0

Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 26-30 )

là một đơn vị kinh doanh, hạch toán độc lập với số vốn năm 1992 là 3,927 tỷ đồng, trong đó vốn cố định là 2,599 tỷ và vốn lu động là 1,285 tỷ đồng.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: ty: 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Bộ máy gồm: - Giám đốc. - Phó giám đốc. - Các phòng ban chức năng: + Phòng kế hoạch thị trờng. + Phòng kế toán tài chính. + Phòng tổ chức hành chính.

+ Các văn phòng đại diện ở các tỉnh và nớc ngoài. - Các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh trong công ty:

+ Các phòng nghiệp vụ kinh doanh. + Xí nghiệp tơ thảm thêu xuất khẩu. + Các trạm kinh doanh.

+ Các chi nhánh.

Chú thích: Quan hệ chỉ đạo trực tiếp. Quan hệ chỉ đạo phối hợp.

2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong bộ máy:

Giám đốc, Phó giám đốc do Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm để thay mặt Nhà nớc điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn đa vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tổ chức thực hiện đờng lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nớc tại công ty, th- ờng xuyên chăm lo bồi dỡng giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, chăm lo việc làm, đời sống của cán bộ công nhân viên chức. Thực hiện thiết chế dân chủ trong doanh nghiệp.

+ Giám đốc là ngời đại diện cho công ty trớc pháp luật. Giám đốc là ng- ời chịu trách nhiệm chính về mọi công việc tổ chức và điều hành công ty. Trực tiếp phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Kế toán tài chính, phòng Tổ chức hành chính, các phòng nghiệp vụ kinh doanh và xí nghiệp tơ thảm thêu xuất khẩu. Giám đốc Phòng TCHC Kế toánPhòng V.phòng đại diện Phó giám đốc Các

chi nhánh K. doanhCác trạm Xí nghiệpTơ thảm thêu Nghiệp vụ KDCác phòng Phòng

+ Phó giám đốc là ngời giúp việc cho Giám đốc, đợc Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách điều hành các chi nhánh, các trạm và tham gia chỉ đạo kinh doanh các mặt hàng có tính thời vụ, giá trị lớn.

Các phòng ban của công ty có chức năng nhiệm vụ sau:

+ Phòng kế hoạch thị trờng:

- Xây dựng định hớng phát triển kinh doanh dài hạn( 5 năm- 10 năm ) của toàn công ty.

- Tổng hợp kế hoạch quý, năm của các đơn vị trực tiếp kinh doanh - Thờng xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và phối hợp với phòng kế toán tài chính giám sát việc sử dụng vốn của các đơn vị thành viên.

- Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, thẩm định các phơng án sản xuất kinh doanh, đề xuất ý kiến với giám đốc, kiểm tra thẩm định thời gian không quá 2 ngày kể từ khi nhận đợc hợp đồng và phơng án các đơn vị gửi đến.

- Chịu trách nhiệm liên đới khi xảy ra kinh doanh thua lỗ hoặc thất thoát vốn do yếu tố chủ quan gây ra.

+ Phòng kế toán tài chính:

- Phối hợp với phòng KH-TT xây dựng kế hoạch tài chính toàn công ty và kế hoạch từng đơi vị thành viên.

- Các phơng án kinh doanh đã đợc giám đốc duyệt trong thời hạn 3 ngày phải đáp ứng vốn để các đơn vị thực hiện hợp đồng.

- Thanh toán tiền hành với bạn hàng trong nớc và nớc ngoài.

- Giám sát việc sử dụng vốn của các đơn vị, đôn đốc thu hồi vốn, lãi tiền vay.

- Lựa chọn phơng án hạch toán phù hợp và hớng dẫn kế toán các đơn vị trong công tác hạch toán. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo kế toán, thống kê thuế kịp thời chính xác đúng quy định.

- Kế toán trởng từng quý báo cáo ban giám đốc tình hình quản lý sử dụng vốn, các khoản công nợ trong hạn, đến hạn và nợ quá hạn, đề xuất biện pháp sử lý.

- Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và đề xuất giám đốc khen thởng.

- Kế toán trởng liên đới chịu trách nhiệm khi để các đơn vị trực thuộc sử dụng vốn sai mục đích, làm thất thoát vốn.

+Phòng tổ chức hành chính:

*Tham mu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cụ thể.

- Xây dựng phơng án bố trí sắp xếp cán bộ viên chức toàn công ty và từng đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo bồi dỡng cán bộ. - Làm công tác khác về tổ chức: quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, làm các thủ tục về tiếp nhận, nghỉ hu thôi việc, thuyên chuyển, khen thởng và kỷ luật cán bộ.

*Tham mu giúp Giám đốc về công tác hành chính quản trị cụ thể:

- Xây dựng phơng án bảo vệ đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn cơ quan.

- Làm tốt công tác văn th, lu trữ, quản lý dấu Công ty, dấu chức danh.

- Quản lý nhà khách, đảm bảo các yêu cầu vật chất cho công tác điều hành hàng ngày.

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trờng cơ quan.

+Văn phòng đại diện ở các tỉnh:

- Giúp Giám đốc làm công tác tiếp thị. Trong một số trờng hợp đặc biệt trởng văn phòng đại diện đợc giám đốc uỷ nhiệm ký một sốvăn bản của Công ty. Tổ chức xuất nhập khẩu hàng hoá do tự khai thác đợc thị trờng đảm bảo có hiệu quả, chấp hành tốt chính sách và các quy định của nhà nớc, của địa phơng nơi đặt văn phòng đại diện.

+ Các đơn vị trực tiếp sản xuất-kinh doanh trong công ty:

Các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh hoạt động trên nguyên tắc khoán với 3 hình thức:

* Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu có điều kiện( do giám đốc công ty giao)giám đốc công ty khoán các chi phí, 100% lợi tức nộp công ty.

* Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu do các đơn vị tự khai thác: giám đốc công ty khoán lợi tức phải nộp cho công ty( mức nộp tuỳ theo từng mặt hàng ).

* Đối với hàng xuất nhập khẩu uỷ thác qua công ty và hàng hoá kinh doanh nội địa Giám đốc công ty quy định mức lợi tức phải nộp cho công ty ( % )tính trên hoa hồng uỷ thác hoặc tính trên doanh số kinh doanh đối với hàng nội địa.

Với sự hoạt động trên nguên tắc khoán, trong phạm vi của mình các dơn vị có thể tự trực tiếp xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu uỷ thác qua các đơn vị khác, xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng của đơn vị khác, hợp đồng gia công, kinh doanh mua bán hàng nội địa, nhận đại lý mua bán hàng dới sự chỉ đạo và giám sát của ban lãnh đạo công ty. Tuy vậy,, hàng năm cawn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty các đơn vị đợc giao một phần kế hoạch sản xuất kinh doanh đó. Điều này cho chúng ta thấy rõ hai nhiệm vụ cơ bản của các đơn vị trong công ty là hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do công ty giao và đáp ứng nhu cầu thị trờng. Đây là hớng đi táo bạo và đúng đắn của công ty nhằm từng bớc gắn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với thị trờng trong điều kiện mới của cơ chế thị trờng nói chung điều kiện nớc ta hiện nay nói riêng và nó phát huy tối đa sự năng động, sự sáng tạo của các đơn vị trong công ty. Các đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh thuộc công ty gồm có:

- Các phòng nghiệp vụ kinh doanh: Công ty hiện có 6 phòng nghiệp vụ kinh doanh tổng hợp và phòng mây tre đan.

- Xí nghiệp tơ thảm thêu xuất khẩu chuyên sản xuất các mặt hàng thảm len, thêu may, quần áo dệt kim xuất khẩu.…

- Các trạm Ba Vì, Chơng Mỹ…

- Các chi nhánh Lạng Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 26 -30 )

Mục lục