0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Séc bảo chi thanhtoán khác ngân hàng

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 27 -29 )

* Trường hợp Séc bảo chi thanh toán phạm vi khác ngân hàng, khác hệ thống nhưng có tham gia thanh toán bù trừ.

Ngoài giai doạn bảo chi Séc như trên thì quy trình thanh toán và kế toán tương tự quy trình thanh toán và kế toán Séc chuyển khoản khác ngân hàng, tức là vẫn đảm bảo nguyên tắc hạch toán ghi Có cho người thụ hưởng sau khi đã ghi Nợ cho người ký phát.

*Trường hợp Séc bảo chi thanh toán khác ngân hàng, cùng hệ thống

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính

Chú giải:

1 – Người ký phát nộp 3 liên giấy xin bảo chi Séc và tờ Séc chuyển khoản ngân hàng thanh toán.

2 - Ngân hàng thanh toán lưu ký tiền vào tài khoản thanh toán Séc bảo chi, làm thủ tục bảo chi và giao tờ Séc đã bảo chi cho người ký phát.

3 - Người ký phát giao tờ Séc đã bảo chi cho người thụ hưởng. 4 – Người thụ hưởng giao hàng cho người ký phát.

5 – Người thụ hưởng nộp Séc kèm tờ kê nộp Séc vào ngân hàng thu hộ. 6a. , 6b – Ngân hàng thu hộ báo Nợ cho ngân hàng thanh toán và ghi Có vào tài khoản của người hưởng thụ.

7 – Ngân hàng thanh toán ghi Nợ và báo Nợ cho người ký phát.

Quy trình hạch toán

Tại ngân hàng thu hộ.

Tại ngân hàng nhận được bảng kê nộp Séc bảo chi, kế toán kiểm soát nếu đủ điều kiện thanh toán sẽ hạch toán.

Nợ: Tài khoản chuyển tiền đi

Có: Tài khoản tiền gửi của người thụ hưởng. Tại ngân hàng thanh toán

Được nhận lệnh chuyển Nợ kế toán kiểm soát và hạch toán: Nợ: Tài khoản đảm bảo thanh toán Séc/Séc bảo chi.

Người ký phát Người thụ hưởng

Ngân hàng thanh toán Ngân hàng thu hộ

(5) (6)

(4)

(4) (2) 7

Có: Tài thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

1.3.2.2.1. ủy nhiệm chi

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 27 -29 )

×