0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Quy trình thanhtoán và kế toán UNC

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 29 -32 )

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính

Quy trình thanh toán.

Chú giải:

1 - Bên mua gửi lệnh chi cho ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán. 2 - Bên bán giao hàng hoá cho bên mua.

3 - Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán gửi báo Nợ cho bên mua. 4 - Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán gửi báo Có cho bên bán.

Quy trình hạch toán

Bên mua lập lệnh chi gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để đề nghị thanh toán. Nhận lệnh chi, kế toán kiểm soát tính hợp lệ hợp pháp của lệnh chi. Nếu lệnh chi đủ điều kiện thanh toán. Kế toán vào sổ tài khoản chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy và hạch toán.

Nợ: Tài khoản tiền gửi thanh toán/bên mua. Có: Tài khoản gửi tiền thanh toán/bên bán. * UNC thanh toán ở phạm vi khác chi nhánh ngân hàng

Quy trình thanh toán

Chú giải:

Người chi trả (người mua) Người thụ hưởng (người bán) Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán (1) (2) (4) (3)

Bên mua Bên bán

Ngân hàng phục vụ bên

mua Ngân hàng phục vụ bên bán

(4)

(3)

Hàng hoá dịch vụ

1 - Bên mua lập bốn liên UNC nộp vào ngân hàng phục vụ mình. 2 – Ngân hàng phục vụ bên mua báo Nợ cho bên mua.

3 – Ngân hàng phục vụ bên mua chuyển chứng từ cho Ngân hàng phục vụ bên bán.

4- Ngân hàng phục vụ bên bán ghi Có cho bên bán. Quy trình hạch toán

Tại Ngân hàng phục vụ người trả tiền

Trình tự nộp, kiểm soát, vào số kế toán giống lệnh chi thanh toán cùng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nợ: Tài khoản bên mua

Có: Tài khoản thanh toán vốn các ngân hàng thích hợp. Tại ngân hàng phục vụ người thụ hưởng

Khi nhận chuyển tiển sẽ hạch toán

Nợ: Tài khoản thanh toán vốn các Ngân hàng thích hợp. Có: Tài khoản bên bán.

1.3.2.2.2. Séc chuyển tiền.a. Những quy định chung a. Những quy định chung

Séc chuyển tiền là một hình thức chuyển tiền cầm tay do người được đơn vị

uỷ nhiệm trực tiếp cầm tờ Séc đó để nộp vào ngân hàng trả, chuyển tiền.

Phạm vi thanh toán

Séc chuyển tiền chỉ sử sụng chuyển tiền giữa các chi nhánh ngân hàng trong cùng hệ thống.

Thời hạn hiệu lực.

Thời hạn hiệu lực của Séc chuyển tiền là 30 ngày kể từ ngày ký phát đến ngày khách hàng nộp Séc chuyển tiền vào ngân hàng xin thanh toán.

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 29 -32 )

×