thuế đã nâng lên 4,07 tỷ đồng, mức tăng 108,03% tương đương với 2.114.719.342 đồng so với năm 2019.

Qua số liệu trên, ta thấy được lợi nhuận sau thuế có sự gia tăng lớn giữa các năm. Điều này có thể hiểu vì công ty đã trải qua giai đoạn xây dựng nền tảng cần nhiều nguồn lực chuyển sang giai đoạn phát triển. Đồng thời, công ty đã tận dụng tốt các điều kiện, chính sách của Nhà nước cũng như các điều kiện ngành để tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 117649 123661 136995 102984 17606 19102

Tổng doanh thu Tổng chi phí

Nguồn: Phòng kế toán (đvt: triệu đồng)

Hình 2.2. Sơ đồ tổng doanh thu và tổng chi phí của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020

Tổng doanh thu của công ty tăng lên qua các năm chứng tỏ công ty có sự mở rộng quy mô và đang trên đà phát triển tốt. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ năm 2019 – 2020 đạt mức 10,78% tương đương với 13.334 triệu đồng.

Năm 2019, tổng chi phí đã giảm 85.378 triệu đồng, tương ứng với 82,9%. Năm 2020, tổng chi phí đã tăng 1.496 triệu đồng, tương ứng với 8,5%.


Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 43 -45 )

×