0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Kế toán quy trình thanhtoán và hạch toán thẻ ngân hàn

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 40 -42 )

b. Quy trình thanhtoán và kế toán UNT khác ngân hàng.

1.3.2.5.2. Kế toán quy trình thanhtoán và hạch toán thẻ ngân hàn

Quy trình thanh toán thẻ

Chú giải:

1a – Khách hàng lập và gửi đến ngân hàng phát hành thẻ giấy đề nghị phát hành thẻ thanh toán.

1b – Căn cứ giấy đề nghị phát hành thẻ của khách hàng, sau khi kiểm tra thủ tục lập chứng từ và điều kiện sử dụng thẻ của khách hàng, nếu đủ điều kiện ngân hàng phát hành thẻ làm thủ tục cấp thẻ cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng thẻ khi thanh toán.

2 – Chủ sở hữu thẻ giao thẻ cho cơ sở tiếp nhận thanh toán thẻ để kiểm tra, đưa thẻ vào máy thanh toán thẻ, máy tự động ghi số tiền thanh toán và in biên lai thanh toán.

3 – Cơ sở tiếp nhận giao một biên lai thanh toán cho chủ sở hữu thẻ.

4 – Cơ sở tiếp nhận thanh toán thẻ lập bảng kê biên lai thanh toán và gửi cho ngân hàng đại lý thanh toán để thanh toán.

5 – Nhận được biên lai thanh toán kèm theo bảng kê biên lai thanh toán do cơ sở tiếp nhận thanh toán thẻ gửi đến sau khi kiểm tra đủ điều kiện thanh toán ngân hàng đại lý thanh toán thẻ có trách nhiệm thanh toán ngay cho sở sở tiếp nhận thanh toán bằng thẻ.

6 – Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ thanh toán với ngân hàng đại lý thanh toán hoặc tại các quầy trả tiền tự động, mỗi lần rút không quas 5 triệu đồng và mỗi ngày thẻ được rút tiền mặt 01 lần.

Chủ sở hữu thẻ thanh toán

Cơ sở tiếp nhận thẻ

Ngân hàng

phát hành thẻ thanh toán thẻNH đại lý

(5) (1a) (1b) (4) (3) (8) NH đại lý thanh toán thẻ (6)

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính Nếu mất thẻ, người sử dụng thẻ phải thông báo ngay bằng văn bản cho ngân hàng phát hành thẻ biết để thông qua ngân hàng đại lý thanh toán báo cho cơ sở chấp nhận thẻ thanh toán biết.

Sau khi sử dụng hết hạn mức hoặc hết thời hạn sử sụng của thẻ nếu có nhu cầu, người sử dụng thẻ phải đến ngân hàng phát hành thẻ để làm thủ tục sử dụng tiếp.

Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày viết hoá đơn cung ứng hàng hoá, dịch vụ, người tiếp nhận thanh toán thẻ phải nộp biên lai vào ngân hàng đại lý để đòi tiền. Quá thời hạn trên, ngân hàng không nhận thanh toán.

Trong phạm vi một ngày làm việc kể từ khi nhận được biên lai thanh toán ngân hàng đại lý phải thanh toán cho người tiếp nhận thanh toán thẻ.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 40 -42 )

×