0

Cơ cấu tổ chức củaTổng CôngTy chè Việt Nam.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 39-40 )

Bộ máy điều hành của tổng công ty chè Việt Nam đợc quy định nh sau :

3.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

Gồm có 5 thành viên :

- Chủ tịch hội đồng quản trị .

- Một thành viên kiêm tổng giám đốc.

- Một thành viên là chủ tịch hội đồng khoa học – kỹ thuật. - Một thành viên là trởng ban kiểm soát.

- Và một thành viên kiêm viện trởng viện nghiên cứu chè.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn một số thành viên giúp việc. HĐQT thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng Công Ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng Công Ty theo nhiệm vụ nhà nớc giao cho.

3.2.Ban kiểm soát :

Gồm 5 thành viên :

- Một thành viên HĐQT làm trởng ban theo sự phân công của HĐQT. - Một thành viên là chuyên viên kế toán.

- Một thành viên do Đại hội đại biểu Công nhân viên chức Tổng Công Ty giới thiệu .

- Một thành viên do Tổng cục trởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nớc tại doanh nghiệp giới thiệu.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng Công Ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, điều lệnh Tổng Công Ty, các nghị quyết của HĐQT.

- Tổng giám đốc (TGĐ) : là đại diện pháp nhân của Tổng Công Ty và chịu trách nhiệm trớc HĐQT, là ngời có quyền điều hành cao nhất trong Tổng Công Ty.

- Phó giám đốc : là ngời giúp tổng giám đốc điều hành một hay một số lĩnh vực của Tổng Công Ty theo sự phân công của tổng giám đốc.

- Kế toán trởng công ty : giúp tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng Công Ty.

3.4. Văn phòng và các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ Tổng Công Ty. Ty.

Có chức năng tham mu, giúp việc HĐQT và TGĐ trong quản ký điều hành công việc.

- Phòng tài chính - kế toán:

Có nhiệm vụ thu thập, phân loại, sử lý và cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp cho ban giám đốc nhằm đa ra đờng lối phát triển đúng đắn và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý xí nghiệp.

- Phòng kinh doanh xuất-nhập khẩu : Tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm.

- Phòng kế hoạch đầu t và hợp tác Quốc Tế : Có chức năng tham mu cho tổng giám đốc về các lĩnh vực chiến lợc phát triển :quy hoạch, kế hoạch đầu t phát triển và hợp tác quốc tế.

- Phòng cán bộ và thanh tra: Có chức năng tham mu giúp ban giám đốc xây dựng và tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh. Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nớc đối với cán bộ công nhân viên, chế độ tiền lơng…

- Văn phòng Tổng Công Ty: Có chức năng tổ chức, thực hiện các cuộc hội thảo, triển lãm, gặp gỡ các bạn hàng, đối tác, đón tiếp khách đến Tổng Công Ty .…

- Phòng kỹ thuật công nghiệp và nông nghiệp: Có chức năng giúp ban giám đốc quản lý mọi hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc (công nghệ, chất lợng sản phẩm ) tạo điều kiện phát triển, hiệu quả.…

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 39 -40 )

Mục lục