0

qúa trình hình thành hoạt độngcủa Tổng CôngTy chè việt nam

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 36-36 )

i. qúa trình hình thành hoạt động của Tổng Công Ty chè việt nam . nam .

i. qúa trình hình thành hoạt động của Tổng Công Ty chè việt nam . nam . Tổng Công Ty chè việt nam. Sự hình thành và phát triển của liên hiệp đã góp phần đáng kể vào sự phát triển ngành kinh tế- kỹ thuật chè nói riêng, đối với công nghiệp và nông nghiệp thực phẩm Trung Du và Miền núi nói chung .

Liên hiệp đợc thành lập năm 1974, thoạt đầu trên cơ sở hợp nhất các nhà máy chế biến chè xuất khẩu Trung ơng và một số xí nghiệp chè Hơng ở miền Bắc. Nhiệm vụ của liên hiệp xí nghiệp là chế biến và xuất khẩu theo kế hoạch của Nhà nớc .

Từ năm 1975 đến hết năm 1979, tình hình hoạt động của các xí nghiệp hết sức căng thẳng do sự mâu thuẫn giữa các đầu mối quản lý sản xuất nguyên liệu giữa Trung ơng và địa phơng, giữa các bộ Trung ơng với nhau. Làm cho sản lợng nguyên liệu đa vào chế biến chỉ đạt không đến 50 % công suất.

Tháng 3 và tháng 6/1979, Chính phủ ra quyết định số 75 và 244/TTg về thống nhất tổ chức ngành chè, hợp nhất hai khâu trồng và chế biến, giao cho các nông trờng chè của địa phơng cho Trung ơng quản lý thống nhất .

Trên cơ sở các quyết định này, năm 1980, Liên hiệp các xí nghiệp Chè đ- ợc thành lập.

Hoạt động của Liên hiệp trong 15 năm từ 1980-1996 thể hiện nh sau :

Giai đoạn 1 (từ năm 1980 -1989)

Liên hiệp đợc tổ chức theo mô hình quản lý ngành dọc, thống nhất hai khâu sản xuất cây trồng và chế biến công nghiệp. Với quan điểm liên kết công nông nghiệp, Liên hiệp tổ chức ra 3 loại xí nghiệp sau :

+ Xí nghiệp Liên hợp công nghiệp – nông nghiệp :

Đây là những xí nghiệp lớn, có quy mô vùng hoặc liên vùng, bao gồm các nông trờng, xí nghiệp chế biến hoàn toàn, một hoặc một vài nông trờng trên vùng chè tập trung - địa bàn 2- 3 huyện .

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 36 -36 )

Mục lục