0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Tổng kết các vấn đề đặt ra trong hoạt động thu mua của công ty

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 89 -90 )

Hoạt động thu mua có vai trò rất quan trọng trong tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt đối với những công ty trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi như tại Công ty TNHH Woosung Việt Nam, sử dụng ngân sách nhiều nhất, hoạt động thu mua càng hiệu quả thì tỷ suất lợi nhuận của công ty càng cao, mặc dù hiệu quả hoạt động kinh doanh còn liên quan đến chi phí sản xuất, chi phí vận hành và chi phí bán hàng, tuy nhiên chi phí thu mua là chi phí đầu vào đầu tiên và quan trọng nhất.

Tổ chức hoạt động thu mua và quản trị thu mua hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm của công ty. Từ thực trạng tổ chức hoạt động thu mua và quản trị thu mua nêu ra trong chương 2, còn những tồn tại/hạn chế cần có giải phải để hoàn tiện, một số vấn đề được đặt ra như sau:

Thứ nhất, cần cải thiện chất lượng nguồn lực, không ngừng đào tạo và hoàn thiện các kỹ năng cho nhân viên thu mua, nâng cao tiêu chuẩn tuyển dụng, và có kế hoạch tuyển dụng để thu hút nguồn lực chất lượng từ bên ngoài

Thứ hai, cần chú trọng năng lực của người lãnh đạo phòng mua hàng, để tối ưu hóa hoạt động quản trị thu mua

Thứ ba, cần phải xây dựng được đội ngũ làm kế hoạch tốt, có tính kết nối chặt chẽ trong một chuỗi cung ứng khép kín, đề cao giá trị của việc dự báo, lập kế hoạch chính xác, đồng thời kiểm tra thường xuyên, liên tục để đánh giá mức độ sai lệch trong việc lập kế hoạch.

Thứ tư, cần có chiến lược thu mua nhất quán, áp dụng các phương pháp quản trị hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí thu mua, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Thứ năm, cần phải kiểm soát chặt chẽ tồn kho, số ngày tồn kho cho phép đối với từng loại nguyên liệu theo đặc thù riêng nhằm giúp cho dòng tiền luân chuyển hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn vốn từ nhà cung cấp, đồng thời giảm chi phí sử dụng vốn vay nhiều nhất có thể.

Thứ sáu, cần phải tiết kiệm chi phí sử dụng nguyên liệu tối đa, nâng cao năng lực cạnh tranh so với đối thủ trong ngành

Thứ bảy, duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các các nhà cung cấp, đánh giá sàng lọc và phát triển danh mục nhà cung cấp chiến lược, xây dựng mối quan hệ kinh doanh bền vững.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng, bao gồm kiểm soát hàng tồn kho, và luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả nhất, là một trong những trọng tâm của hoạt động thu mua, tại một số doanh nghiệp lớn, chuỗi cung ứng được chia ra thành nhiều mảng: từ làm kế hoạch cung ứng, tổ chức hoạt động thu mua, giao nhận và kho bãi, … tất cả phải gắn kết chặt chẽ với nhau để vận hành và xử lý khi có vấn đề phát sinh, đó là một bài toán khó. Trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, công ty nào tổ chức và vận hành được chuỗi cung ứng tốt hơn, thì công ty đó sẽ có lợi thế cạnh tranh cao hơn và phát triển nhanh hơn, đồng nghĩa với tỷ suất lợi nhuận cũng được tối ưu hóa.

3.4. Các giải pháp nhằm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua, và tối ưu hóa hoạt động quản trị thu mua

Tổng kết các vấn đề đặt ra trong hoạt động thu mua của công ty, tương ứng cần đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện, từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động thu mua, các giải pháp đều mang tính cấp bách và mức độ quan trọng như nhau, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Từ cơ sơ lý luận cho việc tối ưu hóa hoạt động quản trị thu mua, đúc kết ra 7 nhóm giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong quản trị thu mua

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 89 -90 )

×