0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Quy trình chuyển tiền và hạch toán Séc chuyển tiền.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 32 -34 )

Quy trình thanh toán Séc chuyển tiền

Chú giải:

1- Đơn vị chuyển tiền nộp3 liên UNC vào ngân hàng phát hành Séc.

2 – Ngân hàng phát hành trích tài hoản của đơn vị chuyển tiền lưu ký vào tài khoản đảm bảo thanh toán SCT, phát hành và giao cho người đại diện.

3 – Người đại diện nộp SCT vào Ngân hàng thanh toán Séc.

4a, 4b – Ngân hàng thanh toán Séc tiến hành thanh toán theo yêu cầu của người đại diện, đồng thời báo Nợ nâng hàng phát hành.

5 – Ngân hàng phát hành SCT khi nhận được giấy báo Nợ kèm bảng kê Séc chuyển tiền thì tiến hành tất toán tài khoản tiền gửi đảm bảo thanh toán SCT và báo Nợ cho đơn vị chuyển tiền.

Quy trình hạch toán

Tại ngân hàng chuyển tiền đi + Kế toán giai đoạn cấp SCT

Tại ngân hàng phục vụ người chuyển tiền sau khi hoàn thành kiểm soát, xử lý chứng từ sẽ viết Séc trao cho người thụ hưởng ghi trên séc.

Nợ: Tài khoản gửi thanh toán vốn/đơn vị chuyển tiền. Có: Tài khoản đảm bảo thanh toán Séc/Séc chuyển tiền. + Kế toán giai đoạn thanh toán SCT.

Đơn vị chuyển tiền Người đại diện

Ngân hàng

phát hành Séc thanh toán SécNgân hàng

(4a)

(1) (2) (5) (3)

Khi nhận dược giấy báo thanh toán vốn từ ngân hàng trả tiền chuyển đến, kế toán sẽ hạch toán để tất toán tài khoản đảm bảo thanh toán SC.

Nợ: Tài khoản đảm bảo thanh toán Séc chuyển tiền. Có: Tài khoản chuyển tiền đến.

+ Tại ngân hàng nhận chuyển tiền.

Tại ngân hàng trả tiền khi nhận được tờ séc chuyển tiền từ người thụ hưởng nộp vào sẽ hạch toán Séc theo đúng thủ tục quy định và hạch toán:

Nợ: Tài khoản chuyển tiền đi.

Có: Tài khoản chuyển tiền phải trả/ người cầm Séc. + Thanh toán tiền cho người cầm Séc.

Từ tài khoản chuyển tiền phải trả, ngân hàng sẽ tiến hành chi tiền theo yêu cầu cho người thụ hưởng ghi trên Séc.

1.3.2.3. Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu.

1.3.2.3.1. Một số quy định chung về Uỷ quyền nhiệm thu (UNT).

UNT là giấy uỷ nhiệm đòi tiền do người thụ hưởng gửi vào ngân hàng phục vụ mình để thu tiền về số lượng hàng hóa đã giao, dịch vụ đã cung ứng.

Nội dung thanh toán

UNT được áp dụng thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ những khoản có thể cân đong đo, đếm được 1 cách chính xác.

Ví dụ: Tiền dịch vụ điện thoại, tiền điện nước…

Phạm vi thanh toán

+ Thanh toán trong nội bộ tổ chức cung ứng dịch vụ.

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính

1.3.2.3.2. Quy trình thanh toán và kế toán UNT.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 32 -34 )

×