0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Thanhtoán bằng thẻ thanhtoán ngân hàng 1 Những quy định chung

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 39 -40 )

b. Quy trình thanhtoán và kế toán UNT khác ngân hàng.

1.3.2.5. Thanhtoán bằng thẻ thanhtoán ngân hàng 1 Những quy định chung

1.3.2.5.1. Những quy định chung

Thẻ ngân hàng là một công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành và cấp

cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng, dịch vụ, các thanh toán khác và rút tiền mặt tại ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền tự động. (ATM).

Các loại thẻ ngân hàng: * Thẻ ghi nợ

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính Người sử dụng thẻ này không phải lưu ký tiền vào tài khoản đảm bảo thanh toán thẻ căn cứ để thanh toán thẻ là số dư tài khoản tiền gửi của chủ sở hữu thẻ tại ngân hàng và hạn mức thanh toán tối đa do ngân hàng phát hành thẻ quy định.

Thẻ này được áp dụng đối với những khách hàng có quan hệ tín dụng thanh toán thường xuyên có tín nhiệm với ngân hàng, do Giám đốc ngân hàng phát hành thẻ xem xét và quyết định.

* Thẻ quỹ thanh toán

Để được sử dụng thẻ, khách hàng lưu ký một số tiền nhất định và tài khoản đảm bảo thanh toán thẻ thông qua việc trích tài khoản tiền gửi hoặc nộp tiền mặt, số tiền ký quỹ là hạn mức của thẻ và được ghi vào bộ nhớ của thể. Loại thẻ này áp dụng rộng rãi cho mọi khách hàng.

* Thẻ tín dụng

Áp dụng đối với khách hàng đủ điều kiện được ngân hàng đồng ý cho vay tiền để mua thẻ. Mức tiền vay được coi như hạn mức tín dụng và được ghi vào bộ nhớ của thẻ, khách hàng chỉ được thanh toán số tiền trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được ngân hàng chấp nhận.

Các chủ thể tham gia thanh toán thẻ

Ngân hàng phát hành thẻ: Là ngân hàng bán thẻ cho khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán số tiền do người sử dụng thẻ trả cho người thụ hưởng. Ngân hàng phát hành thẻ có thể uỷ nhiệm cho một số chi nhánh ngân hàng phát hành và quản lý thẻ.

Người sử dụng thẻ là người trực tiếp mua thẻ tại ngân hàng và dùng thẻ để mua hàng hoá, dịch vụ.

Người tiếp nhận thanh toán bằng thẻ là các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho người sử dụng thẻ.

Ngân hàng đại lý thanh toán các các chi nhánh ngân hàng do ngân hàng phát hành thẻ quy định, ngân hàng đại lý thanh toán có trách nhiệm thanh toán cho người tiếp nhận thanh toán bằng thẻ khi nhận được biên lai thanh toán.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 39 -40 )

×