0

Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 30-32 )

Tuỳ từng giai đoạn lịch sử cũng nh tuỳ theo kế hoạch, nhiệm vụ mà Nhà nớc giao cho cũng nh sự thay đổi của các chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc trong từng thời kỳ mà công ty có nhiệm vụ cũng nh quyền hạn khác nhau tơng ứng. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty là:

3.1 Nhiệm vụ:

Để thực hiện tốt đợc chức năng của mình, công ty xuất nhập khẩu Hà Tây đặt ra cho mình những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu khả năng sản xuất, nhu cầu thị trờng, kiến nghị và đề xuất với Bộ thơng mại và Nhà nớc các biện pháp giải quyết các vấn đề vớng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- Tuân thủ pháp luật Nhà nớc về quản lý kinh tế tài chính, quản lý xuất nhập khẩu và đối ngoại. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt các hợp đồng mua bán ngoại thơng cũng nh các hợp đồng sản xuất kinh doanh trong nớc của công ty.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kết hợp với việc tự tạo ra nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị, tự bù đắp chi phí, tự cân đối giữa xuất và nhập đảm bảo thực hiện sản xuất kinh doanh có lãi và làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nớc.

- Quản lý chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị trực thuộc Công ty đợc chủ động trong sản xuất kinh doanh theo quy chế luật pháp hiện hành của Bộ thơng mại và Nhà nớc.

- Nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất l- ợng các mặt hàng do công ty sản xuất, kinh doanh làm tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trờng tiêu thụ.

3.2 Quyền hạn:

Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây có các quyền cơ bản sau:

- Đợc chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thơng, hợp đồng kinh tế và các văn bản hợp tác liên doanh, liên kết đã ký với khách hàng trong và ngoài nớc thuộc phạm vi hoạt động của công ty.

- Đợc vay vốn( cả ngoại tệ ), huy động và sử dụng vốn ở trong và ngoài nớc nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nớc.

- Đợc lập các phơng án kinh doanh và tiến hành kinh doanh trêncơ sở tự đảm bảo cân đối thu chi, làm ăn có lãi.

- Đợc liên doanh liên kết, hợp tác sản xuất với các tổ chức Hà Tây và cá nhân kể cả các đơn vị khoa học kỹ thuật trong và ngoài nớc để đầu t, khai thác

nguyên liệu sản xuất, gia công huấn luyện tay nghề trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi.

- Đợc lập các văn phòng đại diện, các chi nhánh của công ty ở trong nớc cũng nh nớc ngoài. Đợc quyền tham gia các hoạt động kinh tế, văn hoá của Trung ơng nh đợc tham gia hội chợ, triển lãm…

- Đợc tham dự hội thảo chuyên ngành hoặc các ngành có liên quan tới sản xuất hoặc kinh doanh của công ty. Đợc phép đóng góp ý kiến để hoàn thiện công tác quản lý kinh tế của Nhà nớc. Đợc cử cán bộ công nhân viên của công ty đi học tập, công tác ngắn hạn hoặc dài hạn ở trong và ngoài nớc hoặc đợc mời nớc ngoài về Việt Nam làm việc theo quy chế của Bộ, hiểu đợc những nhiệm vụ và quyền hạn cũng nh mục tiêu phấn đấu của công ty trong năm tới. Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây đã tạo cho mình một cơ chế hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với pháp luật.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX HÀ TÂY (Trang 30 -32 )

Mục lục