0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Thành tựu đạt được

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 72 -73 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

4. Thư T.D 5 Thẻ thanh toán

4.4.1. Thành tựu đạt được

Trong thành tích kinh doanh chung, nghiệp vụ TTKDTM có những đóng góp đáng kể là:

- Đã căn bản thực hiện chuyển đổi toàn bộ công tác thanh toán từ phương thức thủ công lạc hậu sang phương pháp điện tử tin học. Từng bước hội nhập với các hoạt động của tổ chức tiền tệ trong khu vực, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự nghiệp đổi mới hoạt động Ngân hàng.

- Tổng khối lượng TTKHTM qua ngân hàng tăng trưởng đều đặn hàng năm với tốc độ khá cao, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng với chất lượng tốt. Đảm bảo công tác thanh toán an toàn, chính xác, nhanh chóng thuận tiện đáp ứng nhu cầu chuyển tiền nhanh của khách hàng.

- Trong những năm qua hoạt động thanh toán cả ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung nói chung và hoạt động thanh toán vốn nói riêng luôn được mở rộng và phát triển cả về số món thanh toán và doanh số thanh toán vốn vói riêng luôn được mở rộng và phát triển cả về số món thanh toán và doanh số thanh toán đều tăng. Trong các phương tiện thanh toán vốn thì thanh toán phương tiện chuyển tiền điện tử luôn chiếm tỷ trọng cao nhất cả về số món và doanh số, mặc dù hình thức thanh toán này mới được triển khai tại ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung khoảng 5 năm.

- Thực hiện thanh toán tập trung trong toàn hệ thống tăng cường trách nhiệm trong quản lí điều hành vốn tại cơ sở, Việc quản lí vống chặt chẽ, linh hoạt hơn, hệ số sử dụng vốn trong kinh doanh của toàn hệ thống tăng lên rõ rệt.

Thực hiện tốt mở rộng thanh toán trong dân cư. Đây là chủ trương lớn của ngành Ngân hàng nhằm tiếp tục cải thiện việc thanh toán trong dân cư.

Trong công tác thanh toán đặc biệt là thanh toán liên hàng để chuyển hẳn từ hình thức thanh toán bằng thư qua bưu điện sang hình thức thanh toán qua mạng vi tính.

Một số thành công lớn trong côn tác thanh toán là việc chuyển tiền mặt của khách hàng. Khách hàng không cần cầm tiền mặt hoặc Séc từ địa phương này đến địa phương khác mà chỉ nộp tiền mặt vào ngân hàng là trong một ngày người nhận sẽ nhận được thông qua chuyển tiền trên mạng vi tính. Đây là việc áp dụng công nghệ thanh toán được lưu thông một cách hữu hiệu.

- Đi đôi với việc tranh bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ thanh toán, tin học hiện đại ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung còn đaod tạo đội ngũ cán bộ giao dịch có tâm huyết với nghành, có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng. Ban lãnh đạo ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung luông xác định đội ngũ nhân viên giao dịch chính là hình ảnh ngân hàng với khách hàng.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 72 -73 )

×