0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Các mặt hoạt động quản trị nội bộ

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 51 -53 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

3.2. Các mặt hoạt động quản trị nội bộ

3.2.1. Công tác tài chính kế toán

- Thực hiện công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ định kỳ và phát sinh; Kiểm soát tốt, kịp thời chứng từ báo cáo của các phân hệ nghiệp vụ; Thanh toán nhanh chóng, chính xác, đúng chế độ các khoản chi tiêu nội bộ. Đảm bảo các chế độ cho CBCNV.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu tư vấn cho Giám đốc đảm bảo hoạt động tài chính chi nhanh an toàn, hiệu quả.

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính - Tham mưu giúp việc Giám đốc và Hội đồng tuyển dụng triển khai công tác tuyển dụng năm 2007 theo đúng quy trình, quy định. Thực hhiện tốt công tác đào tạo cán bộ, phổ biến quy chế nộ bộ và đạo đứng nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật theo đúng quy định.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành chia tách chi nhánh Ba Đình trong năm 2008.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế điều hành của Giám đốc Chi nhánh.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện vượt trội kế hoạch kinh doanh năm 2007, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng.

- Hoàn thiện chuyển đổi mô hình KTNB tại Chi nhánh, tăng cường kiểm tra giám sát và nghiêm túc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

- Các nội dung, chương trình công tác đều được cụ thể hoá một cách chi tiết, các chỉ đạo điều hành của Giám đốc đều được theo dõi, đôn đóc triển khai một cách sâu sát và kịp thời.

3.2.3. Công tác điện toán

- Thực hiện công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ định kỳ và phát sinh; Lập báo cáo năng lực tin học, báo cáo thiết bị truyền thông và kênh truyền số liệu.

- Phát triển phần mền ứng dụng được BGĐ phê duyệt; Tham gia công tác Tổ mua sắm thiết bị tin học bổ sung TBTH cho Chi Nhánh Quang Trung và Chi nhánh Ba Đình; Tham gia Nhóm xây dựng cổng thanh toán trực tuyến giữa BIDV và các Công ty chứng khoán, Ban nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ; Triển khai chương trình Quản lý nhân sự và chương trình Thông tin tín dụng.

- Tích cực tham gia ý kiến dự thảo Thuế thu nhập cá nhân, quy chế dân chủ cơ sở.

- Tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Quang Trung.

- Tham gia ý kiến Dự thảo luật thuế thu nhập cá nhân, Quy chế dân chủ tại cơ sở; Phổ biến bộ quy chuẩn đạo đức BIDV; Tham gia đóng góp xây dựng tượng đài Quang Trung.

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra ISO tại Chi nhánh.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 51 -53 )

×